Byla 2-83-730/2011
Dėl nuostoliu atlyginimo, palukanu, bylinejimosi išlaidu priteisimo, atsakovo UAB „Pajurio metalo konstrukcijos“ priešieškini ieškovui UAB „Erdana“ del nuostoliu atlyginimo, palukanu, bylinejimosi išlaidu priteisimo

1Klaipedos miesto apylinkes teismo teiseja Erinija Kazlauskiene, sekretoriaujant Simonai Šukytei, dalyvaujant ieškovo atstovems A. Š., adv. Eglei Grucytei, atsakovo atstovams S. L., M. Z., viešame teismo posedyje išnagrinejo civiline byla pagal ieškovo UAB „Erdana“ ieškini atsakovui UAB „Pajurio metalo konstrukcijos“ del nuostoliu atlyginimo, palukanu, bylinejimosi išlaidu priteisimo, atsakovo UAB „Pajurio metalo konstrukcijos“ priešieškini ieškovui UAB „Erdana“ del nuostoliu atlyginimo, palukanu, bylinejimosi išlaidu priteisimo,

2n u s t a t e:

3byloje buvo nagrinejami ieškovo reikalavimai – pripažinti sutarties nutraukima iš atsakovo puses kaip neteiseta ir iš atsakovo priteisti 6782,74 Lt negražintos ieškovo sumoketos avanso dalies, 16170, 15 Lt ieškovo patirtu nuostoliu, 8,05 procentu dydžio metines procesines palukanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškelimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo ivykdymo, bylinejimosi išlaidas (b.l. 3-9, 1 tomas). Reikalavimo pagrindu nurodytu aplinkybiu esme – šalys buvo sudariusios rangos darbu sutarti Nr. LS 10/09-24-1 del reklaminio stendo gamybos ir sumontavimo. Atsakovas nutrauke šaliu sudaryta rangos sutarti neteisetai, pažeisdamas CK 6.217, 6.218 straipsniu nuostatas, todel turi pareiga atlyginti ieškovui jo patirtus nuostolius, gražinti visa ieškovo 14000,00 Lt atsakovui sumoketa avansa. Atsakovas nepagristai atsisake gražinti ieškovui 6782, 74 Lt dydžio avansa. Del atsakovo neteisetu veiksmu, nutraukiant šaliu sudaryta rangos sutarti, ieškovas patyre nuostolius, negaudamas pajamu numatytu gauti pagal su UAB „Hes Pro Vilnius“ ir UAB „Saules spektras“ sudarytas sutartis, siekdamas ivykdyti sutartinius isipareigojimus UAB „Hes Pro Vilnius“ ir UAB „Saules spektras“, ikiteismine tvarka išieškoti nuostolius.

4Atsakovas, nepripažindamas ieškovo reikalavimu pareiške priešieškini, kuriuo praše priteisti iš ieškovo 5603,34 Lt nuostoliu, 8,05 procesiniu metiniu palukanu nuo priteistos sumos nuo bylos iškelimo teisme iki teismo sprendimo visiško ivykdymo, bylinejimosi išlaidas (b.l. 100-108, 181-182, 1 tomas). Priešieškinio pagrindu nurodytu aplinkybiu esme – atsakovas turejo pagrinda nutraukti šaliu sudaryta rangos sutarti, kadangi ieškovo padaryti sutarties pažeidimai buvo esminiai. Ieškovas neprieme atliktu darbu rezultato, atsisakydamas pasirašyti atliktu darbu priemimo perdavimo akta ir gražindamas pateikta PVM saskaita –faktura už atliktus darbus, taip vengdamas sumoketi rangos sutartyje nustatyta atlyginima, tuo tarpu neteisetai naudojosi atsakovui nuosavybes teise priklausanciu stendu, kadangi stendas iki pilno atsiskaitymo pagal šaliu sudarytos rangos sutarties 3.6. punkta priklause atsakovui. Ieškovui iš esmes pažeidus šaliu sutarties salygas, atsakovas patyre nuostolius, kuriuos sudaro išlaidos faktiškai atlikus stendo sumontavimo darbus ir stendo išmontavimo darbus, išieškant padarytus nuostolius ikiteismine tvarka.

5Ieškovas pateike atsiliepima i priešieškini, kuriame nurode, kad priešieškinio nepripažista, nesutikimo su priešieškiniu motyvu esme – atitinka iš esmes ieškinio pagrindu nurodytas aplinkybes, be to, atsakovas nepagristai teigia, jog šalys buvo susitarusios del sutarties 3.6. punkto vykdymo (b.l. 154 -160, 1 tomas).

6Nagrinejant byla teisme, šalys savo reikalavimus palaike, priešiniu reikalavimu nepripažino.

7Byloje nustatytos faktines bylos aplinkybes, kad tarp šaliu buvo sudaryta rangos darbu sutartis Nr. LS 10/09-24-1 (b.l. 11-13, 110-111, 1 tomas), kurios dalykas pagaminti ir sumontuoti dvipusio reklaminio stendo metaline konstrukcija (toliau stendas), darbu kaina 31 000,00 Lt, ivykdymo terminas 14 kalendoriniu dienu nuo sutarties isigaliojimo dienos. Ieškovas 2010-09-30 sumokejo atsakovui 14000,00 Lt dydžio avansa (b.l. 31, 1 tomas). 2010-10-11 atsakovui, vykdant sutarti, stendas buvo pagamintas ir sumontuotas. Ieškovas atsisake priimti ir pasirašyti atliktu darbu priemimo - perdavimo akta, gražino ji ir pateikta PVM saskaita –faktura atsakovui, nurodydamas atliktu darbu trukumus (b.l. 13, 1 tomas). 2010-10-19 atsakovas praneše, kad šaliu sudaryta rangos sutartis nutraukta, jei ieškovas per tris kalendorines dienas neišmontuos savo reklamos, apšvietimo irangos iš atsakovui priklausanciu konstrukciju, stendas bus demontuotas, vadovaujantis šaliu sudarytos rangos sutarties 3.6. punktu, pranešimas išsiustas elektroniniu budu ir paštu (b.l. 23, 1 tomas, 33-34, 3 tomas). 2010-10-27 stendas buvo išmontuotas (b.l. 24, 1 tomas). 2011-10-27, 2010-10-28 pranešimais ieškovas praše atsakova gražinti sumoketa avansa (b.l. 25-30, 1 tomas). 2010-11-22 atsakovas gražino ieškovui 7217,26 Lt ieškovo sumoketo avanso, išskaitydamas, jo nuomone, patirtus nuostolius 6782,74 Lt (b.l. 32, 143, 1 tomas). 2010-11-08 ieškovas ir UAB „Karusele plius“ sudare sutarti, kurios dalykas reklaminio skydo gamyba ir montavimo darbai, darbu kaina 32000,00 Lt, ivykdymo terminas 2010-11-22 (b.l. 33-36, 2 tomas). 2010-10-06 ieškovas sudare reklamos ploto nuomos sutartis su UAB „Hes Pro Vilnius“ ir UAB „Saules spektras“ (b.l. 37-54, 1 tomas).

8Ieškinys ir priešieškinis tenkintini iš dalies.

9Šaliu sudarytos rangos sutarties nuostatos nesuteike atsakovui (rangovui) teises vienašališkai nutraukti sutarti (CK 6.217 straipsnio 5 dalis), todel atsakovas (rangovas) turejo teise vienašališkai nutraukti sutarti tik istatyme numatytais pagrindais ir tvarka (CK 6.217 ir 6.218 straipsniai).

10Pripažistama, kad ieškovas irode aplinkybes, jog sutarties pažeidimas nebuvo esminis, todel atsakovas neturejo teises jos nutraukti.

11Aiškinant CK 6.217 straipsnio nuostatas, teismu praktikoje nustatyta (LAT 2004-06-29 nutarimas civilineje byloje Nr. 3K-P-346/2004), kad nustatant ar pažeidimas yra esminis, atsižvelgiama i CK 6.217 straipsnio 2 dalyje nurodytus pagrindus, kurie kiekvienu sutarties pažeidimo atveju yra vertinamojo pobudžio, todel leidžia kitai šaliai irodineti, kad sutarties pažeidimas buvo neesminis. Esminio sutarties pažeidimo kriterijus yra tarsi priemone, kuria „išmatuojamos“ kiekvieno konkretaus sutarties pažeidimo aplinkybes suteikiant teise patiems civilines apyvartos dalyviams (ginco atveju – teismui) spresti, kaip turi buti vertinamas atitinkamas pažeidimas. Vertinant CK 6.217 straipsnio 2 dalyje nurodytus kriterijus, i kuriuos turi buti atsižvelgiama nustatant, ar sutarties pažeidimas yra esminis, darytina išvada, kad kuo didesnis yra atotrukis tarp sutarties neivykdymo ir pažadeto vykdymo, tuo didesne yra tikimybe, kad sutarties nevykdymas esant gincui bus pripažintas esminiu. Pavyzdžiui, CK 6.217 straipsnio 2 dalies 2 punktas nurodo, kad nustatant, ar sutarties pažeidimas yra esminis, atsižvelgiama i tai, ar pagal sutarties esme griežtas prievoles salygu laikymasis turi esmines reikšmes. Kiekvienu ginco atveju sutarties pažeidima pripažistant esminiu, turi buti ivertinta, ar nukentejusios šalies asmeniniai interesai del tokio pažeidimo buvo iš esmes suvaržyti, nes esmini sutarties pažeidima nulemia tai, ar nukentejusioji šalis negavo didžiaja dalimi to, ka pagal sutarti per visa jos termina pagristai tikejosi gauti, taip pat ar nukentejusios šalies teiseti, pagristi lukesciai del numatytu sutarties vykdymo rezultatu lieka neigyvendinti vien del sutarti pažeidusio kontrahento veiksmu, ar ir del kitu priežasciu. Svarbu atsižvelgti ir i sutarties vykdymo tarp šaliu susiklosciusia praktika, taip pat i sutarti pažeidusios šalies vaidmeni t.y. nustatytina, ar sutartis netinkamai ivykdyta samoningai to siekiant (tycia), ar del aplaidumo (didelio neatsargumo). Nukentejusioji šalis negali remtis CK 6.217 straipsnio 2 dalies ir sutartyje numatytais vienašalio nutraukimo pagrindais kaip pretekstu vienašališkai nutraukti sutarti. Nutraukimo pagrindai turi buti realus, ju tikrumas irodytas, ir jie turetu reikšti, kad sutarties tolesnis galiojimas sukeltu nukentejusiai šaliai sutarties sudarymo metu nenumatytus turtinio ar asmeninio pobudžio didelius praradimus. Vien tik formalus sutarties esminiu nuostatu pažeidimas, jeigu neatsiranda neigiamu pasekmiu (žalos) nukentejusiajai šaliai, paprastai leidžia daryti išvada, kad esminio sutarties pažeidimo nebuvo, o nukentejusios šalies remimasis tokia aplinkybe vienašališkai nutraukiant sutarti reiškia bandyma irodyti tariama ar apsimestini sutarties nutraukimo pagrinda. Vienašalis sutarties nutraukimas kaip nukentejusios šalies interesu savigynos priemone istatymu leidejo yra itvirtinta ir laikoma adekvacia reakcija i sutarti pažeidusios šalies elgesi pasireiškusi esminiu sutarties pažeidimu.

12Atsakovas nutrauke sutarti, esminiu sutarties pažeidimu laikydamas aplinkybes, jog ieškovas neprieme atliktu darbu rezultato, atsisakydamas pasirašyti atliktu darbu priemimo perdavimo akta ir gražindamas pateikta PVM saskaita –faktura už atliktus darbus, taip vengdamas sumoketi rangos sutartyje nustatyta atlyginima, tuo tarpu neteisetai naudojosi atsakovui nuosavybes teise priklausanciu stendu, kadangi stendas iki pilno atsiskaitymo priklause atsakovui.

13Tarp šaliu sudarytos rangos sutarties pagrindu susikloste statybos rangos teisiniai santykiai, todel taikomos bendrosios rangos teisinius santykius ir statybos rangos teisinius santykius reglamentuojancios CK normos.

14CK 6.681 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad pagal statybos rangos sutarti pagrindine rangovo pareiga yra per sutarta termina atlikti statybos darbus pagal užsakovo užduoti, o užsakovo – sudaryti rangovui butinas salygas darbams atlikti, priimti darbu rezultata ir sumoketi sutartyje nustatyta kaina. Atlikes sutartus darbus, rangovas turi pranešti užsakovui apie pasirengima perduoti atliktu darbu rezultata, o šis turi nedelsdamas pradeti ju priemima (CK 6.694 straipsnio 1 ir 2 dalys). Statybos darbu perdavimas ir priemimas iforminamas aktu. Abieju sutarties šaliu pasirašomas statybos darbu perdavimo-priemimo aktas yra dvišalis sandoris, sukuriantis šalims atitinkamas teises ir pareigas, todel turi didele reikšme vykdant statybos rangos sutarti: jame fiksuojami nustatyti darbu trukumai, o ju nenurodymas akte reiškia trukumu nekonstatavima, todel trukumu faktu veliau remtis negalima (CK 6.662 straipsnio 2 dalis); nuo darbu perdavimo akto pasirašymo momento užsakovui pereina atsitiktinio darbu rezultato žuvimo ar sugedimo rizika; su darbu priemimo faktu susijes apmokejimas rangovui už atliktus darbus. Teismu praktikoje nustatyta, kad kad istatyme nenustatyta specialios privalomos priemimo–perdavimo akto formos, todel tokiu aktu gali buti laikomas dokumentas, atitinkantis istatyme nurodytus priemimo–perdavimo akto požymius. Darbu perdavimo-priemimo akto pagrindu atsiradusiems šaliu santykiams kvalifikuoti esmine reikšme turi ne dokumento pavadinimas, bet jo turinys, ji sudariusiu šaliu valia, tikslai, kuriu jos sieke surašydamos konkretu vertinama dokumenta (CK 6.193 straipsnio 1 dalis). Pagal CK 6.694 straipsnio 4 dali rašytines formos priemimo–perdavimo akto turini sudaro nuorodos apie atliktu darbu priemima be išlygu arba pažymint darbu trukumus bei nustatant ju pašalinimo tvarka ir salygas (LAT 2007 m. sausio 17 d. nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-17/2007). Darbu perdavimas ir priemimas numatytas CK 6.662 straipsnyje ir 6.694 straipsnyje. Teismu praktikoje nustatyta, kad užsakovas turi pareiga priimti rangovo perduodamus darbus (LAT 2005 m. rugsejo 21 d. Nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-413/2005; 2005 m. lapkricio 21 d. nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-597/2005; 2007 m. sausio 17 d. Nutartis Nr. 3K-3-17/2007). Šios taisykles išimtimi istatyme ivardinti atvejai, kada užsakovas turi teise atsisakyti priimti darbus: 1) kai rangovas pažeidžia viso darbo atlikimo galutini termina ir del termino praleidimo prievoles ivykdymas užsakovui prarado prasme (CK 6.652 straipsnio 4 dalis); 2) kai pagal istatyma, sutarti ar darbu pobudi privalomu bandymu ir kontroliniu matavimu rezultatai yra neigiami (CK 6.694 straipsnio 5 dalis); 3) kai nustatomi darbu rezultato trukumai, del kuriu jo neimanoma naudoti pagal statybos rangos sutartyje numatyta paskirti, o šiu trukumu nei užsakovas, nei rangovas ar jo pasitelktas treciasis asmuo negali pašalinti (CK 6.694 straipsnio 6 dalis). Užsakovas, atsisakydamas pasirašyti akta, privalo nurodyti atsisakymo priežastis. Jei, rangovo nuomone, užsakovo nurodytas atsisakymas priimti darbu rezultata yra nepagristas, jis turi teise, akte pažymejes atsisakymo fakta, pasirašyti ji vienašališkai. Tokia teise jis turi, jei pats tinkamai vykde prievole perduoti atliktus darbus – sutartyje nustatytu terminu ir salygomis sudare salygas užsakovui priimti atliktus darbus. Užsakovas, nesutikdamas su vienašališkai rangovo pasirašytu aktu, turi teise ji gincyti, irodinedamas, kad pagristai atsisake pasirašyti akta. Vienašalis perdavimo aktas gali buti teismo pripažintas negaliojanciu, jeigu teismas pripažista, kad kita šalis atsisake pasirašyti akta pagristai (CK 6.694 straipsnio 4 dalis). Vienašališkai pasirašytas aktas turi tokia pat juridine galia kaip ir pasirašytas abieju šaliu, todel galioja tol, kol teismas jo nepripažista negaliojanciu. Iki to momento nepasirašiusiai šaliai tenka akto sudarymo pasekmes, t. y. tos teises ir pareigos, kurios atsiranda abiem šalims pasirašius akta. Tais atvejais, kai užsakovas neatsiskaito už darbus, perduotus rangovo vienašališkai pasirašytu aktu, rangovas turi teise kreiptis i teisma ir reikalauti priverstinai atsiskaityti, t. y. ivykdyti prievole (LAT 2005 m. lapkricio 21 d. nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-597/2005; 2007 m. sausio 17 d. Nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-17/2007). Teismu praktikoje nustatyta, kad istatymo nuostata, suteikianti vienos šalies pasirašytam aktui juridine galia, yra speciali, taikoma išskirtinai statybos rangos santykiuose kaip priemone, užkertanti kelia užsakovui nepagristai vilkinti darbu priemima ir vengti vykdyti kitas sutartines pareigas. Užsakovo interesu apsauga užtikrina istatyme itvirtinta jo teise gincyti toki akta (LAT 2007 m. sausio 17 d. nutartis, civilineje byloje A. Š. TUB Nr. 3K-3-17/2007). Teismu praktikoje laikomasi nuostatos, jog pareiga moketi už atliktus darbus atsiranda pradejus faktiškai naudotis darbais ir nera siejama tik su abišaliu atliktu darbu perdavimo–priemimo akto pasirašymu (LAT 2005 m. kovo 30 d. nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-2005).

15Jeigu užsakovas nevykdo savo isipareigojimo sumoketi rangos sutartyje nustatyta atlyginima arba kitokia sutarties šaliu sutarta suma, rangovas turi teise išieškoti jam pagal sutarti priklausancias sumas už atlikta darba iš užsakovo perduoto rangovui turto arba pasinaudoti darbu rezultato sulaikymo teise pagal CK 6.656 straipsni. Jei užsakovas nevykdo prievoles priimti darbus pasibaigus sutarties terminui, tai rangovas, du kartus per menesi ispejes užsakova, turi teise parduoti darbu rezultata tretiesiems asmenims ir užskaityti sau priklausancius mokejimus (CK 6.662 straipsnio 6 dalis).

16Tarp šaliu sudarytos rangos sutarties 3.3. puntu, 3.4. punktu buvo numatyta, kad už atliktus sutartyje numatytus darbus, per tris darbo dienas užsakovas (ieškovas) pasirašo gamintojo (atsakovo) pateiktus atliktu darbu aktus, nekokybiškai atliktu darbu akta surašo užsakovas (ieškovas) ir gamintojas (atsakovas), už atliktus darbus atsiskaitoma per 30 kalendoriniu dienu, pasirašius atliktu darbu pridavimo akta.

17Tiek remiantis šaliu sudarytos rangos sutarties salygomis, tiek esant nurodytam teisiniam reglamentavimui, nustatytai teismu praktikai, yra pagrindas išvadai padaryti, jog ieškovas turejo imperatyvia pareiga su išlygomis ar be ju priimti atliktus darbus ir pasirašyti atliktu darbu priemimo – perdavimo akta. Remiantis byloje nustatytomis faktinemis aplinkybemis, darbai buvo atlikti, faktiškai perduoti, taciau ieškovas neivykde savo pareigos, tai yra atsisake priimti ir pasirašyti atliktu darbu priemimo - perdavimo akta, gražino ji su atsakovo pateikta PVM saskaita – faktura atsakovui, pripažindamas, jog yra atliktu darbu trukumu, nenurode atsakovui, jog butina sudaryti, kaip numato sutartis, nekokybiškai atliktu darbu akta.

18Byloje irodymu, pagrindžianciu aplinkybes, jog ieškovas turejo teise atsisakyti priimti darbus, esant istatyme numatytos išimtims, nera (CK 6.652 straipsnio 4 dalis, CK 6.694 straipsnio 5 dalis, 6.694 straipsnio 6 dalis). Šias aplinkybes patvirtino ir ieškovo atstove (b.l. 23, 3 tomas).

19Esant tokioms aplinkybes, tai yra ieškovui nepasirašius atliktu darbu priemimo – perdavimo akto, atsakovas, budamas isitikines, jog ieškovo nurodytas atsisakymas priimti darbu rezultata yra nepagristas, turejo teise akte pažymejes atsisakymo fakta, pasirašyti ji vienašališkai ir juo, kaip tokia pat juridine galia turinciu, kaip ir abieju šaliu pasirašytas aktas, remdamasis reikalauti ieškovo ivykdyti prievole, pasinaudoti sulaikymo teise, parduoti darbu rezultata ir gauti užskaityti sau priklausancius mokejimus. Remiantis byloje nustatytomis faktinemis aplinkybemis, atsakovas šia teise nepasinaudojo ir besalygiškai vienašališkai nutrauke šaliu sudaryta rangos sutarti, išmontavo stenda.

20Teismu praktikoje nustatyta, kad defektu fakta privalo irodyti užsakovas, bet ju susidarymo priežastis, šalinancias rangovo atsakomybe, privalo irodyti rangovas (LAT 2004 m. lapkricio 29 d. nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-652/2004). Teismo nuomone, ieškovas byloje irode aplinkybes, kad atsakovo atlikti darbai turejo trukumu, o atsakovas neirode, kad atliktu darbu trukumai atsirado del kitu priežasciu, nei atsakovo veiksmu. Šia išvada teismas daro vertindamas 2011-06-13 teismo ekspertizes akta Nr. 11-06/13 (ekspertas prof.dr. Sigitas Mitkus), 2011-07-11 Techninio projekto dalines (konstrukciju) ekspertizes akta Nr. 11/12-GA (b.l. 99-117, 2 tomas), šaliu paaiškinimus. Ekspertizes aktu Nr. 11-06/13 nustatyta, kad atsakovo atlikti darbai turejo trukumu. Eksperto išvada teismui nera privaloma. Ji turi buti ivertinta pagal teismo vidini isitikinima, pagrista visapusišku, išsamiu ir objektyviu byloje esanciu irodymu ištyrimu, t. y. ekspertizes išvada vertinama pagal tokias pacias taisykles kaip ir kitos irodinejimo priemones. Teismo nesutikimas su eksperto išvada turi buti motyvuojamas teismo procesiniame sprendime (CPK 218 straipsnis). Konkretus faktiniai duomenys, gauti ekspertinio tyrimo metu, gali buti ivertinti kritiškai, t. y. atmetami kaip irodymas, jeigu yra duomenu del ju nepagristumo, nepatikimumo ar kitokio ydingumo. Gali buti kritiškai vertinama dalis ekspertizes akto duomenu. Pagrindas kritiškai vertinti eksperto išvada ar jos dali gali buti tai, kad ekspertizes akto turinys prieštaringas, kad išvados neišplaukia iš tyrimo eigos, kad išvada pateikta del to, del ko tyrimas nedarytas arba atliktas neišsamiai, ir kitais panašiais atvejais, kai kyla pagristu abejoniu del ekspertinio tyrimo eigos ir rezultatu. Ekspertizes akto duomenys gali buti atmetami kaip irodymai tada, kai jie prieštarauja kitiems bylos irodymams, todel kad ekspertizes akto duomenys neturi išankstines galios (LAT 2009-01-27 nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-54/2009). Šalys neišreiške nurodyto pobudžio abejoniu del eksperto prof.dr. Sigito Mitkaus padarytu išvadu. Teismo nuomone, nurodytu pagrindu vertinti eksperto prof.dr. Sigito Mitkaus išvadas kritiškai nera, nera pagrindo išvadai padaryti, jog eksperto išvados iš esmes prieštarauja kitiems byloje esantiems irodymams, atsakovo 2011-07-11 Techninio projekto dalines (konstrukciju) ekspertizes aktas Nr. 11/12-GA, nepaneigia ekspertizes aktu Nr. 11-06/13 padarytu išvadu, todel teismas neturi pagrindo abejoti eksperto prof.dr. Sigito Mitkaus išvadu patikimumu ir jas atmesti. Atsakovas iš esmes su eksperto išvada sutiko (b.l. 60, 3 tomas).

21Šalys pateike du rangos sutarties del to paties objekto (stendo) pastatymo tekstus, tai yra viena ieškovas, kuris yra pasirašytas ieškovo ant kiekvieno iš dvieju sutarties lapu (b.l. 11-12, 1 tomas), kita – atsakovas (b.l. 11-11, 1 tomas), kuris yra pasirašytas ieškovo - antrame sutarties lape ir atsakovo kiekviename lape iš dvieju sutarties lapu, ir šiame sutarties tekste, priešingai, nei ieškovo pateiktame sutarties tekste, yra sutarties 3.6. punktas, kuriame yra numatyta, kad gaminys iki pilno atsikaitymo nuosavybe teise priklauso gamintojui (atsakovui).

22Sutarties sudarymo procedura reglamentuoja CK 6.162–6.187 straipsniai. Be šiu normu, sprendžiant klausima, ar sutartis buvo sudaryta, yra reikšmingos ir kitos CK normos: CK 6.154, 6.156, 6.158, 6.159 straipsniai. Aiškinantis, ar sutartis buvo sudaryta, taip pat svarbu atsižvelgti i sutarties sudarymo buda, t. y. ar sutartis buvo sudaroma derybu budu, konkurso ar kitokiu budu.

23CK 6.154 ir 6.159 straipsniuose pateikto sutarties apibrežimo darytina išvada, kad sutarties esme – šaliu susitarimas, t. y. šaliu konsensusas, valios sutapimas. CK 6.162 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad sutartis sudaroma pateikiant pasiulyma (oferta) ir priimant pasiulyma (akceptas) arba kitais šaliu susitarima pakankamai irodanciais veiksmais. Taigi galioja bendra taisykle, kad šaliu susitarimas pasiekiamas šalims apsikeiciant oferta ir akceptu. CK 6.181 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad sutartis laikoma sudaryta, kai oferentas gauna akcepta, jeigu sutartyje nenumatyta ko kita. Vykstant deryboms, riba tarp ofertos ir akcepto dažnai išnyksta, nes šalys ne karta apsikeicia savo pasiulymais, juos operatyviai modifikuoja ir t. t. Šaliu susitarimas tokiais atvejais pasiekiamas palaipsniui, žingsnis po žingsnio derantis ir ieškant konsensuso del atskiru sutarties salygu. Kadangi sutarties sudarymo ar nesudarymo klausimas yra sutarties aiškinimo klausimas, tai šis aiškinimas turi remtis CK 6.193 straipsnyje itvirtintais sutarciu aiškinimo principais (LAT 2009 m. gegužes men. 5 d. nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-168/2009).

24Tarp šaliu iškilo gincas del atsakovo sutarties tekste esancio 3.6. punkto suderinimo, jo galiojimo. Šaliu rangos sutarties 2.3. punktas numate, kad sutartis isigalioja nuo sutarties pasirašymo dienos. Esant tokioms sutarties nuostatoms, nurodytam teisiniam reglamentavimui, daryta išvada, kad pagrindas laikyti sutarties 3.6. punkta galiojanciu, yra esant nustatytoms aplinkybems, jog abieju šaliu valia buvo nustatyti 3.6. punkte numatytas salygas, pasirašant tokias sutarties salygas.

25Pagal civiliniame procese galiojancia bendraja irodinejimo pareigos taisykle kiekviena šalis turi irodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus ar atsikirtimus, išskyrus aplinkybes, kuriu nereikia irodineti (CPK 178 straipsnis).

26Atsakovas grindžia, jog esant sutarties 3.6. punktui, ieškovas neteisetai naudojosi stendu, taip iš esmes pažeisdamas, sutarties salygas, todel buvo pagrindas vienašališkai nutraukti sutarti, todel, teismo nuomone, yra atsakovo pareiga irodyti nurodytas aplinkybes. Pripažistama, kad atsakovas neirode aplinkybiu jog abieju šaliu valia buvo nustatyti 3.6. punkte numatytas salygas, pasirašant tokias sutarties salygas.

27Aiškinant sutarti, vadovaujamasi protingumo principu, t. y. jai suteikiama tokia pat prasme, kokia tokiomis aplinkybemis butu suteike analogiški šalims protingi asmenys, sažiningumo principu, tai yra sutarties salygos turi buti aiškinamos sažiningai (CK 6.193 straipsnio 1 dalis) (LAT 2006 m. spalio 16 d. nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-558/2006). Sutartis tarp šaliu buvo sudaroma derybu budu, sutartims šaliu salygas derinant elektroniniu budu, del šiu aplinkybiu ginco tarp šaliu nera. Iš atsakovo pateikto sutarties teksto, kuriame numatytas sutarties 3.6. punktas, matyti, kad atsakovo yra pasirašyti abu sutarties lapai, kas, aiškinant sutarti, vadovaujantis protingumo, sažiningumo principu, sudaro pagrinda išvadai padaryti, jog atsakovas laike, kad del visu sutarties salygu yra susitarta ir sutartis galioja, kai sutartis yra pasirašyta abiejuose sutarties lapuose, ieškovo parašo sutarties pirmame lape, kuriame numatytas 3.6. punktas, nera. Ieškovo pateiktame sutarties tekste yra ieškovo parašai abiejuose sutarties lapuose. Byloje yra irodymai, pagrindžiantys aplinkybes ir patvirtinantys ieškovo paaiškinimus, jog derinant sutarties salygas elektroniniu budu, 2010-09-24 ieškovas gavo atsakovo pateikta sutarties projekta, kuri ieškovas pasirašes abiejuose sutarties lapuose, 2010-09-27 išsiunte atsakovui (b.l. 4-10, 3 tomas), daugiau irodymu, pagrindžianciu sutarties salygu derinima elektroniniu budu nera. Byloje liudytojas R. G., atsakovo darbuotojas elektroniniu budu, derines sutarties salygas su ieškovu, parode, kad ieškovo atstove A. Š. atsiunte imones rekvizitus, jis užpilde šablona, atsakovo imones rekvizitus, apraše susitarimo objekta ir nusiunte elektroniniu paštu pasižiureti, sugrižus sutarciai, ja atspausdino, pasiraše, užantspaudavo ir vežant stenda idave su visais lydimaisiais dokumentais (b.l. 172, 2 tomas), kas atitinka rašytiniais irodymais ir ieškoves paaiškinimais patvirtinamas aplinkybes apie sutarties derinimo ir sudarymo salygas. Todel teismas laiko, kad nebuvo išreikšta abieju šaliu valia nustatyti 3.6. punkte numatytas salygas, sutartis, kurioje numatytas 3.6. punktas abieju šaliu nebuvo pasirašyta, todel nera pagrindo pripažinti, kad šis punktas yra galiojantis (sutarties 2.3. punktas). Laikytina, kad pati sutartis isigaliojo 2010-09-27.

28Esant tokioms aplinkybems, teismas daro išvada, jog atsakovo nurodytos aplinkybes, tai yra, jog ieškovas neprieme atliktu darbu rezultato, atsisakydamas priimti ir pasirašyti atliktu darbu priemimo perdavimo akta ir gražindamas pateikta PVM saskaita –faktura už atliktus darbus, taip vengdamas sumoketi rangos sutartyje nustatyta atlyginima, jog ieškovas neteisetai naudojosi stendu, nera pagrindo laikyti esminiu sutarties pažeidimu, nes, teismo nuomone, atsakovo lukesciai gauti apmokejima už atliktus darbus nebuvo pakankamai teiseti ir pagristi, kadangi buvo atliktu darbu trukumu, šalys nebuvo susitarusios del salygos, jog iki pilno atsiskaitymo stendas yra atsakovo nuosavybe, ir atsakovas apmokejimo už darbus negavo ne vien del ieškovo veiksmu, bet ir paties veiksmu, kadangi nepasinaudojo jam istatymu suteiktomis teisemis gauti apmokejima už darba.

29Sutinkamai su CK 6.218 straipsnio 1 dalies nuostatomis, remiantis byloje nustatytomis faktinemis aplinkybemis (atsakovas 2010-10-19 raštu iš karto informavo ieškova, kad sutartis yra nutraukta), atsakovas neivykde pareigos ispeti ieškova apie sutarties nutraukima prieš 30 dienu. Teismu praktikoje nustatyta, kad vienašališkai nutraukiama sutartis laikoma nutraukta nuo ispejime (pranešime) nurodytos datos (CK 6.218 straipsnis); jeigu šalis nesilaiko sutartyje ar teises normose nustatytu ispejimo terminu, tai sutarties nutraukimo diena pripažistama sutartyje ar teises normoje nustatyto termino pabaiga (LAT 2008 m. rugsejo 29 d. civilineje byloje Nr. 3K-3-430/2008). Tokie ispejimo apie numatoma sutarties nutraukima termino nesilaikymo padariniai (sutarties pabaigos datos nukelimas) taikytini tik tuo atveju, kai nustatoma, kad buvo pagrindas sutarti nutraukti, taciau, kadangi, teismo nuomone, tokio pagrindo šiuo atveju nebuvo, todel teismas ispejimo apie sutarties nutraukima nepateikima ieškovui vertina kaip dar viena atsakovo nutraukiant sutarti padaryta pažeidima.

30Teismo nuomone, yra pagrindas išvadai padaryti, kad šiuo atveju, atsakovui nutraukiant sutarti, buvo ir ieškovo kalte, pasireiškusi ieškovo neteisetais veiksmais, jog jis neivykde savo imperatyvios pareigos su išlygomis ar be ju priimti atliktus darbus ir pasirašyti atliktu darbu priemimo – perdavimo akta, atsakovui 2010-10-19 ispejus, kad sutartis nutraukta, ir po triju dienu stendas, reklama ir apšvietimo iranga bus išmontuota, su atsakovu nebendradarbiavo (i atsakova kreipesi tik 2010-10-27 su prašymu gražinti avansa, kai nustate, jog stendas yra išmontuotas), taip pažeisdamas CK 6.694 straipsnio, 6.691 straipsnio nuostatas.

31Del ieškovo ir atsakovo nuostoliu atlyginimo. Nagrinejamos bylos atveju turetu buti sprendžiamas sutartines atsakomybes klausimas, nes turtines prievoles yra kildinamos iš šaliu sutartiniu santykiu. Bet kuriai civilines atsakomybes rušiai (tiek sutartinei, tiek deliktinei) taikyti reikalinga nustatyti visas butinasias civilines atsakomybes salygas: nukentejusios šalies patirta žala (nuostolius), atsakingos del žalos atsiradimo šalies neteisetus veiksmus (neteiseta neveikima) ir kalte bei priežastini neteisetu vienos šalies neteisetu veiksmu ir kitai šaliai atsiradusios žalos.

32Žalos ir nuostoliu samprata itvirtinta ir ju nustatymo taisykles suformuluotos CK 6.249 straipsnyje. Žala yra asmens turto netekimas arba sužalojimas, turetos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai), taip pat negautos pajamos, kurias asmuo butu gaves, jeigu nebutu buve neteisetu veiksmu; pinigine žalos išraiška yra nuostoliai (CK 6.249 straipsnio 1 dalis).

33Negautos pajamos suprantamos kaip nauda, kuria kreditorius butu gaves, jeigu skolininkas nebutu pažeides sutarties. Teismu praktikoje nustatyta, kad nustatinejant negautas pajamas turi buti taikomas realumo kriterijus: kreditorius, reikšdamas reikalavima atlyginti netiesioginius nuostolius, turi irodyti, kad galimybe gauti pajamas buvo reali, bet pajamu netekta del sutarties kontrahento neteisetu veiksmu padariniu (LAT 2007 m. gegužes 8 d. nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-199/2007; 2008 m. vasario 11 d. nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-62/2008; 2009 m. birželio 2 d. nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-273/2009, kt.).

34Netiesioginiai nuostoliai (negautos pajamos) atlyginami tik atsižvelgiant i ju buvimo realuma. Teismu praktikoje nustatyta (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus plenarines sesijos 2006 m. lapkricio 6 d. nutarime byloje Nr. 3K-P-382/2006), kad turto sumažejimas ar negautos pajamos yra kreditoriaus numatytos ir realiai tiketinos gauti sumos, kuriu jis negavo del neteisetu skolininko veiksmu, arba del tokiu veiksmu prarasta nauda. Teises doktrinoje ir teismu praktikoje yra nurodoma, kad apie tai, ar patirti nuostoliai gali buti vertinami kaip negautos pajamos arba patirtos išlaidos (turto sumažejimas), sprestina pagal tokius kriterijus: 1) ar pajamos buvo numatytos gauti iš anksto; 2) ar pagristai tiketasi jas gauti esant normaliai veiklai; 3) ar šiu pajamu negauta del neteisetu skolininko veiksmu.

35Pagal CK 6.246 straipsnio 1 dali civiline atsakomybe atsiranda neivykdžius istatymuose ar sutartyje nustatytos pareigos (neteisetas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos istatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisetas veikimas), arba pažeidus bendro pobudžio pareiga elgtis atidžiai ir rupestingai.

36CK 6.248 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad civiline atsakomybe atsiranda tik tais atvejais, jeigu ipareigotas asmuo kaltas, išskyrus istatymu arba sutarties numatytus atvejus, kuriais civiline atsakomybe atsiranda be kaltes; skolininko kalte preziumuojama, išskyrus istatymu numatytus atvejus. Laikoma, kad asmuo yra kaltas, jeigu atsižvelgiant i prievoles esme jis nebuvo tiek rupestingas, kiek atitinkamomis salygomis buvo butina (CK 6.248 straipsnio 3 dalis).

37Ieškovas prašo priteisti nuostolius. Nuostolius sudaro negražintas avansas – 6782,74 Lt, 3803, 03 Lt už darbu pabrangima gaminant nauja stenda, negauto 5888,78 Lt reklamos ploto nuomos mokescio už laikotarpi nuo 2010-10-27 iki 2010-11-23, 3717, 70 Lt nuostoliu del reklamos ploto nuomos sutarties neivykdymo su UAB „Saules spektras“ (350,00 Lt už reklaminio tento pakabinimo darbus, 2720,00 Lt vieno menesio nuomos mokescio su PVM), 1916, 64 Lt nuostoliu del reklamos ploto nuomos sutarties neivykdymo su UAB „Hes Pro Vilnius“ (350, 00 Lt už reklaminio tento pakabinimo darbus, 210, 00 Lt reklaminio tento nukabinimo darbus, 1024,00 Lt tento gamyba su PVM).

38Remiantis byloje nustatytomis aplinkybemis ieškovas reklamos plotu nuomos sutartis su UAB „Saules spektras“ ir „Hes Pro Vilnius“ sudare 2010-10-06, šaliu rangos sutartis laikoma sudaryta ir isigaliojo 2010-09-27, numatytas terminas sutarciai ivykdyti 14 kalendoriniu dienu nuo sutarties isigaliojimo, tai yra, 2010-10-11. Ieškovas rangos sutarti su atsakovu sudare anksciau, nei nuomos sutartis su UAB „Saules spektras“ ir su UAB „Hes Pro Vilnius“, todel nera pagrindo išvadai padaryti, jog sudarant rangos sutarti, iš kurios pažeidimo yra kildinami nuostoliai, jau buvo numatytos gauti pajamos iš nuomos sutarciu, kuriu ieškovas negavo ir prašo priteisti. Nuomos sutarciu sudarymo diena darbai pagal šaliu rangos sutarti nebuvo atlikti, ieškovas nebuvo ju priemes, tai yra jis nuomos sutarciu sudarymo dienai, prisieme prievole vykdyti isipareigojimus, kuriu objektyviai negalejo vykdyti, tai yra veike savo rizika, be to, rangos sutartyje buvo numatytos salygos, jog tam tikrais atvejais sutarties ivykdymo terminas gali buti nukeliamas (sutarties 4. 3., 7.1. punktai), kas verslo santykiuose yra normalu, todel nera pagrindo išvadai padaryti, kad ieškovas turejo pagrinda pagristai tiketis gauti pajamas iš nuomos sutarciu, sudarydamas nuomos sutartis, esant nurodytoms aplinkybems. Kadangi teismo nuomone, šaliu sutartis buvo nutraukta ir del ieškovo neteisetu veiksmu, todel nera pagrindo išvadai padaryti, kad nuotoliai yra tik atsakovo neteisetu veiksmu rezultatas.

39Sprendžiant del nuostoliu realumo, vertinamos, teismo nuomone, reikšmingos aplinkybes, jog byloje nera irodymu, pagrindžianciu aplinkybes, jog tiek UAB „Saules spektras“ , tiek „Hes Pro Vilnius“ pateike reikalavimus atlyginti tam tikrus ju turetus nuostolius, byloje esantys irodymai pagrindžia, kad nuostolius atlyginti pasiule ieškovas (b.l. 57-65, 1 tomas). Iš esmes šaliu sudaryta rangos sutartis ir ieškovo ir UAB „Karusele plius“ sutartis del stendo gamybos sudaryta tomis paciomis salygomis, vertinant sutarciu kaina, ivykdymo terminus, todel nera pagrindo išvadai padaryti, kad realiai ieškovas UAB „Karusele plius“ sumokejo už tokius pat atliktus darbus 3803, 03 Lt brangiau.

40Avansas yra išankstinis mokejimas, kurio paskirtis – apmoketi pagrindini mokejima ar jo dali už atliktus darbus, kadangi ieškovas negavo rangos sutartyje numatyto darbu rezultato iš atsakovo, atsakovas turetu pareiga gražinti 6782,74 Lt negražinto avanso.

41Atsakovas iš ieškovo sumoketo avanso išskaiciavo, jo nuomone, patirtus nuostolius, kuriuos sudaro stendo demontavimo išlaidos: transporto išlaidos 2645,92 Lt, krano paslaugos demontavimo darbams 800,00 Lt, pašto išlaidos 56,32 Lt, darbuotoju darbo užmokestis 800,00 Lt, antstolio paslaugos 1270,50 Lt, teisines paslaugos del ginco sprendimo 1210,00 Lt (b.l. 133 – 143, 1 tomas). Be to, atsakovas prašo priteisti 5603,34 Lt nuostolius, kuriuos sudaro 995,97 Lt už stendo sumontavima (b.l. 185. 1 tomas), 3397,37 Lt, kuriuos ieškovas gavo laikotarpiu nuo 2010-10-11 iki 2010-10-27 neteisetai naudojantis atsakovui priklausanciu stendu, 1210,00 Lt išlaidu už transporto paslaugas 2010-10-10 – 2010-10-11 montuojant stenda (b.l. 144, 1 tomas).

42Kadangi teismo nuomone, atsakovas sutarti nutrauke, atlikdamas veiksmus, kuriuos istatymai draudžia atlikti, tai yra nutrauke sutarti vienašališkai, nesant tam istatymu numatyto pagrindo (CK 6.217 – 6.218 straipsniai), todel jis iš esmes neturetu teises i jo nurodomu nuostoliu atlyginima, tiek i tu, kuriuos prašo priteisti, tiek i tu, kuriuos išskaite iš ieškovo gauto 14000,00 Lt avanso.

43Vertinant aplinkybes, jog teismas pripažista, kad šaliu rangos sutartis buvo nutraukta ir del ieškovo kaltes, jam nevykdant istatymu nustatytos imperatyvios pareigos su išlygomis ar be ju priimti atliktus darbus ir pasirašyti atliktu darbu priemimo – perdavimo akta, bendradarbiauti su atsakovu, todel yra pagrindas mažinti ieškovo priteistinu nuostoliu (avanso) suma ir priteisti dali atsakovo prašomu priteisti nuostoliu, kuriu atsiradimas yra priežastiniame ryšyje su nurodytais ieškovo neteisetais veiksmais. Teismo nuomone, del atsakovo kaltes atsirado – pašto išlaidos 56,32 Lt, antstolio paslaugu išlaidos 907, 50 Lt (b.l. 116-12, 14, 1 tomas), konstatuojant reklaminiu plakatu nuemima (faktiniu aplinkybiu konstatavimo protokolas Nr. FA-0008-10-950), kadangi ieškovas gaves pranešima apie tai, jog ieškovui nepasirupinus reklamos plakatu nuemimu, jie bus nuimti, nesieme veiksmu bendradarbiauti su atsakovu. Del ieškovo kaltes atsirado nuostoliai, sumontuojant stenda – 995, 97 Lt darbo užmokestis, 1210,00 Lt transporto išlaidos, vežant stenda montuoti, nes esant faktiškai atliktiems darbams, ieškovas atsisake pasirašyti darbu priemimo – perdavimo akta.

44Teismo nuomone, abieju šaliu išlaidos, susijusios su nuostoliu išieškojimu ne teismo tvarka yra protingos, todel priteistinos.

45Tuo pagrindu, mažinant avanso suma iš atsakovo priteistina 4548,42 Lt ir 847,00 Lt, iš ieškovo priteistina atsakovui 2209,97 Lt nuostoliu.

46Bylinejimosi išlaidu paskirstymas.

47Byloje yra irodymai apie ieškovo turetas bylinejimosi išlaidas: 689,00 Lt žyminis mokestis (b.l. 10, 1 tomas), 1815,00 Lt procesiniu dokumentu parengimo išlaidos (b.l. 75, 171-172, 1 tomas), foto nuotrauku spausdinimo išlaidos (b.l. 195, 1 tomas), 4840,00 Lt ekspertizes išlaidos (b.l. 71, 2 tomas), atstovavimo išlaidos (b.l. 154-158, 162, 2 tomas, 36-37, 3 tomas), 2013,00 Lt kuro išlaidos. Ieškovo patenkintu reikalavimu dalis sudaro 24 procentai.

48CPK 88 straipsnyje nustatyta, kad išlaidos, susijusios su bylos nagrinejimu, gali buti pripažintos teismo išlaidomis, jeigu jos yra realios, butinos ir pagristos. Išlaidos suprantamos kaip išleistos lešos. Bylinejimosi išlaidu realumas reiškia, kad tai yra tikrai patirti nuostoliai del pinigu sumokejimo del bylos sprendimo teisme. Realumo kriterijus yra taikomas teismu praktikoje.

49Pagal CPK 88, 93, 98 straipsnius teismas, spresdamas del bylinejimosi išlaidu turi pirmiausia nustatyti: 1) ar šios išlaidos padarytos, 2) pagal išvardytus reikalavimus nustatyti ju dydi, o ne vien vadovautis atliktais mokejimais, 3) nustatyta bylinejimosi išlaidu suma paskirstyti pagal bylos nagrinejimo rezultatus.

50Teismo nuomone, nera pagrindo pripažinti pagristomis ieškovo nurodytu 2013,00 Lt išlaidu kurui, nes nera pagal ieškovo pateiktus irodymus galimybes nustatyti, kad šios išlaidos yra susijusios su šios bylos nagrinejimu. Ieškovas nepateike irodymu, kad teismas turetu galimybe nustatyti išlaidu už kura dydi (automobilio techniniu duomenu, kuro sunaudojimo normu, nuvažiuoto atstumo), teismas negali vadovautis vien tik atliktais mokejimais. Ieškovas yra juridinis asmuo, kaip paprastai juridiniai asmenys pateikia isakymus del komandiruociu, kelioniu lapus, kuriuose tokie duomenys pateikiami.

51Tuo pagrindu, pagristomis ieškovo bylinejimosi išlaidomis teismas laiko 689,00 Lt žyminio mokescio, 8420,30 Lt kitu bylinejimosi išlaidu, todel iš atsakovo ieškovui proporcingai patenkintu reikalavimu daliai priteistina 161,86 Lt žyminio mokescio, 2020,87 Lt kitu bylinejimosi išlaidu, iš viso 2182,73 Lt.

52Byloje yra irodymai apie atsakovo turetas bylinejimosi išlaidas: 168,00 Lt žyminis mokestis, 3388,00 Lt procesiniu dokumentu parengimo išlaidu. Atsakovo patenkintu reikalavimu dalis sudaro 40 procentu. Proporcingai patenkintu reikalavimu daliai priteistina atsakovui iš ieškovo 66,30 Lt žyminio mokescio ir 1355, 20 Lt procesiniu dokumentu parengimo išlaidu, iš viso 1421, 50 Lt.

53Proporcingai patenkintu ir atmestu reikalavimu daliai priteistinos 46,20 Lt bylinejimosi išlaidos (išlaidos, susijusios su procesiniu dokumentu iteikimu) valstybei.

54Remdamasis išdestytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259-260 straipsniais, teismas,

Nutarė

55tenkinti ieškini iš dalies.

56Pripažinti, kad atsakovo UAB „Pajurio metalo konstrukcijos“ veiksmai, vienašališkai nutraukiant šaliu sudaryta rangos darbu sutarti Nr. LS 10/09-24-1, buvo neteiseti ir priteisti iš atsakovo UAB ‚Pajurio metalo konstrukcijos“ ieškovui UAB „Erdana“ 5395,42 Lt nuostoliu, tai yra 4548,42 Lt negražinto avanso, 847,00 Lt išlaidu, susijusiu su nuostoliu išieškojimu ne teismo tvarka.

57Priteisti iš atsakovo UAB ‚Pajurio metalo konstrukcijos“ ieškovui UAB „Erdana“ nuo 5395,42 Lt priteistos sumos 8, 05 procentu dydžio metines procesines palukanas nuo bylos iškelimo teisme 2010-12-21 iki teismo sprendimo visiško ivykdymo.

58Priteisti iš atsakovo UAB „Pajurio metalo konstrukcijos“ ieškovui UAB „Erdana“ 2182, 73 Lt bylinejimosi išlaidu.

59Kitoje dalyje ieškini atmesti.

60Tenkinti priešieškini iš dalies.

61Priteisti iš ieškovo UAB „Erdana“ atsakovui UAB „Pajurio metalo“ konstrukcijos“ 2209,97 Lt nuostoliu atlyginimo.

62Priteisti iš ieškovo UAB „Erdana“ atsakovui UAB „Pajurio metalo“ konstrukcijos“ nuo 2209,97 Lt priteistos sumos 8, 05 procentu dydžio metines procesines palukanas nuo bylos iškelimo teisme 2010-12-21 iki teismo sprendimo visiško ivykdymo.

63Priteisti iš ieškovo UAB „Erdana“ atsakovui UAB „Pajurio metalo konstrukcijos“ 1421, 50 Lt bylinejimosi išlaidu.

64Kitoje dalyje priešieškini atmesti.

65Priteisti valstybei bylinejimosi išlaidas iš ieškovo UAB „Erdana“ 35,14 Lt, iš atsakovo UAB „Pajurio metalo konstrukcijos“ 11,06 Lt.

66Pakeisti 2010-12-21 nutartimi taikytu laikinuju apsaugos priemoniu taikymo masta, areštuojant atsakovo UAB ,,Pajurio metalo konstrukcijos“, imones kodas 300030548, kurios buveine Šilutes pl. 4, Klaipedoje, atsiskaitomoji saskaita ( - ), „Swedbank“ AB, priklausanti turta, neviršijant 5395,42 Lt sumos, paliekant galioti laikinasias apsaugos priemones iki sprendimo ivykdymo.

67Pakeisti 2011-03-21 nutartimi taikytu laikinuju apsaugos priemoniu taikymo masta, areštuojant ieškovui UAB „Erdana“, imones kodas 300650645, kurios buveine Balstoges gt. 6-1, Vilniuje, atsikaitomosios saskaitos numeris ( - ), Danske Bank A/S Lietuvos filiale, priklausanti turta, neviršijant 2209,97 Lt sumos, paliekant galioti laikinasias apsaugos priemones iki sprendimo ivykdymo.

68Sprendimas per 30 dienu apeliaciniu skundu gali buti skundžiamas Klaipedos apygardos teismui per Klaipedos miesto apylinkes teisma.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipedos miesto apylinkes teismo teiseja Erinija Kazlauskiene, sekretoriaujant... 2. n u s t a t e:... 3. byloje buvo nagrinejami ieškovo reikalavimai – pripažinti sutarties... 4. Atsakovas, nepripažindamas ieškovo reikalavimu pareiške priešieškini,... 5. Ieškovas pateike atsiliepima i priešieškini, kuriame nurode, kad... 6. Nagrinejant byla teisme, šalys savo reikalavimus palaike, priešiniu... 7. Byloje nustatytos faktines bylos aplinkybes, kad tarp šaliu buvo sudaryta... 8. Ieškinys ir priešieškinis tenkintini iš dalies.... 9. Šaliu sudarytos rangos sutarties nuostatos nesuteike... 10. Pripažistama, kad ieškovas irode aplinkybes, jog sutarties pažeidimas nebuvo... 11. Aiškinant CK 6.217 straipsnio nuostatas, teismu praktikoje nustatyta (LAT... 12. Atsakovas nutrauke sutarti, esminiu sutarties pažeidimu laikydamas aplinkybes,... 13. Tarp šaliu sudarytos rangos sutarties pagrindu susikloste statybos rangos... 14. CK 6.681... 15. Jeigu užsakovas nevykdo savo isipareigojimo sumoketi rangos sutartyje... 16. Tarp šaliu sudarytos rangos sutarties 3.3. puntu, 3.4. punktu buvo numatyta,... 17. Tiek remiantis šaliu sudarytos rangos sutarties salygomis, tiek esant... 18. Byloje irodymu, pagrindžianciu aplinkybes, jog ieškovas turejo teise... 19. Esant tokioms aplinkybes, tai yra ieškovui nepasirašius atliktu darbu... 20. Teismu praktikoje nustatyta, kad defektu fakta privalo irodyti užsakovas, bet... 21. Šalys pateike du rangos sutarties del to paties objekto (stendo) pastatymo... 22. Sutarties sudarymo procedura reglamentuoja CK 6.162–6.187 straipsniai. Be... 23.CK 6.154 24. Tarp šaliu iškilo gincas del atsakovo sutarties tekste esancio 3.6. punkto... 25. Pagal civiliniame procese galiojancia bendraja irodinejimo pareigos taisykle... 26. Atsakovas grindžia, jog esant sutarties 3.6. punktui, ieškovas neteisetai... 27. Aiškinant sutarti, vadovaujamasi protingumo principu, t. y. jai suteikiama... 28. Esant tokioms aplinkybems, teismas daro išvada, jog atsakovo nurodytos... 29. Sutinkamai su CK 6.218 straipsnio 1 dalies nuostatomis, remiantis byloje... 30. Teismo nuomone, yra pagrindas išvadai padaryti, kad šiuo atveju, atsakovui... 31. Del ieškovo ir atsakovo nuostoliu atlyginimo. Nagrinejamos bylos atveju... 32. Žalos ir nuostoliu samprata itvirtinta ir ju nustatymo taisykles suformuluotos... 33. Negautos pajamos suprantamos kaip nauda, kuria kreditorius butu gaves, jeigu... 34. Netiesioginiai nuostoliai (negautos pajamos) atlyginami tik atsižvelgiant i ju... 35. Pagal CK 6.246 straipsnio 1 dali civiline atsakomybe atsiranda neivykdžius... 36. CK 6.248 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad civiline atsakomybe atsiranda tik... 37. Ieškovas prašo priteisti nuostolius. Nuostolius sudaro negražintas avansas... 38. Remiantis byloje nustatytomis aplinkybemis ieškovas reklamos plotu nuomos... 39. Sprendžiant del nuostoliu realumo, vertinamos, teismo nuomone, reikšmingos... 40. Avansas yra išankstinis mokejimas, kurio paskirtis – apmoketi pagrindini... 41. Atsakovas iš ieškovo sumoketo avanso išskaiciavo, jo nuomone, patirtus... 42. Kadangi teismo nuomone, atsakovas sutarti nutrauke, atlikdamas veiksmus,... 43. Vertinant aplinkybes, jog teismas pripažista, kad šaliu rangos sutartis buvo... 44. Teismo nuomone, abieju šaliu išlaidos, susijusios su nuostoliu išieškojimu... 45. Tuo pagrindu, mažinant avanso suma iš atsakovo priteistina 4548,42 Lt ir... 46. Bylinejimosi išlaidu paskirstymas.... 47. Byloje yra irodymai apie ieškovo turetas bylinejimosi išlaidas: 689,00 Lt... 48. CPK 88 49. Pagal CPK 88, 93, 98 straipsnius teismas, spresdamas del bylinejimosi išlaidu... 50. Teismo nuomone, nera pagrindo pripažinti pagristomis ieškovo nurodytu 2013,00... 51. Tuo pagrindu, pagristomis ieškovo bylinejimosi išlaidomis teismas laiko... 52. Byloje yra irodymai apie atsakovo turetas bylinejimosi išlaidas: 168,00 Lt... 53. Proporcingai patenkintu ir atmestu reikalavimu daliai priteistinos 46,20 Lt... 54. Remdamasis išdestytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259-260... 55. tenkinti ieškini iš dalies.... 56. Pripažinti, kad atsakovo UAB „Pajurio metalo konstrukcijos“ veiksmai,... 57. Priteisti iš atsakovo UAB ‚Pajurio metalo konstrukcijos“ ieškovui UAB... 58. Priteisti iš atsakovo UAB „Pajurio metalo konstrukcijos“ ieškovui UAB... 59. Kitoje dalyje ieškini atmesti.... 60. Tenkinti priešieškini iš dalies.... 61. Priteisti iš ieškovo UAB „Erdana“ atsakovui UAB „Pajurio metalo“... 62. Priteisti iš ieškovo UAB „Erdana“ atsakovui UAB „Pajurio metalo“... 63. Priteisti iš ieškovo UAB „Erdana“ atsakovui UAB „Pajurio metalo... 64. Kitoje dalyje priešieškini atmesti.... 65. Priteisti valstybei bylinejimosi išlaidas iš ieškovo UAB „Erdana“ 35,14... 66. Pakeisti 2010-12-21 nutartimi taikytu laikinuju apsaugos priemoniu taikymo... 67. Pakeisti 2011-03-21 nutartimi taikytu laikinuju apsaugos priemoniu taikymo... 68. Sprendimas per 30 dienu apeliaciniu skundu gali buti skundžiamas Klaipedos...