Byla B2-1454-254/2014
Dėl bankrutavusios atsakovės R. S. įmonės 2013-12-04 kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 3 nutarimų panaikinimo, suinteresuoti asmenys (atsakovė) R. S. įmonė ir AB DNB bankas

1Kauno apygardos teismo teisėja Dalė Burdulienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo bankrutavusios R. S. įmonės savininko R. S. skundą dėl bankrutavusios atsakovės R. S. įmonės 2013-12-04 kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 3 nutarimų panaikinimo, suinteresuoti asmenys (atsakovė) R. S. įmonė ir AB DNB bankas, ir

Nustatė

2pareiškėjas pateikė teismui skundą panaikinti 2013-12-04 kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 3 nutarimus (toliau – nutarimas), kuriais nutarta: 1. Įmonės savininkui R. S. priklausantį kilnojamąjį turtą parduoti už didžiausią pasiūlytą kainą, bet ne mažiau antrinių žaliavų kainos. R. S. turtą vykdyti be varžytinių. Apie turto pardavimą skelbti viešai; Perduoti varžytinėse neparduotą R. S. nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą, t. y. žemės sklypą (unikalus Nr. ( - )) ir gyvenamąjį namą (unikalus Nr. ( - )), esančius Kaune, ( - ) g. ( - ), AB DNB bankui už 592 000 Lt kainą. Pagal Įmonių bankroto įstatymo (toliau ĮBĮ) 33 straipsnio 6 dalį, AB DNB bankas ne vėliau kaip per 10 dienų nuo turto perdavimo dienos sumoka bankrutavusios R. S. įmonės administratoriui administravimo išlaidas nustatytas 2013-06-06 kreditorių susirinkimo patvirtintoje administravimo išlaidų sąmatoje, t. y. 24 000. Pareiškėjas nurodo, kad parduodamas nekilnojamasis turtas yra jo gyvenamasis būstas, o bankas, kaip didžiausias kreditorius, vienašališkai nusprendęs, jog turtas turi būti perduotas jam, ir atsisakydamas alternatyvių savo reikalavimų į bankrutavusią įmonę patenkinimo priemonių, nepagrįstai sudaro pareiškėjui tokią situaciją, kuri gali turėti neatitaisomų pasekmių jam. Panaikinus nutarimus banko, kaip kreditoriaus, interesai nebus pažeisti, nes jie galėtų būti įgyvendinti savininkui, kaip laiduotojui užtikrinant dalies skolos grąžinimą, o dėl likusios dalies skolos grąžinimo galima būtų susitarti pratęsiant skolos grąžinimo terminus su atnaujintomis sąlygomis. Pareiškėjas pripažįsta, jog jis praleido terminą kreditorių susirinkimo nutarimams apskųsti, tačiau teigia, jog dėl svarbių priežasčių, todėl atskiru prašymu (b. l. 14–15) prašo atnaujinti terminą skundui pateikti.

3Suinteresuotas asmuo R. S. įmonės bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo atsiliepimu į skundą prašo jį atmesti. Atsiliepime nurodoma, jog pareiškėjas skundą pateikė praleidęs terminą jam paduoti, dėl to skundas turėtų būti nenagrinėtinas praleidus terminą jį pateikti. Pareiškėjas skundo argumentų nepagrindžia išsamiais įrodymais, o skunda motyvuoja tik bendro pobūdžio pasvarstymais.

4Suinteresuotas asmuo AB DNB bankas atsiliepimu į skundą prašo skundą atmesti. Atsiliepime nurodoma, kad pareiškėjas yra praleidęs terminą skųsti kreditorių susirinkimo nutarimus. Jis turėjo žinoti apie kreditorių susirinkime priimtus nutarimus susirinkimo dieną, ir todėl nuo tos dienos turėjo prasidėti ieškinio senaties termino eiga, t. y. 14 dienų terminas turi būti skaičiuojamas nuo kreditorių susirinkimo sušaukimo (2013-12-04). Bankas nesutinka, jog jis piktnaudžiavo ir nesąžiningai naudojosi savo, kaip didžiausio kreditoriaus padėtimi. Bankas jokių nutarimų projektų nesiūlė - nutarimų projektus pasiūlė bankroto administratorius, dėl kurių bankas pateikė savo poziciją. Kreditorių susirinkimo nutarimas laikomas priimtu, kai už jį atvirai balsavo kreditoriai, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos, išskyrus įstatymo numatytas išimtis (ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalis). Be pareiškėjo, kiti mažesnieji kreditoriai priimto nutarimo ir neskundžia. Nors pareiškėjas prašo panaikinti abu kreditorių susirinkimo nutarimus, tačiau skunde dėstomi argumentai tik dėl kreditorių susirinkimo nutarimo antruoju darbotvarkės klausimu, kuris susijęs su nekilnojamojo turto perdavimu, kuris, beje, niekuo nepagrįstas. Priimtų nutarimų, kad jie būtų pripažinti negaliojančiais, turinys turi būti ydingas, ir neatitikti ĮBĮ reikalavimų, ko šiuo atveju, nenustatyta. Kadangi hipotekos kreditoriui teisės aktais yra suteikta teisė, po bet kurių neįvykusių varžytynių, perimti iš varžytynių neparduotą įkeistą turtą, nėra jokio teisinio pagrindo konstatuoti, kad bankas elgėsi nesąžiningai ar pažeidė teisės aktų reikalavimus. Juolab, kad šiuo atveju klausimo dėl turto perdavimo kreditoriui bankui iš vis nebuvo būtina svarstyti kreditorių susirinkime, t. y. bankas, kaip hipotekos kreditorius, turėjo teisę perimti iš varžytynių neparduotą įkeistą turtą be kreditorių susirinkimo pritarimo - kreditorių susirinkime sprendžiama dėl įkeisto turto perdavimo įkaito turėtojui, hipotekos kreditoriui tik tada, kai įkaito turėtojas, hipotekos kreditorius kreipiasi į kreditorių susirinkimą su pasiūlymu perimti varžytynėse neparduotą įkeistą turtą už šiose varžytynėse nustatytą pradinę pardavimo kainą, kai varžytynės neįvyko dėl to, kad pirkėjas per nustatytą terminą nesumoka visos sumos. Aplinkybės, kad pareiškėjas teikė alternatyvius pasiūlymus bankui dėl įsiskolinimo grąžinimo, neturi teisinės reikšmės sprendžiant klausimą dėl kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumo. Atsakovės bankroto procedūra vykdoma pagal bankroto procedūras reglamentuojančius teisės aktus ir jų privalu laikytis. Individualios įmonės savininkas prieš kreditorius atsako ne tik įmonės, bet ir visu savo turtu - kilnojamuoju, nekilnojamuoju, finansiniu turtu ir piniginėmis lėšomis. Šiuo atveju, nepakankant atsakovės turto, kreditorinių reikalavimų tenkinimas buvo vykdomas iš savininko turto vadovaujantis įstatymais ir yra teisėtas.

5Skundas atmetamas.

6Byloje kilo ginčas dėl kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumo ir pagrįstumo, kuriais buvo nutarta atsakovės savininkui (pareiškėjui) priklausantį kilnojamąjį turtą parduoti už didžiausią pasiūlytą kainą bei perduoti varžytynėse neparduotą atsakovės savininkui nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą (žemės sklypą ir gyvenamąjį namą) bankui už 592 000 Lt kainą.

7Kauno apygardos teismo įsiteisėjusia 2012-11-22 nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-2621-254/2012 (dabartinis Nr. B2-575-254/2014) atsakovei R. S. įmonei (toliau atsakovė) iškelta bankroto byla, administratoriumi paskirtas UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras. Atsakovė bankrutuojančios įmonės statusą įgijo nuo 2013-07-10 įsiteisėjimo.

82013-12-04 įvyko Kreditorių susirinkimas, kurio metu buvo nutarta į darbotvarkę įtraukti du klausimus: 1. Dėl pradinių įmonės savininkui priklausančio kilnojamojo turto pardavimo kainų patvirtintino ir pardavimo tvarkos nustatymo; 2. Dėl neparduoto įmonės savininkui priklausančio nekilnojamojo turto perdavimo bankui. Šiais darbotvarkės klausimais Kreditorių susirinkimas priėmė nutarimus, kuriais nutarta: 1. Įmonės savininkui R. S. (pareiškėjui) priklausantį kilnojamąjį turtą parduoti už didžiausią pasiūlytą kainą, bet ne mažiau antrinių žaliavų kainos. R. S. turtą vykdyti be varžytinių. Apie turto pardavimą skelbti viešai; Perduoti varžytinėse neparduotą R. S. nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą, t. y. žemės sklypą (unikalus Nr. ( - )) ir gyvenamąjį namą (unikalus Nr. ( - )), esančius Kaune, ( - ) g. ( - ), AB DNB bankui už 592 000 Lt kainą. Pagal Įmonių bankroto įstatymo (toliau ĮBĮ) 33 straipsnio 6 dalį, AB DNB bankas ne vėliau kaip per 10 dienų nuo turto perdavimo dienos sumoka bankrutavusios R. S. įmonės administratoriui administravimo išlaidas nustatytas 2013-06-06 kreditorių susirinkimo patvirtintoje administravimo išlaidų sąmatoje, t. y. 24 000,00 Lt. Būtent su šiais kreditorių susirinkimo nutarimais pareiškėjas R. S. nesutinka ir laiko juos prieštaraujančiais jo interesams.

9Dėl termino skundui paduoti atnaujinimo. Pagal Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 24 straipsnio 5 dalį kreditorių susirinkimo (komiteto) nutarimas gali būti apskųstas teismui ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kurią kreditorius sužinojo arba turėjo sužinoti apie nutarimo priėmimą. Tai ieškinio senaties terminas, kadangi šiuo terminu nustatomas laiko tarpas, per kurį asmuo gali apginti galimai pažeistas teises, pareikšdamas ieškinį (CK 1.124 str.) (Lietuvos apeliacinio teismo 2010-05-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-825/2010). Vadovaujantis CK 1.126 straipsnio 2 dalimi ieškinio senatį teismas taiko iš esmės ir tik tuo atveju, kai ginčo šalis to reikalauja (Lietuvos apeliacinio teismo 2013-08-09 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1953/2013). Kadangi byloje išreikštas prašymas taikyti ieškinio senaties terminą, teismas šiuo klausimu pasisako.

10Pareiškėjas, būdamas nekilnojamojo turto, kurį 2013-12-04 kreditorių susirinkime nutarta įtraukti į parduodamo turto sąrašą, savininkas, gali kreiptis į teismą, ginčydamas kreditorių nutarimo teisėtumą ir pagrįstumą, kadangi šis nutarimas yra tiesiogiai susijęs su jo turtinėmis teisėmis (CPK 5 str.). Jam, kaip bendraatsakovui taikomi kreditorių nutarimo apskundimo terminai, nustatyti ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalyje (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. rugpjūčio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2011/2013).

11ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 15 punkte nurodyta, kad įmonės administratorius teikia informaciją kreditoriams, savininkui (savininkams) kreditorių susirinkimo nustatyta tvarka. Pareiškėjo teisė susipažinti su atsakovės bankroto procedūros eiga patvirtinta 2013-06-06 kreditorių susirinkimo 6 nutarimu, įtvirtinant, jog administratorius visą informaciją ir dokumentus privalo pateikti informacijos reikalaujančiam asmeniui ne vėliau kaip per 10 dienų nuo prašymo gavimo dienos (b. l. 16). Teismas pažymi, kad byloje nėra duomenų, jog pareiškėjas būtų raštu kreipęsis į administratorių, prašydamas suteikti informaciją apie ginčo nutarimus, ar kad administratorius būtų atsisakęs tokią informaciją suteikti. Atkreiptinas dėmesys, kad nurodyto kilnojamojo ir nekilnojamojo turto pardavimo klausimas buvo svarstomas dar 2013-07-22 kreditorių susirinkimo posėdyje (b. l. 47–51), todėl pareiškėjas ir pats turėjo pareigą domėtis bankroto proceso eiga – nagrinėjamais, aktualiais klausimais bei kreditorių susirinkimo priimtais nutarimais. Pareiškėjas pripažįsta, jog jis dėl 2013-12-04 kreditorių susirinkimo nutarimų skundą pateikęs tik 2014-01-14, gerokai praleido įstatyme numatytą 14 dienų terminą jiems apskųsti, kuomet skundas turėjo būti pateiktas iki 2013-12-18 įskaitytinai. Pareiškėjas nurodė, kad terminą praleido dėl svarbių priežasčių, t. y. pareiškėjas dar prieš priimant nutarimą buvo išvykdęs į užsienį, o prieš grįžtant iš užsienio susirgo, kas sutrukdė jam laiku pateikti skundą. Teismas, įvertinęs pareiškėjo pateiktus duomenis, nustatė, kad pareiškėjas 2013-11-28 išskrido iš Vilniaus į Oslą (b. l. 32) ir tą pačią dieną iš Oslo į Tenerifę (b. l. 40). Grįžo iš Tenerifės į Oslą 2013-12-08 (b. l. 42) ir tą pačią dieną iš Oslo į Vilnių (b. l. 34), t. y. po 4 dienų po ginčo nutarimų priėmimo. Iš pareiškėjo ir banko susirašinėjimų matyti (b. l. 11–13), jog pareiškėjui jau 2013-12-12 – dar nepasibaigus nutarimų apskundimo terminui, jau grįžus iš užsienio, buvo žinoma apie priimtus ginčo nutarimus. Pareiškėjas elektroniniuose laiškuose bankui siūlė derėtis, tačiau 2013-12-20 bankui pranešus, jog jo nesudomino pareiškėjo pasiūlymai ir artimiausiu metu, remiantis kreditorių susirinkimo nutarimais, bankas ketina perimti įkeistą nekilnojamąjį turtą, pareiškėjas nesiėmė ginti savo galimai pažeistą teisę įstatymo nustatyta tvarka. Pareiškėjas susirgo tik 2013-12-23 ir nedarbingas buvo iki 2013-12-27 (b. l. 23), tačiau pasveikęs skundą teismui pateikė taip pat ne per 14 dienų, todėl teismas negali nesutikti su suinteresuotais asmenimis, kad nėra pagrindo senaties terminą atnaujinti, kuomet pareiškėjas nesielgė kaip apdairus ir rūpestingas asmuo ir įstatymo nustatytais terminais savo galimai pažeistų teisių negynė be svarbių priežasčių, todėl taikytina ieškinio senatis, kuri yra pagrindu skundą atmesti (CK 1.131 str.1 d.).

12Nepaisant to, teismas pasisako dėl ginčo esmės – dėl kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumo (Lietuvos apeliacinio teismo 2013-06-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1736/2013).

13Atsakovės bankroto byloje yra patvirtintas kreditorių bei jų reikalavimų sąrašas 864 861,96 Lt sumai, t. y. AB DNB banko – 810 264,62 Lt; VMI prie Finansų ministerijos – 12 002,64 Lt; VSDFV Kauno skyriaus – 2 355,90 Lt; AB SEB banko – 19 124,82 Lt ir T. S. – 22 213,98 Lt. Už ginčijamų nutarimų priėmimą buvo balsuota 97,16 % visų teismo patvirtintų kreditorių finansinių reikalavimų sumos (b. l. 8–9), iš kurių AB DNB banko sudarė – 96,18 %; VMI – 0,82 %; VSDFV Kauno skyrius – 0,16 %, prieš balsavusių nebuvo (b. l. 10).

14Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad teismas, nustatęs esminius procedūrinius pažeidimus, galėjusius lemti neteisėtų nutarimų priėmimą, taip pat nustatęs, kad priimti nutarimai prieštarauja imperatyviosioms ĮBĮ, kitų įstatymų normoms, CK 1.5 straipsnyje įtvirtintiems principams ir dėl to pažeidžia bankrutuojančios įmonės, jos kreditorių grupės teisėtiems interesams, kreditorių susirinkimo nutarimus panaikina (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. lapkričio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje R. P. v. E. J., bylos Nr. 3K-3-514/2012, Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. liepos 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1845/2013). Teismas nagrinėjamu atveju turi įvertinti, ar kreditorių susirinkime balsų daugumą turintys kreditoriai nesiekia pasinaudoti savo balsų daugumos suteikiamomis teisėmis ir pažeisti kreditorių mažumos interesus (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. vasario 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-338/2012). Teisminėje praktikoje yra nurodyta, kad vien ta aplinkybė, kad dominuojantis vienas kreditorius nulemia nutarimo priėmimą, net kai kiti likę kreditoriai nepritaria tokiam nutarimui, nereiškia ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalyje nustatytos kreditorių susirinkimo nutarimo priėmimo tvarkos nesilaikymo, priešingai, įstatyme teisėtu nutarimo priėmimu įvardijamas nutarimo priėmimas visų balsų (absoliučia) dauguma nepaisant to, kiek kreditorių sudaro turinčių balsų daugumą ( Todėl argumentas, kad bankas šiuo aspektu piktnaudžiauja savo teise yra visiškai nepagrįstas. Tuo labiau, jog bankas jokių nutarimų projektų nesiūlė – nutarimų projektus pasiūlė bankroto administratorius, dėl kurių bankas pateikė savo poziciją. Nagrinėjamoje byloje vienas didžiausių įmonės kreditorių – bankas turi patvirtintą 810 264,62 Lt reikalavimo teisę, užtikrintą pareiškėjo nuosavybės teise priklausančio turto hipoteka, todėl CK 2.50 straipsnio 4 dalies ir 4.170 straipsnio pagrindu, atsakovės bankroto administratorius turi pagrindą parduoti įmonės savininko turtą, tuo būdu tęsiant įmonės likvidavimo procedūras.

15Pagal ĮBĮ 33 straipsnio 1 dalies 2 punktą bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės nekilnojamasis ir įkeistas turtas parduodamas iš varžytynių Vyriausybės nustatyta tvarka. Lietuvos Vyriausybės 2013 m. balandžio 17 d. Nr. 321 nutarimo „Dėl fizinio asmens, kuriam iškelta bankroto byla, bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės turto pardavimo iš varžytynių tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau Aprašas) (skundžiamų 2013-12-04 nutarimų priėmimo metu galiojusi redakcija) 28 punkte nustatyta, kad neparduotą įkeistą turtą varžytynių vykdytojas per 3 darbo dienas po bet kurių neįvykusių varžytynių raštu pasiūlo perimti įkaito turėtojui, hipotekos kreditoriui už nustatytą pradinę turto pardavimo kainą, jeigu varžytynės neįvyksta dėl Aprašo 25.1 (varžytynėse nedalyvavo nė vienas pirkėjas) ar 25.2 punkte (nė vienas iš varžytynių dalyvių nepasiūlo lygios pradinei pardavimo kainai ar didesnės už ją sumos) nurodytų priežasčių arba už varžytynių laimėtojo pasiūlytą kainą, jeigu varžytynės neįvyksta dėl Aprašo 25.3 punkte (varžytynių dalyvis, pasiūlęs didžiausią kainą, per Aprašo 21 punkte nurodytą terminą nesumoka visos turto pardavimo kainos arba paaiškėja, kad jis pagal Aprašo 13 punkto ar kitų teisės aktų nuostatas neturėjo teisės dalyvauti varžytynėse) nurodytų priežasčių.

162013-07-22 įvykusio atsakovės kreditorių susirinkimo metu (atsakovės bankroto bylos Nr. B2-575-254/2014, t. 2, b. l. 47–51) buvo nuspręsta parduoti iš varžytinių pareiškėjui nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą, esantį adresu ( - ) g. ( - ), Kaune (namą ir žemės sklypą), nustatant pradinę pardavimo kaina – 592 000 Lt. Teismas, nagrinėdamas skundą VĮ Registrų centro duomenimis nustatė, kad viso ginčo nekilnojamojo turto vidutinė rinkos vertė 2007-12-11 vertinimo duomenimis sudarė tik 329 644 Lt. Jo vertė 2014-01-01 duomenimis, nustatant pagal unikalų numerį, sudaro tik 426600 Lt, todėl manytina, kad nutarimas dėl pardavimo kainos tenkino visas suinteresuotas šalis, jis nebuvo skundžiamas ir yra galiojantis. Neįvyko dvejos šio turto varžytinės (2013-10-17 ir 2013-10-31), nes nedalyvavo, nei vienas pirkėjas (Aprašo 25.1 punktas). ĮBĮ 33 straipsnio 2 dalyje numatyta, jog neparduotas turtas gali būti perduodamas kreditoriams, todėl bankui ir buvo pasiūlyta perimti varžytinėse neparduotą, bankui įkeistą ir pareiškėjui R. S. nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą, su kuo bankas sutiko. 2013-12-04 kreditorių susirinkimo balsavimu buvo nutarta šį siūlymą patvirtinti. Kadangi hipotekos kreditoriui teisės aktais yra suteikta teisė po bet kurių neįvykusių varžytynių perimti iš varžytynių neparduotą įkeistą turtą, nėra jokio teisinio pagrindo konstatuoti, kad bankas elgėsi nesąžiningai ar pažeidė teisės aktų reikalavimus. Teisės aktai taip pat nenumato, kad hipotekos kreditoriui, kuris pareiškė sutikimą perimti iš varžytynių neparduotą įkeistą turtą, būtų apribotos galimybės balsuoti kreditorių susirinkime, jeigu klausimas dėl turto perdavimo hipotekos kreditoriui sprendžiamas kreditorių susirinkime. Teismas atkreipia dėmesį į tai, kad pareiškėjas savo skundą grindžia tik kreditoriaus nenoru su juo derėtis dėl jo dalinio skolos grąžinimo laidavimo, dėl skolos grąžinimo terminų nukėlimo ir kitų sutarties sąlygų pakeitimo. Jis nurodė galimus praradimus bei nepatogumus, nutarimus įgyvendinus, tačiau visi šie argumentai nesudaro pagrindo kreditorių susirinkimo nutarimus laikyti neteisėtais ir juos panaikinti. Atsakovo bankroto procedūra vykdoma pagal bankroto procedūras reglamentuojančius teisės aktus ir jų privalu visiems laikytis.

17ors pareiškėjas prašo panaikinti abu kreditorių susirinkimo nutarimus, tačiau skunde nenurodė argumentų dėl kreditorių susirinkimo nutarimo pirmuoju darbotvarkės klausimu. Todėl teismui nenustačius esminių procedūrinių pažeidimų, galėjusių lemti neteisėtų nutarimų priėmimą, taip pat nenustačius, kad priimti nutarimai prieštarauja imperatyviosioms ĮBĮ, kitų įstatymų normoms, CK 1.5 straipsnyje įtvirtintiems principams ir dėl to pažeidžia bankrutuojančios įmonės ar pareiškėjo teisėtus interesus, nėra pagrindo tenkinti pareiškėjo skundą ir panaikinti 2013-12-04 kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 3 nutarimus.

18Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais, Įmonių bankroto įstatymo 24, 25 straipsniais,

Nutarė

19pareiškėjo bankrutavusios R. S. įmonės savininko R. S. skundą atmesti.

20Nutartis per 7 dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Dalė Burdulienė, rašytinio proceso tvarka... 2. pareiškėjas pateikė teismui skundą panaikinti 2013-12-04 kreditorių... 3. Suinteresuotas asmuo R. S. įmonės bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo... 4. Suinteresuotas asmuo AB DNB bankas atsiliepimu į skundą prašo skundą... 5. Skundas atmetamas.... 6. Byloje kilo ginčas dėl kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumo ir... 7. Kauno apygardos teismo įsiteisėjusia 2012-11-22 nutartimi civilinėje byloje... 8. 2013-12-04 įvyko Kreditorių susirinkimas, kurio metu buvo nutarta į... 9. Dėl termino skundui paduoti atnaujinimo. Pagal Įmonių bankroto įstatymo... 10. Pareiškėjas, būdamas nekilnojamojo turto, kurį 2013-12-04 kreditorių... 11. ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 15 punkte nurodyta, kad įmonės administratorius... 12. Nepaisant to, teismas pasisako dėl ginčo esmės – dėl kreditorių... 13. Atsakovės bankroto byloje yra patvirtintas kreditorių bei jų reikalavimų... 14. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad teismas, nustatęs esminius... 15. Pagal ĮBĮ 33 straipsnio 1 dalies 2 punktą bankrutuojančios ir... 16. 2013-07-22 įvykusio atsakovės kreditorių susirinkimo metu (atsakovės... 17. ors pareiškėjas prašo panaikinti abu kreditorių susirinkimo nutarimus,... 18. Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais,... 19. pareiškėjo bankrutavusios R. S. įmonės savininko R. S. skundą atmesti.... 20. Nutartis per 7 dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali...