Byla e2-3330-656/2019
Dėl nuosavybės teisių pripažinimo, tretieji asmenys: restruktūrizavimo administratorius UAB „Jurconsult Group“, AB Šiaulių bankas

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Andrius Ignotas, sekretoriaujant Justinai Papkovskai, dalyvaujant ieškovei J. R., ieškovės atstovui advokatui P. S., atsakovo atstovui advokato padėjėjui V. P.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės J. R. ieškinį atsakovei Restruktūrizuojamai uždarajai akcinei bendrovei (toliau – RUAB) „QH Development“ dėl nuosavybės teisių pripažinimo, tretieji asmenys: restruktūrizavimo administratorius UAB „Jurconsult Group“, AB Šiaulių bankas.

3Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

4I.Ieškinio argumentai ir reikalavimai

51.

6Ieškovė J. R. pareiškė ieškinį atsakovei RUAB „QH Development“, kuriuo prašo:

71.1.

8Pripažinti ieškovei nuosavybės teisę į turtą : dalį Pastato ( - ), kurią sudaro Pastate esantis Butas Nr. 4 (dalinai apmokėtas), unikalus Nr. ( - ), nebaigtos statybos (baigtumo procentas 55 procentai), preliminarus plotas 38,46 kv. metrai ir Pastate esanti automobilio parkavimo vieta (visiškai apmokėta),- septynioliktoji dalis automobilių parkavimo aikštelės, sudaranti 2210/37577 dalis bendro automobilių parkavimo aikštelės ploto;

91.2.

10Pripažinti ieškovei nuosavybės teisę į turtą: dalį žemės sklypo ( - ), kuriame yra pastatas, kurio unikalus Nr. ( - ), proporcingą Ieškovės nuosavybės teise įgyto, pastate esančio turto plotui;

111.3.

12Įpareigoti atsakovę pasirašyti Pagrindinę nekilnojamojo turto (Buto Nr. 4 ir automobilio parkavimo vietos) pirkimo – pardavimo sutartį, remiantis susitarimais ir sąlygomis numatytais 2016-01-11 dienos Preliminariojoje būsimo buto pirkimo – pardavimo sutartyje Nr. NŠB(08)/2016-01/11;

131.4.

14Priteisti iš ieškovės atsakovės naudai 2016-01-11 dienos Sutartyje Nr. NŠB(08)/2016-01/11, punkte Nr. 2.2, nustatytą parduodamo turto kainą, iš apskaičiuotos pagal preliminarius turto plotus, viso Turto (Buto Nr. 4, unikalus numeris ( - ) ir automobilio parkavimo vietos parkavimo aikštelėje, ( - )), kainos, tai yra 63 693,93 Eur, atimant, pagal Sutartį Ieškovės sumokėtas avansines įmokas ir priteistinas netesybas (63 693,93 Eur – (17 000 Eur + 618,8 Eur)), tai yra 46 078,13 Eur;

151.5.

16Priteisti iš atsakovės ieškovės naudai 0,02 procento sumokėtos kainos už Butą Nr. 4 ir automobilio parkavimo vietą, ( - ), dydžio netesybas, už kiekvieną uždelstą dieną, skaičiuojant netesybas už pastarąjį 6 (šešių) mėnesių laikotarpį (17000 Eur x 0,02 proc. / 100 proc.) x 182 dienos. Iš viso 618,8 Eur netesybų.

172.

18Ieškinyje nurodė, kad ieškovė J. I. (po 2016-07-31 sudarytos santuokos J. R.), 2016-01-11 dieną sudarė Preliminariąją būsimo būsto (Buto) pirkimo – pardavimo sutartį Nr. NŠB(08)/2016-01/11 (toliau Sutartis) su UAB „HQ Development“. Sutartimi Pardavėjas (atsakovė) įsipareigojo, pasitelkdamas kitus asmenis, pastatyti, parduoti ir perduoti, o Pirkėjas (ieškovė) - nupirkti ir perimti už Sutartyje nurodytą kainą bei Sutartyje nustatyta tvarka, terminais ir sąlygomis gyvenamosios paskirties butą Nr. 4 (preliminarus plotas 38,46 kv. m. su automobilio parkavimo vieta, - toliau Turtas arba Butas), ( - ). Sutarties 2.1, 2.2, 2.3 punktuose šalys aptarė Buto kainą - 1448 Eur už kv. m., iš viso 55 693,93 Eur ir automobilio parkavimo vietos kainą - 8000 Eur (į nurodytas kainas įskaičiuotas 21 procentas PVM mokesčio). Visa parduodamo (įgyjamo) Turto kaina - 63 693,93 Eur ( Sutarties 2.2 punktas).

193.

20Ieškovė 2016-01-14 pavedimu pervedė į atsakovės sąskaitą avansinę įmoką – 17 000 Eur. 2016-06-10 d. tarp ieškovės ir atsakovės buvo pasirašytas lėšų užskaitymo aktas, remiantis kuriuo šalys susitarė, kad ieškovės įmokėta 17 000 Eur suma į UAB „HQ Development“ sąskaitą užskaitoma kaip avansinė įmoka už perkamą Butą ir automobilio parkavimo vietą, pagal 2016-01-11 Sutartį, lėšas paskirstant taip: 1) 8000 Eur už automobilio parkavimo aikštelės septynioliktąją dalį, tai yra 2210/37577 dalį bendro automobilių parkavimo aikštelės ploto; 2) 9000 Eur už butą Nr. 4.

214.

22Preliminarioje Sutartyje nurodoma, kad Butas Nr. 4 neatsiejamai susijęs su žemės sklypu ( - ), kuriame yra pastatas, kurio unikalus numeris ( - ) ir Buto Nr. 4 savininkui priklauso sklypo dalis, kuri apskaičiuotina proporcingai viso pastato ir Ieškovės nuosavybės teise įgyto pastate turto plotui.

235.

24Remiantis Sutartimi atsakovė įsipareigojo ne vėliau kaip iki 2016-07-15 atlikti Buto baigtumo darbus iki tokio statybos darbų baigtumo lygio, kuris nurodytas Sutarties Priede Nr. 1 ( Sutarties punktai Nr. 4.1.1), tai pat numatyta, kad Priede Nr. 1 numatyti darbai, kurie pagal savo prigimtį yra Pastato, o ne konkretaus buto statybos įrengimo darbai, turėjo būti baigti iki Pastato pripažinimo tinkamu naudoti datos. Atsakovė buvo įsipareigojusi, kad Pastatas bus pripažintas tinkamu naudoti ne vėliau kaip 2016 metų IV ketvirtyje (Sutartis punktas Nr. 5.3).

256.

26Ieškovė visus sutartinius įsipareigojimus, kylančius iš Sutarties ir apibrėžtus Sutarties 3.1.1 3.1.2 punktuose, įvykdė pilna apimtimi, sumokėdama visas Sutartyje numatytas avansines įmokas, iš viso 17 000 Eur, o tai sudaro 26,69 procentus nuo bendros įgyjamo turto vertės (63 693,93 Eur).

277.

28Sutartyje numatyta (Sutarties punktas Nr. 1.2), kad Pastatas, kuriame atliekami Buto statybos darbai, statomas remiantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2015-10-08 išduotu Statybos leidimu Nr. LNS-01-151008-01239. Statybos leidimas Nr. LNS-01-151008-01239 Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017-01-09 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-678-235/2017 buvo panaikintas, Vilniaus apygardos teismas 2017-12-12 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-1590-661/2017 paliko galioti pirmos instancijos teismo sprendimą. Atsakovė, žinodama, kad dėl Statybos leidimo Nr. LNS-01-151008-01239 teisėtumo vyksta teisminiai ginčai, Ieškovės apie tai jokia forma neinformavo.

298.

30Atsakovė, žinodama apie 2016 m. sausio mėnesį jam pareikštą ieškinį dėl statybos leidimo Nr. LNS-01-151008-01239 panaikinimo, įsipareigojo ne vėliau kaip iki 2016-07-15 d. atlikti Buto statybos baigtumo darbus iki tokio lygio, koks numatytas Sutarties priede Nr. 1, bei atlikti veiksmus, kad Pastatas būtų pripažintas tinkamu naudoti ne vėliau kaip 2016 m. IV ketvirtyje ( Sutarties 4.1 ir 5.3 punktas), nors turėjo suprasti (žinojo), kad teisminis ginčas dėl statybos leidimo teisėtumo gali užtrukti ir neleisti laiku įvykdyti Sutartyje prisiimtų įsipareigojimų.

319.

32Atsakovė Sutarties 5.1 punktuose įsipareigojo užtikrinti, kad statybos darbai būtų atlikti vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, statybos reglamentais, normomis, taisyklėmis ir standartais, tai pat užtikrinant, kad jo užsakymu atliktiems Pastato, įskaitant Butus, projektavimo ir statybos darbams būtų suteiktos projektuotojo ir rangovo garantijos, numatytos LR Civiliniame kodekse ir LR Statybos įstatyme, o tai reiškia, kad neigiamų pasekmių rizika, atsiradusi dėl statybos leidimo panaikinimo (su tuo susijęs statybos darbų sustabdymas, jų savalaikis neužbaigimas, mokumo problemų atsiradimas, statybos darbų pabrangimas ar kainos kitimas, bei kitokios pasekmės) tenka Atsakovei.

3310.

34Ieškovė įvykdė savo įsipareigojimus prisiimtus Preliminariojoje sutartyje, tačiau Butas nebuvo pastatytas Sutartyje numatytais terminais iki Sutartyje numatyto baigtumo lygio, nebuvo sudarytos pagrindinės butų pirkimo - pardavimo sutartys, Pastatas nebuvo pripažintas tinkamu naudoti.

3511.

36Vilniaus apygardos teismas 2018-01-19 nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-2697-603/2018 iškėlė UAB “HQ Development” restruktūrizavimo bylą ir patvirtino restruktūrizavimo planą (bylos Nr. eB2-2697-603/2018). Restruktūrizavimo plane numatyta, kad restruktūrizavimo plano vykdymo laikotarpiu įmonė planuoja tęsti ūkinę - komercinę veiklą, vykdyti įsipareigojimus pagal turimas Sutartis (Plano XI.1 poskyris, 25 puslapis), Plane numatytos tik dvi preliminarios butų Nr. 23 ir Nr. 26, kurias ketinama nutraukti (Plano XI.7 poskyris, 31 puslapis); kitų sutarčių kurias reikėtų nutraukti restruktūrizavimo plano vykdymo laikotarpiu atsakovė nėra numačiusi. Šios aplinkybės patvirtina, kad ieškovės su atsakove sudaryta Sutartis yra galiojanti bei vykdytina, be to, pripažįstama pačios atsakovės.

37II. Atsakovės ir trečiojo asmens atsiliepimo argumentai

3812.

39Atsakovė RUAB „HQ Development“ padavė atsiliepimą, kuriame sutinka su ieškinio reikalavimais.

4013.

41Trečiasis asmuo AB Šiaulių bankas padavė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo prašo ieškinį atmesti, priteisti jam bylinėjimosi išlaidas.

4214.

43Nurodė, kad 2013-12-30 bankas ir atsakovė sudarė Kredito sutartį Nr.KS-2013-31-12, pagal kurią atsakovei buvo suteiktas 1 679 796,11 Eur kreditas žemės sklypo su gyvenamuoju namu, ūkiniu pastatu ir kiemo statiniais, esančio ( - ), pirkimui (260 658,02 Eur). Iš suteikto kredito buvo panaudota 1 275 650,03 Eur kredito dalis. Taigi daugiabučio gyvenamojo namo, ( - ), statyba, įskaitant ir turtą, į kurį pretenduoja ieškovė, taip pat žemės sklypo įsigijimas buvo finansuojamas banko lėšomis.

4415.

45Kredito sutartimi suteikto kredito grąžinimo terminas baigėsi 2016-12-31. Kreditas nustatytu terminu bankui grąžintas nebuvo. Šiuo metu atsakovės įsiskolinimas bankui pagal Kredito sutartį sudaro 1 357 497,51 Eur.

4616.

47Vilniaus apygardos teismo 2018-01-09 nutartimi atsakovei buvo iškelta restruktūrizavimo byla, kurioje banko kreditorinis reikalavimas – 1 260 422,43 Eur (56,13% visų reikalavimų sumos), ieškovės kreditorinis reikalavimas - 17 000 Eur. Vilniaus apygardos teismo patvirtintame restruktūrizavimo plane atsakovė buvo numačiusi įsiskolinimo dengimo ir atsiskaitymo su kreditoriais, įskaitant ieškovę, terminus ir tvarką. Vilniaus apygardos teismo 2019-03-25 nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-2271-603/2019 restruktūrizavimo byla nutraukta, nutartis neįsiteisėjusi, nes ieškovės apskųsta apeliacine tvarka.

4817.

49Nekilnojamas turtas, dėl kurio byloje yra kilęs ginčas, yra apsunkintas hipoteka. Prievolių bankui pagal Kredito sutartį įvykdymui užtikrinti 2014-04-30 sutartinės hipotekos (maksimaliosios hipotekos) sutartimi ir 2016-01-08 Susitarimu dėl sutartinės hipotekos pakeitimo ir papildymo Nr. 1 bankui buvo įkeistas pastatas, ( - ). Prievolių bankui įvykdymui užtikrinti be kito turto taip pat yra įkeistas butas, esantis adresu ( - ), ir žemės sklypas, ( - ).

5018.

51Formaliai atsakovė tebeturi restruktūrizuojamos įmonės statusą, kol Lietuvos apeliaciniame teisme nebus išnagrinėtas ieškovės atskirasis skundas. Tokiu būdu, patenkinus ieškovės ieškinį, ieškovės kaip atsakovės kreditorės interesai būtų priešpastatomi kitų kreditorių interesams. Name, esančiame ( - ), atsakovė yra pastačiusi 26 butus, iš kurių 12 yra rezervuoti, sudarant preliminariąsias butų pirkimo - pardavimo sutartis.

5219.

53Ieškovė, prašydama pripažinti jai nuosavybės teisę į butą, nepateikia duomenų apie pastato būklę. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017-01-09 sprendimu buvo panaikintas statybos leidimas ir atsakovė įpareigota per 6 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pagal reikiamai pertvarkytą projektinę dokumentaciją gavus naują statybos leidimą pertvarkyti statomą gyvenamąjį namą. Atsakovės statomas namas yra 5 aukštų su mansarda, jame įregistruoti 26 butai ir požeminis parkingas. Atsakovė bankui buvo nurodžiusi, kad buvo siekiama, jog būtų išduotas naujas statybos leidimas pakeisti namo projektą bei sumažinti daugiabučio gyvenamojo namo aukštingumą, nugriaunant vieną namo aukštą ir sumažinant butų skaičių iki 22. Ar toks statybos leidimas yra gautas, ar pašalinti visi daugiabučio gyvenamojo namo statybos projektiniai trūkumai, ar statinys atitinka pakeistam ir suderintam projektui, bankui nėra žinoma.

5420.

55Be to, kaip nurodo ieškovė, pastato baigtumas yra 55 procentai. Siekiant pabaigti pastato statybą, kad jis atitiktų įstatymo reikalavimus, taikomus daugiabučiam gyvenamajam namui, taip pat nugriauti vieną pastato aukštą, reikalingos didelės investicijos. Ieškovė turėtų pateikti duomenis, ar ji turės pakankamai lėšų prisidėti prie nekilnojamojo turto projekto pabaigimo (CK 4.82 str. 1 d.).

5621.

57Turtas, dėl kurio yra kilęs ginčas, yra apsunkintas hipoteka. Įstatymas numato, kad hipoteka pasibaigia, kai yra tinkamai įvykdytas skolinis įsipareigojimas arba hipoteka užtikrinta prievolė pasibaigia kitais hipotekos sandoryje ar įstatymuose nustatytais pagrindais (CK 4.197 str. l d. l p.). Savo ieškinyje ieškovė nenurodo kaip bus sprendžiamas hipotekos pabaigos klausimas, kaip bus sprendžiamas atsiskaitymo su kreditoriumi (banku) klausimas, ar ieškovė sutiks įgyti nuosavybės teisę į hipoteka apsunkintą turtą.

konstatuoja:

58III. Byloje nustatytos faktinės aplinkybės, jų teisinis vertinimas ir teismo išvados

5922.

60Nagrinėjamu atveju atsakovė RUAB „QH Development“ pripažįsta ieškinį. Trečiasis asmuo restruktūrizavimo administratorius UAB „Jurconsult Group“ išdėstė poziciją, kad neturi suinteresuotumo bylos baigtimi, todėl dėl ieškinio pagrįstumo nepasisakė.

6123.

62Pagal CPK 268 straipsnio 5 dalį, kai atsakovas ieškinį pripažįsta visiškai ar iš dalies, teisėjas gali surašyti sutrumpintus motyvus. Teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju surašyti sutrumpintus sprendimo motyvus nėra pagrindo, net ir esant bylos šalių (ieškovės ir atsakovės) nurodytoms pozicijoms, dėl toliau išdėstomų aplinkybių.

6324.

64Kaip matyti iš bylos duomenų, Vilniaus apygardos teismo 2018-01-19 nutartimi (civilinės bylos Nr. eB2-2271-603/2019) atsakovei RUAB “HQ Development” buvo iškelta restruktūrizavimo byla. Vilniaus apygardos teismo 2019-03-25 nutartimi restruktūrizavimo byla nutraukta, tačiau nutartis neįsiteisėjusi, nes apskųsta apeliacine tvarka. Esant nurodytai situacijai, darytina išvada, kad atsakovės kaip restruktūrizuojamos įmonės statusas bylos nagrinėjimo metu nebuvo pasikeitęs. Todėl kritiškai vertintini restruktūrizavimo administratoriaus UAB „Jurconsult Group“ argumentai, kad jis šioje byloje neturi teisinio suinteresuotumo, neišdėstydamas savo pozicijos dėl ieškinio pagrįstumo.

6525.

66Pažymėtina ir tai, kad VĮ Juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo duomenimis (CPK 179 straipsnio 3 dalis) atsakovės RUAB “HQ Development” vadove laikotarpiu nuo 2018-08-03 iki 2019-07-22 buvo ieškovė J. R.. Taigi ieškinio teikimo metu, taip pat atsakovės atsiliepimo į ieškinį teikimo metu ieškovė buvo atsakovės vadove bei suinteresuota bylos baigtimi.

6726.

68Esant nurodytoms aplinkybėms bei trečiojo asmens AB Šiaulių banko priešingai nei ieškovės ir atsakovės pozicijai, teismo vertinimu, analizuotini visi byloje pateikti duomenys ir argumentai, nesurašant sutrumpintų motyvų.

69Faktinės bylos aplinkybės

7027.

71Byloje nustatyta, kad ieškovė ir atsakovė 2016-01-11 dieną sudarė Preliminariąją būsimo būsto (Buto) pirkimo – pardavimo sutartį Nr. NŠB(08)/2016-01/11, kuria atsakovė (Pardavėjas) įsipareigojo, pasitelkdamas kitus asmenis, pastatyti, parduoti ir perduoti, o ieškovė (Pirkėjas) nupirkti ir perimti už Sutartyje nurodytą kainą bei Sutartyje nustatyta tvarka, terminais ir sąlygomis gyvenamosios paskirties butą Nr. 4 (preliminarus plotas 38,46 kv. m. su automobilio parkavimo vieta), ( - ). Sutarties 2.1, 2.2, 2.3 punktuose šalys nustatė Buto kainą - 1448 Eur už kv. m., viso 55 693,93 Eur, ir automobilio parkavimo vietos kainą – 8 000 Eur. Bendra Sutartimi nustatyta parduodamo Turto kaina - 63 693,93 Eur ( Sutarties 2.2 punktas).

7228.

73Preliminarioje sutartyje šalys įsipareigojo sudaryti Pagrindinę sutartį, Pirkėjui sumokėjus paskutinę įmoką, pasirašius turto priėmimo aktą (Sutarties 4.2 punktas, 4.7 punktas, 4.8.1 punktas).

7429.

75Byloje nėra ginčo, kad ieškovė pagal Preliminarią sutartį atsakovei yra sumokėjusi 17 000 Eur avansinę įmoką. Nors ieškovė atsakovei 17 000 Eur sumą yra pervedusi 2016-01-14, tačiau ši suma buvo pervesta už kitą objektą. Tik 2016-06-10 tarp ieškovės ir atsakovės buvo pasirašytas lėšų užskaitymo aktas, remiantis kuriuo šalys susitarė, kad ieškovės įmokėta 17 000 Eur suma į UAB „HQ Development“ sąskaitą, užskaitoma kaip avansinė įmoka už perkamą Butą ir automobilio parkavimo vietą pagal 2016-01-11 Sutartį. Todėl laikytina, kad ieškovė atsakovei pagal Sutartį pinigus sumokėjo 2016-06-10. Lėšų užskaitymo akte šalys patvirtino, kad ieškovės įmokėta 17 000 Eur avansinė įmoka paskirstoma taip: 1) 8 000 Eur už automobilio parkavimo aikštelės septynioliktąją dalį, tai yra 2210/37577 dalį bendro automobilių parkavimo aikštelės ploto; 2) 9 000 Eur už butą Nr. 4.

7630.

77Preliminarioje Sutartyje nurodyta, kad Butas Nr. 4 neatsiejamai susijęs su žemės sklypu ( - ), kuriame yra pastatas, ( - ) ir Buto Nr. 4 savininkui priklauso sklypo dalis, kuri apskaičiuotina proporcingai viso pastato ir ieškovės nuosavybės teise įgyto pastate turto plotui.

7831.

79Remiantis Preliminariąja sutartimi atsakovė įsipareigojo ne vėliau kaip iki 2016-07-15 atlikti Buto baigtumo darbus iki tokio statybos darbų baigtumo lygio, kuris nurodytas Sutarties Priede Nr. 1 (Sutarties punktai Nr. 4.1.1), tai pat numatyta, kad Priede Nr. 1 numatyti darbai, kurie pagal savo prigimtį yra Pastato, o ne konkretaus buto statybos įrengimo darbai, turi būti baigti iki Pastato pripažinimo tinkamu naudoti datos. Atsakovė buvo įsipareigojusi, kad Pastatas bus pripažintas tinkamu naudoti ne vėliau kaip 2016 metų IV ketvirtyje (Sutartis punktas Nr. 5.3).

8032.

81Byloje nėra ginčo, kad atsakovė sutartinių įsipareigojimų neįvykdė, pastato nepastatė. Bylos duomenimis atsakovei Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017-01-09 sprendimu buvo panaikintas statybos leidimas ir atsakovė įpareigota per 6 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pagal reikiamai pertvarkytą projektinę dokumentaciją gavus naują statybos leidimą pertvarkyti statomą gyvenamąjį namą. Naujas statybos leidimas atsakovės teiktais duomenimis išduotas 2018-07-10.

8233.

83Ieškovė ieškiniu reiškia reikalavimus, kuriais siekia Preliminariosios sutarties pripažinimo pagrindine, jai nuosavybės teisės į statomą butą, parkavimo vietą ir žemės sklypą pripažinimo, kuriuos iš esmės grindžia aplinkybe dėl Civilinio kodekso 6.401 straipsnio ginčo atveju taikymo bei atitinkamai šio straipsnio pagrindu teisinių pasekmių atsiradimo galimumo (t. y. teisės reikalauti prievolę įvykdyti natūra), visišku atsiskaitymu už parkavimo vietą.

8434.

85CK 6.165 straipsnyje įtvirtinta, kad preliminariąja sutartimi laikomas šalių susitarimas, pagal kurį jame aptartomis sąlygomis šalys įsipareigoja ateityje sudaryti kitą – pagrindinę – sutartį (1 dalis). Preliminariojoje sutartyje šalys turi nurodyti terminą pagrindinei sutarčiai sudaryti. Jeigu preliminariąją sutartį sudariusi šalis nepagrįstai vengia ar atsisako sudaryti pagrindinę sutartį, ji privalo atlyginti kitai šaliai padarytus nuostolius (4 dalis). Jeigu šalys per preliminariojoje sutartyje nustatytą terminą pagrindinės sutarties nesudaro, tai prievolė sudaryti šią sutartį pasibaigia (5 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. birželio 17 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-317-611/2016).

8635.

87Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad CK 6.401 straipsnyje reglamentuojama preliminarioji nepastatyto būsto (gyvenamojo namo ar buto) pirkimo–pardavimo sutartis yra specifinė preliminariosios sutarties rūšis, turinti bendrųjų preliminariosios sutarties požymių, taip pat specifinių, išskiriančių ją iš kitų preliminariųjų sutarčių. Tokios sutarties šalių teisės ir pareigos yra daug platesnės nei sutarties, sudarytos pagal CK 6.165 straipsnį. Sutarties šalis – pardavėjas – įsipareigoja ne tik sudaryti pagrindinę sutartį, bet ir pats ar pasitelkęs kitus asmenis pastatyti preliminariojoje sutartyje nurodytą būstą. Preliminariosios būsimo buto pirkimo–pardavimo sutarties dalykas yra ne tik pastatyti butą, bet ir po to sudaryti pagrindinę buto pirkimo–pardavimo sutartį (CK 6.401 straipsnio 1 dalis, 6.165 straipsnio 1 dalis). Be to, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas šios sutarties specifiką kitų preliminariųjų sutarčių atžvilgiu, yra nurodęs, kad pirkėjas savo pažeistas teises gali ginti ne tik CK 6.165 straipsnio 4 dalimi, bet ir reikalauti prievolę įvykdyti natūra (t. y. įpareigoti pardavėją sudaryti su pirkėju gyvenamojo namo ar buto pirkimo–pardavimo sutartį) bei naudotis visais kitais civilinių teisių gynimo būdais (CK 1.138 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. birželio 8 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-261/2011; 2014 m. spalio 29 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-460/2014).

8836.

89Kasacinis teismas taip pat pabrėžęs, kad CK 6.401 straipsnyje reglamentuota sutartis turi tiek preliminariosios pirkimo–pardavimo sutarties, tiek statybos rangos sutarties bruožų. Vienos ar kitos sutarties bruožai vyrauja priklausomai nuo to, ar pirkėjas finansuoja gyvenamojo namo ar buto statybą (CK 6.401 straipsnio 5 dalis), ar šalys ateityje įsipareigoja sudaryti pirkimo–pardavimo sutartį (CK 6.401 straipsnio 1 dalis). Be to, kai pirkėjas – fizinis asmuo – tokią sutartį sudaro savo asmeniniams, šeimos ar namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su verslu ar profesija, tenkinti, tokia sutartis taip pat gali būti kvalifikuojama kaip vartojimo sutartis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. gruodžio 23 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-608/2008; 2011 m. birželio 8 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-261/2011), ir tai lemia būtinumą sutarties sąlygas aiškinti vartotojų naudai (CK 6.193 straipsnio 4 dalis).

9037.

91Vadovaujantis kasacinio teismo išaiškinimu, nurodytas teisinis reglamentavimas skirtas užtikrinti būtent pirkėjo – fizinio asmens, siekiančio įsigyti butą ar namą, t. y. patenkinti savo poreikį į gyvenamąjį būstą, interesus, kai jis sudaro preliminariąją sutartį dėl dar statomo (būsimo) gyvenamojo būsto pirkimo ir savo lėšomis finansuoja statybą. Tais atvejais, kai jis finansuoja gyvenamojo namo ar būsto statybą (Civilinio kodekso 6.401 straipsnio 5 dalis), jis aktyviai savo lėšomis prisideda prie naujo nuosavybės objekto sukūrimo (Civilinio kodekso 4.47 straipsnio 4 punktas). Tik dėl šios priežasties, siekiant ginti tokio pirkėjo interesus, užtikrinant, kad jis patenkintų savo poreikį į gyvenamąjį būstą, Civilinio kodekso 6.401 straipsnio 5 dalyje nustatyta speciali pirkėjo nuosavybės įgijimo tvarka, besiskirianti nuo bendrosios Civilinio kodekso 6.393 straipsnio 4 dalyje ir 6.398 straipsnyje reglamentuotos nuosavybės teisės į nekilnojamąjį daiktą perdavimo ir įgijimo tvarkos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-521/2012).

9238.

93Pagal CK 6.401 straipsnio 5 dalį pirkėjas įgyja visišką nuosavybės teisę į gyvenamąjį namą ar butą nuo visos preliminariojoje sutartyje nustatytos statybos kainos sumokėjimo. Šioje teisės normoje nėra reglamentuotos pirkėjo nuosavybės teisės įgijimo tvarkos, kai pirkėjas yra sumokėjęs ne visą, o dalį sutartyje numatytos statybos kainos. Kasacinis teismas nurodęs, kad CK 6.401 straipsnio 5 dalies formuluotė „visišką nuosavybės teisę į gyvenamąjį namą ar butą pirkėjas įgyja“ negali būti aiškinama taip, kad tik sumokėjęs visą kainą pirkėjas įgyja nuosavybės teisę į gyvenamąjį namą ar butą, o sumokėjęs tik dalį kainos daiktinių teisių neįgyja. Toks aiškinimas neatitiktų CK 6.401 straipsnio 5 dalyje reglamentuotos sutarties tikslo – aprūpinti fizinį asmenį (dažniausiai vartotoją) gyvenamuoju būstu, taip pat netinkamai paskirstytų šalių teises ir pareigas, nes sumokėjęs net ir didžiąją dalį statomo namo ar buto kainos pirkėjas neįgytų į šį daiktą jokių teisių bei jam tektų pardavėjo nemokumo rizika. Nesant reglamentuotos situacijos dėl statomo gyvenamojo namo ar buto nuosavybės teisės, kai pirkėjas sumoka ne visą, o dalį jo kainos, tokio objekto nuosavybės teisės klausimas turi būti nustatomas kiekvienu atveju atskirai, atsižvelgiant į sumokėtą kainos dalį, sukurto objekto dalį, į tai, ar gyvenamasis namas ar butas perduotas pirkėjui ir pan. Be to, įstatymo nedraudžiama pripažinti bendrosios dalinės pirkėjo ir pardavėjo nuosavybės, kai pirkėjas yra finansavęs tik dalį statybos. Teismų praktikoje pripažįstama, kad asmuo, sumokėjęs atskiro nebaigto statyti buto visą ar didesnę dalį kainos, įgyja tam tikras daiktines teises į tą daiktą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. birželio 8 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-261/2011).

9439.

95Kasacinis teismas taip pat pažymėjęs, kad CK 6.401 straipsnio 5 dalis turi būti aiškinama sistemiškai su kitomis CK ir kitų įstatymų įtvirtintomis daiktines teises reglamentuojančiomis teisės normomis. Tai reiškia, jog tam, kad į tokiu būdu sukuriamą nekilnojamąjį daiktą (butą, gyvenamąjį namą) galėtų būti įgyjamos nuosavybės teisės, jis turi būti suformuotas kaip turtinis vienetas ir įregistruotas viešame Nekilnojamojo turto registre. Tokia išvada išplaukia iš Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 2 straipsnio 4 dalies, 3 straipsnio, 5 straipsnio 1 dalies 2 punkto, Nekilnojamojo turto registro įstatymo 1 dalies 2 punkto, 11 straipsnio, 13 straipsnio normų sisteminės analizės. Teismas pažymėjęs, kad viešame registre gali būti registruojamas ir nebaigtas statyti statinys, atitinkamai civilinės apyvartos ir nuosavybės teisės objektu gali būti ir nebaigtas statyti statinys (Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 2 punktas) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-317-611/2016).

9640.

97Nagrinėjamos situacijos atveju svarbu tai, kad ieškovė, nors ir remiasi CK 6.401 straipsnio norma, skirta vartotojo, siekiančio patenkinti poreikį į būstą, gynimui, tačiau neįrodinėja, kad Preliminarioji sutartis sudaryta ieškovės poreikiui į gyvenamąjį būstą patenkinti. VĮ Registrų centro duomenimis ieškovė nuosavybės teise valdo butą, esantį Antakalnio g. 39-29, Vilniuje (CPK 179 straipsnio 3 dalis). Nuosavybės teise valdomas butas yra panašaus dydžio kaip ir nagrinėjamu atveju statomas butas. Atsižvelgiant į aptartą, teismas sprendžia, kad ieškovės su atsakove sudaryta Preliminarioji sutartis nelaikytina turinti vartojimo sutarties požymių. Šią išvadą patvirtina dar ir ta aplinkybė, paminėta sprendimo 25 punkte, kad ieškovė sutartinių santykių metu (laikotarpiu nuo 2018-08-03 iki 2019-07-22), kaip ir ieškinio padavimo metu buvo atsakovės vadove.

9841.

99Kaip jau pažymėta aptartoje kasacinio teismo praktikoje, sprendžiant nuosavybės teisių pripažinimo klausimą nustatytina, ar objektas suformuotas kaip turtinis vienetas ir įregistruotas viešame Nekilnojamojo turto registre, atsižvelgtina į sumokėtos kainos dalį, sukurto objekto dalį, į tai, ar objektas perduotas pirkėjui ir kt.

10042.

101Šiuo gi atveju, kaip turtinis vienetas suformuotas tik butas, į kurį siekiama įgyti nuosavybės teises, jis įregistruotas Nekilnojamojo turto registre. Tuo tarpu parkavimo vieta, kaip turtinis vienetas nėra suformuotas ir neįregistruotas. Todėl, nors ieškovė ir remiasi aplinkybe, kad už parkavimo vietą yra sumokėjusi visą mokėtiną 8 000 Eur sumą, tačiau parkavimo vietai nesant įregistruotai kaip atskiram turtiniam vienetui, nuosavybės teisės į ją, remiantis anksčiau nurodyta teismų praktika, negali būti pripažintos. Pabrėžtina ir tai, kad nuosavybės teisės į negyvenamąją patalpą (šiuo atveju parkavimo vietą) negali būti pripažintos CK 6.401 straipsnio pagrindu ir dėl kitų aplinkybių. Kasacinis teismas nurodęs, kad jei preliminariąja sutartimi siekiama įgyti ne gyvenamosios paskirties daiktus, t. y. ne gyvenamąjį namą ar butą, kaip tai nurodyta įstatyme, o sutarties dalykas – kitokios paskirties nekilnojamasis daiktas, tai iš tokios preliminariosios sutarties atsiradusiam teisiniam ginčui netaikytinos CK 6.401 straipsnio nuostatos dėl pirkėjo ir pardavėjo teisių bei pareigų, nes šios teisės ir pareigos nustatytos tik įstatyme apibrėžtam preliminariosios sutarties dalykui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. balandžio 26 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-197/2012). Nagrinėjamu atveju ieškovė nesiremia tuo, kad parkavimo vieta būtų buto priklausinys, todėl teismas šiuo aspektu ieškinio reikalavimų nevertina. Priešingai, ieškovė iš esmės savo poziciją grindžia Civilinio kodekso 6.401 straipsnio nuostatomis ir aplinkybe, kad parkavimo vieta pilnai apmokėta. Taigi, nors ieškovė atliko vieną mokėjimą (17 000 Eur), tačiau tiek Preliminariojoje sutartyje, tiek šalims patvirtinant ieškovės apmokėjimą buvo aiškiai išskirtos įmokų sumos už du skirtingus objektus: 8 000 Eur už automobilio parkavimo aikštelės dalį ir 9000 Eur už butą Nr. 4. Todėl teismas sprendžia, kad ieškovė, siekdama nuosavybės teisių pripažinimo į negyvenamąją patalpą (parkavimo vietą), nepagrįstai remiasi Civilinio kodekso 6.401 straipsnio nuostatomis. Teismas, atsižvelgdamas į aukščiau nurodytas aplinkybes, sprendžia, jog Preliminariosios sutarties sudarymas, parkavimo vietos kainos sumokėjimas šiuo atveju nesuponavo nuosavybės teisės ieškovei atsiradimo, dėl ko prašymas šioje dalyje atmestinas kaip nepagrįstas.

10243.

103Sprendžiant dėl ieškinio reikalavimo pripažinti ieškovės nuosavybės teises į butą pagrįstumo, svarbu tai, kad ieškovė pagal Preliminariąją sutartį yra sumokėjusi 17 000 Eur avansinę įmoką, kas atitinka 27 procentus visos turto kainos (63 693,93 Eur) (Sutarties 2.2 punktas). Butas, kaip nekilnojamojo turto objektas, Nekilnojamojo turto registre įregistruotas 2014-11-10, nurodant, kad jo baigtumas 55 procentai. Bylos duomenimis, nebaigtą statyti pastatą atsakovė yra įgijusi kredituojant trečiajam asmeniui AB Šiaulių bankui pagal 2013-12-30 Kredito sutartį Nr.KS-2013-31-12. Ieškovė už įgyjamą turtą (butą ir parkavimo vietą) 17 000 Eur avansinę įmoką yra sumokėjusi 2016-06-10 (sprendimo 29 punktas). Ieškovė nepateikė duomenų, kad jos įmoka būtų panaudota objekto kūrimui, nors ieškovė kaip atsakovės vadovė ieškinio pateikimo metu tokią galimybę turėjo (CPK 178 straipsnis). Remiantis Registrų centro duomenimis šiuo metu objekto baigtumas taip pat yra 55 procentai, kaip ir buvo ieškovės įmokos metu (CPK 178 straipsnis). Aptartos aplinkybės neleidžia spręsti, kad butas buvo statomas ieškovės lėšomis. Butas ieškovei nebuvo perduotas (baigtumas tik 55 procentai).

10444.

105Teismas sprendžia, kad ieškovės avansinės įmokos sumokėjimas, ieškovės tinkamas sutartinių pareigų vykdymas šiuo atveju, atsižvelgus į jau aptartas aplinkybes (sumokėtos kainos dalį, į tai, kad ieškovės lėšomis nebuvo statomas objektas), nesuponavo nuosavybės teisės ieškovei į turto objektus atsiradimo CK 6.401 straipsnio pagrindu. Priešingas vertinimas neatitiktų CK 6.401 straipsnio 5 dalies tikslų, prieštarautų teisingumo, protingumo principams. Todėl ieškinys dalyje dėl nuosavybės teisių į butą, žemės sklypą pripažinimo atmestinas.

10645.

107Ieškovė prašo įpareigoti atsakovę sudaryti Pagrindinę nekilnojamojo turto (Buto Nr. 4 ir parkavimo vietos) pirkimo – pardavimo sutartį. Pažymėtina, kad pagal Civilinio kodekso 6.165 straipsnio 5 dalį, jeigu šalys per preliminariojoje sutartyje nustatytą terminą pagrindinės sutarties nesudaro, tai prievolė sudaryti šią sutartį pasibaigia. Nustatyta, kad Preliminarioje sutartyje šalys įsipareigojo sudaryti Pagrindinę sutartį, Pirkėjui sumokėjus paskutinę įmoką, pasirašius turto priėmimo aktą (Sutarties 4.2 punktas, 4.7 punktas, 4.8.1 punktas). Atsakovė buvo įsipareigojusi, kad Pastatas bus pripažintas tinkamu naudoti ne vėliau kaip 2016 m. paskutinį ketvirtį. Taigi vėliausiai pagrindinė pirkimo-pardavimo sutartis turėjo būti sudaryta 2017 metais. Kadangi 2017 metais pagrindinė pirkimo-pardavimo sutartis nebuvo sudaryta, darytina išvada, jog šalių prievolė, kylanti iš preliminariosios sutarties, sudaryti pagrindinę pirkimo-pardavimo sutartį, pasibaigusi. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, teismo vertinimu, ieškovė Civilinio kodekso 6.165 straipsnio 4 dalies pagrindu galėtų įgyvendinti teisę į patirtų nuostolių atlyginimą dėl pagrindinės pirkimo-pardavimo sutarties nesudarymo, tačiau ne į preliminariosios sutarties pripažinimą pagrindine.

10846.

109Ieškovė prašo priteisti 618,8 Eur netesybų, skaičiuojant jas už 6 mėnesių laikotarpį (17000 Eur x 0,02 proc. / 100 proc.) x 182 dienos. Remiasi Sutarties 9.4 punktu, nustatančiu 0,02 procentų nuo pirkėjo sumokėtos kainos už kiekvieną uždelstą dieną.

11047.

111Teismas šį prašymą pripažįsta pagrįstu. Civilinio kodekso 6.258 straipsnis nustato, kad už prievolės nevykdymą ar netinkamą vykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Sutartimi šalys sutarė 0,02 procentų netesybas (Sutarties 9.4 punktas). Nagrinėjamu atveju nenustatyta, kad ieškovė būtų pažeidusi sutartinius įsipareigojimus. Atsakovė neįvykdė sutartinių įsipareigojimų dėl objekto pastatymo. Laikytina, kad pagrindinė sutartis nesudaryta dėl atsakovės kaltės. Todėl ieškovei iš atsakovės priteistina 618,8 Eur netesybų, skaičiuojant jas už 6 mėnesių laikotarpį (CK 6.165 straipsnio 4 dalis).

112Dėl bylinėjimosi išlaidų

11348.

114Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies bylinėjimosi išlaidas (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

11549.

116Atsakovė prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo nepateikė, todėl bylinėjimosi išlaidos jai nepriteistinos.

11750.

118Trečiasis asmuo pateikė prašymą priteisti 490 Eur bylinėjimosi išlaidas. Atsižvelgiant į tai, kad ieškinys tenkintas 1,34 procento, bylinėjimosi išlaidos yra pagrįstos duomenimis, neviršija teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio, todėl trečiajam asmeniui iš ieškovės priteistina 480 Eur bylinėjimosi išlaidų.

11951.

120Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) išlaidos nagrinėjamoje byloje neviršija 3 Eur, todėl remiantis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ nepriteisiamos.

121Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 198 straipsnio 2 dalimi, 256 straipsniu, 261 straipsniu, teismas

Nutarė

122Ieškinį tenkinti iš dalies.

123Priteisti ieškovei J. R. (a. k. ( - ) iš atsakovės Restruktūrizuojamos UAB „QH Development“ (į. k. 302553942) 618,8 Eur netesybų.

124Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

125Priteisti trečiajam asmeniui AB Šiaulių bankui (į. k. 112025254) iš ieškovės J. R. (a. k. ( - ) 480 Eur bylinėjimosi išlaidų.

126Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėjas Andrius Ignotas, sekretoriaujant Justinai... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 4. I.Ieškinio argumentai ir reikalavimai... 5. 1.... 6. Ieškovė J. R. pareiškė ieškinį atsakovei RUAB „QH Development“,... 7. 1.1.... 8. Pripažinti ieškovei nuosavybės teisę į turtą : dalį Pastato ( - ),... 9. 1.2.... 10. Pripažinti ieškovei nuosavybės teisę į turtą: dalį žemės sklypo ( - ),... 11. 1.3.... 12. Įpareigoti atsakovę pasirašyti Pagrindinę nekilnojamojo turto (Buto Nr. 4... 13. 1.4.... 14. Priteisti iš ieškovės atsakovės naudai 2016-01-11 dienos Sutartyje Nr.... 15. 1.5.... 16. Priteisti iš atsakovės ieškovės naudai 0,02 procento sumokėtos kainos už... 17. 2.... 18. Ieškinyje nurodė, kad ieškovė J. I. (po 2016-07-31 sudarytos santuokos J.... 19. 3.... 20. Ieškovė 2016-01-14 pavedimu pervedė į atsakovės sąskaitą avansinę... 21. 4.... 22. Preliminarioje Sutartyje nurodoma, kad Butas Nr. 4 neatsiejamai susijęs su... 23. 5.... 24. Remiantis Sutartimi atsakovė įsipareigojo ne vėliau kaip iki 2016-07-15... 25. 6.... 26. Ieškovė visus sutartinius įsipareigojimus, kylančius iš Sutarties ir... 27. 7.... 28. Sutartyje numatyta (Sutarties punktas Nr. 1.2), kad Pastatas, kuriame atliekami... 29. 8.... 30. Atsakovė, žinodama apie 2016 m. sausio mėnesį jam pareikštą ieškinį... 31. 9.... 32. Atsakovė Sutarties 5.1 punktuose įsipareigojo užtikrinti, kad statybos... 33. 10.... 34. Ieškovė įvykdė savo įsipareigojimus prisiimtus Preliminariojoje sutartyje,... 35. 11.... 36. Vilniaus apygardos teismas 2018-01-19 nutartimi civilinėje byloje Nr.... 37. II. Atsakovės ir trečiojo asmens atsiliepimo argumentai... 38. 12.... 39. Atsakovė RUAB „HQ Development“ padavė atsiliepimą, kuriame sutinka su... 40. 13.... 41. Trečiasis asmuo AB Šiaulių bankas padavė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo... 42. 14.... 43. Nurodė, kad 2013-12-30 bankas ir atsakovė sudarė Kredito sutartį... 44. 15.... 45. Kredito sutartimi suteikto kredito grąžinimo terminas baigėsi 2016-12-31.... 46. 16.... 47. Vilniaus apygardos teismo 2018-01-09 nutartimi atsakovei buvo iškelta... 48. 17.... 49. Nekilnojamas turtas, dėl kurio byloje yra kilęs ginčas, yra apsunkintas... 50. 18.... 51. Formaliai atsakovė tebeturi restruktūrizuojamos įmonės statusą, kol... 52. 19.... 53. Ieškovė, prašydama pripažinti jai nuosavybės teisę į butą, nepateikia... 54. 20.... 55. Be to, kaip nurodo ieškovė, pastato baigtumas yra 55 procentai. Siekiant... 56. 21.... 57. Turtas, dėl kurio yra kilęs ginčas, yra apsunkintas hipoteka. Įstatymas... 58. III. Byloje nustatytos faktinės aplinkybės, jų teisinis vertinimas ir teismo... 59. 22.... 60. Nagrinėjamu atveju atsakovė RUAB „QH Development“ pripažįsta ieškinį.... 61. 23.... 62. Pagal CPK 268 straipsnio 5 dalį, kai atsakovas ieškinį pripažįsta... 63. 24.... 64. Kaip matyti iš bylos duomenų, Vilniaus apygardos teismo 2018-01-19 nutartimi... 65. 25.... 66. Pažymėtina ir tai, kad VĮ Juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo... 67. 26.... 68. Esant nurodytoms aplinkybėms bei trečiojo asmens AB Šiaulių banko... 69. Faktinės bylos aplinkybės... 70. 27.... 71. Byloje nustatyta, kad ieškovė ir atsakovė 2016-01-11 dieną sudarė... 72. 28.... 73. Preliminarioje sutartyje šalys įsipareigojo sudaryti Pagrindinę sutartį,... 74. 29.... 75. Byloje nėra ginčo, kad ieškovė pagal Preliminarią sutartį atsakovei yra... 76. 30.... 77. Preliminarioje Sutartyje nurodyta, kad Butas Nr. 4 neatsiejamai susijęs su... 78. 31.... 79. Remiantis Preliminariąja sutartimi atsakovė įsipareigojo ne vėliau kaip iki... 80. 32.... 81. Byloje nėra ginčo, kad atsakovė sutartinių įsipareigojimų neįvykdė,... 82. 33.... 83. Ieškovė ieškiniu reiškia reikalavimus, kuriais siekia Preliminariosios... 84. 34.... 85. CK 6.165 straipsnyje įtvirtinta, kad preliminariąja sutartimi laikomas... 86. 35.... 87. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad CK 6.401 straipsnyje... 88. 36.... 89. Kasacinis teismas taip pat pabrėžęs, kad CK 6.401 straipsnyje reglamentuota... 90. 37.... 91. Vadovaujantis kasacinio teismo išaiškinimu, nurodytas teisinis... 92. 38.... 93. Pagal CK 6.401 straipsnio 5 dalį pirkėjas įgyja visišką nuosavybės teisę... 94. 39.... 95. Kasacinis teismas taip pat pažymėjęs, kad CK 6.401 straipsnio 5 dalis turi... 96. 40.... 97. Nagrinėjamos situacijos atveju svarbu tai, kad ieškovė, nors ir remiasi CK... 98. 41.... 99. Kaip jau pažymėta aptartoje kasacinio teismo praktikoje, sprendžiant... 100. 42.... 101. Šiuo gi atveju, kaip turtinis vienetas suformuotas tik butas, į kurį... 102. 43.... 103. Sprendžiant dėl ieškinio reikalavimo pripažinti ieškovės nuosavybės... 104. 44.... 105. Teismas sprendžia, kad ieškovės avansinės įmokos sumokėjimas, ieškovės... 106. 45.... 107. Ieškovė prašo įpareigoti atsakovę sudaryti Pagrindinę nekilnojamojo turto... 108. 46.... 109. Ieškovė prašo priteisti 618,8 Eur netesybų, skaičiuojant jas už 6... 110. 47.... 111. Teismas šį prašymą pripažįsta pagrįstu. Civilinio kodekso 6.258... 112. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 113. 48.... 114. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios... 115. 49.... 116. Atsakovė prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo nepateikė, todėl... 117. 50.... 118. Trečiasis asmuo pateikė prašymą priteisti 490 Eur bylinėjimosi išlaidas.... 119. 51.... 120. Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) išlaidos nagrinėjamoje byloje... 121. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 198 straipsnio 2 dalimi, 256... 122. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 123. Priteisti ieškovei J. R. (a. k. ( - ) iš atsakovės Restruktūrizuojamos UAB... 124. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 125. Priteisti trečiajam asmeniui AB Šiaulių bankui (į. k. 112025254) iš... 126. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui,...