Byla 2-772-622/2013
Dėl priimto sprendimo viešame pirkime pripažinimo neteisėtu

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Audrius Saulėnas, sekretoriaujant Sigitai Moncevičienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo

2UAB „Niklita“ ieškinį atsakovui Tauragės rajono savivaldybės administracijai, trečiasis asmuo

3UAB „Gabutis“ dėl priimto sprendimo viešame pirkime pripažinimo neteisėtu.

4Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

5ieškovas prašo panaikinti atsakovo sprendimą, kuriuo nuspręsta suteikti konkurse dalyvavusiems tiekėjams tokius balus – Tauragės Martyno Mažvydo pagrindinėje mokykloje

6UAB „Niklita“ skirti 33,00, o UAB „Gabutis“ – 44,20; Tauragės Jovarų pagrindinėje mokykloje UAB „Niklita“ skirti 33,20, o UAB „Gabutis“ – 44,50 balus; atsakovo sprendimą atmesti ieškovo 2012-10-18 pretenziją, įpareigoti perkančiąją organizaciją tiekėjų pasiūlymus nagrinėti iš naujo ir detalizuoti pirminių pasiūlymų kriterijaus T balo vertinimus. Nurodo, jog pateikė pasiūlymą dėl atsakovo vykdyto viešojo pirkimo „Mokinių ir personalo maitinimo paslaugos: Tauragės rajono Sartininkų pagrindinėje mokykloje, Tauragės Martyno Mažvydo pagrindinėje mokykloje, Tauragės Jovaro pagrindinėje mokykloje“, tačiau jo pasiūlymas buvo atmestas. Mano, kad jo pateiktas pasiūlymas buvo ekonomiškai naudingesnis, nes valstybės biudžetas būtų sutaupęs 92 386 Lt, tačiau pagal bendro ekonominio naudingumo balo skaičiavimą komisija nusprendė, kad pateiktas pasiūlymas nėra ekonomiškai naudingas ir nugalėtoju pripažino trečiąjį asmenį UAB „Gabutis“. Teigia, kad atsakovas netinkamai taikė ir aiškino pirkimo sąlygas, neaišku kuo vadovaujantis vertino valgiaraščio kokybės skaičiavimo formulę, pagal kurią nustatomas viešojo pirkimo laimėtojas, kuris neužtikrina VPĮ įtvirtino racionalaus lėšų naudojimo principo. Siekdamas išsiaiškinti, kaip atsakovas vertino valgiaraščių kokybę, kaip paskaičiavo ekonominio naudingumo T balus ir nusprendė suteikti tiekėjams tokius balus, 2012-10-18 pateikė atsakovui pretenziją, kurią atsakovas atmetė, motyvuodamas, kad praleistas įstatyme nustatytas 15 dienų terminas pretenzijai pateikti. Teigia, kad atsakovas neteisingai aiškino VPĮ 94 straipsnio nuostatas, nes termino pretenzijai pateikti nepraleido.

7Atsakovas su ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti ir priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad 2012-09-13 tiekėjams išsiuntė informaciją apie jiems skirtus ekonominio naudingumo balus už valgiaraščių kokybę (T kriterijus). 2012-10-11 buvo paskelbtas konkurso laimėtojas –

8UAB „Gabutis“. Ieškovas neteisingai skaičiuoja terminą pretenzijai pateikti. 2012-10-16 ieškovui išsiųstame rašte buvo tik paaiškinta, kaip buvo apskaičiuoti ekonominio naudingumo balai už valgiaraščių kokybę ir pasiūlymo bendras ekonominis naudingumas (T ir S balai). Apie sprendimą tiekėjams už valgiaraščių kokybę (T kriterijus) skirti atitinkamus balus, ieškovui buvo pranešta 2012-09-13, todėl ieškovas jau 2012-09-13, o ne 2012-10-16 žinojo apie jam už valgiaraščių kokybę (T kriterijus) skirtą mažesnį balą nei trečiajam asmeniui. Ieškovas ekonominio naudingumo balus už valgiaraščių kokybę (T kriterijus) turėjo ginčyti per 15 dienų terminą, skaičiuojamą nuo 2012-09-13, o ne nuo 2012-10-16, todėl pretenziją turėjo pateikti iki 2012-09-28 imtinai. Kadangi ieškovas pretenziją pateikė tik 2012-10-22, todėl ji nebuvo priimta ir nagrinėta.

9Ieškinys atmestinas.

10Byloje nustatyta, kad atsakovas Tauragės rajono savivaldybės administracija vykdė supaprastintą atvirą konkursą „Mokinių ir personalo maitinimo paslaugos: Tauragės rajono Sartininkų pagrindinėje mokykloje, Tauragės Martyno Mažvydo pagrindinėje mokykloje, Tauragės Jovaro pagrindinėje mokykloje“ (b. l. 149-167). 2012-09-13 atsakovas raštu informavo tiekėjus, taip pat ir ieškovą, apie jiems skirtus ekonominio naudingumo balus už tiekėjų pateiktų valgiaraščių kokybę (T kriterijus) ir, kad antrasis komisijos posėdis vyks 2012-10-01 (b. l. 168). 2012-10-01 antrajame komisijos posėdyje nė vienas tiekėjas nedalyvavo. Atsakovas įvertinęs pasiūlymų kainas ir bendrą tiekėjų pateiktų pasiūlymų ekonominį naudingumą, 2012-10-11 konkurso nugalėtoju pripažino trečiąjį asmenį UAB „Gabutis“ ir nurodė, kad ketina su juo sudaryti pirkimo sutartį 2012-10-30, bet ne anksčiau negu pasibaigs atidėjimo terminas (15 dienų laikotarpis nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti sutartį išsiuntimo dienos) (b. l. 169). Atsakovas, gavęs ieškovo paklausimą, kaip buvo apskaičiuoti tiekėjų pateiktų pasiūlymų ekonominio naudingumo balai už valgiaraščio kokybę (T kriterijus) ir bendras pasiūlymo ekonominio naudingumas, 2012-10-16 pateikė ieškovui paaiškinimą (b. l. 172-174). Ieškovas 2010-10-19 pateikė atsakovui pretenziją ir prašė panaikinti atsakovo

112012-10-16 sprendimą ir tiekėjų pasiūlymus nagrinėti iš naujo (b. l. 119-121). Atsakovas atsisakė priimti ir nagrinėti ieškovo pretenziją, nes ji pateikta praleidus Viešųjų pirkimų įstatymo nustatytą pretenzijų pateikimo terminą (b. l. 117-118).

12Ieškovo teigimu, atsakovas netinkamai taikė ir aiškino pirkimo sąlygas, neaišku kuo vadovaujantis apskaičiavo ekonominio naudingumo balus už valgiaraščių kokybę ir pasiūlymo bendrą ekonominį naudingumą, todėl 2012-10-19 pateikė atsakovui pretenziją, kurią jo manymu atsakovas nepagrįstai atsisakė priimti.

13Byloje tarp šalių kilo ginčas ar ieškovas laikėsi Viešųjų pirkimų įstatymo nustatytos išankstinės ikiteisminės ginčų nagrinėjimo tvarkos ir atsakovas pagrįstai atsisakė priimti ir nagrinėti ieškovo pateiktą pretenziją dėl atsakovo sprendimų.

14Viešųjų pirkimų tvarką, šių pirkimų subjektų teises, pareigas ir atsakomybę, viešųjų pirkimų kontrolės ir ginčų sprendimo tvarką Lietuvos Respublikoje nustato Viešųjų pirkimų įstatymas (toliau –VPĮ). Perkančioji organizacija užtikrina, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų (VPĮ 3 straipsnio 1 dalis). Perkančioji organizacija visų viešojo pirkimo procedūrų metu turi pareigą griežtai laikytis pačios nustatytų ir paskelbtų pirkimo sąlygų, užtikrinant tiekėjų teisėtus lūkesčius dėl viešojo pirkimo sąlygų nekeičiamumo, neiškraipant tiekėjų tarpusavio konkurencijos. Tiekėjų teisė ginčyti perkančiosios organizacijos veiksmus ar priimtus sprendimus nustatyta VPĮ 93–941 straipsniuose. Tiekėjas, manydamas, kad perkančioji organizacija nesilaikė VPĮ reikalavimų ir tuo pažeidė jo teisėtus interesus, turi teisę ginčyti perkančiosios organizacijos veiksmus ar priimtus sprendimus VPĮ nustatyta tvarka (VPĮ 93 straipsnio 3 dalis).

15Privaloma ikiteisminė viešųjų pirkimų ginčų nagrinėjimo procedūra įpareigoja tiekėją, norintį iki pirkimo sutarties sudarymo ginčyti perkančiosios organizacijos veiksmus, pirmiausia pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai, o šios sprendimas dėl tiekėjo pareikštos pretenzijos gali būti skundžiamas teismui, laikantis VPĮ nustatytos tvarkos ir terminų. Pagal VPĮ 94 straipsnio 1 dalį, tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui (išskyrus ieškinį dėl pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia): 1) per 15 dienų nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos; 2) per 10 dienų (supaprastintų pirkimų atveju – per 5 darbo dienas) nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtą sprendimą dienos, jeigu šiame įstatyme nėra reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus.

16Pagal formuojamą kasacinio teismo praktiką tiekėjams taikomas ribojimas ginčyti pirkimo sąlygas, o teismui – jas vertinti (išskyrus atvejus, kai konstatuojamas viešojo intereso poreikis), jei pirkimo sąlygų teisėtumas kvestionuojamas bet kurioje vėlesnėje viešojo pirkimo stadijoje, kai perkančioji organizacija priima sprendimą (atlikta vokų su tiekėjų pasiūlymais susipažinimo procedūra, perkančioji organizacija įvertino tiekėjų kvalifikaciją, patikrino pasiūlymus, išrinko laimėtoją ir pan.), remdamasi šiomis sąlygomis, kurių tiekėjai neginčijo iš karto, kai apie jas jie sužinojo ar turėjo sužinoti (pirkimo sąlygų viešas paskelbimas) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011-11-24 nutartis, priimta civilinėje byloje AB „Panevėžio statybos trestas“ v. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, bylos Nr. 3K-3-436/2011, Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. gegužės 25 d. nutartis, priimta c.b. Nr. 2A-1659/2012).

17LAT yra nurodęs, kad pretenzijos padavimo termino turinio analizė suponuoja išvadą, kad tiekėjas viešojo pirkimo ginčų nagrinėjimo procedūrose turi elgtis apdairiai ir paisyti VPĮ nustatytų terminų. Jeigu perkančioji organizacija, laikydamasi VPĮ reikalavimų, informavo suinteresuotus asmenis apie vykdomą konkursą, pripažintina, kad kiekvienas tiekėjas apie konkursą informuotas tinkamai ir turėtų operatyviai ginti galbūt pažeistas subjektines teises. Toks teisinis reguliavimas įtvirtina tiekėjo pareigą domėtis vykdomu konkursu, t. y. elgtis pagal bonus pater familias standartą ir operatyviai ginti pažeistas subjektines teises. Tokių terminų reglamentavimu siekiama užtikrinti viešojo pirkimo procedūrų operatyvumą (Lietuvos apeliacinio teismo 2011-10-11 nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Auksinis varnas“ v. VĮ Vilniaus universiteto ligoninė, bylos Nr. 2A-1707/2011). Be to, terminų nustatymas suponuoja teisinės situacijos apibrėžtumą ne tik perkančiajai organizacijai, bet ir tiekėjui, su kuriuo ji rengiasi sudaryti ar jau sudarė viešojo pirkimo sutartį.

