Byla e2-429-445/2020
Dėl turtinės žalos priteisimo

1Alytaus apylinkės teismo Varėnos rūmų teisėjas Dalis Žilionis, sekretoriaujant Reginai Tertelytei, nedalyvaujant nei ieškovės akcinės bendrovės „Lietuvos draudimas“, nei atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Varėnos vandenys“ atstovams, nedalyvaujant trečiajam asmeniui R. B.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės akcinės bendrovės „Lietuvos draudimas“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Varėnos vandenys“, teismo iniciatyva įtrauktam trečiajam asmeniui R. B. dėl turtinės žalos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovė pareikštu ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės ieškovės naudai 1029,89 Eur turtinės žalos atlyginimo, 3,87 Eur kompensacinių palūkanų, 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo teismo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškovė ieškinyje nurodo, kad 2016-11-17 vandeniu buvo užpiltas butas, esantis ( - ). Ieškovės atstovas žalų ekspertas vertintojas nustatė, kad buvo sulietos virtuvės spintelė, indauja, kilimai, grindys. Įvykio metu minėtas butas ieškovės buvo apdraustas Būsto draudimu. Vadovaujantis draudimo sutartimi, įvykis buvo pripažintas draudžiamuoju. Apskaičiuojant nuostolį ir mokant draudimo išmoką ieškovė vadovavosi Būsto draudimo taisyklėmis Nr. 067 (2015-09-29 redakcija, galioja nuo 2015-10-01 ) (toliau – Taisyklės). Pagal Taisyklių nuostatas nuostolio dydis yra nustatomas vadovaujantis surašytu turto sunaikinimo ar sugadinimo aktu (jei apžiūra buvo vykdoma ir aktas buvo surašytas), gautais iš draudėjo ir kompetentingų įstaigų dokumentais, būtinais turto sunaikinimo ar sugadinimo priežastims ir nuostolių dydžiui nustatyti. Taisyklių B skyriaus III skirsnio 2.2 punkte nurodyta, kad kai pastatai (pastatų elementai (įrenginiai)) ar namų turtas, apdrausti atkūrimo verte, dėl draudžiamojo įvykio buvo sugadinti, tai nuostolis yra šio turto remonto kaina. Nuostoliu laikomos tik remonto išlaidos, būtinos sugadintam turtui atstatyti iki buvusios būklės prieš pat įvykį bei neviršijančios to turto atkūrimo vertės, buvusios prieš pat draudžiamąjį įvykį. Ieškovė pagal lokalinę sąmatą apskaičiavo, kad buto remonto kaina sudaro 586,03 Eur, baldams padaryta žala sudaro 145,00 Eur. Ieškovė taipogi priėmė sprendimą atlyginti draudėjo turėtas išlaidas, susijusias su kilimų valymu, 242,95 Eur sumoje, kriauklės remonto išlaidas 95,00 Eur sumoje. Iš viso ieškovė apskaičiavo 1068,98 Eur dydžio draudimo išmoką ir kompensavo atsiradusią žalą išmokėdama 1040,03 Eur (1068,98 Eur nuostolio suma – 28,96 Eur besąlyginė išskaita). Ieškovės apdraustas butas ir jame buvęs turtas buvo užlietas iš vandens skaitiklio pradėjus bėgti vandeniui. Bute Nr. ( - ) vandens skaitiklį keitė atsakovė. Ieškovė siuntė pretenziją atsakovei, ragindama atlyginti žalą, tačiau turtinė žala iki šiol nėra atlyginta. Ieškiniu prašoma priteisti žala, atsižvelgiant į 10,14 Eur nusidėvėjimą, 1029,89 Eur. Remiantis tuo, kas išdėstyta bei Kasacinio teismo praktika dėl Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.263 straipsnio taikymo, darytina išvada, jog nagrinėjamu atveju atsakovė privalo atlyginti atsiradusią 1029,89 Eur žalą Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.263 straipsnio pagrindu, nes: 1) netinkamai sumontavusi vandens skaitiklį, atsakovė elgėsi nerūpestingai (neteisėtai); 2) dėl vandens pratekėjimo iš atsakovės montuoto skaitiklio atsirado turtinė žala; 3) atsiradusi turtinė žala yra tiesioginis atsakovės pareigos elgtis rūpestingai ir atsargiai, kad nebūtų daroma žala trečiųjų asmenų turtui, nevykdymo rezultatas.

6Alytaus apylinkės teismo Varėnos rūmuose gautas atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Varėnos vandenys“ atsiliepimas į ieškinį, kuriuo ji nesutinka su pateiktu ieškiniu. Nurodo, kad nesutikimo išmokėti reikalaujamą draudiminę išmoką priežastys ieškovei AB „Lietuvos draudimas“ buvo išdėstytos bendrovės „Varėnos vandenys“ 2017-01-09 siųstame rašte Nr. (1.8.) SD - 22 „Dėl išmokos išieškojimo“, kuriame pagrįstai išdėstyti nesutikimo sumokėti reikalaujamą draudimo išmoką faktai. Atsiliepime nurodo, kad atsižvelgiant į 2013 m. lapkričio 4 d. „Geriamojo vandens teikimo ir nuotekų tvarkymo sutarties Nr. 5025 su vartotoju (daugiabučio namo buto ar kitų patalpų savininku (nuomininku)“ (toliau - Sutartis), sudarytos tarp UAB „Varėnos vandenys“ ir R. B., adresu ( - ), 8.1 punktą Vartotojas privalo teisės aktų nustatyta tvarka prižiūrėti jam nuosavybės teise bei bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančius ar kitais teisėtais pagrindais valdomus ir (ar) naudojamus geriamojo vandens naudojimo įrenginius, geriamajam vandeniui teikti reikalingas komunikacijas ir (ar) nuotekų šalinimo įrenginius, užtikrinant jų būklę, atitinkančią Statybos techniniame reglamente STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai", patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. 390, nustatytus reikalavimus. Vadovaujantis Sutarties 8.2 punktu Vartotojas privalo užtikrinti Vartotojo patalpose esančių geriamojo vandens apskaitos prietaisų saugų naudojimą ir plombų nepažeidžiamumą. Atsižvelgdama į Sutarties nuostatas, į faktus išdėstytus 2017-01-09 rašte, atsakovė mano, kad vartotoja pažeidė Sutarties 8.1. ir 8.2. punktų reikalavimus, elgėsi neatsakingai nesiimdama veiksmų sumažinti žalos padarinius. Vartotoja taip pat priskyrė bendrovei „Varėnos vandenys“ atsakomybę padengti nuostolius patirtus dar iki buto užliejimo kaip rodo ieškinio 6 priedas (paslaugų pirkimo kvitai), kur viename iš kvitų už virtuvinės kriauklės remontą apmokėjimas pateiktas už 2016-11-14 (3 dienos iki buto užliejimo) vykdytus remonto darbus. Kitame kartu su ieškiniu pateiktame kvite pateikta sąskaita už išvalytus 7 kilimus, kai tuo tarpu ieškinio 2 priede (turto sugadinimo, sunaikinimo aktas) pažymėta, kad į valyklą išvežti 10 kilimų. Atsižvelgiant į šiuos neatitikimus ir kitus faktus, kurie detaliai išdėstyti 2017-01-09 rašte, atsakovė mano, kad nėra nei teisinio nei faktinio pagrindo sumokėti AB „Lietuvos draudimas“ reikalaujamą 1029,89 Eur žalą. Atsakovė pažymėjo, kad butas su visomis jame esančiomis inžinerinėmis komunikacijomis ir įrenginiais, yra buto savininko nuosavybė, tai nėra UAB „Varėnos vandenys“ nuosavybė, ir už jų techninę būklę ir priežiūrą atsako buto savininkas.

7Į 2020-02-10 teismo posėdį neatvyko nei ieškovės akcinės bendrovės „Lietuvos draudimas“ atstovė, nei atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Varėnos vandenys“ atstovas, taip pat neatvyko ir teismo posėdyje nedalyvavo teismo iniciatyva trečiuoju asmeniu įtraukta geriamojo vandens bute ( - ) vartotoja, butą apdraudusi ir naudos (draudimo išmokos) gavėja R. B.. R. B. teismo šaukimas atvykti į 2020-02-10 teismo posėdį įteiktas asmeniškai 2020-01-18, neatvykimo priežastys nežinomos. Ji taip pat per teismo nustatytą 14 dienų ar vėlesnį terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį, nors jai taip pat asmeniškai 2020-01-18 įteiktas atitinkamas teismo pranešimas, ieškinys su priedais ir kiti dokumentai. Atsakovei 2020-01-15 teismo nutartis išsiųsta per EPP, tokiu būdu pranešant apie 2020-02-10 teismo posėdį, neatvykimo priežastys nežinomos. Teisme yra gautas ieškovės akcinės bendrovės „Lietuvos draudimas“ atstovės 2020-02-10 prašymas atidėti bylos nagrinėjimą, kadangi atstovė dalyvauja Klaipėdos apygardos teismo civilinės bylos nagrinėjime.

8Teismas konstatuoja:

9Ieškinys atmestinas.

10Dėl prašymo atidėti bylos nagrinėjimą

11Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 246 straipsnio 1 dalimi, bylos nagrinėjimas gali būti atidėtas ieškovo ar jo atstovo prašymu, jeigu ieškovas ar jo atstovas iki teismo posėdžio pradžios pateikia dokumentus, pateisinančius savo neatvykimą, ir teismas neatvykimo priežastis pripažįsta svarbiomis. Neatvykimo priežasčių svarbą įvertina teismas, atsižvelgdamas į bylos nagrinėjimo stadiją, ieškovo ir jo atstovo ankstesnį procesinį elgesį ir kitas svarbias aplinkybes.

12LITEKO duomenimis advokato padėjėja I. V. dalyvavo Klaipėdos apygardos teismo pirmąja instancija nagrinėjamos civilinės bylos Nr. e2-391-826/2020 dėl išmokėtos draudimo išmokos priteisimo 2020-02-10 9 val. teismo posėdyje, todėl prašė atidėti Alytaus apylinkės teismo Varėnos rūmų civilinės bylos nagrinėjimą. Šis ieškovės atstovės 2020-02-10 prašymas netenkinamas, kadangi teismas neatvykimo priežastis pripažįsta nesvarbiomis, atsižvelgdamas į ieškovės atstovės ankstesnį procesinį elgesį, o būtent, šias aplinkybes: ankstesnis ieškovės atstovės 2020-01-15 pareiškimas dėl nedalyvavimo teismo posėdyje, nors per EPP pasirašytas 2020-01-15 12 val. 15 min., t. y. likus 1 valandai 45 minutėms iki byloje pirmojo paskirtojo posėdžio 2020-01-15 14 val., tačiau raštinės darbuotojo teisėtai LITEKO buvo užregistruotas kitą dieną 2020-01-16 08 val. 04 min., suteiktas numeris DOK-2315 ir tik po to pateiktas teisėjui, jo susipažintas bei 2020-01-16 13:36 priimtas teisėjo rezoliucija kaip procesinis dokumentas. Dokumento registravimo teisėtumą patvirtina Alytaus apylinkės teismo pirmininko 2019-06-20 įsakymu Nr. V-82 patvirtintų Alytaus apylinkės teismo procesinių dokumentų rengimo, valdymo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių 18 punktas, numatantis, kad teismo raštinės skyriaus/biuro darbuotojas/tarnautojas gautus paštu, elektroniniu paštu, per E. pristatymo sistemą, per Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalą (toliau – EPP) ir tiesiogiai Teismui pateiktus procesinius dokumentus tą pačią dieną, tačiau ne vėliau kaip kitą darbo dieną, užregistruoja LITEKO ir paskirsto vykdytojams. Nelaikytina, kad ši tvarka pažeidžia proceso dalyvių interesus, be to nelaikytina, kad ieškovės atstovė, posėdžių dienomis teikdama prašymus dėl nedalyvavimo tinkamai laikėsi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 8 straipsnyje numatyto kooperacijos (bendradarbiavimo) principo. Į 2020-01-15 14 val. parengiamąjį posėdį neatvykus ieškovės atstovei, dalyvaujant atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Varėnos vandenys“ atstovui E. K., teisėjui nutarus bylą nagrinėti posėdyje nedalyvaujant ieškovės atstovui, buvo nutarta bylą nagrinėti kitame teismo posėdyje 2020-02-10 13 val. 30 min. Pastebėtina, kad ieškovės atstovės siūlomos trys 2020 m. vasario mėnesio dienos (vienos iš jų tik pirmoji dienos pusė iki 12 val.), kada ji galėjo atvykti į posėdį nebuvo tinkamos bylą nagrinėjančiam teisėjui, be to, bylą skiriant nagrinėti 2020-02-10 13 val. 30 min., teisėjas net nežinojo ir objektyviai negalėjo žinoti apie ieškovės atstovės 2020-01-16 faktiškai gautą prašymą (nebuvo pateiktas teisėjui 2020-01-15 iki teismo posėdžio pradžios). Negali būti teismui sudaroma tokia šalies pozicija, kai šalies atstovas per kalendorinį mėnesį nurodo jam tinkančias bylos nagrinėjimui tik tris dienas, išskyrus atvejus, kai nustatyta tvarka suteikiamas pirmumo prioritetas kurios nors bylos nagrinėjimui. Be to, byloje nėra duomenų apie tai, kad ieškovė neturėtų galimybės paskirti kitos atstovės. Apibendrindamas tai kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad ieškovės atstovės prašymas atidėti civilinės bylos nagrinėjimą yra nepagrįstas, todėl atmetamas nesant pakankamai svarbių neatvykimo priežasčių, kurių nebuvo galima pašalinti tinkamu procesiniu elgesiu. Byla nagrinėtina iš esmės.

13Dėl faktinių aplinkybių

14Byloje yra nagrinėjama situacija, kai pirmame daugiabučio namo aukšte esančiame apdraustame bute 2016-11-17 įvyko draudiminis įvykis – vandentiekio avarija, tačiau nebuvo užpiltas kaimyninis kito savininko butas, byloje taip pat nėra duomenų, kad rūsiui buvo padaryta žala. Ieškovė įvykdė savo prievolę pagal draudimo sutartį, o šiuo metu įrodinėja, kad dėl žalos atsiradimo yra atsakinga atsakovė.

15Pastebėtina, kad šalys skirtingai nurodo faktines bylos aplinkybes. Ieškovė nurodo, kad apdraustas butas ir jame buvęs turtas 2016-11-17 buvo užlietas iš vandens skaitiklio pradėjus bėgti vandeniui, bute Nr. ( - ) vandens skaitiklį keitė atsakovė. Ieškovės teigimu, atsakovė privalo atlyginti atsiradusią 1029,89 Eur žalą, nes: 1) netinkamai sumontavusi vandens skaitiklį, atsakovė elgėsi nerūpestingai (neteisėtai); 2) dėl vandens pratekėjimo iš atsakovės montuoto skaitiklio atsirado turtinė žala; 3) atsiradusi turtinė žala yra tiesioginis atsakovės pareigos elgtis rūpestingai ir atsargiai, kad nebūtų daroma žala trečiųjų asmenų turtui, nevykdymo rezultatas.

16Atsakovė 2016-12-09 rašte yra nurodžiusi, kad 2016-11-17 įvadinis ventilis prieš šalto vandens skaitiklį buvo įrengtas virtuvėje, buvo ištrūkusi ventilio ašelė su rankenėle, pro ašelės skylutę (8 mm skersmens) bėgo vanduo. Kada buvo įrengtas ar keistas ventilis, atsakovė informacijos neturi, jo veikimu nusiskundimų nebuvo, avarijos dieną 2016-11-17 tarp 8.30 - 9.00 val. buvo keičiami buto abu šalto vandens skaitikliai, ventiliai veikė - vandens tekėjimas buvo sustabdytas, skaitikliai buvo pakeisti, vanduo vėl paleistas, rasojimo ar lašėjimo nebuvo. Savininkė skaitiklių keitimo aktą pasirašė, pretenzijų nebuvo. Pasak šaltkalvių santechnikų, dirbant jiems pasirodė, kad virtuvėje ventilio rankenėlė sukiojasi kiek per sunkiai, apie tai jie savo nuomone pasidalijo su buto savininke. 2017-01-09 rašte atsakovė yra nurodžiusi, kad jos darbuotojai 2016-11-17 8.30-9.00 val. vykdė vandens skaitiklių keitimo darbus R. B. (trečiajam asmeniui) priklausančiame bute adresu ( - ). Pakeitus skaitiklius buto savininkė pasirašė aktą, kuriame jokių pretenzijų nenurodė. Apie 9.30 val. gautas buto savininkės pranešimas telefonu, kad jos bute įvyko vandentiekio avarija, bėga vanduo. Apie 9.40 val. bendrovės „Varėnos vandenys“ darbuotojai atvyko į butą, rado bute įrengto vandens ventilio ištrauktą rankenėlę su ašele, šalia gulėjo pusiau sudegę keturi degtukai. Buto savininkė susijaudinusi prasitarė, kad bandė prajudinti ventilio rankenėlę ir ta rankenėlė iškrito. Vanduo bėgo pro iškritusios rankenėlės ašelę. Rastas ventilio (krano) korpusas, sriegiai, vamzdis ir kt. nepažeisti, tvarkingi. Bute buvo sumontuotas rutulinis ventilis. Rutulio šone esančioje išpjovoje įrengta ašelė (jos plokščias galas). Kai rutulys pasukamas išilgai ventilio korpuso, vanduo bėga pro kraną laisvai, o kai skersai ventilio, vanduo nepraleidžiamas. Šiais abiem atvejais vanduo prie rankenėlės ašelės nepatenka, todėl rankenėlės ašelė nėra veikiama vandens slėgio, o ištraukus rankenėlę vanduo per ašelę nebėga. Pakeitus skaitiklius, ventilis buvo tinkamai pasuktas, ir vanduo nei lašėjo, nei bėgo, ir tai patvirtina buto savininkės pasirašytas aktas be pretenzijų. Atsakovė daro išvadą, kad 2016-11-17 įvykio metu buto savininkė, mėgindama išjudinti rankenėlę, darė poveikį ventiliui ir galėjo sugadinti ventilio rutulį, jį pasukti į tarpinę padėtį tarp „uždaryta-atidaryta“, o rankenėlė su ašele liko rankoje. Tokiu atveju vanduo ir bėgo pro ašelės skylutę (apie 8mm). Atsakovė teigia: kadangi ventilio rankenėlės su ašele nutraukimas nėra susijęs su vandens skaitiklių keitimo darbais, o paties ventilio korpusas ir sriegiai nepažeisti, nėra pagrindo išvadai, kad „ventilis buvo išmuštas vandens slėgio“, kaip kad nurodyta pranešime draudimui.

17Kaip matyti atsakovės nurodomos aplinkybės yra daug detalesnės negu ieškovės, tačiau tai savaime nelemia, kad jos tiksliau atspindi faktinę 2016-11-17 įvykių situaciją, todėl būtina tolimesnė analizė. Pastebėtina, kad šalys visiškai skirtingai nurodo vandens prasiveržimo vietą: ieškovė nurodo, kad butas buvo užlietas iš vandens skaitiklio pradėjus bėgti vandeniui, atsakovė netinkamai sumontavo vandens skaitiklį, dėl vandens pratekėjimo iš atsakovės montuoto skaitiklio atsirado turtinė žala, kai tuo tarpu atsakovė nurodo, kad vanduo bėgo pro iškritusios (ištrauktos) rutulinio ventilio rankenėlės ašelės skylutės (apie 8mm), ventilio (krano) korpusas, sriegiai, vamzdis ir kt. nepažeisti, tvarkingi. Esminis skirtumas tarp šalių pozicijų yra tas, kad ieškovės teigimu vanduo bute prasiveržė pro skaitiklį, o atsakovės – pro ventilį. Kaip matyti iš atsakovės pateiktų 32 fotonuotraukų, kurias teismas peržiūrėjo, ventilis ir skaitiklis yra atskiri objektai, kur pagal vandens tekėjimo kryptį vanduo iš pradžių praeina pro ventilį, o po to pro skaitiklį.

18Pagal atsakovės 2016-12-09 rašte nurodytas aplinkybes, jos darbuotojai į butą atvyko apie 9.40 val., toliau bendrovės „Varėnos vandenys" santechnikai darbus vykdė tokia tvarka: rado buto savininkės vyro jau užsuktą namo įvadinį ventilį, vandens slėgis buvo kritęs; darbuotojai nuėmė įvadinį namo skaitiklį rūsyje, kad greičiau iš namo vandens tiekimo sistemos išbėgtų vanduo ir nesemtų buto, nes butas pirmame penkiaaukščio namo aukšte, pakeitė sugedusį įvadinį buto ventilį, viską surinko ir paleido name vandenį. Kaip matyti, atsakovės darbuotojai pirmieji atvyko į vandentiekio avarijos vietą (praėjus apie 10 minučių nuo avarijos pradžios), tiesiogiai matė ir įvertino situaciją, ėmėsi veiksmų. Tuom paaiškinamas detalesnis 2016-11-17 įvykio eigos aprašymas.

19Kaip matyti, ieškovės akcinės bendrovės „Lietuvos draudimas“ atstovė žalų ekspertė į butą atvyko 2016-11-22 (praėjus 5 dienoms po vandentiekio avarijos), surašė turto sugadinimo aktą, kuriame taip pat yra aprašyta žalos priežastis „išmuštas šalto vandens kranas“, kur šią priežastį yra nurodęs draudėjos R. B. atstovas B. B.. Kaip matyti, netgi pirminis ieškovės informacijos šaltinis nebuvo nurodęs vandentiekio avarijos priežasties kaip skaitiklio, tad lieka neaišku kokiais įrodymais ar duomenimis ieškovė grindžia savo teiginį, jog vanduo prasiveržė pro skaitiklį (tariamai jį netinkamai sumontavus arba dėl pačio skaitiklio defekto). Pagal byloje surinktus duomenis, juos vertindamas pagal tikimybių pusiausvyros principą, teismas daro išvadą, jog labiau tikėtina jog 2016-11-17 tikruosius įvykius atitinka atsakovės nurodomos aplinkybės. Be to, ir iš pačios ieškovės pateiktų 2016-11-27 fotonuotraukų vizualiai matyti, kad vienas iš dviejų ventilių yra naujas, o kitas senas, kas atitinka byloje nustatytas aplinkybes, jog po 2016-11-17 vandentiekio avarijos buvo pakeistas ventilis (kranas).

20Nagrinėjamos situacijos teisinis vertinimas

21Cituotina ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017-07-05 nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-3-310-916/2017 praktika:

22Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.266 straipsnyje reglamentuojama pastatų, statinių, įrenginių ar kitokių konstrukcijų savininko (valdytojo) civilinė atsakomybė: žalą, padarytą dėl jų sugriuvimo ar dėl kitokių trūkumų, privalo atlyginti šių objektų savininkas (valdytojas), jeigu neįrodo, kad buvo Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.270 straipsnio 1 dalyje numatytos nenugalimos jėgos arba nukentėjusio asmens tyčios ar didelio neatsargumo aplinkybės. Tai atitinka griežtosios civilinės atsakomybės sampratą, kai asmuo atsako už jo veiksmais (neveikimu) padarytą žalą nepaisant jo kaltės. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinta, kad jeigu užliejimo priežastis yra statinio ar įrenginių (pvz., vandentiekio tinklų ir sistemų) konstrukciniai trūkumai, taikytina atsakomybė pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.266 straipsnį. Tokiu atveju neteisėti asmens veiksmai turi būti suprantami kaip viršuje esančių patalpų savininko nesugebėjimas naudotis savo turtu taip, kad nebūtų daroma žalos kitiems asmenims. Atsakovo veiksmai yra neteisėti, jei nustatomas pavojingas, gadinantis turtą poveikis iš atsakovo valdomo buto, o ne iš kitų šaltinių. Dėl kokios priežasties užpylimo atveju teka vanduo iš atsakovo buto, ieškovas neprivalo įrodinėti. Jis privalo įrodyti tik tą aplinkybę, kad buto užpylimo židinys yra viršuje esantis atsakovo butas, o ne kiti šaltiniai. Užpylimas gali įvykti dėl viršuje esančio savininko netinkamo turto valdymo arba naudojimo. Netinkamas valdymas yra daikto ar turto techninės būklės nepalaikymas tokiu būdu, kad nebūtų daroma žala kitiems asmenims, kitaip tariant, tai yra netinkamas įrengtų sistemų ar įrenginių eksploatavimas. Netinkamas naudojimas yra ir tinkamos, ir netinkamos būklės turto ar daikto naudojimas tokiu būdu, kad daroma žala, pvz., dėl vienkartinio vandens išpylimo ant grindų, užliejant žemiau esančias patalpas. Ieškovas neprivalo įrodyti, ar buvo netinkamai valdomas ar naudojamas daiktas, bet turi įrodyti, kad žalą darantis vanduo ištekėjo iš viršuje esančių atsakovo patalpų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. gegužės 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-299/2008; 2014 m. balandžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-204/2014; 2014 m. birželio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-341/2014; 2016 m. gruodžio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-534-611/2016, 12 punktas).

23Taip pat cituotina Vilniaus apygardos teismo 2014-05-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1237-450/2014:

24Pažymėtina, kad kai žala padaroma dėl turto sugadinimo užliejus jį vandeniu iš patalpų, kuriose prasiveržė vanduo į kitas patalpas, savininko (valdytojo) neteisėtais veiksmais laikytinas jo nesugebėjimas naudotis savo turtu taip, kad nebūtų daroma žala kitiems asmenims. Patalpų savininko (valdytojo) veiksmai yra neteisėti, jei nustatomas pavojingas, gadinantis turtą poveikis iš jo patalpų, o ne iš kitų šaltinių. Nagrinėjamos bylos atveju pagrįstai konstatuota, kad atsakovė netinkami prižiūrėjo jai priklausančios inžinerinės sistemos dalį bei neužtikrino saugaus jos eksploatavimo. Apeliantė apeliaciniame skunde nurodė, kad UAB „Vilniaus energija“ darbuotojai 2012-09-21 jos bute atliko karšto vandens skaitliukų keitimo darbus ir po kelių dienų po skaitliukų pakeitimo įvyko avarija – karšto vandens nutekėjimas, pažymėjo, kad iki to laiko vandens pralaidumo problemų nebuvo. Apeliacinės instancijos teismas nekartoja išsakytų teismo ir šalių argumentų, kadangi sutinka su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, jog jungties trūkimas nėra susijęs su karšto vandens skaitiklio keitimo darbais. Atkreiptinas dėmesys, kad atsakovės įrengtas purvo rinktuvas padidino atsakovės inžinerinių sistemų apkrovas ir sukėlė funkcionavimo sutrikimą. Purvo rinktuvas nėra būtinas ir jis įstatomas savininko iniciatyva siekiant minimaliai filtruoti į vandenį patenkantį purvą. Tai yra atskira sumontuota detalė, kuri reikalauja priežiūros ir turi būti periodiškai valoma, tačiau atsakovė savo pareigos nevykdė ir neremontavo vamzdžio detalių. Tai rodo, kad atsakovė netinkamai eksploatavo ir prižiūrėjo savo inžinerinius įrenginius, dėl ko yra atsakinga už padarytą žalą.

25Esamos bylos pagal ieškovės akcinės bendrovės „Lietuvos draudimas“ ieškinį faktinė situacija skiriasi tuom, kad turtinė žala buvo padaryta tam pačiam butui, kuriame ir įvyko vandentiekio avarija, tačiau tai esminės reikšmės teisiniam vertinimui neturi. Šalys neginčija aplinkybės, kad avarija įvyko bute ( - ), jo nuosavybės ribose, o ne bendro naudojimo ar kitose patalpose. Byloje turi būti atsakyta į klausimą kas yra atsakingas už turtinę žalą.

26Vadovaujantis STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR 2.07.01:2003 VANDENTIEKIS IR NUOTEKŲ ŠALINTUVAS. PASTATO INŽINERINĖS SISTEMOS. LAUKO INŽINERINIAI TINKLAI, patvirtinto 2003 m. liepos 21 d. Aplinkos ministro įsakymu Nr. 390, jo 168 punktu Abonentas privalo reguliariai apžiūrėti nuosavą vandentiekio tinklą ir įrenginius bei ne rečiau kaip kartą per metus išplauti vamzdyną, pažymėdamas pastato techniniame pase. Tai apibrėžia tam tikras geriamojo vandens vartotojo pareigas dėl tinkamos vandentiekio įrenginių priežiūros. Teismas nustatė, kad yra pakankamai aiškiai apibrėžtos atsakomybės ribos pagal 2013 m. lapkričio 4 d. „Geriamojo vandens teikimo ir nuotekų tvarkymo sutarties Nr. 5025, sudarytos tarp UAB „Varėnos vandenys“ ir R. B., adresu ( - ), 8.1 punktą, pagal kurį Vartotojas privalo teisės aktų nustatyta tvarka prižiūrėti jam nuosavybės teise bei bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančius ar kitais teisėtais pagrindais valdomus ir (ar) naudojamus geriamojo vandens naudojimo įrenginius, geriamajam vandeniui teikti reikalingas komunikacijas ir (ar) nuotekų šalinimo įrenginius, užtikrinant jų būklę, atitinkančią Statybos techniniame reglamente STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai", patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. 390, nustatytus reikalavimus. Vadovaujantis Sutarties 8.2 punktu Vartotojas privalo užtikrinti Vartotojo patalpose esančių geriamojo vandens apskaitos prietaisų saugų naudojimą ir plombų nepažeidžiamumą.

27Aukščiau nurodomas teisės norminis aktas bei individuali sutartis reiškia, kad vartotojas privalo prižiūrėti jam nuosavybės teise priklausančius ar kitais teisėtais pagrindais valdomus ir (ar) naudojamus geriamojo vandens naudojimo įrenginius. Būtent STR 2.07.01:2003 reglamento 10.1 punktas numato, kad armatūra, čiaupas tai yra vamzdyno įtaisas skysčiams leisti arba sulaikyti (pvz., sklendė, rutulinis čiaupas, skridininis uždoris, ventilis). Bute Nr. ( - ) buvęs ventilis, kuris, galimai dėl vartotojos R. B. poveikio buvo fiziškai pažeistas arba dėl netinkamos būklės savaime sugedo, kas ir buvo 2016-11-17 turtinės žalos priežastis. Šie du galimi atvejai neturi teisinės reikšmės, nes už bute esančio ventilio būklę, įskaitant pareigą nuspręsti, kad jau yra laikas pakeisti susidėvėjusį (pasenusį) ventilį, yra atsakingi buto savininkai. Byloje nenustatyta, kad ventilį tyčia ar netyčia sugadino bendrovės „Varėnos vandenys“ darbuotojai, be to, 2016-11-17 jiems keičiant skaitiklį pasirodė, kad virtuvėje ventilio rankenėlė sukiojasi kiek per sunkiai, apie tai jie savo nuomone geranoriškai pasidalijo su buto savininke. Ventilio naudojimas pagal jo funkcinę paskirtį – užsukimas, atsukimas uždarant-atidarant vandens tiekimą į kriauklės kraną, vandens skaitiklį, prieš juos keičiant negali būti laikomas įrenginio gadinimu. Kaip labiausiai tikėtina ventilio pažeidimo priežastis yra intensyvesnis jo naudojimas 2016-11-17 dieną, kuris negali būti tapatinamas su jo sugadinimu. Pastebėtina, kad 2016-11-17 geriamojo vandens vartotoja turėjo galimybę paprašyti pakeisti jos virtuvės kriauklės ventilį, kas galėtų būti laikoma jos inicijuotos atskirai apmokamos paslaugos užsakymu. Vis dėlto, kaip jau minėta, pagal 2013 m. lapkričio 4 d. „Geriamojo vandens teikimo ir nuotekų tvarkymo sutartį, sudarytą tarp bendrovės „Varėnos vandenys“ ir R. B., adresu ( - ), būtent vartotojas privalo prižiūrėti jam nuosavybės teise priklausančius ir (ar) naudojamus geriamojo vandens naudojimo įrenginius. Byloje nėra duomenų apie kitą sutartį arba esamos sutarties nuostatas, kur pareiga bute esančius geriamojo vandens naudojimo įrenginius būtų deleguota (perleista) ne savininkui. Teismo vertinimu, tokia paslauga galėtų būti rekomenduojama, naudinga, inicijuojama bei perkama vartotojo, mažai nusimanančio apie vandens naudojimo įrenginių priežiūrą. Byloje nėra nustatyta, kad pakeistas skaitiklis buvo su defektu ar, kad jis pakeistas netinkamai, kur atsakovei galėtų kilti civilinė atsakomybė.

28Apibendrindamas, teismas daro išvadą, kad nėra vienos iš būtinųjų civilinės atsakomybės sąlygų – atsakovės neteisėtų veiksmų (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.246 straipsnis), kas atitinka neįrodytą objektyviąją pusę, atitinkamai ieškinys visiškai atmetamas. Dėl kitų civilinės atsakomybės sąlygų teismas nepasisako, nes jų analizė ieškinio tenkinimo klausimu teisinės reikšmės neturi.

29Dėl bylinėjimosi išlaidų

30Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 1 dalimi, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 98 straipsnio 1 dalis numato, kad išlaidos už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas negali būti priteisiamos, jeigu prašymas dėl jų priteisimo ir išlaidų dydį patvirtinantys įrodymai nepateikti iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos.

31Šiuo atveju atsakovė teismui iki pat šio sprendimo priėmimo dienos nėra pateikusi jokių savo bylinėjimosi išlaidas patvirtinančių dokumentų, todėl teismas jų nepriteisia.

32Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93, 96, 98, 259, 270, 284 straipsniais, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.245, 6.246 straipsniais, teismas

Nutarė

33Ieškinį atmesti.

34Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui, skundą paduodant per Alytaus apylinkės teismo Varėnos rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Alytaus apylinkės teismo Varėnos rūmų teisėjas Dalis... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. Ieškovė pareikštu ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės ieškovės... 5. Ieškovė ieškinyje nurodo, kad 2016-11-17 vandeniu buvo užpiltas butas,... 6. Alytaus apylinkės teismo Varėnos rūmuose gautas atsakovės uždarosios... 7. Į 2020-02-10 teismo posėdį neatvyko nei ieškovės akcinės bendrovės... 8. Teismas konstatuoja:... 9. Ieškinys atmestinas.... 10. Dėl prašymo atidėti bylos nagrinėjimą... 11. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 246 straipsnio 1... 12. LITEKO duomenimis advokato padėjėja I. V. dalyvavo Klaipėdos apygardos... 13. Dėl faktinių aplinkybių... 14. Byloje yra nagrinėjama situacija, kai pirmame daugiabučio namo aukšte... 15. Pastebėtina, kad šalys skirtingai nurodo faktines bylos aplinkybes. Ieškovė... 16. Atsakovė 2016-12-09 rašte yra nurodžiusi, kad 2016-11-17 įvadinis ventilis... 17. Kaip matyti atsakovės nurodomos aplinkybės yra daug detalesnės negu... 18. Pagal atsakovės 2016-12-09 rašte nurodytas aplinkybes, jos darbuotojai į... 19. Kaip matyti, ieškovės akcinės bendrovės „Lietuvos draudimas“ atstovė... 20. Nagrinėjamos situacijos teisinis vertinimas... 21. Cituotina ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017-07-05 nutarties civilinėje... 22. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.266 straipsnyje reglamentuojama... 23. Taip pat cituotina Vilniaus apygardos teismo 2014-05-22 nutartis civilinėje... 24. Pažymėtina, kad kai žala padaroma dėl turto sugadinimo užliejus jį... 25. Esamos bylos pagal ieškovės akcinės bendrovės „Lietuvos draudimas“... 26. Vadovaujantis STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR 2.07.01:2003 VANDENTIEKIS IR... 27. Aukščiau nurodomas teisės norminis aktas bei individuali sutartis reiškia,... 28. Apibendrindamas, teismas daro išvadą, kad nėra vienos iš būtinųjų... 29. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 30. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 1... 31. Šiuo atveju atsakovė teismui iki pat šio sprendimo priėmimo dienos nėra... 32. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93, 96, 98, 259,... 33. Ieškinį atmesti.... 34. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Kauno...