Byla B2-2090-264/2012
Dėl BUAB „Ingero“ 2011 m. lapkričio 9 d. kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais UAB „Ingero“ bankroto byloje

1Kauno apygardos teismo teisėja Aušra Baubienė,

2sekretoriaujant Violetai Grigaravičienei,

3dalyvaujant pareiškėjo A. I. (kreditoriaus) atstovui advokatui Gintarui Dabkevičiui, BUAB „Ingero“ bankroto administratoriaus atstovei E. L., trečiojo asmens (kreditoriaus) Nordea Bank Finland Plc atstovei advokatei Joanai Baublytei,

4viešame teismo posėdyje išnagrinėjo pareiškėjo A. I. skundą dėl BUAB „Ingero“ 2011 m. lapkričio 9 d. kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais UAB „Ingero“ bankroto byloje,

Nustatė

5pareiškėjas (kreditorius) A. I. skundu prašo pripažinti negaliojančiais: 2011-11-09 BUAB „Ingero“ kreditorių susirinkimo priimtus nutarimus, kuriais nebuvo patvirtinta administratoriaus veiklos ataskaita už laikotarpį nuo 2011-02-03 iki 2011-11-03; buvo nuspręsta nesikreipti į teismą dėl termino likviduoti įmonę dėl bankroto pratęsimo; nuspręsta nesudaryti taikos sutarties bei neatlikti BUAB „Ingero“ audito.

6Pareiškėjo atstovas skundą palaiko ir prašo jį tenkinti. Pareiškėjas skunde nurodo bei jo atstovas teismo posėdyje paaiškino, kad nutarimus faktiškai priėmė vienas kreditorius - Nordea Bank Finland Plc, kurio finansiniai reikalavimai sudaro 77,20 procentų visų teismo patvirtintų kreditorių finansinių reikalavimų sumos ir taip piktnaudžiauja savo padėtimi. Iki susirinkimo pradžios administratorius kreditoriams pateikė administratoriaus ataskaitą, balsavimo biuletenius ir pasiūlymus dėl balsavimo, kitus dokumentus, susijusius su susirinkimo darbotvarke. Tretysis asmuo iki susirinkimo jokių pageidavimų dėl administratoriaus ataskaitos papildymo nepareiškė. Ataskaita, kurios nepatvirtino BUAB „Ingero“ kreditorių susirinkimas, yra išsami, visiškai atspindi bankroto procesą nuo bankroto bylos iškėlimo iki pirmojo kreditorių susirinkimo. Susirinkimas taip pat nutarė nepritarti kreipimuisi į Kauno apygardos teismą dėl termino likviduoti įmonę dėl bankroto pratęsimo. Šis sprendimas yra neteisėtas, kadangi yra galimybė atstatyti bendrovės mokumą. Šias aplinkybes kreditorių susirinkime nurodė ir paaiškino pareiškėjas. Pareiškėjo nurodyta galimybė atstatyti bendrovės mokumą, atsiskaityti su kreditoriais yra netinkama tik trečiajam asmeniui Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriui, kuris iš esmės net nesvarstė klausimo dėl galimybės sudaryti taikos sutartį, nes banko atstovas nebuvo įgaliotas tuo klausimu. Trečiasis asmuo, balsuodamas šiuo darbotvarkės klausimu, pažeidė pareiškėjo, kaip kreditoriaus ir kaip vienintelio bendrovės akcininko, teises ateityje sudaryti taikos sutartį. Susirinkimas nutarė nepritarti BUAB „Ingero“ ir kreditorių taikos sutarties sudarymui. Šis sprendimas yra neteisėtas, kadangi, pareiškėjo nuomone, taikos sutarties pasirašymas maksimaliai apsaugotų tiek kreditorių, tiek akcininkų interesus. Šiuo sprendimu Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius, turintis 77,20 procentų visų teismo patvirtintų kreditorių finansinių reikalavimų sumos, užkirto kelią kreditoriams sudaryti taikos sutartį, kurios pagrindu jų kreditoriniai reikalavimai būtų patenkinti didžiąją dalimi. Šiuo metu yra aktuali 2012-02-12 nutartis, kuria atsisakyta taikyti likvidavimo procedūrą. Kauno apygardos teismo sprendimas dėl žalos atlyginimo nėra įsiteisėjęs, todėl ieškinio patenkinimo atveju, taikos sutartimi būtų galimybė iš dalies atsiskaityti su kreditoriais. Kreditorių susirinkimas taip pat nutarė nepritarti BUAB „Ingero“ audito atlikimui. Atlikus auditą būtų galima nustatyti UAB „Ingero“ bankroto priežastis, kurias pareiškėjo atstovo nuomone, sukėlė netinkami paties banko (kreditoriaus) veiksmai neišmokėjus paskutinės kredito dalies – apie 700 000 EUR, iš kurių apie 1 mln litų turėjo būti išmokėta Garliavos kasybai, stačiusiai UAB „Ingero“ pastatą, kuris buvo įkeistas bankui. Kreditorių interesai nenukentės, nes pareiškėjas sutinka apmokėti audito išlaidas. Bankroto administratorius neginčija įmonės sandorių, įmonės apskaitos dokumentai yra pas administratorių.

7Pareiškėjas į teismo posėdį neatvyko. Jam apie posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai. Jo interesus atstovauja jo įgaliotas asmuo, todėl byla išnagrinėta pareiškėjui nedalyvaujant (CPK 246 str. 1 d.).

8BUAB „Ingero“ bankroto administratoriaus atstovė iš dalies sutinka su skundu. Palaiko administratoriaus atsiliepime į skundą išdėstytą poziciją ir prašo patvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitą, kitus klausimus prašo nagrinėti teismo nuožiūra. Nurodo, jog kreditorius Nordea Bank Finland Plc jokių klausimų ar prašymų dėl administratoriaus ataskaitos nepateikė, ataskaitoje aprašyti visi administratoriaus veiksmai už ataskaitinį laikotarpį, todėl ataskaita tvirtintina, pagrindinis administratoriaus siekis yra apsaugoti tiek bankrutuojančios įmonės, tiek visų jos kreditorių interesus. Pirmame kreditorių susirinkime administratorius pranešė, kad nėra sandorių prieštaraujančių įstatymams, todėl jų neginčijo.

9Kreditoriaus Nordea Bank Finland Plc atstovė su skundu nesutinka, palaiko atsiliepime į skundą išdėstytą kreditoriaus nuomonę, prašo priteisti iš A. I. bylinėjimosi išlaidas. Kreditorius atsiliepime į skundą nurodo bei jo atstovė teismo posėdyje paaiškino, kad administratoriaus veiklos ataskaita nebuvo patvirtinta dėl to, kad administratorius viršijo savo kompetenciją išnuomodamas bankui įkeistą turtą be banko sutikimo, nevykdė banko įpareigojimo dėl jungtinės veiklos sutarties nutraukimo priimto 2011-07-05 kreditorių susirinkime, banko pozicija išdėstyta susirinkimo protokole bei rašte dėl balsavimo. Kreditorius taip pat nepritarė antrajam susirinkimo darbotvarkės klausimui, kuriuo buvo siūloma kreiptis į Kauno apygardos teismą dėl termino likviduoti BUAB „Ingero“ dėl bankroto pratęsimo, kadangi bendrovės bankroto procedūra užsitęsė, be to, nėra jokio pagrindo manyti, kad bus atstatytas įmonės mokumas. Kreditorius nepritarė trečiam darbotvarkės klausimui, t.y. dėl taikos sutarties sudarymo, kadangi įmonė neturi jokio turto ar lėšų, kurias galėtų pasiūlyti kreditoriams, ieškovo ieškinys kreditoriui Nordea Bank Finland Plc dėl 13 00 000 Lt žalos atlyginimo Kauno apygardos teismo sprendimu atmestas. Banko atstovas turi visus įgalinimus dėl visų klausimų kreditorių susirinkime. Kreditorius nesutiko ir su BUAB „Ingero“ audito atlikimu, nes jo nuomone, įmonės finansinis auditas negalės pateikti pagrįstos išvados, kokios buvo UAB „Ingero“ bankroto priežastys. Taip pat kreditorius nurodo, jog iki šio momento BUAB „Ingero“ administratorius nenustatė, kad kokie nors bendrovės sudaryti sandoriai būtų sąlygoję jos bankrotą. Pareiškėjas buvęs bendrovės direktorius ir akcininkas, todėl gerai žino faktinę jos padėtį. Jokių neteisėtų veiksmų bankas, sustabdęs įmonės kreditavimą, neatliko, įkeistas bankui turtas nuvertėjo.

10Skundas tenkintinas iš dalies.

11Kauno apygardos teismo 2010 m. gegužės 10 d. nutartimi UAB „Ingero“ iškelta bankroto byla. 2010 m. rugsėjo 9 d. nutartimi teismas patvirtino įmonės kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą. Lietuvos apeliacinis teismas 2011 m. vasario 4 d. nutartimi Kauno apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 9 d. nutartį paliko nepakeistą.

12Kreditorius A. I. skundu prašo pripažinti negaliojančiais 2011-11-09 BUAB „Ingero“ kreditorių susirinkimo priimtus nutarimus, kuriais nebuvo patvirtinta administratoriaus veiklos ataskaita už laikotarpį nuo 2011-02-03 iki 2011-11-03; buvo nuspręsta nesikreipti į teismą dėl termino likviduoti įmonę dėl bankroto pratęsimo; nuspręsta nesudaryti taikos sutarties bei neatlikti BUAB „Ingero“ audito.

13Atsižvelgiant į Lietuvos apeliacinio teismo 2012-05-31 nutartyje išdėstytus motyvus ( b. l. 205-209) dėl bylos grąžinimo nagrinėti iš naujo, klausimas nagrinėtinas dėl ginčijamų kreditorių susirinkimo nutarimų esmės, nes dėl ginčijamo kreditorių susirinkimo nutarimo priėmimo tvarkos pasisakyta minėtoje apeliacinio teismo nutartyje.

14Bylos medžiaga patvirtina, kad 2011 m. lapkričio 9 d. vykusio bankrutuojančios UAB „Ingero“ kreditorių susirinkimo metu dalyvavo kreditoriai, turintys 91,08 procentų visų teismo patvirtintų reikalavimų sumos, t.y. kreditorių susirinkimo nutarimams priimti balsų pakako. Susirinkime buvo balsuojama dėl nutarimų projektų visais darbotvarkėje numatytais klausimais, Didžiausias BUAB „Ingero“ kreditorius Nordea Bank Finland Plc, turintis 77,20 proc. visų teismo patvirtintų kreditorinių reikalavimų, balsavo prieš visus susirinkime pateiktus nutarimų projektus.

15Dėl administratoriaus veiklos ataskaitos

16Pagal ĮBĮ 23 straipsnio 4 punktą kreditorių susirinkimas turi teisę reikalauti, kad administratorius pateiktų savo veiklos ataskaitas ir spręsti jų tvirtinimo klausimą.

17Iš byloje esančios bankroto administratoriaus veiklos ataskaitos (b. l. 42-48) matyti, kad administratorius nevykdė 2011-07-05 kreditorių susirinkimo įpareigojimų dėl BUAB „Ingero“ nekilnojamojo turto vertinimo bei turto nuomos sutarčių nutraukimo. Kreditoriaus prieštaravimuose dėl ginčijamo kreditorių susirinkimo nutarimų (priede Nr. 6, b. l. 88-89) pateikti motyvai dėl BUAB „Ingero“ patalpų nuomos be kreditoriaus sutikimo ir skolos iš VšĮ „Ekotenisas“ pagal pratęstą jungtinės veiklos sutartį nelaikytini administratoriaus veiklos pažeidimu ar trūkumais. Teismų sistemos LITEKO duomenimis civ. byloje Nr.B2-2976-485/2011 Kauno apygardos teismas 2011-12-15 nutartimi pareiškėjo (kreditoriaus) A. I. skundą patenkino ir panaikino 2011 m. liepos 5 d. BUAB „Ingero” kreditorių susirinkimo nutarimą Nr. 1 „Dėl 2010-01-05 Jungtinės veiklos sutarties, sudarytos tarp BUAB „Ingero“ ir VšĮ „Ekotenisas“, atsisakymo“ bei nutarimą Nr. 2 „Dėl automobilių pasaugos bei nuomos sutarčių, sudarytų tarp BUAB „Ingero“ ir VšĮ „Ekotenisas“ nutraukimo“, todėl pagrindas vykdyti šiuos nutarimus išnyko. Be to administratoriaus ataskaitoje nurodyta veikla neprieštarauja ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 13 p. ir 23 str. 6 d. nuostatoms, kreditoriaus (įkaito turėtojo) sutikimas pagal ĮBĮ nuostatas nereikalingas, informaciją apie nekilnojamojo turto vertintojų pasiūlymus pateikė kreditorių susirinkimo pirmininkui. Kreditoriaus Nordea Bank Finland Plc atstovas 2011-11-09 BUAB „Ingero“ kreditorių susirinkime nedalyvavo, balsavo raštu, todėl dėl visų aplinkybių galėjo domėtis pats (ĮBĮ 31 str.). Pagal ĮBĮ 31 str. 2 p. administratorius organizuoja turto pardavimą likviduojant įmonę, todėl neprivalomas turto vertinimas neturint likviduojamos įmonės statuso. Darytina išvada, kad skundžiamo kreditorių susirinkimo darbotvarkės nutarimas Nr.1 dėl administratoriaus ataskaitos netvirtinimo naikintinas. Patvirtintina administratoriaus veiklos ataskaita už laikotarpį nuo 2011-02-03 iki 2011-11-03 (ĮBĮ 23 str. 4 p.).

18Dėl termino likviduoti įmonę pratęsimo ir dėl taikos sutarties (2-3 darbotvarkės kl.) ĮBĮ 30 str. 2 d. numato galimybę pratęsti terminą dėl likvidavimo procedūros, jeigu to prašo kreditorių susirinkimas, daugumos principu, o ne vieno kreditoriaus prašymu. Taikos sutarties sudarymas yra tik vienas iš Įmonių bankroto įstatymo 27 straipsnio 1 dalyje nustatytų bankroto bylos nutraukimo pagrindų. Jeigu bankroto bylos nagrinėjimo metu paaiškėja, kad įmonė yra moki ir gali įvykdyti prievoles, gali būti siekiama bankroto bylos nutraukimo vienu iš Įmonių bankroto įstatymo 27 straipsnio 1 dalyje nurodytų pagrindų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 24 d. nutartis civilinėje byloje AB Turto bankas v. bankrutuojanti individuali įmonė V. ir S. M. prekybos centras, bylos Nr. 3K-7-362/2007).

19Pažymėtina, kad trečiuoju darbotvarkės klausimu, t.y. dėl taikos sutarties sudarymo, kreditoriai nutarė nepritarti A. I. pasiūlymui sudaryti taikos sutartį pagal pateiktas taikos sutarties sąlygas. Šis klausimas iš esmės yra susijęs su antruoju kreditorių susirinkimo darbotvarkės klausimu, t.y. dėl kreipimosi į Kauno apygardos teismą dėl termino likviduoti įmonę dėl bankroto pratęsimo. Iš Teismų sistemos LITEKO duomenų matyti, kad Kauno apygardos teismo 2012-02-01 nutartimi bankroto byloje Nr. B2-1330-485/2012 netenkino administratoriaus UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ prašymo dėl likvidavimo procedūros taikymo bankrutuojančiai UAB „Ingero“, atsižvelgiant į Kauno apygardos teismo 2012-01-13 sprendimą civilinėje byloje Nr.2-684-230/2012, kuriuo ieškovo UAB „Igero“ kreditoriaus A. I. ieškinys atsakovui Nordea Bank Finland Plc dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir nuostolių atlyginimo atmestas, sprendimas apskųstas apeliacine tvarka, neįsiteisėjęs. Nuo bankroto bylos iškėlimo iki šios nutarties priėmimo praėjo daugiau nei 2 metai, iš 2011-11-02 kreditorių susirinkimo protokole užfiksuotų duomenų apie gautas pajamas bei išlaidas, matyti, kad įmonės pajamos iš veiklos, susijusios su patalpų nuoma nedidelės (už 11 mėnesių - 120063 Lt) nekilnojamasis turtas įkeistas kreditoriui Nordea Bank Finland Plc, nėra jokių duomenų dėl galimybės atstatyti įmonės mokumą. Pareiškėjo atstovo teiginiai dėl galimybės atstatyti įmonės mokumą bei dėl kreditoriaus atstovo įgalinimų neturėjimo kreditorių susirinkime nepatvirtinti įrodymais, todėl atmestini (CPK 178 str.). Taikus susitarimas galimas tik šalims darant tarpusavyje nuolaidas, šalių laisva valia (CK 6.983 str., 6.156 str.), todėl kreditorių daugumos valia nulemtas sprendimas neprieštarauja ĮBĮ 24 str. 1 d., 28, 30 str. nuostatoms. Esant šioms aplinkybėms, konstatuotina, kad pareiškėjo skundo reikalavimai dėl 2011 m. lapkričio 9 d. BUAB „Ingero” kreditorių susirinkimo nutarimų, kuriais atsisakyta kreiptis į teismą dėl termino likviduoti įmonę pratęsimo ir dėl taikos sutarties sudarymo, nepagrįsti ir atmestini (CPK 178 str.).

20Dėl audito atlikimo

21Kaip matyti iš byloje esančio kreditoriaus 2011-11-09 Nordea Bank Finland Plc rašto (b. l. 88-89) skundžiamo kreditorių susirinkimo protokolo, kreditoriaus A. I. prašymas dėl UAB „Ingero“ audito atlikimo bankroto bylos iškėlimo priežastims nustatyti kreditoriaus lėšomis, didžiausias kreditorius Nordea Bank Finland Plc balsavo „prieš“. Pareiškėjo atstovo argumentai dėl audito atmestini, nes tai užvilkintų bankroto bylą, tikrinti įmonės sandorius, sudarytus per nemažesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo yra bankroto administratoriaus pareiga (ĮBĮ 11 str. 3 d. 8 p.), pareiškėjas - akcininkas ir buvęs įmonės vadovas, todėl turi žinoti tikrąją įmonės reikalų padėtį, kreditoriaus teisės bankroto byloje gauti informaciją apie bankroto eigą ir kt. numatytos ĮBĮ 21 str. . Skundo reikalavimas dėl audito atlikimo atmestinas.

22Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas

23Pareiškėjo skundą patenkinus iš dalies (25 proc.), kreditoriaus Nordea Bank Finland Plc prašymu, proporcingai atmestų reikalavimų daliai iš pareiškėjo priteistinos bylinėjimosi išlaidos kreditoriui (CPK 93 str., 98 str.). Byloje pateikti duomenys ( b. l. 120-128) apie patirtas 4531, 92 Lt išlaidas už teiktą advokato pagalbą byloje. Spręsdamas dėl jų dydžio pagrįstumo teismas turi vadovautis CPK 98 straipsnio 2 dalimi ir atsižvelgti į tokias aplinkybes: 1) Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) nurodytus maksimalius dydžius bei šiame teisės akte nurodytus kriterijus; 2) bylos sudėtingumą; 3) advokato darbo ir laiko sąnaudas. Atsižvelgiant į bylos sudėtingumą, į tai, kad kreditoriaus atstovas parengė 1 atsiliepimą į pareiškėjo skundą ( 3 MMA, t.y. 2400 Lt), prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo (0, 12 MMA, t.y. 96 Lt), dalyvavo 2 teismo posėdžiuose (5 val. x 0,15 MMA), protingomis ir neviršijančiomis Rekomendacijose nustatyto maksimalaus dydžio pripažintinos 3096 Lt išlaidos, nuo kurių kompensuotinos 75 proc. t.y. 2322 Lt, ir ši suma priteistina iš pareiškėjo kreditoriui.

24Teismas, vadovaudamasis CPK 22 straipsnio 1 dalimi, Įmonių bankroto įstatymo 24 straipsnio 5 dalimi,

Nutarė

25pareiškėjo A. I. skundą patenkinti iš dalies.

26Panaikinti 2011 m. lapkričio 9 d. BUAB „Ingero” kreditorių susirinkimo nutarimą, kuriuo atsisakyta patvirtinti administratoriaus ataskaitą ir patvirtinti BUAB „Ingero” administratoriaus ataskaitą už laikotarpį nuo 2011 m. vasario 3 d. iki 2011 m. lapkričio .

27Kitoje dalyje skundą atmesti.

28Iš pareiškėjo A. I. (a. k( - ) gyv. ( - )) priteisti 2322 Lt (du tūkstančius tris šimtus dvidešimt du litus) bylinėjimosi išlaidų kreditoriui NORDEA BANK FINLAND PLC Lietuvos skyriui (j. a. kodas - 112025592, buveinė Didžioji gt. 18/2, LT-01128 Vilnius, atsisk. sąskaita LT572140093040000443)

29Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Aušra Baubienė,... 2. sekretoriaujant Violetai Grigaravičienei,... 3. dalyvaujant pareiškėjo A. I. (kreditoriaus) atstovui advokatui Gintarui... 4. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo pareiškėjo A. I. skundą dėl BUAB... 5. pareiškėjas (kreditorius) A. I. skundu prašo pripažinti negaliojančiais:... 6. Pareiškėjo atstovas skundą palaiko ir prašo jį tenkinti. Pareiškėjas... 7. Pareiškėjas į teismo posėdį neatvyko. Jam apie posėdžio vietą ir laiką... 8. BUAB „Ingero“ bankroto administratoriaus atstovė iš dalies sutinka su... 9. Kreditoriaus Nordea Bank Finland Plc atstovė su skundu nesutinka, palaiko... 10. Skundas tenkintinas iš dalies.... 11. Kauno apygardos teismo 2010 m. gegužės 10 d. nutartimi UAB „Ingero“... 12. Kreditorius A. I. skundu prašo pripažinti negaliojančiais 2011-11-09 BUAB... 13. Atsižvelgiant į Lietuvos apeliacinio teismo 2012-05-31 nutartyje išdėstytus... 14. Bylos medžiaga patvirtina, kad 2011 m. lapkričio 9 d. vykusio... 15. Dėl administratoriaus veiklos ataskaitos... 16. Pagal ĮBĮ 23 straipsnio 4 punktą kreditorių susirinkimas turi teisę... 17. Iš byloje esančios bankroto administratoriaus veiklos ataskaitos (b. l.... 18. Dėl termino likviduoti įmonę pratęsimo ir dėl taikos sutarties (2-3... 19. Pažymėtina, kad trečiuoju darbotvarkės klausimu, t.y. dėl taikos sutarties... 20. Dėl audito atlikimo... 21. Kaip matyti iš byloje esančio kreditoriaus 2011-11-09 Nordea Bank Finland Plc... 22. Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas ... 23. Pareiškėjo skundą patenkinus iš dalies (25 proc.), kreditoriaus Nordea Bank... 24. Teismas, vadovaudamasis CPK 22 straipsnio 1 dalimi, Įmonių bankroto įstatymo... 25. pareiškėjo A. I. skundą patenkinti iš dalies.... 26. Panaikinti 2011 m. lapkričio 9 d. BUAB „Ingero” kreditorių susirinkimo... 27. Kitoje dalyje skundą atmesti.... 28. Iš pareiškėjo A. I. (a. k( - ) gyv. ( - )) priteisti 2322 Lt (du... 29. Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...