Byla eI-22-968/2018
Dėl įsakymo panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Ryčio Krasausko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Ivetos Pelienės ir Mefodijos Povilaitienės, dalyvaujant pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Kauno vandenys“ atstovui advokatui Sauliui Urbonavičiui, atsakovės Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros atstovei E. J., trečiojo suinteresuoto asmens Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos atstovui V. S., trečiojo suinteresuoto asmens WTE Wassertechnik Gmbh atstovui advokatui Liutaurui Baikščiui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Kauno vandenys“ skundą atsakovei Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai, WTE Wassertechnik Gmbh ir akcinei bendrovei „Požeminiai darbai“, dėl įsakymo panaikinimo.

3Teismas

Nustatė

41. Pareiškėja UAB „Kauno vandenys“ kreipėsi į teismą su skundu (elektroninės bylos Nr. eI-22-968/2018 (toliau – e. byla) 1 t., b. l. 1–15), kuriuo prašo panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros (toliau – Agentūra) direktoriaus 2014-11-28 įsakymą Nr. T1-191 „Dėl projekto Nr. 2001/LT/16/P/PE/007 „Kauno nuotekų valymo įrenginių išplėtimas, įdiegiant biologinio valymo grandį, bei tinklų išplėtimas“ netinkamomis finansuoti pripažintų lėšų grąžinimo“ (toliau – Įsakymas) ir priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

52. Pareiškėja nurodo, kad Įsakymas, kuriuo ji įpareigota grąžinti 509 303,29 Lt (147 504,42 Eur) Europos Sąjungos (toliau – ES) finansinės paramos bei bendrojo finansavimo lėšų į Agentūros sąskaitą, yra neteisėtas, nepagrįstas ir todėl naikintinas. Pareiškėja skundą grindžia šiais argumentais:

62.1. Įsakymas yra neteisėtas, nes priimtas neįgalioto asmens. Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-08-24 nutarimu Nr. 1026 patvirtintų ES Sanglaudos fondo lėšų administravimo Lietuvoje taisyklių (toliau – Administravimo taisyklės) 8.4 punktą kompetenciją priimti sprendimus dėl neteisėtai išmokėtų ir (arba) panaudotų lėšų grąžinimo, vykdyti šių lėšų susigrąžinimą ir (arba) įgalioti įgyvendinančiąją instituciją vykdyti neteisėtai išmokėtų ir (arba) panaudotų lėšų susigrąžinimą turi išimtinai tarpinė institucija, t. y. Aplinkos ministerija. Pagal nurodytą teisinį reguliavimą tarpinė institucija turi teisę įgalioti vykdyti neteisėtai išmokėtų ir (arba) panaudotų lėšų susigrąžinimą, tačiau Aplinkos ministerija neturi teisės įgalioti įgyvendinančią instituciją, t. y. Agentūrą, priimti patį sprendimą dėl neteisėtai išmokėtų ir (arba) panaudotų lėšų grąžinimo. Pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-08-11 įsakymu Nr. D1-632 patvirtintų Agentūros nuostatų (toliau – Nuostatai) 6.6 punktą Agentūrai suteikta kompetencija tik atlikti įtariamų pažeidimų tyrimus ir informuoti Aplinkos ministeriją apie nustatytus pažeidimus, tačiau Agentūra neturi teisės dėl to priimti sprendimą. Nagrinėjamu atveju 2014-10-21 išvadą „Dėl Sanglaudos fondo projekto Nr. 2001/LT/16/P/PE/007 „Kauno nuotekų valymo įrenginių išplėtimas įdiegiant biologinio valymo grandį bei tinklų išplėtimas“ viešojo pirkimo“ (toliau – Išvada) parengė Aplinkos ministerija, tačiau sprendimą dėl pažeidimo Įsakymu priėmė Agentūra.

72.2. Įsakymas neatitinka formos, turinio reikalavimų, nemotyvuotas ir nepagrįstas, prieštarauja Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau – VAĮ) 8 straipsnio 1 dalyje nustatytiems reikalavimams. Įsakyme nenurodyta aiški priežastis sugrąžinti lėšas, nors tokia priežastis Įsakyme privalėjo būti nurodyta pagal Vyriausybės 2005-05-30 nutarimu Nr. 590 patvirtintų Finansinės paramos, išmokėtos ir (ar) panaudotos pažeidžiant teisės aktus, grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių (toliau – Paramos grąžinimo taisyklės) 9.2 punktą. Išvadoje nurodoma kita susigrąžintina suma nei Įsakyme, todėl nėra aišku, kokiu pagrindu yra paskaičiuota reikalaujama grąžinti 509 303,29 Lt suma. Agentūros 2014-11-28 raštas Nr. (29-2-7) APVA-2061 „Dėl pažeidimo vykdant projektą Nr. 2001/LT/16/P/PE/007 „Kauno nuotekų valymo įrenginių išplėtimas, įdiegiant biologinio valymo grandį, bei tinklų išplėtimas (toliau – Projektas)“ (toliau – 2014-11-28 raštas) ir Išvada negali būti laikomi sudėtine Įsakymo dalimi. Įsakyme vadovaujamasi Paramos grąžinimo taisyklių 5.1.1 punktu, pagal kurį sprendimas susigrąžinti lėšas priimamas, kai administruojanti institucija arba įgyvendinančioji institucija nesilaikė ES ir (arba) Lietuvos Respublikos teisės aktų ir (arba) tarptautinių sutarčių ir dėl to projekto vykdytojui išmokėta arba už jį sumokėta lėšų suma, didesnė už nurodytąją paramos sutartyje, tačiau nei Įsakyme, nei prieš jo priėmimą parengtuose dokumentuose nėra pateikiami jokie paaiškinimai, kad buvo viršyta paramos sutartyje numatyta suma.

