Byla 2-158/2006

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų kolegijos pirmininkės Audronės Jarackaitės (pranešėja), kolegijos teisėjų: Alės Bukavinienės ir Vinco Versecko, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – VMI) atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2006 m. sausio 26 d. nutarties, kuria nutraukta civilinė byla pagal pareiškėjo pareiškimą atsakovui likviduotai dėl bankroto akcinei bendrovei (toliau – LAB) „Vidurdienis“, tretiesiems asmenims valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Raseinių skyriui (toliau – VSDFV), P. G. dėl proceso atnaujinimo AB „Vidurdienis“ bankroto byloje (byla Nr. B2-112-368/2006),

Nustatė

2Šiaulių apygardos teismas 2000 m. liepos 3 d. nutartimi iškėlė AB „Vidurdienis“ bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskyrė UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biurą, o 2002 m. liepos 16 d. nutartimi nutarė užbaigti LAB „Vidurdienis“ bankroto procedūrą ir išregistruoti įmonę iš įmonių rejestro.

3Pareiškėjas VMI pateikė pareiškimą atnaujinti procesą AB „Vidurdienis“ bankroto byloje. Nurodė, jog teismas, priimdamas nutartį pabaigti įmonės bankroto procedūras ir išregistruoti ją iš įmonių rejestro, rėmėsi įmonės likvidaciniu balansu ir aktu, kuriuose buvo nurodyta, jog įmonė turto neturi. Pareiškėjas gavo UAB „Raseinių šilumos tinklai“ 2005-10-06 raštą Nr. 301, kuriuo prašoma perimti likviduotos dėl bankroto AB „Vidurdienis“ dviejų kambarių butą (pagal Nekilnojamojo turto registro duomenis). Tokiu būdu pareiškėjui paaiškėjo naujos esminės bankroto bylos aplinkybės, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos bankroto bylos nagrinėjimo metu. Vėliau paaiškėjo, jog minėto turto nuomotojas yra buvęs likviduotos įmonės vadovas; pagal 1999 m. rugpjūčio 10 d. PVM sąskaitą-faktūrą minėtas atsakovo turtas neva buvo parduotas trečiajam asmeniui P. G. , todėl jis ir nebuvo apskaitytas įmonės buhalterinėje apskaitoje. Pareiškėjas teigė, jog bankroto administratorius galėjo neturėti duomenų apie šį turtą, todėl ir neįtraukė jo į sąrašus bei neinformavo apie jį įmonės kreditorių ir teismo. Kadangi trečiojo asmens ir likviduotos įmonės sudarytas pirkimo pardavimo sandoris nebuvo įregistruotas įstatymų nustatyta tvarka, jis laikytinas niekiniu ir negaliojančiu (1964 m. CK 255 str. 2 d.), o likviduota įmonė, kurios vardu įregistruotas butas, turinti turto. Pareiškėjas nurodė, jog proceso atnaujinimas bankroto byloje būtų teisingiausia išeitis Įmonių bankroto įstatyme (toliau – ĮBĮ) numatytiems tikslams pasiekti – apginti kreditorių teises ir interesus, o neatnaujinus proceso, likviduotos įmonės akcininkai galėtų pasinaudoti Akcinių bendrovių įstatymo (toliau - ABĮ) 73 straipsnio 6 dalies teise gauti likviduotos įmonės vėliau išaiškėjusį turtą, tuo būtų pažeisti teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principai.

4Šiaulių apygardos teismas 2006 m. sausio 26 d. nutartimi nutraukė civilinę bylą, pradėtą pagal pareiškėjo pareiškimą dėl proceso atnaujinimo (CPK 293 str. 8 p.). Teismas nurodė, jog juridinis asmuo pasibaigia nuo išregistravimo iš Juridinių asmenų registro dienos (CK 2.95 str.). Pagal bylos duomenis AB „Vidurdienis“ išregistruotas iš Juridinių asmenų registro 2002-10-18. Teismas konstatavo, jog, nelikus procesinės šalies bei jos teisių perėmėjo, negalimi ginčai dėl neegzistuojančios įmonės bankroto procedūrų, todėl civilinė byla nutrauktina. Be to, ir pagal teismų praktiką, išregistravus juridinį asmenį iš Juridinių asmenų registro, negalimi jokie ginčai dėl išregistruoto juridinio asmens užbaigtų bankroto procedūrų.

5Pareiškėjas atskiruoju skundu prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2006 m. sausio 26 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – atnaujinti AB „Vidurdienis“ bankroto bylą (CPK 366 str. 1 d. 2 p., 365 str.). Apeliantas nurodo, jog teismas netinkamai pritaikė civilinio proceso ir materialinės teisės normas. Pagal 1997 m. ĮBĮ 14 straipsnio 1 dalį bankroto bylos keliamos ir nagrinėjamos CPK nustatyta tvarka, išskyrus ĮBĮ numatytas išimtis; CPK 365 straipsnio nustato, kad bylos, užbaigtos įsiteisėjusiu teismo sprendimu (nutartimi), procesas gali būti atnaujintas nustatytais terminais ir tvarka, jeigu jis pažeidžia asmenų teises ir įstatymo saugomus interesus. Teigia, jog pagal byloje esančius duomenis matyti, kad LAB „Vidurdienis“ nuo 1996-09-13 iki šios dienos priklauso nekilnojamasis turtas, todėl laikytina, kad likvidacinės komisijos pirmininko (bankroto administratoriaus) įgaliotas asmuo 2002-06-14 pateikė įmonės kreditoriams ir teismui neteisingus duomenis, jog įmonės turto nėra. Teismas, remdamasis neteisingais duomenimis, priėmė neteisėtą ir nepagrįstą sprendimą užbaigti AB „Vidurdienis“ bankroto procedūras ir išregistruoti įmonę iš Juridinių asmenų registro. Apeliantas mano, jog nebuvo atliktos visos bankroto procedūros, dėl ko negalėjo būti priimta teismo nutartis dėl įmonės teisminės bankroto procedūros užbaigimo, be to, šioje byloje faktinės aplinkybės skiriasi nuo teismų praktikos, nurodytos teismo nutartyje, todėl teismas nepagrįstai ja rėmėsi. Teigia, jog bankroto procedūros nebuvo tinkamai užbaigtos dėl to, kad bankroto administratorius netinkamai patikrino ir įvertino įmonės per paskutinius dvylika mėnesių sudarytus sandorius (bankroto byla iškelta 2000 m. liepos 3 d. nutartimi, o butas neva parduotas P. G. 1999-08-10), jog bankroto administratorius turėjo informuoti teismą ir įmonės kreditorius apie įmonės turtą bei nekilnojamojo turto perleidimo sutartį, kuri nepatvirtinta notaro ir yra negaliojanti, tačiau to nepadarė. Pažymi, jog vis dažniau paaiškėja bankrutavusių įmonių turto, kadangi, teismui iškėlus bankroto bylą, įmonės valdymo organai perduoda bankroto administratoriui turtą pagal įmonės finansinę atskaitomybę, o ne pagal turto registro duomenis. Pagal ABĮ 11 straipsnio 8 dalį, likvidavus įmonę ir sumokėjus mokesčius, atsiskaičius su darbuotojais bei kreditoriais, likęs bendrovės turtas ir vėliau paaiškėjęs turtas padalijamas akcininkams, nes, užbaigus teisminį bankroto bylos nagrinėjimą ir išregistravus įmonę, laikytina, kad pagal galimybes atsiskaityta su kreditoriais. Toks turto paskirstymas prieštarautų teisingumo principams, pažeistų kreditorių interesus, nes turtas atitektų fiziniams asmenims, dėl kurių netinkamo įmonės valdymo įmonė paprastai ir privedama prie bankroto. Be to, dėl paminėtos ABĮ nuostatos vėliau paaiškėjęs turtas negali būti pripažintas ir bešeimininkiu (CK 4.57 str. 1 d.).

6Buvęs LAB „Vidurdienis“ bankroto administratorius atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo palikti nepakeistą skundžiamą teismo nutartį, o skundą atmesti. Nurodo, jog šios bylos ginčo esmė yra proceso atnaujinimo galimumo klausimas, kai neegzistuoja viena iš proceso šalių. Pažymi, jog juridinis asmuo nustoja egzistuoti kaip civilinių teisinių santykių subjektas nuo jo išregistravimo iš Juridinių asmenų registro, todėl po išregistravimo nebegalimas teisių ir pareigų perėmimas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad juridinio asmens išregistravimas iš registro reiškia, jog pasibaigė ir bankroto bylos nagrinėjimas, o tolesni ginčai dėl bankroto procedūrų nebegali būti inicijuojami (2005 m. gruodžio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-653/2005; 2003 m. vasario 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-265/2003). Teigia, jog šiuo atveju nebeliko procesinės šalies, atsakovo (CPK 41 str. 1 d.), be to, nelogiškas apelianto teiginys dėl likviduotos dėl bankroto įmonės akcininkų teisių gauti dalį vėliau paaiškėjusio likviduotos dėl bankroto įmonės turto, nes toks turtas dalijamas ABĮ 73 straipsnio ketvirtoje dalyje nustatyta tvarka, t.y. pirmiausia atsiskaičius su visais įmonės kreditoriais. Be to, ABĮ 73 straipsnio 15 dalis nustato, jog bendrovės turtas negali būti dalijamas akcininkams tol, kol nebus atsiskaityta su kreditoriais. Pažymi, jog šios nuostatos taikytinos, kai įmonė likviduojama ne dėl bankroto, o kitais įstatymuose numatytais pagrindais, nes ĮBĮ, kaip specialusis įstatymas, tokios procedūros nenumato.

7VSDFV atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo jį patenkinti, atnaujinti procesą. Nurodo, jog bankroto administratorius netinkamai įvertino likviduotos įmonės nekilnojamojo turto perleidimo sandorį, nes jo forma neatitiko imperatyvių įstatymo nuostatų, neinformavo kreditorių apie įmonės turimą turtą, dėl ko jis nebuvo realizuotas ir liko nepatenkinti įmonės kreditorių interesai.

8Atskirasis skundas netenkintinas.

9Pagal Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 10 straipsnio 1 dalį, bankroto bylose taikomos bendrosios ginčo teisenos civilinio proceso nuostatos, išskyrus, jei ĮBĮ nustato kitaip.

10CPK 365 straipsnio 1 dalis nustato, jog bylos, užbaigtos įsiteisėjusiu teismo sprendimu (nutartimi), procesas gali būti atnaujintas CPK XVIII skyriaus nustatytais pagrindais ir tvarka. Prašymą atnaujinti procesą gali paduoti šalys ir tretieji asmenys, taip pat neįtraukti į bylos nagrinėjimą asmenys, jeigu įsiteisėjęs sprendimas ar nutartis, pažeidžia jų teises ar įstatymų saugomus interesus. Proceso atnaujinimo institutas yra savarankiška išimtinė civilinio proceso stadija, kuria siekiama užtikrinti teisėtumą civiliniame procese, panaikinti teismų klaidas, kurios gali paaiškėti dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių. Prašymo dėl proceso atnaujinimo ir atnaujintos bylos nagrinėjimas vyksta keliomis stadijomis.

11Pagal CPK 370 straipsnio nuostatas teismas, priėmęs pareiškėjo prašymą atnaujinti procesą, išsiunčia prašymo nuorašus šalims ir tretiesiems asmenims ir paskiria prašymo nagrinėjimo teismo posėdyje datą, apie posėdžio vietą ir laiką teismo šaukimais informuodamas dalyvaujančius byloje asmenis, kurie turi teisę pateikti atsiliepimus į prašymą atnaujinti procesą (CPK 370 str. 2 d.). CPK 370 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad, išnagrinėjęs teismo posėdyje prašymo atnaujinti procesą klausimą ir nustatęs, jog prašymas paduotas nepraleidus CPK 368 straipsnyje nustatyto termino ir pagrįstas CPK 366 straipsnio 1 dalyje nustatytais pagrindais, teismas nutartimi atnaujina procesą ir paskiria bylos nagrinėjimo teismo posėdyje datą arba nutartimi procesą atnaujinti atsisako, jei konstatuoja, kad yra aukščiau nurodyti trūkumai.

12Ši byla dėl proceso atnaujinimo pradėta pagal pareiškėjo VMI pareiškimą dėl proceso atnaujinimo, kuris priimtas 2005 m. lapkričio 10 d. teismo nutartimi, paskirtas jo nagrinėjimas teismo posėdyje, informuojant apie tai byloje dalyvavusius asmenis bei pasiūlant jiems pateikti atsiliepimus (b.l.11). 2006-01-26 teismo posėdyje teismas, pagal CPK 370 straipsnio 2 dalies reikalavimus nagrinėdamas pareiškimą dėl proceso atnaujinimo AB „Vidurdienis“ bankroto byloje, priėmė nutartį nutraukti civilinę bylą Nr. 2-112-368/2006 dėl proceso atnaujinimo CPK 293 straipsnio 8 punkto pagrindu, konstatavęs, kad, likviduotas juridinis asmuo AB „Vidurdienis“, išregistruotas iš Juridinių asmenų registro, t.y. juridinis asmuo, kuris buvo viena iš bylos šalių, pasibaigė, o, atsižvelgiant į ginčo teisinius santykius (bankroto), neleidžiamas teisių perėmimas.

13CK 2.95 straipsnio 3 dalis nustato, kad juridinis asmuo pasibaigia nuo jo išregistravimo iš Juridinių asmenų registro. Civilinėse bylose proceso šalimi gali būti tik civilinį procesinį teisnumą ir veiksnumą turintys juridiniai asmenys (CPK 38 str. 1 d.).

14CPK 293 straipsnio 8 punkte nustatyta, jog teismas nutraukia bylą, jei, likvidavus juridinį asmenį, kuris buvo viena iš bylos šalių, atsižvelgiant į ginčo teisinius santykius, neleidžiamas teisių perėmimas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, jog, išregistravus bankrutavusią įmonę iš registro, tolesni ginčai dėl neegzistuojančios įmonės bankroto procedūrų negali būti inicijuojami (2005 m. gruodžio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-653/2005), jog, išregistravus bankrutavusį juridinį asmenį iš Juridinių asmenų registro, pasibaigia bankroto bylos nagrinėjimas (2003 m. vasario 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-265/2003).

15Pagal bylos duomenis Šiaulių apygardos teismas 2002 m. liepos 16 d. nutartimi nutarė užbaigti LAB „Vidurdienis“ bankroto procedūrą ir išregistruoti įmonę iš įmonių rejestro (b.l.7), o likviduota dėl bankroto įmonė AB „Vidurdienis“ 2002-10-18 išregistruota iš Juridinių asmenų registro (b.l. 5-6), todėl neliko civilinės bylos šalies (atsakovo), įmonė nebeegzistuoja kaip teisinių santykių subjektas, nėra jos teisių ir pareigų perėmėjo. Apygardos teismui priėmus pareiškimą dėl proceso atnaujinimo ir pradėjus jį nagrinėti, paaiškėjo, kad atsakovas likviduotas dėl bankroto ir išregistruotas iš Juridinių asmenų registro, t.y. jis neegzistuoja, o nesant subjekto, negalima ir teisena, todėl teismas turėjo pagrindo nutraukti civilinę bylą dėl proceso atnaujinimo, ir, priimdamas skundžiamą nutartį, nepažeidė įstatymo (CPK 293 str. 8 p., 370 str.).

16Dėl to nėra pagrindo atskirojo skundo argumentais panaikinti apygardos teismo nutartį (CPK 338 str., 329 str., 328 str.).

17Kiti apelianto argumentai neturi juridinės reikšmės nagrinėjant atskirąjį skundą dėl nurodytos teismo nutarties bei nepaneigia skundžiamos teismo nutarties išvadų ir motyvų, o gali būti reikšmingi kreipiantis į teismą ginčo teisenos tvarka bendrais pagrindais dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ar nuostolių, padarytų dėl bankroto administratoriaus kaltės, atlyginimo (CPK 5 str. 1 d.; CK 6.245-6.262 str.; ĮBĮ 11 str. 3 d. 3 p., 8 p., 23 p., 6 d.).

18Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

19Palikti nepakeistą Šiaulių apygardos teismo 2006 m. sausio 26 d. nutartį.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Šiaulių apygardos teismas 2000 m. liepos 3 d. nutartimi iškėlė AB... 3. Pareiškėjas VMI pateikė pareiškimą atnaujinti procesą AB... 4. Šiaulių apygardos teismas 2006 m. sausio 26 d. nutartimi nutraukė civilinę... 5. Pareiškėjas atskiruoju skundu prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo... 6. Buvęs LAB „Vidurdienis“ bankroto administratorius atsiliepimu į... 7. VSDFV atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo jį patenkinti, atnaujinti... 8. Atskirasis skundas netenkintinas.... 9. Pagal Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 10 straipsnio 1 dalį,... 10. CPK 365 straipsnio 1 dalis nustato, jog bylos, užbaigtos įsiteisėjusiu... 11. Pagal CPK 370 straipsnio nuostatas teismas, priėmęs pareiškėjo prašymą... 12. Ši byla dėl proceso atnaujinimo pradėta pagal pareiškėjo VMI pareiškimą... 13. CK 2.95 straipsnio 3 dalis nustato, kad juridinis asmuo pasibaigia nuo jo... 14. CPK 293 straipsnio 8 punkte nustatyta, jog teismas nutraukia bylą, jei,... 15. Pagal bylos duomenis Šiaulių apygardos teismas 2002 m. liepos 16 d. nutartimi... 16. Dėl to nėra pagrindo atskirojo skundo argumentais panaikinti apygardos teismo... 17. Kiti apelianto argumentai neturi juridinės reikšmės nagrinėjant atskirąjį... 18. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1... 19. Palikti nepakeistą Šiaulių apygardos teismo 2006 m. sausio 26 d. nutartį....