18Bylos duomenys patvirtina, kad ieškovas apie ginčijamą atsakovo 2012-09-13 priimtą sprendimą konkurse dalyvavusiems tiekėjams nustatyti ekonominio naudingumo kriterijaus T balus (už valgiaraščių kokybę) jau žinojo 2012-09-13, tačiau byloje nėra jokių duomenų, jog ieškovas po atsakovo priimto sprendimo kreipėsi į atsakovą ir kėlė klausimus dėl ekonominio naudingumo balų skaičiavimo. 2012-10-01 atrankos komisijos posėdyje, kuriame buvo atplėšiami vokai su tiekėjų nurodytomis paslaugų kainomis ieškovas nedalyvavo. Be to, pažymėtina ir tai, kad konkursas bei konkurso sąlygos, kuriose ir buvo pateikti pasiūlymų vertinimo kriterijai, buvo viešai paskelbtos Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje 2012-03-27 (b. l. 11), ieškovas prieš dalyvaudamas konkurse buvo susipažinęs su jo sąlygomis, taip pat ir 10 skyriuje numatyta neatmestų pasiūlymų vertinimo pagal ekonominį naudingumą tvarka, dėl jų išaiškinimo iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos į atsakovą nesikreipė bei jų laiku neginčijo, pirkimo sąlygos nebuvo keičiamos, todėl darytina išvada, kad ieškovui jos buvo aiškios ir suprantamos. Pažymėtina, kad viešųjų pirkimų procedūros sukurtos užtikrinti pretendentų lygiateisiškumo principus, kad perkančioji organizacija privalo besąlygiškai laikytis pirkimo sąlygų, kurios buvo nustatytos ir paskelbtos pirkimo proceso pradžioje. Šiomis procedūromis siekiama garantuoti realią ir sąžiningą konkurenciją bei užtikrinti vienodas potencialių tiekėjų dalyvavimo pirkime galimybes.

19Kaip minėtina anksčiau, ieškovas apie viešųjų pirkimų komisijos sprendimą skirti ieškovui ir trečiajam asmeniui tokius balus bei ieškovo manymu, jo pažeistą subjektinę teisę sužinojo 2012-09-13, pretenziją dėl šios perkančiosios organizacijos sprendimo galėjo pateikti iki 2012-09-28, tačiau pateikė tik 2012-10-19, taigi ženkliai praleidus VPĮ 94 straipsnio 1 dalyje nustatytą 15 dienų terminą pretenzijai pareikšti. Ta aplinkybė, kad ieškovas 2012-10-15 pateikė raštą atsakovui, prašydamas paaiškinti kaip buvo skaičiuojamas ekonominio naudingumo balas ir atsakovas 2012-10-16 pateikė ieškovui paaiškinimus, vadovaudamasis konkurso sąlygų 10 skyriuje nustatytais pasiūlymų vertinimo kriterijais, kaip buvo apskaičiuoti ekonominio naudingumo balai už valgiaraščio kokybę ir pasiūlymo bendras ekonominis naudingumas (T ir S balai), neįrodo, kad ieškovas tik tada sužinojo apie atsakovo priimtą sprendimą bei konkurso pirkimo sąlygas. Atsakovo pateiktas ieškovui pirkimo sąlygų taikymo išaiškinimas negalėjo pažeisti ar turėti įtakos ieškovo teisėms ir pareigoms, atsakovas jokios naujos informacijos bei naujo sprendimo ieškovo atžvilgiu nepriėmė. Be to, pažymėtina, kad įstatymas (VPĮ 94 straipsnis) pretenzijos pateikimo termino pradžios nesieja su tiekėjo sužinojimu apie galimą jo teisių pažeidimą, priešingai termino pradžia sietina su perkančiosios organizacijos sprendimų paskelbimu. Būtent nuo tinkamo informavimo apie skirstu tiekėjams balus momento ieškovas turėjo operatyviai ginti savo galimai pažeistas subjektines teises. Įstatyme nustatytas trumpas pretenzijos pateikimo terminas, todėl kiekvienas tiekėjas privalo domėtis viešo konkurso vykdymo eiga bei sąlygomis. Pažymėtina, jog Įstatymo leidėjas nustatė senaties terminus ne atsitiktinai, o siekdamas viešojo pirkimo procedūrų operatyvumo, ir tai įpareigoja tiekėjus ginčų dėl viešojo pirkimo procedūrų metu elgtis apdairiai ir laiku imtis priemonių savo interesų apsaugai bei teisių gynybai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. balandžio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-170/2012).

20Pagal Lietuvos teismų formuojamą VPĮ 94 straipsnio aiškinimo ir taikymo praktiką, laikytina, kad VPĮ 94 straipsnyje numatytas terminas yra atnaujinamasis. Atnaujinamasis yra toks terminas, kuriam pasibaigus teismas gali jį atnaujinti, jeigu terminas buvo praleistas dėl svarbių priežasčių. Termino atnaujinimas priklauso nuo subjektyvaus faktoriaus, t. y. nuo to, kiek, kada ir kokiomis aplinkybėmis tiekėjas sužinojo apie savo teisių pažeidimą viešųjų pirkimų procese. Taip pat, sprendžiant pretenzijos pateikimo termino atnaujinimo klausimą, turi būti atsižvelgiama į kiekvieno asmens teisę teisme ginti tariamai pažeistas teises bei teisėtus interesus, o taip pat į viešąjį interesą, jog tokio pobūdžio pirkimai vyktų skaidriai, laikantis įstatymo reikalavimų ir kiek įmanoma būtų pašalintos abejonės dėl tokių pirkimų teisėtumo ( VPĮ 3 straipsnis). Iš kitos pusės, privalu įvertinti tai, kad nustatant šiuos terminus siekiama, jog viešieji pirkimai vyktų kiek galima operatyviau, ekonomiškiau, o asmuo, nesutinkantis su perkančiosios organizacijos sprendimais, savo teisėmis naudotųsi sąžiningai, neturėtų galimybės vilkinti proceso ir pan. (Lietuvos apeliacinio teismo 2012-11-22 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr.2-2205/2012).

21Nors ieškovas prašymo atnaujinti terminą atsakovui neteikė, taip pat jo nepateikė ir teismui paduodamas ieškinį, tačiau atsižvelgiant į tai, kad VPĮ 94 straipsnyje numatyti terminai nėra naikinamieji, teismas mano, kad šiuo atveju būtina pasisakyti ar yra pagrindas atnaujinti ieškovo praleistą terminą pretenzijai pateikti. Atsižvelgiant į anksčiau aptartas aplinkybes, teismas sprendžia, kad ieškovas perilgai delsė ir nesikreipė į atsakovą dėl jam kilusių neaiškumų dėl konkurso pirkimo sąlygų taikymo, pateikdamas ieškinį taip pat nenurodė, dėl kokių objektyvių bei svarbių priežasčių jis laiku nesikreipė į atsakovą, sužinojęs apie tiekėjams skirtus balus bei jų skaičiavimą. Pažymėtina, kad kiekvienas tiekėjas privalo domėtis viešo konkurso vykdymo eiga bei sąlygomis. Todėl teismas įvertinęs ieškovo realias galimybes laikytis išankstinės įstatymo nustatytos ikiteisminės tvarkos, viešųjų pirkimų principus, lygiateisiškumo reikalavimą, tinkamai taikyti teisės normas, be to atsižvelgiant į tai, kad viešieji pirkimai turi vykti kiek galima operatyviau, ekonomiškiau, o asmuo, nesutinkantis su perkančiosios organizacijos sprendimais, savo teisėmis naudotųsi sąžiningai, neturėtų galimybės vilkinti proceso, sprendžia, kad šiuo atveju nėra pagrindo ieškovui atnaujinti praleistą terminą pretenzijai pateikti.