82.3. Įsakyme nėra nurodytas konkretus Paramos grąžinimo taisyklių ar Lietuvos Respublikos finansų ministro 2005-10-17 įsakymu Nr. 1K-307 patvirtintų ES finansinės paramos naudojimo pažeidimų nustatymo bei šalinimo ir apribojimų gauti ES finansinę paramą nustatymo taisyklių (toliau – Pažeidimų taisyklės) punktas, kuriame būtų įtvirtinta nuostata, pagal kurią lėšos sugrąžinamos iš galutinių paramos gavėjų, nepaisant to, koks subjektas padarė pažeidimą. Pagal 2005-10-14 sudarytą statybos rangos sutartį Nr. V/2005/K16 dėl Kauno nuotekų valymo įrenginių išplėtimo, įdiegiant biologinio valdymo grandį (toliau – Rangos sutartis) viešuosius pirkimus organizavo ir pareigą mokėti už atliktus darbus turėjo Agentūra, pareiškėja neturėjo jokios įtakos viešųjų pirkimų organizavimui ir jų sąlygų nustatymui. Taip pat pagal Rangos sutartį pareiškėja neturėjo prievolės mokėti WTE Wassertechnik GmbH (toliau – WTE) ir AB „Požeminiai darbai“ (toliau – WTE ir AB „Požeminiai darbai“ vadinami rangovais) už rangos darbus ar kitas sumas. Rangovams pagal šią sutartį sumokėta 63 498 495,97 Lt t. y. neviršijant fiksuotos kainos, numatytos Rangos sutartyje. Paramos grąžinimo taisyklių 5.1.1 punkte nurodyta Projekto vykdytojo sąvoka apima ir rangovus, kuriems Agentūra tiesiogiai mokėjo pagal šią Rangos sutartį. Įsakyme turėjo būti aiškiai ir motyvuotai nurodyta, kuo remiantis yra laikoma, kad Įsakymu reikalaujama grąžinti suma viršija paramos sutartyje nurodytą sumą ir kodėl Įsakyme nurodytą sumą turi grąžinti pareiškėja, jei pagal Paramos grąžinimo taisykles projekto vykdytoju yra rangovai, o pagal Išvadą ir Europos Komisijos raštą pažeidimą padarė būtent Agentūra. Jokie motyvai ar argumentai dėl lėšų grąžinimo iš pareiškėjos Įsakyme nėra pateikiami. Neįrodžius galutinio paramos gavėjo kaltės dėl netinkamo ir neteisėto paramos lėšų panaudojimo, tokios lėšos turi būti grąžintos iš institucijos, įgyvendinančios Sanglaudos fondo lėšų naudojimą, t. y. Agentūros, biudžeto. Tik Agentūra privalėjo užtikrinti, jog Sanglaudos fondo lėšos būtų panaudotos tinkamai, ir išlaidos, kurios pagal taikytinus teisės aktus ir kitas taisykles, sutartis, susitarimus negali būti finansuojamos, nebūtų apmokamos.

92.4. Išvadoje nekonstatuota, kad išlaidos panaudotos neteisėtai, o pateikta rekomendacija dėl finansinės korekcijos taikymo yra nepagrįsta ir neteisėta, nes pareiškėja, vykdydama Rangos sutartį, nepadarė jokių viešųjų pirkimų pažeidimų. Pareiškėja neturėjo nei teisių, nei įgaliojimų organizuoti ar vykdyti viešąjį pirkimą sudarant Rangos sutartį ar įsigyjant papildomus darbus pagal ją. Todėl Išvados teiginiai, kad pareiškėja, norėdama įsigyti papildomus elektros generatorių įrengimo darbus, turėjo vykdyti naują viešąjį pirkimą atviro konkurso būdu prieštarauja Rangos sutarties nuostatoms ir faktinėms aplinkybėms.

102.5. Išvadoje Aplinkos ministerija netinkamai analizavo ir vertino Projekto dokumentaciją. Pagal Rangos sutarties 4.11 punktą šios sutarties suma apima visus rangovų sutartinius įsipareigojimus (įskaitant ir rezervines sumas) ir visus dalykus, kurie būtini deramai projektuoti, vykdyti ir baigti darbus ir ištaisyti defektus. Savo pasiūlyme rangovai taip pat nurodė ir rezervines sumas (įskaitant sumas, reikalingas biodujų elektros generatoriams), kurios gali būti panaudotos papildomiems darbams, papildomai užsakytiems pareiškėjos, ir kurios tapo Rangos sutarties kainos dalimi. Atsižvelgiant į tai, 2007-02-22 buvo patvirtintas Pakeitimas Nr. 2, kuriuo su rangovais sutarta dėl papildomų darbų, susijusių su biodujų elektros generatorių įrengimu, atlikimo, o su tuo susijusiems darbams iš rezervinių sumų skirta 2 049 213 Lt, todėl Pakeitimo Nr. 2 pagrindu patirtos išlaidos yra tinkamos, o atskiros viešųjų pirkimų procedūros vykdyti nereikėjo. Pareiškėja, žinodama Agentūros pareigas, kylančias iš teisės aktų ir Rangos sutarties pagrįstai tikėjosi, kad rangovams išmokėtos lėšos yra teisėtos, pagrįstos ir tinkamos finansuoti iš Sanglaudos fondo. Atsižvelgiant į tai, kad pati Agentūra viešojo pirkimo būdu patvirtino rangovų pasiūlymą, pareiškėja net neturėtų galimybės kvestionuoti Rangos sutartyje nurodytų sumų. Be to, įsigijus papildomus darbus nebuvo viršyta Rangos sutarties vertė.

112.6. Net jei teismo būtų paneigta, kad Agentūra neturi teisės reikalauti lėšų grąžinimo iš pareiškėjos (su kuo pareiškėja nesutinka), vykdydama Rangos sutartį, pareiškėja nepadarė jokių viešųjų pirkimų pažeidimų, dėl kurių būtų galima pareiškėjai taikyti sankciją atsižvelgiant į Finansinių korekcijų taikymo dėl pažeidimų srityje gairių (toliau – Gairės) nuostatas.

123. Teismo posėdyje pareiškėjos atstovas prašė skundą tenkinti jame nurodytų argumentų pagrindu. Taip pat pateikė papildomus argumentus. Teismui 2018-03-08 pateiktuose rašytiniuose paaiškinimuose, be kita ko, nurodė, kad Įsakymas priimtas praleidus Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalyje nustatytą ketverių metų senaties terminą.

134. Atsakovė Agentūra atsiliepime (e. bylos 1 t., b. l. 119–125) su pareiškėjos skundu nesutinka, prašo jį atmesti. Nurodo, kad:

144.1. Agentūros direktorius, priimdamas Įsakymą, neviršijo įgaliojimų. Agentūros sprendimas išdėstytas ne tik Įsakyme, bet ir kartu su 2014-11-28 raštu pareiškėjai siųstoje Išvadoje ir Pranešime apie pažeidimą. Šie dokumentai yra neatskiriama Įsakymo dalimi. Agentūra Įsakymą grindžia Paramos grąžinimo taisyklių 5.1.1 punktu, kuris taikomas ES ir (arba) Lietuvos Respublikos teisės aktų nesilaikius dėl Agentūros kaltės. Todėl pareiškėjos argumentai, esą Įsakymas yra nemotyvuotas ir Išvadoje nurodytos aplinkybės negali būti laikomos Įsakymo motyvais, yra nepagrįsti.

154.2. Pažeidimų, susijusių su ES finansinės paramos naudojimu, nustatymo ir šalinimo tvarką nustato Pažeidimų taisyklės, kuriose projekto vykdytojo sąvoka nėra nustatyta, tačiau taikant analogiją ir vadovaujantis kitais teisės aktais projekto vykdytoju yra laikomas galutinis paramos gavėjas. Pažeidimų taisyklėse yra aiškiai įvardyta, kad pažeidimą gali padaryti tiek projekto vykdytojas, tiek paramą administruojanti institucija, tačiau, nepaisant to, kas padarė pažeidimą, dėl šio pažeidimo neteisėtai išmokėtos lėšos turi būti susigrąžinamos iš galutinio paramos gavėjo pagal Paramos grąžinimo taisykles. Atitinkamai Paramos grąžinimo taisyklės nustato pareigą grąžinti lėšas būtent projekto vykdytojui, kuriuo pagal šių taisyklių 2 punktą yra projekto vykdytojas, galutinis paramos gavėjas, rangovas, paslaugų teikėjas arba prekių tiekėjas. Pagal nacionalinės teisės aktų nuostatas, valstybė, atsakydama prieš ES už netinkamai įsisavintas lėšas, turi šias lėšas susigrąžinti iš projektų vykdytojų. Tokiu būdu užtikrinama valstybės finansinių interesų apsauga. Pagal 1994-05-16 ES Tarybos reglamente (EB) Nr. 1164/94, įsteigiančiame Sanglaudos fondą ir pastarąjį reglamentą įgyvendinančiuose reglamentuose įtvirtintą teisinį reguliavimą ES nėra svarbu, kuri valstybės narės institucija yra atsakinga už netinkamą lėšų išmokėjimą, ES svarbiausia, kad netinkamai išmokėtos lėšos būtų susigrąžintos. Pareiga susigražinti neteisėtai, t. y. dėl pažeidimo ar aplaidumo išmokėtas lėšas tenka valstybei narei naudos gavėjai. ES teisės aktų nuostatos daro netiesioginę nuorodą, kad valstybė narė turi lėšas susigrąžinti, t. y. jas turi grąžinti asmenys, kuriems šios lėšos buvo neteisėtai išmokėtos (galutiniai paramos gavėjai). Minėtas principas įtvirtintas ir 2008-02-29 sutartyje Nr. 2008/GPG/A5/5-90 Dėl užduočių ir atsakomybės pasiskirstymo įgyvendinant projektą „Kauno nuotekų valymo įrenginių išplėtimas, įdiegiant biologinio valymo grandį, bei tinklų išplėtimas“ (toliau – GPG sutartis), kuri buvo pasirašyta tarp pareiškėjos ir Agentūros. Šios sutarties 4.1. punkte nurodyta, kad jeigu atliekant auditą ar kitus patikrinimus paaiškės, kad iš projekto lėšų buvo apmokėtos išlaidos, kurios nėra tinkamos apmokėjimui iš Sanglaudos fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų, šitos išlaidos bus išieškotos iš Galutinio paramos gavėjo.

165. Teismo posėdyje Agentūros atstovas prašė pareiškėjos skundą atmesti, palaikė atsiliepime nurodytus argumentus. Taip pat pateikė papildomus argumentus. Teismui 2018-03-09 pateiktuose rašytiniuose paaiškinimuose, be kita ko, nurodė, kad narinėjamu atveju Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalyje nustatytas ketverių metų senaties terminas nėra suėjęs.

176. Trečiasis suinteresuotas asmuo Aplinkos ministerija atsiliepime (e. bylos 1 t., b. l. 93–98) su pareiškėjos skundu nesutinka. Nurodo, kad:

186.1. Agentūros direktorius turėjo teisę priimti Įsakymą. Agentūros sprendimas yra išdėstytas ne tik Įsakyme, tačiau ir kartu su Agentūros 2014-11-28 raštu pareiškėjai siųstuose dokumentuose – Išvadoje ir Pranešime apie pažeidimą. Todėl Įsakymas yra pagrįstas objektyviomis aplinkybėmis ir teisės normomis, pritaikyta poveikio priemonė yra motyvuota, skundžiamo Įsakymo pagrindu pareiškėjai kylančios pareigos suformuluotos aiškiai ir nedviprasmiškai. Pagal Paramos grąžinimo taisyklių 5.1.1 punktą lėšos turi būti susigrąžinamos, jei projekto vykdytojui išmokėta arba už jį sumokėta lėšų suma, didesnė už nurodytąją paramos sutartyje. Šiuo atveju pareiškėja neginčija, kad pagal Rangos sutartį rangovams mokėjimai buvo atliekami už jį. Vadovaujantis Pažeidimų taisyklių ir Paramos lėšų grąžinimo taisyklių nuostatomis, būtent pareiškėja privalo grąžinti netinkamomis finansuoti pripažintas lėšas.

196.2. Rangovai Rangos sutarties vykdymo metu atliko prijungimo prie išorinių elektros tinklų darbus pagal UAB „VST“ technines sąlygas, t. y. atliko Rangos sutartyje nenumatytus darbus (Pakeitimas Nr. 2). Rangos sutarties sudarymo metu buvo atsisakyta Konkurso sąlygų III tomo 5 skyriaus dalies darbų (rangovai pateikė alternatyvų pasiūlymą), įskaitant prijungimo prie išorinių elektros tinklų darbus, tačiau Rangos sutarties vykdymo metu šiuos darbus atliko. Vertinant Rangos sutarties sudarymo aplinkybes, šie darbai nelaikytini atsiradusiais dėl nenumatytų aplinkybių, o netgi priešingai – jie atsirado dėl to, kad Rangos sutartis buvo pasirašyta pagal alternatyvų Rangovo pasiūlymą. Situacija, kai Rangovas pateikia alternatyvų pasiūlymą ir pasirašoma Rangos sutartis, kuria atsisakoma dalies darbų, o Rangos sutarties vykdymo metu darbai, kurių buvo atsisakyta Rangos sutarties sudarymo metu, atliekami kaip papildomi darbai ir gaunamas papildomas apmokėjimas, pripažintina, kaip neatitinkanti papildomų darbų, būtinų tinkamam Rangos sutarties įvykdymui sampratos. Atsižvelgiant į faktines aplinkybes, Aplinkos ministerijos išvadose pagrįstai pažymėta, kad vykdant Rangos sutartį privalo būti laikomasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų viešųjų pirkimų nediskriminavimo ir lygiateisiškumo principų. Kai laimėtoju pripažįstamas alternatyvų pasiūlymą pateikęs tiekėjas, nors kiti tiekėjai pateikė visus darbus apimančius pasiūlymus, o vėliau laimėtojui papildomai apmokama už darbus, kurių buvo atsisakyta, reiškia, kad pasiūlymai buvo vertinti nelygiavertiškai, buvo diskriminuojami visus darbus pasiūlę tiekėjai, kurie būtų galėję laimėti konkursą ir vykdyti sutartį, jeigu jų pasiūlymai būtų vertinti be dalies darbų. Užsakovas, norėdamas įsigyti papildomus elektros generatorių įrengimo darbus, turėjo vykdyti naują viešąjį pirkimą atviro konkurso būdu, nes papildomi darbai neatitinka nenumatytų darbų apibrėžimo, pateikto VPĮ 45 straipsnio 4 dalies 1 punkte.

207. Teismo posėdyje Aplinkos ministerijos atstovas prašė pareiškėjos skundą atmesti, palaikė atsiliepime išdėstytus argumentus. Taip pat pateikė papildomus argumentus. Teismui 2018-03-09 pateiktuose rašytiniuose paaiškinimuose, be kita ko, nurodė, kad narinėjamu atveju Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalyje nustatytas ketverių metų senaties terminas nėra taikomas.

218. Trečiasis suinteresuotas asmuo WTE rašytiniuose paaiškinimuose (e. bylos 2 t., b. l. 21–24) prašo tenkinti pareiškėjos skundą ir priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad:

228.1. Agentūra, priimdama Įsakymą, viršijo įgaliojimus, pažeidė VAĮ 3 straipsnyje įtvirtintą nepiktnaudžiavimo valdžia principą. Jos priimtas Įsakymas yra nemotyvuotas. Agentūra privalo užtikrinti tinkamą Sanglaudos fondo lėšų naudojimą, todėl nustačius faktą, kad parama buvo panaudota netinkamai, atsakomybė dėl netinkamų finansuoti lėšų turi tekti įgyvendinančiajai institucijai, atsakingai už išlaidų tinkamumo nustatymą, t. y. Agentūrai, o ne pareiškėjai, kuri pagrįstai tikėjo, kad lėšų išmokėjimas pats savaime reiškia kompetentingų institucijų patvirtinimą, kad jos apskritai tinkamos finansuoti iš Sanglaudos fondo ir gali būti skiriamos. Nenustačius konkretaus VTĮ pažeidimo dėl netinkamo lėšų panaudojimo pagal Rangos sutartį, nėra pagrindo pareiškėjai taikyti finansinę korekciją ir reikalauti sumokėti (grąžinti) Įsakyme nurodytas lėšas.

238.2. Nagrinėjamu atveju turi būti taikomas 1995-12-18 Tarybos Reglamento Nr. 2988/95 nuostatos dėl ketverių metų senaties. Šis senaties terminas taikytinas Sanglaudos fondo projektams lėšų susigrąžinimo atveju. Kadangi pažeidimas neva buvo padarytas dar 2005 metais, laikytina, kad nuo pažeidimo galimo padarymo dienos yra praėję 10 metų. Todėl senaties terminas minėtoms procedūroms jau yra pasibaigęs ir Įsakymas naikintinas.

248.3. Rangos sutartis sudaryta pagal FIDIC (Tarptautinės inžinierių konsultantų federacijos) rangovo projektuojamų statybos ir inžinierių darbų, elektros ir mechanikos įrenginių Projektavimo ir statybos bei įrangos sutarties sąlygas. Rangos sutartyje sulygta fiksuota 21 703 332,64 EUR (74 928 225,28 LTL) sutarties kaina mokėtina iš Lietuvos Respublikos biudžeto ir Sanglaudos fondo lėšų. Kadangi rangovai nurodė, kad numatyto rezervo (492 354, 02 EUR) dujų generatoriaus įsigijimui ir instaliavimui gali nepakakti, rangovams pagal Rangos sutarties pakeitimą išmokėta didesnė suma (593 493,11 EUR) už elektros generatorių įrengimo darbus. Nėra pagrindo pripažinti, kad papildomai sumokėta didesnė suma, nei numatyta rezerve, buvo išmokėta be pagrindo, kadangi pagal FIDIC principus sudarytos sutartys pagal savo esmę skirtos optimizuoti patiriamus kaštus jas vykdant, bei formuluojamos neišskiriant susijusių darbų kaip kitos rangos sutarties (šiuo atveju, ir kito viešojo pirkimo) objekto. Kadangi kitus darbus vykdantis rangovas geriausiai ir, tikėtina, greičiausiai atliktų su jais susijusius darbus, kaip įvyko ir nagrinėjamu atveju, WTE mano, kad Agentūra nepagrįstai teigia, jog už tokių susijusių darbų – elektros generatorių įrengimo darbų – apmokėjimą turėtų būti taikoma finansinė korekcija, ypač kuomet šie darbai buvo atliktini ir būtini kitiems darbams užbaigti ir saugiai bei tinkamai naudoti. Aplinkos ministerijos išvadoje nėra nustatyta, kad šios išlaidos buvo panaudotos neteisėtai, todėl Įsakymas, kuriuo pareiškėjai pritaikyta finansinė korekcija, yra naikintinas ir dėl šios priežasties.

259. Teismo posėdyje WTE atstovas prašė pareiškėjos skundą tenkinti. Taip pat pateikė papildomus argumentus. Teismui 2018-03-08 pateiktuose rašytiniuose paaiškinimuose nurodo, kad Įsakymas yra priimtas praleidus Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą 4 metų patraukimo atsakomybėn senaties terminą, prašo šį senaties terminą taikyti ir Įsakymą panaikinti.

2610. Proceso dalyviams kai kuriuos dokumentus pateikus popierine forma suformuota popierinė byla (toliau – Popierinė byla).

27Teismas

konstatuoja:

2811. Byloje ginčas kilo dėl Įsakymo, kuriuo nurodyta pareiškėjai grąžinti 509 303,29 Lt neteisėtai išmokėtų Sanglaudos fondo paramos lėšų, teisėtumo ir pagrįstumo.

2912. Remiantis rašytiniais įrodymais nustatyta, kad:

3012.1. Vykdant iš 2000–2006 m. ES sanglaudos fondo finansuojamą projektą Nr. 2001/LT/16/P/PE/007 „Kauno nuotekų valymo įrenginių išplėtimas, įdiegiant biologinio valymo grandį, bei tinklų išplėtimas“ (Projektą) pareiškėja UAB „Kauno vandenys“, Agentūra („Perkančioji organizacija“), WTE ir AB „Požeminiai darbai“ (rangovai) 2005-10-14 pasirašė rangos sutartį Nr. V/2005/K16 „Kauno nuotekų valymo įrenginių išplėtimas, įdiegiant biologinio valymo grandį“ (Rangos sutartį), kurios kaina – 74 928 225,28 Lt (Popierinės bylos 1 t., b. l. 21–55). Iš Projekto pirkimo dokumentų II tomo 3 skyriaus „Konkrečios sutarties sąlygos“ 1.1 punkto matyti, kad Agentūra yra įvardijama Perkančiąją organizacija, kuri pagal 1.15 punktą, be kita ko, vykdo Rangos sutarties pirkimo procedūras (Popierinės bylos 1 t., b. l. 28, 40).

3112.2. Rangos sutarties vykdymo metu 2007-02-22 atliktas pakeitimas (Pakeitimas Nr. 2), kuriuo sutarta dėl papildomų darbų, susijusių su biodujų elektros generatorių įrengimu, atlikimo (Popierinės bylos 1 t., b. l. 56–60).

3212.3. Aplinkos ministerija, atlikusi pažeidimo tyrimą, 2014-10-21 Išvadoje konstatavo, kad Pakeitimas Nr. 2 buvo atliktas neteisėtai, pažeidžiant viešųjų pirkimų lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principus ir pasiūlė taikyti 25 proc. (148 373,28 Eur) finansinę pataisą išlaidoms, patirtoms pagal Pakeitimą Nr. 2 (Popierinės bylos 2 t., b. l. 4–8).

3312.4. Agentūra 2014-11-24 surašė pranešimą apie pažeidimą Nr. 1 (toliau – 2014-11-24 Pranešimas apie pažeidimą), kuriame nurodė, kad Pakeitimu Nr. 2 įsigijus papildomus darbus ne pagal VPĮ numatytas procedūras buvo pažeista VPĮ 3 straipsnio 1 dalis, nurodė, kad dėl šio 2007-02-22 padaryto pažeidimo susigrąžintina lėšų suma – 509 303,29 Lt.

3412.5. Agentūros direktorius 2014-11-28 priėmė skundžiamą Įsakymą, kuriuo konstatavo, kad vykdant Rangos sutartį buvo netinkamai panaudotos Projektui skirtos finansavimo lėšos, pažeistos VPĮ 3 straipsnio 1 dalies nuostatos ir nurodė pareiškėjai grąžinti 509 303,29 Lt Sanglaudos fondo lėšų (Popierinės bylos 2 t., b. l. 11–12).

3513. Atsižvelgiant į proceso dalyvių išdėstytus argumentus, nagrinėjamu atveju pirmiausiai būtina įvertinti, ar yra pagrindas taikyti Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalyje nustatytą ketverių metų senaties terminą. Taip pat reikia atsakyti į klausimą, ar nagrinėjamu atveju priimdamas Įsakymą Agentūros direktorius neviršijo jam suteiktų įgaliojimų, ir ar toks įgaliojimų viršijimas (jeigu jis būtų nustatytas) nėra pakankamas pagrindas Įsakymo panaikinimui.

36Dėl senaties termino taikymo

3714. Trečiasis suinteresuotas asmuo WTE, kuriam teismo posėdyje pritarė ir pareiškėja, teigia, kad Įsakymas priimtas praleidus Reglamente Nr. 2988/95 nustatytą ketverių metų senaties terminą, kuris, jų nuomone, nagrinėjamu atveju yra taikytinas. Agentūra teigia, kad nurodytas senaties terminas nėra suėjęs, o Aplinkos ministerijos nuomone šis senaties terminas narinėjamu atveju neturi būti taikomas.

3815. Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad patraukimo atsakomybėn senaties terminas – ketveri metai nuo tada, kai buvo padarytas 1 straipsnio 1 dalyje nurodytas pažeidimas. Atskirų sektorių taisyklėse gali būti nustatytas trumpesnis senaties terminas, tačiau ne trumpesnis kaip treji metai. Jeigu pažeidimai daromi nuolat ir pakartotinai, senaties terminas skaičiuojamas nuo tos dienos, kai pažeidimas buvo baigtas. Vykdant daugiametes programas, senaties terminas nesibaigia tol, kol visiškai nebaigiama programa. Senaties eiga nutrūksta, jeigu kompetentinga institucija imasi bet kokio su pažeidimo tyrimu ar teisminiu nagrinėjimu susijusio veiksmo, apie kurį pranešama atitinkamam asmeniui. Senaties eiga atsinaujina po kiekvieno ją nutraukusio veiksmo. Tačiau senaties terminas įsigalioja ne vėliau kaip tą dieną, kai pasibaigia laikotarpis, lygus dvigubam senaties terminui, per kurį kompetentinga institucija nepaskyrė nuobaudos, išskyrus tuos atvejus, kai administracinė procedūra laikinai sustabdoma pagal 6 straipsnio 1 dalį. Pažymėtina ir tai, kad valstybės narės išlaiko teisę taikyti ilgesnį laikotarpį nei atitinkamai numatyta šio straipsnio 1 ir 2 dalyse (Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 3 dalis).

3916. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau – LVAT), išnagrinėjęs administracinę bylą Nr. A-155-858/2017 (proceso Nr. 3-61-3-01420-2013-6) 2017-12-20 nutartyje, be kita ko, konstatavo, kad „pažeidimo“ sąvoka, kaip tai suprantama pagal Reglamentą Nr. 2988/95, reiškia bet kurį Sąjungos teisės aktų nuostatų pažeidimą, atsirandantį iš ekonominės veiklos vykdytojo veiksmų ar neveikimo, todėl šio reglamento 3 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje numatyta senaties taisyklė netaikoma patraukiant atsakomybėn už pažeidimus, padarytus dėl nacionalinės valdžios institucijų klaidų suteikiant finansinę paramą Sąjungos vardu ir iš jos biudžeto (žr. ESTT 2009-01-15 sprendimo Bayerische Hypotheken-und Vereinsbank, C 281/07, 20–22 punktus) (žr. LVAT 2017-12-20 nutarties 53, 60 punktus). Vadinasi, siekiant nustatyti, ar nagrinėjamu atveju turi būti taikomas Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas senaties terminas, pirmiausiai turi būti įvertinta, ar pažeidimas, dėl kurio pareiškėjai skundžiamu Įsakymu pritaikyta išmokėtų lėšų (509 303,29 Lt) susigrąžinimo sankcija, padarytas dėl ekonominės veiklos vykdytojo (t. y. pareiškėjos UAB „Kauno vandenys“) veiksmų ar neveikimo, ar dėl nacionalinės valdžios institucijos (nagrinėjamu atveju už ginčo pirkimą atsakingos Agentūros) klaidų suteikiant finansinę paramą Sąjungos vardu ir iš jos biudžeto.

4017. Šioje byloje iš esmės nėra ginčo dėl to, kad už tai, jog Pakeitimu Nr. 2 buvo sutarta dėl papildomų darbų, susijusių su biodujų elektros generatorių įrengimu, atlikimo prieš tai VPĮ nustatyta tvarka neatlikus viešųjų pirkimų procedūros, atsakinga Agentūra. Tai patvirtina ir Rangos sutarties bei Projekto pirkimo dokumentų II tomo, 3 skyriaus „Konkrečios sutarties sąlygos“ nuostatos (žr. šio teismo sprendimo 12.1 punktą). Vadinasi, nagrinėjamu atveju atsakomybė už VPĮ reikalavimus atitinkančio pirkimo konkursų organizavimą teko būtent Agentūrai. Todėl konstatuotas pažeidimas, susijęs su viešųjų pirkimų procedūrų neorganizavimu pasirašant Pakeitimą Nr. 2, traktuotinas kaip Agentūros padarytas pažeidimas.

4118. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad pažeidimas, dėl kurių pareiškėjai skundžiamu Įsakymu pritaikyta išmokėtų lėšų (509 303,29 Lt) susigrąžinimo sankcija, padarytas ne dėl ekonominės veiklos vykdytojo (t. y. pareiškėjos UAB „Kauno vandenys“) veiksmų ar neveikimo, o dėl nacionalinės valdžios institucijos (nagrinėjamu atveju už ginčo pirkimą atsakingos Agentūros) klaidų suteikiant finansinę paramą Sąjungos vardu ir iš jos biudžeto. Todėl, priešingai nei teigia pareiškėja ir trečiasis suinteresuotas asmuo WTE, Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas senaties terminas nagrinėjamu atveju nėra taikomas.

4219. Konstatavus, kad nagrinėjamu atveju netaikomas Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalyje nustatytas senaties terminas, kaip teisiškai nereikšmingi atmestini proceso dalyvių rašytiniuose paaiškinimuose ir teismo posėdžio metu išdėstyti argumentai, susiję su šio termino skaičiavimu nagrinėjamai bylai svarbių aplinkybių kontekste.

43Dėl Įsakymo

4420. Pareiškėja skunde, be kita ko, nurodo, kad Įsakymas yra neteisėtas, nes priimtas neįgalioto asmens. Agentūra teigia, kad nagrinėjamu atveju Agentūros direktorius priimdamas Įsakymą jam suteiktų įgaliojimų neviršijo.

4521. Nustatyta, kad pažeidimo tyrimą atliko ir Išvadą dėl nustatyto pažeidimo surašė Aplinkos ministerija, Agentūra remdamasi, be kita ko, Išvada parengė 2014-11-24 Pranešimą apie pažeidimą, o Įsakymą, kuriuo siekiama neteisėtai išmokėtų ir (arba) panaudotų lėšų susigrąžinimo, priėmė Agentūros direktorius (žr. šio teismo sprendimo 12.1–12.3 punktus).

4622. LVAT, aiškindamas Administravimo taisyklių 8 ir 11 punktuose įtvirtintą teisinį reguliavimą yra konstatavęs, kad kai įtariamas pažeidimas yra susijęs su pačios įgyvendinančios institucijos atliktais viešaisiais pirkimais, tarpinė institucija atlieka ne tik pažeidimo tyrimą, bet ir priima sprendimą dėl neteisėtai išmokėtų ir (arba) panaudotų lėšų grąžinimo ir vykdo šių lėšų susigrąžinimą, t. y. tokiu atveju negali įgalioti įgyvendinančios institucijos vykdyti neteisėtai išmokėtų ir (arba) panaudotų lėšų susigrąžinimą, kadangi priešingu atveju įgyvendinančioji institucija būtų įgaliojama priimti sprendimą dėl savo pačios padarytų pažeidimų, kas prieštarautų konstituciniam gero administravimo (atsakingo valdymo) principui ir šių taisyklių tikslams (žr., pvz., 2015-04-01 nutartį administracinėje byloje Nr. A-1266-624/2015. Administracinė jurisprudencija. 2015, 29, p. 405–418; 2017-04-10 nutartį administracinėje byloje Nr. A-180-602/2017).

4723. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad Agentūra yra įgyvendinančioji institucija, o Aplinkos ministerija yra tarpinė institucija. Taigi būtent Aplinkos ministerija šiuo atveju ir turi vykdyti neteisėtai išmokėtų ir (arba) panaudotų lėšų susigrąžinimą. Vadinasi, skundžiamą Įsakymą priėmė nekompetentingas tą padaryti viešojo administravimo subjektas – Agentūra. Išvadą, kad Agentūra negali būti įgaliojama priimti sprendimą dėl neteisėtai išmokėtų ir (arba) panaudotų lėšų grąžinimo ir vykdyti šių lėšų susigrąžinimą, patvirtina ir tai, kad nagrinėjamu atveju sankcija pareiškėjai pritaikyta už tai, kad, pažeidžiant VPĮ nuostatas, nebuvo atliktas viešasis pirkimas, o už tai tiesiogiai atsakinga pati įgyvendinanti institucija (t. y. Agentūra),.

4824. Atsižvelgiant į nurodytus argumentus, pareiškėjos skundas tenkintinas, Įsakymas naikintinas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 91 straipsnio 1 dalies 2 punkto pagrindu. Proceso dalyviai procesiniuose dokumentuose išdėsto daugiau argumentų, tačiau, teismo nuomone, jie nėra esminiai sprendžiant šią administracinę bylą ir niekaip nekeičia šiame sprendime padarytos išvados, todėl jų teismas nenagrinės. Be to, paminėtina, kad Europos Žmogaus Teisių Teismo (toliau – EŽTT) ir LVAT praktikoje ne kartą pažymėta, jog teismo pareiga pagrįsti priimtą spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (žr., pvz., EŽTT 1994-04-19 sprendimą Van de Hurk prieš Olandiją; 1997-12-19 sprendimas Helle prieš Suomiją; LVAT administracinė byla Nr. A261-3555/2011).

4925. Pareiškėja prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas. Pagal ABTĮ 40 straipsnio 1 dalį proceso šalies teisė į teismo išlaidų atlyginimą siejama ne tik su reikalavimu, kad ši šalis būtų laimėjusi bylą, bet ir iš dalies procesinio pobūdžio reikalavimu pagrįsti turėtas bylinėjimosi išlaidas. Bylinėjimosi išlaidos gali būti laikomos pagrįstomis tik tada, kai nurodomos išlaidos ne tik realiai yra patirtos, bet jos patirtos būtent dėl konkrečios bylos nagrinėjimo teisme. Todėl proceso šalis, prašanti priteisti jai bylinėjimosi išlaidų atlyginimą, turi nurodyti konkrečias bylinėjimosi išlaidas ir pateikti konkrečius įrodymus, patvirtinančius, kad ji patyrė atitinkamas išlaidas būtent dėl procesinių veiksmų, atliktų toje konkrečioje byloje. Pagal ABTĮ 41 straipsnio 1 dalį, prašymai atlyginti išlaidas, nepaduoti teismui iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos, turi būti paduoti teismui ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo sprendimo įsiteisėjimo. Nagrinėjamu atveju pareiškėja teismui nepateikė išlaidų (išskyrus žyminį mokestį) apskaičiavimo ir pagrindimo įrodymų, tačiau tai gali padaryti per keturiolika dienų nuo šio teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos. Atsižvelgiant tai, šis pareiškėjo prašymas priteisti bylinėjimosi išlaidas paliekamas nenagrinėtu.

50Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 88 straipsnio 2 punktu, 132, 133 straipsniais, teismas

Nutarė

51Pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Kauno vandenys“ skundą tenkinti.

52Panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2014-11-28 įsakymą Nr. T1-191 „Dėl projekto Nr. 2001/LT/16/P/PE/007 „Kauno nuotekų valymo įrenginių išplėtimas, įdiegiant biologinio valymo grandį, bei tinklų išplėtimas“ netinkamomis finansuoti pripažintų lėšų grąžinimo“.

53Sprendimas apeliacine tvarka per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, skundą paduodant tiesiogiai Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę... 3. Teismas... 4. 1. Pareiškėja UAB „Kauno vandenys“ kreipėsi į teismą su skundu... 5. 2. Pareiškėja nurodo, kad Įsakymas, kuriuo ji įpareigota grąžinti 509... 6. 2.1. Įsakymas yra neteisėtas, nes priimtas neįgalioto asmens. Pagal Lietuvos... 7. 2.2. Įsakymas neatitinka formos, turinio reikalavimų, nemotyvuotas ir... 8. 2.3. Įsakyme nėra nurodytas konkretus Paramos grąžinimo taisyklių ar... 9. 2.4. Išvadoje nekonstatuota, kad išlaidos panaudotos neteisėtai, o pateikta... 10. 2.5. Išvadoje Aplinkos ministerija netinkamai analizavo ir vertino Projekto... 11. 2.6. Net jei teismo būtų paneigta, kad Agentūra neturi teisės reikalauti... 12. 3. Teismo posėdyje pareiškėjos atstovas prašė skundą tenkinti jame... 13. 4. Atsakovė Agentūra atsiliepime (e. bylos 1 t., b. l. 119–125) su... 14. 4.1. Agentūros direktorius, priimdamas Įsakymą, neviršijo įgaliojimų.... 15. 4.2. Pažeidimų, susijusių su ES finansinės paramos naudojimu, nustatymo ir... 16. 5. Teismo posėdyje Agentūros atstovas prašė pareiškėjos skundą atmesti,... 17. 6. Trečiasis suinteresuotas asmuo Aplinkos ministerija atsiliepime (e. bylos 1... 18. 6.1. Agentūros direktorius turėjo teisę priimti Įsakymą. Agentūros... 19. 6.2. Rangovai Rangos sutarties vykdymo metu atliko prijungimo prie išorinių... 20. 7. Teismo posėdyje Aplinkos ministerijos atstovas prašė pareiškėjos... 21. 8. Trečiasis suinteresuotas asmuo WTE rašytiniuose paaiškinimuose (e. bylos... 22. 8.1. Agentūra, priimdama Įsakymą, viršijo įgaliojimus, pažeidė VAĮ 3... 23. 8.2. Nagrinėjamu atveju turi būti taikomas 1995-12-18 Tarybos Reglamento Nr.... 24. 8.3. Rangos sutartis sudaryta pagal FIDIC (Tarptautinės inžinierių... 25. 9. Teismo posėdyje WTE atstovas prašė pareiškėjos skundą tenkinti. Taip... 26. 10. Proceso dalyviams kai kuriuos dokumentus pateikus popierine forma... 27. Teismas... 28. 11. Byloje ginčas kilo dėl Įsakymo, kuriuo nurodyta pareiškėjai grąžinti... 29. 12. Remiantis rašytiniais įrodymais nustatyta, kad:... 30. 12.1. Vykdant iš 2000–2006 m. ES sanglaudos fondo finansuojamą projektą... 31. 12.2. Rangos sutarties vykdymo metu 2007-02-22 atliktas pakeitimas (Pakeitimas... 32. 12.3. Aplinkos ministerija, atlikusi pažeidimo tyrimą, 2014-10-21 Išvadoje... 33. 12.4. Agentūra 2014-11-24 surašė pranešimą apie pažeidimą Nr. 1 (toliau... 34. 12.5. Agentūros direktorius 2014-11-28 priėmė skundžiamą Įsakymą, kuriuo... 35. 13. Atsižvelgiant į proceso dalyvių išdėstytus argumentus, nagrinėjamu... 36. Dėl senaties termino taikymo... 37. 14. Trečiasis suinteresuotas asmuo WTE, kuriam teismo posėdyje pritarė ir... 38. 15. Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad patraukimo... 39. 16. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau – LVAT),... 40. 17. Šioje byloje iš esmės nėra ginčo dėl to, kad už tai, jog Pakeitimu... 41. 18. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad pažeidimas, dėl kurių... 42. 19. Konstatavus, kad nagrinėjamu atveju netaikomas Reglamento Nr. 2988/95 3... 43. Dėl Įsakymo... 44. 20. Pareiškėja skunde, be kita ko, nurodo, kad Įsakymas yra neteisėtas, nes... 45. 21. Nustatyta, kad pažeidimo tyrimą atliko ir Išvadą dėl nustatyto... 46. 22. LVAT, aiškindamas Administravimo taisyklių 8 ir 11 punktuose įtvirtintą... 47. 23. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad Agentūra yra įgyvendinančioji... 48. 24. Atsižvelgiant į nurodytus argumentus, pareiškėjos skundas tenkintinas,... 49. 25. Pareiškėja prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas. Pagal ABTĮ 40... 50. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 51. Pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Kauno vandenys“ skundą... 52. Panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų... 53. Sprendimas apeliacine tvarka per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo gali būti...