Byla e2A-1091-236/2019
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, dalyvaujant trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „APSKAITOS IR MOKESČIŲ KONSULTACIJOS“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Mariaus Bajoro, Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Jūratės Varanauskaitės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės UAB ,,ROSK Consulting“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. birželio 7 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „ROSK Consulting“ ieškinį atsakovui Vilniaus universitetui dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, dalyvaujant trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „APSKAITOS IR MOKESČIŲ KONSULTACIJOS“.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Ieškovė UAB ,,ROSK Consulting“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui Vilniaus universitetui, prašydama panaikinti perkančiosios organizacijos Vilniaus universiteto sprendimą atmesti ūkio subjektų grupės, susidedančios iš UAB „ROSK Consulting“ ir UAB „APSKAITOS IR MOKESČIŲ KONSULTACIJOS“, pasiūlymą (pašalinti UAB „ROSK Consulting“ iš Pirkimo procedūrų), apie kurią UAB „ROSK Consulting“ buvo informuota 2019-02-19 raštu Nr. 14800-S-184; panaikinti perkančiosios organizacijos Vilniaus universiteto sprendimą įtraukti tiekėją UAB „ROSK Consulting“ į Melagingą informaciją pateikusių tiekėjų sąrašą, apie kurį UAB „ROSK Consulting“ buvo informuota 2019-02-19 raštu Nr. 14800-S-184; priteisti bylinėjimosi išlaidas.

82.

9Ieškovė UAB ,,ROSK Consulting“ procesiniuose dokumentuose nurodė, kad atsakovas vykdo ribotą konkursą „Vilniaus universiteto metinio finansinių ataskaitų rinkinio audito paslaugų pirkimas VU10084“, pirkimo Nr. 405014 (toliau – ir Konkursas, Pirkimas), kurio metu siekia įsigyti Vilniaus universiteto metinio finansinių ataskaitų rinkinio audito paslaugas. Pirkimo sąlygų 4.9 p. 2 lentelės 3.4. p. nustatyta, kad IS audito specialistas turi turėti ne trumpesnę kaip 2 metų konsultacinių paslaugų teikimo patirtį atliekant IS auditą. Ūkio subjektų grupė, susidedanti iš UAB „ROSK Consulting“ ir UAB „APSKAITOS IR MOKESČIŲ KONSULTACIJOS“, pateikė Pirkime pasiūlymą. Perkančioji organizacija, įvertinusi tiekėjo pateiktus dokumentus, 2018-12-14 ir 2019-01-24 pranešimais prašė patikslinti tiekėjo atitiktį kvalifikacijos reikalavimams. Ieškovė 2018-12-31 ir 2019-02-01 raštais paaiškino savo pasitelkto eksperto patirtį, pateikė turimus papildomus dokumentus, taip pat nurodydama, kad atitinkamų dokumentų pateikimas yra komplikuotas, nes jie yra konfidencialūs.

103.

11Ieškovė UAB ,,ROSK Consulting“ pažymėjo, kad atsakovas, neatsižvelgęs į pateiktus paaiškinimus dėl ribotos galimybės pateikti atitinkamus dokumentus, 2019-02-19 pašalino ieškovę iš Pirkimo procedūrų, nurodydama, kad ji neatitinka kvalifikacijos reikalavimų, kadangi perkančiajai organizacijai prašant, nepatikslino duomenų apie savo atitiktų nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams. Perkančioji organizacija sprendime taip pat pažymėjo, kad neva ieškovė pateikė melagingą informaciją apie pasitelkto specialisto įvykdytas sutartis. Ieškovė dėl šių aplinkybių pateikė perkančiajai organizacijai 2019-02-28 pretenziją, tačiau atsakovas nepagrįstai ją atmetė.

124.

13Ieškovės teigimu, atsakovės sprendimas dėl ieškovės pašalinimo iš Pirkimo yra nepagrįstas ir priimtas pažeidžiant Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – ir VPĮ) nuostatas bei fundamentaliuosius viešųjų pirkimų principus, riboja konkurenciją ir pažeidžia ieškovės teises. Ieškovė pateikė visus Pirkimo sąlygose reikalaujamus ir vėliau perkančiosios organizacijos prašytus dokumentus, kuriuos turėjo galimybę gauti. Šie pateikti dokumentai patvirtina ieškovės specialistą turint reikalaujamą 2 metų patirtį, todėl atsakovas nepagrįstai atmetė ieškovės pasiūlymą. Perkančioji organizacija neteisingai aiškina ir taiko VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 punktą ir 52 straipsnyje numatytą pašalinimo pagrindą dėl melagingos informacijos pateikimo ir įtraukimą į Melagingą informaciją pateikusių tiekėjų sąrašą, netinkamai suvokia „melagingos informacijos“ sampratą bei absoliučiai neatsižvelgia į objektyvias aplinkybes, užkertančias kelią ieškovei pateikti perkančiosios organizacijos prašomus dokumentus.

145.

15Ieškovė UAB ,,ROSK Consulting“ pažymėjo, kad kaskart, teikdama prašomą informaciją perkančiajai organizacijai, paaiškindavo, kad V. K. patirtį įgijo dalyvaudamas projektuose su kita įmone, todėl tiekėjos galimybės gauti kitos įmonės vidinius dokumentus ir sutartis yra labai ribotos, o pastarosios įmonės nėra linkusios dalintis savo konfidencialiais dokumentais. Sutarčių kopijų ar pareiginių instrukcijų pateikimas nebuvo numatytas Pirkimo sąlygose ir tai dirbtinai riboja konkurenciją. Perkančioji organizacija neatsižvelgė į ieškovės pateiktus dokumentus (pvz. specialisto gyvenimo aprašymą), iš kurių matyti, jog specialistas ne tik diegė sistemą, tačiau atliko kitas nurodytas funkcijas, išimtinai susijusias su jau veikiančios IS auditu. Be to, atsakovas sąvoką „auditas“ supranta itin siauriai ir aiškinta tik kaip finansinį auditą, neatsižvelgdamas, jog auditoriaus nepriklausomumo reikalavimas IS auditui jokiame teisės akte ar tuo labiau Pirkimo sąlygose nėra keliamas. Egzistuoja dvi audito rūšys – jau veikiančių IS auditas ir kuriamų IS auditas. Konsultacijos ir auditas yra du skirtingi dalykai.

166.

17Ieškovės UAB ,,ROSK Consulting“ teigimu, atsakovas Vilniaus universitetas nepagrįstai konstatavo tiekėjo pateiktą informaciją esant melaginga, kadangi nėra ne tik objektyviojo, bet ir subjektyviojo elemento informacijai pripažinti melaginga.

187.

19Atsakovas Vilniaus universitetas procesiniuose dokumentuose su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti.

208.

21Atsakovas nurodė, kad Pirkimo sąlygų 4.9 p. 2 lentelės 3.4 p. nustatė minimalų kvalifikacinį reikalavimą specialistui, kurį Pirkimo pagrindu numatomas sudaryti sutarties vykdymui turi paskirti tiekėjas. Pagal suformuotą kasacinio teismo praktiką, atsakovas privalėjo prašyti kandidatą ar dalyvį per protingą terminą papildyti arba paaiškinti pateiktus netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją. Vien dokumento pateikimas negali būti laikomas atitikties nustatytam kvalifikacijos reikalavimui įrodymu, jei pateiktas dokumentas yra nepatikimas ir neįrodo objektyvios atitikties nustatytam reikalavimui. Atsakovas privalėjo ieškovės teikiamus dokumentus vertinti turiningai, o ne formaliai.

229.

23Atsakovas pažymėjo, kad ieškovė su pretenzija nepateikė atsakovui atitinkamų dokumentų dėl kvalifikacijos, o tik vėliau, t. y. ginčo nagrinėjimo teisme metu, pradėjo kelti naujus perkančiosios organizacijos sprendimo neteisėtumą neva pagrindžiančius argumentus ir teikti su tuo susijusius įrodymus. Ieškovė nepateikė objektyvių argumentų, kurie galėtų pateisinti papildomų, naujų dokumentų teikimą išimtinai teismui, tačiau ne perkančiajai organizacijai iki skundžiamo sprendimo priėmimo. Dėl to ši ieškinio dalis ir naujai teikiami argumentai turi būti nenagrinėjami.

2410.

25Atsakovas nurodė, kad susipažinusi su ieškovės pateikta informacija, nustatė, kad ieškovė nepateikė jokių atsakovo 2018-12-14 prašytų dokumentų, kurie leistų įsitikinti anksčiau deklaruotos informacijos pagrįstumu, o tiesiog atnaujino savo paties deklaracija – įvykdytų sutarčių sąrašą. Atsakovas pakartotinai kreipėsi į ieškovę dėl dokumentų pateikimo, tačiau ieškovė vis tiek tokios informacijos nepateikė. Pagal pateiktus duomenis atsakovas nustatė, kad ieškovės siūlomas specialistas V. K. turi 14 mėn. patirtį, kuria gali būti grindžiama atitiktis Pirkimo dokumentuose nustatytam kvalifikaciniam reikalavimui.

2611.

27Atsakovo teigimu, ieškovės deklaruota pasitelkto specialisto V. K. patirtis, įgyta darbo Vilniaus Universiteto ligoninės Santaros klinikose, negali būti laikoma tinkama, pagrindžiant atitiktį Pirkimo dokumentuose nurodytam kvalifikacijos reikalavimui, kadangi ji įgyta darbo santykių pagrindu. Be to, iš ieškovės pateiktų dokumentų nėra pagrindo teigti, kad V. K. pateiktos pareiginės instrukcijos pagrindu galėjo įgyti konsultavimo patirties. V. K. prisidėjo prie naujos IS kūrimo, o ne auditavo veikiančią IS bei konsultavo su veikiančios IS auditavimu susijusiais klausimais, kaip to reikalaujama minėtame kvalifikacijos reikalavime. Ieškovė nepateikė jokios informacijos apie tai, kad V. K. dalyvavo platesniame audite, kurio dalimi buvo telemedicinos IS auditas. Be to, negali būti audituojamas dar nesukurtas ar neveikiantis objektas, nes audito tikslas yra patikrinti realybėje veikiančio proceso atitiktį teisės aktų ar kitiems reikalavimams. Kol objektas dar nėra sukurtas ar veikiantis (pvz., informacinė sistema), jis negali būti audituojamas.

2812.

29Atsakovas pažymėjo, kad net, jei teismas nuspręstų vertinti ieškovės naujai pateikiamus dokumentus, jie negali būti laikomi paneigiantys ieškovės teiktą melagingą informaciją, kadangi ieškovė nepateikė jokių įrodymų ar informacijos apie įvykdytas, jos anksčiau deklaruotas sutartis su VRM ir Valstybine energetikos inspekcija. Kartu su ieškiniu pateikta informacija apie įvykdytą sutartį su UAB „Šiaulių vandenys“ leidžia pagrįsti tik 1 savaitės trukmės įgytą patirtį. Ieškovė melagingai deklaravo, kad su Klaipėdos jūrų uosto direkcija sudaryta ir vykdyta sutartis apėmė laikotarpį nuo 2012 m. lapkričio mėn. iki 2013 m. vasario mėn., kadangi pateiktas priėmimo–perdavimo aktas patvirtina, kad paslaugos buvo suteiktos ir perduotos iki 2012-12-21. Be to, su ieškiniu pateikta informacija apie įvykdytas sutartis su UAB „Aukštaitijos vandenys“ ir UAB „Santa Monica Networks“ neapima konsultavimo paslaugų, atliekant informacinių sistemų auditą.

3013.

31Atsakovas nurodė, kad dėl Centrinės hipotekos įstaigos projekto įgyvendinimo ieškovė sudarė sutartį su UAB „Santa Monica Networks“. Tuo tarpu, viešai prieinamoje ataskaitoje nurodyta, kad 2013-01-24 Centrinės hipotekos įstaigos sudaryta sutartis su tiekėju UAB „Santa Monica Networks“, o ne UAB „Synergy Consulting“. Ataskaitoje nurodyta, kad kiti subrangovai nepasitelkiami, todėl kokiu pagrindu UAB „Synergy Consulting“ galėjo vykdyti šią sutartį yra neaišku. Projektas, kurį vykdant neva prisidėjo ir UAB „Synergy Consulting“, vyko nuo 2013-01-24. Kokią patirtį ir kokia apimti V. K. galėjo įgyti UAB „Synergy Consulting“ vykdant šią sutartį, jei V. K. dirbo UAB „Synergy Consulting“ vos iki 2013 kovo mėn., nėra atskleista.

32II.

33Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

3414.

35Vilniaus apygardos teismas 2019-06-07 sprendimu nusprendė ieškinį atmesti.

3615.

37Teismas nustatė, kad byloje kilo ginčas dėl įrodymų vertinimo, nustatant, ar atsakovas pagrįstai atmetė ieškovės pasiūlymą dėl to, kad ieškovė nepatikslino duomenų apie atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams (Pirkimo dokumentų 4.9 p. 2 lentelės 3.4. p. – IS audito specialistas turi turėti ne trumpesnę kaip 2 metų konsultacinių paslaugų teikimo patirtį atliekant IS auditą), taip pat dėl to, ar ieškovė pateikė melagingą informaciją apie atitiktį minėtam kvalifikaciniam reikalavimui. Teismo nuomone, byloje nėra ginčo dėl to, kad ieškovė pasinaudojo privaloma ikiteismine ginčo nagrinėjimo tvarka ginčijant atsakovo sprendimą, taip pat nėra ginčo dėl faktinių aplinkybių apie viešojo pirkimo procedūrų eigą, šalių susirašinėjimą, atsakovo priimtus sprendimus, todėl dėl šių abiejų šalių nurodytų faktinių aplinkybių teismas plačiau nepasisakė, jas laikė nustatytomis.

3816.

39Teismas pažymėjo, kad atsakovui nustatant, ar ieškovės pasitelktas specialistas V. K. turi reikiamą patirtį pagal ieškovės deklaruotą įvykdytų sutarčių sąrašą, atsakovas turėjo teisę ir pareigą įpareigoti ieškovę pateikti tokią patirtį patikimai patvirtinančius dokumentus.

4017.

41Teismo vertinimu, ieškovės deklaruoti duomenys bei ieškovės pasitelkto specialisto V. K. parengti sąrašai, gyvenimo aprašymas tokio fakto patikimai neįrodo, todėl atsakovas pagrįstai įpareigojo pateikti deklaruotą kvalifikaciją patvirtinančius įrodymus – ieškovės nurodytas kaip įvykdytas sutartis ir pan.

4218.

43Teismas nurodė, kad perkančiosios organizacijos iš esmės visuomet privalo iš dalyvių reikalauti patikslinti (paaiškinti) jų kvalifikaciją pagrindžiančius duomenis, jei iš dokumentų, pateiktų su pasiūlymu, negalima spręsti dėl tiekėjo kvalifikacijos atitikties nustatytiems reikalavimams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016-02-03 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-15-248/2016, 28 punktas). Aiškus perkančiosios organizacijos įsitikinimas tiekėjo kvalifikacijos neatitiktimi galimas tik jai tinkamai vykdant pareigas pagal VPĮ 32 straipsnio 5 dalį (nagrinėjamu atveju PĮ 58 straipsnio 5 dalį) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-05-09 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-231/2011).

4419.

45Teismas konstatavo, kad atsakovas du kartus nustatė ieškovei terminus pateikti tokius įrodymus – atitinkamas sutartis, darbo pareigų aprašymą. Ieškovė tokių įrodymų nepateikė, taip pat nepateikė ir kitų pirminių dokumentų, iš kurių būtų galima objektyviai įsitikinti ieškovės pasitelkto specialisto patirtimi. Nors 2019-01-24 rašte atsakovas nenurodė konkrečiai, kokius dokumentus turi pateikti ieškovė, bet nustatė papildomą terminą ieškovei pateikti dokumentus, patikimai (duomenimis, kuriuos galima patikrinti) įrodančius, kad ieškovės lentelėje nurodytos sutartys buvo sudarytos ir paslaugos buvo iš tikrųjų teiktos, taip pat paaiškinimą kaip ir kokiu pagrindu ieškovės pasitelktas specialistas V. K. galėjo įgyti patirties vykdant sutartį, kurios šalimi (vienos iš šalių darbuotoju) nebuvo.

4620.

47Dėl to teismas sprendė, kad, priešingai nei teigė ieškovė, atsakovas neapribojo ieškovės teisės pateikti bet kokius patikimus įrodymus, o sprendimą atmesti ieškovės pasiūlymą nulėmė ne tai, kad nebuvo pateikti būtent atsakovo reikalaujami dokumentai, bet nulėmė pateiktų dokumentų vertinimas kaip nepatvirtinantis reikiamos kvalifikacijos. Ieškovė nenurodė jokių argumentų, paneigiančių atsakovo išvadą, jog ieškovės pateikti kvalifikaciją įrodantys dokumentai buvo nepatikimi, neobjektyvūs.

4821.

49Teismas nustatė, kad ieškovė įrodinėjo pareiginiais nuostatais specialisto atitinkamą patirtį jam dirbant pagal darbo sutartį Vilniaus Universiteto ligoninės Santaros klinikose. Šalys skirtingai vertino pareiginiuose nuostatuose nurodytas specialisto funkcijas, kaip konsultacinių paslaugų teikimo patirtį atliekant IS auditą (t. y. pareiginiuose nuostatuose numatytos tokios pareigos kaip sistemos poreikių reikalavimų analizės etape formulavimas, siūlymų teikimas, sistemos priežiūra, sukuriamų rezultatų nuolatinis vertinimas ir pan.).

5022.

51Teismas atmetė ieškovės argumentus, kad tokios specialisto darbo funkcijos, susijusios su sistemos priežiūra, stebėjimu, veikimo vertinimu laikytinas konsultavimu atliekant auditą. Teismas nurodė, kad pagal Finansinių ataskaitų audito įstatymo 3 str., 4 str. auditą atliekantys subjektai turi būti nepriklausomi nuo audituojamos įmonės ir nedalyvauti audituojamai įmonei priimant sprendimus. Vidaus audito tarnybos veiklos nepriklausomumas taip pat imperatyviai nustatytas ir Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo 7 str. Taigi, auditas savo esme yra specifinis nepriklausomas patikrinimas, kuriuo siekiama įsitikinti, ar IT sistemos veikimas atitinka teisės aktų reikalavimus. Tuo tarpu, minėtuose pareiginiuose nuostatuose yra numatytos įprastinės IT specialisto darbo funkcijos sukuriant sistemą, dirbant su ja bei prižiūrint jos veikimą projekto įgyvendinimo metu, kurios neatitinka nepriklausomo sistemos audito esmės.

5223.

53Teismas pažymėjo, kad Konkurso dokumentuose atsakovas reikalavo konsultacijų teikimo patirties būtent IT audito srityje, priešingu atveju reikalavimas būtų susijęs su konsultacijų teikimu dirbat IT srityje. Be to, kvalifikaciniai reikalavimai nėra savitiksliai, bet jie yra tiesiogiai susiję su Pirkimo objektu, kuris šiuo atveju yra finansinių ataskaitų rinkinio audito paslaugos, o ne IT sistemų techninė priežiūra.

5424.

55Teismas laikė deklaratyviais ieškovės teiginius apie tai, kaip ji supranta IT auditą. Teismas sprendė, kad ieškovė nepateikė įrodymų, pagrindžiančių specialisto darbo patirties jam dirbant Vilniaus Universiteto ligoninės Santaros klinikose, taip pat nepateikė įrodymų (dėl to ginčo nėra) apie šio specialisto dalyvavimą įgyvendinant kitas sutartis (su UAB „Šiaulių vandenys“, VRM, Klaipėdos Valstybinio jūrų uosto direkcija, Centrinė hipotekos įstaiga, UAB „Aukštaitijos vandenys“, Valstybine energetikos inspekcija). Dėl to teismas sprendė, kad atsakovas pagrįstai ir teisėtai pripažino, kad ieškovė per nustatytą terminą (kurio pratęsti neprašė) nepateikė duomenų, patvirtinančių kvalifikacijos atitikimą viešojo pirkimo dokumentų reikalavimams, todėl ieškovės pasiūlymas, kaip nepriimtinas viešojo pirkimo pasiūlymas (VPĮ 2 str. 18 d.), turėjo būti atmestas ir nevertinamas.

5625.

57Teismas sprendė, kad ieškovės teiginiai apie tai, kad dėl tam tikrų priežasčių ji turėjo sunkumų gauti kvalifikaciją patvirtinančius įrodymus (sutartis ar pan.), nepaneigia išvados, kad ieškovė kvalifikacijos reikalavimo viešojo pirkimo procedūrų metu neįrodė, o galimi sunkumai tokius įrodymus gauti neatleido ieškovės nuo pareigos pagrįsti kvalifikacijos atitikimą Konkurso reikalavimams.

5826.

59Teismas pažymėjo, kad priešingu atveju, pripažinus ieškovės teisę toliau dalyvauti Pirkimo procedūrose, būtų pažeisti viešojo pirkimo skaidrumo, rungimosi, lygiateisiškumo principai, taip pat kitų tiekėjų teisėti interesai lygiomis teisėmis dalyvauti Konkurse. Tai, kad ieškovė, siekdama pagrįsti atitikimą Pirkimo kvalifikaciniams reikalavimams, kartu su ieškiniu pateikė naujus įrodymus, nepaneigia fakto, jog per nustatytą terminą bei pakarotinai nustatytą terminą ieškovė tokių įrodymų neteikė. Dėl to teismas sprendė, kad naujai teikiami įrodymai nesudaro pagrindo vertinti atsakovo 2019-02-19 sprendimą atmesti ieškovės pasiūlymą kaip neteisėtą.

6027.

61Teismas nurodė, kad vertinant, ar ieškovė pateikė melagingą informaciją, deklaruojant kvalifikacijos atitikimą bei teikiant duomenis apie įvykdytas sutartis, yra svarbūs pačios ieškovės paaiškinimai kokiu būdu buvo atsakovui nurodytas sudarytų sutarčių sąrašas (t. y. tik pagal specialisto nurodytą įrodymais nepagrįstą informaciją) bei tai, kad ieškovei buvo ir turėjo būti žinoma, jog ši informacija galėjo būti netiksli dėl objektyvių priežasčių.

6228.

63Teismas sprendė, kad tokioje situacijoje ieškovės veiksmai – tvirtinimas, kad specialistas turi tokią patirtį, kad jo nurodytos sutartys yra sudarytos, – negali būti pripažinti sąžiningais. Teismas pažymėjo, kad nei teikiant pasiūlymą, nei 2018-12-31, 2019-02-01 atsakant į atsakovo reikalavimus pagrįsti reikiamą patirtį, ieškovė, teikdama įvykdytų sutarčių sąrašą, nenurodė jokių aplinkybių, kad toks sąrašas gali būti netikslus ar pan.

6429.

65Teismas atmetė ieškovės teiginius, kad ji neturėjo tikslo klaidinti atsakovo. Teismo vertinimu, tvirtinimas, jog atitinkamą kvalifikaciją ieškovė turi, ieškovė turėjo interesą laimėti Konkursą. Dėl to teismas darė išvadą, kad ieškovė tyčiniais veiksmais nurodė tikrovės neatitinkančią informaciją turint tikslą suklaidinti atsakovą dėl ieškovės atitikties kvalifikaciniams reikalavimas ir tokiu būdu nebūti pašalintai iš Konkurso.

6630.

67Teismas pagal bylos duomenis sprendė, kad ieškovė nepateikė įrodymų, patvirtinančių, jog dėl objektyvių priežasčių negalėjo pateikti sutarčių, kuriomis ieškovė grindė kvalifikacijos reikalavimą. Aplinkybė, kad ieškovė atitinkamas sutartis pateikė su ieškiniu po to, kai atsakovas priėmė ginčijamą sprendimą, tik rodo, jog ieškovė turėjo galimybę gauti šiuos įrodymus atsakovo nustatytu laikotarpiu. Dėl to teismas sprendė, kad ieškovės teiginys, jog po ilgų diskusijų UAB „Synergy Consulting“ sutiko ieškovei pateikti dalį sutarčių ne tik neįrodo, jog ieškovė tų sutarčių negalėjo gauti ankščiau, bet ir papildomai įrodo ieškovės nesąžiningą elgesį, jai vengiant teikti įrodymus apie savo deklaruotą patirtį.

6831.

69Teismas, vertindamas, ar naujai pateikti įrodymai (sudarytos sutartys) patvirtina ieškovės kvalifikacijos atitikimą, pažymėjo, kad ieškovė neginčija, jog pateiktos sutartys su UAB „Šiaulių vandenys“ ir VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija buvo vykdytos trumpiau nei ieškovė buvo nurodžiusi.

7032.

71Teismas konstatavo, kad ieškovė deklaratyviai teigia, jog pagal sutartis su UAB „Aukštaitijos vandenys“, UAB „Santa Monica Networks“ bei Centrine hipotekos įstaiga buvo teikiamos konsultavimo paslaugos, nors sutartyse tokių paslaugų teikimas nėra nurodytas, todėl tokie ieškovės teiginiai yra atmestini. Be to, ieškovė nepateikė įrodymų apie jos nurodytas kaip įvykdytas sutartis su VRM, Valstybine energetikos inspekcija.

7233.

73Teismas, atsižvelgdamas į pirmiau išdėstytą, sprendė, kad atsakovas įrodė, jog ieškovė pateikė melagingą informaciją apie atitiktį kvalifikaciniam reikalavimui, todėl pagrįstai pašalino ieškovės pasiūlymą iš Pirkimo procedūros vadovaujantis VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 punktu bei turėjo pareigą vadovaujantis VPĮ 52 straipsnio 1 dalimi, priimti sprendimą paskelbti informaciją apie ieškovę, kuri Pirkimo procedūrų metu pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 47 straipsnyje nustatytiems reikalavimams ir kuri dėl pateiktos melagingos informacijos nepateikė patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį.

74III.

75Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

7634.

77Apeliaciniame skunde ieškovė UAB ,,ROSK Consulting“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2019-06-07 sprendimą ir priimti naują sprendimą: ieškinį tenkinti ir panaikinti perkančiosios organizacijos Vilniaus universiteto sprendimą atmesti ūkio subjektų grupės, susidedančios iš UAB „ROSK Consulting“ ir UAB „APSKAITOS IR MOKESČIŲ KONSULTACIJOS“ pasiūlymą (pašalinti UAB „ROSK Consulting“ iš Pirkimo procedūrų), apie kurį UAB „ROSK Consulting“ buvo informuota 2019-02-19 raštu Nr. 14800-S-184; panaikinti perkančiosios organizacijos Vilniaus universiteto sprendimą įtraukti tiekėją UAB „ROSK Consulting“ į Melagingą informaciją pateikusių tiekėjų sąrašą, apie kurį UAB „ROSK Consulting“ buvo informuota 2019-02-19 raštu Nr. 14800-S-184; priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas, priimti į bylą naujus įrodymus; civilinę bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka; liudytojais apklausti V. K., dirbantį VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikose ir UAB „Synergy Consulting“ direktorių T. J., dirbantį UAB „Synergy Consulting“.

