Byla 2-94-504/2016
Dėl servituto nustatymo, teisės įrengti nuotekų kaupimo rezervuarą ir žalos atlyginimo atsakovei D. G. T., ir atsakovės D. G. T. priešieškinį ieškovei N. Š. dėl servituto nustatymo

1Rokiškio rajono apylinkės teismo teisėja Ledina Šinkūnienė, sekretoriaujant Jolantai Samėnienei, dalyvaujant ieškovei N. Š., ieškovės atstovui advokatui Irmantui Ruželei, atsakovei D. G. T., atsakovės atstovui advokatui Mindaugui Beinaravičiui, teismo posėdyje išnagrinėjo ieškovės N. Š. ieškinį (patikslintą) dėl servituto nustatymo, teisės įrengti nuotekų kaupimo rezervuarą ir žalos atlyginimo atsakovei D. G. T., ir atsakovės D. G. T. priešieškinį ieškovei N. Š. dėl servituto nustatymo.

2Teismas

Nustatė

3Ieškovė patikslintame ieškinyje (b. l. 64-68) nurodė ir teismo posėdyje paaiškino, kad ieškovė 2006-03-16 dovanojimo sutarties pagrindu (notarinio registro Nr. IRRŠ-1639) įgijo nuosavybės teisę į 23/100 dalis gyvenamojo namo, unikalus Nr.7392-0002-6014, esančio( - ), ( - ). ( - ) . sav. Ieškovės įgyta gyvenamojo namo dalis yra žemės sklype, turinčiame 0,0992 ha, kadastrinis adresas Nr.7367/0001:91 ( - ) k. v., unikalus Nr. 7367-0001-0091, kuris nuosavybės teise priklauso atsakovei. Dovanojimo sutarties 4 punkte nurodyta, kad ieškovė turės teisę naudotis žemės sklypu tokia pat tvarka, kaip naudojosi dovanotojas (B. J.). Pagrindas: D. G. T. pareiškimas, patvirtintas Rokiškio rajono I notaro biuro notarės R. Š. 2006 m. kovo 16 d., registro Nr. IRRŠ-1638, pirkimo - pardavimo sutartis, patvirtinta Rokiškio rajono I notaro biuro notarės V.Vaičekonienės 2003 m. rugpjūčio 25d., registro Nr.IVVR-3045 ir priėmimo perdavimo aktas. Pagal pirkimo - pardavimo sutarties 2003 m. rugpjūčio 25 d., registro Nr.IVVR-3045 7 punktą pardavėjai B. J. paliekama teisė naudotis neatlygintinai ir neterminuotai žemės sklypo dalimi, kurią užima 23/100 dalys gyvenamojo namo. B. J. 2006-03-16, perleidus nuosavybės teisę į 23/100 gyvenamojo namo dalis, ieškovei perleista teisė naudotis neatlygintinai ir neterminuotai atsakovei priklausančia žemės sklypo dalimi, kurią užima 23/100 dalys gyvenamojo namo. Apie tai padaryta žyma viešajame registre.

42003 m. rugpjūčio 25d., registro Nr.IVVR-3045 pirkimo - pardavimo sutartyje, teisė naudotis įvažiavimo keliu, einančiu per atsakovės žemės sklypą, ar kita žemės sklypo dalimi, kurios neužima gyvenamasis namas, kad būtų galima patekti į tuometinei savininkei B. J. priklausančio gyvenamojo namo dalį, nustatyta nebuvo. Įvažiavimo kelias pažymėtas namų valdos žemės sklypo ribų plane, parengtame AB „Inžineriniai tyrinėjimai“, 1994-01-01. Ieškovė su atsakove bendrai naudojosi šiuo keliu nuo 2006-03-16, t. y. nuo gyvenamojo namo dalies įsigijimo pradžios iki š. m. rugsėjo mėn., t. y. iki atsakovė pareiškė, kad nebeleis ieškovei ir pas ją atvykstantiems asmenims naudotis keliu pėsčiomis ar naudojantis transporto priemone. Atsakovė pastoviai kelia konfliktus, įžeidinėja ieškovę ir pas ją atvykstančius asmenis, nurodydama, kad kelias yra jos nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype ir ji neleidžianti juo naudotis. Kito būdo, nesinaudojant jau esamu keliu, patekti į ieškovei priklausančią gyvenamojo namo dalį nėra. Siekdama išvengti teisminių ginčų, ieškovės atstovė pateikė atsakovei pasiūlymą sutartimi nustatyti atsakovei priklausančiame žemės sklype, esančio kelio servitutą bei priėjimą prie ieškovei priklausančio namo dalies ir ieškovės įrengto nuotekų šulinio. Ieškovė pateikė pageidaujamo servituto plano projektą. Sutartimi nustatyti servituto atsakovė nesutinka.

5Ieškovei, pareiškus ieškinį teisme dėl servituto nustatyto, atsakovė pastoviai teikia skundus įvairioms institucijoms. Panevėžio visuomenės sveikatos centro specialistė 2016-03-21 patikrino ieškovės kirpyklą ir pateikė patikrinimo aktą 2016-03-24 Nr. HR-27, kuriame konstatavo, kad kirpykloje pažeidimų nenustatyta. Taip pat, 2016-02-25 atsakovė pateikė skundą Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamento Rokiškio rajono agentūrai (toliau - Agentūra), kad ieškovė netinkamai tvarko nuotekas. 2016-03-01 patikrinimo metu Agentūra nustatė, kad ( - ), ( - ), ( - )., ieškovė atsakovei nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype išsikasė nuotekų įrengimo duobę. Agentūra surašė 2016 m. kovo 3d. privalomą nurodymą Nr.S10-2(3-16), kuriame nurodė nutraukti aplinkos teršimą nuotekomis ir panaikinti savavališkai iškastą aplinkosauginių reikalavimų neatitinkančią duobę iki 2016-05-03.

6Pagrindinius aplinkosaugos reikalavimus nuotekų surinkimui, valymui ir išleidimui, siekiant apsaugoti aplinką nuo taršos, nustato Nuotekų tvarkymo reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2006-05-07 įsakymu Nr. D 1-236. Nuotekų kaupimo rezervuarų įrengimo tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2015-01-09 įsakymu Nr. Dl-18, patvirtintas Nuotekų kaupimo rezervuarų ir septikų įrengimo, eksploatavimo ir kontrolės tvarkos aprašo 6 punktas, kuriame nustatyta, kad turi būti įrengiami tik sandarūs, uždari, gamykliniai nuotekų kaupimo rezervuarai, ir tik tais atvejais, kai nėra galimybės įrengti biologinio nuotekų valymo įrenginio ir kai yra galimybės šiuos rezervuarus tinkamai eksploatuoti ir užtikrinti sukauptų nuotekų transportavimą ir sutvarkymą. Naujai įrengiamų nuotekų kaupimo rezervuarų minimalus tūris turi būti toks, kad sutalpintų per 7 dienas objekte susidarančias nuotekas.

7Nuo ieškovei priklausančios namo dalies yra įrengtas apie 6 metrų ilgio nuotekų vamzdis, kuris surenka nuotekas į rezervuarą. Dėl per mažos rezervuaro talpos, šis įrenginys neatitinka aukščiau aptartų nuotekų tvarkymo reikalavimų. Ieškovė privalo padidinti jau iškastą nuotekų duobę iki 3x5 ploto duobės, į kurią bus įleidžiamas gamyklinis nuotekų rezervuaras.

8Pagal Statybos reglamentą STR1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai“ 2 lentelės „Inžineriniai statiniai“ 2.3 punktą, nuotekų tinklai, kurių išorinis skersmuo, mažesnis kaip 160 mm yra priskiriami Inžinerinių statinių I grupei. Nesudėtingiems statiniams leidimas neprivalomas, tačiau jeigu statinys bus statomas ne nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype, statybą leidžiantis dokumentas yra to žemės sklypo savininko sutikimas (Statybos įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 5 punktas; STR1.01.07:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ 33.3 papunktis).

9Šiuo metu esantys nuotekų tinklai yra įrengti nuo 2000-05-29, todėl laikytina, kad tai nėra savavališkas statinys, nes tuo metu tiek namo, tiek žemės sklypo savininkė buvo B. J.. Apie kanalizacijos buvimą patvirtina įrašas leidime - higienos pase, išduotame Panevėžio apskrities VSC Rokiškio fil. 2000-05-29. Pati atsakovė žemės sklypą su gyvenamojo namo dalimi įgijo 2003-08-25. Be to, jokių pretenzijų dėl inžinerinių statinių, esančių atsakovės žemės sklype, atsakovė ieškovei iki 2015 m. rudens nereiškė. Statybos įstatymo 23 straipsnio 25 dalyje nustatyta, kad šio straipsnio 1 dalies 5 punkte nurodyti rašytiniai sutikimai neprivalomi, jeigu asmenys, iš kurių iki statybos pradžios buvo privaloma gauti rašytinius sutikimus dėl statybos, per vienus metus nuo statybos pradžios dėl statinio statybos statytojui, statinio savininkui ar viešojo administravimo subjektams nepateikė savo rašytinių pretenzijų, skundų, pranešimų dėl statinio statybos. Remiantis pacituota įstatymo nuostata, atsakovės rašytinis sutikimas neprivalomas, ji negali reikšti ieškovei pretenzijų dėl 2000 metais įrengto nuotekų tinklo.

10Ieškovė negali įvykdyti Agentūros reikalavimo, įrengti aplinkosauginius reikalavimus atitinkantį nuotekų kaupimo rezervuarą, kadangi atsakovė neleidžia vykdyti darbų jai priklausančiame žemės sklype, tad ieškovei reikalingas teismo leidimas jai įrengti aplinkosauginius reikalavimus atitinkantį nuotekų kaupimo rezervuarą atsakovės žemės sklype.

11CK 4.111 str. 1 d. nustatyta, kad servitutas - tai teisė į svetimą nekilnojamąjį daiktą, suteikiama naudotis tuo svetimu daiktu (tarnaujančiuoju daiktu), arba to daikto savininko teisės naudotis daiktu apribojimas, siekiant užtikrinti daikto, dėl kurio nustatomas servitutas (viešpataujančiojo daikto), tinkamą naudojimą. Taigi, servitutas yra išvestinė daiktinė teisė, suteikianti galimybes jos turėtojui naudotis svetimu daiktu. Servitutas nustatomas savanoriškai arba priverstinai. Pagal CK 4.124 str. 1 d. servitutą gali nustatyti įstatymai, sandoriai ir teismo sprendimas, o įstatymo nustatytais atvejais - administracinis aktas.

12CK 4.126 str. įtvirtintos sąlygos, kurioms esant servitutas nustatytinas teismo sprendimu: 1) savininkų nesutarimas ir 2) būtinumas nustatyti servitutą, kad viešpataujančiojo daikto savininkas galėtų naudoti daiktą pagal paskirtį. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad servitutas priverstinai gali būti nustatytas tik tokiu atveju, kai jis yra objektyviai būtinas, t. y. bylą dėl servituto nustatymo nagrinėjantys teismai pirmiausia turi įvertinti, ar šios teisės yra susijusios su naudojimusi viešpataujančiaisiais daiktais pagal tikslinę paskirtį ir ar egzistuoja objektyvus bei konkretus jų poreikis, ar nenustačius servituto įmanoma savininkui normaliomis sąnaudomis naudotis jam priklausančiu daiktu pagal paskirtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. balandžio 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje ŽŪK „N. B. " ir kt. v. J. S. , bylos Nr. 3K-3-157/2009; 2012 m. gegužės 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje R. K. v. J. J., bylos Nr. 3K-3-210/2012; kt).

13Įstatymų leidėjas, reglamentuodamas civilinius teisinius santykius nustatė, kad subjektai, įgyvendindami savo teises bei atlikdami pareigas, privalo veikti pagal teisingumo, protingumo ir sąžiningumo reikalavimus. Atsakovė, kaip žemės sklypo ir jame esančio gyvenamojo namo bendraturtė, turi Žemės įstatymo ir kitų įstatymų nustatytas teises ir pareigas. Savo teisėmis gali naudotis tiek, kiek jos neprieštarauja kitiems įstatymų reikalavimams, teisingumo, protingumo ir sąžiningumo.

14Siekdama užtikrinti savo teisę netrukdomai naudotis jai priklausančiu nekilnojamuoju daiktu, negavus savanoriško atsakovės sutikimo nustatyti servitutą, ieškovė kreipiasi į teismą dėl servituto teismo sprendimu nustatymo, suteikiant jai naudotis atsakovei priklausančia sklypo dalimi (tarnaujantis daiktas), kadastrinis adresas Nr.7367/0001:91( - ) . k. v., unikalus Nr. 7367-0001-0091, esančio, ( - ), ( - ), ( - )., servituto koordinatės: taško Nr. 7 (X-6210825.15 Y-576313.95), taško Nr. 8 (X- 6210816.21 Y-576316.15), taško Nr. 9 (X- 6210814.96 Y-576310.49), taško Nr. 10 (X-6210812.03 Y-576311.13), taško Nr. 11 (X-6210811.44 Y- 576309.28), taško Nr. 12 (X-6210823.25 Y-576305.55), kurios plotas 83 m3, pagal R. B. žemėtvarkos darbų įmonės, 2016-03-15 parengtą Servituto nustatymo planą, suteikiantį teisę ieškovei ir jos nurodytiems asmenims eiti pėsčiomis ir važiuoti transporto priemonėmis šioje žemės sklypo dalyje esančiu keliu, užtikrinti jai priklausančio 23/100 dalių gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ) (viešpataujantis daiktas) tinkamą naudojimąsi bei suteikiantį teisę ieškovei užtikrinti šioje žemės sklypo dalyje įrengto nuotekų tinklo eksploatavimą, įskaitant remontą, priežiūrą, sukauptų nuotekų transportavimą ir sutvarkymą.

15Ieškovė ir atsakovė yra gyvenamojo namo, unikalus Nr.7392-0002-6014, esančio( - ) , ( - ). ( - )., bendrasavininkės. Pagal CK 4.81 str. l d. namo, buto ar kito nekilnojamojo daikto bendraturčiai turi teisę tarpusavio susitarimu nustatyti tvarką, pagal kurią bus naudojamasi atskiromis izoliuotomis to namo, buto patalpomis ar kito nekilnojamojo daikto konkrečiomis dalimis, atsižvelgdami į savo dalį, turimą bendrosios dalinės nuosavybės teise. To paties straipsnio 2 dalis numato, jeigu šiame straipsnyje nurodytas susitarimas yra notariškai patvirtintas ir įregistruotas viešame registre, tai jis yra privalomas ir tam asmeniui, kuris vėliau įgyja dalį to namo, buto ar kito nekilnojamojo daikto bendrosios nuosavybės teisėmis.

16Ieškovei dovanojimo sutartimi perėjo teisė naudotis patalpa 1 (12 kv. m.) ir 1/4 dalimi koridoriaus, t. y., tokiomis pat sąlygomis, kaip buvo nustatyta pirkimo pardavimo sutarties 6 punkte, patvirtintos Rokiškio rajono I notarų biuro notarės V.Vaičekonienės 2003-08-25, registro Nr.IVVR-3045.

17Pagal CK 4.82 straipsnio 1 dalį butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso namo bendro naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė-techninė ir kitokia įranga. Ieškovei taip pat bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso gyvenamojo namo elektros įranga. Elektros įvadas ir pagrindinis skaitiklis yra atsakovės valdomose patalpoje. Ieškovė su atsakove atsiskaitydavo pagal jos gyvenamojo namo dalyje įrengto kontrolinio skaitiklio duomenis.

18Kilus ginčui dėl žemės sklypo naudojimo patekimui į ieškovei priklausančią gyvenamojo namo dalį, atsakovė pareiškė, kad nebeleis ieškovei naudotis bendra elektros įranga. 2015-10-09 ieškovė sudarė su AB „LESTO“ naujojo (buitinio) vartotojo elektros įrenginių prijungimo prie operatoriaus elektros tinklų paslaugos sutartį, kad elektra būtų įvesta atskirai, tiesiogiai į jai priklausančią gyvenamojo namo dalį. Pagal sutarties 5 punktą objekto prijungimo terminas yra 25 kalendorinės dienos. Atsakovė neišlaukusi termino, kol ieškovei bus atskirai įvesta elektra, neįspėjusi ieškovės, 2015-10-16 nutraukė elektros energijos tiekimą į ieškovei priklausančią gyvenamojo namo dalį. Ieškovė negalėjo naudotis elektros energija iki jos prašymu AB „LESTO“ skubos tvarka 2015-10-23 14 val. įvedė atskirą elektros energijos įvadą ir skaitiklį į ieškovės gyvenamojo namo dalį.

19Ieškovė jai priklausančioje gyvenamojo namo dalyje turi kirpyklą, verčiasi kirpėjos veikla. Dėl tokių neteisėtų atsakovės veiksmų nuo 2015-10-16 iki 2015-10-23 ieškovė negalėjo dirbti, teikti kirpėjos paslaugų. 2015-10-16 buvo užregistruoti 2 vyrų ir 3 moterų kirpimai -24 EUR; 2015-10-17 - 2 moterų šukuosenos ir 2 makiažai - 36 EUR; 2015-10-19 - 5 vyrų kirpimai, 1 šukavimas - 19 EUR; 2015-10-20 - 2 vyrų kirpimai, 3 moterų kirpimai - 24 EUR, 2015-10-21 - 1 moterų dažymas, kirpimas ir šukavimas, 2 vyrų kirpimai - 28 EUR; 2015-10-22 - 2 vyrų kirpimai, 1 šukavimas - 14 EUR; 2015-10-23 - 6 vyriški kirpimai, 2 moterų šukavimai ir 2 kirpimai - 35 EUR. Už laikotarpį nuo 2015-10-16 iki 2015-10-23 (7 darbo dienos) prarado 180 EUR pajamų. Negautas pajamas pagrindžia 2015 m. spalio mėnesio įplaukų registracijos žurnalo kopija.

20CK 6.249 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad žala yra asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai), taip pat negautos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų. Žala, padaryta asmens turtui, nesant įstatymo išimčių, turi būti atlyginama laikantis visiško nuostolių atlyginimo - restitutio in integrum -principo (CK 6.251 straipsnis), kurio esmė ta, kad žalos atlyginimu turi būti siekiamąją patyrusį asmenį grąžinti į iki pažeidimo buvusią padėtį.

21Deliktinės civilinės atsakomybės viena pagrindinių taisyklių suformuluota CK 6.263 straipsnyje. Jame įtvirtinta kiekvieno asmens pareiga laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais nepadarytų kitam asmeniui žalos. Šios, įstatyme įtvirtintos, rūpestingumo pareigos pažeidimas sukuria įstatyme nustatytą žalos atlyginimo prievolę (CK 6.263 straipsnio 2 dalis). Neteisėtais veiksmais, dėl kurių atsiranda civilinė atsakomybė, gali būti ne tik tiesiogiai įstatyme ar sutartyje nustatytų pareigų nevykdymas ar draudžiamų veiksmų atlikimas, bet ir bendro pobūdžio pareigos elgtis atidžiai ir rūpestingai pažeidimas (CK 6.246 straipsnio 1 dalis).

22Atsakovė kalta dėl to, kad ieškovė negavo 180 EUR pajamų, todėl atsakovė privalo atlyginti ieškovės patirtą žalą (CK 6.263, 6.246-6.249 straipsniai).

23Remiantis tuo, kas išdėstyta ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos CK 4.82 str. l d., 4.111 str. l d., 4.124 str. 1 d., 4.126 str., 6.246-6.249 str., 6.263 str. l d., Lietuvos Respublikos CPK 93 str. l d., 98 str., ieškovė teismo prašo:

  1. nustatyti neterminuotą neatlygintinį servitutą, suteikiantį ieškovei N. Š., a. k. ( - ) teisę naudotis atsakovei D. G. T., a. k. ( - ) priklausančia sklypo dalimi (tarnaujantis daiktas), kadastrinis adresas Nr.7367/0001:91( - ) . k. v., unikalus Nr. 7367-0001-0091, esančio, ( - ), ( - ). ( - )., servituto koordinatės: taško Nr. 7 (X-6210825.15 Y-576313.95), taško Nr. 8 (X- 6210816.21 Y-576316.15), taško Nr. 9 (X- 6210814.96 Y-576310.49), taško Nr. 10 (X-6210812.03 Y-576311.13), taško Nr. 11 (X-6210811.44 Y- 576309.28), taško Nr. 12 (X-6210823.25 Y-576305.55), kurios plotas 83 m3, pagal R. B. žemėtvarkos darbų įmonės 2016-03-15 parengtą Servituto nustatymo planą, suteikiantį teisę ieškovei ir jos nurodytiems asmenims eiti pėsčiomis ir važiuoti transporto priemonėmis šioje žemės sklypo dalyje esančiu keliu, užtikrinti jai priklausančio 23/100 dalių gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ) (viešpataujantis daiktas) tinkamą naudojimąsi bei suteikiantį teisę ieškovei užtikrinti šioje žemės sklypo dalyje įrengto nuotekų tinklo eksploatavimą, įskaitant remontą, priežiūrą, sukauptų nuotekų transportavimą ir sutvarkymą.
  2. leisti ieškovei N. Š. D. G. T., priklausančiame žemės sklype, kadastrinis adresas Nr. ( - ) ( - ). k. v., unikalus Nr. ( - ), esančiame ( - )., ( - ).( - )., įrengti aplinkosauginius reikalavimus atitinkantį nuotekų kaupimo rezervuarą R. B. žemėtvarkos darbų įmonės, 2016-03-15 parengtame Servituto nustatymo plane pažymėtoje vietoje;
  3. priteisti ieškovei iš atsakovės 180 EUR (vieną šimtą aštuoniasdešimt eurų) žalos atlyginimui;
  1. priteisti ieškovei iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas pagal išlaidas patvirtinančius dokumentus.

24Atsakovo priešieškinį dėl servituto nustatymo ieškovė prašo atmesti.

25A. D. G. T. nurodė, kad su ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti.

26Reiškia priešieškinį (b. l. 58-59) ieškovei, kuriuo prašo teismą nustatyti neterminuotą servitutą, suteikiantį ieškovei N. Š., a. k. ( - ) teisę naudotis 23 m2 ploto atsakovei D. G. T., a. k. ( - ) priklausančio žemės sklypo, unikalus Nr. 7367-0001-0091, esančio ( - ), ( - ). ( - )., sklypo dalimi (servituto koordinatės: taško Nr. 7 (X-6210816.40 Y-576307.72), taško Nr. 8 (X- 6210818.16 Y-576315.72), taško Nr. 9 (X- 6210816.21 Y-576316.15), taško Nr. 10 (X-6210814.96 Y-576310.49), taško Nr. 11 (X-6210812.03 Y- 576311.13), taško Nr. 12 (X-6210811.44 Y-576309.28)), pagal inžinieriaus T. J. 2016-02-25 parengtą Žemės sklypo planą, nustatant ieškovei ir jos nurodytiems asmenims teisę pėsčiomis prieiti prie ieškovei priklausančių gyvenamojo namo, unikalus Nr. 7392-0002-6014, esančio ( - ), ( - ) . ( - )., 23/100 dalių; priteisti iš ieškovės atsakovės patirtas bylinėjimosi išlaidas.

27Atsakovė nurodė, jog niekada netrukdė patekti ieškovei ir jos klientams į jai nuosavybės teise priklausančias patalpas, ką įrodo ir ieškovės pateiktas atsakovės 2015-12-03 atsakymas. Nepaisant to, ieškovės reikalavimas atsakovei nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo 992 kv. m. plote nustatyti servitutą į 70 kv. m. yra neprotingas ir pernelyg apriboja atsakovės nuosavybės teises.

28Lietuvos Aukščiausiasis teismas savo praktikoje yra išaiškinęs, jog servituto teisė pasižymi savininko (tarnaujančiojo daikto) nuosavybės teisės suvaržymais siekiant įgyvendinti viešpataujančiojo daikto savininko nuosavybės teisę. Nuosavybės teisė jokiais atvejais neturi būti varžoma nepagrįstai, tam būtinas objektyvus pagrindas. Dėl to ir daikto apsunkinimas servitutu pateisinamas tik esant svarbioms priežastims (kai yra objektyviai būtinas). Kasacinio teismo praktika dėl servitutų nustatymo išplėtota ir nuosekli (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. gegužės 10 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje R. K. v. J. J., bylos Nr. 3K-3-210/2012; 2012 m. spalio 23 d.nutartį, priimtą civilinėje byloje J. M., Z. M. v. A. N. ir V. N., bylos Nr. 3K-3-433/2012; 2014 m. gegužės 5 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje A. L. v. P. G. ir kt., bylos Nr. 3K-3-259/2014; kt.). Joje pažymima, kad teismas pirmiausia turi įsitikinti, kad servitutas yra būtinas viešpataujančiajam daiktui naudoti. Tam teismas turi įvertinti, ar nenustačius servituto įmanoma savininkui normaliomis sąnaudomis tinkamai naudotis jam priklausančiu daiktu pagal paskirtį, ar daikto savininkas, siekdamas įgyti servituto teisę į kito asmens nekilnojamąjį turtą, išnaudojo visas objektyvias ir įmanomas galimybes, kad galėtų savo daiktu tinkamai naudotis, neapribodamas kito asmens nuosavybės teisių ir interesų. Servituto būtinybei pagrįsti nereikšmingas jo naudingumas ar patogumas viešpataujančiojo daikto savininkui – esminę reikšmę turi tai, kad nėra kito tinkamo nuosavybės teisės naudojimo būdo kaip tik apriboti kito asmens nuosavybės teisę.

29Esamu atveju atsakovė visuomet leido ieškovei pateikti į jai priklausančią gyvenamojo namo dalį ir to niekada nedraudė. Iš byloje esančių duomenų akivaizdžiai matyti, jog tam, kad ieškovė galėtų pateikti į jai priklausančią gyvenamojo namo dalį, ji turi eiti per atsakovei priklausantį žemės sklypą. Kadangi ieškovė nebendrauja su atsakove ir nebando ginčo spręsti racionaliai sutartiniais pagrindais, atsakovei nelieka kitos galimybės kaip kad taip pat prašyti ginčą išspręsti teismą, t.y. nustatyti atsakovei priklausančio žemės sklypo servitutą, tačiau pagal atsakovės siūlomą ženkliai racionalesnį variantą, užtikrinantį ieškovei galimybę tinkamai naudotis jai priklausančia žemės sklypo dalimi ir tuo pačiu mažiau varžantį atsakovės nuosavybės teises.

30Lietuvos Aukščiausias teismas savo praktikoje yra nurodęs, jog įsitikinus servituto būtinumu konkrečioje byloje, sprendžiama dėl jo turinio, t. y. tarnaujančiojo daikto savininko teisių apribojimų apimties. Nustatant servitutą, svarbu laikytis tarnaujančiojo ir viešpataujančiojo daikto savininkų interesų proporcingumo. Vienas proporcingumo reikalavimų yra tas, kad tarnaujančiajam daiktui gali būti nustatomi tik tokie ir tokios apimties ar dydžio suvaržymai, kurie būtini siekiant užtikrinti viešpataujančiojo daikto tinkamą naudojimą pagal paskirtį, t. y. suvaržymas turi sukelti kuo mažesnius nepatogumus tarnaujančiojo (to, kurį apriboja) daikto savininkui ir užtikrinti viešpataujančiojo daikto savininkui galimybę juo naudotis (CK 4.111straipsnio 1 dalis, 4.113 straipsnio 1 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. D. v. UAB „Druskininkų vandenys“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-527/2009; 2012 m. kovo 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje V. P. v. V. Z., bylos 3K-3-118/2012).

31Iš byloje esančių duomenų matyti, kad ieškovei priklauso gyvenamojo namo, unikalus Nr.7392-0002-6014, esančio ( - ), ( - ).( - ) ., dalis, t.y. 23/100. Ši gyvenamojo namo dalis yra ant atsakovei priklausančio žemės sklypo. Daugiau ieškovei priklausančių nekilnojamojo turto objektų ar jų dalių šiame žemės sklype nėra. Ieškovei priklausanti gyvenamojo namo dalis yra arti gatvės, tačiau tam, kad prie jos patekti yra būtina pasinaudoti atsakovei priklausančio žemės sklypo dalimi. Iš atsakovės teikiamo žemės sklypo plano matyti, kad atstumas nuo atsakovei priklausančio žemės sklypo ribos iki ieškovei priklausančios gyvenamojo namo dalies yra apie 2 metrus, o atstumas iki įėjimo – 8,2 m., todėl pripažintina būtinybė leisti ieškovei šia žemės sklypo dalimi pasinaudoti, kad ji galėtų patekti į jai priklausančias patalpas. Tačiau atsakovė mano, kad tam, kad pateiktų į jai priklausančias patalpas, ieškovei visiškai pakanka 2 metrų pločio sklypo dalies šalia namo, o ne 4,16 m., kaip kad prašo ieškovė. Be to, ieškovei nėra jokios būtinybės važinėti į atsakovei priklausantį žemės sklypą automobiliu, todėl teisės važiuoti transporto priemonėmis ieškovei negali būti suteikiama ir su tuo atsakovė kategoriškai nesutinka. Toks ieškovės reikalavimas būtų suprantamas tik tuo atveju, jeigu ieškovei atsakovės žemės sklype nuosavybės teisėmis priklausytų garažas ar pan., tačiau šioje situacijoje ieškovei nuosavybės teisėmis priklauso tik nedidelė gyvenamojo namo dalis. Tad atsakovės nuomone, turėtų būti suteikta ieškovei teisė pėsčiomis prieiti prie jai priklausančio 23/100 dalių gyvenamojo namo, tačiau neleistina važiuoti jai transporto priemonėmis.

32Atsakovė neprieštaravo, kad ieškovei priklausantys nuotekų tinklai būtų jai priklausančiame sklype, pageidaudama, kad nuotekos būtų tvarkomos pagal teisės aktų nuotekų tvarkymui keliamus reikalavimus. Iki šiol ieškovė iš kirpyklos ištekančiomis nuotekomis teršdavo atsakovei priklausantį žemės sklypą, kas aiškiai pažeisdavo atsakovės nuosavybės teises. Ieškovė nuotekų tvarkymo klausimu ir jo sprendimo galimybėmis su atsakove absoliučiai nėra kalbėjusi, ieškovė turėtų būti dėkinga atsakovei, kad ji leidžia nuosavybės teise priklausančiame sklype tvarkyti nuotekas, tuo tarpu ieškovė atsakovei demonstruoja ne dėkingumą, o menamas savo teises. Po buvusio parengiamojo teismo posėdžio ieškovė pradėjo ją, atsakovę, nepagrįstai skųsti valstybinėms institucijoms, aplinkos apsaugos departamento pareigūnams, pradėjo ją fotografuoti atsakovei priklausančiame žemės sklype, t. y. privačioje valdoje. Tokiais savo veiksmais ieškovė aiškiai pažeidžia atsakovės teises į privatų gyvenimą ir iškelia savo menamas teises aukščiau kitų. Atsižvelgiant į tai, atsakovė nesutinka jokiais teisiniais pagrindais suteikti jai priklausančio žemės sklypo dalies nuotekų tvarkymo įrenginio įsirengimui ir reikalauja šį ieškovės ieškinio reikalavimą atmesti.

33Pareikštą reikalavimą dėl ieškovės patirtų nuostolių atlyginimo taip pat prašo atmesti kaip nepagrįstą. Atsakovė neturėjo pareigos tiekti elektros energiją ieškovei, tad bet kada galėjo atjungti laidus. Nagrinėjamu atveju elektros laidai buvo atjungti siekiant išvengti gaisro – svilo elektros laidai. Ieškovės prašoma priteisti suma nepagrįsta jokiais įrodymais.

34Ieškinys tenkintinas iš dalies. Priešieškinys atmestinas.

35Iš byloje pateiktos 2006 m. kovo 16 d. Dovanojimo sutarties matyti, kad dovanotoja B. J. ieškovei (ieškovės pavardė iki santuokos su A. Š. sudarymo 2010-05-14, buvo A. (santuokos liudijimas AA Nr. 292412, b.l.42)), padovanojo 23/100 dalis gyvenamojo namo 1A1m., un. Nr. 7392-0002-6014, turinčio 58,32 kv.m. bendro ploto, esančio ( - ). ( - ). ( - ). Ieškovės įgyta gyvenamojo namo dalis yra žemės sklype, turinčiame 0,0992 ha, kadastrinis adresas Nr.7367/0001:91 . k. v., unikalus Nr. 7367-0001-0091, kuris nuosavybės teise priklauso atsakovei. Dovanojimo sutarties 4 punkte nurodyta, kad ieškovė turės teisę naudotis žemės sklypu tokia pat tvarka, kaip naudojosi dovanotojas. Nurodytas pagrindas – D. G. T. pareiškimas, patvirtintas Rokiškio rajono I notaro biuro notarės R. Š. 2006-03-16, registro Nr. IRRŠ-1638, pirkimo – pardavimo sutartis, patvirtinta Rokiškio rajono I notarų biuro notarės V.Vaičekonienės 2003-08-25, registro Nr. IVVR-3045 ir priėmimo – perdavimo aktas (b.l.7). Minėta sutartis įstatymų nustatyta tvarka įregistruota Nekilnojamojo turto registre (VĮ Registrų centro Panevėžio filialo 2006-03-24 pažymėjimas, b. l. 8-10).

36Tarp šalių yra kilęs ginčas dėl galimybės ieškovei naudotis atsakovei priklausančia nuosavybės teise žemės dalimi, siekiant netrukdomai naudotis turima nuosavybe – namo, esančio, ( - ) , ( - ).. ( - ), 23/100 dalimis.

37Atsakovė teigia, kad ji niekada netrukdė ieškovei patekti į jai, N. Š., priklausančią namo dalį. 2015-12-03 atsakydama raštu į advokato I. R. kontoros 2015-11-27 paklausimą, ji taip pat nurodė, kad netrukdė ir netrukdys ieškovei patekti į jai priklausančią namo dalį (b. l. 17), tačiau kaip nurodė liudytojai R. Š., V. V., A. V., atsakovė neleidžia pas ieškovę atvažiavusiems asmenims įvažiuoti į kiemą, ant įvažiavimo uždėjo gėlių vazonus. Tai, kad nebeleidžia mašinoms įvažiuoti į kiemą, pripažįsta ir pati atsakovė.

38Esant tokiam ieškovės ir atsakovės ginčui, kurio šalys gera valia ir susitarimu neišsprendžia, būtina nustatyti atsakovei priklausančio žemės sklypo servitutą.

39Servitutas – tai teisė į svetimą nekilnojamąjį daiktą, suteikiama naudotis tuo daiktu (tarnaujančiu daiktu), arba to daikto savininko teisė naudotis daiktu apribojimas, siekiant užtikrinti daikto, dėl kurio nustatomas servitutas (viešpataujančiojo daikto, tinkamą naudojimą (CK 4.111 str. 1 d.).

40Ieškovė teismą prašo nustatyti neterminuotą neatlygintinį servitutą, suteikiantį jai teisę naudotis atsakovei D.G. T. priklausančia sklypo, esančio adresu ( - ), ( - ) un. Nr. 7367-0001-0091, dalimi, servituto koordinatės: taško Nr. 7 (X-6210825.15 Y-576313.95), taško Nr. 8 (X- 6210816.21 Y-576316.15), taško Nr. 9 (X- 6210814.96 Y-576310.49), taško Nr. 10 (X-6210812.03 Y-576311.13), taško Nr. 11 (X-6210811.44 Y- 576309.28), taško Nr. 12 (X-6210823.25 Y-576305.55), kurios plotas 83 m3, pagal R. B. žemėtvarkos darbų įmonės 2016-03-15 parengtą Servituto nustatymo planą (b.l.69), suteikiantį teisę ieškovei ir jos nurodytiems asmenims eiti pėsčiomis ir važiuoti transporto priemonėmis šioje žemės sklypo dalyje esančiu keliu, užtikrinti jai priklausančio 23/100 dalių gyvenamojo namo, unikalus Nr.7392-0002-6014 (viešpataujantis daiktas) tinkamą naudojimąsi bei suteikiantį teisę ieškovei užtikrinti šioje žemės sklypo dalyje įrengto nuotekų tinklo eksploatavimą, įskaitant remontą, priežiūrą, sukauptų nuotekų transportavimą ir sutvarkymą.

41Tuo tarpu atsakovė priešieškiniu prašo nustatyti neterminuotą servitutą, suteikiantį ieškovei N. Š. teisę naudotis 23 m2 ploto atsakovei D. G. T., a. k. ( - ) priklausančio žemės sklypo, unikalus Nr. 7367-0001-0091, esančio( - ) , ( - ) . ( - )., sklypo dalimi (servituto koordinatės: taško Nr. 7 (X-6210816.40 Y-576307.72), taško Nr. 8 (X- 6210818.16 Y-576315.72), taško Nr. 9 (X- 6210816.21 Y-576316.15), taško Nr. 10 (X-6210814.96 Y-576310.49), taško Nr. 11 (X-6210812.03 Y- 576311.13), taško Nr. 12 (X-6210811.44 Y-576309.28)), pagal inžinieriaus T. J. 2016-02-25 parengtą Žemės sklypo planą, nustatant ieškovei ir jos nurodytiems asmenims teisę pėsčiomis prieiti prie ieškovei priklausančių gyvenamojo namo, unikalus Nr. 7392-0002-6014, esančio ( - ), ( - ). ( - )., 23/100 dalių.

42Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką, įsitikinus servituto būtinumu konkrečioje byloje, sprendžiama dėl jo turinio, t. y. tarnaujančiojo daikto savininko teisių apribojimų apimties. Nustatant servitutą, svarbu laikytis tarnaujančiojo ir viešpataujančiojo daikto savininkų interesų proporcingumo. Vienas proporcingumo reikalavimų yra tas, kad tarnaujančiajam daiktui gali būti nustatomi tik tokie ir tokios apimties ar dydžio suvaržymai, kurie būtini siekiant užtikrinti viešpataujančiojo daikto tinkamą naudojimą pagal paskirtį, t. y. suvaržymas turi sukelti kuo mažesnius nepatogumus tarnaujančiojo (to, kurį apriboja) daikto savininkui ir užtikrinti viešpataujančiojo daikto savininkui galimybę juo naudotis (CK 4.111straipsnio 1 dalis, 4.113 straipsnio 1 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. kovo 22 d. nutartis, civ. b. 3K-3-118/2012 ir kt. bylos).

43Byloje nustatyta, kad ieškovė jai priklausančioje nuosavybės teise namo, esančio( - ), ( - ), dalyje verčiasi kirpėjos veikla, jai yra išduotas Verslo liudijimas Nr. KD972228-3 (b. l. 19).

44Kaip nurodė ieškovė, įvažiuoti į kiemą būtina dėl klientų, nes atvažiuoja žmonės, turintys negalią, garbaus amžiaus, tad jiems nuo gatvės iki kirpyklos sunku ateiti. Šią aplinkybę patvirtino liudytojas V. V., kuris nurodė, kad jis pas kirpėją atveža kaimynus, kuriems virš 80 metų, jie sunkiai vaikšto. Juos priveždavo iki durų, padėdavo įeiti. Liudytojas A. Š. taip pat nurodė, kad esant reikalui, nors retai, pas žmoną mašina įvažiuoja į kiemą.

45Sutiktina su ieškovės ir virš minėtų liudytojų nurodyta aplinkybe, kad Biržų g. yra pakankamai intensyvus eismas, tad pastačius mašiną pakelėje, iš jos išlipti garbaus amžiaus žmogui yra sudėtinga, nesaugu.

46Pažymėtina, kad ieškovės klientai, pagal ieškovės prašomą nustatyti servitutą, įvažiuotų tik iki įėjimo, vedančio į ieškovei priklausančias patalpas, be to, automobiliai kieme būna neilgą laiką (kol jiems suteikiamos kirpėjos paslaugos), ieškovė transporto priemonės neturi. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teismas sprendžia, kad suteikimas teisės įvažiuoti mašinoms iki įėjimo į kirpyklą, atsakovės interesų ženkliai nepažeistų.

47Atsakovė teismo posėdžio metu nurodė, kad kai ji pirko namą, kelio į kiemą nebuvo – ji savom lėšom kelią padarė, o atvažiavę klientai jos kelią, kai būna šlapia, gadina. Tačiau iš Namų valdos žemės sklypo ribų plano, parengto 1994 m. AB „Inžinieriniai tyrinėjimai” matyti, kad tuo metu kelias iš pagrindinės gatvės į kiemą, vedantis iki ūkinių pastatų, jau buvo įrengtas (b. l. 13).

48Iš bylos duomenų nustatyta, kad nuo ieškovei priklausančios namo dalies yra įrengtas apie 6 metrų ilgio nuotekų vamzdis, kuris surenka nuotekas į rezervuarą. Pagal ieškovės pateiktą R. B. žemėtvarkos darbų įmonės žemės sklypo planą, prašomas nustatyti servitutas apima ir nuotekų kaupimo rezervuaro plotą. Savaime suprantama, kad kaupiamas nuotekas reguliariai būtina tvarkyti, tad ieškovė turi turėti galimybę netrukdomai patekti prie rezervuaro, užtikrinant jo tinkamą priežiūrą, nuotekų pašalinimo galimybę.

49Teismas įvertinęs nurodytas aplinkybes sprendžia, kad atsakovės priešieškinyje prašomas nustatyti servitutas – 2 metrų pločio sklypo dalis palei namą, 8,2m. nuo žemės sklypo ribos iki įėjimo į ieškovei priklausančią patalpą, neužtikrins tinkamo viešpataujančio daikto naudojimo pagal paskirtį galimybės.

50Įvertinus išdėstytą, atsižvelgiant į tai, kad servituto turinį sąlygoja viešpataujančio daikto naudojimo pagal paskirtį poreikiai, teismas sprendžia, kad ieškovės prašymas nustatyti servitutą pagal parengtą R. B. žemėtvarkos darbų įmonės 2016-03-15 Servituto nustatymo planą, suteikiantį teisę ieškovei ir jos nurodytiems asmenims eiti pėsčiomis ir važiuoti transporto priemonėmis šioje žemės sklypo dalyje esančiu keliu, užtikrinti jai priklausančio 23/100 dalių gyvenamojo namo, unikalus Nr.7392-0002-6014 (viešpataujantis daiktas) tinkamą naudojimąsi bei suteikiantį teisę ieškovei užtikrinti šioje žemės sklypo dalyje įrengto nuotekų tinklo eksploatavimą, įskaitant remontą, priežiūrą, sukauptų nuotekų transportavimą ir sutvarkymą, yra pagrįstas ir tenkintinas (CK 4.111 str., 4.124 str., 4.126 str.).

51Tenkinus ieškovės ieškinį dėl servituto nustatymo, atsakovės priešieškinys dėl servituto nustatymo atmestinas.

52Ieškovė teismo prašo leisti jai D. G. T., priklausančiame žemės sklype, kadastrinis adresas Nr.7367/0001:91 Pandėlio m. k. v., unikalus Nr. 7367-0001-0091, esančiame ( - ), ( - ) ( - ) ., įrengti aplinkosauginius reikalavimus atitinkantį nuotekų kaupimo rezervuarą R. B. žemėtvarkos darbų įmonės, 2016-03-15 parengtame Servituto nustatymo plane pažymėtoje vietoje. Šį reikalavimą grindžia Panevėžio RAAD, Rokiškio rajono agentūros Privalomuoju nurodymu 2016-03-03, Nr. S10-2 (3-16), kuriuo buvo nurodyta nutraukti aplinkos teršimą nuotekomis ir panaikinti savavališkai iškastą aplinkosauginių reikalavimų neatitinkančią duobę (b. l. 71). Nurodyme įrašyta, kad D. G. T. priklausančiame žemės sklype N. Š. savavališkai išsikasė nuotekų surinkimo duobę.

53Panevėžio apskrities VSC Rokiškio filialo 2000-05-29 išduotame leidime-higienos pase verstis ūkine komercine veikla, nurodyta, kad N. A. kirpykla yra adresu ( - ), ( - ). Yra vandentiekis, kanalizacija, atitinkanti sanitarinius, higieninius reikalavimus (b. l. 43). Iš to seka, kad nuotekų rezervuaras ginčo žemės sklype įrengtas tuo metu, kai sklypo ir namo, bei kitų statinių, adresu ( - ), ( - ), savininkė buvo B. J..

54Byloje nuotekų rezervuaro kaip savavališkos statybos klausimas nekeliamas, jo teisėtumas neginčijamas. Nuotekų rezervuaras (nuotekų tinklai), kurių išorinis skersmuo, mažesnis kaip 160 mm yra priskiriami Nesudėtingų statinių (Inžinerinių statinių) I grupei (Statybos reglamentas STR1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai“ 2 lentelės „Inžineriniai statiniai“ 2.3 punktas).

55Statybos Techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą Leidžiantys Dokumentai“ 33.3 p. numatyta, kad kai naujo nesudėtingo statinio statybos ar nesudėtingo statinio rekonstravimo atveju pagal teisės aktų reikalavimus neprivaloma parengti supaprastinto statybos projekto arba supaprastinto rekonstravimo projekto, kaip statybą leidžiančius dokumentus privaloma turėti rašytinius sutikimus (susitarimus) žemės sklypo savininko ar valdytojo – kai statinį numatoma statyti ar rekonstruoti ne statytojui priklausančiame ar valdomame žemės sklype.

56Šiuo metu D. G. T. priklausančiame žemės sklype, kadastrinis adresas Nr.7367/0001:91( - ) . k. v., unikalus Nr. 7367-0001-0091, esančiame ( - ), ( - ). ( - ) ., esantys nuotekų tinklai (nesudėtingi statiniai. Inžineriniai statiniai I gr.) yra įrengti ne vėliau kaip 2000-05-29, todėl laikytina, kad tai nėra savavališkas statinys, nes tuo metu tiek namo, tiek žemės sklypo savininkė buvo B. J..

57Nuotekų rezervuaro įrengimo metu (ne vėliau kaip 2000-05-29) galiojusio Statybos įstatymo 18 straipsnio 1 dalyje (akto redakcija, galiojusi nuo 1997-07-09 iki 2000-09-15) buvo numatyta, kad statiniai Lietuvos Respublikoje gali būti statomi arba griaunami tiktai gavus apskrities viršininko administracijos statybos valstybinės priežiūros tarnybos leidimą statyti, rekonstruoti, remontuoti (toliau – statyti) ar griauti. Pagalbinių statinių ir darbų, kuriems statyti nereikia leidimo, sąrašą tvirtina Vyriausybė arba jos įgaliota valstybės valdžios institucija.

58Organizacinio Tvarkomojo Statybos Techninio Reglamento STR 1.07.01:1999, patvirtinto Lietuvos Respublik?s aplinkos ministro 1999-10-04 įsakymu Nr. 316 (redakcija galiojusi iki 2000-02-05), 3 punkte numatyta, kad pagalbiniai statiniai (darbai), kuriuos statyti (atlikti) arba nugriauti nereikia leidimų, ir reikalavimai, kurių reikia laikytis juos statant arba griaunant, yra nurodyti šio reglamento A priede. Minėto priedo 6.5 p. numatyta, kad statiniai (darbai), kuriuos galima statyti (atlikti) be leidimo ir projekto derinimo yra kanalizacijos įrenginiai, kurie priima ne daugiau kaip 5 m3 fekalinio vandens per parą.

59Atsižvelgiant į minėtą teisinį reglamentavimą, darytina išvada, kad buvusiai savininkei B. J. įrengiant nuotekų rezervuarą jai nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype, nereikėjo gauti jokių leidimų ar derinti projektą.

60Teismo posėdyje liudytoja apklausta Panevėžio RAAD Rokiškio rajono agentūros //// D. B. nurodė, kad pagal gautą skundą atlikus patikrinimą Pandėlio m., Biržų g. 22, buvo surastas nuotekų kaupimo rezervuaras, iš kurio nuotekos buvo išpilamos į griovelį. Kadangi nevalytos nuotekos negali būti išleidžiamos iš talpos, buvo surašytas privalomas reikalavimas. Nurodė, kad ieškovei sudarius sutartį su komunaline įmone dėl nuotekų išvežimo, N. Š. išrašytas privalomasis nurodymas būtų išpildytas.

61Iš ieškovės pateiktų Kasos pajamų orderio kvitų 2016 m. gegužės 6 d. ir 2016 m. birželio 8 d., bei PVM sąskaitų faktūrų 2016 m. gegužės 6 d. ir 2016 m. birželio 14 d., matyti, kad N. Š. naudojasi asenizacijos paslaugomis, teikiamomis AB “Rokiškio komunalininkas” – rezervuare susikaupusios nuotekos yra išvežamos, kas atitinka gamtosauginius reikalavimus.

62Esant nurodytam, teismas sprendžia, kad būtinybės įrengti naują nuotekų rinkimo rezervuarą nėra, tad reikalavimas leisti įrengti naują rezervuarą D.G. T. priklausančiame žemės sklype be žemės savininkės sutikimo, netenkintinas.

63Ieškovė prašo iš atsakovės priteisti 180 eurų žalos atlyginimo. Nurodo, kad ji negavo 180 Eur pajamų, kai atsakovė 2015-10-16 nutraukė elektros energijos tiekimą į ieškovei priklausančią gyvenamojo namo dalį. Ji, ieškovė, negalėjo naudotis elektros energija iki AB “LESTO” skubos tvarka 2015-10-23 14 val. įvedė atskirą elektros energijos įvadą ir skaitiklį į ieškovės gyvenamojo namo dalį.

64Byloje nustatyta, kad elektros .

65Patikslintą ieškinį patenkinus iš dalies, o priešieškinį atmetus, paskirstytinos bylinėjimosi išlaidos (CPK 88 str., 93 str., 96 str.,).

66Ieškovė pateikė prašymą priteisti iš atsakovės D.G. T. jos naudai bylinėjimosi išlaidas, iš viso: 682 Eur, kurias sudaro 102 Eur žyminio mokesčio (b. l. 6; 72) ir 580 Eur išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti už ieškinio parengimą, konsultavimą, susipažinimą su dokumentais, rašytinį siūlymą ginčą išspręsti taikiai, dalyvavimą derybose, susipažinimą su dokumentais, atsiliepimo į priešieškinį parengimą, atstovavimą teisme (b. l. 111; 112, 113).

67Jei ieškinys patenkintas iš dalies, ieškovo turėtos bylinėjimosi išlaidos, tame tarpe ir išlaidos už advokato pagalbą, priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų reikalavimų daliai (CPK 93 str. 2 d., 98 str. 1 d.).

68Kadangi ieškovė prašo priteisti 682 Eur bylinėjimosi išlaidų, ieškinį tenkinus iš dalies (? 33 proc.), iš atsakovės ieškovės naudai, proporcingai patenkinto patikslinto ieškinio daliai, priteistina 225,06 Eur bylinėjimosi išlaidų (CPK 93 str. 2 d., 98 str.). Teismas, įvertinęs bylos pobūdį, joje nagrinėtų klausimų apimtį bei sudėtingumą, proceso trukmę, laiko, jog prašomų atlyginti išlaidų dydis neprieštarauja CPK 98 straipsnio 2 dalies nuostatoms, bei Teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintoms rekomendacijoms dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio (TAR, 2015, Nr. 2015-03968)) (( - ) str.).

69Atsakovės byloje patirtos bylinėjimosi išlaidos sudaro 761 Eur, kurias sudaro: 730 Eur už advokato teisinę pagalbą (b. l. 30; 36; 95; 97) ir 31 Eur žyminio mokesčio. Kadangi patikslinto ieškinio reikalavimai atmesti maždaug 67 procentais, o atsakovės priešieškinys atmestas visiškai, vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, iš ieškovės atsakovės naudai priteistina 260 Eur bylinėjimosi išlaidų (CPK 93 str. 4 d.).

70Byloje patirtos bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu sudaro 4,90 Eur. Atsižvelgiant į tai, kad ieškinys patenkintas iš dalies, o priešieškinys atmestas, taip pat įvertinus priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos (abiejų šalių tarpusavio konfliktai), bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu turėtų būti priteistinos iš abiejų šalių lygiomis dalimis, t.y. po 2,45 Eur (CPK 93 str. 4 d., 88 str. 1 d. 3 p., 96 str.), tačiau minėtos išlaidos, tenkančios vienai šaliai neviršija 3 Eur, todėl nepriteistinos (CPK 96 straipsnio 6 dalis, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. 1R-298/1K-290 „Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 Įsakymo Nr. 1R-261/1K-355 pakeitimo“).

71Vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta ir remdamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 263-265, 268 str. 5 d., 270 str., teismas

Nutarė

72Ieškovės ieškinį tenkinti iš dalies.

73Nustatyti neterminuotą neatlygintinį servitutą, suteikiantį ieškovei N. Š., a. k. ( - ) teisę naudotis atsakovei D. G. T., a. k. ( - ) priklausančia sklypo dalimi (tarnaujantis daiktas), kadastrinis adresas Nr.7367/0001:91 ( - ). k. v., unikalus Nr. 7367-0001-0091, esančio, ( - ), ( - ). ( - )., servituto koordinatės: taško Nr. 7 (X-6210825.15 Y-576313.95), taško Nr. 8 (X- 6210816.21 Y-576316.15), taško Nr. 9 (X- 6210814.96 Y-576310.49), taško Nr. 10 (X-6210812.03 Y-576311.13), taško Nr. 11 (X-6210811.44 Y- 576309.28), taško Nr. 12 (X-6210823.25 Y-576305.55), kurios plotas 83 m3, pagal R. B. žemėtvarkos darbų įmonės 2016-03-15 parengtą Servituto nustatymo planą, suteikiantį teisę ieškovei ir jos nurodytiems asmenims eiti pėsčiomis ir važiuoti transporto priemonėmis šioje žemės sklypo dalyje esančiu keliu, užtikrinti jai priklausančio 23/100 dalių gyvenamojo namo, unikalus Nr.7392-0002-6014 (viešpataujantis daiktas) tinkamą naudojimąsi bei suteikiantį teisę ieškovei užtikrinti šioje žemės sklypo dalyje įrengto nuotekų tinklo eksploatavimą, įskaitant remontą, priežiūrą, sukauptų nuotekų transportavimą ir sutvarkymą.

74Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

75Priešieškinį atmesti.

76Priteisti iš atsakovės D. G. T., asmens kodas ( - ) 225,06 Eur (du šimtus dvidešimt penkis eurus 06 ct) bylinėjimosi išlaidų ieškovės N. Š., asmens kodas ( - ) naudai.

77Priteisti iš ieškovės N. Š., asmens kodas ( - ) 260 Eur (du šimtus šešiasdešimt eurų 00 ct) bylinėjimosi išlaidų atsakovės D. G. T., asmens kodas ( - ) naudai.

78Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui per Rokiškio rajono apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Rokiškio rajono apylinkės teismo teisėja Ledina Šinkūnienė,... 2. Teismas... 3. Ieškovė patikslintame ieškinyje (b. l. 64-68) nurodė ir teismo posėdyje... 4. 2003 m. rugpjūčio 25d., registro Nr.IVVR-3045 pirkimo - pardavimo sutartyje,... 5. Ieškovei, pareiškus ieškinį teisme dėl servituto nustatyto, atsakovė... 6. Pagrindinius aplinkosaugos reikalavimus nuotekų surinkimui, valymui ir... 7. Nuo ieškovei priklausančios namo dalies yra įrengtas apie 6 metrų ilgio... 8. Pagal Statybos reglamentą STR1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai“ 2... 9. Šiuo metu esantys nuotekų tinklai yra įrengti nuo 2000-05-29, todėl... 10. Ieškovė negali įvykdyti Agentūros reikalavimo, įrengti aplinkosauginius... 11. CK 4.111 str. 1 d. nustatyta, kad servitutas - tai teisė į svetimą... 12. CK 4.126 str. įtvirtintos sąlygos, kurioms esant servitutas nustatytinas... 13. Įstatymų leidėjas, reglamentuodamas civilinius teisinius santykius nustatė,... 14. Siekdama užtikrinti savo teisę netrukdomai naudotis jai priklausančiu... 15. Ieškovė ir atsakovė yra gyvenamojo namo, unikalus Nr.7392-0002-6014,... 16. Ieškovei dovanojimo sutartimi perėjo teisė naudotis patalpa 1 (12 kv. m.) ir... 17. Pagal CK 4.82 straipsnio 1 dalį butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios... 18. Kilus ginčui dėl žemės sklypo naudojimo patekimui į ieškovei... 19. Ieškovė jai priklausančioje gyvenamojo namo dalyje turi kirpyklą, verčiasi... 20. CK 6.249 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad žala yra asmens turto netekimas... 21. Deliktinės civilinės atsakomybės viena pagrindinių taisyklių suformuluota... 22. Atsakovė kalta dėl to, kad ieškovė negavo 180 EUR pajamų, todėl atsakovė... 23. Remiantis tuo, kas išdėstyta ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos CK 4.82... 24. Atsakovo priešieškinį dėl servituto nustatymo ieškovė prašo atmesti.... 25. A. D. G. T. nurodė, kad su ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti.... 26. Reiškia priešieškinį (b. l. 58-59) ieškovei, kuriuo prašo teismą... 27. Atsakovė nurodė, jog niekada netrukdė patekti ieškovei ir jos klientams į... 28. Lietuvos Aukščiausiasis teismas savo praktikoje yra išaiškinęs, jog... 29. Esamu atveju atsakovė visuomet leido ieškovei pateikti į jai priklausančią... 30. Lietuvos Aukščiausias teismas savo praktikoje yra nurodęs, jog įsitikinus... 31. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad ieškovei priklauso gyvenamojo namo,... 32. Atsakovė neprieštaravo, kad ieškovei priklausantys nuotekų tinklai būtų... 33. Pareikštą reikalavimą dėl ieškovės patirtų nuostolių atlyginimo taip... 34. Ieškinys tenkintinas iš dalies. Priešieškinys atmestinas.... 35. Iš byloje pateiktos 2006 m. kovo 16 d. Dovanojimo sutarties matyti, kad... 36. Tarp šalių yra kilęs ginčas dėl galimybės ieškovei naudotis atsakovei... 37. Atsakovė teigia, kad ji niekada netrukdė ieškovei patekti į jai, N. Š.,... 38. Esant tokiam ieškovės ir atsakovės ginčui, kurio šalys gera valia ir... 39. Servitutas – tai teisė į svetimą nekilnojamąjį daiktą, suteikiama... 40. Ieškovė teismą prašo nustatyti neterminuotą neatlygintinį servitutą,... 41. Tuo tarpu atsakovė priešieškiniu prašo nustatyti neterminuotą servitutą,... 42. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką, įsitikinus... 43. Byloje nustatyta, kad ieškovė jai priklausančioje nuosavybės teise namo,... 44. Kaip nurodė ieškovė, įvažiuoti į kiemą būtina dėl klientų, nes... 45. Sutiktina su ieškovės ir virš minėtų liudytojų nurodyta aplinkybe, kad... 46. Pažymėtina, kad ieškovės klientai, pagal ieškovės prašomą nustatyti... 47. Atsakovė teismo posėdžio metu nurodė, kad kai ji pirko namą, kelio į... 48. Iš bylos duomenų nustatyta, kad nuo ieškovei priklausančios namo dalies yra... 49. Teismas įvertinęs nurodytas aplinkybes sprendžia, kad atsakovės... 50. Įvertinus išdėstytą, atsižvelgiant į tai, kad servituto turinį sąlygoja... 51. Tenkinus ieškovės ieškinį dėl servituto nustatymo, atsakovės... 52. Ieškovė teismo prašo leisti jai D. G. T., priklausančiame žemės sklype,... 53. Panevėžio apskrities VSC Rokiškio filialo 2000-05-29 išduotame... 54. Byloje nuotekų rezervuaro kaip savavališkos statybos klausimas nekeliamas, jo... 55. Statybos Techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą Leidžiantys... 56. Šiuo metu D. G. T. priklausančiame žemės sklype, kadastrinis adresas... 57. Nuotekų rezervuaro įrengimo metu (ne vėliau kaip 2000-05-29) galiojusio... 58. Organizacinio Tvarkomojo Statybos Techninio Reglamento STR 1.07.01:1999,... 59. Atsižvelgiant į minėtą teisinį reglamentavimą, darytina išvada, kad... 60. Teismo posėdyje liudytoja apklausta Panevėžio RAAD Rokiškio rajono... 61. Iš ieškovės pateiktų Kasos pajamų orderio kvitų 2016 m. gegužės 6 d. ir... 62. Esant nurodytam, teismas sprendžia, kad būtinybės įrengti naują nuotekų... 63. Ieškovė prašo iš atsakovės priteisti 180 eurų žalos atlyginimo. Nurodo,... 64. Byloje nustatyta, kad elektros .... 65. Patikslintą ieškinį patenkinus iš dalies, o priešieškinį atmetus,... 66. Ieškovė pateikė prašymą priteisti iš atsakovės D.G. T. jos naudai... 67. Jei ieškinys patenkintas iš dalies, ieškovo turėtos bylinėjimosi... 68. Kadangi ieškovė prašo priteisti 682 Eur bylinėjimosi išlaidų, ieškinį... 69. Atsakovės byloje patirtos bylinėjimosi išlaidos sudaro 761 Eur, kurias... 70. Byloje patirtos bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų... 71. Vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta ir remdamasis Lietuvos Respublikos... 72. Ieškovės ieškinį tenkinti iš dalies.... 73. Nustatyti neterminuotą neatlygintinį servitutą, suteikiantį ieškovei N.... 74. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 75. Priešieškinį atmesti.... 76. Priteisti iš atsakovės D. G. T., asmens kodas ( - ) 225,06 Eur (du šimtus... 77. Priteisti iš ieškovės N. Š., asmens kodas ( - ) 260 Eur (du šimtus... 78. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui...