Byla 2-9916-773/2013
Dėl vienašališko sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu ir įsakymo panaikinimo

1Kauno apylinkės teismo teisėjas Mindaugas Šimonis, sekretoriaujant Renatai Paliokaitei, dalyvaujant ieškovo UAB „Raisora“ atstovui direktoriui R. R., atstovui advokatui Edgarui Jautakiui, atsakovo Kauno miesto savivaldybės administracijos atstovei A. J., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Raisora“ ieškinį atsakovui Kauno miesto savivaldybės administracijai dėl vienašališko sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu ir įsakymo panaikinimo,

Nustatė

2Ieškovas UAB „Raisora“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui Kauno miesto savivaldybės administracijai dėl vienašališko sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu ir įsakymo panaikinimo (b.l. 3-5). Ieškovas savo ieškiniu teismo prašė: 1) pripažinti atsakovo Kauno miesto savivaldybės administracijos vienašališką 2009 m. vasario 2 d. Keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio susisiekimo maršrutinių taksi maršrutu sutarties Nr. 201-2-95 nutraukimą nuo 2013 m. liepos 5 d. neteisėtu; 2) panaikinti 2013 m. kovo 25 d. Kauno miesto savivaldybės administracijos vadovo įsakymą Nr. A-917 „Dėl leidimų vežti keleivius 15-uoju maršrutinių taksi maršrutu panaikinimo“. Ieškovas nurodė, kad 2009 m. vasario 2 d. su atsakovu buvo sudaryta Keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio susisiekimo maršrutinių taksi maršrutu sutartis Nr. 201-2-95, pagal kurios 1 punktą atsakovas pavedė jam vežti keleivius Kauno mieste (priemiestyje) sutarties 2 punkte nurodytu maršrutu pagal patvirtintą eismo tvarkaraštį ir išdavė 3 leidimus vežti keleivius minėtu maršrutu, o jis tuo tarpu įsipareigojo vežti keleivius sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka. Ieškovas pažymėjo, kad 2013 m. kovo 27 d. jis gavo atsakovo 2013 m. kovo 25 d. raštą Nr. (33.200)2-1397, kuriame nurodyta, jog UAB „Raisora“ pažeidinėjo sutarties sąlygas, per 2012 m. padarė 5 pažeidimus už keleivių vežimą be bilietų, ko pasėkoje vadovaujantis sutarties 12.1, 14 punktais atsakovas sutartį nuo 2013 m. liepos 5 d. nutraukia. Ieškovo teigimu, taip pat buvo gautas 2013 m. kovo 25 d. Kauno miesto savivaldybės administracijos vadovo įsakymas Nr. A-917 „Dėl leidimų vežti keleivius 15-uoju maršrutinių taksi maršrutu panaikinimo“. Ieškovas pažymėjo, kad vienašališkas sutarties nutraukimas yra neteisėtas, nes nutraukdamas sutartį joje nenumatytu pagrindu atsakovas to padaryti vienašališkai negalėjo, privalėjo taikyti CK nuostatas dėl sutarties nutraukimo ir kreiptis į teismą. Ieškovo nurodymu, sudarydamos sutartį šalys numatė, jog sutartį nutraukti galima tik vienu iš atvejų, t.y. jeigu Vežėjas nevykdo sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, be to, ieškovo manymu, UAB „Raisora“ padaryti pažeidimai negali būti laikomi esminiais. Ieškovas atkreipė dėmesį, kad UAB „Raisora“ ir jos administracijos vadovas imasi visų įmanomų priemonių, kad kasos kvitai būtų išduodami, kaip to reikalauja galiojantys teisės aktai, o kompleksinės priemonės šiems tikslams pasiekti yra tai, kad kiekvienas vairuotojas yra susipažinęs su pareiginėmis instrukcijomis, kurių I priede aiškiai nurodyta, jog kiekvienam įlipusiam keleiviui privaloma išduoti bilietą. Be to, kiekvienas vairuotojas yra pasirašęs Visiškos individulios materialinės atsakomybės sutartį, kurios c) punkte numatyta, jog darbuotojas privalo tvarkyti jam patikėtų vertybių apskaitą, nustatyta tvarka ruošti ir teikti prekines, pinigines ir kitas ataskaitas apie šių vertybių judėjimą ir likučius. Vairuotojas padaręs pažeidimą, t.y. neišdavęs kasos kvito (bilieto) yra traukiamas drausminėn atsakomybėn, t.y. jam yra skiriama drausminė nuobauda. Ieškovas pabrėžė, kad atsakovas priimdamas sprendimą nutraukti sutartį neįvertino, jog vairuotojų padaryti 5 pažeidimai nėra sistemingi, greičiau tai pavieniai atvejai, nes per 2012 metus yra pervežta 76910 keleivių, o vairuotojai už padarytus pažeidimus yra patraukti administracinėn ir drausminėn atsakomybėn. Ieškovas nurodė ir tai, kad atsakovas neįvertino, jog UAB „Raisora“ ir jos administracijos vadovas negali asmeniškai kontroliuoti kiekvieno vairuotojo veiksmų (neveikimo), todėl reikalavimas tokio absoliutaus elgesio, kurio neįmanoma pasiekti jokiomis priemonėmis, yra protingumo, teisingumo, sąžiningumo principų pažeidimas.

3Atsakovas Kauno miesto savivaldybės administracija atsiliepimu į ieškinį (b.l. 58-60) su ieškiniu nesutiko bei prašė jį dalyje dėl sutarties pripažinimo neteisėtu atmesti kaip nepagrįstą, o dalyje dėl įspėjimo panaikinimo civilinę bylą nutraukti. Atsakovas, pasisakydamas dėl ieškovo argumento, kad UAB „Raisora“ padaryti pažeidimai negali būti laikomi esminiais, nurodė, jog sutarties 12.1 punkte šalys nėra numačiusios, jog pažeidimai vienašališkam sutarties nutraukimui turi būti esminiai/neesminiai, t.y. nėra konkrečiai aptarusios pačių pažeidimų. Tačiau, atsakovo teigimu, į sutarties sąlygas prie įsipareigojimų kaip esminis dalykas yra įtrauktas 3.2 punktas, kuriame aiškiai nurodyta, kad vežėjas UAB „Raisora“ įsipareigoja vykdyti savo veiklą nepažeidinėdamas Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų ir Kauno savivaldybės institucijų priimtų norminių teisės aktų. Atsakovas taip pat nurodė, kad priešingai šiam įsipareigojimui, 2010 m. atsakovui buvo surašyti 5 administracinio teisės pažeidimo protokolai (3 už keleivių vežimą be bilietų, 1 dėl apipavidalinimo nuostatų pažeidimo ir 1 dėl kelionės dokumentų neturėjimo), 2011 m. surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas už eismo grafiko nesilaikymą, o 2012 m. taip pat surašyti 5 administracinio teisės pažeidimo protokolai už keleivių vežimą be bilietų. Atsakovas pažymėjo, kad ginčo dėl pažeidimų nėra, pats ieškovas jų neneigia, todėl akivaizdu, kad ieškovas neįvykdė sutartinių įsipareigojimų. Atsakovas nurodė nesutinkantis ir su ieškovo teiginiu, kad nėra įmanoma nepažeidinėti Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų ir Kauno miesto savivaldybės institucijų priimtų norminių teisės aktų bei mano, jog galiojančių teisės aktų nuostatų laikymasis yra imperatyvaus pobūdžio ir nei fiziniai, nei juridiniai asmenys negali pasirinkti jų tik šiek tiek laikytis ar laikytis ne visų, nes nepavyksta sukontroliuoti pavaldžių asmenų. Ieškovo manymu, keleivių vežimas be bilietų negali būti laikoma įsipareigojimų vykdymu ir negali būti daroma išvada, kad tai yra nepakankamas pagrindas sutartį nutraukti, todėl ieškovo reikalavimas sutarties nutraukimą pripažinti neteisėtu yra nepagrįstas. Be to, atsakovo nurodymu, kadangi ieškovas pažeidė sutarties 1, 3.2 punktų nuostatas, t.y. nevykdė sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, todėl administracijos direktorius nusprendė sutartį nutraukti vienašališkai nuo 2013 m. liepos 5 d. ir apie tai informavo ieškovą 2013 m. kovo 25 d. raštu, kaip tai ir numatyta sutarties 14 punkte. Atsakovas pažymėjo ir tai, kad keleivių vežimo vietiniais maršrutais organizavimas yra savarankiška savivaldybės funkcija, keleivių vežimo paslaugos skirtos ne Kauno miesto savivaldybei, o jos gyventojams ir svečiams, todėl viešųjų sutarčių nevykdymas ar netinkamas jos vykdymas pažeidžia visų jų interesus, t.y. viešąjį interesą, bei formuoja neigiamą nuomonę apie Kauno miesto savivaldybę, todėl negalėjimas jos nutraukti vienašališkai dėl pažeidimų, kurių pasėkoje visuomenei nebuvo suteiktos paslaugos, užkirstų kelią ne tik tinkamų vežimo paslaugų organizavimui, bet ir viešojo intereso gynimui. Atsakovas pabrėžė, kad nenutraukdama sutarties vienašališkai ir leisdama UAB „Raisora“ tęsti sutarties vykdymą, savivaldybė būtų iškreipusi konkurenciją keleivių vežimo vietiniais maršrutais paslaugų teikime, nes ji neturi teisinio pagrindo nenutraukti sutarties ir taip sudaryti išskirtines sąlygas nustatytų reikalavimų nesilaikančiam vežėjui. Dėl ieškovo reikalavimo panaikinti 2013 m. kovo 25 d. Kauno miesto savivaldybės administracijos vadovo įsakymą Nr. A-917 „Dėl leidimų vežti keleivius 15-uoju maršrutinių taksi maršrutu panaikinimo“, atsakovas pažymėjo, kad teisminė gynyba galima tik dėl teisines pasekmes sukeliančių veiksmų (neveikimo), todėl kadangi įspėjimas yra informacinio pobūdžio, jis negali būti administracinio skundo objektu.

4Ieškinys tenkintinas

5Teismas nustatė, kad ieškovas UAB „Raisora“ ir atsakovas Kauno miesto savivaldybės administracija 2009 m. vasario 2 d. sudarė Keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio susisiekimo maršrutinių taksi maršrutu sutartį Nr. 201-2-95. Šia sutartimi užsakovas Kauno miesto savivaldybės administracija pavedė vežėjui vežti keleivius Kauno mieste (priemiestyje) 2 punkte nurodytu 15-uoju maršrutu, nustatant 5 metų sutarties galiojimo terminą (b. l. 10-15).

6Atsakovas Kauno miesto savivaldybės administracija 2013 m. kovo 25 d. raštu Nr. (33.200) 2-1397 ieškovą UAB „Raisora“ informavo, kad nepaisydama sutartimi prisiimtų įsipareigojimų UAB „Raisora“ pažeidinėjo sutarties sąlygas, per 2012 metus UAB „Raisora“ padarė 5 pažeidimus, surašyti 5 protokolai už keleivių vežimą be bilietų, todėl remiantis sutarties 12.1 ir 14 punktais su UAB „Raisora“ sudaryta sutartis nutraukiama nuo 2013 m. liepos 5 d. (b. l. 9). Atsakovas Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius 2013 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. A-917 panaikino ieškovui UAB „Raisora“ 2009 m. vasario 5 d. išduotus 3 leidimus vežti keleivius 15-uoju maršrutinių taksi maršrutu (b. l. 8).

