Byla 2-192-856/2016
Dėl sutarties sąlygos pripažinimo nesąžininga ir negaliojančia, įsiskolinimo ir delspinigių priteisimo bei sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu, bei atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Navalda“ priešieškinį ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Mobusta“ dėl atliktų darbų kainos sumažinimo, permokos ir delspinigių priteisimo, tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Valdikoma“, G. Š. ir A. P

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jurga Kramanauskaitė-Butkuvienė, sekretoriaujant Redai Krisiukėnienei, Violetai Paskočinienei, dalyvaujant ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Mobusta“ atstovams direktoriui V. M. ir advokatui M. G., atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Navalda“ atstovams direktorei I. L. ir advokatui E. O., tretiesiems asmenims A. P., G. Š., trečiųjų asmenų uždarosios akcinės bendrovės „Valdikoma“ ir G. Š. atstovei advokatei L. M.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Mobusta“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Navalda“ dėl sutarties sąlygos pripažinimo nesąžininga ir negaliojančia, įsiskolinimo ir delspinigių priteisimo bei sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu, bei atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Navalda“ priešieškinį ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Mobusta“ dėl atliktų darbų kainos sumažinimo, permokos ir delspinigių priteisimo, tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Valdikoma“, G. Š. ir A. P..

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4I. Ginčo esmė, byloje dalyvaujančių asmenų paaiškinimai

5

 1. Ieškovas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Mobusta“ kreipėsi į teismą ieškiniu, prašydamas: 1) pripažinti 2013-04-10 rangos sutarties Nr. 13-04-10-1 4.2.5. p. nesąžiningu ir negaliojančiu; 2) iš UAB „Navalda“ priteisti 44 621,91 Eur (154 070,53 Lt) skolą, 865,67 Eur (2988,97 Lt) delspinigių bei 8,75 procento dydžio metines procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; 3) pripažinti 2013-04-10 rangos sutarties Nr. 13-04-10-1 nutraukimą iš UAB „Navalda“ pusės neteisėtu; 4) priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas (I t., 2-10 b. l.).
 1. Ieškovas nurodo, jog 2013-04-10 tarp UAB „Mobusta“ (toliau – ir ieškovas) ir UAB „Navalda“ (toliau – ir atsakovas) buvo sudaryta rangos sutartis Nr. 13-04-10-1 (toliau – ir sutartis), kurios pagrindu ieškovas įsipareigojo sutartyje nustatyta tvarka atlikti prekybos paskirties pastato adresu J. Basanavičiaus g. 130, Šiaulių m., statybos rangos darbus pagal suderintą sąmatą, o atsakovas – priimti darbus ir už juos atsiskaityti sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. 2013-09-30 tarp šalių buvo sudarytas susitarimas Nr. 13-09-30 dėl sutarties pakeitimo/papildymo, kuriuo šalys taip pat susitarė dėl statybos rangos darbų pagal sutartį atlikimo iki 2013-11-15. 2013-11-14 ieškovas informavo atsakovą, jog iš esmės atliko visus darbus pagal sutartį, išskyrus keletą labai nedidelių darbų, kuriuos trukdo užbaigti paties atsakovo vykdomi lauko tinklų, vidaus šildymo ir ventiliacijos įrengimo darbai. 2013-11-15 defektų nustatymo aktu atsakovas informavo ieškovą apie atliktą pastato apžiūrą ir nustatytus defektus, o 2013-11-19 ieškovas pateikė atsakovui pasirašymui 2013-11-18 pažymą apie atliktų darbų vertę, 2013-11-18 atliktų darbų aktą bei PVM sąskaitą faktūrą 154 070,53 Lt sumai. 2013-11-22 atsakovas informavo ieškovą, jog atsisako pasirašyti pateiktus dokumentus ir grąžina juos ieškovui, po ko 2013-11-27 atsakymu ieškovas atsakė į visas 2013-11-15 defektų nustatymo akte nurodytas pozicijas, pažymėdamas, jog nesutinka su netinkamai iš savo pusės atliktų darbų faktu. 2013-12-02 defektų nustatymo aktu atsakovas informavo ieškovą apie atliktą pakartotinę pastato apžiūrą ir nurodė dar daugiau nustatytų defektų, nei kad buvo po pirminės apžiūros. 2013-12-03 pranešimu dėl atliktų darbo akto ieškovas dar kartą pateikė atsakovui pasirašymui aukščiau paminėtus dokumentus, pažymėdamas, jog teikiami dokumentai atspindi tik kokybiškai atliktus darbus ir akcentuodamas savo, kaip rangovo, teisę vienašališkai pasirašyti atliktų darbų aktą. 2014-01-30 pranešimu dėl rangos sutarties nutraukimo atsakovas informavo ieškovą, jog nuo 2014-03-04 nutraukia sutartį.
 1. Ieškovo manymu, rangos sutarties 4.2.5. punkto sąlyga yra nesąžininga ieškovo atžvilgiu bei prieštaraujanti imperatyvioms įstatymų normoms, teigia, jog jis tinkamai atliko visus darbus pagal sutartį ir įgijo teisę į 154 070,53 Lt sumos apmokėjimą, o atsakovo reiškiamos pretenzijos dėl neva netinkamai atliktų darbų yra nepagrįstos, dėl ko ir sutarties nutraukimas iš atsakovo pusės yra neteisėtas. Nurodo, jog LR CK 1.117 str. 2 d. yra įtvirtinta, jog terminas gali būti apibrėžiamas taip pat ir nurodant įvykį, kuris neišvengiamai turi įvykti, dėl ko akivaizdu, kad tai yra imperatyvi įstatymo norma, o remiantis LR CK 1.80 str. 1 d., imperatyvioms įstatymo normoms prieštaraujantis sandoris yra niekinis ir negalioja, sandoris laikomas niekiniu, jeigu jis, vadovaujantis įstatymais, negalioja, nepaisant to, yra ar ne teismo sprendimas pripažinti jį negaliojančiu, šalys negali niekinio sandorio patvirtinti. Teigia, jog šiuo atveju ieškovas ir atsakovas apibrėžė galutinį atsakovo atsiskaitymo su ieškovu terminą įvykiu, kuris gali ir neįvykti. Rangos santykiuose, kuriems būdingas atlygintinumas, prievolė atsiskaityti atsiranda priėmus darbus. Tokių sutarčių šalys paprastai susitaria dėl prievolės įvykdymo termino, o ne dėl prievolės atsiradimo. Nustačius šios terminuotos prievolės įvykdymą priklausomą ne nuo darbų perdavimo, o nuo sutarties sąlygos, kad užsakovas galutinai atsiskaitys su rangovu tik po objekto pridavimo valstybinei komisijai, paneigiama užsakovo rangovui atsiskaitymo prievolė, nes tokios sąlygos gali ir neatsirasti. Neišvengiamumas reiškia tai, kad tas įvykis turi įvykti objektyviai, o šiuo atveju neaišku, kada jis įvyks, turint omenyje, kad prievolės įvykdymas priklauso nuo skolininko (užsakovo) veiksmų (subjektyvus veiksnys). Atsakovas gali nepriduoti objekto valstybinei komisijai dėl savo paties ar kitų pasitelktų rangovų netinkamai vykdytų įsipareigojimų, be to, pridavimas gali įvykti ir po kelių ar daugiau metų arba neįvykti apskritai. Sutarties sąlyga, kuri gali niekada neįvykti, paneigtų užsakovo ir rangovo priešpriešinių teisių ir pareigų buvimą. Ginčijama sutarties sąlyga, apibrėžiančia terminą įvykiu, kuris gali ir neįvykti, yra pažeidžiamas imperatyvusis teisės normos reikalavimas apibrėžti terminą įvykiu, kuris neišvengiamai turi įvykti, todėl tokia sutarties sąlyga turi būti pripažįstama negaliojančia ab initio. Todėl mano, jog net 50 000 Lt sumos sulaikymas ir sumokėjimas darbus atlikusiam rangovui tik po objekto pridavimo valstybinei komisijai, t. y. tik įvykus sąlygai, priklausančiai išimtinai nuo paties užsakovo, yra nesąžiningas ieškovo atžvilgiu, dėl ko sutarties 4.2.5. punktas turi būti pripažintinas nesąžiningu ir negaliojančiu.
 1. Ieškovas visus darbus pagal 2013-11-18 atliktų darbų aktą ir jo pagrindu išrašytą PVM sąskaitą faktūrą atliko pagal Susitarime nustatytą terminą, t. y. iki 2013-11-15, ką patvirtina statinio techninės priežiūros vadovo antspaudai ir parašai statybos darbų žurnale. Minėtame žurnale ieškovas žymėjo visus atliktus darbus, atliktų ir atsakovo priimtų darbų kiekį, statinio techninės priežiūros vadovas priėmė visus darbus ir patvirtindamas, kad žurnale pažymėti darbai tikrai atlikti kokybiškai, jame pasirašė. Teigia, jog ieškovas atlikęs darbus iki 2013-11-15 juos perdavė užsakovą atstovaujančiam statinio techninės priežiūros vadovui, kuris, pasirašydamas statybos darbų žurnale, patvirtino, jog ieškovas atliko darbus ir atliko juos tinkamai. Atsakovas, tik 2014-02-12 atsakymu į pretenziją dėl atliktų darbų priėmimo pažymėdamas, jog priėmė ieškovo pateiktame atliktų darbų akte išvardintus darbus, pažeidė įstatymo nustatytus reikalavimus. Daro išvadą, jog ieškovo atliktai darbai buvo perduoti atsakovui 2013-11-15, todėl atsakovas įgijo pareigą atsiskaityti su ieškovu pagal jo išrašytą sąskaitą.
 1. Atliktų darbų perdavimas reiškia tai, jog darbai yra atlikti darbų perdavimo dieną ir dėl darbų atlikimo termino negali būti jokių pretenzijų (jei darbai perduoti šalių sutartais terminais). Atsakovo teigimu, ieškovas netinkamai atliko savo darbus, kas yra nurodoma 2013-11-15 ir 2013-12-02 defektų nustatymo aktuose, su kuo ieškovas nesutinka dėl tokių aplinkybių bei argumentų: pirma, ieškovas nepripažįsta, jog netinkamai atliko darbus ir savo 2013-11-27 atsakyme argumentuotai atsakė į visas 2013-11-15 defektų nustatymo akte nurodytas pozicijas; antra, 2013-12-02 defektų nustatymo akte atsakovas ne tik pakartoja 2013-11-15 defektų nustatymo akte nurodytus atliktų darbų trūkumus, tačiau „suranda“ ir dar daugiau trūkumų, dėl ko toks atsakovo elgesys kelia didelių abejonių jo nurodomų defektų pagrįstumu, kadangi tie nauji defektai nebuvo užfiksuoti pirminio patikrinimo metu, be to, jokių defektų statybos darbų žurnale nenurodė ir statinio techninės priežiūros vadovas; trečia, kuomet yra nustatomi tam tikri atliktų darbų defektai (trūkumai), tokiu atveju įsijungia defektų (trūkumų) šalinimo (garantinio aptarnavimo) instituto normos. Pažymi, jog atsakovas taip pat pažeidė Sutarties 4.2.4. p., 100000 Lt avansą užskaitydamas ne iš paskutinio aktavimo, o anksčiau, ir visos šios aplinkybės patvirtina, kad ieškovas yra įgijęs teisę į apmokėjimą už atliktus pagal sutartį darbus 154 070,53 Lt sumai.
 1. Nurodo, jog sutarties 5.4. punkte yra numatyta, jog atsakovas įsipareigoja mokėti ieškovui 0,02 procento dydžio delspinigius už uždelstus apmokėjimus, o sutarties 4.2.3. punkte numatyta, jog užsakovas apmoka pateiktas PVM sąskaitas faktūras per 10 darbo dienų po aktų pasirašymo dienos. Ieškovo pateiktas atliktų darbų aktas atsakovo turėjo būti pasirašytas 2013-11-18, dėl ko atsakovui pareiga atsiskaityti su ieškovu atsirado 2013-12-02, ir tuo pagrindu ieškovas prašo priteisti iš atsakovo Sutartyje numatytus 0,02 procento dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos - 2 988,97 Lt.
 1. Remiantis LR CK 6.37 str. 2 d., skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, todėl, atsižvelgiant į tai, jog pagal Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymą yra apskaičiuojamos ir procesinės palūkanos, atsakovo atžvilgiu turi būti taikoma 2014-01-02 galiojusi Lietuvos banko nustatyta vienos nakties atpirkimo sandorių atpirkimo palūkanų norma, padidinta 8 procentiniais punktais: 0,75 proc. + 8 proc. = 8,75 proc., kurias ieškovas ir prašo priteisti iš atsakovo.
 1. Ieškovas nurodo, jog 2014-01-30 pranešimu dėl rangos sutarties nutraukimo atsakovas informavo ieškovą, kad nuo 2014-03-04 nutraukia Sutartį, mano, jog ieškinyje išdėstytos aplinkybės leidžia konstatuoti, kad ieškovas nepažeidė Sutarties ir dėl to atsakovas neįgijo teisės ją nutraukti. Be to, pažymi, jog net ir ta aplinkybė, kad atsakovas pareiškė pretenzijas dėl ieškovo atliktų darbų, nereiškia, jog atsakovas iš esmės negavo to, ko tikėjosi. Sutarties nutraukimas yra kraštutinė priemonė, kai kitų priemonių neužtenka asmens pažeistoms teisėms ir teisėtiems interesams apginti, todėl esant nustatytoms aplinkybėms ir įvertinus tai, jog atsakovas pats pažeidė Sutartį, darytina išvada, kad atsakovas neteisėtai nutraukė Sutartį.
 1. Atsakovas UAB „Navalda“ atsiliepime į pareikštą ieškinį ir triplike (I t., 119-125 b. l., II t., 86-89 b. l.) nurodo, jog su ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti ir priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Ieškovui iki 2013 08 10 nebaigus rangos sutartyje numatytų darbų, tarp šalių buvo pasirašytas susitarimas pratęsti sutarties įvykdymo terminą iki 2013-11-15. Ieškovas įsipareigojo už termino praleidimą mokėti 0,2 proc. dydžio delspinigius nuo bendros darbų sumos - 558 000 Lt be PVM - už kiekvieną uždelstą dieną. Kadangi ieškovas iki sutartyje numatyto termino, t. y. 2013-11-15, statybos darbų nebaigė, todėl jam už pradelstą vykdyti terminą buvo pradėti skaičiuoti delspinigiai, kurie už laikotarpį nuo 2013-11-15 iki 2013-03-04 sudaro 120 528 Lt.
 1. 2013-11-12 ieškovas surašė atliktų darbų aktą už 2013 m. lapkričio mėn. ir pateikė jį pasirašyti atsakovui, tačiau pateiktas atliktų darbų aktas buvo nepasirašytas paties ieškovo. Atsakovas nedelsdamas pradėjo atliktų darbų priėmimą, 2013-11-13 ieškovui buvo įteiktas pranešimas, kad 2013-11-15, 14 val., bus priiminėjami darbai pagal pateiktą aktą bei sąmatą. Atsakovas, siekdamas užbėgti įvykiams už akių, 2013-11-14 surašė raštą „Dėl darbų užbaigimo“, kuriame nurodo, kad komisija, susidedanti iš ieškovo direktoriaus V. M., gamybos vadovo R. N. ir statinio statybos techninės priežiūros vadovo G. Š., apžiūrėjusi objektą nustatė, kad visi rangos sutartyje numatyti bendrastatybiniai darbai yra atlikti pilnai, išskyrus: pasluoksnių iš skaldos įrengimą, patalpų dažymo darbus, statybinių šiukšlių valymo, ir nurodė, kad jų negali baigti dėl neva ieškovo vykdomų lauko tinklų, vidaus šildymo bei ventiliacijos įrengimo darbų. Šis raštas ieškovo surašytas tik dėl akių, nes statinio statybos techninės priežiūros vadovas G. Š. tą dieną nedalyvavo jokioje ieškovo sudarytoje komisijoje, be to, nėra pateikta ir dalyvavusių asmenų sąrašo su parašais, kurie patvirtintų, kad tokia komisija iš tikro buvo sudaryta.
 1. 2013-11-15, 14 val., buvo sušaukta komisija, kurioje dalyvavo atsakovo atstovai I. L., E. D., statinio techninės priežiūros vadovas G. Š., architektas - ekspertas A. P., apžiūrėjus ieškovo atliktus darbus buvo surašytas rastų defektų nustatymo aktas, kuriame išvardinti rasti trūkumai. Atsakovo atstovas atsisakė pasirašyti defektiniame akte ir jį priimti, todėl šis aktas rangovui buvo išsiųstas registruotu paštu. Pažymi, kad ieškovo pateiktame statybos darbų žurnale nėra jokių įrašų apie tai, kad 2013-11-27 ieškovas būtų atlikinėjęs šiame statybos objekte kokius tai darbus. Ieškovui nepašalinus nustatytų defektų, 2013-11-29 jam pakartotinai buvo išsiųstas pranešimas, kad 2013-12-02, 14 val., atsakovas pakartotinai priiminės rangovo atliktus statybos darbus pagal aktą bei sąmatą. Komisija, susidedanti iš atsakovo atstovų I. L., E. D., statinio techninės priežiūros vadovo G. Š., architekto - eksperto A. P. 2013-12-02 apžiūrėjo ieškovo atliktus darbus ir surašė defektų nustatymo aktą, kuriuo konstatavo, kad nėra pašalinti 2013-11-15 defektų nustatymo akte išvardinti defektai, taip pat nustatė papildomus defektus. Ieškovo atstovas 2013-12-02 priiminėjant jo atliktus darbus dalyvavo, tačiau ant defektinio akto nepasirašė. Atliktų darbų aktas ir PVM sąskaita faktūra pakartotinai buvo grąžinta ieškovui, nurodant, kad atliktus darbus atsakovas galės priimti tik po defektų ištaisymo. 2014-01-30, nesulaukus iš ieškovo jokių konkrečių veiksmų nei dėl darbų užbaigimo, nei dėl nustatytų defektų pašalinimo, atsakovas, remdamasis rangos sutarties 12.1, 12.1.3. ir 12.1.3 p., išsiuntė ieškovui pranešimą dėl rangos sutarties nutraukimo nuo 2014-03-04, nustatydamas papildomą terminą neužbaigtiems darbams atlikti, trūkumams pašalinti, visiems atliktiems darbams perduoti pasirašant galutinį atliktų darbų aktą ir dokumentacijai perduoti. 2012-02-12 atsakovas, apžiūrėjęs atliktus darbus, juos priėmė tokius, kokie yra su nustatytais defektais, ir atsisakė mokėti už netinkamai atliktus darbus, mokėtiną sumą sulaikė iki bus pašalinti rasti defektai bei davė terminą iki 2014-03-04 pašalinti rastus trūkumus ir perduoti atliktus darbus, o taip pat perduoti statybos darbų žurnalą ir techninę dokumentaciją.
 1. Atsakovas, priimdamas rangovo atliktus darbus, nustatytus atliktų darbų trūkumus nurodė ne tik defektiniuose aktuose, bet ir atliktų darbų akte. Kadangi ieškovas darbus atliko netinkamai, atliktuose darbų atlikimo aktuose nurodė neteisingus atliktų darbų kiekius bei neatliktus darbus, atsakovui neatsiranda pareiga mokėti iki nebus pašalinti nustatyti defektai bei nebus teisingai surašyti ieškovo atlikti darbai. Rangos sutarties 4.5 p. sakoma, kad užsakovas gali atsisakyti priimti darbus ir už juos nemokėti, jei darbai neužbaigti, tinkamai neatlikti, neištaisyti užsakovo nurodyti defektai per nustatytą terminą, todėl esant nurodytoms faktinėms aplinkybės, laikytina, kad atsakovas pagrįstai ir teisėtai atsisako priimti nekokybiškai ieškovo atliktus darbus bei už juos apmokėti.
 1. Ieškovas nurodo, kad sutarties 4.2.5. p. sąlyga prieštarauja įstatymui, kadangi jam nėra žinoma, kad tokia sąlyga iš tikrųjų įvyks, kas reiškia, jog ieškovas nėra garantuotas, kad dėl jo atliktų darbų kokybės statybos objektas, kurį pastatė pats ieškovas, galės būti priimtas valstybinės komisijos bei bus pripažintas tinkamu naudoti pagal paskirtį. Pastebi, kad LR CK 6.687 str. 2 d. numatyta, kad šalys gali susitarti, jog už darbus bus apmokama etapais, arba, kad visa sutarties kaina bus sumokėta po objekto priėmimo. Priimant statybos darbų rezultatą dalyvauja atitinkamų valstybės ir savivaldybių institucijų atstovai, todėl tokia rangos sutarties sąlyga neprieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms bei LR Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymui, nes šalys rangos sutartimi (4.2.5 p.) susitarė, kad sulaikyta 50000 Lt suma už atliktus darbus sumokama per 10 darbo dienų objektą pridavus valstybinei komisijai ir jeigu bus pašalinti visi nustatyti atliktų darbų trūkumai, tai yra šiuo atveju apmokėjimo aminas yra nustatytas tiktai 10 dienų, t. y. šalys šiuo atveju nenustatė ilgesnio apmokėjimo termino už atliktus darbus, negu tą numato įstatymas.
 1. Ieškovas pats pateikė savo parengtą rangos sutarties projektą ir šią sutartį pasirašė be jokių išlygų. Ši sutarties sąlyga neprieštarauja jokioms imperatyvioms teisės normos, o priešingai, ši sąlyga užkerta kelią rangovo piktnaudžiavimui ir įpareigoja rangovą tinkamai (kokybiškai) bei sutartyje numatytu laiku atlikti darbą ir gauti apmokėjimą tik po to, kad atlikti darbai bus pripažinti tinkamais.
 1. Ieškovo manymu, sutartis nutraukta nepagrįstai, kadangi jis nepažeidė rangos sutarties, ir daugiau nepateikia jokių argumentų, tačiau šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus, o šiuo atveju neaišku, dėl kokios priežasties sutarties nutraukimas yra neteisėtas, kadangi rangos sutarties 12.1 p. buvo numatyta, kad užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį apie tai pranešdamas rangovui prieš 30 dienų ir reikalauti rangovo atlyginti dėl to patirtus pagrįstus nuostolius, jeigu rangovas darbus atlieka nekokybiškai, nesilaikydamas sutarties (12.1.3 p.), ir jeigu rangovas dirba taip lėtai ir darbų laiku neatliks (12.1.3 p.). Darbus pagal sutartį ieškovas turėjo atlikti iki 2013-08-10, tačiau dėl ieškovo kaltės darbai nebuvo baigti ir ieškovo prašymu darbų įvykdymo terminas buvo pratęstas iki 2013-11-15, tačiau ir iki šio termino ieškovas darbų nebaigė. Šiuo atveju sutarties įvykdymo terminas buvo esminė sutarties sąlyga, nes atsakovas vykdo prekybą santechnikos prekėmis bei siekė kuo greičiau pasistatyti prekybos centrą, o užsitęsus statybos darbams yra priverstas nuomoti patalpas iš trečiųjų asmenų. Iki 2013-11-15 atsakovas pagal panaudos sutartį naudojosi ieškovo patalpomis, tačiau iškilus problemoms dėl atliktų darbų kokybės bei atliktų darbų kiekių, ieškovas nutraukė panaudos sutartį ir pareikalavo išsikelti, todėl atsakovas yra suinteresuotas kuo greičiau pabaigti statybos darbus ir priduoti statybos objektą valstybinei komisijai. LR CK 6.217 str. numato, kad šalis gali nutraukti sutartį, jeigu kita sutarties šalis sutarties neįvykdo ir tai yra esminis sutarties pažeidimas, todėl, esant nurodytoms aplinkybėms, laikytina, jog atsakovas pagrįstai nutraukė rangos sutartį.
 1. Ieškovo reikalavimas priteisti delspinigius yra nepagrįstas, nes pagal sutarties 6.4 p., 0,02 procento delspinigiai skaičiuojami už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną, o pagal sutarties 4.2.3. p., užsakovas apmoka pateiktas PVM sąskaitas faktūras per 10 darbo dienų po aktų pasirašymo. Kadangi darbai pagal 2013 m. lapkričio mėn. atliktų darbų aktą yra priimti su trūkumais, tai, ieškovui nepašalinus nustatytų trūkumų, atsakovui, remiantis sutarties 4.5. p., neatsiranda pareiga už juos mokėti.
 1. CPK 12 ir 178 straipsniuose numatyta, kad šalys privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių nereikia įrodinėti, tačiau ieškovas nepateikė įrodymų, kad rangos sutartyje numatytus darbus atliko visus, juos atliko tinkamai ir iki sutartyje nustatyto termino. Atsakovas nepažeidė LR CK 6.681 str. įtvirtintos pareigos priimti iš rangovo atliktus darbus ir vykdė atliktų darbų priėmimo procedūrą, tačiau ieškovas atsisakė dalyvauti priimant darbus. Kad trūkumai realiai egzistuoja patvirtina byloje esantys defektiniai aktai, atliktų darbų aktas su prierašu, faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas. Ieškovas ne tik kad darbus atliko netinkamai, bet ir jų nebaigė iki rangos sutartyje nustatyto termino 2013-11-15, kas laikytina esminiu sutarties pažeidimų, dėl ko atsakovas gali atsisakyti priimti darbą už jį sumokėti (CK 6.655 str. l d.), analogiška nuostata yra įtvirtinta ir šalių pasirašytos rangos sutarties 4.5 p. Kad darbai nebuvo pabaigti iki sutartyje nustatyto papildomo termino, neneigia ir pats ieškovas - 2013 11 14 rašte nurodo, kad yra nebaigti šie darbai: pasluoksnių iš skaldos įrengimas, patalpų dažymo darbai, statybinių šiukšlių valymas.
 1. Trečiasis asmuo A. P. pateikė teismui atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodo, jog ieškinys nepagrįstas, prašo jį atmesti. Ieškovas, kaip rangovas, nėra tinkamai atlikęs darbų ir nepateikė teismui šalių pasirašyto atliktų darbų akto, dėl ko atsakovui neatsiranda pareiga mokėti už netinkamai ir nekokybiškai atliktą darbą. Jis, kaip architektas, du kartus dalyvavo komisijoje nustatant rangovo atliktus darbus, komisija surašė rastų defektų nustatymo aktą, kuriame išvardijo rastus trūkumus. Kadangi ieškovas trūkumų ir defektų neištaisė, 2013-12-02 buvo pakartotinai sušaukta komisija, kuri surašė dar vieną defektų nustatymo aktą, kuriuo konstatavo, jog nėra pašalinti 2013-11-15 defektų nustatymo akte išvardinti defektai, o taip pat buvo nustatyti papildomi defektai bei nukrypimai nuo techninio projekto (II t., 15-16 b. l.).
 1. Trečiasis asmuo G. Š. pateikė teismui atsiliepimą (II t., 32-34 b. l.), kuriame nurodo, jog su pareikštu ieškiniu nesutinka, 2013-03-18 su UAB „Navalda“ buvo sudaryta Statinio statybos techninės priežiūros sutartis. Ieškovas, atlikdamas darbus objekte, iki 2013-11-12 pildė statybos darbų žurnalą, jame yra nurodyta, kokie konkretūs darbai atlikti. Ieškovas 2013-11-12 surašė atliktų darbų aktą, kuriame organizuojant darbų priėmimą turėjo būti įvertinta atliktų darbų apimtis ir kokybė, todėl UAB „Navalda“ 2013-11-15 organizavo atliktų darbų priėmimą. LR CK 6.662 str. l d., 6.694 str. 4 d. nustatyta, kad darbų perdavimas ir priėmimas įforminami aktu, kurį pasirašo dvi šalys. STR 1.09.05:2002 14 p. taipogi nurodyta, kad statinio statybos techninis prižiūrėtojas savo veiklos rezultatus įformina įrašydamas reikalavimus Statybų darbų žurnale arba pasirašydamas (vizuodamas) dokumentus (statinių statybos darbų priėmimo aktus, inžinerinių statinių, technologinių inžinerinių sistemų ir bendrųjų statinio inžinerinių sistemų, laikančiųjų konstrukcijų, paslėptų statinio konstrukcijų, paslėptų statybos darbų bei įrenginių bandymo aktus ir pan.). 16 p. nustatyta, kad statinio statybos techninio prižiūrėtojo parašas dokumentuose patvirtina jo reikalavimų vykdymą statinio statybos vadovui, o priimant atliktus darbus - tų darbų būtiną normatyvinę kokybę ir dokumentuose nurodytų statybos darbų kiekių sutikimą su taktiškaisiais darbų kiekiais.
 1. 2013-11-15 dalyvavo užsakovo organizuotoje statinio apžiūroje, kurios metu buvo nustatyti defektai, kurie išdėstyti 2013-11-15 Defektų nustatymo akte, ir kuris pateiktas ieškovui. 2013-11-27 ieškovas, atsakydamas į atsakovo defektų nustatymo aktą, pripažino dalį defektų: perdažyti tinkuotą cokolį; pakeisti lango L_01 stiklo paketą; sumontuoti durų V_01 apsauginę žaliukę; įrengti pagrindus, pakeisti neišsitiesinusias pakabinamų lubų plokštes; nurodė, kad pastato langų angokraščiai ir sienų apdaila 2013-11-27 yra pataisyti. 2013-12-02 UAB „Navalda“ organizavo pakartotinę pastato apžiūrą ir, dalyvaujant komisijos nariams, buvo užfiksuoti defektai. Pažymi, kad nedalyvavo UAB „Mobusta“ 2013-11-14 organizuotoje komisijoje apžiūrint prekybos paskirties pastato statybos objekte vykdomų darbų stovį. Ieškovas nepateikė teismui įrodymų, kad darbai objekte yra atlikti tinkamai, už netinkamai atliktus darbus nekyla pareiga atsakovui apmokėti.
 1. Ieškovas prašo pripažinti Sutarties 4.2.5 p. sąlygą nesąžininga ir negaliojančia, teigia, kad ieškovas ir atsakovas apibrėžė galutinį atsakovo atsiskaitymo su ieškovu terminą įvykiu, kuris gali neįvykti ir taip pažeidžiamas teisinis imperatyvas terminą apibrėžti įvykiu, kuris neišvengiamai turi įvykti. Toks ieškovo reikalavimas negali būti tenkinamas, nes šalių - dviejų privačių juridinių asmenų - sudaryta sutartis jos šalims turi įstatymo galią. Ginčijama sutarties sąlyga yra aiški, mokėjimo sulaikymo sąlygos yra suprantamos, galutinis atsiskaitymas apibrėžtas konkrečiu įvykiu - objekto pridavimu valstybinei komisijai ir pripažinus objektą tinkamu naudoti bei pašalinus visus nustatytus atliktų darbų trūkumus, todėl nėra pagrindo konstatuoti, kad šalių susitarimu buvo pakeistas imperatyvių teisės normų galiojimas.
 1. Ieškovas nepagrįstai teigia, kad šalių teisiniams santykiams taikytina specialiojo įstatymo LR Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 4 str. l d. nustatytas atsiskaitymo terminas, nes šioje normoje yra numatyta išimtis - išskyrus atvejus, kai dėl to komercinėje sutartyje aiškiai susitariama kitaip ir jeigu tai nėra nesąžininga kreditoriaus atžvilgiu pagal šio įstatymo 9 straipsnio nuostatas, ir kuri atitinka ieškovo ir atsakovo susitarimo sąlygas. Ieškovo reikalavimas pripažinti Sutarties 4.2.5 p. nesąžiningu ir negaliojančiu yra nepagrįsta. Ieškovas nepagrįstai prašo pripažinti Sutarties nutraukimą neteisėtu, nes ieškovui pažeidus sutartį, atsakovas pasinaudojo šalių Sutarties 12 dalyje numatyta teise vienašališkai nutraukti sutartį apie tai pranešdamas raštu. Ieškovas pagrįstų teiginių ir įrodymų, kad nebuvo teisinio pagrindo nutraukti šalių susitarimą, nepateikė.
 1. Ieškovas UAB „Mobusta“, dublike atsikirsdamas į atsakovo atsiliepimą (II t., 18-21 b. l.), nurodė, jog atsakovas pats sau prieštarauja teigdamas, jog jis pagrįstai ir teisėtai atsisako priimti nekokybiškai ieškovo atliktus darbus ir už juos sumokėti, tai cituodamas LR CK statybos rangos teisinius santykius reguliuojančias nuostatas bei Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką, nurodo, jog užsakovas privalo priimti rangovo perduodamus darbų rezultatus, nors toks darbų rezultatas ir turėtų trūkumų. Iš to ieškovas daro išvadą, jog atsakovas pripažįsta, kad neturėjo teisės atsisakyti priimti ieškovo atliktų darbų ir privalėjo pasirašyti pateiktus atliktų darbų aktus, ir šią išvadą tarsi patvirtina aplinkybė, jog galiausiai atsakovas vis dėlto priėmė ieškovo atliktus darbus tokius, kokie yra su nustatytais defektais, kas kelia abejonių atsakovo sąžiningumu bei nurodomų ieškovo atliktų defektų pagrįstumu.
 1. Atsakovas pažeidė LR CK įtvirtintas atliktų darbų perdavimo-priėmimo taisykles ir nepagrįstai atsisakė priimti ieškovo atliktus darbus, maža to, po kurio laiko surado dar daugiau ieškovo atliktų darbų defektų, o LR CK 6.662 str. 2 d. aiškiai nurodo, jog užsakovas, priimdamas atliktą darbą, pastebėjęs darbų trūkumus, gali trūkumų faktu remtis tik tuo atveju, jeigu darbų priėmimo akte ar kitame dokumente, patvirtinančiame darbų priėmimą, tie trūkumai buvo aptarti arba yra numatyta užsakovo teisė reikalavimą dėl trūkumų pašalinimo pareikšti vėliau. Šios aplinkybės patvirtina, jog atsakovas privalėjo ieškovo atliktus darbus priimti dar 2013-11-19, atsakovas nesilaikė LR CK ir LAT suformuotų atliktų darbų perdavimo-priėmimo taisyklių, todėl visos neigiamos pasekmės dėl to kyla pačiam atsakovui, o vėlesnis dar didesnių defektų suradimas kelia pagrįstų abejonių jų egzistavimu.
 1. Remiantis 2013-11-18 atliktų darbų aktu ir jo pagrindu išrašyta PVM sąskaita faktūra, ieškovas atliko darbų už 154 070,53 Lt sumą. Jei atsakovas nustatė tam tikrus ieškovo atliktų darbų trūkumus, atsakovas galėjo ir turėjo išskirti neginčijamą ieškovo atliktų darbų dalį ir už ją sumokėti, o mokėjimus sustabdyti tik ginčijamai atliktų darbų daliai. Tokiu būdu atsakovas pažeidė ir LR CK, ir bendruosius sutartinių teisinių santykių principus. Atsakovas konkrečiai nenurodo, kokią darbų dalį ginčija, o su kuria sutinka, taip nepagrįstai sulaiko visą ieškovui mokėtiną pagal ieškinyje pateiktus dokumentus 154 070,53 Lt sumą, kas taip pat netiesiogiai įrodo neteisėtus atsakovo veiksmus.
 1. Atsakovas savo teisę vienašališkai nutraukti sutartį su ieškovu grindžia tuo, jog neva ieškovas iki 2013-11-15 nebaigė darbų. Tačiau byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, jog tai, kad užsakovas, pažeisdamas LR CK ir sutarties nuostatas, nepagrįstai nepriėmė ieškovo atliktų darbų (tą padarė 2014-02-12), nesudaro pagrindo teigti, jog ieškovas iš esmės pažeidė sutartį praleisdamas jos įvykdymo terminą. 2013-11-14 ieškovas informavo atsakovą, jog iš esmės atliko visus darbus pagal sutartį, išskyrus keletą labai nedidelių darbų, kuriuos trukdo užbaigti paties atsakovo vykdomi lauko tinklų, vidaus šildymo ir ventiliacijos įrengimo darbai, o atsakovas šios aplinkybės paneigti nesugebėjo. Aplinkybė, jog tarp sutartinių teisinių santykių šalių kilo ginčas dėl atliktų ir užsakovui perduotų darbų kokybės, nereiškia, jog darbai nėra baigti. Įvertinus atsakovo neteisėtus veiksmus darytina išvada, jog atsakovas neturėjo teisės nutraukti tarp šalių sudarytą rangos sutartį, kadangi ieškovas visus darbus atliko laiku, o buvo nebaigta tik labai nedidelė darbų dalis dėl atsakovo kaltės.
 1. Atsakovas priešieškiniu prašo: 1) sumažinti ieškovo UAB „Mobusta“ užaktuotų atliktų darbų vertę 45 347,94 Eur suma, t. y. nuo 203 295,11 Eur (701 937,37 Lt) iki 157 947,17 Eur (545 359,98 Lt); 2) priteisti iš ieškovo permoką – 726,03 Eur (2506,83 Lt); 3) priteisti iš ieškovo 34 907,32 Eur (120 528,00 Lt) delspinigių už laikotarpį nuo 2013-11-15 iki 2014-03-04; 4) priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas (V t., 124-127 b. l., VII t., 50-52 b. l.).
 1. Prašymu dėl priešieškinio reikalavimo atsakovas patikslino savo reikalavimus, papildomai prašydamas ieškovo atliktų darbų vertę sumažinti techninio projekto koregavimo darbų suma, t.y. 2541,00 Eur (V t., 124-127 b. l.).
 1. Nurodo, jog UAB „Mobusta“ iki sutartyje numatyto termino 2013-11-15 statybos darbų nebaigė, todėl jai už pradelstą vykdyti terminą, remiantis 2013-09-30 susitarimo l. l. p., buvo pradėti skaičiuoti delspinigiai. Kadangi rangos sutartis tarp šalių nuo 2014-03-04 buvo nutraukta, ieškovui, kaip rangovui, tenka pareiga sumokėti delspinigius už laikotarpį nuo 2013-11-15 iki 2013-03-04, viso 120 528 Lt. Šalių sutartyje sulygtos netesybos yra jų suderinta valia nustatyta sutarties sąlyga, kuri saisto šalis tuo atveju, jeigu sutartis neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma, ir įpareigoja sutartį pažeidusią šalį sumokėti kitai šaliai sutartas netesybas, o šiai nereikia įrodinėti patirtų nuostolių dydžio. Kasacinio teismo praktikoje pažymima, kad jeigu šalys sutartyje susitarė dėl tam tikro dydžio netesybų, tai sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju skolininkas negali jo ginčyti, išskyrus atvejus, kai netesybos būtų neprotingos, akivaizdžiai per didelės atsižvelgiant į konkrečios prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, skolininko elgesį, prievolės sumą arba jeigu prievolė iš dalies įvykdyta. Ieškovas, sudarydamas ir pasirašydamas papildomą susitarimą, sutiko su jo sąlygomis, tuo pačiu ir su susitarime numatytu delspinigių dydžiu, ir žinojo, kad pažeidus šį susitarimą bus skaičiuojami jame nustatyto dydžio delspinigiai, ir tuo tarpu gera valia nevykdė savo prievolių.
 1. Šiuo atveju ieškovo, kaip rangovo, atliktų darbų trūkumai, defektai yra nustatyti 2013-11-15 defektų nustatymo aktu, 2013-12-02 defektų nustatymo aktu, atliktų darbų aktu, kuriame išvardinti trūkumai, antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo protokolu. Dėl ieškovo netinkamai atliktų darbų, jų neatitikimo projektinei dokumentacijai, objekto negalima pripažinti tinkamu naudoti. Įstatymas numato, kad nustatęs darbų rezultato trūkumus, užsakovas savo pasirinkimu turi teisę reikšti vieną iš CK 6.665 straipsnyje įtvirtintų reikalavimų rangovui, vienas iš kurių yra atitinkamai sumažinti rangovo atliktų darbų kainą.
 1. Kadangi atsakovas pasirinko reikalauti sumažinti užaktuotų atliktų/neatliktų darbų kainą, tai ieškovo užaktuotų atliktų darbų vertė turi būti mažinama neatliktų darbų, neištaisomų darbų verte, ištaisomų defektų jų ištaisymo darbų verte bei techninio projekto koregavimo darbų suma. Atsakovas už ieškovo atliktus darbus yra sumokėjęs 726,03 Eur, todėl juos ieškovas turėtų grąžinti atsakovui.
 1. Ieškovas UAB „Mobusta“ atsiliepime į pareikštą priešieškinį (III t., 18-21 b. l., VI t., 1-3 b. l.) nurodo, jog su juo nesutinka, prašo atmesti, nurodo, kad atliko savo darbus ir 2013-11-14 pranešimu dėl darbų užbaigimo apie tai informavo atsakovą, o 2013-11-27 atsakymu atsakė į visas 2013-11-15 defektų nustatymo akte nurodytas pozicijas, pažymėdamas, jog nesutinka su netinkamai iš savo pusės atliktų darbų faktu. 2013-12-02 defektų nustatymo akte atsakovas ne tik pakartoja 2013-11-15 defektų nustatymo akte nurodytus atliktų darbų trūkumus, tačiau „suranda“ ir dar daugiau trūkumų. Dar daugiau trūkumų atsiranda jau 2014-02-12, kuomet atsakovas atsakymu į pretenziją dėl atliktų darbų priėmimo pažymėjo, jog priėmė ieškovo pateiktame atliktų darbų akte išvardintus darbus, jame išdėstydamas minėtus defektus. Ieškovas nenurodė, kas blogai padaryta, o tiesiog išvardino kai kurias atliktų darbų pozicijas. Jau 2013-11-15 darbų priėmimo metu atsakovas privalėjo konkrečiai nurodyti visus ieškovo atliktų darbų defektus. Ieškovui sugebėjus motyvuotai atsakyti į kiekvieną pretenziją, atsakovas, siekdamas išvengti atsiskaitymo su ieškovu, pradėjo ieškoti daugiau defektų.
 1. Atsakovas 2013 m. lapkričio mėn. ieškovo atliktų darbų akte nenurodė, ką reikia taisyti, o tiesiog išvardino kelias atliktų darbų akto eilutes, tokiu elgesiu atsakovas užkirto kelią sužinoti ieškovui, kas blogai padaryta, ką reikia taisyti ir pan., todėl neturi teisės reikšti pretenzijų dėl neva neištaisytų defektų iš ieškovo puses. Atsakovas neįrodė netinkamai atliktų darbų fakto iš ieškovo pusės ir kitų ieškovo sutartinei atsakomybei kilti būtinų sąlygų, todėl nėra pagrindo ieškovo atliktų arbų vertės sumažinimui.
 1. Atmetus atsakovo reikalavimą dėl sutarties kainos sumažinimo, negali būti tenkinamas ir reikalavimas dėl permokos už atliktus darbus priteisimo. Ieškovas taip pat atkreipia dėmesį į tai, jog atsakovas klaidina teismą teigdamas, jog ieškovui už atliktus darbus yra sumokėjęs 548 302,62 Lt. Atsakovas nutyli, kad nurodyta suma buvo padengtos ir dar dvi, ne pagal rangos sutartį, ieškovo išrašytos sąskaitos: pagal 2013-03-18 rangos sutartį Nr. 13-03-18-1 išrašyta 2013-06-03 PVM sąskaita faktūra MBS 000002190 - 32 420,07 Lt sumai, ir 2014-01-23 išrašyta PVM sąskaita faktūra MBS 000002307 – 435,78 Lt sumai už sunaudotą elektros energiją. Taigi, atsakovas ieškovui pagal 2013-04-10 rangos sutartį Nr. 13-04-10-1 yra sumokėjęs 515 446,77 Lt.
 1. Ieškovas atliko savo darbus ir 2013-11-14 pranešimu dėl darbų užbaigimo apie tai informavo atsakovą, kuris, pažeisdamas atliktų darbų perdavimo-priėmimo taisykles, nepagrįstai iš karto atsisakė priimti ieškovo atliktus darbus, kuriuos jis privalėjo priimti dar 2013-11-15. Kaip matyti iš ieškovo atsakovui išrašytų sąskaitų už atliktus darbus pagal 2013-04-10 rangos sutartį Nr. 13-04-10-1, ieškovo neatliktų darbų dalis sudaro tik 5 662,70 Lt. Jau minėtu 2013-11-14 pranešimu ieškovas informavo atsakovą, jog yra nebaigęs tik keletos labai nedidelių darbų, kuriuos trukdo užbaigti paties atsakovo vykdomi darbai, todėl darytina išvada, jog ieškovo kaltės dėl neva nebaigtų darbų nėra. Jei ieškovo atžvilgiu ir būtų galima taikyti netesybas, tai atsakovo prašomi delspinigiai turėtų būti skaičiuojami ne nuo visos bendros darbų sumos, bet nuo neatliktų darbų vertės, kadangi laikantis priešingos pozicijos, būtų sudarytos sąlygos neteisėtam atsakovo praturtėjimui, nes ieškovui neatlikus darbų kad ir už labai nedidelę sumą, atsakovas vis tiek turėtų teisę skaičiuoti didžiulius delspinigius nuo visos darbų kainos. Dažnai šalis, grįsdama sutartyje nurodytų aiškiai per didelių netesybų dydį, argumentuoja tuo, kad kita šalis neva pati sutiko dėl tokio jų dydžio. LAT šiuo aspektu yra pažymėjęs, kad net ir tuo atveju, jei abi šalys būtų pasirinkusios aiškiai per dideles ir neprotingas netesybas, tai nesudaro pagrindo atsisakyti įvertinti jų dydį, be to, LAT ne kartą yra pažymėjęs, jog 0,2 procentų dydžio delspinigiai yra aiškiai per dideli, ir tuo atveju, jei teismas vis dėlto nuspręstų patenkinti ieškovo reikalavimą, priteistinų delspinigių dydis turi būti mažintinas iki protingo dydžio.
 1. Nesutinka, jog neva savavališkai nukrypo nuo techninio projekto, kadangi visi pakeitimai buvo atlikti su atsakovo žinia ir tam pritariant atsakovo samdytam techniniam prižiūrėtojui, be to, civilinėje teisėje yra pripažįstamas ir mišrios kaltės institutas.
 1. Teismo posėdžio metu ieškovo UAB „Mobusta“ atstovai direktorius V. M. ir advokatas M. G. prašė ieškinį tenkinti, priešieškinį atmesti.
 1. Atsakovo atstovai direktorė I. L. ir advokatas E. O. teisminio bylos nagrinėjimo metu ieškinį prašė atmesti, priešieškinį tenkinti.
 1. Trečiasis asmuo A. P. prašė ieškinį atmesti, priešieškinį tenkinti.
 1. Trečiųjų asmenų UAB „Valdikoma“ ir G. Š. atstovė advokatė L. M. bei trečiasis asmuo G. Š. prašė ieškinį atmesti, priešieškinį tenkinti.

6Teismas

konstatuoja:

7II. Byloje nustatytos faktinės aplinkybės

8

 1. Byloje teismas nustatė, jog 2013 m. balandžio 10 d. tarp šalių buvo sudaryta rangos sutartis Nr. 13-04-10-1 (toliau – ir rangos sutartis, ir sutartis), pagal kurią ieškovas (rangovas) UAB ,,Mobusta“ ir atsakovas (užsakovas) UAB „Navalda“ susitarė, kad šia sutartimi rangovas įsipareigoja sutarties nustatyta tvarka ir terminais atlikti prekybos paskirties pastato J.Basanavičiaus g. 130, Šiauliuose, statybos darbus pagal užsakovo patvirtintą ir pateiktą projektinę dokumentaciją bei suderintą sąmatą, atlikti visus darbus kokybiškai, sutartyje nurodytais terminais, prisilaikant visų galiojančių statybos normų ir taisyklių, o užsakovas įsipareigojo pasirašyti kokybiškai atliktų darbų aktus per 10 darbo dienų nuo rangovo akto gavimo, sumokėti už darbus šios sutarties 4 straipsnyje nurodyta tvarka, t. y. rangovas pateikia faktiškai atliktų darbų aktą užsakovui už einamąjį mėnesį iki to pačio mėnesio 25 dienos, o užsakovas apmoka pateiktas PVM sąskaitas faktūras per 10 darbo dienų po aktų pasirašymo dienos (I t., 12-14 b. l.). Pagal Rangos sutarties 4.5. p. šalys susitarė, jog pastebėtų darbų trūkumų ar defektų šalinimas neprailgina darbų pabaigos termino, užsakovas gali atsisakyti priimti darbus ir už juos nemokėti, jei darbai neužbaigti, tinkamai neatlikti, neištaisyti užsakovo nurodyti defektai per nustatytą terminą. 2013 m. rugsėjo 30 d. šalys pasirašė susitarimą pakeisti/papildyti rangos sutartį, kuriuo rangovas įsipareigojo darbus atlikti iki 2013 m lapkričio 15 d., o už nurodyto termino nesilaikymą rangovas įsipareigojo mokėti užsakovui 0,2 procentus už kiekvieną uždelstą dieną nuo numatytos bendros darbų sumos 558 000 Lt be PVM (darbų kaina pagal suderintą sąmatą) (I t., 22 b. l.). 2013 m. lapkričio 14 d. ieškovas informavo atsakovą, jog darbai pagal rangos sutartį atlikti, išskyrus pasluoksnių iš skaldos įrengimą, patalpų dažymo baigiamuosius darbus ir statybinių šiukšlių valymo iš patalpų darbus, kadangi šių darbų negalima užbaigti dėl atsakovo vykdomų lauko tinklų, vidaus šildymo bei ventiliacijos įrengimo darbų (I t., 23 b. l.). Sutarties 5.3. p. rangovas įsipareigojo suteikti atliktiems darbams 5 metų garantiją, paslėptiems darbams – 10 metų garantiją, o esant tyčia paslėptiems defektams – 20 metų garantiją.
 1. 2013 m. kovo 18 d. UAB „Navalda“ ir UAB „Valdikoma“ sudarė statinio techninės priežiūros sutartį Nr. TP/13/03-/28, pagal kurią UAB „Valdikoma“ įsipareigojo vykdyti statinio J.Basanavičiaus g. 130, Šiaulių m., statybos bendrąją techninę priežiūrą pagal užsakovo patvirtintą statinio techninį ir daro projektą, vykdytojas įsipareigojo iki projekto pateikimo Šiaulių m. savivaldybės nuolatinės komisijos posėdžio, įsakymu paskirti tinkamos kvalifikacijos bendrosios statinio statybos techninį prižiūrėtoją ir užtikrino, kad statybos darbų techninė priežiūra būtų atliekama kiekvieną darbo dieną, po 10 val. per savaitę. Statybos techninės priežiūros vadovu paskirtas G. Š. (2 t., 35-36, 37 b. l.).
 1. 2013 m. lapkričio 15 d. surašytas defektų nustatymo aktas Nr. 11/15 (toliau – aktas Nr. 1), kuriame atsakovo sudaryta komisija, susidedanti iš užsakovo atstovų, statinio techninės priežiūros vadovo bei architekto - eksperto, atlikusi pastato J. Basanavičiaus g. 130, Šiaulių m., apžiūrą, užfiksavo apžiūros metu nustatytus defektus, ieškovui iki 2013 m. lapkričio 30 d. nustatytas terminas šiems defektams pašalinti, į ką ieškovas pateikė atsakymą bei eksploatacinių savybių deklaraciją (I t., 24, 32-36 b. l.).
 1. Atliktų darbų akte už 2013 m. lapkričio mėnesį nurodyta, jog rangovas atliko darbų už 154070,53 Lt (įskaitant PVM), šio akto pagrindu apmokėjimui išrašyta PVM sąskaita faktūra tokiai pačiai sumai, tačiau 2013-11-22 minėtus dokumentus atsakovas grąžino ieškovui remdamasis defektų nustatymo aktu, nurodė, jog darbų aktavimą priims po defektų ištaisymo (I t., 27-29, 30, 31 b. l.).
 1. 2013 m. gruodžio 2 d. defektų nustatymo aktu Nr. 12/02 (toliau – aktas Nr. 2) komisija, susidedanti iš užsakovo atstovų, statinio techninės priežiūros vadovo bei architekto - eksperto, atlikdama pakartotinę pastato apžiūrą, nustatė, jog nėra pašalinta dalis defektų pagal 2013-11-15 defektų nustatymo aktą bei nustatė papildomus defektus, atsakovas grąžino ieškovui nepasirašytus atliktų darbų aktą bei PVM sąskaitą faktūrą nurodydamas, jog pagal susitarimą paskutinį darbų aktavimą priims po defektų ištaisymo (I t., 37-38, 43 b. l.). 2014-01-30 atsakovas pranešė rangovui, jog vadovaudamasis rangos sutarties 12.1.2. ir 12.1.3. punktais, nuo 2014 m. kovo 4 d. nutraukia rangos sutartį, prašo iki nurodyto termino užbaigti visus statybos darbus, ištaisyti atsiradusius defektus, perduoti visą techninę dokumentaciją ir sumokėti delspinigius (I t., 46 b. l.). 2014-02-12 atsakovas informavo ieškovą, jog priėmė atliktų darbų akte už 2011 m. lapkričio mėnesį išvardintus darbus su išlyga, kad dalis darbų yra atlikta netinkamai ir nekokybiškai, be to, neteisingai nurodyti atliktų darbų kiekiai ir tuo pagrindu, kol bus pašalinti atliktų darbų trūkumai bei teisingai nurodyti atliktų darbų kiekiai, nurodė sulaikąs apmokėjimą (I t., 51-52, 53-55 b. l.).
 1. 2014 m. gruodžio 1 d. teismo nutartimi atsakovo sąskaita paskirta statybos darbų vertinimo ekspertizė, teismo ekspertizės akte padaryta išvada, kad UAB „Mobusta“ į atliktų darbų aktus įtraukė darbų už 701 937,37 Lt, atliktų darbų aktuose užaktuotų, tačiau faktiškai neatliktų darbų kaina yra 49 694,31 Lt, į atliktų darbų aktus įtrauktų netinkamai atliktų darbų vertė yra 82 193,37 Lt, iš jų darbų su neištaisomais defektais vertė yra 56 705,63 Lt, su ištaisomais – 25 487,73 Lt (vertės nurodytos su PVM).
 1. Teisiniai ir faktiniai argumentai, kuriais grindžiamas teismo sprendimas

9Dėl ieškinio reikalavimo priteisti skolą, delspinigius ir palūkanas pagal atliktų darbų aktą už 2013 m. lapkričio mėnesį bei priešieškinio reikalavimo sumažinti ieškovo užaktuotų atliktų darbų vertę 45 347,94 Eur suma, priteisti permoką bei delspinigius

10

 1. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 44 621,91 Eur (154 070,53 Lt) skolos, 865,67 Eur (2988,97 Lt) delspinigių bei 8,75 procento dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.
 1. Statybos rangos sutartimi rangovas įsipareigoja per sutartyje nustatytą terminą pastatyti pagal užsakovo užduotį statinį arba atlikti kitus statybos darbus, o užsakovas įsipareigoja sudaryti rangovui būtinas statybos darbams atlikti sąlygas, priimti darbų rezultatą ir sumokėti sutartyje nustatytą kainą (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.681 str. 1 d.). Vienos rangos sutarties šalies teisės atitinka kitos šalies pareigas ir tik savo pareigas pagal sutartį įvykdžiusi šalis gali reikalauti iš kitos sutarties šalies atitinkamo pareigų vykdymo, o jeigu rangovas savo pareigas įvykdo netinkamai, užsakovas turi teisę atitinkamai nevykdyti savo pareigos priimti darbą ir už jį apmokėti bei priešingai.
 1. Užsakovas, gavęs rangovo pranešimą apie pasirengimą perduoti atliktų darbų rezultatą arba, jeigu tai numatyta sutartyje, apie įvykdytą darbų etapą, privalo nedelsiant pradėti darbų priėmimą (CK 6.694 str. 1 d.). Darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas aktu, kurį pasirašo abi šalys (CK 6.694 str. 4 d.). Kasacinio teismo išaiškinta, kad abiejų sutarties šalių pasirašomas darbų perdavimo – priėmimo aktas yra dvišalis sandoris, sukuriantis šalims atitinkamas teises ir pareigas, todėl turi didelę reikšmę vykdant statybos rangos sutartį: jame fiksuojami nustatyti darbų trūkumai, o jų nenurodymas akte reiškia trūkumų nekonstatavimą, todėl trūkumų faktu vėliau remtis negalima. Nuo darbų perdavimo akto pasirašymo momento užsakovui pereina atsitiktinio darbų rezultato žuvimo ar sugedimo rizika, su darbų priėmimo faktu susijęs apmokėjimas rangovui už atliktus darbus (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. sausio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-17/2007; 2007 m. lapkričio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-484/2007; 2009 m. sausio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-19/2009; kt.). Darbų perdavimo - priėmimo aktas yra sutarto darbo atlikimo faktą patvirtinantis dokumentas.
 1. Kasacinis teismas taip pat yra išaiškinęs, jog kuomet rangovas reiškia reikalavimą užsakovui sumokėti už atliktus rangos darbus, o užsakovas ginčija tokį reikalavimą remdamasis darbų trūkumais, teismas turi tirti, ar užsakovas tinkamai įvykdė pareigą priimti ir apžiūrėti darbų rezultatą, ar darbai (rezultatas) atitinka kokybės reikalavimus, ar darbai (rezultatas) turi trūkumų, ar tie trūkumai buvo akivaizdūs ir galėjo būti pastebėti darbų perdavimo–priėmimo metu, ar reikalavimas dėl darbų trūkumų pareikštas laikantis įstatymo nustatytų terminų, kitas reikšmingas aplinkybes, su kuriomis įstatymas ar šalių sutartis sieja rangovo atsakomybę už atliktų darbų trūkumus, ir atitinkamai spręsti, ar užsakovas turi teisę sumažinti darbų kainą (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-469/2010).
 1. Kasacinio teismo praktikoje pažymima, kad būtent darbų perdavimo–priėmimo akte turi būti fiksuojami nustatyti atliktų darbų trūkumai, o jų nenurodymas akte reiškia trūkumų nekonstatavimą bei draudimą ateityje remtis trūkumų faktu (CK 6.662 straipsnio 2 dalis), išskyrus atvejus, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti normaliai priimant darbą (paslėpti trūkumai) arba jei jie buvo rangovo tyčia paslėpti (CK 6.662 straipsnio 4 dalis) (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. lapkričio 27 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje BUAB „Glijas“ v. UAB „Serneta“, bylos Nr. 3K-3-484/2007; 2010 m. birželio 22 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Metekas“ v. UAB „Projektana“, bylos Nr. 3K-3-287/2010). Nagrinėjamu atveju UAB „Navalda“ darbų trūkumų, priimdamas ieškovo UAB „Mobusta“ atliktus darbus iki ginčo atliktų darbų akto (2013 m. lapkričio mėnesio) nenurodė, ieškovo pateiktas sąskaitas apmokėjo (II t., 52-78 b. l.), todėl pagal CK 6.662 straipsnio 2 dalį ir kasacinio teismo praktiką toks elgesys eliminuoja užsakovo teisę vėliau remtis akivaizdžių darbų trūkumų faktu, todėl teismas pasisako tik dėl tų darbų, kurie nurodyti atliktų darbų akte už 2013 m. lapkričio mėnesį.
 1. Nagrinėjamu atveju ieškovas UAB „Mobusta“ kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo UAB „Navalda“ 154 070,53 Lt skolą pagal atliktų darbų aktą už 2013 m. lapkričio mėnesį (I t., 27-29 b. l.), teigdamas, kad šis nesumokėjo už tinkamai ir laiku atliktus statybos darbus, o tik 2014-02-12 priimdamas šiuos darbus, pažeidė įstatymo nustatytus reikalavimus. Atsakovas, atsikirsdamas į ieškinį šioje dalyje, nurodė, jog ieškovo pagal rangos sutartį atlikti darbai buvo nekokybiški, su trūkumais, šie trūkumai nebuvo pašalinti, darbai priimti 2014-02-12 su trūkumais (I t., 53-55 b. l.), o nuo 2014-03-04 su ieškovu vienašališkai nutraukta rangos sutartis. Teismas pažymi, jog atsakovas, 2013-11-14 gavęs ieškovo pranešimą, jog darbai užbaigti, nedelsdamas, t. y. 2013-11-15, sudaręs komisiją, pradėjo atliktų darbų priėmimą, apie tai informavo rangovą, tačiau rangovo atstovas į atliktų darbų priėmimą neatvyko (I t., 23, 58 b. l.). 2013-12-02 atsakovo sudaryta komisija atliko papildomą pastato apžiūrą, kurios metu nustatė papildomus defektus, ieškovas ir apie šią papildomą apžiūrą buvo informuotas, jo atstovas dalyvavo apžiūros metu, tačiau defektų nustatymo aktą pasirašyti atsisakė (I t., 37-38, 61, 62-63 b. l.). Netinkamai ieškovo atlikti darbai buvo nustatyti 2013-11-15 darbų perdavimo-priėmimo metu, surašytas defektų nustatymo aktas Nr. 11-15, ir 2013-12-02 darbų perdavimo-priėmimo metu, surašytas defektų nustatymo aktas Nr. 12/02 (I t., 24, 37-38 b. l.).
 1. Iš ekspertizės akto matyti, jog ekspertizės objektas yra visas pastatas, esantis J. Basanavičiaus g. 130, Šiaulių m., tačiau, kaip minėta, teismas ekspertizės akto pagrindu vertina ir analizuoja tik atliktų darbų akte už 2013 m. lapkričio mėnesį (toliau – Aktas Nr. 1) nurodytus darbus. Kaip matyti iš ekspertizės akto (93-94 eks.a. l.), Akte Nr. 1 užaktuotų, tačiau faktiškai neatliktų darbų, vertė yra 33 819,77 Lt su PVM (9794,88 Eur). Akte Nr. 1 užaktuotų netinkamai atliktų darbų vertė – 40 487,24 Lt su PVM (11 725,92 Eur) (94-95 eks. a. l.). Tačiau atkreiptinas dėmesys į tai, jog didžioji dalis pastato aptaisymo fasadinėmis plokštėmis darbų atsakovo yra priimta ankstesniais atliktų darbų aktais, o Akte Nr. 1 užaktuota tik mažesnioji šių darbų dalis 4680,85 Lt sumai, todėl, vertinant tai, jog didžiąją šių darbų dalį atsakovas jau yra priėmęs ir už juos apmokėjęs, ankstesnieji atliktų darbų aktai nėra nuginčyti ar ginčijami, todėl manytina, jog ši suma (4680,85 Lt be PVM) turi būti atimama iš bendros Akte Nr. 1 netinkamai atliktų darbų sumos, todėl Akte Nr. 1 užaktuotų netinkamai atliktų darbų vertė yra 34 823,41 Lt (10 085,56 Eur). Taigi, konstatavus, jog Akte Nr. 1 užaktuota neatliktų darbų, kurių vertė 33 819,77 Lt (9794,88 Eur), ieškinio reikalavimas šia suma mažinamas. Taipogi, įvertinus faktą, jog Akte Nr. 1 užaktuotų netinkamai atliktų darbų vertė yra 34 823,41 Lt (10 085,56 Eur), ieškinio reikalavimas mažinamas ir šia suma, iš atsakovo ieškovui priteisiant 24 741,47 Eur (85 427,35 Lt). Sumažinus ieškinio reikalavimus, atitinkamai pagal priešieškinio reikalavimą mažintina ieškovo užaktuotų atliktų darbų vertė 19 880,43 Eur suma, t. y. nuo 203 295,11 Eur (701 937,37 Lt) iki 183 414,68 Eur (633 294,19 Lt). Netenkinus priešieškinio reikalavimo dėl užaktuotų atliktų darbų vertės sumažinimo pilna apimtimi, netenkinamas ir reikalavimas dėl permokos grąžinimo, kadangi permoka nesusidaro.
 1. Teismo ekspertizės akte yra padaryta išvada, kad UAB „Mobusta“ atliktų darbų trūkumai nėra esminiai. Taipogi nustatyti atliktų darbų nuokrypiai nuo projektinės dokumentacijos: fasado apdailos plokščių spalva; durų apsauginės žaliuzės sumontavimas; gaisrinės metalo kopėčios be apsauginių lankų; durų LD_03 sumontavimas be pritraukėjo; netinkamų antrojo aukšto laiptinės durų sumontavimas; netinkamos SP_02 pertvaros sumontavimas; netinkamų pertvarų patalpoje Nr. 06 sumontavimas; netinkamų lauko durų LD_01 sumontavimas; netinkamo lango L_08 sumontavimas; netinkamų išorės durų LD_03 sumontavimas (99, 100 eks. a. l.). Atkreiptinas dėmesys ir į tai, jog ekspertas nustatė, kad statybos techninis prižiūrėtojas netinkamai atliko jam priskirtas funkcijas, t. y. nenustatė, kad statybos darbai vykdomi nesilaikant projekto sprendinių, kad statybos darbų žurnale nurodomi darbai, kurie faktiškai nebuvo atliekami, nenustatė atliekamų statybos darbų masto, taip pažeisdamas Statybos įstatymo 16 str. 2 d. 1, 2 p. nuostatas (101 eks. a. l.). Taigi, apibendrinant darytina išvada, jog pasekmes dėl darbų nuokrypių nuo projektinės dokumentacijos turi prisiimti ne tik rangovas, bet ir užsakovas, todėl techninio projekto koregavimo išlaidos dalintinos per pusę (2541 Eur/2, t. y. 1270,50 Eur), atitinkamai pagal priešieškinio reikalavimą mažinant ieškovo užaktuotų atliktų darbų vertę nuo 19 880,43 Eur papildomai 1270,50 Eur suma, t. y. nuo 203 295,11 Eur (701 937,37 Lt) iki 182 114,18 Eur (628 907,42 Lt). (VII t., 87-89, 90-92, 99-101).
 1. Ieškovas nurodo, jog jo pateiktas atliktų darbų aktas atsakovo turėjo būti pasirašytas 2013-11-18, dėl ko atsakovui pareiga atsiskaityti su ieškovu atsirado 2013-12-02, ir tuo pagrindu ieškovas prašo priteisti iš atsakovo sutartyje numatytus 0,02 procento dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos. Kaip šalys susitarė rangos sutartimi, užsakovas įsipareigojo pasirašyti tik kokybiškai atliktų darbų aktus per 10 darbo dienų nuo rangovo akto gavimo ir apmokėti pateiktas PVM sąskaitas faktūras per 10 darbo dienų po aktų pasirašymo dienos. Be to, šalys susitarė, jog užsakovas gali atsisakyti priimti darbus ir už juos nemokėti, jei darbai neužbaigti, tinkamai neatlikti, neištaisyti užsakovo nurodyti defektai per nustatytą terminą. Taigi, akivaizdu, jog nustačius ieškovo Akte Nr. 1 nurodytų darbų netinkamą atlikimą, užsakovas pagrįstai atsisakė pasirašyti atliktų darbų aktą. Minėtas aktas atsakovo buvo pasirašytas 2014-02-12, todėl, pagal sutartines nuostatas, nuo 2014-02-23 iki 2014-03-10 (ieškinio surašymo dienos) iš atsakovo ieškovui priteistini 0,02 procento dydžio delspinigiai nuo priteistinos sumos, t. y. 24741,47 Eur, kas sudaro 79,17 Eur (24 741,47 Eur x 0,02 proc. x 16 dienų).
 1. Pagal CK 6.37 str. 2 d. nuostatas, skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo nuostatomis, iš atsakovo ieškovui priteistinos 8,75 procentų dydžio metinės procesinės palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2014-03-18) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.
 1. Atsakovas priešieškiniu prašo priteisti iš ieškovo 34 907,32 Eur delspinigių už sutarties įvykdymo termino praleidimą iki rangos sutarties nutraukimo dienos po 0,2 procentus už kiekvieną uždelstą dieną nuo numatytos bendros darbų sumos. Kaip matyti iš susitarimo pakeisti/papildyti rangos sutartį (I t., 22 b. l.), šalys susitarė, jog rangos darbus ieškovas atliks iki 2013 m. lapkričio 15 d., o už nurodyto termino nesilaikymą rangovas įsipareigojo užsakovui mokėti 0,2 procentų už kiekvieną uždelstą dieną nuo numatytos bendros darbų sumos 558 000 Lt be PVM. Teismo posėdžio metu ieškovas prašė mažinti delspinigių dydį. Pagal CK 6.73 straipsnio 2 dalį, sistemiškai taikytiną su CK 6.258 straipsnio 3 dalimi, netesybos gali būti mažinamos, jeigu jos neprotingai didelės, jeigu įvykdyta dalis prievolės. Sutartinės netesybos yra civilinės atsakomybės forma, todėl teismas, vertindamas netesybų dydį ir jų atitiktį CK 6.73 straipsnio 2 daliai bei 6.258 straipsnio 3 daliai, turi atsižvelgti į civilinės atsakomybės kompensacinę prigimtį ir tikslus (visiškai ir teisingai kompensuoti kreditoriaus nuostolius), be to, nesumažinti netesybų tiek, kad būtų paneigtas sutarties laisvės principas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010). Nagrinėjamu atveju, teismas daro išvadą, jog prašomi priteisti delspinigiai yra akivaizdžiai per dideli, kadangi didžioji prievolės dalis 2013-11-15 dienai buvo įvykdyta. Be to, nors šalys ir yra verslo subjektai, tačiau delspinigių skaičiavimas nuo numatytos bendros darbų sumos, kai didžioji darbų dalis atlikta, akivaizdžiai prieštarauja tiek elementariai, tiek verslo logikai, todėl šis priešieškinio reikalavimas tenkinamas iš dalies, iš ieškovo atsakovui nuo 2013-11-15 iki 2014-03-04 (sutarties nutraukimo diena) priteisiant 0,02 procento dydžio sutartinius delspinigius nuo sumažintos ieškovo užaktuotų atliktų darbų vertės (18 609,93 Eur (64 256,37 Lt)), t. y. 18609,93 Eur x 0,02 proc. x 108 dienos – 401,97 Eur.

11Dėl ieškinio reikalavimo pripažinti 2013-04-10 rangos sutarties Nr. 13-04-10-1 4.2.5. p. nesąžiningu ir negaliojančiu

12

 1. Ieškovas prašo pripažinti nesąžiningu ir negaliojančiu rangos sutarties 4.2.5. punktą, kuriame sakoma: „Iš paskutinio aktavimo sulaikoma 50 000 Lt suma. Sulaikyta mokėtina suma už atliktus darbus sumokama per 10 darbo dienų, objektą pridavus valstybinei komisijai ir pripažinus objektą tinkamu naudoti, ir jeigu bus pašalinti visi nustatyti atliktų darbų trūkumai“ (I t., 12 b. l.). Teigia, jog ši sutarties sąlyga turi būti pripažinta niekine, kaip prieštaraujanti imperatyviai įstatymo normai, kadangi ieškovas ir atsakovas apibrėžė galutinį atsakovo atsiskaitymo su ieškovu terminą įvykiu, kuris gali ir neįvykti, šios sąlygos įgyvendinimas priklauso išimtinai nuo užsakovo. Teismas su šiais ieškovo argumentais nesutinka. Visų pirma, tiek ieškovas, tiek atsakovas yra pelno siekiantys juridiniai asmenys, kuriems yra keliami didesni atidumo, rūpestingumo ir kvalifikacijos reikalavimai, be to ieškovas vykdo statybinių paslaugų veiklą, todėl, pasirašydamas statybų rangos sutartį, turėjo ypatingai kruopščiai įvertinti visas jos sąlygas. Antra, CK 6.655 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta bendra rangos teisinių santykių taisyklė, nustatanti užsakovo pareigą sumokėti rangovui sutartyje nustatytą kainą po to, kai yra priimtas darbų rezultatas, su sąlyga, kad darbai atlikti tinkamai ir laiku, taigi, iš esmės, prašomas pripažinti nesąžiningu sutarties punktas neprieštarauja minėtai CK nuostatai. Pažymėtina ir tai, jog iš byloje pateiktų dokumentų akivaizdu, kad atsakovas šiuo metu patalpas priverstas nuomotis, o dėl vykstančių teisminių ginčų ir būtinumo koreguoti techninį projektą, jis neturi galimybės šio pastato priduoti valstybinei komisijai. Taigi, dėl susidariusios situacijos iš dalies kaltas ir ieškovas. Be to, spręstina, jog atsakovas, leisdamas papildomas lėšas ne tik patalpų nuomai, bet ir ginčo objekto išlaikymui bei minėtų tiek vienų, tiek kitų patalpų aptarnavimui (šildymas, nuotekos ir pan.), yra suinteresuotas kuo greičiau priduoti pastatą valstybinei komisijai. Todėl teiginys, jog sutarties 4.2.5. punkto įgyvendinimas priklauso nuo įvykio, kuris gali niekada neįvykti, yra nepagrįstas, taigi, šios sutarties sąlygos pripažinti nesąžininga ir negaliojančia nėra pagrindo.

13Dėl ieškinio reikalavimo pripažinti 2013-04-10 rangos sutarties Nr. 13-04-10-1 nutraukimą iš UAB „Navalda“ pusės neteisėtu

14

 1. Rangos sutartimi šalys susitarė, jog joje numatyti darbai turi būti atlikti iki 2013 m. lapkričio 15 d., tačiau kai kurie darbai iki nustatyto termino baigti nebuvo, ką savo pranešime pripažino ir ieškovas (I t., 23 b. l.). Atsakovas, sudaręs komisiją, du kartus atliko objekto apžiūras, kurių metu buvo surašyti du defektų nustatymo aktai, ieškovas buvo raginamas pašalinti defektus, pirmuoju aktu nustatant terminą iki 2013-11-30, antruoju – iki 2013-12-13 dienos. Ieškovui taip ir nepašalinus nurodytų defektų, atsakovas 2014-01-30 pranešimu informavo ieškovą, jog nuo 2014-03-04, remdamasis rangos sutarties 12.1. ir 12.1.3. punktais nutraukia sutartį (I t., 46 b. l.). Ieškovas nurodytų atliktų darbų trūkumų nepašalino, dalies jų ir nepripažino, neteisingai teigdamas, jog atliktų darbų akte už 2013 m. lapkričio mėnesį bei jo pagrindu išrašytoje PVM sąskaitoje faktūroje įvertinti tik kokybiškai atlikti darbai (I t., 40 b. l.). Todėl atsakovas UAB „Navalda“, remdamasis rangos sutarties nuostatomis, įvertindamas ir ieškovo elgesį, turėjo teisę nutraukti sutartį su ieškovu, dėl ko nėra pagrindo pripažinti, kad atsakovas sutartį nutraukė neteisėtai (CK 6.665 str. 3 d.).
 1. Šioje byloje tarp šalių kilo ginčas dėl atliktų darbų trūkumų, todėl kiekviena šalis turėjo teisę reikalauti skirti ekspertizę. Tokios ekspertizės išlaidos tenka rangovui, išskyrus atvejus, kai ekspertizė nenustato, kad rangovas būtų pažeidęs sutartį (CK 6.662 str. 5 d.), todėl atsakovui iš ieškovo priteistinos išlaidos ekspertizei bei eksperto atvykimui į teismo posėdį apmokėti, t. y. 2816,08 Eur.

15IV. Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas

16

 1. Ieškovas UAB „Mobusta“, kreipdamasis į teismą, turėjo 5172,40 Eur bylinėjimosi išlaidų: 4429 Lt (1282,73 Eur) sumokėtas žyminis mokestis, 2428,34 Eur išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti bei 5045,70 Lt (1461,33 Eur) teisines paslaugas teikiančiai bendrovei apmokėti. Byloje pateikti šias išlaidas patvirtinantys įrodymai.
 1. Atsakovas UAB „Mobusta“ patyrė 3702,63 Eur dydžio bylinėjimosi išlaidas: 7062 Lt (2045,30 Eur) sumokėtas žyminis mokestis, 1646,97 Eur advokato teisinės pagalbos išlaidos bei 10,36 Eur kopijų darymo išlaidos (II t., 49 b. l., V t., 86-89 b. l., VI t., 87-88 b. l.).
 1. Trečiasis asmuo UAB „Valdikoma“ patyrė 788,49 Eur bylinėjimosi išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti (VI t., 124-125 b. l.).
 1. Valstybė turėjo 72,63 Eur procesinių dokumentų įteikimo išlaidų.
 1. Byloje nustatyta, kad ieškovas pagal 2014-02-27 teisinių paslaugų teikimo sutartį už teisinę pagalbą surašant procesinius dokumentus UAB „REALM JURIDICAL“ bendroje sumoje sumokėjo 5045,70 Lt (1461,33 Eur) (I t., 89-92, IV t., 11-24 b. l.).
 1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, spręsdama turėtų išlaidų, susijusių su teisinių paslaugų įmonės teikta teisine pagalba, atlyginimo klausimą, 2015 m. balandžio 15 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-212-219/2015 nurodė, kad CPK 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas išlaidas advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti priskiria prie išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, o CPK 98 straipsnio 1 dalis nustato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. Tai reiškia, kad įstatymas nustato civilinio proceso dalyviui, kurio naudai priimtas sprendimas, teisę reikalauti iš kitos (pralaimėjusios) šalies savo patirtų atstovavimo civiliniame procese pagal pavedimą išlaidų atlyginimo tik tuo atveju, kai jam atstovavo advokatas arba advokato padėjėjas. Kasacinis teismas pažymėjo, kad pagal kasacinio teismo praktiką CPK 88 straipsnio 1 dalies 9 punkte nurodytos kitos būtinos ir pagrįstos su bylos nagrinėjimu susijusios išlaidos yra tokios išlaidos, kurios tiesiogiai nenurodytos CPK 88 straipsnio 1 dalies 1–8 punktuose, tačiau yra protingos, neperteklinės, būtinos, pagrįstos ir įrodytos, o atstovavimo išlaidos yra tiesiogiai aptartos CPK 88 straipsnio 1 dalies 6 punkte (išlaidos advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti), todėl kasacinis teismas argumentus dėl CKP 88 straipsnio 1 dalies 9 punkto taikymo patirtoms išlaidoms pripažino nepagrįstais. Tokios pačios pozicijos, remdamasis minėta kasacinio teismo nutartimi ir spręsdamas prašymą priteisti teisinių paslaugų išlaidas pagal sudarytą teisinių paslaugų sutartį laikosi ir Lietuvos apeliacinis teismas, nurodydamas, kad, nors paminėtoje kasacinio teismo byloje buvo sprendžiamas fizinio asmens turėtų išlaidų atlyginimo klausimas, apeliacinės instancijos teismas neturi jokio pagrindo spręsti klausimą kitaip dėl to, kad nagrinėjamu atveju atsakovas yra juridinis asmuo (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. gegužės 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-1044-178/2015).
 1. Nagrinėjamu atveju ieškovas UAB „Mobusta“ prašo priteisti iš atsakovo UAB „Navalda“ už UAB „REALM JURIDICAL“ suteiktas teisines ir procesinių dokumentų ruošimo paslaugas bendroje sumoje 1461,33 Eur (5045,70 Lt).
 1. Vadovaujantis ieškovo UAB „Mobusta“ ir UAB „REALM JURIDICAL“ sudaryta 2014-02-27 teisinių paslaugų teikimo sutartimi, sutarties vykdytojas UAB „REALM JURIDICAL“ įsipareigojo teikti ieškovui teisines konsultacijas bei paruošti ieškinį teismui su prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (sutarties 1. 1. p., priedo Nr. 1 prie sutarties1.1. p., I t., 89-90 b. l.). Ieškovas UAB „Mobusta“ už teisinę pagalbą surašant ieškinį sumokėjo uždarajai akcinei bendrovei „REALM JURIDICAL“, bet ne advokatui (I t., 91-92 b. l.). Byloje duomenų, jog ieškovas ir teisines paslaugas teikianti bendrovė būtų susitarę ir dėl kitų paslaugų teikimo ar kitų procesinių dokumentų surašymo šioje byloje, nėra. CPK 56 straipsnio 1 d. 1 p. numato, kad juridinių asmenų atstovais teisme gali būti advokatai arba advokatų padėjėjai, turintys jų praktikai vadovaujančio advokato rašytinį leidimą atstovauti konkrečioje byloje, vienas iš bendrininkų kitų bendrininkų pavedimu. Be šių asmenų juridinių asmenų atstovais gali būti jų darbuotojai ar valstybės tarnautojai, turintys aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą. Vadovaujantis minėta teisės norma akivaizdu, kad UAB „REALM JURIDICAL“ negali būti ieškovo atstovu civiliniame procese, todėl, ieškovui negali būti priteistas išlaidų, kurias jis patyrė dėl UAB „REALM JURIDICAL“ teiktų atstovavimo paslaugų civiliniame procese, atlyginimas. Taigi, UAB „REALM JURIDICAL“ negali būti atstovu pagal pavedimą civiliniame procese, o nesant tiesiogiai sudarytos ieškovo ir advokato atstovavimo sutarties šioje prašomų priteisti bylinėjimosi išlaidų dalyje, negalimas ir atstovavimo išlaidų atlyginimas.
 1. Tiek ieškinį, tiek priešieškinį tenkinus iš dalies (ieškinį – 54,57 procentais, priešieškinį – 23,69 procento), iš atsakovo UAB „Navalda“ priteisiama 2025,13 Eur ieškovo UAB „Mobusta“ turėtų bylinėjimosi išlaidų (nuo 3711,07 Eur sumos) proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai, o iš ieškovo UAB „Mobusta“ – 877,15 Eur atsakovo UAB „Navalda“ turėtų bylinėjimosi išlaidų (nuo 3702,63 Eur sumos) proporcingai patenkintų priešieškinio reikalavimų daliai. Trečiajam asmeniui atsakovo pusėje uždarajai akcinei bendrovei „Valdikoma“ bylinėjimosi išlaidos priteisiamos proporcingai patenkintų priešieškinio reikalavimų daliai, t. y. 186,79 Eur. Iš ieškovo ir atsakovo priteisiamos procesinių dokumentų įteikimo išlaidos valstybei: iš ieškovo – 32,99 Eur, iš atsakovo – 39,63 Eur (CPK 96 str. 2 d.).

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 str., 260 str., 270 str., teismas

Nutarė

18ieškinį ir priešieškinį tenkinti iš dalies.

19Priteisti iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Navalda“, juridinio asmens kodas 301462557, ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Mobusta“, juridinio asmens kodas 145642996, 24 741,47 Eur (dvidešimt keturi tūkstančiai septyni šimtai keturiasdešimt vienas euras 47 ct) skolos, 79,17 Eur (septyniasdešimt devyni eurai 17 ct) delspinigių bei 8,75 procento procesinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme 2014-03-18 dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

20Sumažinti ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Mobusta“ užaktuotų atliktų darbų vertę 18 609,93 Eur suma, t. y. nuo 203 295,11 Eur (701 937,37 Lt) iki 182 114,18 Eur (628 907,42 Lt).

21Priteisti iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Mobusta“ atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Navalda“ 401,97 Eur (keturi šimtai vienas euras 97 ct) delspinigių bei 2816,08 Eur (du tūkstančiai aštuoni šimtai šešiolika eurų 08 ct) ekspertizės išlaidų.

22Kitoje dalyje ieškinio ir priešieškinio netenkinti.

23Priteisti iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Mobusta“ 32,99 Eur (trisdešimt du eurai 99 ct) procesinių dokumentų įteikimo išlaidų valstybei.

24Priteisti iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Navalda“ 39,63 Eur (trisdešimt devyni eurai 63 ct) procesinių dokumentų įteikimo išlaidų valstybei.

25Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jurga... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo... 3. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 4. I. Ginčo esmė, byloje dalyvaujančių asmenų paaiškinimai... 5.
 1. Ieškovas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB)... 6. Teismas... 7. II. Byloje nustatytos faktinės aplinkybės... 8.
  1. Byloje teismas nustatė, jog 2013 m. balandžio 10... 9. Dėl ieškinio reikalavimo priteisti skolą, delspinigius ir palūkanas pagal... 10.
   1. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 44 621,91... 11. Dėl ieškinio reikalavimo pripažinti 2013-04-10 rangos sutarties Nr.... 12.
    1. Ieškovas prašo pripažinti nesąžiningu ir... 13. Dėl ieškinio reikalavimo pripažinti 2013-04-10 rangos sutarties Nr.... 14.
     1. Rangos sutartimi šalys susitarė, jog joje... 15. IV. Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas... 16.
      1. Ieškovas UAB „Mobusta“, kreipdamasis į... 17. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 str., 260... 18. ieškinį ir priešieškinį tenkinti iš dalies.... 19. Priteisti iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Navalda“, juridinio... 20. Sumažinti ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Mobusta“ užaktuotų... 21. Priteisti iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Mobusta“ atsakovui... 22. Kitoje dalyje ieškinio ir priešieškinio netenkinti.... 23. Priteisti iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Mobusta“ 32,99 Eur... 24. Priteisti iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Navalda“ 39,63 Eur... 25. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...