7835.

79Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

8035.1.

81Pirmosios instancijos teismas netinkamai paskirstė įrodinėjimo naštą tarp bylos šalių. VPĮ 46 str. 4 d. 4 p. numato, kad pareiga bet kokiomis teisėtomis priemonėmis įrodyti tiekėjo pateiktą informaciją esant melaginga tenka perkančiajai organizacijai. Tačiau perkančioji organizacija nei ikiteisminėje stadijoje, nei teismo procese nesiaiškino objektyvios tiesos ir neteikė įrodymų, galinčių patvirtinti, jog ieškovės nurodoma informacija melaginga.

8235.2.

83Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad ieškovė siekė suklaidinti atsakovą.

8435.3.

85Tiekėjui neišsamiai ir ne iki galo patikslinus savo kvalifikaciją, tai negali būti vertinama kaip melagingos informacijos pateikimas. Kasacinio teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016-02-24 nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-112-969/2016) aiškiai pasisakyta, kad tiekėjui neišsamiai ar ne iki galo patikslinus savo kvalifikaciją, toks pasiūlymas galėtų būti atmetamas dėl tiekėjo kvalifikacijos stokos, tačiau ne dėl melagingos informacijos teikimo. Dėl to perkančioji organizacija (ar pirmosios instancijos teismas, vertindamas Pirkimo procedūrų teisėtumą), ieškovei nepateikus vienų ar kitų dokumentų, galėjo vertinti ieškovę kaip neturinčią reikiamos kvalifikacijos, tačiau ne konstatuoti ieškovę esant nesąžiningą ir teikiančią melagingą informaciją.

8635.4.

87Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė apie konsultacines paslaugas. Sutartys su UAB „Aukštaitijos vandenys“, UAB „Santa Monica Networks“, Centrine hipotekos įstaiga apėmė konsultavimo paslaugas vertinant informacines sistemas. UAB „Aukštaitijos vandenys“ atveju buvo vykdomas IS vertinimas ir pagal tai rengiami reglamentas ir procedūros, o Centrinei hipotekos įstaigai buvo teikiamas IS pažeidžiamumo vertinimo ir valdymo sprendimas bei konsultacijos šiuo klausimu. Konsultacijos yra teikiamos užsakovams net ir po sutartyje numatytų užduočių įvykdymo ir gautų IS vertinimo rezultatų, kadangi klientams daugiausiai klausimų dėl pateiktų audito išvadų ir rekomendacijų įgyvendinimo iškyla jau tokius rezultatus gavus.

8835.5.

89Pirkimo sąlygose nenumačius reikalavimo specialisto patirtį būti įgijus tik nepriklausomuose IS audituose, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai tokią Pirkimo sąlygą aiškino ieškovės nenaudai.

9036.

91Atsiliepimu į ieškovės UAB ,,ROSK Consulting“ apeliacinį skundą atsakovas Vilniaus universitetas prašo apeliacinį skundą atmesti.

9237.

93Atsiliepime nurodo šiuos atsikirtimus:

9437.1.

95Apeliantė nepagrįstai prašo priimti į bylą naujus įrodymus.

9637.2.

97Pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad ieškovė atsakovui teikė melagingą informaciją. Ieškovė objektyviai melavo dėl savo pasitelkto specialisto įgyvendintų sutarčių, dėl sutarčių vykdymo terminų, dėl sutarčių vykdymo objektų.

9837.3.

99Pirmosios instancijos teismas tinkamai paskirstė įrodinėjimo naštą šio ginčo nagrinėjimo metu. Nei atsakovas, nei pirmosios instancijos teismas nėra ir nebuvo ieškovės santykių su kitais asmenimis šalis, jiems nėra ir negali būti prieinama informacija apie ieškovės deklaruotas aplinkybes (pvz., specialisto V. K. vykdytas sutartis).

10037.4.

101Nagrinėjamu atveju yra akivaizdūs ieškovės nesąžiningumo ir siekio suklaidinti atsakovą požymiai.

10237.5.

103Ieškovė ne tik neįrodė, kad jos pasitelktas specialistas V. K. nevykdė konkrečios ieškovės deklaruotos sutarties, tačiau net tos aplinkybės, kad jos deklaruotos sutartys apskritai buvo sudarytos. Ieškovė, teikdama duomenis atsakovei, nepateikė jokių įrodymų, kad jos deklaruotos sutartys su UAB „Šiaulių vandenys“, VRM, Klaipėdos Valstybinio jūrų uosto direkcija, Centrinė hipotekos įstaiga, UAB „Aukštaitijos vandenys“, Valstybine energetikos inspekcija apskritai buvo sudarytos tarp šių perkančiųjų organizacijų ir ieškovės, jo pasitelkto specialisto ar tuometinės jo darbovietės.

10437.6.

105Priešingai, nei nurodo ieškovė, pirmosios instancijos teismas nevertino tik ieškovės kartu su ieškiniu (t. y., pažeidžiant ikiteisminę VPĮ įtvirtintą ginčų nagrinėjimo tvarką ir pavėluotai) pateiktų sutarčių. Teismas pagrįstai konstatavo, kad ieškovės pateiktos sutartys neapima ieškovės deklaruotų paslaugų.

10637.7.

107Pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad auditas savo esme yra specifinis nepriklausomas patikrinimas. Audito nepriklausomumas yra pamatinė bet kokios rūšies audito savybė. Ji yra pažodžiui įtvirtinta skirtingas audito rūšis reguliuojančiuose teisės aktuose, pvz. tiek Finansinių ataskaitų audito įstatymo 3 str., 4 str., tiek Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo 7 str.

10838.

109Lietuvos apeliaciniame teismas 2019-08-07 gautas ieškovės UAB ,,ROSK Consulting“ prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

110Teisėjų kolegija

konstatuoja:

111IV.

112Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

11339.

114Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Šioje byloje Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija nei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, nei pagrindo peržengti apeliacinio skundo ribas nenustatė, todėl byla nagrinėjama neperžengiant apeliacinio skundo ribų.

115Dėl naujų įrodymų

11640.

117Apeliantė UAB ,,ROSK Consulting“ apeliaciniame skunde prašo liudytojais apklausti V. K., dirbantį VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikose, ir UAB „Synergy Consulting“ direktorių T. J., dirbantį UAB „Synergy Consulting“.

11841.

119Apeliantė UAB ,,ROSK Consulting“ kartu su apeliaciniu skundu pateikė V. K. paaiškinimų kopiją, kurią prašo priimti į bylą.

12042.

121CPK 314 straipsnyje nustatyta, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau.

12243.

123Apeliantė nei perkančiajai organizacijai kartu su pretenzija, nei pirmosios instancijos teismui kartu su ieškiniu ar kitais procesiniais dokumentais specialisto V. K. paaiškinimų nepateikė.

12444.

125Pagal VPĮ nustatytus reikalavimus tiekėjas, teikdamas pasiūlymą viešajame pirkime, pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų reikalavimams grindžia ir įrodinėja su pasiūlymu pateikiamais dokumentais ir kitais rašytiniais įrodymais. Byloje svarbu nustatyti, ar perkančioji organizacija tinkamai laikėsi viešojo pirkimo procedūrų ir ar teisingai sprendė dėl ieškovės pateikto viešajame pirkime pasiūlymo. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į CPK 177 straipsnio reikalavimus įrodymams, CPK 180 straipsnio reikalavimus dėl įrodymų ryšio su byla, vadovaudamasi CPK 314 straipsniu, sprendžia, kad apeliantės prašymas dėl naujų įrodymų priėmimo į bylą netenkintinas.

12645.

127Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad byloje pakanka įrodymų teisingam bylos išnagrinėjimui.

128Dėl bylos nagrinėjimo teismo posėdyje žodinio proceso tvarka

12946.

130Apeliaciniame skunde ieškovė prašo nagrinėti bylą teismo posėdyje žodinio proceso tvarka. Remiantis bendrąja CPK 322 straipsnio 1 dalyje nurodyta taisykle, apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka. CPK 322 straipsnyje nustatyta, kad apeliacinis skundas nagrinėjamas žodinio proceso tvarka, jeigu bylą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad žodinis nagrinėjimas būtinas. Dalyvaujantys byloje asmenys apeliaciniame skunde, atsiliepime į apeliacinį skundą arba pareiškime dėl prisidėjimo prie apeliacinio skundo gali pateikti motyvuotą prašymą nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka, tačiau šis prašymas teismui nėra privalomas.

13147.

132Teisėjų kolegija sprendžia, jog nėra pagrindo tenkinti apeliantės prašymą dėl bylos nagrinėjimo žodiniame procese. Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad tiek bylą nagrinėjant žodinio proceso tvarka, tiek ir rašytinio proceso tvarka, bylos nagrinėjimo ribas apeliacinės instancijos teisme sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Taigi, nagrinėdamas bylą, apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, patikrina, ar pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino byloje esančius įrodymus, ar tinkamai nustatė ir įvertino visas reikšmingas bylai aplinkybes, o taip pat pats įvertina įrodymus, nepriklausomai nuo to, ar pirmosios instancijos teismas juos įvertino, ar ne.

133Dėl faktinių bylos aplinkybių

13448.

135Atsakovas Vilniaus universitetas 2018-10-21 paskelbė Pirkimą, vykdomą riboto konkurso būdu, kurio metu siekia įsigyti Vilniaus universiteto metinio finansinių ataskaitų rinkinio audito paslaugas.

13649.

137Pirkimo sąlygų 7.4 p. nustatyta, kad paraiška atmetama, kai 7.4.1 p. paraiška neatitinka Pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų; 7.4.2 p. nustatoma, kad yra bent vienas iš Pirkimo dokumentų 3 d. 1 lentelėje nurodytų pašalinimo pagrindų; 7.4.3 p. paraišką pateikęs tiekėjas neatitinka pirkimo dokumentų 4 d. 2 lentelėje nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų arba Perkančiosios organizacijos prašymu per jos nustatytą terminą nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją; 7.4.4 p. tiekėjas per Perkančiosios organizacijos nustatytą terminą nepatikslino, nepapildė ar nepateikė Pirkimo dokumentuose nurodytų kartu su paraiška teikiamų dokumentų: tiekėjo įgaliojimo asmeniui pasirašyti paraišką, jungtinės veiklos sutarties.

13850.

139Pirkimo sąlygų 14.1 p. nustatyta, kad komisija atmeta pasiūlymą, jeigu: 14.4.1 p. dalyvis pasiūlymą pateikė ne CVP IS priemonėmis; 14.4.2 p. pasiūlymas neatitinka Pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų; 14.4.3 p. dalyvis per Perkančiosios organizacijos nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo; 14.4.4 p. pasiūlyta kaina yra per didelė ir Perkančiajai organizacijai nepriimtina; 14.4.5 p. buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir dalyvis Perkančiosios organizacijos prašymu nepateikė tinkamų pasiūlytos mažos kainos pagrįstumo įrodymų arba pasiūlymas neatitinka Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodytų aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų; 14.4.6 p. dalyvis yra įtrauktas į Viešųjų pirkimų tarnybos „Nepatikimų tiekėjų sąrašą“.

14051.

141Ūkio subjektų grupė, susidedanti iš UAB „ROSK Consulting“ ir UAB „APSKAITOS IR MOKESČIŲ KONSULTACIJOS“, pateikė Pirkime pasiūlymą. Perkančioji organizacija, įvertinusi ieškovės pateiktus dokumentus, 2018-12-14 ir 2019-01-24 pranešimais prašė patikslinti tiekėjo atitiktį kvalifikacijos reikalavimams, t. y. Pirkimo sąlygų 4.9. p. 2 lentelės 3.4 p. reikalavimui, numatančiam, kad Informacinių sistemų audito specialistas turėtų ne trumpesnę kaip 2 metų konsultacinių paslaugų teikimo patirtį atliekant IS auditą.

14252.

143Ieškovė dėl perkančiosios organizacijos prašymų 2018-12-31 ir 2019-02-01 raštais paaiškino savo pasitelkiamo eksperto (specialisto) V. K. patirtį, pateikė papildomus dokumentus, nurodydama, jog nurodomą patirtį ekspertas įgijo dalyvaudamas projektuose su kita įmone.

14453.

145Perkančioji organizacija 2019-02-19 pranešimu Nr. 14800-S-184 informavo apie priimtą sprendimą pašalinti tiekėją – ūkio subjektų grupę, susidedančią iš UAB „ROSK Consulting“ ir UAB „APSKAITOS IR MOKESČIŲ KONSULTACIJOS“, iš Pirkimo procedūrų, nurodydama, kad tiekėjas neatitinka kvalifikacijos reikalavimų, kadangi perkančiajai organizacijai prašant, tiekėjas nepatikslino duomenų apie savo atitiktį nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams, taip pat, kad tiekėjas pateikė melagingą informaciją apie pasitelkto specialisto V. K. (dirbant UAB „Synergy Consulting“ arba savarankiškai) įvykdytas sutartis su UAB „Šiaulių vandenys“, Vidaus reikalų ministerija, VĮ „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija“, Centrine hipotekos įstaiga, UAB „Aukštaitijos vandenys“ ir Valstybine energetikos inspekcija. Perkančioji organizacija sprendime nutarė, vadovaujantis VPĮ 52 straipsnio 1 dalimi, paskelbti CVP IS apie tiekėją, kuris Pirkimo procedūrų metu pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 47 straipsnyje nustatytiems reikalavimams ir kuris dėl pateiktos melagingos informacijos nepateikė patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį.

14654.

147Ieškovė, nesutikdama su perkančiosios organizacijos sprendimu, 2019-02-28 pateikė pretenziją perkančiajai organizacijai, prašydama panaikinti sprendimą atmesti tiekėjo pasiūlymą ir įtraukti tiekėją į Melagingą informaciją pateikusių tiekėjų sąrašą bei atnaujinti tiekėjo pateiktų dokumentų vertinimą. Perkančioji organizacija išnagrinėjo tiekėjo pateiktą pretenziją ir 2019-03-08 sprendimu Nr. 14800-S-252 atmetė tiekėjo pretenziją kaip nepagrįstą.

148Dėl įrodymų vertinimo

14955.

150Nepagrįsti apeliacinio skundo argumentai, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai tyrė ir vertino įrodymus.

15156.

152Vertinant apeliacinio skundo argumentus, susijusius su tuo, jog pirmosios instancijos teismas netinkamai paskirstė įrodinėjimo naštą tarp bylos šalių, kad perkančioji organizacija nei ikiteisminėje stadijoje, nei teismo procese nesiaiškino objektyvios tiesos ir neteikė įrodymų, galinčių patvirtinti, jog ieškovės nurodoma informacija melaginga, pirmiausia pasisakytina dėl proceso teisės normų, reglamentuojančių įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą. CPK 178 straipsnis nurodo, kad šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus. Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 straipsnio 1 dalis). CPK 185 straipsnis nustato, kad teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Pažymėtina, kad jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios, išskyrus CPK nustatytas išvadas. Nagrinėjamos bylos kontekste atkreiptinas dėmesys, kad kasacinis teismas yra nurodęs, jog spręsdamas ginčą, teismas turi įsitikinti, ar pakanka įrodymų reikšmingoms bylos aplinkybėms nustatyti, ar tinkamai šalims paskirstyta įrodinėjimo pareiga, ar įrodymai turi ryšį su įrodinėjimo dalyku, ar jie leistini, patikimi, reikia įvertinti kiekvieną įrodymą ir įrodymų visetą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-02-07 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2011; kt.). Faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (tikimybių pusiausvyros principas) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-09-30 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-439/2008; kt.). Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-02-15 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-98/2008; kt.). Teismas, vertindamas įrodymus, turi vadovautis ne tik įrodinėjimo taisyklėmis, bet ir logikos dėsniais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-02-26 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-129/2008; 2008-09-30 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-439/2008; kt.); teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais (CPK 3 straipsnio 7 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-01-02 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-103/2014).

15357.

154Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai darė išvadą, jog ieškovė nepagrindė atitikimo Pirkimo sąlygose nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams, kad ieškovė atsakovui teikė melagingą informaciją.

15558.

156VPĮ 45 straipsnio 3 dalyje nustatyta, jeigu kandidatas ar dalyvis pateikė netikslius, neišsamius ar klaidingus dokumentus ar duomenis apie atitiktį pirkimo dokumentų reikalavimams arba šių dokumentų ar duomenų trūksta, perkančioji organizacija privalo nepažeisdama lygiateisiškumo ir skaidrumo principų prašyti kandidatą ar dalyvį šiuos dokumentus ar duomenis patikslinti, papildyti arba paaiškinti per jos nustatytą protingą terminą. Tikslinami, papildomi, paaiškinami ir pateikiami nauji gali būti tik dokumentai ar duomenys dėl tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimo, atitikties kvalifikacijos reikalavimams, kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams, tiekėjo įgaliojimas asmeniui pasirašyti paraišką ar pasiūlymą, jungtinės veiklos sutartis, pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantis dokumentas ir dokumentai, nesusiję su pirkimo objektu, jo techninėmis charakteristikomis, sutarties vykdymo sąlygomis ar pasiūlymo kaina.

15759.

158Teisėjų kolegija taip pat atmeta kaip nepagrįstus apeliantės teiginius, kad VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 punktas numato, kad pareiga bet kokiomis teisėtomis priemonėmis įrodyti tiekėjo pateiktą informaciją esant melaginga tenka perkančiajai organizacijai.

15960.

160VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 punkte nustatyta, kad perkančioji organizacija pašalina tiekėją iš pirkimo procedūros, jeigu tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį šiame straipsnyje ir VPĮ 47 straipsnyje nustatytiems reikalavimams, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat šalinamas iš pirkimo procedūros, kai ankstesnių procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė šiame punkte nurodytą melagingą informaciją arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo procedūrų arba per pastaruosius vienus metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais ankstesnių procedūrų metu jis nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją arba dėl melagingos informacijos pateikimo negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo procedūrų arba per pastaruosius vienus metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas ar taikomos kitos panašios sankcijos.

16161.

162VPĮ 47 straipsnis reglamentuoja tiekėjo kvalifikacijos tikrinimą. VPĮ 47 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad tikrindama tiekėjo techninį ir profesinį pajėgumą, perkančioji organizacija gali reikalauti žmogiškųjų ir techninių išteklių bei patirties, kurie reikalingi pirkimo sutarčiai įvykdyti pagal pirkimo dokumentuose pirkimo objektui nustatytus kokybės reikalavimus. Reikiama tiekėjo patirtis visų pirma gali būti įrodoma užsakovų pažymomis apie tinkamai įvykdytas ankstesnes sutartis.

16362.

164VPĮ 50 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad perkančioji organizacija bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti kandidatų ar dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių jų pašalinimo pagrindų nebuvimą, atitiktį kvalifikacijos reikalavimams ir, jeigu taikytina, kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą. VPĮ 50 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad perkančioji organizacija nereikalauja iš tiekėjo pateikti dokumentų, patvirtinančių jo pašalinimo pagrindų nebuvimą, atitiktį kvalifikacijos reikalavimams ir, jeigu taikytina, kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams, kaip nustatyta VPĮ 50 straipsnio 4 ir 6 dalyse, jeigu ji: 1) turi galimybę susipažinti su šiais dokumentais ar informacija tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungusi prie nacionalinės duomenų bazės bet kurioje valstybėje narėje arba naudodamasi Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis; 2) šiuos dokumentus jau turi iš ankstesnių pirkimo procedūrų.

16563.

166Kaip minėta, bylos duomenys patvirtina, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai darė išvadą, jog ieškovė nepagrindė atitikimo Pirkimo sąlygose nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams, kad ieškovė atsakovui teikė melagingą informaciją.

16764.

168Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į pirmiau nurodytą teisinį reglamentavimą, sprendžia, kad priešingai nei teigia apeliantė, VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 punkte nustatyta pareiga apeliantei pateikti melagingą informaciją paneigiančius įrodymus, nes priešingu atveju, ji bus šalinama iš procedūros kaip melagingą informaciją pateikęs tiekėjas. Be to, perkančioji organizacija nėra ir nebuvo ieškovės (apeliantės) santykių su kitais asmenimis šalis, todėl nei atsakovei (perkančiajai organizacijai), nei pirmosios instancijos teismui nėra ir negali būti prieinama informacija apie ieškovės deklaruotas aplinkybes (pvz., specialisto V. K. vykdytas sutartis).

16965.

170Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis konstatuoja, kad nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas, nustatydamas reikšmingas bylai aplinkybes, pagal įstatymo reikalavimus tyrė ir tinkamai bei teisingai įvertino pateiktus į bylą įrodymus, teisingai nustatė turinčias bylai reikšmės aplinkybes.

171Dėl ieškovės UAB ,,ROSK Consulting“ veiksmų

17266.

173Apeliantė, nesutikdama su ginčijamu sprendimu, apeliaciniame skunde teigia, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad ieškovė siekė suklaidinti atsakovą. Teisėjų kolegija šiuos apeliantės teiginius laiko nepagrįstais.

17467.

175Nagrinėjamu atveju byloje nustatyta, kad perkančioji organizacija 2018-12-14 ir 2019-01-24 raštais prašė ieškovę patikslinti savo deklaruotą patirtį ir jos atitiktį Pirkimo sąlygose nustatytiems reikalavimams. Nors perkančioji organizacija ir reikalavo ieškovę (apeliantę) pateikti patikimus dokumentus, patvirtinančius jos deklaruotų duomenų atitiktį nustatytiems reikalavimams, tačiau ieškovė šių dokumentų atsakovui nepateikė nei aiškindama savo kvalifikacijos atitiktį 2018-12-31, 2019-02-01 raštais, nei kartu su 2019-02-28 pretenzija.

17668.

177Pagal bylos duomenis apeliantė laikytina profesionalia viešųjų pirkimų santykių dalyve. Apeliantė, būdama suinteresuota laimėti Pirkimą, turėjo bei privalėjo įsitikinti Pirkime pateikiamos perkančiajai organizacijai informacijos atitikimu tikrovei. Bylos duomenys patvirtina, kad atsakovas 2019-01-24 raštu pakartotinai paprašė ieškovę pateikti informaciją, kurios ji anksčiau nepateikė. Tuo tarpu, apeliantė, būdama profesionale ir žinodama apie jai galinčią kiltį atsakomybę už melagingos informacijos teikimą ar jos neįrodymą (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 punktas), pagrįstų duomenų nepateikė.

17869.

179Teisingas pirmosios instancijos teismo vertinimas, kad tvirtinimas, jog atitinkamą kvalifikaciją ieškovė turi, ieškovė turėjo interesą laimėti Konkursą. Dėl to pirmosios instancijos teismas pagrįstai darė išvadą, kad ieškovė tyčiniais veiksmais nurodė tikrovės neatitinkančią informaciją turint tikslą suklaidinti atsakovą dėl ieškovės atitikties kvalifikaciniams reikalavimas ir tokiu būdu nebūti pašalintai iš Konkurso.

18070.

181Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad ieškovė privalėjo pasirengti pagrįsti savo rengtų deklaracijų turinį, į tai, kad atsakovas to prašė du kartus 2018-12-14 ir 2019-01-24 raštais, į tai, kad ieškovė patikimų dokumentų nepateikė ilgesnį nei dvejų mėnesių laikotarpį, sprendžia, kad ieškovė negali būti laikoma sąžiningai vykdžiusi savo pareigas, taip pat darytina išvada, kad ieškovė neįrodė savo kvalifikacijos atitikties Pirkimo dokumentuose nustatytam reikalavimui.

18271.

183Teisiškai nėra reikšmingi apeliantės teiginiai, kad ji negalėjo gauti dalies sutarčių, kuriomis grindė savo kvalifikaciją, dėl konfidencialumo ar kitų priežasčių. Apeliantė, neturėdama galimybės įsitikinti tokių sutarčių egzistavimu, negalėjo tokiomis sutartimis grįsti atitikimą Pirkimo sąlygų kvalifikacijos reikalavimams, taip pat privalėjo tai nurodyti/ pranešti perkančiajai organizacijai dėl galimybės patikrinti tokias sutartis.

184Dėl pateiktos informacijos vertinimo

18572.

186Apeliantės teigimu, tiekėjui neišsamiai ir ne iki galo patikslinus savo kvalifikaciją, tai negali būti vertinama kaip melagingos informacijos pateikimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016-02-24 nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-112-969/2016), todėl perkančioji organizacija (ar pirmosios instancijos teismas, vertindamas Pirkimo procedūrų teisėtumą), ieškovei nepateikus vienų ar kitų dokumentų, galėjo vertinti ieškovę kaip neturinčią reikiamos kvalifikacijos, tačiau ne konstatuoti ieškovę esant nesąžiningą ir teikiančią melagingą informaciją. Teisėjų kolegija atmeta šiuos apeliantės teiginius kaip nepagrįstus dėl sekančių priežasčių.

18773.

188Pirma, apeliantės nurodoma teismų praktika nagrinėjamu atveju nėra taikytina. Nurodomoje kasacinio teismo nutartyje ir šiuo atveju skiriasi ginčo faktinės aplinkybės. Kaip minėta, apeliantė nagrinėjamu atveju neįrodė, kad jos pasitelktas specialistas V. K. vykdė apeliantės deklaruotas sutartis, taip pat, kad jos deklaruotos sutartys buvo sudarytos. Bylos duomenys patvirtina, kad atsakovas pašalino apeliantę iš Pirkimo ne tik dėl melagingos informacijos pateikimo, bet taip pat atmetė apeliantės pasiūlymą dėl kvalifikacijos neatitikties nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams.

18974.

190Antra, bylos duomenys patvirtina, kad apeliantė nei teikdama duomenis atsakovui, nei pirmosios instancijos teismui, nei apeliacinės instancijos teismui, nepateikė įrodymų, kad jos kvalifikacijos atitikimui nurodytos sutartys su Vidaus reikalų ministerija, Valstybine energetikos inspekcija buvo sudarytos tarp šių perkančiųjų organizacijų ir ieškovės, jos pasitelkto specialisto ar tuometinės jo darbovietės.

19175.

192Trečia, kaip minėta, apeliantė, būdama suinteresuota laimėti Pirkimą, turėjo bei privalėjo įsitikinti Pirkime pateikiamos perkančiajai organizacijai informacijos atitikimu tikrovei. Apeliantė, neturėdama galimybės įsitikinti tokių sutarčių egzistavimu, negalėjo tokiomis sutartimis grįsti atitikimo Pirkimo sąlygų kvalifikacijos reikalavimams, taip pat privalėjo tai nurodyti/ pranešti perkančiajai organizacijai dėl galimybės patikrinti tokias sutartis.

19376.

194Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į pirmiau išdėstytą, sprendžia, kad pagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada, kad atsakovas įrodė, jog ieškovė pateikė melagingą informaciją apie atitiktį kvalifikaciniam reikalavimui, todėl pagrįstai pašalino ieškovės pasiūlymą iš Pirkimo procedūros vadovaujantis VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 punktu bei turėjo pareigą vadovaujantis VPĮ 52 straipsnio 1 dalimi priimti sprendimą paskelbti informaciją apie ieškovę, kuri Pirkimo procedūrų metu pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 47 straipsnyje nustatytiems reikalavimams ir kuri dėl pateiktos melagingos informacijos nepateikė patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį.

195Dėl teikiamų konsultacijų

19677.

197Apeliantės teigimu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė apie konsultacinių paslaugų neteikimą, kadangi sutartys su UAB „Aukštaitijos vandenys“, UAB „Santa Monica Networks“, Centrine hipotekos įstaiga apėmė konsultavimo paslaugas vertinant informacines sistemas: UAB „Aukštaitijos vandenys“ atveju buvo vykdomas IS vertinimas ir pagal tai rengiami reglamentas ir procedūros, o Centrinei hipotekos įstaigai buvo teikiamas IS pažeidžiamumo vertinimo ir valdymo sprendimas bei konsultacijos šiuo klausimu. Teisėjų kolegija šiuos teiginius taip pat atmeta kaip nepagrįstus.

19878.

199Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas nevertino ieškovės tik su ieškiniu, t. y. pažeidžiant ikiteisminę VPĮ įtvirtintą ginčų nagrinėjimo tvarką ir pavėluotai, pateiktų sutarčių teisinės reikšmės. Pirmosios instancijos teismas įvertino šias sutartis pagal jų nurodytas faktines aplinkybes ir pagrįstai konstatavo, kad ieškovės pateiktos sutartys neapima ieškovės deklaruotų paslaugų.

20079.

201Teisėjų kolegijos vertinimu, byloje nustatytos aplinkybės patvirtina, jog pagrįstos pirmosios instancijos teismo išvados, kad ieškovė deklaratyviai teigė, jog pagal sutartis su UAB „Aukštaitijos vandenys“, UAB „Santa Monica Networks“ bei Centrine hipotekos įstaiga buvo teikiamos konsultavimo paslaugos, nors sutartyse tokių paslaugų teikimas nėra nurodytas.

202Dėl reikalavimo auditams taikyti nepriklausomumą

20380.

204Teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstus apeliantės teiginius, kad Pirkimo sąlygose nenumačius reikalavimo specialisto patirtį būti įgijus tik nepriklausomuose IS audituose, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai tokią Pirkimo sąlygą aiškino ieškovės nenaudai.

20581.

206Finansinių ataskaitų audito įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatyta, kad audito įmonės ir auditoriai laikosi šių profesinės etikos principų: 1) nepriklausomumo ir objektyvumo – auditorius ir audito įmonė atlikti finansinių ataskaitų auditą gali tik būdami nepriklausomi nuo audituojamos įmonės ir nedalyvaudami priimant joje sprendimus.

20782.

208Finansinių ataskaitų audito įstatymo 4 straipsnis reglamentuoja nepriklausomumo ir objektyvumo principo taikymus. Finansinių ataskaitų audito įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad atlikdami finansinių ataskaitų auditą, auditorius ir audito įmonė, taip pat bet kuris fizinis asmuo, galintis daryti tiesioginį ar netiesioginį poveikį finansinių ataskaitų audito rezultatams, turi būti nepriklausomi nuo audituojamos įmonės ir nedalyvauti audituojamai įmonei priimant sprendimus.

20983.

210Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo 7 straipsnis taip pat nustato Vidaus audito tarnybos veiklos nepriklausomumą.

21184.

212Dėl nurodyto teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismu, kad auditas savo esme yra specifinis nepriklausomas patikrinimas, kuriuo siekiama įsitikinti, ar IT sistemos veikimas atitinka teisės aktų reikalavimus. Tuo tarpu, apeliantės nurodytuose pareiginiuose nuostatuose yra numatytos įprastinės IT specialisto darbo funkcijos sukuriant sistemą, dirbant su ja bei prižiūrint jos veikimą projekto įgyvendinimo metu, kurios neatitinka nepriklausomo sistemos audito esmės.

213Dėl kitų apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentų

21485.

215Teisėjų kolegija pažymi, kad kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-06-01nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010-03-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010; 2011-02-15 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-52/2011). Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad kiti apeliacinio skundo bei atsiliepimo į jį argumentai teisiškai nėra reikšmingi teisingam bylos išnagrinėjimui, pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui.

216Dėl proceso baigties

21786.

218Vadovaudamasi prieš tai nurodytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija pagal bylos duomenis konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas nagrinėjamoje byloje, priešingai nei teigia apeliantė, tinkamai ir teisingai įvertino byloje pateiktus įrodymus, nepažeidė įrodymų vertinimą reglamentuojančių proceso taisyklių ir tinkamai jas taikė, išaiškino ir teisingai nustatė bylos aplinkybes, atskleidė bylos esmę, padarė iš esmės teisingas išvadas (CPK 263 straipsnio 1 dalis, 329 straipsnio 1 dalis, 330 straipsnis).

21987.

220Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliacinis skundas atmestinas, Vilniaus apygardos teismo 2019-06-07 sprendimas paliktinas nepakeistu.

221Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme

22288.

223Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93, 302 str.).

22489.

225Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į priimamą procesinį sprendimą, sprendžia, kad bylinėjimosi išlaidų atlyginimas apeliacinės instancijos teisme apeliantei UAB ,,ROSK Consulting“ nepriteistinas (CPK 93 str., 98 str.).

22690.

227Atsakovas Vilniaus universitetas prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų nepateikė.

228Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

229Vilniaus apygardos teismo 2019 m. birželio 7 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Ieškovė UAB ,,ROSK Consulting“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui... 8. 2.... 9. Ieškovė UAB ,,ROSK Consulting“ procesiniuose dokumentuose nurodė, kad... 10. 3.... 11. Ieškovė UAB ,,ROSK Consulting“ pažymėjo, kad atsakovas, neatsižvelgęs... 12. 4.... 13. Ieškovės teigimu, atsakovės sprendimas dėl ieškovės pašalinimo iš... 14. 5.... 15. Ieškovė UAB ,,ROSK Consulting“ pažymėjo, kad kaskart, teikdama prašomą... 16. 6.... 17. Ieškovės UAB ,,ROSK Consulting“ teigimu, atsakovas Vilniaus universitetas... 18. 7.... 19. Atsakovas Vilniaus universitetas procesiniuose dokumentuose su ieškiniu... 20. 8.... 21. Atsakovas nurodė, kad Pirkimo sąlygų 4.9 p. 2 lentelės 3.4 p. nustatė... 22. 9.... 23. Atsakovas pažymėjo, kad ieškovė su pretenzija nepateikė atsakovui... 24. 10.... 25. Atsakovas nurodė, kad susipažinusi su ieškovės pateikta informacija,... 26. 11.... 27. Atsakovo teigimu, ieškovės deklaruota pasitelkto specialisto V. K. patirtis,... 28. 12.... 29. Atsakovas pažymėjo, kad net, jei teismas nuspręstų vertinti ieškovės... 30. 13.... 31. Atsakovas nurodė, kad dėl Centrinės hipotekos įstaigos projekto... 32. II.... 33. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 34. 14.... 35. Vilniaus apygardos teismas 2019-06-07 sprendimu nusprendė ieškinį atmesti.... 36. 15.... 37. Teismas nustatė, kad byloje kilo ginčas dėl įrodymų vertinimo, nustatant,... 38. 16.... 39. Teismas pažymėjo, kad atsakovui nustatant, ar ieškovės pasitelktas... 40. 17.... 41. Teismo vertinimu, ieškovės deklaruoti duomenys bei ieškovės pasitelkto... 42. 18.... 43. Teismas nurodė, kad perkančiosios organizacijos iš esmės visuomet privalo... 44. 19.... 45. Teismas konstatavo, kad atsakovas du kartus nustatė ieškovei terminus... 46. 20.... 47. Dėl to teismas sprendė, kad, priešingai nei teigė ieškovė, atsakovas... 48. 21.... 49. Teismas nustatė, kad ieškovė įrodinėjo pareiginiais nuostatais specialisto... 50. 22.... 51. Teismas atmetė ieškovės argumentus, kad tokios specialisto darbo funkcijos,... 52. 23.... 53. Teismas pažymėjo, kad Konkurso dokumentuose atsakovas reikalavo konsultacijų... 54. 24.... 55. Teismas laikė deklaratyviais ieškovės teiginius apie tai, kaip ji supranta... 56. 25.... 57. Teismas sprendė, kad ieškovės teiginiai apie tai, kad dėl tam tikrų... 58. 26.... 59. Teismas pažymėjo, kad priešingu atveju, pripažinus ieškovės teisę toliau... 60. 27.... 61. Teismas nurodė, kad vertinant, ar ieškovė pateikė melagingą informaciją,... 62. 28.... 63. Teismas sprendė, kad tokioje situacijoje ieškovės veiksmai – tvirtinimas,... 64. 29.... 65. Teismas atmetė ieškovės teiginius, kad ji neturėjo tikslo klaidinti... 66. 30.... 67. Teismas pagal bylos duomenis sprendė, kad ieškovė nepateikė įrodymų,... 68. 31.... 69. Teismas, vertindamas, ar naujai pateikti įrodymai (sudarytos sutartys)... 70. 32.... 71. Teismas konstatavo, kad ieškovė deklaratyviai teigia, jog pagal sutartis su... 72. 33.... 73. Teismas, atsižvelgdamas į pirmiau išdėstytą, sprendė, kad atsakovas... 74. III.... 75. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 76. 34.... 77. Apeliaciniame skunde ieškovė UAB ,,ROSK Consulting“ prašo panaikinti... 78. 35.... 79. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:... 80. 35.1.... 81. Pirmosios instancijos teismas netinkamai paskirstė įrodinėjimo naštą tarp... 82. 35.2.... 83. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad ieškovė siekė... 84. 35.3.... 85. Tiekėjui neišsamiai ir ne iki galo patikslinus savo kvalifikaciją, tai... 86. 35.4.... 87. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė apie konsultacines... 88. 35.5.... 89. Pirkimo sąlygose nenumačius reikalavimo specialisto patirtį būti įgijus... 90. 36.... 91. Atsiliepimu į ieškovės UAB ,,ROSK Consulting“ apeliacinį skundą... 92. 37.... 93. Atsiliepime nurodo šiuos atsikirtimus:... 94. 37.1.... 95. Apeliantė nepagrįstai prašo priimti į bylą naujus įrodymus.... 96. 37.2.... 97. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad ieškovė atsakovui... 98. 37.3.... 99. Pirmosios instancijos teismas tinkamai paskirstė įrodinėjimo naštą šio... 100. 37.4.... 101. Nagrinėjamu atveju yra akivaizdūs ieškovės nesąžiningumo ir siekio... 102. 37.5.... 103. Ieškovė ne tik neįrodė, kad jos pasitelktas specialistas V. K. nevykdė... 104. 37.6.... 105. Priešingai, nei nurodo ieškovė, pirmosios instancijos teismas nevertino tik... 106. 37.7.... 107. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad auditas savo esme yra... 108. 38.... 109. Lietuvos apeliaciniame teismas 2019-08-07 gautas ieškovės UAB ,,ROSK... 110. Teisėjų kolegija... 111. IV.... 112. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 113. 39.... 114. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame... 115. Dėl naujų įrodymų ... 116. 40.... 117. Apeliantė UAB ,,ROSK Consulting“ apeliaciniame skunde prašo liudytojais... 118. 41.... 119. Apeliantė UAB ,,ROSK Consulting“ kartu su apeliaciniu skundu pateikė V. K.... 120. 42.... 121. CPK 314 straipsnyje nustatyta, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako... 122. 43.... 123. Apeliantė nei perkančiajai organizacijai kartu su pretenzija, nei pirmosios... 124. 44.... 125. Pagal VPĮ nustatytus reikalavimus tiekėjas, teikdamas pasiūlymą viešajame... 126. 45.... 127. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad byloje pakanka... 128. Dėl bylos nagrinėjimo teismo posėdyje žodinio proceso tvarka... 129. 46.... 130. Apeliaciniame skunde ieškovė prašo nagrinėti bylą teismo posėdyje... 131. 47.... 132. Teisėjų kolegija sprendžia, jog nėra pagrindo tenkinti apeliantės... 133. Dėl faktinių bylos aplinkybių ... 134. 48.... 135. Atsakovas Vilniaus universitetas 2018-10-21 paskelbė Pirkimą, vykdomą riboto... 136. 49.... 137. Pirkimo sąlygų 7.4 p. nustatyta, kad paraiška atmetama, kai 7.4.1 p.... 138. 50.... 139. Pirkimo sąlygų 14.1 p. nustatyta, kad komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:... 140. 51.... 141. Ūkio subjektų grupė, susidedanti iš UAB „ROSK Consulting“ ir UAB... 142. 52.... 143. Ieškovė dėl perkančiosios organizacijos prašymų 2018-12-31 ir 2019-02-01... 144. 53.... 145. Perkančioji organizacija 2019-02-19 pranešimu Nr. 14800-S-184 informavo apie... 146. 54.... 147. Ieškovė, nesutikdama su perkančiosios organizacijos sprendimu, 2019-02-28... 148. Dėl įrodymų vertinimo... 149. 55.... 150. Nepagrįsti apeliacinio skundo argumentai, kad pirmosios instancijos teismas... 151. 56.... 152. Vertinant apeliacinio skundo argumentus, susijusius su tuo, jog pirmosios... 153. 57.... 154. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad pirmosios instancijos... 155. 58.... 156. VPĮ 45 straipsnio 3 dalyje nustatyta, jeigu kandidatas ar dalyvis pateikė... 157. 59.... 158. Teisėjų kolegija taip pat atmeta kaip nepagrįstus apeliantės teiginius, kad... 159. 60.... 160. VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 punkte nustatyta, kad perkančioji organizacija... 161. 61.... 162. VPĮ 47 straipsnis reglamentuoja tiekėjo kvalifikacijos tikrinimą. VPĮ 47... 163. 62.... 164. VPĮ 50 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad perkančioji organizacija bet kuriuo... 165. 63.... 166. Kaip minėta, bylos duomenys patvirtina, kad pirmosios instancijos teismas... 167. 64.... 168. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į pirmiau nurodytą teisinį... 169. 65.... 170. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis konstatuoja, kad nagrinėjamoje byloje... 171. Dėl ieškovės UAB ,,ROSK Consulting“ veiksmų ... 172. 66.... 173. Apeliantė, nesutikdama su ginčijamu sprendimu, apeliaciniame skunde teigia,... 174. 67.... 175. Nagrinėjamu atveju byloje nustatyta, kad perkančioji organizacija 2018-12-14... 176. 68.... 177. Pagal bylos duomenis apeliantė laikytina profesionalia viešųjų pirkimų... 178. 69.... 179. Teisingas pirmosios instancijos teismo vertinimas, kad tvirtinimas, jog... 180. 70.... 181. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad ieškovė privalėjo pasirengti... 182. 71.... 183. Teisiškai nėra reikšmingi apeliantės teiginiai, kad ji negalėjo gauti... 184. Dėl pateiktos informacijos vertinimo ... 185. 72.... 186. Apeliantės teigimu, tiekėjui neišsamiai ir ne iki galo patikslinus savo... 187. 73.... 188. Pirma, apeliantės nurodoma teismų praktika nagrinėjamu atveju nėra... 189. 74.... 190. Antra, bylos duomenys patvirtina, kad apeliantė nei teikdama duomenis... 191. 75.... 192. Trečia, kaip minėta, apeliantė, būdama suinteresuota laimėti Pirkimą,... 193. 76.... 194. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į pirmiau išdėstytą, sprendžia, kad... 195. Dėl teikiamų konsultacijų ... 196. 77.... 197. Apeliantės teigimu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė apie... 198. 78.... 199. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas nevertino ieškovės tik su... 200. 79.... 201. Teisėjų kolegijos vertinimu, byloje nustatytos aplinkybės patvirtina, jog... 202. Dėl reikalavimo auditams taikyti nepriklausomumą... 203. 80.... 204. Teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstus apeliantės teiginius, kad Pirkimo... 205. 81.... 206. Finansinių ataskaitų audito įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 1 punkte... 207. 82.... 208. Finansinių ataskaitų audito įstatymo 4 straipsnis reglamentuoja... 209. 83.... 210. Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo 7 straipsnis taip pat nustato... 211. 84.... 212. Dėl nurodyto teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismu, kad... 213. Dėl kitų apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentų... 214. 85.... 215. Teisėjų kolegija pažymi, kad kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad... 216. Dėl proceso baigties ... 217. 86.... 218. Vadovaudamasi prieš tai nurodytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija pagal... 219. 87.... 220. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliacinis skundas... 221. Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme... 222. 88.... 223. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 224. 89.... 225. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į priimamą procesinį sprendimą,... 226. 90.... 227. Atsakovas Vilniaus universitetas prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų... 228. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 229. Vilniaus apygardos teismo 2019 m. birželio 7 d. sprendimą palikti...