7Ieškovas UAB „Raisora“ ginčija atsakovo Kauno miesto savivaldybės administracijos vienašališką 2009 m. vasario 2 d. Keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio susisiekimo maršrutinių taksi maršrutu sutarties Nr. 201-2-95 nutraukimą, nes laiko, kad ji nutraukta nepagrįstai, kadangi UAB „Raisora“ nepadarė esminio sutarties pažeidimo, vairuotojų padaryti 5 pažeidimai nėra sistemingi, UAB „Raisora“ vadovas negali kontroliuoti kiekvieno vairuotojo veiksmų, todėl reikalavimas absoliutaus elgesio, kurio neįmanoma pasiekti jokiomis priemonėmis, yra bendrųjų – protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principų pažeidimas.

8Teismas konstatuoja, kad atsakovas Kauno miesto savivaldybės administracija, vienašališkai nutraukdama šalių sudarytą 2009 m. vasario 2 d. Keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio susisiekimo maršrutinių taksi maršrutu sutartį, rėmėsi šiuos sutarties 12.1 punktu, numatančiu, kad užsakovas, t. y. atsakovas Kauno miesto savivaldybės administracija, sutartį nutraukia vienašališkai, jeigu vežėjas nevykdo sutartimi prisiimtų įsipareigojimų (b. l. 9, 14). Atsakovas Kauno miesto savivaldybės administracija atsiliepime į ieškinį nurodė, kad ieškovo UAB „Raisora“ nevykdė sutarties 3.2 punkto nuostatų, numatančių, kad vežėjas įsipareigoja vykdyti savo veiklą nepažeidinėdamas Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų ir Kauno miesto savivaldybės institucijų priimtų norminių teisės aktų. Kaip matyti iš atsakovo Kauno miesto savivaldybės administracijos 2013 m. kovo 25 d. rašto Nr. (33.200) 2-1397 ieškovas UAB „Raisora“ buvo informuotas, kad jis nepaisė sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, nes per 2012 metus UAB „Raisora“ padarė 5 pažeidimus, surašyti 5 protokolai už keleivių vežimą be bilietų (b. l. 9). Tai, kad atsakovas Kauno miesto savivaldybės administracija sutartį nutraukė tik dėl to, kad per 2012 metus buvo padaryti 5 pažeidimai dėl keleivių vežimo be bilietų, patvirtina Kauno miesto savivaldybės administracijos Keleivinio transporto komisijos 2013 m. vasario 22 d. posėdžio protokolas Nr. 39-16-2, iš kurio matyti, kad pranešėjas P. K., pristatydamas UAB „Raisora“ keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio susisiekimo 15-uoju maršrutinių taksi maršrutu sutarties sąlygų nevykdymą, nurodė šiuos 2012 metais padarytus 5 pažeidimus (b. l. 72), nors tuo pačiu nurodė, kad šie pažeidimai buvo nustatyti atlikus 159 patikrinimus (b. l. 74).

9Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotoje praktikoje yra pažymėta, kad teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis šalims turi įstatymo galią; sutartis įpareigoja atlikti ne tik tai, kas tiesiogiai joje numatyta, bet ir visa tai, ką lemia sutarties esmė arba įstatymai (CK 6.189 straipsnio 1 dalis). Sutarties privalomumo ir vykdytinumo (pacta sunt servanda) principai, kuriais grindžiami sutartiniai santykiai, lemia, kad bet koks sutarties netinkamas vykdymas reiškia sutarties pažeidimą, už kurį atsakinga sutartinių įsipareigojimų nevykdanti sutarties šalis. Sutarties šaliai neįvykdžius arba netinkamai įvykdžius sutartį, kita sutarties šalis, atsižvelgiant į aplinkybes, įgyja teisę naudotis sutartyje ir įstatyme nustatytais teisių gynimo būdais, įtvirtintais tiek bendrosiose sutarčių teisės normose, tiek ir atitinkamas sutartis reguliuojančiose teisės normose. Bendrieji kreditorių teisių gynimo būdai yra šie: teisė reikalauti įvykdyti prievolę natūra, sustabdyti priešpriešinį vykdymą, reikalauti nuostolių, netesybų ir palūkanų, reikalauti pakeisti sutartį ar ją nutraukti, įskaitant ir sutarties nutraukimą nustačius papildomą terminą sutarčiai įvykdyti, kt. Sutarties nutraukimo, esant jos neįvykdymui, įskaitant netinkamą įvykdymą ir termino praleidimą, reguliavimo būdas Civiliniame kodekse patvirtina tarptautinėje sutarčių teisėje pripažįstamo favor contractus principo įtvirtinimą nacionalinėje teisėje. Šis principas reiškia, kad šalys turi siekti išsaugoti sutartį, jeigu tai tik yra įmanoma, o sutarties nutraukimą naudoti tik kaip ultima ratio priemonę. Vienai sutarties šaliai vienašališkai nutraukus sutartį, o kitai šaliai ginčijant tokį pasirinktą teisių gynimo būdą, atsižvelgtina į tai, kad sutartys turi būti vykdomos tinkamai ir sąžiningai, sutarties šalys privalo bendradarbiauti ir kooperuotis, t. y. padėti viena kitai vykdyti sutartimi prisiimtas pareigas (CK 6.38, 6.200 straipsniai). Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad pagal įstatymą pareigą bendradarbiauti turi tiek skolininkas, tiek kreditorius, jie turi padėti vienas kitam įgyvendinti savo teises ir vykdyti pareigas, kylančias iš sutarties, informuoti vienas kitą apie atsiradusias sąlygas, susijusias su prievolės vykdymu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinių bylų skyriaus kolegijos 2008 m. rugsėjo 23 d. nutartis civilinėje byloje UAB Vilkaviškio agrotiekimas v. J. N., byla Nr.3K-3-406/2008; 2008 m. lapkričio 25 d. nutartis civilinėje byloje A.R. įmonė ,,( - )“ v. UAB Sonex group , byla Nr. 3K-3-487/2008; 2009 m. vasario 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-55/2009). Teismas, spręsdamas klausimą, ar viena iš sutarties šalių tinkamai pasirinko teisių gynimo būdą vienašališkai nutraukti sutartį, taip pat turi įvertinti šį pasirinkimą lemiančius kitos sutarties šalies veiksmus ir elgesį vykdant sutartinius įsipareigojimus, o esant sutartinių įsipareigojimų pažeidimui – pažeidimo mastą ir reikšmę. Sutarties šalims įstatymas leidžia susitarti dėl galimybės vienašališkai nutraukti sutartį joje nustatytomis sąlygomis, jeigu jos neprieštarauja imperatyviosioms teisės normoms, t. y. sutarties šalys gali vienašališkai nutraukti terminuotą sutartį prieš terminą arba inicijuoti tokios sutarties nutraukimą teismine tvarka, jeigu tokia teisė joms yra nustatyta sutartyje, ir kai realiai atsiranda tokį sutarties nutraukimą leidžiančios, jų pačių sutartyje nurodytos sąlygos ar aplinkybės. CK 6.217 straipsnio 5 dalis leidžia sutarties šalims vienašališkai nutraukti sutartį joje numatytais atvejais ir tada, kai sutarties pažeidimas nėra esminis, tačiau šie atvejai sutartyje formuluojami kaip vienašališki jos nutraukimo pagrindai ir pagal CK 6.217 straipsnio 2 dalyje įtvirtintus kvalifikuojančius požymius nevertinami (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje (2012 m. balandžio 26 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje pagal ieškovo J. G. ieškinį atsakovui AB SEB bankui dėl vienašališko sutarties nutraukimo pripažinimo negaliojančiu, bylos Nr. 3K-7-306/2012; 2004 m. birželio 29 d. nutarimas, priimtas civilinėje byloje J. Z. v. UAB „Baldras“, bylos Nr. 3K-P-346/2004; 2003 m. gruodžio 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Olfega“ v. Vilniaus miesto savivaldybė, bylos Nr. 3K-3-1097/2003; 2007 m. gruodžio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB Turto bankas v. UAB „Rastuva“, bylos Nr. 3K-577/2007; 2008 m. lapkričio 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje I. S. tikroji ūkinė bendrija „Autovėjas“ v. UAB „Askela“, bylos Nr. 3K-3-474/2008).

10Teismas šios bylos individualiomis aplinkybėmis spręsdamas klausimą, ar tai, kad UAB „Raisora“ vairuotojai per 2012 metus padarė 5 pažeidimus, nes vežė keleivius be bilieto, sudarė teisėtą pagrindą atsakovui Kauno miesto savivaldybės administracijai vienašališkai nutraukti šalių sudarytą 2009 m. vasario 2 d. Keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio susisiekimo maršrutinių taksi maršrutu sutartį, visų pirma atsižvelgia į šių pažeidimų mastą ir reikšmę. Teismas įvertina, kad šiuos pažeidimus padarė trys ieškovo UAB „Raisora“ vairuotojai – konduktoriai, kurie vežė keleivius be bilietų: du kartus S. V. 2012 m. kovo 12 d. ir gegužės 2 d. (b. l. 75, 76, 84), du kartus E. A. 2012 m. rugsėjo 17 d. ir 2012 m. lapkričio 28 d. (b. l. 78, 81, 82) ir vieną kartą 2012 m. kovo 20 d. A. D. (b. l. 86). Teismas pažymi, pagal byloje esantį įrodymą, ieškovas UAB „Raisora“ per 2012 metus 15-uoju maršrutinių taksi maršrutu pervežė 76 910 keleivių (b. l. 16), todėl įvertinus pervežimų skaičių nustatytų pažeidimų mastas nėra didelis, juolab, kad kaip nurodyta Kauno miesto savivaldybės administracijos Keleivinio transporto komisijos 2013 m. vasario 22 d. posėdžio protokole Nr. 39-16-2, 5 pažeidimai buvo nustatyti atlikus 159 patikrinimus (b. l. 74). Teismas įvertina, kad nustatytų 5 pažeidimų kiekį negalima laikyti kaip sisteminį ir tendencingą paties ieškovo UAB „Raisora“, kaip verslo įmonės, sutarties pažeidimą. Teismas atsižvelgia, kad visi nurodyti UAB „Raisora“ įdarbinti vairuotojai buvo pasirašytinai supažindinti su Maršrutinių taksi vairuotojų pareiginiais nuostatais ir Darbo su kasos aparatu taisyklėmis, kuriose yra nurodyta, kad vairuotojui yra draudžiama neišduoti keleiviui kvito (b. l. 20-28), visiems šiems vairuotojams UAB „Raisora“ direktorius R. R. po nustatytų pažeidimų operatyviai paskyrė drausmines nuobaudas – įspėjimus ir papeikimus (b. l. 29-33). Teismas taip pat atsižvelgia į tai, kad nustatytų atsakovo UAB „Raisora“ vairuotojų pažeidimų pobūdis – keleivių vežimas be bilietų – nepaneigia paties ieškovo UAB „Raisora“ su atsakovu Kauno miesto savivaldybės administracija 2009 m. vasario 2 d. sudarytos Keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio susisiekimo maršrutinių taksi maršrutu sutarties vykdymo, ieškovas UAB „Raisora“, kaip vežėjas, reguliariais reisais savalaikiai pagal Transporto skyriaus vedėjo patvirtintą tvarkaraštį vežė keleivius nurodytu maršrutu (sutarties 3.1 punktas), nėra nustatyta, kad 2012 metais ieškovas vežė keleivius negeros estetinės ir sanitarinės būklės, ar techniškai netvarkingomis transporto priemonėmis, ar kad naudojo transporto priemones, kurių amžiaus vidurkis kiekvienų metų gruodžio 31 d. buvo didesnis kaip 10 metų (sutarties 3.3 punktas), ar atliko kitus sutarties pažeidimus, kurie būtų tokios reikšmės, kad paneigtų sutarties objektą. Priešingai, kaip matyti iš pateikto atsakovo Kauno miesto savivaldybės administracijos Transporto ir eismo organizavimo skyriaus 2012 m. gruodžio 18 d. rašto, atsakovas pareikalavo iš ieškovo UAB „Raisora“ pateikti dokumentus, patvirtinančius licencijuojamos veiklos sąlygų ir 2009 m. vasario 2 d. Keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio susisiekimo maršrutinių taksi maršrutu sutarties 3.3 punkto reikalavimų laikymąsi (b. l. 113), ir dėl šių reikalavimų ieškovui UAB „Raisora“ pretenzijų neturėjo, tuo tarpu ieškovas pateikė duomenis, kad siekdamas tinkamo sutarties vykdymo įsigijo sutarties sąlygas atitinkančią transporto priemonę (b. l. 114-116). Visos šios aplinkybės patvirtina, kad ieškovas UAB „Raisora“ aktyviais veiksmais siekė išsaugoti sutartį, tuo tarpu atsakovas Kauno miesto savivaldybės administracija nepaisė teisės reikalavimų sutarties nutraukimą naudoti tik kaip ultima ratio priemonę. Teismas nenustatė, kad ieškovas UAB „Raisora“ šalių sudarytos sutarties nebūtų vykdęs pakankamai tinkamai ir sąžiningai, juolab, kad ieškovas bendradarbiavo su atsakovu pateikdamas visą reikiamą informaciją apie sutarties vykdymą, ieškovo UAB „Raisora“ atstovas direktorius R. R. dalyvavo Kauno miesto savivaldybės administracijos Keleivinio transporto komisijos 2013 m. vasario 22 d. posėdyje, kuriame paaiškino aplinkybes, dėl vairuotojų padarytų 5 pažeidimų, prašė duoti bandomąjį laikotarpį (b. l. 73), tačiau atsakovas, nepasiūlęs ieškovui UAB „Raisora“ tęsti sutartį ir sustiprinant vairuotojų kontrolę vykdant bilietų išdavimą, priėmė kardinalų sprendimą nutraukti terminuotą 5 metus galiojančią sutartį, kurios terminas baigsis jau 2014 metų vasario 2 d. (sutarties 10 punktas, b. l. 14). Esant tokioms aplinkybėms teismas sprendžia, kad atsakovo Kauno miesto savivaldybės administracijos veiksmai vienašališkai nutraukiant sutartį neatitinka CK 6.200 straipsnyje įtvirtintų sutarties vykdymo principų, sutartį vykdyti tinkamai ir sąžiningai, ją vykdant bendradarbiauti ir kooperuotis, o atsakovo pasirinktas teisių gynimo būdas nutraukti terminuotą Keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio susisiekimo maršrutinių taksi maršrutu sutartį yra neproporcingas nustatytų pažeidimų mastui ir reikšmei (CK 1.2 straipsnio 1 dalis, 6.217 straipsnio 5 dalis). Šios teismo išvados nepaneigia ir atsakovo Kauno miesto savivaldybės administracijos atsiliepime į ieškinį nurodytos aplinkybės, kad 2010 metais ieškovui UAB „Raisora“ buvo surašyti 3 protokolai už važiavimą be bilieto, 1 už apipavidalinimo nuostatų pažeidimą ir 1 už kelionės dokumentų neturėjimą, o 2011 m. vienas protokolas už eismo grafiko nesilaikymą, juolab, kad dėl šių pažeidimų atsakovas sutarties nenutraukė. Teismas atsižvelgia ir į tai, kad ieškovas UAB „Raisora“ iki 2013 m. kovo 25 d. 2013 metais nepadarė nei vieno sutarties ar su jos vykdymu susijusio pažeidimo, tuo tarpu paskutinis ieškovo vairuotojo E. A. pažeidimas buvo padarytas dar 2012 m. lapkričio 28 d. (b. l. 81, 82). Atsižvelgiant į nustatytas faktines aplinkybes ir padarytas teisines išvadas teismas sprendžia tenkinti ieškinio dalį pripažinti atsakovo Kauno miesto savivaldybės administracijos vienašališką 2009 m. vasario 2 d. Keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio susisiekimo maršrutinių taksi maršrutu sutarties Nr. 201-2-95 nutraukimą nuo 2013 m. liepos 5 d. neteisėtu. Teismui pripažinus neteisėtu atsakovo Kauno miesto savivaldybės administracijos vienašališką su ieškovu UAB „Raisora“ 2009 m. vasario 2 d. sudarytos Keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio susisiekimo maršrutinių taksi maršrutu sutarties Nr. 201-2-95 nutraukimą, tais pačiais teismo motyvais tenkintinas ir ieškinio reikalavimas dėl 2013 m. kovo 25 d. Kauno miesto savivaldybės administracijos vadovo įsakymo Nr. A-917 „Dėl leidimų vežti keleivius 15-uoju maršrutinių taksi maršrutu panaikinimo“ panaikinimo, nes šis įsakymas panaikinti ieškovui UAB „Raisora“ išduotus leidimus vežti keleivius 15-uoju maršrutinių taksi maršrutu yra priimtas atsižvelgiant į tuos pačius Kauno miesto savivaldybės administracijos Keleivinio transporto komisijos 2013 m. vasario 22 d. posėdyje aptartus argumentus dėl 2012 m. ieškovo UAB „Raisora“ vairuotojų atliktų 5 pažeidimų keleivius vežant be bilietų 2012 metais (b. l. 8, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. 3-62 patvirtintų Leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo taisyklių 25.1 punktas). Teismas pažymi, kad atsakovas Kauno miesto savivaldybės administracija į nustatytus ieškovo UAB „Raisora“ pažeidimus sutarties vykdymo laikotarpiu galėtų atsižvelgti sprendžiant sutarties nepratęsimo 5 metams klausimą, kaip tai numato 2009 m. vasario 2 d. Keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio susisiekimo maršrutinių taksi maršrutu sutarties 15 punktas, tačiau vienašališkai nenutraukiant sutarties ir taip pažeidžiant ieškovo UAB „Raisora“ teisėtus lūkesčius (CK 1.2 straipsnio 1 dalis).

11Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Byloje yra pateikti įrodymai, kad ieškovas UAB „Raisora“ patyrė bylinėjimosi išlaidas, sumokėjo 643 Lt žyminį mokestį (b. l. 6), kurių atlyginimas ieškovui UAB „Raisora“ priteistinas iš atsakovo Kauno miesto savivaldybės administracijos.

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 93 straipsnio 1 dalimi, 259 straipsniu, 263–270 straipsniais, 307, 375–385 straipsniais teismas

Nutarė

13Ieškinį patenkinti visiškai.

14Pripažinti atsakovo Kauno miesto savivaldybės administracijos vienašališką 2009 m. vasario 2 d. Keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio susisiekimo maršrutinių taksi maršrutu sutarties Nr. 201-2-95 nutraukimą nuo 2013 m. liepos 5 d. neteisėtu.

15Panaikinti Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. kovo 25 d. įsakymą Nr. A-917 „Dėl leidimų vežti keleivius 15-uoju maršrutinių taksi maršrutu panaikinimo“.

16Priteisti ieškovui UAB „Raisora“, į. k. 234647270, buveinės adresas Kaune, Briedžių takas 13A, iš atsakovo Kauno miesto savivaldybės administracijos, kodas 188764867, buveinės adresas Kaune, Laisvės al. 96, 643 Lt (šešis šimtus keturiasdešimt tris litus) bylinėjimosi išlaidų atlyginimo.

17Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai