Byla eAS-682-1062/2017
Dėl įsakymo dalies panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Irmanto Jarukaičio (kolegijos pirmininkas), Ramutės Ruškytės (pranešėja) ir Virginijos Volskienės,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. liepos 3 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos prašymą atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Gaferitė“ dėl įsakymo dalies panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – ir Agentūra) kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės (toliau – ir UAB) „Gaferitė“ 199 180 Eur skolą už neteisėtai gautas išmokas ir 5 procentų metines palūkanas už pavėluotas grąžinti lėšas, skaičiuojamas vadovaujantis Grąžintinų lėšų, susidariusių įgyvendinant Europos Sąjungos žemės ūkio fondų priemones, administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 13 d. nutarimu Nr. 137, 14 ir 15.1 punktais nuo 2017 m. gegužės 24 d. iki tos kalendorinės dienos, kurią grąžintinos lėšos visiškai susigrąžinamos.

6Vilniaus apygardos administracinis teismas 2017 m. birželio 21 d. nutartimi priėmė šį pareiškėjo prašymą.

7II.

8Vilniaus apygardos administracinis teismas 2017 m. liepos 3 d. nutartimi netenkino pareiškėjo prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – uždrausti atsakovui parduoti ar kitokiu būdu perleisti kilnojamuosius ir nekilnojamuosius daiktus 199 180 Eur sumai.

9Teismas nurodė, kad prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę Agentūra grindžia didele prašomos priteisti skolos suma. Pareiškėjo teigimu, atsakovo finansinės galimybės šį reikalavimą įvykdyti yra ribotos ir jis gali imtis veiksmų, dėl kurių būsimo teismo sprendimo įvykdymas pasidarytų neįmanomas.

10Teismas nustatė, kad nagrinėjamoje byloje ginčo dalykas yra susijęs su Europos Sąjungos parama, jos panaudojimu bei netinkamai panaudotos paramos susigrąžinimu. Pareiškėjo prašomos taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonės – uždrausti atsakovui parduoti ar kitokiu būdu perleisti kilnojamuosius ir nekilnojamuosius daiktus 199 180 Eur sumai – yra tiesiogiai susijusios su teisme nagrinėjamu ginču. Pareiškėjas į bylą pateikė Credit Info duomenis apie atsakovo turimus įsipareigojimus kreditoriams ir darbuotojų skaičių. Iš minėtos medžiagos matyti, kad atsakovas yra įsiskolinęs Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. Kita vertus, teismas pažymėjo, kad Agentūra nepateikė jam duomenų apie atsakovo turimą kilnojamąjį arba nekilnojamąjį turtą. Remiantis valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo, 2017 m. birželio 30 d. gauto teismo iniciatyva, informacija, atsakovas nuosavybės teise neturi jokio nekilnojamojo turto. Byloje taip pat nėra duomenų apie atsakovui priklausantį kilnojamąjį turtą. Todėl nesant informacijos apie atsakovo turtą, kurį pareiškėjas prašo areštuoti, teismas nurodė negalintis spręsti dėl pareiškėjo prašomos reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo.

11III.

12Pareiškėjas Agentūra atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. liepos 3 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – tenkinti jo prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę.

13Pareiškėjas paaiškina, kad teismui teikdamas minėtą prašymą pridėjo tarp UAB „Gaferitė“ ir UAB „Alutera“ 2015 m. rugsėjo 30 d. sudarytą perdavimo–priėmimo aktą Nr. GAF-ALU-001, kuriame nurodyta, kad pardavėjas (UAB „Alutera“) perduoda pirkėjui (UAB „Gaferitė“) šias prekes: naują buldozerį Komatsu D51EX-22, naują trumpastrėlį vikšrinį ekskavatorių Komatsu HB215LC-2 HYBRID ir naują ilgastrėlį vikšrinį ekskavatorių PC210LC/SLF-10.978Z. Teismui taip pat buvo pateikta minėtos technikos pirkimo–pardavimo sutartis Nr. ALU-GAF-01. Agentūros teigimu, šią techniką atsakovas įsigijo už Europos Sąjungos paramos lėšas, įgyvendindamas projektą Nr. 3VK-KV-14-1-003545-PR001 „Specializuota statybos įmonė Naujųjų Kietaviškių kaime“ (toliau – ir Projektas). Tarp atsakovo ir Agentūros 2015 m. liepos 17 d. buvo pasirašyta paramos sutartis Nr. 3VK-KV-14-1-003545-PR001 (toliau – ir Sutartis), kurios 16.29 punktu UAB „Gaferitė“ įsipareigojo mažiausiai septynerius metus nuo Sutarties pasirašymo dienos nekeisti remiamos veiklos pobūdžio, Projekto įgyvendinimo reikalavimų ir nuosavybės formos, neparduoti, neįkeisti ir kitaip neperleisti kitam asmeniui už paramos lėšas įsigytos nuosavybės. Remdamasi minėtomis aplinkybėmis, Agentūra, pasak jos, pagrįstai tikėjosi, kad už paramos lėšas įsigytas turtas vis dar priklauso „UAB Gaferitė“.

14Pareiškėjas tvirtina, kad tinkamai įvykdė informavimo pareigą apie atsakovo UAB „Gaferitė“ nuosavybės teise valdomą kilnojamąjį turtą ir teismui pateikė visus turimus įrodymus, tačiau UAB „Gaferitė“ pažeidus paramos sutarties sąlygas ir pardavus už Europos Sąjungos lėšas įsigytą turtą, į bylą teikia papildomus įrodymus – 2017 m. liepos 7 d. Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro išrašą, pagal kurį atsakovas nuosavybės teise valdo ekskavatorių Komatsu PC 210LC-8.

15Teisėjų kolegija

konstatuoja:

16III.

17Nagrinėjamo atskirojo skundo dalykas – Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. liepos 3 d. nutarties, kuria atmestas pareiškėjo prašymas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, teisėtumas ir pagrįstumas.

18Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 70 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas arba teisėjas proceso dalyvių motyvuotu prašymu arba savo iniciatyva gali imtis priemonių reikalavimui užtikrinti; reikalavimas gali būti užtikrinamas bet kurioje proceso stadijoje, jeigu proceso dalyvis tikėtinai pagrindžia reikalavimo pagrįstumą ir nesiėmus užtikrinimo priemonių gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala; jeigu yra šioje dalyje nurodyti pagrindai, reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti taikomos ir tais atvejais, kai būtina laikinai sureguliuoti padėtį, susijusią su ginčytinais teisiniais santykiais. Reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti: 1) draudimas atlikti tam tikrus veiksmus; 2) išieškojimo pagal vykdomąjį dokumentą sustabdymas; 3) ginčijamo individualaus teisės akto, taip pat ir suteikiančio kitam asmeniui (ne pareiškėjui) subjektines teises, galiojimo laikinas sustabdymas; 4) kitos teismo ar teisėjo taikomos priemonės (ABTĮ 70 str. 3 d.).

19Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – ir LVAT) praktikoje pažymėta, jog teismas, spręsdamas dėl ABTĮ 70 straipsnio 3 dalyje nurodytų reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, turi nustatyti, kad yra reali grėsmė, jog netaikius šių reikalavimo užtikrinimo priemonių, gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala. Reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti taikomos, jei yra prima facie (lot. iš pirmo žvilgsnio) argumentų dėl skundžiamo akto galiojimo ir administracinio akto vykdymas sukels didelę žalą, kurios atitaisymas (kompensavimas) būtų sudėtingas (žr. 2016 m. spalio 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-899-575/2016). Reikalavimo užtikrinimo priemonėmis, kaip įstatymu suteikta teise, turi būti naudojamasi protingai ir sąžiningai, negalima ja piktnaudžiauti, naudotis ne pagal paskirtį (žr., LVAT 2012 m. balandžio 18 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-272/2012, 2013 m. sausio 23 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-101/2013). Reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymas pagal nustatytas aplinkybes turi būti adekvatus siekiamam tikslui, nepažeisti proporcingumo ir proceso šalių interesų pusiausvyros principų bei viešojo intereso (pvz., LVAT 2010 m. rugsėjo 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-602/2010). Asmenys, prašantys taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, privalo nurodyti aplinkybes, sudarančias reikalavimo užtikrinimo pagrindą, bei pateikti šias aplinkybes patvirtinančius įrodymus (pvz.: LVAT 2016 m. spalio 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eAS-900-662/2016, 2017 m. vasario 1 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eAS-184-520/2017).

20Bylos duomenimis nustatyta, kad Agentūra 2017 m. kovo 22 d. sprendimu Nr. SKP-27 nutarė susigrąžinti pagal 2015 m. rugsėjo 30 d. pateiktą mokėjimo prašymą paramos gavėjui UAB „Gaferitė“ išmokėtą 199 180 Eur paramos sumą ir nutraukti Sutartį. UAB „Gaferitė“ šio reikalavimo nustatytu terminu neįvykdė, todėl pareiškėjas pradėjo grąžintinų lėšų teisminį išieškojimą. Kartu su pareikštu reikalavimu priteisti skolą, Agentūra paprašė administracinį teismą uždrausti atsakovui perleisti jam nuosavybės teise priklausantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą. Prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo ji motyvavo dideliais atsakovo skoliniais įsipareigojimais, bloga finansine būkle, abejotinomis ūkinės veiklos perspektyvomis. Agentūra pabrėžė, kad nuo 2016 m. rugsėjo 14 d. technika, įsigyta pagal vykdomą Projektą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro duomenis yra išregistruota, t. y. jau nepriklauso atsakovui, todėl egzistuoja tikimybė, kad UAB „Gaferitė“ siekia nuslėpti turtą ar imsis kitokių veiksmų vengdama grąžinti Europos Sąjungos lėšas.

21Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas dėl prevencinių priemonių taikymo tikslingumo, skundžiamoje nutartyje pripažino, jog Agentūros prašymas yra tiesiogiai susijęs su teismo priimtais nagrinėti reikalavimais ir yra pagrįstas realia grėsme, kad dėl UAB „Gaferitė“ sudėtingos finansinės padėties pareiškėjui palankaus teismo sprendimo vykdymas gali iš esmės pasunkėti, t. y. valstybei gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala, tačiau analizuojamą pareiškėjo prašymą atmetė tuo argumentu, kad pareiškėjas jam nepateikė konkrečių duomenų apie atsakovo turtą (neįrodė nuosavybės turėjimo fakto).

22Apeliacinės instancijos teismas, visapusiškai ir objektyviai įvertinęs reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo nagrinėjamoje byloje būtinumą, konstatuoja, kad šiuo atveju yra visuma ABTĮ 70 straipsnio 1 dalyje nustatytų sąlygų ir galimybė atsižvelgiant į to paties straipsnio 3 dalies 4 punktą imtis kitų teismo ar teisėjo taikomų reikalavimo užtikrinimo priemonių, o būtent areštuoti UAB „Gaferitė“ kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą 199 180 Eur sumai. Todėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. liepos 3 d. nutartis naikinama kaip priimta pažeidžiant proceso teisės normas ir Agentūros prašymas tenkinamas.

23Atsižvelgdama į tai, kad arešto vykdymo tvarką ir pagrindinius taikymo principus nustato Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas (toliau – ir CPK), teisėjų kolegija ginčo klausimą sprendžia vadovaudamasi šio kodekso nuostatomis. Pagal CPK 147 straipsnio 6 dalį, kai taikomos laikinosios apsaugos priemonės, susijusios su turtu, išsamūs turto duomenys nutartyje gali būti nenurodomi, jeigu areštuojamas turto registre neregistruojamas kilnojamasis daiktas arba nutarties priėmimo dieną teismui nėra žinoma, kiek ir kokio turto turi atsakovas. Šiais atvejais asmuo, kurio prašymu taikomos laikinosios apsaugos priemonės, dėl atsakovo turto suradimo ir aprašymo turi per keturiolika dienų kreiptis į antstolį.

24Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 70 straipsniu, 154 straipsnio 3 punktu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 145 straipsnio 1 dalies 1 ir 3 punktais, 147 straipsnio 6 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

25Pareiškėjo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos atskirąjį skundą tenkinti.

26Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. liepos 3 d. nutartį panaikinti.

27Pareiškėjo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę tenkinti.

28Areštuoti atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Gaferitė“ (į. k. 303389435) nuosavybės teise priklausantį kilnojamąjį ir / ar nekilnojamąjį turtą 199 180 Eur (vieno šimto devyniasdešimt devynių tūkstančių vieno šimto aštuoniasdešimties eurų) sumai.

29Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos... 6. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2017 m. birželio 21 d. nutartimi... 7. II.... 8. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2017 m. liepos 3 d. nutartimi... 9. Teismas nurodė, kad prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę... 10. Teismas nustatė, kad nagrinėjamoje byloje ginčo dalykas yra susijęs su... 11. III.... 12. Pareiškėjas Agentūra atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 13. Pareiškėjas paaiškina, kad teismui teikdamas minėtą prašymą pridėjo... 14. Pareiškėjas tvirtina, kad tinkamai įvykdė informavimo pareigą apie... 15. Teisėjų kolegija... 16. III.... 17. Nagrinėjamo atskirojo skundo dalykas – Vilniaus apygardos administracinio... 18. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir... 19. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – ir LVAT) praktikoje... 20. Bylos duomenimis nustatyta, kad Agentūra 2017 m. kovo 22 d. sprendimu Nr.... 21. Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas dėl prevencinių priemonių taikymo... 22. Apeliacinės instancijos teismas, visapusiškai ir objektyviai įvertinęs... 23. Atsižvelgdama į tai, kad arešto vykdymo tvarką ir pagrindinius taikymo... 24. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 70... 25. Pareiškėjo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos... 26. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. liepos 3 d. nutartį... 27. Pareiškėjo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos... 28. Areštuoti atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Gaferitė“ (į. k.... 29. Nutartis neskundžiama....