22Teismas konstatuoja, kad ieškovas nesilaikė Viešųjų pirkimų įstatymo 93 straipsnio 1 dalyje nustatytos privalomos ikiteisminės ginčo nagrinėjimo tvarkos, nepateikė laiku pretenzijos dėl konkurso pirkimo sąlygų bei atsakovo priimtų sprendimų, pagrindo atnaujinti praleistą terminą pretenzijai pateikti nėra, todėl darytina išvada, kad ieškovas neteko teisės ginčyti konkurso pirkimo sąlygų bei atsakovo priimtų sprendimų teisme, todėl ieškovo ieškinys atmestinas.

23Kadangi ieškinys yra atmetamas, naikintinos teismo taikytos laikinosios apsaugos priemonės (CPK 149 straipsnis).

24Atsakovas pareiškė prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo, tačiau iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos nepateikė šių išlaidų dydį patvirtinančių įrodymų, todėl bylinėjimosi išlaidos jam nepriteistinos (CPK 98 straipsnio 1 dalis).

25Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 270, 4239 straipsniu,

Nutarė

26ieškovo ieškinį atmesti.

27Panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2012-11-12 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti atsakovo Tauragės rajono savivaldybės administracijai, įstaigos kodas ( - ), adresas ( - ), supaprastinto atviro konkurso „Mokinių ir personalo maitinimo paslaugos: Tauragės rajono Sartininkų pagrindinėje mokykloje, Tauragės Martyno Mažvydo pagrindinėje mokykloje, Tauragės Jovaro pagrindinėje mokykloje“ pirkimo, pirkimo Nr. 119398, procedūrą ir uždrausti atsakovui sudaryti viešojo pirkimo–pardavimo sutartį.

28Sprendimas per 14 dienų nuo priėmimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Audrius... 2. UAB „Niklita“ ieškinį atsakovui Tauragės rajono savivaldybės... 3. UAB „Gabutis“ dėl priimto sprendimo viešame pirkime pripažinimo... 4. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 5. ieškovas prašo panaikinti atsakovo sprendimą, kuriuo nuspręsta suteikti... 6. UAB „Niklita“ skirti 33,00, o UAB „Gabutis“ – 44,20; Tauragės... 7. Atsakovas su ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti ir priteisti iš ieškovo... 8. UAB „Gabutis“. Ieškovas neteisingai skaičiuoja terminą pretenzijai... 9. Ieškinys atmestinas.... 10. Byloje nustatyta, kad atsakovas Tauragės rajono savivaldybės administracija... 11. 2012-10-16 sprendimą ir tiekėjų pasiūlymus nagrinėti iš naujo (b. l.... 12. Ieškovo teigimu, atsakovas netinkamai taikė ir aiškino pirkimo sąlygas,... 13. Byloje tarp šalių kilo ginčas ar ieškovas laikėsi Viešųjų pirkimų... 14. Viešųjų pirkimų tvarką, šių pirkimų subjektų teises, pareigas ir... 15. Privaloma ikiteisminė viešųjų pirkimų ginčų nagrinėjimo procedūra... 16. Pagal formuojamą kasacinio teismo praktiką tiekėjams taikomas ribojimas... 17. LAT yra nurodęs, kad pretenzijos padavimo termino turinio analizė suponuoja... 18. Bylos duomenys patvirtina, kad ieškovas apie ginčijamą atsakovo 2012-09-13... 19. Kaip minėtina anksčiau, ieškovas apie viešųjų pirkimų komisijos... 20. Pagal Lietuvos teismų formuojamą VPĮ 94 straipsnio aiškinimo ir taikymo... 21. Nors ieškovas prašymo atnaujinti terminą atsakovui neteikė, taip pat jo... 22. Teismas konstatuoja, kad ieškovas nesilaikė Viešųjų pirkimų įstatymo 93... 23. Kadangi ieškinys yra atmetamas, naikintinos teismo taikytos laikinosios... 24. Atsakovas pareiškė prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo, tačiau... 25. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 270, 4239... 26. ieškovo ieškinį atmesti.... 27. Panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2012-11-12 nutartimi taikytas... 28. Sprendimas per 14 dienų nuo priėmimo gali būti skundžiamas apeliaciniu...