Byla eI-1630-426/2018
Dėl įsakymo panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus bei neturtinės žalos atlyginimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Rūta Miliuvienė, dalyvaujant pareiškėjai R. R., jos atstovui advokatui Renaldui Baliūčiui, atsakovės atstovams Livijui Čižikui ir Giedrei Penikienei,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos R. R. skundą atsakovei Lietuvos Respublikos finansų ministerijai dėl įsakymo panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus bei neturtinės žalos atlyginimo.

3Teismas

Nustatė

4Pareiškėja R. R. skunde teismo prašo panaikinti Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Ministerija) kanclerio 2017 m. gruodžio 20 d. potvarkį Nr. SP-372 „Dėl R. R. atleidimo“ (toliau – Potvarkis), priteisti iš atsakovės vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką nuo atleidimo iš darbo dienos iki sprendimo įvykdymo dienos, negrąžinant pareiškėjos į valstybės tarnybą, bei priteisti 800 Eur (aštuonis šimtus eurų) neturtinei žalai atlyginti. Taip pat prašė priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas.

5Pareiškėja skunde nurodo, kad Ministerijoje ėjo Biudžeto departamento A lygio 11 kategorijos vyresniojo specialisto pareigas, iš kurių skundžiamu Potvarkiu 2018 m. sausio 1 d. buvo atleista, vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (toliau – VTĮ) 41 straipsnio 2, 4 ir 5 dalimis, 44 straipsnio 1 dalies 9 punktu, Lietuvos Respublikos darbo kodekso 146 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 8 d. nutarimo Nr. 1088 „Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 18.6 papunkčiu, Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. vasario 13 d. įsakymo Nr. 1K-047 „Dėl dokumentų pasirašymo“ 1.1.2 papunkčiu, bei Lietuvos Respublikos finansų ministro 2017 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 1K-364 „Dėl Finansų ministerijos valstybės tarnautojų pareigybių sąrašo pakeitimo“, kuriais nuo 2018 m. sausio 1 d. buvo panaikinta Biudžeto departamento A lygio 11 kategorijos vyresniojo specialisto pareigybė.

6Pareiškėja su Potvarkiu nesutinka. Skunde nurodo, jog 2017 m. spalio 25 d. jai buvo pateiktas Ministerijos kanclerio pranešimas, kad, siekiant optimizuoti ir efektyvinti dokumentų valdymą ministerijoje nuo 2018 m. sausio 1 d. naikinama Biudžeto departamento A lygio 11 kategorijos vyresniojo specialisto pareigybė. Taip pat nurodyta, jog esant galimybei bus siūloma užimti kitas tos pačios arba žemesnės kategorijos valstybės tarnautojo pareigas arba jeigu pareiškėja atsisakys pasiūlytų kitų pareigų, 2018 m. sausio 1 d. ji bus atleista iš užimamų pareigų pagal VTĮ 44 straipsnio 1 dalies 9 punktą (panaikinama valstybės tarnautojo pareigybė).

7Įspėjamuoju laikotarpiu pareiškėja negavo nė vieno pasiūlymo užimti kitas tos pačios arba žemesnės kategorijos valstybės tarnautojo pareigas. Atsakovė neinformavo apie iki atleidimo laikotarpio pabaigos atsirasiančias laisvas to paties lygio ar žemesnės kategorijos valstybės tarnautojo pareigas. Teigia, kad kitoms Ministerijos valstybės tarnautojoms įspėjimai buvo įteikti prieš 4 mėnesius ir jiems buvo leista dirbti iki 2018 m. kovo 1 d. Pareiškėja pabrėžia, jog ji vienintelė iš Biudžeto departamento buvo įspėta apie pareigybės panaikinimą prieš 2 mėnesius. Tai vertino kaip jos teisių pažeidimą, lyginant su kitų tarnautojų padėtimi, bei teigė, kad buvo pažeista atleidimo procedūra.

8Akcentuoja, kad atsakovė ne tik privalėjo jai suteikti išsamią informaciją apie esamas laisvas lygiavertes ar žemesnės kategorijos karjeros valstybės tarnautojo pareigas, bet ir apie pareigas, kurias numatoma įsteigti vykdant su tokiu pareigybės panaikinimu sietiną ministerijos struktūrinį reorganizavimą. Ministerija 2017 m. rugsėjo 25 d. atsiuntė pranešimą ministerijos strategijos, struktūros ir kultūros siekiamos pertvarkos planai. Iš pateiktų duomenų matyti, jog Biudžeto departamente sujungiami Biudžeto metodologijos ir planavimo bei Savivaldybių biudžetų skyriai, paliekant tik biudžeto planavimo funkciją ir siekiant didesnės energijos ir mažesnio informacijos išskaidymo. Darbuotojams 2017 m. spalio 11 d. persiųsta galutinė Ministerijos pokyčių programa. Vienu iš aptartų „Bendrųjų pokyčių“ aspektų minimas pokytis, kuriuo dokumentų valdymas perkeliamas į elektroninę sistemą, dėl to atsisakoma vyr. specialistų sekretorių pareigybių departamentuose. Pareiškėjos manymu, tokie struktūros planai nepateisina sprendimo jos pareigybę naikinti. Pareiškėjos vertinimu, jos pareigybės panaikinimas nebuvo realus, kadangi jos pareigybė bei iki tol atliekamos funkcijos galėjo atitikti ir sujungtų skyrių paskirtį.

9Pareiškėjos teigimu, naujoje Ministerijos struktūroje esminių pakeitimų nenustatyta, t. y. sujungiami Biudžeto metodologijos ir planavimo bei Savivaldybių biudžetų skyriai. Tokiu būdu įkuriamas Valstybės ir savivaldybių biudžetų sudarymo skyrius. Sujungus minėtus skyrius ir pakeitus pavadinimą, priskirtos Biudžeto departamento kompetencijos išlieka nepakitusios. Kadangi realių struktūrinių pertvarkymų nebuvo atlikta, tai ir naikinti pareigybės nebuvo pagrindo.

10Pareiškėja, susipažinusi su patvirtintais atrankos kriterijais, nesuprato, kokiomis savybėmis turėtų pasižymėti valstybės tarnautojas, kad atitiktų jo kompetencijai keliamus reikalavimus ir kokia prioritetine tvarka turėtų būti atrenkami asmenys, galintys tęsti užimamas pareigas tarnyboje.

11Pažymi, kad kitos vyresniosios specialistės buvo perkeltos į aukštesnes pareigas. Pareiškėjos kvalifikacija ir turima patirtis atitinka keliamus reikalavimus ir darbo funkcijas, todėl mano, kad atsakovas elgėsi neteisėtai jos atžvilgiu. Atsakovė pareiškėjos nevertino lygiomis galimybėmis su kitais valstybės tarnautojais, nustatė nelygiateisį pranešimo apie pareigybės panaikinimą terminą, nepasiūlė kitų pareigų.

12Pareiškėja tvirtina, kad jos teisės buvo pažeistos fiktyviai panaikinant pareigybę ir nesiūlant užimti kitas tos pačios arba žemesnės kategorijos karjeros valstybės tarnautojo pareigas. Nagrinėjamu atveju jai būtų sudarytos nepalankios sąlygos dirbti, todėl pareiškėja neprašo grąžinti į valstybės tarnybą.

13Nurodo, kad dėl atleidimo iš valstybės tarnybos pablogėjo sveikata, patyrė didžiulį stresą ir nervinę įtampą, kuri tęsiasi iki šiol. Dėl neteisėto atleidimo iš valstybės tarnybos patyrė neturtinę žalą, kurią vertina 800 Eur. Pareiškėja pažymi, kad dirbo daugiau kaip dvylika metų ir netikėtai sužinojusi apie atleidimą bei negavusi pasiūlymo eiti kitas pareigas, patyrė didelius dvasinius išgyvenimus, emocinę depresiją, kuri tęsiasi iki šiol. Dėl atleidimo iš darbo sutriko sveikata, vartoja vaistus.

14Rašytiniuose paaiškinimuose pareiškėja teigė, kad nuo 2017 m. lapkričio 21 d. iki 2017 m. gruodžio 4 d. buvo laisva žemesnės kategorijos Bendrųjų reikalų skyriaus vyresniojo specialisto B lygis 11 kategorija pareigybė, kuri turėjo būti pareiškėjai pasiūlyta. Be to teigia, kad jos pareigybės aprašymas iš esmės atitiko aukštesnės kategorijos A lygio 12 kategorijos pareigybes, kurių atsakovė nesiūlė užimti. Akcentuoja, kad pareiškėjos užimtos pareigybės viena funkcija – dokumentų valdymas buvo perduota Biudžeto departamento direktoriaus pareigybei (A lygis 18 kategorija), tai rodo, jog pareiškėjos pareigybės atsakovė atsisakė nepagrįstai.

15Pareiškėja teismo posėdyje palaikė skunde ir rašytiniuose paaiškinimuose išdėstytas aplinkybes ir prašė jį tenkinti. Akcentavo, kad ji buvo diskriminuojama. Jos pareigybė panaikinta, bet funkcijos išliko. Kiti tarnautojai be konkurso buvo perkelti į aukštesnes pareigas.

16Pareiškėjos atstovas akcentavo, kad atsakovė turėjo pareigą pareiškėjai siūlyti laisvas pareigas Ministerijoje, tačiau nesiūlė. Teigė, kad buvo laisvų ne tik žemesnio, bet ir aukštesnio lygio pareigų, kurių specialiuosius reikalavimus pareiškėja atitiko. Pažymi, kad pareiškėjos pareigybė panaikinta fiktyviai, realiai jos vykdytos funkcijos išliko.

17Atsakovė Ministerija atsiliepime į skundą prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.

18Atsakovė nesutinka su skundu. Atsiliepime nurodo, kad pareiškėja buvo atleista iš Biudžeto departamento A lygio 11 kategorijos vyresniojo specialisto pareigų nuo 2018 m. sausio 1 d. panaikinus jos pareigybę, atliekant Ministerijos administracijos struktūrinius pokyčius. Pažymi, kad finansų ministro diskrecijos laisvė – ministerijos darbo organizavimo ir struktūrų sutvarkymo srityse, kuri įtvirtinta tiek teisės aktuose, tiek Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo suformuotoje teisminėje praktikoje ir suteikia teisę priimti sprendimus dėl tam tikrų pareigybių panaikinimo.

19Nurodo, kad finansų ministras priėmė sprendimus dėl Ministerijos Biudžeto departamento reorganizavimo, sujungiant du jo struktūroje esančius skyrius į vieną skyrių, t. y. Biudžeto metodologijos ir planavimo skyrius sujungtas su Savivaldybių biudžetų skyriumi į Valstybės ir savivaldybių biudžetų sudarymo skyrių, panaikinta Biudžeto departamento vyresniojo specialisto pareigybė, kurią užėmė pareiškėja.

20Atsiliepime paaiškina, kad, išanalizavus ir įvertinus referenčių atliekamas funkcijas, efektyvumą, tikslingumą, darbo krūvį, priėmė sprendimą šią veiklos sritį efektyvinti ir atsisakyti referenčių pareigybių, dalį funkcijų perduoti padalinių vadovams, dalį – perkelti į elektroninę dokumentų valdymo sistemą, dalies funkcijų apskritai atsisakyti, todėl finansų ministras 2017 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 1K-364 panaikino visas 9 Ministerijos administracijos padaliniuose esančias referenčių pareigybes, tame tarpe ir pareiškėjos.

21Atsakovės teigimu, Ministerijos struktūros pertvarkymai nebuvo išimtinai siejami vien su pareiškėjos atleidimu ir dėl to jos užimamos pareigybės panaikinimas negali būti laikomas fiktyviu ir nukreiptu vien į tarnybinių santykių nutraukimą su pareiškėja. Atsakovė pabrėžia, kad buvo priimtas sprendimas efektyvinti veiklas ir jas organizuoti kitaip, t. y. atsisakant referenčių pareigybių. Teigė, kad Ministerijoje yra netikslinga ir neefektyvu turėti atskiras pareigybes atitinkamuose ministerijos administracijos padaliniuose, kurioms nustatytos funkcijos, pagal savo prigimtį, turinį bei pobūdį turėtų priklausyti (priklauso) padalinio vadovui arba atitinkamų padalinių specialistams, kurie jas gali atlikti visa apimti.

22Atsakovė sutinka su pareiškėjos skunde nurodytais teiginiais, kad Biudžeto departamente išliko poreikis koordinuoti pavedimų vykdymą, paskirstyti pavedimus valstybės tarnautojams, registruoti gaunamus ir siunčiamus dokumentus, bendrauti su kitais Ministerijos administracijos padaliniais, koordinuoti įvairios medžiagos ir informacijos parengimą. Teigia, kad minėtos funkcijos buvo susistemintos, išgrynintos ir perskirstytos vykdyti visa jų apimtimi padalinių vadovams ar kitiems valstybės tarnautojams. Visos funkcijos, susijusios su pavedimų registravimu pavaldiems tarnautojams, darbų paskirstymu, pavestų užduočių kontrole ir priežiūra pavestos padalinių vadovams. Atitinkamos medžiagos, informacijos rengimas ir jos koordinavimas įvairiems formatams (posėdžiams, susitikimams, diskusijoms), bendravimas ir bendradarbiavimas su kitais Ministerijos administracijos padaliniais dėl tam tikrų darbų atlikimo yra pavestas atitinkamai tiems valstybės tarnautojams, kuriems priklauso pagal nustatytą veiklos sritį. Be to, Ministerijoje veikia ir nuolat plečiama dokumentų valdymo informacinė sistema, kuria siekiama atsisakyti popierinių dokumentų judėjimo, nuolat tobulinami dokumentų valdymo procesai, siekiant, kad valstybės tarnautojams mažėtų administracinė našta bei kartu mažėtų dokumentų valdymo kaštai.

23Atsakovė nustatė, kad pareiškėjos atliekamos funkcijos buvo perteklinės, t. y. šis valstybės tarnautojas iš esmės atliko funkcijas, kurias taip pat atliko padalinių vadovai ar valstybės tarnautojai pagal savo veiklos sritį, neatitinkančios šiandieninių lūkesčių, susijusių ypatingai su tuo, kad kuo toliau, tuo plačiau naudojamos elektroninės priemonės organizaciniams ir informaciniams procesams bei dokumentams valdyti, priėmė sprendimą atlikti struktūrinius pokyčius, siekdama suefektyvinti veiklą atsisakant perteklinių pareigybių.

24Atsakovės teigimu, struktūriniai pokyčiai buvo atlikti kompetentingo subjekto, t. y. finansų ministro, kurie buvo sąlygoti išimtinai objektyvios būtinybės efektyvinti Ministerijos administracijos padalinių veiklą, mažinti administracinę naštą, tobulinti dokumentų valdymą bei vadovautis gerosios praktikos viešajame administravime principais.

25Pareiškėja apie pareigybės panaikinimą buvo įspėta prieš 2 mėnesius, nepažeidžiant VTĮ

2643 straipsnio reikalavimų. Pažymi, kad pareigybės, kuriose dirbantys valstybės tarnautojai privalo būti įspėti prieš du mėnesius, buvo panaikintos nuo 2018 m. sausio 1 d. (išlaikant 2 mėnesių įspėjimo terminą); tos pareigybės, kuriose dirbantys valstybės tarnautojai privalo būti įspėti prieš 4 mėnesius – panaikintos nuo 2018 m. kovo 1 d. (išlaikant 4 mėnesių įspėjimo terminą).

27Atsakovė pažymi, kad aplinkybės dėl pareigybių panaikinimo terminų buvo paaiškintos pareiškėjai susitikimo su Personalo skyriaus vedėju metu, dar kartą išdėstytos susitikimo su Finansų ministerijos kancleriu metu. Papildomai informacija pareiškėjai buvo pateikta Personalo skyriaus vedėjo elektroniniu paštu.

28Atsakovė tvirtina, kad pareiškėjos atleidimo procedūra buvo atliekama griežtai laikantis VTĮ ir kitų teisės aktų nuostatų, Pareiškėjos teiginiai dėl netinkamo atleidimo procedūrų atlikimo, neužtikrinant skaidrumo ir kitų principų laikymosi yra nepagrįsti nei objektyviomis aplinkybės, nei teisės aktų nuostatomis.

29Nurodo, kad pareiškėjai nebuvo pasiūlytos kitos to paties lygio ir kategorijos karjeros valstybės tarnautojo pareigos, kadangi ministerijoje tokios (11 kategorijos) ar žemesnės kategorijos valstybės tarnautojo pareigų nebuvo ir nebuvo planuota įsteigti. Nurodo, kad informacija, susijusi su Biudžeto departamento struktūroje esančių skyrių reorganizacija pareiškėjai asmeniškai nebuvo teikiama, kadangi tai niekaip nesusiję ir neįtakojo jos garantijos būti perkeltai į kitas to paties lygio ir kategorijos tarnautojo pareigas.

30Teigia, kad atleidžiamų Ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, atrankos kriterijai buvo patvirtinti Lietuvos Respublikos finansų ministro 2017 m. gruodžio

317 d. įsakymu Nr. 1K-449 „Dėl komisijos sudarymo“ (toliau – Kriterijai). Atitinkamas valstybės tarnautojas konkuruoti dėl paskyrimo į laisvas valstybės tarnautojo pareigas gali tik su tais valstybės tarnautojais, kurių kvalifikaciją apibrėžiantys rodikliai yra tokie patys, kaip ir jo. Atsakovė pabrėžia, kad pareigybės lygis ir kategorija yra pagrindiniai kriterijai, lemiantys valstybės tarnautojo garantiją tęsti tarnybą toje pačioje įstaigoje. Atsakovė turėjo pareigą pareiškėjai siūlyti tik tokias pareigas, kurios atitinka jos užimamas pareigas. Teigia, kad Ministerijoje po reorganizavimo nebuvo ir nėra planų įkurti pareigas, kurios atitiktų pareiškėjos, iš kurių ji buvo atleista, arba būtų žemesnės kategorijos. Atsakovė mano, kad nesant neteisėtų veiksmų dėl pareiškėjos atleidimo, nėra visų būtinųjų civilinės atsakomybės sąlygų, todėl nėra teisinio pagrindo iš atsakovės priteisti neturtinę žalą.

32Atsakovės atstovai teismo posėdyje prašė pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą. Atstovas L. Čižikas akcentavo, kad pareiškėjos užimama pareigybė buvo perteklinė, Ministerijoje buvo vykdomi realūs struktūriniai pertvarkymai, siekiant optimizuoti Ministerijos darbo veiklą. Pažymi, kad buvo panaikintos visos 9 referenčių pareigybės. Teigė, kad nebuvo kitų pareigų, kurių specialiuosius reikalavimus pareiškėja atitiktų, todėl jai ir nebuvo siūloma užimti laisvas pareigas. Pažymi, kad pareiškėjai nebuvo tikslo siūlyti laisvos naikintinos A lygio 11 kategorijos pareigybės.

33Teismas

konstatuoja:

34Skundas atmestinas.

35Byloje kilęs ginčas dėl Įsakymo, kuriuo pareiškėja atleista iš pareigų, teisėtumo ir pagrįstumo.

36Byloje nustatyta, kad pareiškėja Finansų ministerijos Biudžeto departamente užėmė A lygio 11 kategorijos vyresniojo specialisto pareigas, t. y. Ministerijos administracijos padalinio, referentės pareigas.

37Lietuvos Respublikos finansų ministro 2017 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 1K-364 „Dėl Finansų ministerijos valstybės tarnautojų pareigybių sąrašo pakeitimo“ Biudžeto departamento A lygio

3811 kategorijos vyresniojo specialisto pareigybė buvo panaikinta.

39Finansų ministras 2017 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 1K-364 „Dėl Finansų ministerijos valstybės tarnautojų ir pareigybių sąrašo pakeitimo“ (I t., b. l. 69–70) ir 2017 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1K-389 „Dėl Finansų ministro 2002 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 201 „Dėl struktūros patvirtinimo“ pakeitimo“ (I t., b. l. 71) priėmė sprendimus dėl Finansų ministerijos Biudžeto departamento reorganizavimo sujungiant du jo struktūroje esančius skyrius į vieną skyrių. Biudžeto metodologijos ir planavimo skyrius sujungtas su Savivaldybių biudžetų skyriumi į Valstybės ir savivaldybių biudžetų sudarymo skyrių, panaikinta Biudžeto departamento vyresniojo specialisto pareigybė. 2017 m. spalio 24 d. įsakymo

40Nr. 1K-364 „Dėl Finansų ministerijos valstybės tarnautojų ir pareigybių sąrašo pakeitimo“ 1.1 papunkčiu buvo panaikinta Biudžeto departamento A lygio 11 kategorijos vyresniojo specialisto pareigybė, kurią užėmė pareiškėja.

41Ministerija 2017 m. spalio 25 d. pranešimu Nr. IP-314 „Dėl pareigybės panaikinimo“ informavo pareiškėją, kad nuo 2018 m. sausio 1 d. naikinama jos užimama pareigybė (I t., b. l. 13).

42Finansų ministras 2017 m. gruodžio 7 d. įsakymu sudarė atrankos kriterijų nagrinėjimo komisiją bei patvirtino atrankos kriterijus (I t., b. l. 14, 17–19).

43Ministerijos kanclerio 2017 m. gruodžio 20 d. potvarkiu Nr. SP-372 „Dėl R. R. atleidimo“ pareiškėja buvo atleista iš Biudžeto departamento A lygio 11 kategorijos vyresniojo specialisto pareigų nuo 2018 m. sausio 1 d. (1 punktas), 2 punktu Ministerijos kancleris paveda išmokėti pareiškėjai piniginę kompensaciją bei išeitinę išmoką. Pažymėtina, kad ginčo dėl išmokėtų sumų nėra, tai ši Įsakymo dalis nevertinama.

44Pareiškėja su Potvarkiu nesutinka, teigia, kad nevyko realūs struktūriniai pertvarkymai, jos pareigybė panaikinta fiktyviai, jai turėjo būti siūlomos laisvos pareigos Ministerijoje, tačiau tokių pareigų jai nebuvo pasiūlyta.

45VTĮ 44 straipsnio 1 dalies 9 punkte nustatyta, kad valstybės tarnautojas atleidžiamas iš pareigų, kai valstybės tarnautojo pareigybė panaikinama.

46Visų pirma, turi būti įvertinama, ar Ministerijoje vykdyta reorganizacija buvo reali ir ar buvo reali būtinybė naikinti pareiškėjos užimamą pareigybę.

47Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – LVAT) praktikoje akcentuojama, kad darbdavio (valstybės tarnautoją į pareigas priimančio asmens) veiksmai, susiję su valstybės tarnautojo atleidimo iš pareigų vykdymu, turi atitikti teisės aktų reikalavimus, nepažeisti inter alia tokių valstybės tarnybos principų, kaip įstatymų viršenybės, teisėtumo, skaidrumo, karjeros bei tarnybinio bendradarbiavimo (Valstybės tarnybos įstatymo 3 str. 1 d.), užtikrinti visas teises ir garantijas, kurios įstatymų ir juos lydinčių teisės aktų yra garantuojamos atleidžiamiems asmenims. Iš tiesų, valstybės tarnybos santykių nutraukimo teisėtumą lemia ne tik Valstybės tarnybos įstatymo numatyto pagrindo buvimas, bet ir tinkamai atlikta (įstatyme nustatyta) valstybės tarnautojo atleidimo iš užimamų pareigų procedūra (žr., pvz., išplėstinės teisėjų kolegijos 2012 m. gruodžio 19 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A662-1966/2012, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 24, 2013, p. 243–263). Viena iš tokių garantijų įtvirtinta VTĮ 43 straipsnio 1 dalyje, kurioje numatyta, kad karjeros valstybės tarnautojas, kurio pareigybė naikinama, paskiriamas į kitas to paties lygio ir kategorijos karjeros valstybės tarnautojo pareigas, o jei tokių pareigų nėra ir valstybės tarnautojas sutinka, – į žemesnės kategorijos pareigas. Jei iki pareigybės panaikinimo karjeros valstybės tarnautojas į kitas pareigas nepaskiriamas, jis iš pareigų atleidžiamas (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2017 m. vasario 7 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-1053-662/2017).

48LVAT praktikoje nuosekliai laikomasi pozicijos, kad tam tikros institucijos vidinės organizacinės struktūros projektavimas, atsižvelgiant į nustatytą teisinį reguliavimą, atitinkamai yra viešojo administravimo subjekto steigėjo arba viešojo administravimo subjekto vadovo diskrecijos teisė, kuri naudojama, siekiant efektyviai įgyvendinti institucijai priskirtas funkcijas (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis administracinėse bylose Nr. A662-684/2010,

49A146-241/2011, A146-174/2011; sprendimus administracinėse bylose Nr. A62-930/2011,

50A62-1367/2011 ir kt.). LVAT dėl valstybės institucijos diskrecijos projektuoti savo vidinę organizacinę struktūrą bei teismo galių kvestionuoti atliktus pakeitimus yra ne kartą pasisakęs savo jurisprudencijoje (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis administracinėse bylose

51Nr. A146-2643/2011, A492-1954/2012, A520-3085/2012 ir kt.). Iš esmės analogiška praktika yra suformuota ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nagrinėtose darbo ginčų bylose. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad teismas, nagrinėjantis bylą dėl atleidimo iš darbo teisėtumo, neįgalintas vertinti darbovietės struktūrinių pertvarkymų tikslingumo ir pagrįstumo, bet yra įgalintas tirti ir nustatyti, ar darbovietės struktūriniai pertvarkymai atlikti kompetentingo organo sprendimu, ar jie yra realūs, ar nėra fiktyvūs, turintys tikslą tik pagrįsti darbo sutarties nutraukimą su konkrečiu darbuotoju

52(žr., pavyzdžiui, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. balandžio 27 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-204/2007).

53Vertintina, ar pareigybės panaikinimas buvo realus, t. y. lyginama struktūrinių pertvarkymų metu panaikintų ir įsteigtų padalinių funkcijos, panaikintų ir įsteigtų pareigybių sąrašai, panaikintų ir įsteigtų pareigybių aprašymai bei funkcijų perskirstymas.

54Pagal VTĮ 8 straipsnio 8 dalies 1 punktą valstybės tarnautojų pareigybių aprašymus ir sąrašus valstybės institucijose ir įstaigose tvirtina valstybės institucijų ir įstaigų vadovai. Pagal Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 9 straipsnio 1 dalį, biudžetinės įstaigos vadovas yra vienasmenis biudžetinės įstaigos valdymo organas, pagal 9 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktus biudžetinės įstaigos vadovas privalo organizuoti biudžetinės įstaigos darbą, kad būtų įgyvendinami biudžetinės įstaigos tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos, ir užtikrinti, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir biudžetinės įstaigos nuostatų. Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo 26 straipsnio 3 dalies 9 punkte nustatyta, kad ministras tvirtina ministerijos administracijos struktūrą ir valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių sąrašą, neviršydamas darbo užmokesčiui nustatytų lėšų ir Finansų ministerijai patvirtinto didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus.

55Atsižvelgus į anksčiau išdėstytas nuostatas, darytina išvada, kad tvirtinti Ministerijos struktūrą, darbuotojų ir valstybės tarnautojų pareigybių sąrašus bei valstybės tarnautojų pareigybių aprašymus, yra ministro diskrecija.

56Minėta, kad nustačius, jog referenčių pareigybės buvo perteklinės, visos pareigybės buvo panaikintos. Šiuo atveju jokių išskirtinių aplinkybių, lėmusių pareiškėjos atleidimą iš Ministerijos teismas nenustatė. Pareiškėjos teiginiai, kad buvo siekta nutraukti su ja tarnybos santykius, laikytini nepagrįstais.

57Šiuo atveju darbdavys, įgyvendindamas VTĮ 43 straipsnio 1 dalies nuostatas, turėjo pareigą pareiškėjai siūlyti kitas to paties lygio ir kategorijos karjeros valstybės tarnautojo pareigas, o jei tokių pareigų nėra ir valstybės tarnautojas sutinka, žemesnės kategorijos pareigas. Valstybės tarnautojų kvalifikaciją apibūdina jų užimamoms pareigybėms nustatyti lygiai ir kategorijos (VTĮ 7 straipsnis).

58Atsakovė teigė, kad struktūriniai pertvarkymai buvo realūs, buvo panaikintos visos referenčių pareigybės, nustačius kad jų funkcijos yra perteklinės.

59Nustatyta, kad Ministerijos administraciją iki reorganizacijos sudarė 22 atskiri padaliniai, iš kurių 14 buvo departamentai, likę 8 – savarankiški skyriai. Iš 14 Finansų ministerijos departamentų tik 9 turėjo referenčių pareigybes. Pareiškėja tokią pareigybę užėmė Biudžeto departamente. Prie pagrindinių pasikeitimų priskirta ir tai, kad Biudžeto departamente sujungti Biudžeto metodologijos ir planavimo bei Savivaldybių biudžeto skyriai, paliekant tik biudžeto planavimo funkciją, siekiant didesnės sinergijos ir mažesnio informacijos išsiskaidymo.

60Byloje nustatyta, kad pareiškėjos užimama pareigybė buvo panaikinta atliekant Ministerijos administracijos struktūrinius pokyčius, finansų ministrui priėmus 2017 m. spalio 24 d. įsakymą. Šiuo atveju sutiktina su atsakovės pozicija, kad finansų ministro diskrecija spręsti ir priimti sprendimus dėl pareigybių panaikinimo.

61Teismo vertinimu, finansų ministras, įvertinęs pareigybių funkcijas, pripažinęs jas kaip perteklines, perskirstydamas funkcijas, įgyvendindamas Ministerijos darbo organizavimo ir siekdamas optimalių struktūrinių pertvarkymų, turėjo teisę atlikti Biudžeto departamento struktūros reorganizaciją sujungdamas du atskirus Biudžeto departamento skyrius į vieną ir panaikindamas A lygio 11 kategorijos vyresniojo specialisto pareigybę. Pažymėtina, kad sujungimas atliktas siekiant optimizuoti departamento darbą, tuo pačiu ir racionaliai naudoti žmogiškuosius išteklius bei biudžeto skiriamas lėšas.

62Pagal vyresniojo specialisto (A lygis 11 kategorija) pareigybės aprašymą (I t., b. l. 79–80) šios pareigybės paskirtis – derinti departamento veiklos organizacinius ir informacinius procesus bei užtikrinti tinkamą departamentui skirtų dokumentų valdymą.

63Atsakovė, išanalizavusi ir įvertinusi referenčių atliekamas funkcijas, efektyvumą, tikslingumą, darbo krūvį, padarė pagrįstą išvadą, kad nurodytą veiklos sritį būtina efektyvinti ir atsisakyti referenčių pareigybių, kurių dalį funkcijų perduoti padalinių vadovams, dalį – perkelti į elektroninę dokumentų valdymo sistemą, dalies funkcijų apskritai atsisakyti. Taigi, buvo nustatyta, kad referenčių pareigybės buvo perteklinės, todėl racionalu tokias funkcijas perskirstyti. Konstatuotina, kad finansų ministras 2017 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 1K-364 „Dėl Finansų ministerijos valstybės tarnautojų pareigybių sąrašo pakeitimo“, įgyvendindamas suteiktą diskreciją, vykdydamas struktūrinius pertvarkymus, panaikino visas 9 ministerijos administracijos padaliniuose esančias referenčių pareigybes, tame tarpe ir pareiškėjos. Šiuo atveju pareiškėjos teiginiai dėl jos diskriminavimo laikytini nepagrįstais. Teismas nenustatė, kad atsakovė atliko struktūrinius pertvarkymus, siekdama būtent pareiškėją atleisti iš pareigų.

64Teismo vertinimu, Finansų ministras, naudodamasis teisės aktuose suteikta diskrecijos laisve, turėjo teisinį pagrindą atlikti Ministerijos struktūrinius pokyčius, siekdamas efektyvinti Ministerijos darbo veiklą bei ją optimizuoti. Taigi, struktūros pertvarkymai nebuvo išimtinai siejami su pareiškėjos atleidimu, o buvo sąlygoti objektyvių ir pateisinamų veiksnių, todėl jos užimamos pareigybės panaikinimas negali būti laikomas fiktyviu ar siekiant atleisti pareiškėją iš pareigų.

65Biudžeto departamento vyresniojo specialisto funkcijos yra nustatytos Biudžeto departamento vyresniojo specialisto pareigybės aprašyme, patvirtintame Lietuvos Respublikos finansų ministro 2007 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. 1K-001 „Dėl valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų tvirtinimo“ (2015 m. vasario 2 d. įsakymo redakcija (I t., b. l. 79–80).

66Tai, kad kiti valstybės tarnautojai, nesvarbu kokios kategorijos, gali atlikti referenčių pareigybei priskirtas funkcijas, negali būti vertinama, kad Ministerijoje nebuvo būtini struktūriniai pertvarkymai ir nebuvo objektyvios būtinybės panaikinti pareiškėjos pareigybę. Pareigų perskirstymas patvirtina atsakovės struktūrinių pertvarkymų realumą.

67Neginčijama, kad Biudžeto departamente išliko poreikis koordinuoti pavedimų vykdymą, paskirstyti pavedimus valstybės tarnautojams, registruoti gaunamus ir siunčiamus dokumentus, bendrauti su kitais Finansų ministerijos administracijos padaliniais, koordinuoti įvairios medžiagos ir informacijos parengimą, tačiau šių funkcijų vykdymas buvo perskirstytas, t. y. padalinių vadovams pavestos visos funkcijos, susijusios su pavedimų registravimu pavaldiems tarnautojams, darbų paskirstymu, pavestų užduočių kontrole ir priežiūra; valstybės tarnautojams, kuriems priklauso pagal nustatytą veiklos sritį, pavestos medžiagos, informacijos rengimas ir jos koordinavimas įvairiems formatams (posėdžiams, susitikimams, diskusijoms), bendravimas ir bendradarbiavimas su kitais Finansų ministerijos administracijos padaliniais dėl tam tikrų darbų atlikimo. Be to, akcentuotina, kad Ministerijoje plečiama dokumentų valdymo informacinė sistema, kuria, atsakovės teigimu, siekiama atsisakyti popierinių dokumentų judėjimo, nuolat tobulinami dokumentų valdymo procesai, siekiant, kad valstybės tarnautojams mažėtų administracinė našta bei kartu mažėtų dokumentų valdymo kaštai. Taigi, šiuo atveju siekiant plėsti informacinę sistemą, sumažėjo atitinkamai būtinybė šias funkcijas priskirti atitinkamiems valstybės tarnautojams.

68Atsakovės struktūrinių pertvarkymų tikslas – plačiau naudoti elektroninių priemonių organizaciniams ir informaciniams procesams bei dokumentams valdyti pripažįstamas būtinu ir objektyviu įgyvendinant Ministerijos struktūrinius pokyčius. Minėta, kad teismas ekonominio, politinio pertvarkymo aspektų netiria ir nevertina.

69Taigi, struktūriniai pokyčiai atlikti siekiant suefektyvinti veiklą, atsisakant perteklinių pareigybių, t. y. sąlygoti išimtinai objektyvios būtinybės efektyvinti Ministerijos administracijos padalinių veiklą, mažinti administracinę naštą, tobulinti dokumentų valdymą bei vadovautis gerosios praktikos viešajame administravime principais.

70Pareiškėja teigia, kad jai apie pareigybės panaikinimą buvo pranešta likus 2 mėn. iki įspėjimo, o kiti tarnautojai buvo įspėti prie 4 mėn.

71Byloje nustatyta, kad pareiškėjos pareigybė buvo naikinama nuo 2018 m. sausio 1 d. Jai apie pareigybės panaikinimą pranešta Ministerijos 2017 m. spalio 25 d. raštu Nr. IP-314 „Pranešimas dėl pareigybės panaikinimo“.

72Pareiškėja nenurodė ir byloje nenustatyta, kad ji turėjo būti įspėta prieš 4 mėnesius iki jos pareigų panaikinimo. Pareiškėjos argumentai, kad ji turėjo būti atleista nuo 2018 m. kovo 1 d., kaip kitos Ministerijos valstybės tarnautojos, laikytini nepagrįstais. Šiuo atveju nevertinamas kitų pareiškėjos skunde nurodytų tarnautojų įspėjimas ar perkėlimas į aukštesnes pareigas, kadangi šioje byloje vertinamas Potvarkio, kuriuo pareiškėja atleista iš pareigų, panaikinus jos pareigybę, teisėtumas. Ginčo esmę sudaro pareiškėjos teisių pažeidimas ir vertinami atsakovės veiksmai, atlikti jos atžvilgiu. Šiuo atveju pareiškėjos išplėstos ginčo ribos dėl kitų Ministerijos tarnautojų atleidimo, perkėlimo nesudaro šios bylos tyrimo dalyko ir nekeičia ginčo esmės.

73Teismo vertinu, pareiškėjos garantijos, nurodytas VTĮ 43 straipsnio 1 dalyje nebuvo pažeistos. Pareiškėjos prašymas perkelti atleidimo datą į 2018 m. kovo 1 d. savaime negali būti vertinamas kaip pagrindas taikyti 4 mėn. įspėjimo laikotarpį.

74Pareiškėja teigia, kad atsakovas jai nepasiūlė jokių laisvų pareigų, nors tokią pareigą turėjo.

75Atsakovė neginčijo, kad pareiškėjai nebuvo pasiūlytos kitos to paties lygio ir kategorijos karjeros valstybės tarnautojo pareigos, kadangi Ministerijoje tokio paties lygio (A lygis 11 kategorija) ar žemesnės kategorijos valstybės tarnautojo pareigų nebuvo. Duomenų, kad tokios pareigos buvo laisvos, byloje nėra. Ta aplinkybė, kad pareiškėja skunde nurodo pareigas, kurias, jos manymu, turėjo atsakovė pasiūlyti užimti, savaime negali būti laikoma VTĮ 43 straipsnio 1 dalies nuostatų pažeidimu ar atsakovės neteisėtų veiksmų atlikimu.

76Įvertinus byloje surinktą medžiagą, atsakovės argumentai, kad K. P. užimta pareigybė nebuvo laisva, laikytini pagrįstais. Šiuo atveju tai tik pareiškėjos pateiktas situacijos vertinimas, kad jai ši pareigybė turėjo būti siūlyta.

77Pažymėtina, kad atsakovas neturėjo pareigos pareiškėjai siūlyti aukštesnės kategorijos pareigų. Pareiškėja teigia, kad jos atleidimo proceso metu buvo laisvos šios pareigybės: Nacionalinio fondo departamento Europos Sąjungos struktūrinių fondų išlaidų deklaravimo skyriaus A lygio 12 kategorijos vyriausiojo specialisto; Bendrųjų reikalų skyriaus A lygio 12 kategorijos vyriausiojo specialisto; Biudžeto departamento Ūkio sektorių skyriaus A lygio 13 kategorijos vyriausiojo specialisto pareigybės.

78Pareiškėja šiuo atveju, siekdama užimti aukštesnės kategorijos pareigas, turėjo teisę teikti prašymą Ministerijos kancleriui į jas pervesti, atlikus pareiškėjos veiklos neeilinį vertinimą. Byloje nėra jokių duomenų, kad pareiškėja būtų teikusi tokį prašymą. Be to, pareiškėjos skundo argumentai, kad jos pareigybės aprašymas atitiko aukštesnės kategorijos pareigybių aprašymus, ir šios pareigybės turėjo jai būti siūlomos, yra subjektyvus pareiškėjos vertinimas. Atsakovė būtent pagal konkrečią pareiškėjos užimtos pareigybės lygį ir kategoriją, o ne pareigybės aprašymą, turėjo pareigą siūlyti laisvas pareigas, atitinkančias specialiuosius reikalavimus, turimą kvalifikaciją. Kadangi tokių pareigų nebuvo, tai pareiškėjai atsakovė ir neteikė siūlymų užimti aukštesnes pareigas, nes pareiškėja galėjo būti perkelta tik į kitas to paties lygio ir kategorijos valstybės tarnautojo pareigas. Be to, pareiškėjos argumentai, jog buvo laisva B lygio 11 kategorijos pareigybė yra nepagrįsti, kadangi minėta pareigybė buvo naikinama ir ji buvo laisva laikotarpiu nuo 2017 m. lapkričio 21 d. iki 2017 m. gruodžio 4 d., kai pareiškėja pati dar dirbo Ministerijoje iki 2018 m. sausio 1 d. Akivaizdu, kad toks pareigų siūlymas būtų formalus ir pareiškėja realiai negalėtų šių pareigų užimti.

79Pažymėtina, kad pareiškėjos skunde vertinti nurodytų Ministerijos valstybės tarnautojų perkėlimai ar pakaitinių valstybės tarnautojų priėmimai į pareigas neturi teisinės reikšmės vertinant individualios pareiškėjos atleidimo procedūros. Šiuo atveju nurodytų asmenų priėmimas į pareigas negali būti vertinamas, kadangi, kaip minėta, lygiaverčių ir žemesnės kategorijos laisvų pareigų Ministerijoje nebuvo, tai atsakovė pareiškėjai ir neteikė siūlymo, o teisės aktai nenustato pareigos atsakovei siūlyti pareiškėjai užimti aukštesnes pareigas arba informuoti apie tokių pareigų buvimą.

80Pareiškėjos teigimu, buvo neaiškūs Kriterijai. Pažymėtina, kad atrankos kriterijai negali pakeisti VTĮ nuostatų dėl siūlytinų pareigų kategorijos, specialiųjų reikalavimų. Kriterijai taikomi tuomet, kai lygiaverčiai asmenys pretenduoja užimti tam tikras pareigas. Byloje nustatyta, kad pareiškėjai nebuvo siūlomos kitos pareigos todėl, kad Ministerijoje tokio lygio ir kategorijos pareigų, kokias užėmė pareiškėja prieš pareigybės panaikinimą, nebuvo, todėl ir Kriterijai jai negalėjo būti taikytini ir atitinkamai nepažeidė jos teisių.

81Sutiktina su atsakove, kad būtent pareigybės lygis ir kategorija yra pagrindiniai kriterijai, lemiantys valstybės tarnautojo garantiją tęsti tarnybą toje pačioje įstaigoje. Atsakovė turėjo pareigą pareiškėjai siūlyti tik tokias pareigas, kurios atitiktų jos užimamas pareigas. Finansų ministerijoje po reorganizavimo nebuvo įsteigtų pareigų, kurios atitiktų pareiškėjos, iš kurių ji buvo atleista, arba būtų žemesnės kategorijos. Struktūriniai pokyčiai ir buvo atlikti siekiant atsisakyti perteklinių pareigybių, optimizuoti valdymą. Teismas nenustatė atsakovės neteisėtų veiksmų. Nevertinamos aukštesnės kategorijos pareigos, kadangi atsakovė neturėjo pareigos jų pareiškėjai siūlyti. Pati pareiškėja skunde nenurodė, kokias lygiavertes ar žemesnės kategorijos pareigas ji siekė užimti, išskyrus naikinamas

82B lygio 11 kategorijos (Bendrųjų reikalų vyresniojo specialisto) pareigas. Minėta, kad, siekiant užimti pareigas, asmuo turi atitikti ir specialiuosius reikalavimus (išsilavinimo, darbinės patirties). Atsakovė išsamiai įvertino, kad pareiškėja negalėjo užimti jos skunde nurodytų aukštesnių pareigų.

83Teismas konstatuoja, kad Potvarkis yra teisėtas ir pagrįstas, kurio, remiantis skunde nurodytais argumentais, nėra pagrindo naikinti. Netenkinus pagrindinio reikalavimo, negali būti tenkinami ir išvestiniai, t. y. priteisti iš atsakovės pareiškėjos naudai vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką nuo atleidimo iš darbo dienos iki sprendimo įvykdymo dienos, pareiškėjos negrąžinant į valstybės tarnybą, bei priteisti 800 Eur (aštuonis šimtus eurų) neturtinei žalai atlyginti.

84Be to, netenkinus skundo, pareiškėja neįgijo teisės į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

85Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo

8688 straipsnio 1 punktu, 132 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

87Pareiškėjos R. R. skundą atmesti kaip nepagrįstą.

88Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant šiam teismui tiesiogiai arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Rūta... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę... 3. Teismas... 4. Pareiškėja R. R. skunde teismo prašo panaikinti Lietuvos Respublikos... 5. Pareiškėja skunde nurodo, kad Ministerijoje ėjo Biudžeto departamento A... 6. Pareiškėja su Potvarkiu nesutinka. Skunde nurodo, jog 2017 m. spalio 25 d.... 7. Įspėjamuoju laikotarpiu pareiškėja negavo nė vieno pasiūlymo užimti... 8. Akcentuoja, kad atsakovė ne tik privalėjo jai suteikti išsamią informaciją... 9. Pareiškėjos teigimu, naujoje Ministerijos struktūroje esminių pakeitimų... 10. Pareiškėja, susipažinusi su patvirtintais atrankos kriterijais, nesuprato,... 11. Pažymi, kad kitos vyresniosios specialistės buvo perkeltos į aukštesnes... 12. Pareiškėja tvirtina, kad jos teisės buvo pažeistos fiktyviai panaikinant... 13. Nurodo, kad dėl atleidimo iš valstybės tarnybos pablogėjo sveikata, patyrė... 14. Rašytiniuose paaiškinimuose pareiškėja teigė, kad nuo 2017 m. lapkričio... 15. Pareiškėja teismo posėdyje palaikė skunde ir rašytiniuose paaiškinimuose... 16. Pareiškėjos atstovas akcentavo, kad atsakovė turėjo pareigą pareiškėjai... 17. Atsakovė Ministerija atsiliepime į skundą prašė jį atmesti kaip... 18. Atsakovė nesutinka su skundu. Atsiliepime nurodo, kad pareiškėja buvo... 19. Nurodo, kad finansų ministras priėmė sprendimus dėl Ministerijos Biudžeto... 20. Atsiliepime paaiškina, kad, išanalizavus ir įvertinus referenčių... 21. Atsakovės teigimu, Ministerijos struktūros pertvarkymai nebuvo išimtinai... 22. Atsakovė sutinka su pareiškėjos skunde nurodytais teiginiais, kad Biudžeto... 23. Atsakovė nustatė, kad pareiškėjos atliekamos funkcijos buvo perteklinės,... 24. Atsakovės teigimu, struktūriniai pokyčiai buvo atlikti kompetentingo... 25. Pareiškėja apie pareigybės panaikinimą buvo įspėta prieš 2 mėnesius,... 26. 43 straipsnio reikalavimų. Pažymi, kad pareigybės, kuriose dirbantys... 27. Atsakovė pažymi, kad aplinkybės dėl pareigybių panaikinimo terminų buvo... 28. Atsakovė tvirtina, kad pareiškėjos atleidimo procedūra buvo atliekama... 29. Nurodo, kad pareiškėjai nebuvo pasiūlytos kitos to paties lygio ir... 30. Teigia, kad atleidžiamų Ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų,... 31. 7 d. įsakymu Nr. 1K-449 „Dėl komisijos sudarymo“ (toliau – Kriterijai).... 32. Atsakovės atstovai teismo posėdyje prašė pareiškėjo skundą atmesti kaip... 33. Teismas... 34. Skundas atmestinas.... 35. Byloje kilęs ginčas dėl Įsakymo, kuriuo pareiškėja atleista iš pareigų,... 36. Byloje nustatyta, kad pareiškėja Finansų ministerijos Biudžeto departamente... 37. Lietuvos Respublikos finansų ministro 2017 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 1K-364... 38. 11 kategorijos vyresniojo specialisto pareigybė buvo panaikinta.... 39. Finansų ministras 2017 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 1K-364 „Dėl Finansų... 40. Nr. 1K-364 „Dėl Finansų ministerijos valstybės tarnautojų ir pareigybių... 41. Ministerija 2017 m. spalio 25 d. pranešimu Nr. IP-314 „Dėl pareigybės... 42. Finansų ministras 2017 m. gruodžio 7 d. įsakymu sudarė atrankos kriterijų... 43. Ministerijos kanclerio 2017 m. gruodžio 20 d. potvarkiu Nr. SP-372 „Dėl R.... 44. Pareiškėja su Potvarkiu nesutinka, teigia, kad nevyko realūs struktūriniai... 45. VTĮ 44 straipsnio 1 dalies 9 punkte nustatyta, kad valstybės tarnautojas... 46. Visų pirma, turi būti įvertinama, ar Ministerijoje vykdyta reorganizacija... 47. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – LVAT) praktikoje... 48. LVAT praktikoje nuosekliai laikomasi pozicijos, kad tam tikros institucijos... 49. A146-241/2011, A146-174/2011; sprendimus administracinėse bylose Nr.... 50. A62-1367/2011 ir kt.). LVAT dėl valstybės institucijos diskrecijos... 51. Nr. A146-2643/2011, A492-1954/2012, A520-3085/2012 ir kt.). Iš esmės... 52. (žr., pavyzdžiui, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. balandžio 27 d.... 53. Vertintina, ar pareigybės panaikinimas buvo realus, t. y. lyginama... 54. Pagal VTĮ 8 straipsnio 8 dalies 1 punktą valstybės tarnautojų pareigybių... 55. Atsižvelgus į anksčiau išdėstytas nuostatas, darytina išvada, kad... 56. Minėta, kad nustačius, jog referenčių pareigybės buvo perteklinės, visos... 57. Šiuo atveju darbdavys, įgyvendindamas VTĮ 43 straipsnio 1 dalies nuostatas,... 58. Atsakovė teigė, kad struktūriniai pertvarkymai buvo realūs, buvo... 59. Nustatyta, kad Ministerijos administraciją iki reorganizacijos sudarė 22... 60. Byloje nustatyta, kad pareiškėjos užimama pareigybė buvo panaikinta... 61. Teismo vertinimu, finansų ministras, įvertinęs pareigybių funkcijas,... 62. Pagal vyresniojo specialisto (A lygis 11 kategorija) pareigybės aprašymą (I... 63. Atsakovė, išanalizavusi ir įvertinusi referenčių atliekamas funkcijas,... 64. Teismo vertinimu, Finansų ministras, naudodamasis teisės aktuose suteikta... 65. Biudžeto departamento vyresniojo specialisto funkcijos yra nustatytos... 66. Tai, kad kiti valstybės tarnautojai, nesvarbu kokios kategorijos, gali atlikti... 67. Neginčijama, kad Biudžeto departamente išliko poreikis koordinuoti pavedimų... 68. Atsakovės struktūrinių pertvarkymų tikslas – plačiau naudoti... 69. Taigi, struktūriniai pokyčiai atlikti siekiant suefektyvinti veiklą,... 70. Pareiškėja teigia, kad jai apie pareigybės panaikinimą buvo pranešta likus... 71. Byloje nustatyta, kad pareiškėjos pareigybė buvo naikinama nuo 2018 m.... 72. Pareiškėja nenurodė ir byloje nenustatyta, kad ji turėjo būti įspėta... 73. Teismo vertinu, pareiškėjos garantijos, nurodytas VTĮ 43 straipsnio 1 dalyje... 74. Pareiškėja teigia, kad atsakovas jai nepasiūlė jokių laisvų pareigų,... 75. Atsakovė neginčijo, kad pareiškėjai nebuvo pasiūlytos kitos to paties... 76. Įvertinus byloje surinktą medžiagą, atsakovės argumentai, kad K. P.... 77. Pažymėtina, kad atsakovas neturėjo pareigos pareiškėjai siūlyti... 78. Pareiškėja šiuo atveju, siekdama užimti aukštesnės kategorijos pareigas,... 79. Pažymėtina, kad pareiškėjos skunde vertinti nurodytų Ministerijos... 80. Pareiškėjos teigimu, buvo neaiškūs Kriterijai. Pažymėtina, kad atrankos... 81. Sutiktina su atsakove, kad būtent pareigybės lygis ir kategorija yra... 82. B lygio 11 kategorijos (Bendrųjų reikalų vyresniojo specialisto) pareigas.... 83. Teismas konstatuoja, kad Potvarkis yra teisėtas ir pagrįstas, kurio,... 84. Be to, netenkinus skundo, pareiškėja neįgijo teisės į bylinėjimosi... 85. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 86. 88 straipsnio 1 punktu, 132 straipsnio 1 dalimi,... 87. Pareiškėjos R. R. skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 88. Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali...