Byla e2-332-253/2017

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Albina Pupeikienė, sekretoriaujant Rimai Zigmantienei, dalyvaujant ieškovės atstovui advokatui Dainiui Stasiuliui, atsakovių atstovui R. G.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą, iškeltą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Baltisches Haus“ ieškinį atsakovėms valstybės įmonei Turto bankui ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei dėl Privatizavimo komisijos 2013 m. vasario 8 d. sprendimo (protokolo Nr. 2V-3(652) panaikinimo, žalos atlyginimo, įpareigojimo atlyginti nuomininko padarytas patalpų pagerinimo išlaidas ir kitų sumų priteisimo, taip pat dėl valstybės įmonės Valstybės turto fondo Komisijos nuomininkų prašymams dėl privatizavimo objektui (statiniui) pagerinti padarytų išlaidų atlyginimo objekto privatizavimo metu nagrinėti 2014 m. kovo 24 d. sprendimo panaikinimo, valstybės įmonės Valstybės turto fondo įpareigojimo tęsti privatizavimo procedūras ir Privatizavimo komisijos 2014 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. 2V-14 (689) dalinio panaikinimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė, sujungusi ir patikslinusi ieškinį, nurodė, kad 2011-10-27 Lietuvos Respublikos Vyriausybė (toliau – Vyriausybė) priėmė nutarimą Nr. 1236 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. vasario 23 d. nutarimo Nr. 228 „Dėl Privatizavimo objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“, kuriuo į privatizavimo objektų sąrašą įtraukė valstybei nuosavybės teise priklausančias negyvenamąsias patalpas – prekybos centrą, esantį ( - ). Šio nutarimo priėmimo metu patalpų nuomininke buvo ieškovė, kuri naudojo atskiras patalpų dalis skirtingų sutarčių pagrindu. 2011-11-17 pranešimu Nr. (30)3R-2419 Turto fondas informavo ieškovę, kad ji turi teisę reikalauti atlyginti išlaidas, kurios nuomos metu buvo patirtos dėl į privatizavimo objektą įtrauktų patalpų pagerinimo. 2011-12-30 ieškovė pateikė prašymą Nr. 2R-5571, prašė atlyginti padarytas pagerinimo išlaidas, pateikė reikalautus dokumentus. Atsižvelgdama į 2012-04-25 Turto fondo raštą Nr. (30)-3R-1040, ieškovė patikslino prašomų atlyginti pagerinimo išlaidų dydį, pateikė kitą prašomą informaciją. 2012-10-03 pranešimu Nr. (30)R-2330 „Dėl derinimo pažymos“ Turto fondas informavo ieškovę, kad 2012-09-27 Komisijos posėdyje buvo patvirtinta 3 986 660 Lt dydžio išlaidų, kurias ieškovė patyrė pagerindama patalpas, suma. 2012-10-25 raštu Turto fondas informavo ieškovę, kad pritarė vertintojų nustatytam patalpų vertės padidėjimui 61,6653 proc., su tuo ieškovė sutiko. 2012-10-30 Turto fondas pranešimu Nr. (30)3R-2569 „Dėl tiesioginių derybų“ pranešė ieškovei, kad patalpos gali būti privatizuojamos tiesioginių derybų būdu, nurodė, kad tam yra reikalingi dokumentai, įrodantys patalpų atitiktį vienai iš Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymo (toliau – VSTPĮ) 17 straipsnio 5 dalies 2 punkte numatytų techninių sąlygų. Kai šie dokumentai buvo pateikti, Turto fondas parengė Patalpų privatizavimo programą ir joje numatė privatizavimo tiesioginių derybų būdą, šiai programai Privatizavimo komisija 2012-11-30 posėdyje pritarė. 2012-12-10 ieškovė raštu informavo Turto fondą, kad sutinka įsigyti privatizuojamas patalpas tiesioginių derybų būdu, pateikė dokumentus, patvirtinančius ieškovės atitiktį potencialiam pirkėjui keliamiems kvalifikaciniams kriterijams bei sąlygoms. Tiesioginių derybų metu buvo suderintas Sutarties dėl privatizavimo objekto pirkimo–pardavimo projektas, tačiau Privatizavimo komisija 2013-02-08 sprendimu be motyvų šiam projektui nepritarė. 2014-05-16 raštu Nr. (30)3R-978 Turto fondas informavo ieškovę, kad sudaryta Komisija 2014-03-24 panaikino ankstesnius 2012-09-27 ir 2012-10-25 vykusiuose posėdžiuose Komisijos priimtus sprendimus dėl patalpoms pagerinti padarytų išlaidų sumos ir vertės padidėjimo procentais nustatymo, atsižvelgdama į Subnuomos sutarties I ir Subnuomos sutarties II nuostatas. Iš minėto rašto matyti, kad Turto fondui iki 2012-12-31 nenutraukus Subnuomos sutarčių, ieškovė neturi teisės gauti patirtų patalpų pagerinimo išlaidų atlyginimo pagal šias sutartis, todėl nusprendė panaikinti 2012-09-27 ir 2012-10-25 posėdžiuose priimtus sprendimus. 2014-07-03 pranešimu Nr. (30)3R-1289 „Dėl negyvenamųjų patalpų privatizavimo“ Turto fondas informavo ieškovę, kad Privatizavimo komisija 2014-06-27 sprendimu Nr. 2V-14(689) pritarė Patalpų privatizavimo programai, pagal kurią ginčo patalpos privatizuojamos viešo aukciono būdu. Ieškovė nesutinka su tokiu Komisijos sprendimu, todėl prašo jį panaikinti, nes, jos manymu, šis sprendimas yra be motyvų; subnuomos sutarčių nuostatos negali būti taikomos sprendžiant išlaidų atlyginimo klausimus; Privatizavimo komisija neturėjo teisės iš naujo peržiūrinėti jau anksčiau jos pačios tikrintus bei patvirtintus privatizavimo veiksmus ir sprendimus. Taigi Privatizavimo komisija, iš naujo peržiūrinėdama jau anksčiau savo pačios tikrintus ir patvirtintus privatizavimo sprendimus ir veiksmus, pažeidė jai teisės aktų nustatytą kompetenciją. Tokie veiksmai yra nesąžiningi, prieštarauja teisėtų lūkesčių principui, pažeidžia privatizavimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, iš esmės paneigia ieškovės interesus. Turto fondo veiksmai (neveikimas) nulėmė patalpų privatizavimo proceso užsitęsimą, dėl ko nebuvo spėta iki 2012-12-31 (t. y. Subnuomos sutartyse nurodytos dienos, nuo kurios, Turto fondo teigimu, priklausė pagerinimo išlaidų atlyginimo klausimas) pasirašyti pirkimo–pardavimo sutarties, nes Turto fondas nesilaikė terminų, nustatytų teisės aktuose, tam tikriems privatizavimo veiksmams atlikti. Panaikinus Privatizavimo komisijos 2013-02-08 sprendimą, automatiškai turėtų būti panaikintas ir paskesnis (2014-03-24) Komisijos sprendimas, kuris, kaip teigia Turto bankas, buvo priimtas atsižvelgiant į Privatizavimo komisijos 2013-02-08 sprendimą. Mano, kad priėmus skundžiamus sprendimus iš esmės pažeidžiamos ieškovės teisės ir teisėti interesai, nes nepripažįstama ieškovės teisė į patalpoms pagerinti padarytų išlaidų atlyginimą ir ketinama patalpų privatizavimą toliau vykdyti nebe tiesioginių derybų, bet viešo aukciono būdu. Mano, kad ieškovei, investavusiai dideles lėšas į patalpų pagerinimą, ne tik kad nebus atlygintos patirtos išlaidos, bet ir bus eliminuota teisė privatizuoti šias patalpas tiesioginių derybų būdu. Todėl prašo:

51) panaikinti Privatizavimo komisijos 2013 m. vasario 8 d. sprendimą (protokolo Nr. 2V-3(652) „Dėl nepritarimo pirkimo–pardavimo sutarties projektui“;

62) panaikinti VĮ Valstybės turto fondo sudarytos Komisijos nuomininkų prašymams dėl privatizavimo objektui (statiniui) pagerinti padarytų išlaidų atlyginimo objekto privatizavimo metu nagrinėti 2014 m. kovo 24 d. sprendimą, kuriuo Komisija nusprendė panaikinti ankstesnius 2012 m. rugsėjo 27 d. ir 2012 m. spalio 25 d. vykusiuose posėdžiuose priimtus sprendimus dėl privatizavimo objektui, esančio ( - ), pagerinti padarytų išlaidų sumos ir vertės padidėjimo procentais nustatymo;

73) panaikinti Privatizavimo komisijos 2014 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. 2V-14 (689) „Dėl pritarimo pirkimo–pardavimo sutarčių ir privatizavimo programų projektams“ tą dalį, kuria buvo pritarta negyvenamųjų patalpų (unikalus Nr. ( - ), plotas 2 788,83 kv. m, pažymėjimas plane 1B13b, adresas ( - )) ir šiam objektui priskirto bendro naudojimo žemės sklypo 3543/16494 dalių (0,3543 ha) privatizavimo programos projektui;

84) įpareigoti atsakovę VĮ Turto banką tęsti negyvenamųjų patalpų (unikalus Nr. ( - ), plotas 2 788,83 kv. m, pažymėjimas plane 1B13b, adresas ( - )) privatizavimo procedūrą vykdant tiesiogines derybas su ieškove UAB „Baltisches Haus“;

95) priteisti iš atsakovių VĮ Turto banko ir Vyriausybės solidariai ieškovės UAB „Baltisches Haus“ naudai 314 453,82 Eur dydžio žalos atlyginimą (nuostolius);

106) įpareigoti atsakovę VĮ Turto banką atlyginti ieškovei UAB „Baltisches Haus“ 1 154 616,5 Eur dydžio išlaidas, kuriomis buvo pagerintos negyvenamosios patalpos (unikalus Nr. ( - ), plotas 2 788,83 kv. m, pažymėjimas plane 1B13b, adresas ( - )), ir priteisti 230 923,29 Eur dydžio palūkanas už laiku neatlygintas patalpų pagerinimo išlaidas;

117) priteisti iš atsakovių VĮ Turto banko ir Vyriausybės ieškovės UAB „Baltisches Haus“ naudai 5 proc. dydžio procesines metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo;

128) priteisti ieškovei UAB „Baltisches Haus“ iš atsakovių visas bylinėjimosi išlaidas.

13Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas prašė ieškinį tenkinti, prašymą motyvuodamas surašytų procesinių dokumentų turiniu. Nurodė, kad ginčijami sprendimai pažeidė ieškovės teises, teisėtus lūkesčius. Atsakovai, pradėję privatizavimo procedūras vykdyti tiesioginių derybų būdu, jų nebaigė, neteisėtai panaikino ankstesnius sprendimus, jų pagrindu vėliau priėmė atitinkamai irgi neteisėtus aktus, kuriais pritarė ieškovės išsinuomotų patalpų privatizavimo programai, pagal kurią patalpos turėtų būti privatizuojamos viešo aukciono būdu, nenurodant ieškovės padarytų patalpų pagerinimo išlaidų.

14Atsakovai pateikė atsiliepimus į 2017-01-23 patikslintą ieškinį, su ieškiniu nesutiko.

15Atsakovė Lietuvos Respublikos Vyriausybė atsiliepime nurodė, kad ginčijamų sprendimų priėmimo metu galiojęs įstatymas numatė, jog Privatizavimo komisija turi teisę pritarti ar nepritarti privatizavimo sandorių projektams. Privatizavimo komisija 2013-02-08 priėmė sprendimą (protokolo Nr. 2V-3 (652)) nepritarti prekybos centro patalpų, esančių ( - ), pirkimo–pardavimo sutarties projektui.

16Nesutikdama su ieškovės argumentais dėl analogijos su Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo viešo aukcionu būdu nuostatais taikymo, pagrindžiant nepritarimą pirkimo–pardavimo sutarties projektui, nurodo, jog ieškovės noras taikyti analogiją prieštarauja Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 1.8 straipsnio 3 daliai, kurioje nustatyta, kad neleidžiama pagal analogiją taikyti specialiųjų teisės normų. Pažymi, kad ieškovė nesikreipė į Privatizavimo komisiją ar jos veiklą techniškai aptarnavusį Valstybės turto fondą dėl ginčijamo sprendimo motyvų pateikimo ir (ar) paaiškinimo. Todėl mano, kad Privatizavimo komisijos 2013-02-08 sprendimas atsisakyti pritarti Patalpų pirkimo–pardavimo sutarties projektui yra teisėtas.

17Paaiškina, kad Privatizavimo komisija, nepritardama Patalpų pirkimo–pardavimo sutarties projektui, įvertino aplinkybę, kad su privatizavimo objektu nėra parduodamas šiam objektui priskirtas žemės sklypas, o tai neatitinka Vyriausybės 2005-09-19 nutarimo Nr. 1023 „Dėl valstybinės žemės sklypų, priskirtų privatizavimo objektams, pardavimo ir nuomos“ 2.1 papunktyje nustatytų reikalavimų. Todėl Privatizavimo komisija pagrįstai nepritarė pirkimo–pardavimo sutarties projektui. Priešingu atveju būtų pažeistas CK 1.80 straipsnis, o tai sandorį darytų niekinį ir negaliojantį.

18Nesutikdama su ieškovės teiginiu dėl jos teisėtų lūkesčių pažeidimo, Vyriausybė nurodo, kad Tiesioginių Derybų nuostatų 66.6 papunktyje buvo nustatyta, kad tiesioginės derybos laikomos neįvykusiomis, jeigu Privatizavimo komisija ar Vyriausybė nepritaria pirkimo–pardavimo sutarties projektui, todėl ieškovei net neturėtų kilti teisėtų lūkesčių dėl pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo, kai šiai sutarčiai nepritaria Privatizavimo komisija. Vyriausybės nuomone, ieškovei teisėtų lūkesčių galėtų kilti tik tuomet, jeigu Privatizavimo komisija pritartų pirkimo–pardavimo sutarties projektui ir po tokio pritarimo nebūtų sudaryta ieškovės nurodyta sutartis.

19Dėl ieškovės prašomos žalos atlyginimo, kuri kildinama iš valdžios institucijų neteisėtų veiksmų (CK 6.271 straipsnis), nurodo, jog toks reikalavimas gali būti tenkinamas esant trims sąlygoms: neteisėtiems veiksmams (neveikimui), žalai ir priežastiniam neteisėtų veiksmų (neveikimo) ir žalos ryšiui. Civilinės atsakomybės sąlygų įrodinėjimo pareiga tenka asmeniui, kuris kreipėsi į teismą dėl žalos atlyginimo. Mano, kad ieškovė neįrodė neteisėtų veiksmų (neveikimo) ir jos patirtų nuostolių priežastinio ryšio bei kaltės, todėl Privatizavimo komisijai (valstybei) nekyla pareiga atlyginti ieškovei žalą.

20Privatizavimo komisijos 2013-02-08 sprendimas „Valstybės žiniose“ buvo paskelbtas

212013-03-23. Ši data laikytina data, kada ieškovė sužinojo apie savo tariamai pažeistas teises. Privatizavimo komisijos 2013-02-08 sprendimo apskundimo terminas baigėsi 2013-04-24, todėl daro išvadą, kad ieškovė yra praleidusi terminą sprendimui apskųsti, todėl prašo taikyti ieškinio senatį, o ieškovo prašymą dėl jo panaikinimo atmesti.

22Atsakovė VĮ Turto bankas atsiliepime nurodė, kad sutinka su faktinėmis aplinkybėmis, išdėstytomis ieškinyje. Paaiškina, kad Vyriausybė 2011-08-31 nutarimu Nr. 1026 nutarė perduoti VĮ Valstybės turto fondui patikėjimo teise valdyti VĮ „Pajūrio vėtrungė“ valdomą nekilnojamąjį turtą –prekybos centrą, esantį ( - ) (toliau – Patalpos). VĮ Valstybės turto fondas nuo 2014-10-01 reorganizuotas prijungimo būdu prie reorganizavime dalyvavusios VĮ Turto banko, kuriai perėjo visos reorganizuotos VĮ Valstybės turto fondo teisės ir pareigos bei 2014-09-30 patikėjimo teise valdytas valstybės turtas.

23Nurodo, kad sandoriai dėl valstybės ir savivaldybių turto turi būti sudaromi tik teisės aktų, reglamentuojančių valdymą, naudojimą ir disponavimą valstybės ir (ar) savivaldybių turtu, nustatytais atvejais ir būdais. Turto privatizavimas tiesioginių derybų būdu yra specialus būdas, taikomas kaip išimtinis, atsižvelgiant į nuomininko panaudotų investicijų mastą nuomojamam turtui pagerinti, siekiant išvengti prieštaravimo tarp privatizavimo tikslo gauti iš privatizavimo didesnių pajamų ir tikslo gerinti privataus verslo sąlygas, apsaugant nuomininką nuo jo teisėtų interesų pažeidimo.

24Mano, kad Privatizavimo komisijos 2013-02-08 sprendimas yra teisėtas ir pagristas, nes:

251) sprendimo priėmimo metu galioję Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymas (toliau – VSTPĮ) (iki 2014 m. spalio 1 d. galiojusi redakcija), Privatizavimo komisijos nuostatai, Tiesioginių derybų būdu nuostatai (toliau –TD) neįtvirtino jokio reikalavimo Privatizavimo komisijai pagrįsti (motyvuoti) savo sprendimus;

262) ieškovė nesikreipė nei į Privatizavimo komisiją, nei į jos veiklą techniškai aptarnavusį Valstybės turto fondą dėl ginčijamo sprendimo motyvų pateikimo ir (ar) paaiškinimo;

273) šio ginčo atveju analogija negalima, nes tiek Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo viešo aukciono būdu nuostatai, tiek ir TD nuostatai yra specialiosios teisės normos;

284) Privatizavimo komisijos 2013-02-08 sprendimas yra viešojo administravimo teisės subjekto priimtas administracinis aktas, kuris turi būti skundžiamas teismui per vieną mėnesį nuo skundžiamo teisės akto paskelbimo arba individualaus teisės akto įteikimo suinteresuotai šaliai dienos. Šioje byloje teisinis santykis yra mišrus ir vyrauja civilinis teisinis santykis, tačiau bet kuriuo atveju anksčiau nurodyto administracinio akto skundimui taikomas nurodytas vieno mėnesio terminas, kurį ieškovė yra praleidusi ir neprašo jo atnaujinti. Todėl prašo taikyti ieškinio senatį.

29Mano, kad Valstybės turto fondas Patalpų privatizavimą tiesioginių derybų būdu vykdė griežtai laikydamasis anksčiau nurodytų teisės aktų nustatytų procedūrų. Jis, vadovaudamasis TD nuostatų 66.6 punktu, 2013-04-12 raštu informavo ieškovę, kad Privatizavimo komisijai nepritarus patalpų pirkimo–pardavimo sutarties projektui, tiesioginės derybos laikomos neįvykusiomis, taip pat informavo apie pradinio įnašo grąžinimą. Ieškovė 2013-09-24 raštu informavo, kad neketina skųsti šio sprendimo.

30Kai tiesioginės derybos pripažįstamos neįvykusiomis, Valstybės turto fondas Privatizavimo komisijos pritarimu gali sudaryti naują neparduoto objekto privatizavimo programą (gali siūlyti Privatizavimo komisijai pakeisti šio objekto privatizavimo būdą, sąlygas, nukainoti jį ir pan.) arba gali siūlyti Vyriausybei išbraukti neparduotą objektą iš privatizavimo objektų sąrašo. Todėl ieškovės argumentai, jog vieną kartą jau nustačius privatizavimo būdą (tiesiogines derybas), privaloma ir toliau privatizavimą vykdyti tiesioginių derybų būdu, nekeičiant ieškovo investuotų atlygintinų lėšų dydžio, vertės padidėjimo procento ir kitų sąlygų, yra teisiškai nepagrįsti. Ankstesnė objekto privatizavimo programa ir visi tiesioginių derybų būdu su ieškove metu priimti sprendimai negalioja nuo Privatizavimo komisijos 2013-02-08 sprendimo nepritarti pirkimo–pardavimo sutarties projektui priėmimo, o visų vėliau priimtų sprendimų – Komisijos 2014-03-24 sprendimo ir Privatizavimo komisijos 2014-06-27 sprendimo Nr. 2V-14 (689) „Dėl pritarimo pirkimo–pardavimo sutarčių ir privatizavimo programų projektams“ tos dalys, kuriomis buvo pritarta Patalpų ir šiam objektui priskirto bendro naudojimo 3543/16494 (0,3543 ha) dalių žemės sklypo privatizavimo programos projektui, yra teisėtos ir pagrįstos, nes sprendimai yra priimti naujai pradėto privatizavimo proceso metu.

31Rengiant naują privatizavimo programą ginčo Patalpoms buvo priskirtas žemės sklypas, t. y. parduodamas turtas iš esmės pasikeitė (padidėjo jo rinkos vertė). VSTPĮ 17 straipsnio 5 dalyje (iki 2014 m. spalio 1 d. galiojusi redakcija) buvo nustatyta, kad tiesioginių derybų būdu gali būti privatizuojami valstybei ar savivaldybei nuosavybės teise priklausantys pastatai ar patalpos, jei atlygintinų išlaidų suma yra didesnė negu 1/2 dalis išsinuomotų pastatų ar patalpų ir jiems priskirto žemės sklypo rinkos vertės. Kadangi ieškovė atsisakė peržiūrėti investuotų lėšų sumą, minėtas verčių santykis nebuvo nustatytas, t. y. liko nežinoma, ar ieškovė atitiktų anksčiau VSTPĮ (iki 2014 m. spalio 1 d. galiojusi redakcija) nustatytus kriterijus. Dėl šios priežasties ieškinio reikalavimas įpareigoti tęsti privatizavimo procedūrą vykdant tiesiogines derybas su ieškove objektyviai negalėtų būti patenkintas, nes iš esmės pasikeitė aplinkybės. Be to, ir šiuo metu galiojantys teisės aktai nenumato galimybės valstybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą parduoti tiesioginių derybų būdu (galima tik akcijas).

32Tarp šalių nėra ginčo, kad ieškovė tiek pagal 2001-03-15 subnuomos sutarties (toliau – Sutartis 1), tiek pagal 2001-05-04 negyvenamųjų patalpų subnuomos sutarties (toliau – Sutartis 2) 6.5 punktus turėjo teisę savo sąskaita atlikti subnuomojamų patalpų pertvarkymus, remontą, įskaitant rekonstrukciją, automobilių stovėjimo aikštelės įrengimą, be atskiro nuomotojo ir nuomininko sutikimo, informuodama apie tokių darbų apimtis bei sąmatas nuomotojo steigėją ir nuomotoją prieš atlikdama tokius darbus. Pabaigęs įvardytus darbus, subnuomininkas įsipareigojo pateikti nuomotojui dokumentus, patvirtinančius išlaidas, padarytas patalpų remontui, pertvarkymui, įskaitant rekonstrukciją, ir automobilių stovėjimo aikštelės įrengimui. Sutarties 1 15.7 punkte šalys taip pat susitarė, kad tuo atveju, jei subnuomininkas pagal šios sutarties sąlygas naudosis patalpomis iki 2012-12-31, jis po 2012 m. gruodžio 31 d. neturės teisės reikalauti, kad jam būtų gražintos išlaidos patalpų remontui, rekonstrukcijai, pertvarkymui ir automobilių stovėjimo aikštelės įrengimui, kaip tai numatyta sutarties 14 straipsnyje. Analogiška nuostata numatyta ir Sutartyje 2.

33Kadangi subnuomos sutartys iki 2012 m. gruodžio 31 d. nebuvo nutrauktos ir ieškovė iki minėtos datos nevaržomai naudojosi patalpomis, todėl po 2012 m. gruodžio 31 d. ji neteko teisės reikalauti atlyginti išlaidas dėl subnuomotų patalpų remonto ir rekonstrukcijos (pagerinimo). Kitose ieškovės sudarytose Patalpų nuomos sutartyse jokių į pagerinimus investuotų lėšų atlyginimo nuomininkui sąlygų nėra nustatyta.

342013-12-16 ieškovei buvo pasiūlyta pateikti įrodymus, kiek ji investavo lėšų į pagerinimus pagal minėtas nuomos sutartis, tačiau ieškovė atsisakė tokią informaciją pateikti. Todėl Komisija, negavusi iš ieškovės minėtos informacijos, 2014-03-24 posėdyje priėmė sprendimą atsisakyti nustatyti privatizavimo objektui, esančiam ( - ), pagerinti padarytų išlaidų sumą.

35Atkreipia dėmesį į tai, kad jeigu teismas patenkintų ieškinio reikalavimo 6 punktą, tai ieškinio reikalavimų 1–5 punktus turėtų būti privaloma atmesti, nes Patalpų pagerinimo išlaidų atlyginimo klausimas yra viena iš esminių Patalpų privatizavimo tiesioginių derybų būdu pagal Privatizavimo komisijos 2012 m. lapkričio 30 d. patvirtintą privatizavimo programą sąlygų.

36Ieškovė reikalaudama atlyginti jai 1 154 616.5 Eur dydžio išlaidas, kuriomis buvo pagerintos Patalpos, nepateikia jokių įrodymų dėl to, ar išlaidos buvo būtinos, koks yra daikto vertės padidėjimas, kiek dėl tų įdėjimų geresnis (brangesnis) tapo pats daiktas, ar nebuvo tarp jų išlaidų gaunamoms iš daikto pajamoms padidinti, koks yra tų investicijų į pagerinimus nusidėvėjimas (pagerinimai padaryti prieš 15 metų) ir pan. Todėl mano, kad reikalavimas dėl 1 154 616,5 Eur dydžio išlaidų, kuriomis buvo pagerintos Patalpos, ir 230 923,29 Eur dydžio palūkanų už laiku neatlygintas Patalpų pagerinimo išlaidas turi būti atmestas kaip nepagrįstas. Mano, kad ieškovė neįrodė visų civilinei atsakomybei kilti būtinų sąlygų, todėl civilinė atsakomybė negali būti taikoma.

37Atsakovų atstovas teismo posėdžio metu su ieškiniu nesutiko, nesutikimą grįsdamas atsiliepimo motyvais.

38Teismas

konstatuoja:

39Ieškinys atmestinas.

40Byloje nėra ginčo dėl faktinių bylos aplinkybių, nurodytų ieškovės patikslintame sujungtame ieškinyje.

41Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas – ieškovės manymu, ji turi teisę privatizuoti tiesioginių derybų būdu negyvenamąsias patalpas, esančias ( - ), dėl kurių, jos manymu, derybos nutrūko baigiamojoje privatizavimo stadijoje, bei atgauti išlaidas, kuriomis buvo pagerintos negyvenamosios patalpos ir žalos atlyginimą (nuostolius).

42Atsakovai, nesutikdami su ieškiniu, nurodo, kad Privatizavimo komisija svarstydama, pritarti ar ne prekybos centro patalpų, esančių ( - ), pirkimo–pardavimo sutarties projektui, nustatė, kad šis pirkimo–pardavimo sutarties projektas neatitinka Vyriausybės 2005-09-19 nutarimo Nr. 1023 „Dėl valstybinės žemės sklypų, priskirtų privatizavimo objektams, pardavimo ir nuomos“ 2.1 papunktyje nustatytų reikalavimų, t. y. su privatizavimo objektu nebuvo parduodamas šiam objektui priskirtas žemės sklypas. Todėl mano, kad ieškovė nepagrįstai ginčija anksčiau nurodytus sprendimus, nes priešingu atveju sudarytas sandoris prieštarautų CK 1.80 straipsnio nuostatoms ir būtų negaliojantis nuo jo sudarymo momento.

43Dėl ieškinio senaties

44Atsakovai prašo taikyti ieškinio senatį, prašymą grįsdami Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 33 straipsnio 1 dalies nuostatomis ir nurodydami, kad ieškovė skundą dėl Privatizavimo komisijos 2013-02-08 sprendimo privalėjo paduoti vėliausiai 2013-04-24 (Privatizavimo komisijos sprendimas paskelbtas „Valstybės žiniose“ 2013-03-23 (VŽ Nr. 30, publikacija Nr. 1522).

45ABTĮ 33 straipsnio 1 dalis numato, kad skundas (prašymas) administraciniam teismui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo akto paskelbimo dienos ar pranešimo apie veiksmą (neveikimą) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos. Atsakovų manymu, ieškovė skundą privalėjo paduoti vėliausiai 2013-04-24.

46Su tokia atsakovų pozicija dėl ieškinio senaties sutiktina tik iš dalies. Ieškovė apie tai, kad Privatizavimo komisija nepritarė sandorio projektui ir yra grąžinamas sumokėtas pradinis įnašas, buvo informuota VĮ Valstybės turto fondo 2013-04-12 raštu Nr. (20)3R-807. Tai reiškia, kad ABTĮ 33 straipsnio 1 dalyje nustatytas vieno mėnesio terminas skundui paduoti šioje byloje skaičiuotinas ne nuo paskelbimo „Valstybės žiniose“, bet nuo tos dienos, kai ieškovei apie tai buvo pranešta (2013-04-12). Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, kad ieškovė:

471) 2013-04-26 kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydama panaikinti Privatizavimo komisijos 2013-02-08 (protokolo Nr. 2V-3(652) sprendimą „Dėl nepritarimo pirkimo–pardavimo sutarties projektui“ (administracinė byla Nr. I-3297-789/2013, teisminio proceso

48Nr. 3-61-3-01326-2013-1). Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013-04-29 nutartimi atsisakė priimti UAB „Baltisches Haus“ skundą kaip nepriskirtiną administraciniam teismui (nutartis įsiteisėjo 2013-06-19).

492) 2013-05-10 kreipėsi į Vilniaus miesto apylinkės teismą dėl 2013-04-12 sprendimo „Dėl tiesioginių derybų pripažinimo neteisėtomis bei įpareigojimo atlikti veiksmus“. Teismo 2013-05-21 nutartimi buvo atsisakyta ieškinį priimti (civilinė byla Nr. 2-22650-809/2013, teisminio proceso Nr. 2-68-3-15908-2013-8).

503) 2013-05-21 kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą, prašydama panaikinti Privatizavimo komisijos 2013-02-08 sprendimą „Dėl nepritarimo pirkimo pardavimo sutarties projektui“. Teismo 2013-06-07 nutartimi, ieškovei neištaisius procesinio dokumento trūkumų, ieškinys laikytas nepaduotu ir grąžintas jį padavusiam asmeniui (civilinė byla Nr. 2-4431-560/2013, teisminio proceso Nr. 2-55-3-01132-2013-8).

514) 2014-06-27 kreipėsi į Klaipėdos miesto apylinkės teismą prašydama panaikinti VĮ Valstybės turto fondo Komisijos nuomininkų prašymams dėl privatizavimo objektui (statiniui) pagerinti padarytų išlaidų atlyginimo objekto privatizavimo metu nagrinėti 2014-03-24 sprendimą ir įpareigoti tęsti privatizavimo procedūras vykdant tiesiogines derybas su ieškove. 2014-07-01 teismo nutartimi atsisakyta šį ieškinį priimti (civilinė byla Nr. 2-9407-897/2014, teisminio proceso Nr. 2-06-3-07640-2014-5).

525) 2014-07-07 kreipėsi į Vilniaus miesto apylinkės teismą prašydama panaikinti atsakovės VĮ Valstybės turto fondo sudarytos Komisijos 2014 m. kovo 24 d. sprendimą, panaikinantį ankstesnius 2012 m. rugsėjo 27 d. ir 2012 m. spalio 25 d. vykusiuose posėdžiuose priimtus sprendimus dėl privatizavimo objektui, esančiam ( - ), pagerinti padarytų išlaidų sumos ir vertės padidėjimo procentais nustatymo, taip pat įpareigoti atsakovę tęsti šių negyvenamųjų patalpų privatizavimo procedūrą vykdant tiesiogines derybas su ieškove (civilinė byla Nr. e2-1775-155/2015, teisminio proceso Nr. 2-68-3-22761-2014-4).

536) 2015-08-27 kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą, prašydama panaikinti Privatizavimo komisijos 2013-02-08 sprendimą, priteisti žalos atlyginimą, pagerinimo išlaidas ir kt. 2015-09-07 nutartimi buvo atsisakyta ieškinį priimti (civilinė byla Nr. e2-5711-881/2015, teisminio proceso Nr. 2-55-3-01691-2015-0).

545) 2015-09-08 kreipėsi į Klaipėdos apygardos teismą su ieškiniu šioje byloje.

55Teismas, įvertinęs LITEKO sistemoje esančią informaciją, sutinka su atsakovių pozicija, kad ieškovė praleido ieškinio senatį kreiptis į teismą. Nors ji ieškinio senaties termino pradžioje

56(2013-04-26, 2013-05-10, 2013-05-21) ir kreipėsi į teismą (administracinė byla Nr. I-3297-789/2013, nutartis įsigaliojo 2013-06-19; civilinė byla Nr. 2-4431-560/2013; civilinė byla Nr. 2-4431-560/2013), tokiu būdu nutraukdama ieškinio senaties terminą (CK 1. 130 straipsnio 1 dalis), tačiau po 2013-06-19, kai įsiteisėjo nutartis administracinėje byloje Nr. I-3297-789/2013, ir nutarčių, priimtų bendrosios kompetencijos teisme, ieškovė su ieškiniu dėl Privatizavimo komisijos 2013-02-08 sprendimo panaikinimo į teismą kreipėsi 2015-08-27 (civilinė byla Nr. e2-5711-881/2015) ir 2015-09-08 (nagrinėjamoje byloje), t. y. akivaizdžiai praleidusi ieškinio senaties terminą.

57Nors teismo posėdžio metu ieškovės atstovas ir paminėjo, jog teismui manant, kad ieškinio senaties terminas yra praleistas, jis turėtų būti atnaujintas, tačiau teismas, įvertinęs LITEKO sistemoje esančią informaciją, liudytojo A. A. A. paaiškinimus, duotus teisme, konstatuoja, jog nenustatė pagrindo atnaujinti terminą. Aplinkybė, kad ieškovė tikėjosi ginčą išspręsti taikiai, nelaikytina sudarančia pagrindą atnaujinti praleistą ieškinio senaties terminą.

58Ieškinio senaties termino pabaiga iki ieškinio pareiškimo yra savarankiškas pagrindas ieškinį atmesti (CK 1.131 straipsnio 1 dalis). Tačiau nepaisant to, kad ieškinys atmestinas CK 1.131 straipsnio 1 dalies pagrindu, teismas pasisako ir dėl ieškinio esmės.

59Dėl ginčijamų sprendimų

60Turto privatizavimas tiesioginėmis derybomis yra specialus būdas, taikomas kaip išimtinis, atsižvelgiant į nuomininko panaudotų investicijų mastą nuomojamam turtui pagerinti, siekiant išvengti prieštaravimo tarp privatizavimo tikslų: 1) gerinti privataus verslo sąlygas, apsaugant nuomininką nuo jo teisėtų interesų pažeidimo; 2) iš privatizavimo gauti didesnes pajamas.

61Turto privatizavimo proceso tvarką ir sąlygas reglamentuojančių teisės aktų pagrindu vykdomą privatizavimo procesą pripažinti neteisėtu galima tada, kai nustatyta tokių aktų reikalavimų, privatizavimo tikslų, viešojo intereso pažeidimų.

62VSTPĮ numatė specialią instituciją – Privatizavimo komisiją, kuri vykdydama privatizavimo proceso priežiūrą, užtikrino šio valstybinę reikšmę turinčio proceso teisėtumą, jai įstatymas suteikė išimtinę teisę pritarti ar nepritarti privatizavimo programų, privatizavimo sandorių projektams (VSTPĮ 5 straipsnio 1 ir 4 dalys). Privatizavimo komisija 2013-02-08 posėdyje nusprendė pateiktam šioje byloje ginčijamam pirkimo–pardavimo sutarties projektui nepritarti.

63Nors ieškovė savo reikalavimą panaikinti šį sprendimą grindė aplinkybe, kad sprendimas yra nemotyvuotas, kad turėjo būti taikoma analogija Valstybės ir savivaldybės turto privatizavimo viešo aukciono būdu nuostatams, teismas tokiai pozicijai nepritaria.

64VSTPĮ (redakcija, galiojusi iki 2014 m. spalio 1 d.), Privatizavimo komisijos nuostatai (patvirtinti 1997-12-12 Vyriausybės nutarimu Nr. 1394), Tiesioginių derybų būdu nuostatai (patvirtinti Vyriausybės 1997-01-30 nutarimu Nr. 113) neįtvirtino jokio reikalavimo Privatizavimo komisijai pagrįsti (motyvuoti) savo sprendimus. Todėl sutiktina su atsakovų pozicija, kurią iš dalies ieškinyje pripažįsta ir ieškovė, kad imperatyviosios teisės normos tuo nebuvo pažeistos. Nesutiktina ir su argumentu dėl analogijos taikymo, nes tiek Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo viešo aukciono būdu nuostatai, tiek ir Tiesioginių derybų nuostatai yra specialiosios teisės normos, o CK 1.8 straipsnio 3 dalis nustato, jog neleidžiama pagal analogiją taikyti specialiųjų teisės normų, t. y. bendrųjų taisyklių išimtis numatančių normų.

65Byloje esantys dokumentai patvirtina, kad 2011-10-27 Vyriausybė priėmė nutarimą Nr. 1236 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. vasario 23 d. nutarimo Nr. 228 „Dėl Privatizavimo objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“, kuriuo į privatizavimo objektų sąrašą buvo įtrauktos valstybei nuosavybės teise priklausančios negyvenamosios patalpos – prekybos centras (plotas 2 788,83 kv. m, adresas ( - )) (toliau – Patalpos). Šio nutarimo priėmimu metu Patalpų nuomininke buvo ieškovė, kuri valdė ir naudojo atskiras Patalpų dalis skirtingų sutarčių pagrindu:

66a)

67pagal Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį, sudarytą 2001-11-10 tarp ieškovės ir tuometinės Patalpų valdytojos VĮ „Pajūrio Vėtrungė“;

68b)

69pagal Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį, sudarytą 2001-12-17 tarp ieškovės ir tuometinės Patalpų valdytojos VĮ „Pajūrio Vėtrungė“;

70c)

71pagal Nuomos sutartį, sudarytą 1996-12-23 tarp VĮ „Pajūrio Vėtrungė“ (kaip nuomotojo) ir UAB „Merda“ (kaip nuomininko), iš kurios kylančias nuomininko teises ir pareigas ieškovė perėmė nuo 2001-07-01 pagal Negyvenamųjų patalpų subnuomos sutarties, sudarytos 2001-03-15 tarp ieškovės (kaip subnuomininko), UAB „Merda“ (kaip nuomininko), VĮ „Pajūrio Vėtrungė“ (kaip nuomotojo) (toliau – Subnuomos sutartis 1);

72d)

73pagal Nuomos sutartį, sudarytą 1999-10-21 tarp VĮ „Pajūrio Vėtrungė“ (kaip nuomotojo) ir D. K. įmonės „Vakarų reklama“ (kaip nuomininko), iš kurios kylančias nuomininko teises ir pareigas ieškovė perėmė nuo 2001-07-01 pagal Negyvenamųjų patalpų subnuomos sutarties, sudarytos 2001-05-04 tarp ieškovės (kaip subnuomininko), D. K. įmonės „Vakarų reklama“ (kaip nuomininko), VĮ „Pajūrio Vėtrungė“ (kaip nuomotojo) (toliau – Subnuomos sutartis 2), sąlygas;

74e)

75pagal Nuomos sutartį, sudarytą 1996-10-16 tarp tuometinės Patalpų valdytojos VĮ „Pajūrio Vėtrungė“ (kaip nuomotojo) ir J. R. prekybos įmonės (kaip nuomininko), kurios teises ir pareigas 2001-10-01 Negyvenamųjų patalpų nuomos teisių perleidimo sutarties pagrindu perėmė ieškovė;

76f)

77pagal Nuomos sutartį, sudarytą 2001-02-02 tarp tuometinės Patalpų valdytojos VĮ „Pajūrio Vėtrungė“ (kaip nuomotojo) ir visuomeninės organizacijos Klaipėdos miesto renginių klubo „Garsas“ (kaip nuomininko), kurio teises ir pareigas 2001-09-28 Negyvenamųjų patalpų nuomos teisių perleidimo sutarties pagrindu perėmė ieškovė.

78Iš esmės ieškovė teisę privatizuoti naudojamas patalpas, esančias ( - ), ir atgauti išlaidas, kuriomis buvo pagerintos negyvenamosios patalpos, grindžia dviejų subnuomos sutarčių (Subnuomos sutartis 1 ir Subnuomos sutartis 2) sudarymu. Abiejų Subnuomos sutarčių 4 dalys nustatė subnuomos termino ir išsikėlimo iš patalpų sąlygas, t. y. susitarta, kad pagal Subnuomos sutartį 1 (2001-03-15) patalpos subnuomojamos iki 2002-12-31, o pagal Subnuomos sutartį 2 (2001-05-04) – iki 2004 m. lapkričio mėnesio, abi subnuomos sutartys numatė, kad sutartis laikoma pratęsta tomis pačiomis sąlygomis iki 2012 m. gruodžio 31 d. tuo atveju, jei nebus šios Sutarties nutraukimo pagrindų. Visos anksčiau nurodytos ieškovės sudarytos sutartys bei susitarimai dėl patalpų, esančių ( - ), nuomos / subnuomos numatė terminą iki 2012 m. gruodžio 31 d. Šios sutartys prieš terminą nebuvo nutrauktos, buvo atlikta daug veiksmų tam, kad šios patalpos būtų privatizuotos tiesioginių derybų būdu.

79VSTPĮ (redakcija, galiojusi iki 2014 m. spalio 1 d.) 17 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad tiesioginių derybų būdu gali būti privatizuojami valstybei ar savivaldybei nuosavybės teise priklausantys pastatai ar patalpos, kuriuos (kurias) nuomininkas nuomotojo leidimu pagerino. Kartu buvo nurodytos sąlygos, kurioms esant toks privatizavimo būdas galimas, t. y. galimas būtinų lėšų atlyginimas. Analogiška nuostata yra įtvirtinta ir Vyriausybės 1998-01-30 nutarimu Nr. 113 patvirtintų Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo tiesioginių derybų būdu nuostatų 6.3 punkte (nutarimo 2007-08-22 redakcija). Kaip žinia, valstybės turto privatizavimo procesas susideda iš tam tikrų vienas paskui kitą einančių etapų, kuriuos reglamentuoja VSTPĮ.

80Šalys neginčija, kad iki 2012-10-26, kai ieškovė buvo supažindinta su 2012-10-25 įvykusio Komisijos nuomininkų prašymams dėl privatizavimo objektui (statiniui) pagerinti padarytų išlaidų atlyginimo objekto privatizavimo metu nagrinėti posėdžio sprendimu, kuriuo buvo nustatytas turto vertės padidėjimo procentinis dydis (61,6653 proc.), tarp šalių jokių ginčų nebuvo, todėl toliau buvo vykdomi privatizavimo tiesioginių derybų būdu etapai. Valstybės turto fondas 2012-10-30 raštu Nr. (30)3R-2569 nurodė ieškovei, kad ginčo patalpų, esančių ( - ), privatizavimas tiesioginių derybų metu bus vykdomas tada, jeigu ieškovė papildomai pateiks dokumentus, įrodančius, kad po jos atliktų pagerinimų objektas atitinka bent vieną iš VSTPĮ 17 straipsnio 5 dalies ir 1998-01-30 nutarimu Nr. 113 „Dėl valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo tiesioginių derybų būdu nuostatų patvirtinimo“ nurodytą sąlygą. Nors ieškovė šių duomenų nepateikė, tačiau 2012-12-03 raštu Nr. (20/3R-2813) ji buvo informuota, kad gali dalyvauti tiesioginėse derybose, jei pateiks rašytinį pasiūlymą įsigyti nurodytą objektą bei dokumentus, patvirtinančius, kad potencialus pirkėjas atitinka nurodytus kvalifikacinius kriterijus ir sąlygas.

81Bylos medžiaga nustatyta, kad ieškovė pateikė tik paraišką dalyvauti derybose, tačiau kitų prašomų dokumentų nepateikė. Ji, norėdama įrodyti savo teisę privatizuoti nekilnojamąjį turtą tiesioginių derybų būdu, turėjo įrodyti ne tik aplinkybę, jog padarytos investicijos į pastatą sudaro ne mažiau kaip ½ šio pastato ir jam priskirto žemės sklypo rinkos vertės, bet ir tą aplinkybę, jog tokio dydžio investicijos buvo nukreiptos atlikti VSTPĮ 17 straipsnio 5 dalies numatytus pagerinimus.

82Todėl teismas, įvertinęs byloje surinktus įrodymus, Tiesioginių derybų būdu nuostatų 53 ir 66.6 punktų nuostatas, daro išvadą, kad Privatizavimo komisija turėjo pagrindą priimti jos šioje byloje ginčijamą sprendimą – nepritarti sutarties projektui. Nepritarus ginčo patalpų pirkimo–pardavimo sutarties projektui, tiesioginės derybos laikomos neįvykusiomis, apie ką ieškovė buvo informuota atsakovės 2013-04-12 raštu.

83Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas laikėsi pozicijos, kad ankščiau nurodytais

842012-09-27 ir 2012-10-25 Komisijos sprendimais nustačius vertės padidėjimo pinigine išraiška ir procentine išraiška dydžius negali būti grįžtama prie ankstesnėmis procedūromis išspręstų klausimų, kad nustatyta procedūra turi būti tęsiama, kad neturi būti reikalaujama duomenų, dėl kurių jau yra priimti atitinkami sprendimai.

85Su tokia atsakovės pozicija nesutiktina, nes, kaip buvo nustatyta anksčiau, ginčo objektas į privatizavimo programą buvo įtrauktas be šiam nekilnojamajam turtui priskirto žemės sklypo, todėl Privatizavimo komisija, būdama privatizavimo priežiūrai įsteigta valstybės institucija, įvertinusi jai pateiktus dokumentus, turėjo teisinį pagrindą nepritarti pirkimo–pardavimo sutarties projektui (Privatizavimo komisijos nuostatų, patvirtintų Vyriausybės 1997 m. gruodžio 12 d. Nr. 1394, 3 ir 5 punktai).

86Nors LITEKO duomenimis nustatyta, kad ieškovė skundė 2013-02-08 Privatizavimo komisijos sprendimą, kuriuo buvo nepritarta prekybos centro pirkimo–pardavimo sutarčiai tiesioginių derybų būdu, tačiau pasirinkus netinkamą savo teisių gynimo būdą ir raštu patvirtinus, kad atsisakoma teisminio bylinėjimosi, susidarė situacija, kurioje ieškovė ginčija 2014-03-24 Komisijos sprendimą, panaikinusį du tarpinius sprendimus (2012-09-27 ir 2012-10-25), kurie buvo priimti pripažinto neįvykusiu privatizavimo tiesioginių derybų būdu ankstesnės procedūros.

87Pripažinus tiesiogines derybas neįvykusiomis, VĮ Valstybės turto fondas turėjo teisę peržiūrėti tiek privatizavimo būdą, tiek privatizavimo sąlygas (Tiesioginių derybų būdu nuostatų 67–68 punktai). Todėl ieškovės argumentai, jog vieną kartą jau nustačius privatizavimo būdą (tiesiogines derybas), būtina ir toliau privatizavimą vykdyti tiesioginių derybų būdu, nekeičiant ieškovės investuotų atlygintinų lėšų dydžio, vertės padidėjimo procento ir kitų sąlygų, yra teisiškai nepagrįsti. Tokią išvadą patvirtina ir kasacinio teismo praktika (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. vasario 20 d. nutartis Nr. 3K-3-38/2012), joje konstatuota, kad privatizavimo objekto programa turi būti sudaroma pagal būtent jos paskelbimo metu esančias aplinkybes, o tai reiškia, kad privatizavimo sąlygos gali ir turi būti peržiūrimos, atsižvelgiant į besikeičiančias nekilnojamojo turto rinkos kainas ir kitas svarbias aplinkybes. Todėl nesutiktina su ieškovės argumentais, kad Komisija baigiamojoje privatizavimo proceso stadijoje pakeitė savo anksčiau priimtus sprendimus ir tuo pažeidė jos teisėtus lūkesčius, sąžiningumo principą ir pan. Priešingai, Komisijos 2012-09-27 ir 2012-10-25 priimti sprendimai bei visi kiti tiesioginių derybų metu priimti sprendimai galiojo iki pat tiesioginių derybų proceso pabaigos (2013-02-08), todėl naikinti 2014-03-24 Komisijos sprendimą nėra teisinio pagrindo.

88Kaip nurodyta anksčiau, po to, kai tiesioginės derybos laikomos neįvykusiomis, to objekto privatizavimo procesas yra pradedamas iš naujo: Valstybės turto fondas Privatizavimo komisijos pritarimu gali sudaryti naują neparduoto objekto privatizavimo programą (t. y. gali siūlyti Privatizavimo komisijai pakeisti šio objekto privatizavimo būdą, sąlygas, nukainoti jį ir panašiai) arba gali siūlyti Vyriausybei išbraukti neparduotą objektą iš privatizavimo objektų sąrašo (TD nuostatų 67–68 punktai).

89Todėl vėliau priimto sprendimo – Privatizavimo komisijos 2014-06-27 sprendimo Nr. 2V-14 (689) „Dėl pritarimo pirkimo-pardavimo sutarčių ir privatizavimo programų projektams“ – dalis, kuria buvo pritarta Patalpų ir šiam objektui priskirto bendro naudojimo 3543/16494 (0,3543 ha) dalių žemės sklypo privatizavimo programos projektui, yra teisėta ir pagrįsta, nes yra priimta naujai pradėto privatizavimo proceso metu.

90Nors ieškovė prašo įpareigoti atsakovę VĮ Turto banką tęsti negyvenamųjų patalpų privatizavimo procedūrą vykdant su ja tiesiogines derybas, tačiau teisės aktai teismui tokios kompetencijos nesuteikia. Sprendžiant priešingai, tai prieštarautų CK 6.156 straipsnyje įtvirtintam sutarties laisvės principui bei VSTPĮ normoms. Atkreiptinas ieškovės dėmesys, kad šiuo metu galiojantys teisės aktai nenumato galimybės valstybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą parduoti tiesioginių derybų būdu (galimas tik akcijų pardavimas).

91Teismas nesutinka su ieškovės nurodytu teisėtų lūkesčių pažeidimu. Kaip žinia, ieškovė užsiima verslu, todėl jai kaip verslininkei taikytini didesni reikalavimai dėl atidumo, rūpestingumo, sutarčių sudarymo bei vykdymo, įstatymų laikymosi, teisių įgyvendinimo bei pareigų vykdymo. Todėl ieškovė turėjo žinoti bei suprasti, kad nuomojamos patalpos gali būti privatizuotos tik įstatymo nustatyta tvarka ir būdais, kad lėšų panaudojimas nuomojamam statiniui pagerinti turi būti patvirtintas teisės aktų nustatytais dokumentais, bet ne ieškovės norimais būdais. Pagal šalių sudarytų nuomos sutarčių sąlygas, privatizavimo procedūras vykdančių institucijų nurodymus, ieškovė turėjo bendradarbiauti su atsakovais, tačiau to tinkamai nedarė. Todėl nurodyto ieškovės elgesio pasekmės tenka pačiai ieškovei.

92Dėl 314 453,82 Eur dydžio žalos atlyginimo

93Ieškovė, vadovaudamasi CK 6.249 straipsniu, reiškia reikalavimą: solidariai iš atsakovų priteisti 314 453,82 Eur dydžio žalos atlyginimą (nuostolius). Nurodo, kad yra visos civilinės atsakomybės sąlygos:

941) atlikti neteisėti veiksmai;

952) ieškovei atsirado žala;3) tarp atsakovų neteisėtų veiksmų ir padarytos žalos yra priežastinis ryšys;

96Žalos dydį apskaičiuoja taip:

971) ieškovė, neprivatizavusi Patalpų teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais, mokėjo Turto fondui (jo teisių perėmėjui Turto bankui), kaip Patalpų nuomotojui, už naudojimąsi Patalpomis. Todėl laikotarpiu nuo 2013-01-01 iki sujungto patikslinto ieškinio teismui pateikimo sumokėjo 389 426,52 Eur už naudojimąsi Patalpomis;

982) tačiau neprivatizavus patalpų neteko mokėti 746 738,87 Eur kainos dalies už Patalpų įsigijimą;

993) todėl ieškovės gautina nauda turėtų atitikti sumą, kurią ji būtų gavusi palūkanų forma už terminuotąjį 746 738,87 Eur dydžio indėlį, kurį, 2013 m. sausio mėnesį padėjusi į banką ilgesniam nei 2 metų laikotarpiui, būtų gavusi apie 2,51 proc. metines palūkanas, t. y. 74 972,70 Eur už 48 mėnesių laikotarpį nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2016 m. gruodžio 31 d. (746 738,87 EUR x 0,209167 proc. mėnesinės palūkanos / 100 proc. x 48 mėnesiai);

1004) kadangi ieškovė realiai nepadėjo sumos, lygios Patalpų įsigijimo kainai (t. y. 746 738,87 Eur), terminuotojo indėlio ir su tuo susijusios naudos – 74 972,70 Eur dydžio palūkanų negavo, siekiant šalių interesų pusiausvyros, būtent 74 972,70 Eur suma turėtų būti sumažinamos ieškovės patirtos 389 426,52 Eur išlaidos dėl naudojimosi Patalpomis. Vadinasi, atsakovai dėl savo neteisėtų veiksmų turi atlyginti ieškovei 314 453,82 Eur dydžio žalą (389 426,52 Eur – 74 972,70 Eur).

101Valdžios institucijų neteisėtais veiksmais padarytos žalos atlyginimas reglamentuojamas CK 6.271 straipsnyje. Šio straipsnio 4 dalyje įtvirtinta, kad valstybės ir savivaldybės atsakomybė atsiranda, jeigu valdžios institucijų darbuotojai neveikė taip, kaip pagal įstatymus šios institucijos ar jų darbuotojai privalėjo veikti. Valstybės pareiga atlyginti žalą (viešoji atsakomybė) pagal CK 6.271 straipsnio nuostatas atsiranda dėl valstybės valdžios institucijų neteisėtų aktų nepriklausomai nuo konkretaus valstybės tarnautojo ar kito valstybės valdžios institucijos darbuotojo kaltės. Taigi CK 6.271 straipsnyje nustatyta viešoji atsakomybė atsiranda esant trims sąlygoms: neteisėtiems veiksmams ar neveikimui, žalai ir priežastiniam ryšiui tarp neteisėtų veiksmų (neveikimo) ir žalos. Nenustačius bent vienos iš nurodytų trijų viešosios atsakomybės sąlygų, valstybei ar savivaldybei pagal CK 6.271 straipsnį neatsiranda prievolė atlyginti turtinę ar neturtinę žalą (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015-05-19 nutartis Nr. A-578-556/2015).

102Kadangi nagrinėjamoje byloje nenustatyta, kad atsakovai atliko neteisėtus veiksmus (priėmė neteisėtus sprendimus), konstatuotina, kad nėra pagrindo tenkinti reikalavimo dėl žalos atlyginimo. Todėl dėl kitų civilinės atsakomybės sąlygų teismas detaliau nepasisako.

103Dėl 1 154 616,5 Eur dydžio išlaidų ir 230 923,29 Eur palūkanų priteisimo

104Kaip buvo nurodyta anksčiau, ieškovė ginčo patalpomis naudojasi įvairių nuomos (subnuomos) sutarčių bei susitarimų pagrindu. Šių sutarčių terminas buvo numatytas iki 2012-12-31. Tik dviejose sutartyse:

105a) 2001 m. kovo 15 d. Subnuomos sutartyje I (šalys – ieškovė (subnuomininkas), UAB „Merda“ (nuomininkas) ir VĮ „Pajūrio Vėtrungė“ (nuomotojas) ir

106b) 2001 m. gegužės 4 d. Subnuomos sutartyje II (šalys – ieškovė (subnuomininkas), D. K. įmonė „Vakarų reklama“ (nuomininkas) ir VĮ „Pajūrio Vėtrungė“ (nuomotojas) buvo susitarta, kad ieškovė turi teisę savo sąskaita atlikti patalpų pertvarkymus, remontą, įskaitant rekonstrukciją, automobilių aikštelės įrengimą be atskiro nuomotojo ir nuomininko sutikimo, informuodama apie tokių darbų apimtis ir sąmatas nuomotojo steigėją ir nuomotoją prieš atliekant tokius darbus. Pabaigęs tokius darbus subnuomininkas (ieškovė) įsipareigoja pateikti nuomotojui dokumentus, patvirtinančius šias išlaidas (Sutarčių 6.5 punktai), o sutarčių 13.1 punktais šalys susitarė, kad patalpų pertvarkymo, remonto ir kitos subnuomininko patirtos išlaidos bus atlygintos tik tuo atveju, jei subnuomininkas negalės naudotis šiomis patalpomis iki 2012-12-31. Kitose sutartyse, kurių pagrindu ieškovė naudojasi ginčo patalpomis, dėl išlaidų, kuriomis buvo pagerintos patalpos, nėra susitarta.

107Teismas, įvertinęs visą bylos medžiagą, aplinkybę, kad ginčo patalpomis ieškovė naudojasi iki šiol, 1 154 616,5 Eur dydžio išlaidų patalpoms pagerinti suma buvo nustatyta siekiant įgyvendinti VSTPĮ nuostatas ir jo įgyvendinimą lydinčius teisės aktus, konstatuoja, kad tarp šalių tęsiantis faktiniams patalpų nuomos santykiams ieškovė dar neturi teisės reikalauti patalpų pagerinimo išlaidų. Teisę reikalauti daikto pagerinimo išlaidų atlyginimo (CK 6.501 straipsnis) ji įgis tada, kai turtas bus grąžintas daikto nuomotojui (CK 6.499 straipsnis). Būtent turto perdavimo metu bus galima nustatyti, dėl kokių atliktų statybos ir remonto darbų ir kaip realiai pagerintas nuomojamas objektas, atskirti, kuriais darbais pagerintos patalpos, o kurie buvo atlikti dėl to, kad nuomininkas siekė pritaikyti patalpas savo veiklai, iš kurios neabejotinai buvo gauta ekonominės naudos. Iš esmės ši nuostata yra įtvirtinta ir anksčiau nurodytų dviejų subnuomos sutarčių 4.2 punktuose.

108Todėl atmestinas reikalavimas įpareigoti atsakovę VĮ Turto banką atlyginti ieškovei

1091 154 616,5 Eur dydžio išlaidas, kuriomis buvo pagerintos negyvenamosios patalpos, ir priteisti

110230 923,29 Eur dydžio palūkanas už laiku neatlygintas patalpų pagerinimo išlaidas, nes tai yra išvestinis reikalavimas.

111Netenkinus piniginių reikalavimų, atmestinas ir reikalavimas priteisti iš atsakovų procesines palūkanas.

112Ieškinį atmetus, netenkintinas reikalavimas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo (CPK 93 straipsnio 1 ir 2 dalys).

113Sprendimui įsiteisėjus, naikintina Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. spalio 25 d. nutartimi (civilinė byla Nr. e2-44074-779/2016, teisminio proceso Nr. 2-68-3-22761-2014-4) taikyta laikinoji apsaugos priemonė, t. y. panaikintinas duotas įpareigojimas atsakovei VĮ Turto bankui sustabdyti negyvenamųjų patalpų, kurių unikalus Nr. ( - ), plotas 2788,83 kv. m, pažymėjimas plane 1B13b, esančių ( - ), privatizavimo procedūras ir uždrausti atsakovei VĮ Turto bankui atlikti bet kokius veiksmus, dėl kurių ieškovės teisė reikalauti atlyginti išlaidas patalpoms pagerinti bei teisė privatizuoti patalpas tiesioginių derybų būdu būtų apsunkinta ar panaikinta, iki bylos pagal ieškovės UAB „Baltisches Haus“ patikslintą ieškinį atsakovėms VĮ Turto bankui ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei išnagrinėjimo.

114Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 270 straipsniu, teismas

Nutarė

115Ieškinį atmesti.

116Sprendimui įsiteisėjus panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. spalio 25 d. nutartimi taikytą laikinąją apsaugos priemonę, t. y. panaikinti duotą įpareigojimą atsakovei VĮ Turto bankui sustabdyti negyvenamųjų patalpų, kurių unikalus Nr. ( - ), plotas 2788,83 kv. m, pažymėjimas plane 1B13b, esančių ( - ), privatizavimo procedūras ir uždrausti atsakovei VĮ Turto bankui atlikti bet kokius veiksmus, dėl kurių ieškovės teisė reikalauti atlyginti išlaidas patalpoms pagerinti ir teisė privatizuoti patalpas tiesioginių derybų būdu būtų apsunkinta ar panaikinta, iki bylos pagal ieškovės UAB „Baltisches haus“ patikslintą ieškinį atsakovėms VĮ Turto bankui ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei išnagrinėjimo.

117Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Albina... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas... 4. ieškovė, sujungusi ir patikslinusi ieškinį, nurodė, kad 2011-10-27... 5. 1) panaikinti Privatizavimo komisijos 2013 m. vasario 8 d. sprendimą... 6. 2) panaikinti VĮ Valstybės turto fondo sudarytos Komisijos nuomininkų... 7. 3) panaikinti Privatizavimo komisijos 2014 m. birželio 27 d. sprendimo Nr.... 8. 4) įpareigoti atsakovę VĮ Turto banką tęsti negyvenamųjų patalpų... 9. 5) priteisti iš atsakovių VĮ Turto banko ir Vyriausybės solidariai... 10. 6) įpareigoti atsakovę VĮ Turto banką atlyginti ieškovei UAB „Baltisches... 11. 7) priteisti iš atsakovių VĮ Turto banko ir Vyriausybės ieškovės UAB... 12. 8) priteisti ieškovei UAB „Baltisches Haus“ iš atsakovių visas... 13. Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas prašė ieškinį tenkinti,... 14. Atsakovai pateikė atsiliepimus į 2017-01-23 patikslintą ieškinį, su... 15. Atsakovė Lietuvos Respublikos Vyriausybė atsiliepime nurodė, kad ginčijamų... 16. Nesutikdama su ieškovės argumentais dėl analogijos su Valstybės ir... 17. Paaiškina, kad Privatizavimo komisija, nepritardama Patalpų... 18. Nesutikdama su ieškovės teiginiu dėl jos teisėtų lūkesčių pažeidimo,... 19. Dėl ieškovės prašomos žalos atlyginimo, kuri kildinama iš valdžios... 20. Privatizavimo komisijos 2013-02-08 sprendimas „Valstybės žiniose“ buvo... 21. 2013-03-23. Ši data laikytina data, kada ieškovė sužinojo apie savo... 22. Atsakovė VĮ Turto bankas atsiliepime nurodė, kad sutinka su faktinėmis... 23. Nurodo, kad sandoriai dėl valstybės ir savivaldybių turto turi būti... 24. Mano, kad Privatizavimo komisijos 2013-02-08 sprendimas yra teisėtas ir... 25. 1) sprendimo priėmimo metu galioję Valstybės ir savivaldybių turto... 26. 2) ieškovė nesikreipė nei į Privatizavimo komisiją, nei į jos veiklą... 27. 3) šio ginčo atveju analogija negalima, nes tiek Valstybės ir savivaldybių... 28. 4) Privatizavimo komisijos 2013-02-08 sprendimas yra viešojo administravimo... 29. Mano, kad Valstybės turto fondas Patalpų privatizavimą tiesioginių derybų... 30. Kai tiesioginės derybos pripažįstamos neįvykusiomis, Valstybės turto... 31. Rengiant naują privatizavimo programą ginčo Patalpoms buvo priskirtas... 32. Tarp šalių nėra ginčo, kad ieškovė tiek pagal 2001-03-15 subnuomos... 33. Kadangi subnuomos sutartys iki 2012 m. gruodžio 31 d. nebuvo nutrauktos ir... 34. 2013-12-16 ieškovei buvo pasiūlyta pateikti įrodymus, kiek ji investavo... 35. Atkreipia dėmesį į tai, kad jeigu teismas patenkintų ieškinio reikalavimo... 36. Ieškovė reikalaudama atlyginti jai 1 154 616.5 Eur dydžio išlaidas,... 37. Atsakovų atstovas teismo posėdžio metu su ieškiniu nesutiko, nesutikimą... 38. Teismas... 39. Ieškinys atmestinas.... 40. Byloje nėra ginčo dėl faktinių bylos aplinkybių, nurodytų ieškovės... 41. Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas – ieškovės manymu, ji turi teisę... 42. Atsakovai, nesutikdami su ieškiniu, nurodo, kad Privatizavimo komisija... 43. Dėl ieškinio senaties... 44. Atsakovai prašo taikyti ieškinio senatį, prašymą grįsdami... 45. ABTĮ 33 straipsnio 1 dalis numato, kad skundas (prašymas) administraciniam... 46. Su tokia atsakovų pozicija dėl ieškinio senaties sutiktina tik iš dalies.... 47. 1) 2013-04-26 kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą,... 48. Nr. 3-61-3-01326-2013-1). Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013-04-29... 49. 2) 2013-05-10 kreipėsi į Vilniaus miesto apylinkės teismą dėl 2013-04-12... 50. 3) 2013-05-21 kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą, prašydama panaikinti... 51. 4) 2014-06-27 kreipėsi į Klaipėdos miesto apylinkės teismą prašydama... 52. 5) 2014-07-07 kreipėsi į Vilniaus miesto apylinkės teismą prašydama... 53. 6) 2015-08-27 kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą, prašydama panaikinti... 54. 5) 2015-09-08 kreipėsi į Klaipėdos apygardos teismą su ieškiniu šioje... 55. Teismas, įvertinęs LITEKO sistemoje esančią informaciją, sutinka su... 56. (2013-04-26, 2013-05-10, 2013-05-21) ir kreipėsi į teismą (administracinė... 57. Nors teismo posėdžio metu ieškovės atstovas ir paminėjo, jog teismui... 58. Ieškinio senaties termino pabaiga iki ieškinio pareiškimo yra savarankiškas... 59. Dėl ginčijamų sprendimų ... 60. Turto privatizavimas tiesioginėmis derybomis yra specialus būdas, taikomas... 61. Turto privatizavimo proceso tvarką ir sąlygas reglamentuojančių teisės... 62. VSTPĮ numatė specialią instituciją – Privatizavimo komisiją, kuri... 63. Nors ieškovė savo reikalavimą panaikinti šį sprendimą grindė aplinkybe,... 64. VSTPĮ (redakcija, galiojusi iki 2014 m. spalio 1 d.), Privatizavimo komisijos... 65. Byloje esantys dokumentai patvirtina, kad 2011-10-27 Vyriausybė priėmė... 66. a)... 67. pagal Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį, sudarytą 2001-11-10 tarp... 68. b)... 69. pagal Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį, sudarytą 2001-12-17 tarp... 70. c)... 71. pagal Nuomos sutartį, sudarytą 1996-12-23 tarp VĮ „Pajūrio Vėtrungė“... 72. d)... 73. pagal Nuomos sutartį, sudarytą 1999-10-21 tarp... 74. e)... 75. pagal Nuomos sutartį, sudarytą 1996-10-16 tarp tuometinės Patalpų... 76. f)... 77. pagal Nuomos sutartį, sudarytą 2001-02-02 tarp tuometinės Patalpų... 78. Iš esmės ieškovė teisę privatizuoti naudojamas patalpas, esančias 79. VSTPĮ (redakcija, galiojusi iki 2014 m. spalio 1 d.) 17 straipsnio 5 dalyje... 80. Šalys neginčija, kad iki 2012-10-26, kai ieškovė buvo supažindinta su... 81. Bylos medžiaga nustatyta, kad ieškovė pateikė tik paraišką dalyvauti... 82. Todėl teismas, įvertinęs byloje surinktus įrodymus, Tiesioginių derybų... 83. Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas laikėsi pozicijos, kad ankščiau... 84. 2012-09-27 ir 2012-10-25 Komisijos sprendimais nustačius vertės padidėjimo... 85. Su tokia atsakovės pozicija nesutiktina, nes, kaip buvo nustatyta anksčiau,... 86. Nors LITEKO duomenimis nustatyta, kad ieškovė skundė 2013-02-08... 87. Pripažinus tiesiogines derybas neįvykusiomis, VĮ Valstybės turto fondas... 88. Kaip nurodyta anksčiau, po to, kai tiesioginės derybos laikomos... 89. Todėl vėliau priimto sprendimo – Privatizavimo komisijos 2014-06-27... 90. Nors ieškovė prašo įpareigoti atsakovę VĮ Turto banką tęsti... 91. Teismas nesutinka su ieškovės nurodytu teisėtų lūkesčių pažeidimu. Kaip... 92. Dėl 314 453,82 Eur dydžio žalos atlyginimo ... 93. Ieškovė, vadovaudamasi CK 6.249 straipsniu, reiškia reikalavimą: solidariai... 94. 1) atlikti neteisėti veiksmai;... 95. 2) ieškovei atsirado žala;3) tarp atsakovų neteisėtų veiksmų ir padarytos... 96. Žalos dydį apskaičiuoja taip:... 97. 1) ieškovė, neprivatizavusi Patalpų teisės aktų nustatyta tvarka ir... 98. 2) tačiau neprivatizavus patalpų neteko mokėti 746 738,87 Eur kainos dalies... 99. 3) todėl ieškovės gautina nauda turėtų atitikti sumą, kurią ji būtų... 100. 4) kadangi ieškovė realiai nepadėjo sumos, lygios Patalpų įsigijimo kainai... 101. Valdžios institucijų neteisėtais veiksmais padarytos žalos atlyginimas... 102. Kadangi nagrinėjamoje byloje nenustatyta, kad atsakovai atliko neteisėtus... 103. Dėl 1 154 616,5 Eur dydžio išlaidų ir 230 923,29 Eur palūkanų priteisimo... 104. Kaip buvo nurodyta anksčiau, ieškovė ginčo patalpomis naudojasi įvairių... 105. a) 2001 m. kovo 15 d. Subnuomos sutartyje I (šalys – ieškovė... 106. b) 2001 m. gegužės 4 d. Subnuomos sutartyje II (šalys – ieškovė... 107. Teismas, įvertinęs visą bylos medžiagą, aplinkybę, kad ginčo patalpomis... 108. Todėl atmestinas reikalavimas įpareigoti atsakovę VĮ Turto banką atlyginti... 109. 1 154 616,5 Eur dydžio išlaidas, kuriomis buvo pagerintos negyvenamosios... 110. 230 923,29 Eur dydžio palūkanas už laiku neatlygintas patalpų pagerinimo... 111. Netenkinus piniginių reikalavimų, atmestinas ir reikalavimas priteisti iš... 112. Ieškinį atmetus, netenkintinas reikalavimas dėl bylinėjimosi išlaidų... 113. Sprendimui įsiteisėjus, naikintina Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m.... 114. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 270 straipsniu,... 115. Ieškinį atmesti.... 116. Sprendimui įsiteisėjus panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m.... 117. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...