Byla 2A-1650/2013
Dėl viešojo pirkimo sprendimų panaikinimo ir paslaugų pirkimo – pardavimo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis (pirkimo numeris 119826), trečiasis asmuo VĮ Valstybės žemės fondas

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Gintaro Pečiulio, Donato Šerno teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Arlitanus“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. sausio 10 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-668-619/2013 pagal ieškovo UAB „Arlitanus“ ieškinį atsakovui Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos dėl viešojo pirkimo sprendimų panaikinimo ir paslaugų pirkimo – pardavimo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis (pirkimo numeris 119826), trečiasis asmuo VĮ Valstybės žemės fondas.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą,

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė

4Nagrinėjamu atveju ginčas šioje byloje kilo dėl atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, kaip perkančiosios organizacijos, veiksmų, vertinant tiekėjų pasiūlymus, ir konkrečiai ieškovo UAB „Arlitanus“ pasiūlymą bei atmetant jį, kaip neatitinkantį konkurso sąlygų.

5Ieškovas UAB „Arlitanus“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas panaikinti atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos viešojo pirkimo komisijos 2012 m. liepos 23 d. raštu Nr. 1SD-(4.36)-1789 priimtą sprendimą atvirame konkurse „Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilygintų žemės sklypų planų rengimo ir įgyvendinimo paslaugos“ (pirkimo Nr. 119826) sudaryti preliminarią pasiūlymų eilę bei išvestinį šios komisijos sprendimą: 2012 m. rugpjūčio 7 d. raštu Nr. 1SD-(4.36)-1920 priimtą sprendimą pripažinti ieškovo pretenziją nepagrįsta ir ją atmesti, įpareigoti atsakovą leisti ieškovui pataisyti pirminiame pasiūlyme esančias aritmetines klaidas, įpareigoti atsakovą iš naujo sudaryti atviro konkurso „Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilygintų žemės sklypų planų rengimo ir įgyvendinimo paslaugos“ (pirkimo Nr. 119826) sudarytą preliminarią pasiūlymų eilę. Teismo posėdžiu metu ieškovas patikslino ieškinį, prašydamas taip pat pripažinti viešojo pirkimo atviro konkurso sąlygų 177 puslapyje nurodytas 1-4 pastabas dėl kainų proporcijų rodiklių nustatymo negaliojančiomis bei pripažinti negaliojančiomis ir panaikinti atsakovo su trečiuoju asmeniu sudarytas 2012 m. rugpjūčio 31 d. paslaugų pirkimo – pardavimo sutartis.

6Ieškovas nurodė, kad atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos vykdė atvirą konkursą „Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilygintų žemės sklypų planų rengimo ir įgyvendinimo paslaugos“ (toliau – Pirkimas), kuris buvo paskelbtas 2012 m. balandžio 3 d. centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS), pirkimo Nr. 119826. Ieškovas per CVP IS pateikė 2012 m. gegužės 23 d. pirminį pasiūlymą 8, 9 ir 14 pirkimo objekto dalims. Dar nepasibaigus galutiniam pasiūlymų pateikimo laikui (2012 m. rugsėjo 24 d. 10 val.), pastebėjęs aritmetines klaidas, jas ištaisė, 2012 m. gegužės 24 d. prisijungdamas prie viešųjų pirkimų informacinės sistemos pabandė pateikti pakoreguotą pasiūlymą kartu su ištaisytomis aritmetinėmis klaidomis, tačiau tą dieną dėl techninių kliūčių neveikiant prisijungimui prie CVP IS, ieškovas pateikė pakoreguotą pasiūlymą atsakovui per kurjerių tarnybą UAB „Megatomas“. Pakoreguotame pasiūlyme galutinė pasiūlymo kaina nesikeitė, o buvo tik pataisytos pastebėtos aritmetinės klaidos, t.y. teisingai suskaičiuotos kainų procentinės išraiškos. Atsakovas 2012 m. liepos 23 d. raštu Nr. 1SD-(4.36)-1789 informavo ieškovą, kad komisija išnagrinėjo ir įvertino 8, 9 bei 14 pirkimo objekto dalims pateiktų pasiūlymų medžiagą, nustatė pasiūlymų eilę, kurioje pirmiau minėto pirkimo objekto dalims laimėjusiu pripažino VĮ Valstybės žemės fondas. Atsakovo pagal viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 39 straipsnio 2 dalies 2 punktą ir pirkimo sąlygų 61.3 punktą ieškovo pasiūlymai 8, 9 ir 14 pirkimo objekto dalims buvo atmesti, nes pasiūlymuose nurodyta neteisinga kainų procentinė išraiška nei pirkimo dokumentuose.

7Ieškovas nurodė, kad atsakovas nepagrįstai nepripažino ieškovo padarytų aritmetinių klaidų ir pažeisdamas VPĮ bei pirkimo sąlygas neleido jų taisyti. Atsakovas privalėjo atsižvelgti į pateiktus įrodymus apie interneto tinklo strigimą. Aritmetinė klaida tiekėjo pasiūlyme negali būti vertinama kaip svarbus neatitikimas pirkimo dokumentams, o atsakovas, radęs pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, privalėjo paprašyti per jo nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtos kainos. Jei atsakovui leidus pataisyti aritmetines klaidas pasiūlyme ieškovas taisydamas jas atsisakytų kokių nors kainos sudedamųjų dalių ar papildytų kainą naujomis dalimis, tuomet tai nebūtų laikoma aritmetinės klaidos pašalinimu. Kadangi pirminiuose ieškovo atliktuose aritmetiniuose veiksmuose atsirado klaida, todėl buvo gautos netinkamos procentinės išraiškos pirminiame pasiūlyme, o ieškovui pataisius aritmetinę klaidą, buvo gauti teisingi paskaičiavimai. Nors ir yra nurodomi pirkimo dokumentų pastabose reikalavimai sudėtines kainos dalis pateikti konkrečiomis procentinėmis išraiškomis, tačiau tai jokiu būdu negali padaryti įstatymų ar pirkimo konkurso sąlygų nuostatų, leidžiančių taisyti pastebėtas aritmetinės klaidas, negaliojančiomis (VPĮ 39 str.1 str. bei pirkimo dokumentų 58 p.). Neteisingas procentų suskaičiavimas yra ieškovo aritmetinė klaida, kurią galima padaryti tik netinkamai atliekant aritmetinius skaičiavimus, o ne koks nors kainos sudedamosios dalies naujos atsiradimas ar radikalus keitimas visos pasiūlymo kainos.

8Atsakovas taip pat pažeidė pagrindinius VPĮ įtvirtintus lygiateisiškumo, nediskriminavimo, proporcingumo ir skaidrumo principus, viešą interesą, nes vadovavosi tik formaliomis konkurso sąlygų nuostatomis. Atsakovas konkurso sąlygose nenurodė aiškių kriterijų, kodėl būtent reikalaujama apskaičiuoti kainas taikant privalomai 35 ir 75 proc. sudedamąsias išraiškas, nesudarė galimybių ieškovui ištaisyti aritmetines klaidas. Atsakovas, remdamasis tik formaliais reikalavimais nurodytais pirkimo dokumentų 177 puslapio pastabų 1, 2, 3 ir 4 punktuose, „pamiršta“ tai, jog pateikdamas savo pasiūlymą jo formos ieškovas nekeitė, visas lentelės skiltis jis užpildė. Tai, kad kainos procentinės išraiškos yra neesminė šių pirkimų sąlyga, parodo tas faktas, jog šios pirkimo sąlygos yra įtrauktos į konkurso sąlygų tiktai pastabų skiltį. Pasiūlymo atmetimas yra neadekvati priemonė siekiamam paties pirkimo tikslui ir prieštarauja CK 1.5. straipsnyje bei VPĮ 3 straipsnyje įtvirtintam proporcingumo principui. Viešojo pirkimo laimėtojo pasiūlymas beveik 5 500 539 Lt brangesnis, todėl atsakovo veiksmai, kuomet jis vadovavosi tik antroje vietoje esančiam teikėjui naudingais keliais formaliais pirkimo dokumentų reikalavimais, pažeidžia VPĮ bei konkurso pirkimo dokumentų nuostatas, viešąjį interesą.

9Atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos nurodė, kad su ieškiniu nesutinka ir prašė atmesti kaip nepagrįstą. Atsakovas pažymėjo, kad ieškovas pateikė pasiūlymus 8, 9 ir 14 pirkimo objekto dalims. Pirkimo sąlygų 1 priedo lentelės 1-oje pastraipoje nurodyta, kad pasiūlyme natūra grąžinamų žemės sklypų, perduodamų neatlygintinai nuosavybėn lygiaverčių turėtiesiems žemės sklypų, suteikiamų neatlygintinai nuosavybėn žemės sklypų ir asmeninio ūkio žemės sklypų projektavimo 1 vnt. kaina negali viršyti 35 proc. šios kainos ir žemėtvarkos projekto įgyvendinimo paslaugų 1 vnt. 2.3.1, 2.3.2 ir 2.3.3 eilučių 5 skiltyje nurodytų kainų vidurkio sumos. Atsakovas nurodė, kad ieškovo pasiūlymuose 8 ir 9 pirkimo objekto dalims šis rodiklis neatitinka nustatytų reikalavimų (atitinkamai yra 37,5 proc. ir 40 proc.). Pirkimo sąlygų 1 priedo lentelės 1-oje pastraipoje nurodyta, kad pasiūlyme žemės sklypų pardavimui ir nuomai (išskyrus asmeninio ūkio žemės sklypus), taip pat žemės sklypų, perduodamų neatlygintinai naudoti ar patikėjimo teise projektavimo 1 vnt. kaina (pasiūlymo (pirkimo sąlygų 1 priedas) 1.2 eilutės 5 skiltis) negali būti didesnė nei 75 proc. pasiūlymo (pirkimo sąlygų 1 priedas) 1.1 eilutės 5 skiltyje nurodytos kainos. Ieškovo pasiūlymuose (8, 9, 14 pirkimo objekto dalims) šis rodiklis neatitinka nustatytų reikalavimų (jis atitinkamai yra net po 100 proc.). Pagal VPĮ 39 straipsnio 1 dalį tiekėjas negali patikslinti dokumentų taip, kad neatitinkantis pasiūlymas vėliau taptų atitinkančiu, todėl ieškovo pasiūlymus 8, 9 ir 14 pirkimo objekto dalims atmetė. Atsakovas pažymėjo, kad kiekvieną pirkimo objekto dalį sudaro atskiros paslaugos, kurių ekonominio pagrįstumo skaičiavimai nenurodomi, t.y. paslaugų įkainiai neskaidomi (nedetalizuojami). Atsakovas taip pat pažymėjo, kad kiekvienai atskirų paslaugų rūšiai privaloma nurodyti įkainį, pagal kurį bus užsakomos šios paslaugos pirkimo sutarties vykdymo metu (pagal poreikį) (pirkimo sąlygų 1 priedo lentelės 5 skiltis, tai išeities duomenys), pridėtinės vertės mokestį (toliau – PVM, tai taip pat išeities duomenys) (šios lentelės 6 skiltis). Atlikus aritmetinius veiksmus (susumavus paslaugų įkainį be PVM ir PVM) gaunamas šios lentelės 7 skilties rezultatas, o pastarąjį padauginus iš orientacinio paslaugų kiekio, gaunama paslaugų kaina už orientacinį kiekį, kuri įrašoma į 8 skiltį. Susumavus šios lentelės 8 skilties rezultatus gaunama visa pirkimo objekto dalies kaina, kuri yra skirta tik pasiūlymų eilei ir laimėjusiam pasiūlymui nustatyti (pirkimo sąlygų 62 punktas). Visuose ieškovo finansiniuose pasiūlymuose nurodyti aritmetiniai veiksmai buvo atlikti be priekaištų, todėl atsakovui nebuvo prievolės prašyti ištaisyti aritmetinių klaidų, nes jų pasiūlyme nebuvo. Atsakovas pirkimo sąlygose numatė, kaip įvertinti neproporcingai didelį ir mažą atskirų paslaugų įkainį (pirkimo sąlygų 61.6 punktas), todėl nustatė atitinkamas proporcijas, dėl kurių būtų galima išvengti tiekėjų piktnaudžiavimo vykdant pirkimo sutartį. Atsakovas pažymėjo, kad ieškovo pasiūlymas neatitiko pirkimo sąlygų, todėl privalėjo būti atmestas.

10Atsakovas nurodė, kad pagal pirkimo sąlygų 27, 48 punktus, pasiūlymas ir dokumentai turi būti pateikiami tik elektroninėmis priemonėmis, bet koks susirašinėjimas vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis. Ieškovas 2012 m. liepos 30 d. pretenzijoje nurodė, kad negavo atsakymo į jo 2012 m. gegužės 11 d. prašymą išaiškinti konkurso sąlygas bei kad priimant sprendimus dėl pirkimo pasiūlymo nebuvo įvertinta po pasiūlymų pateikimo raštu pateikta informacija. Atsakovas pažymėjo, kad ieškovo informacijos nustatyta tvarka negavo, tad medžiagos analizė pirkimo rezultatams negalėjo turėti įtakos. Ieškovas iki pirkimo rezultatų paskelbimo nebuvo pranešęs apie CVP IS gedimus ar negautus atsakymus į paklausimus, CVP IS sutrikimų pirkimo vykdymo metu atsakovas nenustatė, visų dalyvių (jų buvo net 18) pasiūlymai pateikti be trukdžių. Be to, ieškovo raštai nurodytomis datomis 2012 m. gegužės 11 d. ir 2012 m. gegužės 24 d. atsakovui įprastuose vokuose buvo pateikti tik 2012 m. rugpjūčio 3 d. Apie pirkimo pasiūlymų netikslumus ar pateikimo problemas viešojo konkurso komisijai nepranešė 2012 m. gegužės 24 d. vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūros metu dalyvavusi ir dalyvių registracijos lape pasirašiusi ieškovo atstovė. Dėl to atsakovui kyla abejonės dėl pretenzijoje nurodytų faktų bei ieškovo sąžiningo elgesio. Atsakovas pažymėjo, kad ieškovas nebandė įrodinėti, kad elgėsi rūpestingai ir prisijunginėjo iš kelių kompiuterių ar darbo vietų. Atsakovui nebuvo poreikio taikyti pirkimo sąlygų 58 punkto nuostatų dėl leidimo ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, kadangi tiekėjo pasiūlyme kainos apskaičiavimo aritmetinių klaidų nenustatyta. Atsakovas taip pat pažymėjo, kad ieškovas ieškinį grindžia viešųjų pirkimų principų pažeidimu, tačiau nenurodo nei jų pažeidimo esmės, nei turinio.

11Trečiasis asmuo VĮ Valstybės žemės fondas su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Trečiasis asmuo nurodė, kad paslaugų teikimo uždelsimas reikštų Vyriausybės prioritetinių planų sužlugdymą, o ieškovo privatūs interesai įgytų pranašumą. Atsakovas pažymėjo, kad iš atsakovo pateiktos teismui medžiagos darytina išvada, kad ieškovas kokybiškam ir savalaikiam žemės reformos darbų vykdymui neskiria reikiamo dėmesio, vilkina piliečiams nuosavybės teisių į žemę atkūrimo bylų rengimą, tuo pažeisdamas viešąjį interesą. Ieškovas pats buvo aplaidus ir nerūpestingas, kadangi pateiktas pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, todėl atsakovas pagrįstai atmetė ieškovo pasiūlymą (VPĮ 39 str. 2 d.), o ieškovo pateiktos kainos nėra tinkamai pagrįstos.

12II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

13Vilniaus apygardos teismas 2013 m. sausio 10 d. sprendimu nusprendė ieškovo UAB „Arlitanus“ ieškinį atsakovui Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos dėl viešojo pirkimo sprendimų panaikinimo ir paslaugų pirkimo - pardavimo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis, trečiasis asmuo VĮ Valstybės žemės fondas atmesti.

14Teismas ieškovo argumentus, kad atsakovas nepagrįstai nepripažino ieškovo padarytų aritmetinių klaidų ir pažeisdamas VPĮ bei pirkimo sąlygas neleido jų ištaisyti, atmetė kaip nepagrįstus. Teismas nustatė, kad pirkimo sąlygų 1 priedo lentelės 1-oje pastraipoje nurodyta, kad pasiūlyme natūra grąžinamų žemės sklypų, perduodamų neatlygintinai nuosavybėn lygiaverčių turėtiesiems žemės sklypų, suteikiamų neatlygintinai nuosavybėn žemės sklypų ir asmeninio ūkio žemės sklypų projektavimo 1 vnt. kaina negali viršyti 35 proc. šios kainos ir žemėtvarkos projekto įgyvendinimo paslaugų 1 vnt. 2.3.1, 2.3.2 ir 2.3.3 eilučių 5 skiltyje nurodytų kainų vidurkio sumos. Teismas konstatavo, kad ieškovo pasiūlymuose 8-ajai ir 9-ajai pirkimo objekto dalims šis rodiklis neatitinka nustatytų reikalavimų (atitinkamai yra 37,5 proc. ir 40 proc.). Pirkimo sąlygų 1 priedo lentelės 1-oje pastraipoje nurodyta, kad pasiūlyme žemės sklypų pardavimui ir nuomai (išskyrus asmeninio ūkio žemės sklypus), taip pat žemės sklypų, perduodamų neatlygintinai naudoti ar patikėjimo teise projektavimo 1 vnt. kaina (pasiūlymo (pirkimo sąlygų 1 priedas) 1.2 eilutės 5 skiltis) negali būti didesnė nei 75 proc. pasiūlymo (pirkimo sąlygų 1 priedas) 1.1 eilutės 5 skiltyje nurodytos kainos. Teismas nustatė, kad ieškovo pasiūlymuose (8, 9, 14 pirkimo objekto dalims) šis rodiklis neatitinka nustatytų reikalavimų (jis atitinkamai yra net po 100 proc.), o ieškovas šių faktų neginčijo.

15Teismas nurodė, kad pagal VPĮ 39 straipsnio 1 dalį, perkančioji organizacija negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo, pateikto atviro ar riboto konkurso metu, ar galutinio pasiūlymo esmės – pakeisti kainą ar padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus. Teismas konstatavo, kad ieškovo finansiniame pasiūlyme pirkimo objekto dalims visi aritmetiniai veiksmai nurodyti tinkamai, klaidų nenustatyta, todėl atsakovas neturėjo teisinio pagrindo prašyti ieškovą ištaisyti aritmetines klaidas. Be to, paslaugų kainų, nurodytų pasiūlymuose, skaičiavimų (nei įkainių sudedamųjų dalių, nei jų kainų) ar klaidų pagrindimo ieškovas nepagrindė, todėl nėra teisinio pagrindo teigti, kad ieškovas pasiūlyme padarė aritmetines klaidas.

16Teismas pažymėjo, kad pagal pirkimo sąlygų 27, 48 punktus, pasiūlymas perkančiai organizacijai turi būti pateikiamas tik elektroninėmis priemonėmis, dokumentai turi būti pateikti elektronine forma, bet koks susirašinėjimas vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.

17Teismas ieškovo į bylą pateiktą įrodymą, kad neveikė informacinė sistema, vertino kritiškai, nes ieškovas iki pirkimo rezultatų paskelbimo nebuvo pranešęs apie CVP IS gedimus ar negautus atsakymus į paklausimus, CVP IS sutrikimų pirkimo vykdymo metu nenustatė ir atsakovas, visų dalyvių (jų buvo net 18) pasiūlymai buvo pateikti be trukdžių, be to, apie jokius pirkimo pasiūlymų netikslumus ar pateikimo problemas viešojo pirkimo komisijai nepranešė 2012 m. gegužės 24 d. vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūros metu dalyvavusi ir dalyvių registracijos lape pasirašiusi ieškovo atstovė. Teismas taip pat pažymėjo, kad ieškovo raštai nurodytomis datomis, t.y. 2012 m. gegužės 11 d. ir 2012 m. gegužės 24 d., atsakovui įprastuose vokuose buvo pateikti tik 2012 m. rugpjūčio 3 d., t.y. jau po sprendimų dėl viešojo pirkimo priėmimo.

18Teismas ieškovo argumentus dėl konkurso sąlygų, nustatančių kainų proporcijas pripažinimo pertekline, neturinčia sąsajos su pirkimo tikslais, konkurso sąlyga dėl atsakovo klaidingos nuostatos, kad kainų proporcijų sąlyga yra konkurso pasiūlymo esmė bei argumentų, susijusių su tuo, kad atsakovas vadovaudamasis formaliomis konkurso sąlygų nuostatomis pažeidžia pagrindinius VPĮ įtvirtintus lygiateisiškumo, nediskriminavimo, proporcingumo ir skaidrumo principus, o perkančioji organizacija organizuodama ir vykdydama pirkimus privalo nepažeisti viešojo intereso, atmetė kaip nepagrįstus. Teismas nurodė, kad pagal VPĮ 32 straipsnio 1 dalį, perkančioji organizacija įpareigota išsiaiškinti, ar tiekėjas kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas. Perkančioji organizacija turi būti įsitikinusi savo sprendimo pagrįstumu, nepažeisti VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje nustatytų principų, 32 straipsnio 2 dalyje įtvirtinto draudimo dirbtinai riboti konkurenciją, turi racionaliai naudoti lėšas.

19Teismas nustatė, kad ieškovas nesikreipė į atsakovą savalaikiai įstatymo nustatyta tvarka dėl sąlygų išaiškinimo, pasiūlyme deklaravo sutikimą su sąlygomis ir jų esme, o faktiniai bylos duomenys patvirtina, kad ginčijamos sąlygos turinį suprato ir vėliau teikė pasiūlymą atsakovui, jau atitinkantį sąlygas, t.y. perskirstė kainų proporcijas atskiroms pasiūlymo dalims.

20Teismas taip pat pažymėjo, kad kiekvieną pirkimo objekto dalį sudaro atskiros paslaugos, jos gali būti perkamos nepriklausomai viena nuo kitos, kurių ekonominio pagrįstumo skaičiavimai nenurodomi, t.y. paslaugų įkainiai neskaidomi (nedetalizuojami), nenurodomos jų sudėtinės dalys, todėl atsakovas, vadovaujantis skaidrumo principu, nustatė pirkimo sąlygose kainų procentinę išraišką su tikslu įvertinti neproporcingai didelį ir mažą atskirų paslaugų įkainį (pirkimo sąlygų 61.6 p.), atitinkamas proporcijas, dėl kurių būtų galima išvengti tiekėjų piktnaudžiavimo vykdant pirkimo sutartį.

21Teismas nurodė, kad viešųjų pirkimų principų pažeidimai yra absoliutaus pobūdžio, dėl tokio viešųjų pirkimų principų pobūdžio ir reikšmės kasacinėje praktikoje įtvirtintos griežtos šių imperatyviųjų nuostatų pažeidimų nustatymo ir įrodinėjimo taisyklės, pagal kurias reikalaujama realiai įrodyti viešųjų pirkimų principų pažeidimo faktą, o ne tik remtis šių pažeidimų prielaida ir padariniais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 13 d. nutartis, civilinėje byloje IDT Biologija GmbH v. Lietuvos Respublikos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Nr. 3K-3-506/2009). Ieškovo argumentus, kad atsakovas pažeidė pagrindinius VPĮ įtvirtintus nediskriminavimo, proporcingumo ir skaidrumo principus, atmetė kaip nepagrįstus, kadangi leistinais įrodymais nepagrindė nei jų esmės, nei turinio (CPK 178 str.).

22Teismas nustatė, kad nėra pagrindo konstatuoti VPĮ nuostatų pažeidimų, todėl nusprendė atmesti ir ieškovo reikalavimus įpareigoti iš naujo sudaryti pasiūlymų eilę bei pripažinti sudarytas paslaugų pirkimo - pardavimo sutartis negaliojančiomis.

23III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

24Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „Arlitanus“ prašo Vilniaus apygardos teismo 2013 m. sausio 10 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškovo UAB „Arlitanus“ ieškinį tenkinti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

 1. Pirmosios instancijos teismas, neatsižvelgdamas į atsakovo pasirinktą vertinimo kriterijų, laikydamas, kad deklaravus mažiausios kainos kriterijų, pasiūlymus galima vertinti ir pagal subkriterijus, nenustatant jų lyginamojo svorio, neinformuojant apie jų svarbą, pažeidė VPĮ 39 straipsnio 4 dalies nuostatas, nesilaikė formuojamos teismų praktikos.
 2. Pirmosios instancijos teismo argumentas, kad ieškovas leistinais įrodymais nepagrindė nediskriminavimo, proporcingumo ir skaidrumo principų pažeidimų pirkime, atmestinas kaip nepagrįstas ir nemotyvuotas. Šiam teiginiui pagrįsti pirmosios instancijos teismas nurodė Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 13 d. nutartį, civilinėje byloje Nr. 3K-3-506/2009, tačiau šios kasacinio teismo civilinės bylos ir nagrinėjamos bylos ratio decidendi nesutampa. Cituojamoje byloje kilo ginčas dėl tiekėjo atitikties perkančiosios organizacijos keliamiems kvalifikaciniams reikalavimams. Nagrinėjamoje byloje ginčo dėl ieškovo atitikties kvalifikaciniams reikalavimams nėra.
 3. Kainų proporcijų nustatymas yra perteklinė, neturinti tiesioginio sąsajumo su pirkimo tikslais sąlyga, todėl yra neesminė viešojo pirkimo sąlyga. Šiuo atžvilgiu pripažintinas nepagrįstu ir pirmosios instancijos teismo motyvas, kad atsakovas nustatė proporcijas tam, kad būtų galima išvengti tiekėjų piktnaudžiavimo vykdant pirkimo sutartį. Pagal pirkimo sąlygas paslaugų kainos nėra skaidomos į atskiras sudedamąsias dalis. Paslauga laikoma atlikta, priimta ir apmokama tik pilnai atlikus visus reikiamus darbus, ir parengus projektą, ir atlikus matavimus vietoje.
 4. Pripažintina nepagrįsta ir pirmosios instancijos teismo išvada, jog kainų proporcijų sąlyga yra konkurso pasiūlymo esmė, todėl ieškovui netaikytina VPĮ 39 straipsnio 1 dalies nuostata, leidžianti ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtos kainos. Nepriklausomi vienas nuo kito paslaugų kainų ir jų vidurkių tarpusavio procentiniai santykiai nėra ekonomiškai pagrįsti ir nekeičia pasiūlymo esmės - pasiūlymo kainos. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovas sutinka pataisyti skaičiavimus pagal atsakovo pageidavimus, nekeičiant galutinės kainos, pripažintina, kad, priešingai nei teigiama skundžiamame sprendime, ši sąlyga nėra laikytina pasiūlymo esme.
 5. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. rugpjūčio 29 d. nutartimi nutarė ieškovo prašymą įpareigoti atsakovą sustabdyti viešojo pirkimo Nr. 119826 konkurso procedūras, nesudaryti viešojo pirkimo sutarties 8, 9 ir 14 pirkimo objekto dalims, kol bus išnagrinėtas pareikštas ieškinys, atmesti. Lietuvos apeliacinis teismas 2012 m. spalio 31 d. nutartimi nutarė panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 29 d. nutartį ir ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkinti. Atsakovas 2012 m. rugpjūčio 31 d. sudarė su trečiuoju asmeniu paslaugų pirkimo - pardavimo sutartis 8, 9 ir 14 pirkimo objekto dalims. Susipažinus su minėtomis sutartimis paaiškėjo naujos aplinkybės, tačiau į kurias nebuvo atsižvelgta nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme. Palyginus ieškovo ir trečiojo asmens nurodytas kainas dėl 8, 9 ir 14 pirkimo objekto dalių nustatyta, kad ieškovo siūlomos kainos yra 3 - 4 kartus mažesnės už trečiojo asmens pasiūlytas kainas, todėl darytina išvada, kad 35 proc. ir 75 proc. reikalavimai kainų tarpusavio proporciniams santykiams visiškai netenka bet kokios savo reikšmės.

25Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos prašo apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą, Vilniaus apygardos teismo 2013 m. sausio 10 d. sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

 1. Pagal pirkimo sąlygų 34 punktą tiekėjai kainos pasiūlymą privalo pateikti ir kainą išreikšti ir apskaičiuoti taip, kaip nurodyta pirkimo sąlygų 1 priede. Pirkimo sąlygų 1 priedo lentelės 1-oje pastaboje nurodyta, kad pasiūlyme natūra grąžinamų žemės sklypų, perduodamų neatlygintinai nuosavybėn lygiaverčių turėtiesiems žemės sklypų, suteikiamų neatlygintinai nuosavybėn žemės sklypų ir asmeninio ūkio žemės sklypų projektavimo 1 vnt. kaina negali viršyti 35 proc. šios kainos ir žemėtvarkos projekto įgyvendinimo paslaugų 1 vnt. 2.3.1, 2.3.2 ir 2.3.3 eilučių 5 skiltyje nurodytų kainų vidurkio sumos (pirkimo sąlygų 1 priedas). Ieškovo pasiūlymuose 8-ajai ir 9-ajai pirkimo objekto dalims šis rodiklis neatitinka nustatytų reikalavimų (atitinkamai yra 37,5 % ir 40 %). Pirkimo sąlygų 1 priedo lentelės 2-oje pastaboje nurodyta, kad pasiūlyme žemės sklypų pardavimui ir nuomai (išskyrus asmeninio ūkio žemės sklypus), taip pat žemės sklypų perduodamų neatlygintinai naudoti ar patikėjimo teise projektavimo 1 vnt. kaina (pasiūlymo (pirkimo sąlygų 1 priedas) 1.2 eilutės 5 skiltis) negali būti didesnė nei 75 proc. pasiūlymo (pirkimo sąlygų 1 priedas) 1.1 eilutės 5 skiltyje nurodytos kainos. Ieškovo pasiūlyme 8-ajai, 9-ajai ir 14-ajai pirkimo objekto dalims šis rodiklis neatitinka nustatytų reikalavimų (jis atitinkamai yra net po 100 %). Pagal VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 2 punktą ir pirkimo sąlygų 61.3 punktą ieškovo pasiūlymai 8, 9 ir 14 pirkimo objekto dalims atmesti kaip neatitinkantys pirkimo sąlygų reikalavimų.
 2. Ieškovas nurodė, kad pirkimo sąlygos yra neaiškios, perteklinės, tačiau iš bylos duomenų matyti, kad jis nesikreipė savalaikiai įstatymo nustatyta tvarka dėl sąlygų išaiškinimo, pasiūlyme deklaravo sutikimą su sąlygomis ir jų esme, o faktiniai bylos duomenys patvirtina, kad jis ginčijamos sąlygos turinį suprato ir vėliau teikė pasiūlymą atsakovui jau atitinkantį sąlygas, t.y. perskirstė kainų proporcijas atskiroms pasiūlymo dalims. Ieškovas akivaizdžiai painioja viešųjų pirkimų procedūrų etapus bei vertinimo kriterijus. Pirkimo sąlygose vienareikšmiškai įtvirtinta nuostata, kad pirkimo pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų (pirkimo sąlygų 62 p.), t. y. pagal šį kriterijų pasiūlymai gali būti vertinami tik tada, kai patikrinama, ar tiekėjo kvalifikacija atitinka nustatytus reikalavimus (pirkimo sąlygų 55, 56 p.), bei ar pats tiekėjo pasiūlymas atitinka nustatytus reikalavimus (pirkimo sąlygų 57-59 p.). Atsakovas pažymėjo, kad pirkimo sąlygoms ieškovo kvalifikacija atitiko, tačiau pats pasiūlymas neatitiko pirkimo sąlygų reikalavimų (pirkimo sąlygų 34 p., jų 1 priedas), t. y. pasiūlymas negalėjo būti laikomas lygiaverčiu ir negalėjo būti vertinamas ar bet kokiu aspektu palyginamas su pirkimo sąlygų reikalavimus atitinkančiais pasiūlymais (VPĮ 39 str. 8 d. bei pirkimo sąlygų 62 p.).
 3. Viešųjų pirkimų principų laikymasis ir tinkamas jų taikymas nėra tik besąlyginė VPĮ 3 straipsnio nuostatų laikymosi pareiga, bet ir viešųjų pirkimų tikslų pasiekimo garantas, todėl, sprendžiant dėl viešųjų pirkimų principų pažeidimo, būtina nustatyti, kokiais perkančiosios organizacijos veiksmais ir kokios viešojo pirkimo procedūros metu jie galėjo būti pažeisti.
 4. Visuose ieškovo finansiniuose pasiūlymuose nurodyti aritmetiniai veiksmai buvo atlikti be priekaištų. Tai faktas, užfiksuotas tiekėjo pasiūlyme, todėl atsakovui nebuvo pagrindo manyti, kad pasiūlyme yra aritmetinių klaidų, todėl jam neatsirado ir prievolė bei galimybė prašyti ištaisyti aritmetinių klaidų. Byloje neįrodyta, kokiu būdu ieškovo pateikti įrodymai dėl procentų dydžio apskaičiavimo galėtų patvirtinti aritmetinių klaidų egzistavimo faktą, t. y. ieškovas nei pasiūlyme, nei ieškinyje nenurodė tai detalizuojančių skaičių. Jokiu paslaugų kainų, nurodytų pasiūlymuose, skaičiavimų (nei įkainių sudedamųjų dalių, nei jų kainų) ar klaidų pagrindimo ieškovas nenurodė.
 5. Ieškovo argumentas, kad priimant sprendimus dėl pirkimo pasiūlymo, nebuvo įvertinta po pasiūlymų pateikimo termino raštu, perduotu per kurjerių tarnybą, pateikta informacija, keičianti CVP IS priemonėmis pateikto pasiūlymo turinį, atmestinas kaip nepagrįstas. Atsakovas minėtos informacijos nustatyta tvarka, t. y. CVP IS nei iki nustatyto termino, nei iki pretenzijos pateikimo dienos nėra gavęs, tad nurodytos medžiagos analizė pirkimo rezultatams negalėjo turėti įtakos. Atsakovas pažymėjo, kad ieškovas iki pirkimo rezultatų paskelbimo (pretenzijos pateikimo) nebuvo pranešęs apie CVP IS gedimus ar negautus atsakymus į paklausimus. Be to, ieškovo raštai nurodytomis datomis, t.y. 2012 m. gegužės 11 d. ir 2012 m. gegužės 24 d. atsakovui pateikti įprastuose vokuose tik 2012 m. rugpjūčio 3 d., t. y. priėmus sprendimus dėl pirkimo ir CVP IS priemonėmis pateikus pretenziją (vėliau nei po dviejų mėnesių nei minėtuose raštuose nurodyta data).
 6. Apie kokius nors pirkimo pasiūlymų netikslumus ar pateikimo problemas viešojo pirkimo komisijai nepranešė 2012 m. gegužės 24 d. vokų su elektroniniais pasiūlymais atplėšimo procedūros metu dalyvavusi ir dalyviu registracijos lape pasirašiusi ieškovo atstovė UAB „Arlitanus“ direktoriaus pavaduotoja A. D., o registracijos lentelės pastabų skiltyje jokios atžymos nėra. Ieškovo pateikta kompiuterio ekrano vaizdo kopija (be teksto vertimo į valstybinę kalbą) nebent galėtų patvirtinti faktą, kad prisijungimo prie sistemos problema sietina su ieškovo kompiuteriu ar jo tinklo infrastruktūra. Pažymėtina, kad ieškovas net nebandė įrodyti, kad jis elgėsi rūpestingai ir badė prisijungti iš kelių kompiuterių, kitos darbo vietos.

26IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

27Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

28Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Arlitanus“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. sausio 10 d. sprendimo, sprendžia, kad pagrindų, nurodytų CPK 329 bei 330 straipsniuose, dėl kurių skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas turėtų būti naikinamas apeliaciniame skunde išdėstytais argumentais, o taip pat CPK 329 straipsnio 2 dalyje numatytų absoliučių šio sprendimo negaliojimo pagrindų nėra.

29Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas atmetė ieškinį, nurodydamas, jog perkančioji organizacija nepažeidė VPĮ bei pirkimo sąlygose nustatyto reikalavimo atmesti pasiūlymą, jei kainų proporcijų rodiklis neatitinka pasiūlyme nurodytų kainų procentinės išraiškos, nes UAB „Arlitana“ pasiūlyme atliktas kainų proporcijų atskiroms pasiūlymo dalims perskirstymas negali būti traktuotinas kaip aritmetinės klaidos, kurias atsakovas privalėjo paprašyti ieškovą ištaisyti. Teismas taip pat nurodė, kad kainų proporcijų rodiklio nustatymas viešojo pirkimo sąlygose nėra perteklinė ir formali viešojo pirkimo sąlyga, todėl nėra pagrindo konstatuoti VPĮ nuostatų bei VPĮ įtvirtintų lygiateisiškumo, nediskriminavimo, proporcingumo, skaidrumo principų ir viešojo intereso pažeidimų.

30Apeliantas, nesutikdamas su tokiu teismo sprendimu, apeliaciniame skunde iš esmės nurodo dviejų grupių motyvus: pirma, apeliantas nesutinka su teismo išvada, jog atsakovas pagrįstai nelaikė kainų proporcijų atskiroms pasiūlymo dalims perskirstymo aritmetinėmis klaidomis, o ši viešojo pirkimo sąlyga nėra laikytina pasiūlymo esme, antra, apelianto nuomone, atsakovas, pastebėjęs ieškovo pasiūlyme aritmetines klaidas, privalėjo paprašyti ieškovą jas ištaisyti, todėl pažeidė VPĮ nuostatas ir VPĮ įtvirtintus lygiateisiškumo, nediskriminavimo, proporcingumo, skaidrumo principus ir viešąjį interesą. Dėl šių priežasčių, apelianto teigimu, atsakovas turėjo leisti ieškovui pataisyti pirminiame pasiūlyme esančias aritmetines klaidas.

31Teisėjų kolegija sprendžia, jog apeliaciniame skunde nurodyti argumentai neduoda pagrindo keisti ar naikinti pagrįsto ir teisingo pirmosios instancijos teismo sprendimo (CPK 185, 263 str.).

32Dėl faktinių bylos aplinkybių

33Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos vykdė atvirą konkursą „Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilygintų žemės sklypų planų rengimo ir įgyvendinimo paslaugos“, kuris buvo paskelbtas 2012 m. balandžio 3 d. centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, pirkimo Nr. 119826. Ieškovas per CVP IS pateikė 2012 m. gegužės 23 d. pirminį pasiūlymą 8, 9 ir 14 pirkimo objekto dalims.

34Atsakovas 2012 m. liepos 23 d. raštu Nr. 1SD-(4.36)-1789 informavo ieškovą, kad komisija išnagrinėjo ir įvertino 8, 9 bei 14 pirkimo objekto dalims pateiktų pasiūlymų medžiagą, nustatė pasiūlymų eilę, kurioje pirmiau minėto pirkimo objekto dalims laimėjusiu pripažino VĮ Valstybės žemės fondas. Atsakovo pagal viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 2 dalies 2 punktą ir pirkimo sąlygų 61.3 punktą, ieškovo pasiūlymai 8, 9 ir 14 pirkimo objekto dalims buvo atmesti, nes pasiūlymuose nurodyta neteisinga kainų procentinė išraiška nei pirkimo dokumentuose.

35Atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos 2012 m. rugpjūčio 31 d. sudarė su VĮ Valstybės žemės fondas paslaugų pirkimo – pardavimo sutartis dėl 8, 9 ir 14 pirkimo objekto dalių.

36Dėl aritmetinių klaidų ieškovo pasiūlymuose

37Nagrinėjant viešųjų pirkimų bylas, svarbu atsižvelgti į proceso koncentruotumo, ekonomiškumo, o taip pat sąžiningumo, teisingumo ir protingumo principus, kurie leidžia konkrečioje situacijoje užtikrinti priešingų interesų pusiausvyrą, taip pat atsižvelgti į konkrečios situacijos ypatumus (CPK 3, 7 str.). Todėl pažeidimai, neturėję įtakos konkurso skaidrumo, dalyvių lygiateisiškumo užtikrinimui ir laimėtojo išrinkimui, negali būti laikomi pakankamu pagrindu naikinti skundžiamus sprendimus.

38Apeliantas, nesutikdamas su skundžiamu teismo sprendimu, teigia, kad teismas nepagrįstai atmetė ieškovo ieškinį ir sprendė, kad perkančioji organizacija pagrįstai nepripažino ieškovo padarytų aritmetinių klaidų ir nepažeisdama VPĮ bei pirkimo sąlygų neleido jų ištaisyti.

39Apelianto nuomone, neteisingas procentų suskaičiavimas yra ieškovo aritmetinė klaida, kurią galima padaryti tik netinkamai atliekant aritmetinius skaičiavimus, o ne koks nors kainos sudedamosios dalies naujos atsiradimas ar radikalus keitimas visos pasiūlymo kainos. Aritmetinė klaida tiekėjo pasiūlyme negali būti vertinama kaip svarbus neatitikimas pirkimo dokumentams, o atsakovas, radęs pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, privalėjo paprašyti per jos nustatytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtos kainos. Jei atsakovui leidus pataisyti aritmetines klaidas pasiūlyme, ieškovas taisydamas jas atsisakytų kokių nors kainos sudedamųjų dalių ar papildytų kainą naujomis dalimis, tuomet tai nebūtų laikoma aritmetinės klaidos pašalinimu.

40Teisėjų kolegijos nuomone, šis apelianto argumentas atmestinas kaip nepagrįstas.

41VPĮ 2 straipsnio 21 dalyje nurodyta, kad pirkimo dokumentai – perkančiosios organizacijos raštu pateikiami tiekėjams dokumentai ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys, apibūdinantys perkamą objektą ir pirkimo sąlygas: skelbimas, kvietimas, techninė specifikacija, aprašomieji dokumentai, pirkimo sutarties projektas, kiti dokumentai ir dokumentų paaiškinimai (patikslinimai). VPĮ 24 straipsnio 2 dalyje nurodytos pirkimo dokumentų privalomos sudedamosios dalys yra prekių, paslaugų ar darbų pavadinimas, kiekis (apimtis), su prekėmis teiktinų paslaugų pobūdis, prekių tiekimo, paslaugų teikimo ar darbų atlikimo terminai (VPĮ 24 str. 2 d. 6 p.), techninė specifikacija (VPĮ 24 str. 2 d. 7 p.), pasiūlymo vertinimo kriterijai ir sąlygos (VPĮ 24 str. 2 d. 8 p.), informacija, kaip turi būti apskaičiuota ir išreikšta pasiūlymuose nurodoma kaina (VPĮ 24 str. 2 d. 12 p.) ir kiti.

42Pagal VPĮ 39 straipsnio, reglamentuojančio pasiūlymų vertinimą ir palyginimą, 2 dalies 2 punkto nuostatą, perkančioji organizacija pasiūlymą turi atmesti, jeigu pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. Analogiška nuostata yra įtvirtinta ir atsakovo paskelbto atviro konkurso ,,Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilygintų žemės sklypų planų rengimo ir įgyvendinimo paslaugos“ sąlygų 61.3. punkte, nustatanti pasiūlymo atmetimo pagrindus. Pagal minėtą 61.3 punktą komisija atmeta pasiūlymą, jeigu pasiūlymas neatitiko pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų (tiekėjo pasiūlyme nurodytas pirkimo objektas neatitinka reikalavimų, nurodytų techninėje specifikacijoje ir kt.).

43Kaip matyti iš atsakovo viešojo pirkimo komisijos 2012 m. liepos 19 d. protokolo, 2012 m. liepos 23 d. rašto „Dėl tiekėjų kvalifikacijos patikrinimo, pasiūlymų vertinimo, pasiūlymų eilės, laimėjusio pasiūlymo nustatymo ir pasiūlymų atmetimo“, ieškovo UAB „Arlitanus“ pasiūlymai buvo atmesti, nes pasiūlymuose nustatyti kainų rodikliai neatitiko pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų, t.y. pirkimo dalyse užfiksuota neteisinga kainų procentinė išraiška nei pirkimo dokumentų pastabose.

44Bylos duomenimis nustatyta, kad pirkimo objektas suskirstytas į 59 pirkimo objekto dalis pagal teritoriją. Ieškovas pateikė pasiūlymus 8, 9, 14 pirkimo objekto dalims. Pagal VPĮ 24 straipsnio 1 dalį perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose pateikia visą, išskyrus šiame įstatyme nustatytus atvejus, informaciją apie pirkimo sąlygas ir procedūras. Nagrinėjamoje byloje yra pateiktos atviro konkurso sąlygos žemės reformų žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo ir įgyvendinimo paslaugoms teikti, jų priedai. Minėtų sąlygų V skyriuje numatyti reikalavimai pasiūlymų rengimui, pateikimui ir keitimui. Šių sąlygų 34 punkte numatyta, kad pasiūlyme nurodoma kaina pateikiama litais, turi būti išreikšta ir apskaičiuota taip, kaip nurodyta pirkimo sąlygų 1 priede. Pirkimo sąlygų 1 priedo lentelės 1-oje pastraipoje nurodyta, kad pasiūlyme natūra grąžinamų žemės sklypų, perduodamų neatlygintinai nuosavybėn lygiaverčių turėtiesiems žemės sklypų, suteikiamų neatlygintinai nuosavybėn žemės sklypų ir asmeninio ūkio žemės sklypų projektavimo 1 vnt. kaina negali viršyti 35 proc. šios kainos ir žemėtvarkos projekto įgyvendinimo paslaugų 1 vnt. 2.3.1, 2.3.2 ir 2.3.3 eilučių 5 skiltyje nurodytų kainų vidurkio sumos. Pirkimo sąlygų 1 priedo lentelės 1-oje pastraipoje nurodyta, kad pasiūlyme žemės sklypų pardavimui ir nuomai (išskyrus asmeninio ūkio žemės sklypus), taip pat žemės sklypų, perduodamų neatlygintinai naudoti ar patikėjimo teise projektavimo 1 vnt. kaina (pasiūlymo (pirkimo sąlygų 1 priedas) 1.2 eilutės 5 skiltis) negali būti didesnė nei 75 proc. pasiūlymo (pirkimo sąlygų 1 priedas) 1.1 eilutės 5 skiltyje nurodytos kainos. Į bylą pateikti įrodymai patvirtina, kad ieškovo pateiktuose pasiūlymuose šie rodikliai neatitiko nustatytų pirkimo sąlygų reikalavimų, nes ieškovo pasiūlymuose 8, 9 pirkimo objekto dalims nustatytas rodiklis atitinkamai yra 37,5 proc. ir 40 proc., o 8, 9, 14 pirkimo objekto dalims rodiklis atitinkamai po 100 proc. Bylos duomenys patvirtina aplinkybę, kad apelianto pateikto pasiūlymo pirkimo dalyse buvo užfiksuota neteisinga kainų procentinė išraiška.

45Pagal VPĮ 39 straipsnio 1 dalies nuostatą perkančioji organizacija gali prašyti, kad dalyviai paaiškintų savo pasiūlymus, tačiau ji negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo, pateikto atviro ar riboto konkurso metu, ar galutinio pasiūlymo, pateikto konkurencinio dialogo metu, esmės – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus. Perkančioji organizacija, pasiūlymų vertinimo metu radusi pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, privalo paprašyti dalyvių per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtos kainos.

46Nustatyti ieškovo pateikto pasiūlymo neatitikimai pirkimo sąlygų reikalavimams – pasiūlyme nurodytų kainų proporcijų rodiklio neatitikimas pasiūlyme nurodytų kainų procentinei išraiškai – nėra kainos apskaičiavimo aritmetinės klaidos, kurias galima būtų ištaisyti, nekeičiant pasiūlymo esmės ir pirkimo sąlygų reikalavimų neatitinkančio pasiūlymo nepadarant atitinkančiu pirkimo sąlygų reikalavimus. Teisėjų kolegija pažymi, kad tiekėjas viešųjų pirkimų procedūrose privalo būti tikslus, t. y. kiekvieną konkurso sąlygą vykdyti tiksliai, kaip joje yra reikalaujama. Šis reikalavimas yra vienodas visiems pirkime dalyvaujantiems tiekėjams ir visi tiekėjai turi jo laikytis ir tai atitinka VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą lygiateisiškumo principą. Bylos duomenys paneigia apelianto teiginį, kad atsakovas, kaip perkančioji organizacija, radęs pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, privalėjo prašyti, kad ieškovas ištaisytų pasiūlyme esančias aritmetines klaidas ir pasiūlymo atmetimo klausimą spręsti tik terminui atsakyti į perkančiosios organizacijos prašymą pataisyti pasiūlyme aritmetines klaidas pasibaigus. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad paslaugų kainų, nurodytų ieškovo pasiūlymuose, skaičiavimų ar klaidų pagrindimo ieškovas neįrodė bei nepagrindė. Apeliacinės instancijos teismas pagal ieškovo pasiūlymo turinį bei duomenis ieškovo nurodomų aritmetinių klaidų nenustatė, todėl nėra teisinio pagrindo laikyti, kad ieškovo pasiūlyme padarytos klaidos yra aritmetinės klaidos. Pirma, kiekvieną pirkimo objekto dalį sudaro atskiros paslaugos, kurių ekonominio pagrįstumo skaičiavimai nenurodomi, t.y. paslaugų įkainiai neskaidomi, o kiekvienai atskirų paslaugų rūšiai privaloma buvo nurodyti įkainį, pagal kurį bus užsakomos šios paslaugos pirkimo sutarties vykdymo metu (pagal poreikį) (pirkimo sąlygų 1 priedo lentelės 5 skiltis, tai išeities duomenys), pridėtinės vertės mokestį (toliau – PVM, tai taip pat išeities duomenys) (šios lentelės 6 skiltis). Antra, atlikus aritmetinius veiksmus (susumavus paslaugų įkainį be PVM ir PVM) gaunamas šios lentelės 7 skilties rezultatas, o pastarąjį padauginus iš orientacinio paslaugų kiekio, gaunama paslaugų kaina už orientacinį kiekį, kuri įrašoma į 8 skiltį. Susumavus šios lentelės 8 skilties rezultatus gaunama visa pirkimo objekto dalies kaina, kuri yra skirta tik pasiūlymų eilei ir laimėjusiam pasiūlymui nustatyti (pirkimo sąlygų 62 p.). Kaip teisingai nurodė atsakovas, visuose ieškovo pasiūlymuose atlikti aritmetiniai veiksmai buvo atlikti tinkamai. Šią aplinkybę įrodo bei patvirtina ir į bylą pateikti ieškovo pasiūlymai. Kaip jau minėta, pagal VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 2 punkto nuostatą, perkančioji organizacija pasiūlymą turi atmesti, jeigu pasiūlymas neatitinka pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų. Nustačiusi, kad ieškovo pasiūlymas neatitinka pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų, perkančioji organizacija (atsakovas) pagrįstai tokį pasiūlymą atmetė, o pirmosios instancijos teismas neturėjo pagrindo šio sprendimo naikinti.

47Dėl pirkimo sąlygų patikslinimo

48Ieškovas 2012 m. liepos 30 d. pretenzijoje nurodė, kad atsakovui priimant sprendimus dėl pirkimo pasiūlymo nebuvo įvertinta po pasiūlymų pateikimo termino raštu, perduotu per kurjerį, pateikta informacija, keičianti CVP IS priemonėmis pateikto pasiūlymo turinį. Apeliantas apeliacinį skundą taip pat grindžia tuo argumentu, kad perkančioji organizacija (atsakovas) minėtos informacijos turinio neįvertino, todėl nepagrįstai tokį pasiūlymą atmetė, o pirmosios instancijos teismas turėjo pagrindo šį sprendimą panaikinti. Teisėjų kolegija nesutinka su minėtu apeliacinio skundo argumentu.

49Pagal VPĮ 17 straipsnio 1 dalies nuostatą, perkančioji organizacija ir tiekėjai gali bendrauti tarpusavyje bei keistis informacija paštu arba per kurjerį, faksu, elektroninėmis priemonėmis pagal šio straipsnio 4-6 dalių nuostatas, telefonu – esant 8 dalyje nurodytoms aplinkybėms, arba nurodytų būdų deriniu – taip, kaip pasirenka perkančioji organizacija. Taigi, vieno iš VPĮ nustatytų perkančiosios organizacijos ir tiekėjų bendravimo būdų ar šių būdu derinio pasirinkimas yra perkančiosios organizacijos prerogatyva. Tiekėjų sutikimo naudoti perkančiosios organizacijos pasirinktą bendravimo būdą įstatymas nereikalauja. Perkančioji organizacija, priimdama sprendimą dėl pirkimo, negali priimti kitokiu būdu pateikiamos informacijos, taip pat kitokiu būdu fiksuoti pasiūlymų pateikimo ar informacijos, t.y. negali būti priimami ir vertinami kartu su tinkamai pateiktais pasiūlymais nustatytai pasiūlymų pateikimo tvarkai prieštaraujantys pasiūlymai, taip pat kitokiu būdu gauti paklausimai ar informacija nesukuria perkančiajai organizacijai pareigos į juos reaguoti taip pat, kaip ir į pirkimo sąlygų reikalavimus atitinkančius paklausimus ir informaciją.

50Pagal VPĮ 29 straipsnio 4 dalį, kol nesuėjo pasiūlymų pateikimo terminas, tiekėjas gali pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą neprarasdamas teisės į savo pasiūlymo galiojimo užtikrinimą. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu perkančioji organizacija jį gavo prieš pasiūlymų pateikimo terminą. Šia nuostata aiškiai nustatomas pirkimo pasiūlymo ir pakeitimų dėl jo pateikimo pabaigos terminas, kuris fiksuojamas būtent gavimo perkančiojoje organizacijoje momentu.

51Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime pagrįstai nurodė, kad pagal pirkimo sąlygų 27, 48 punktus, pasiūlymas perkančiajai organizacijai turi būti pateikiamas tik elektroninėmis priemonėmis, dokumentai turi būti pateikti elektroninėmis priemonėmis, bet koks susirašinėjimas vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis. Teisėjų kolegija pažymi, kad ir pirkimo sąlygos gali būti paaiškinamos, patikslinamos tiekėjo iniciatyva, jam CVP IS susirašinėjimo priemonėmis kreipiantis į perkančiąją organizaciją (pirkimo sąlygų 44 p.). Dėl to teisėjų kolegija sprendžia, kad apelianto argumentas, kad laiku negalėjo pateikti atsakovui patikslinto pasiūlymo, kuriame buvo ištaisyta pirminiame pasiūlyme atsiradusi aritmetinė klaida, nes neveikė CVP IS, atmestinas kaip nepagrįstas. Į bylą pateikti įrodymai patvirtina, kad atsakovas patikslinto pasiūlymo nustatyta tvarka, t.y. CVP IS sistemoje nei iki nustatyto termino, nei iki minėtos pretenzijos pateikimo dienos, nėra gavęs, todėl teisėjų kolegija sprendžia, kad nurodytos medžiagos analizė pirkimo rezultatams negalėjo turėti įtakos. Pirma, teisėjų kolegija pagal bylos duomenis konstatuoja, kad ieškovas iki pirkimo rezultatų paskelbimo nebuvo pranešęs apie CVP IS gedimus pirkimo vykdymo metu ar negautus atsakymus į 2012 m. gegužės 11 d. ir 2012 m. gegužės 24 d. paklausimus, CVP IS sutrikimų vykdymo metu nenustatė ir atsakovas, visų dalyvių pasiūlymai pateikti be trukdžių. Antra, ieškovo minėti paklausimai atsakovui per kurjerių tarnybą įteikti tik 2012 m. rugpjūčio 3 d. Teisėjų kolegija pažymi, kad apie kokius nors pirkimo pasiūlymų netikslumus ar pateikimo problemas viešojo pirkimo komisijai nepranešė 2012 m. gegužės 24 d. vokų su elektroniniais pasiūlymais atplėšimo procedūros metu dalyvavusi ir dalyvių registracijos lape pasirašiusi tiekėjo atstovė. Teisėjų kolegija sprendžia, kad ieškovas nurodydamas teiginius dėl CVP IS sutrikimų ir negalėjimo pateikti patikslintos informacijos nustatytu laiku, nepateikė jokių tokius teiginius patvirtinančių įrodymų iki pirkimo pasiūlymo ir pakeitimų dėl jo pateikimo pabaigos termino (CPK 178 str.).

52Dėl kainų proporcijų nustatymo sąlygos teisėtumo bei pagrįstumo ir pasiūlymų vertinimo

53Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija pažymi, kad pagal formuojamą kasacinio teismo praktiką tiekėjams taikomas ribojimas ginčyti pirkimo sąlygas, o teismui – jas vertinti (išskyrus atvejus, kai teismas ex officio sprendžia dėl tokio būtinumo), jei pirkimo sąlygų teisėtumas kvestionuojamas bet kurioje vėlesnėje viešojo pirkimo stadijoje, kai perkančioji organizacija priima sprendimą (perkančioji organizacija įvertino tiekėjų kvalifikaciją, patikrino pasiūlymus, išrinko laimėtoją ir pan.), remdamasi šiomis sąlygomis, kurių tiekėjai neginčijo iš karto, kai apie jas jie sužinojo ar turėjo sužinoti (pvz., pirkimo sąlygų viešas paskelbimas). Tokiuose ginčuose teismai gali vertinti, ar perkančioji organizacija tinkamai dalyviams pritaikė pirkimo sąlygas, bet ne tai, ar jos (pirkimo sąlygos) yra teisėtos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. lapkričio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-436/2011; 2012 m. rugsėjo 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-408/2012).

54Ieškovas, vykstant pirkimo procedūroms, neginčijo pirkimo sąlygos dėl kainų proporcijų nustatymo teisėtumo, dėl šios sąlygos išaiškinimo, patikslinimo ar pakeitimo į atsakovą nesikreipė (pirkimo sąlygų 44 punktas), o minėtą sąlygą ginčyti pradėjo tik po to, kai jo pasiūlymas buvo atmestas. Be to, atsižvelgtina į tai, kad ieškovas pasiūlyme nurodė, kad teikdamas pasiūlymą sutinka su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis konkurso skelbime, paskelbtame CVP IS pirkimo sąlygose, kituose pirkimo dokumentuose, o faktiniai bylos duomenys patvirtina, kad ieškovas ginčijamos sąlygos turinį suprato. Nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija nekonstatuoja pagrindo šios pirkimo sąlygos teisėtumą vertinti ex officio viešojo intereso apsaugos tikslu.

55Teisėjų kolegija, vertindama byloje nustatytas ir nenuginčytas aplinkybes bei bylai spręsti aktualias teisės normas, konstatuoja, kad ginčijama pirkimo sąlyga buvo taikoma visiems pirkimo dalyviams, byloje nenustatyta, kad kitiems dalyviams būtų taikomos kokios nors išimtys ar kad ieškovui būtų sudarytos nepalankesnės sąlygos įgyvendinti 34 punkte ir pirkimo sąlygų 1 priedo lentelės reikalavimus. Todėl ginčo atveju nėra pagrindo konstatuoti, kad atsakovas pirkimo dalyviams, tarp jų ir ieškovui, netinkamai pritaikė pirkimo sąlygą dėl kainų proporcijų nustatymo.

56Teisėjų kolegija pažymi, kad, atsižvelgiant į lygiateisiškumo principą, tiekėjams turi būti suteiktos vienodos galimybės pateikti savo pasiūlymus, taip užtikrinant efektyvią jų konkurenciją. Šis reikalavimas taikomas tiek tiekėjams, jiems rengiant pasiūlymus, tiek perkančiajai organizacijai juos vertinant. Jo įgyvendinimą užtikrina VPĮ 24 straipsnio 8 dalies nuostata, kad pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių. Teisėjų kolegija sprendžia, kad ginčo konkurso sąlygoje nurodyti reikalavimai yra pagrįsti objektyviu perkančiosios organizacijos poreikiu gauti tinkamos kokybės jai reikalingas prekes ir paslaugas. Apeliantas neįrodė šios sąlygos neaiškumo ar neteisėtumo, užkertančio galimybę jam pateikti tinkamą pasiūlymą, o į bylą pateikti įrodymai patvirtina, kad ieškovas vėliau teikė atsakovui pasiūlymą perskirstęs kainų proporcijas atskiroms pasiūlymo dalims. Tiekėjai perkamų objektų kainos pasiūlymą privalėjo pateikti ir kainą išreikšti ir apskaičiuoti taip kaip nurodyta pirkimo sąlygų 1 priede, nes atsakovas pirkimo sąlygose nustatė atitinkamas kainų proporcijas, dėl kurių būtų galima išvengti tiekėjų piktnaudžiavimo vykdant pirkimo sutartį.

57Atsakovo argumentas, kad pirmosios instancijos teismas, neatsižvelgdamas į atsakovo pasirinktą vertinimo kriterijų, laikydamas, kad deklaravus mažiausios kainos kriterijų, pasiūlymus galima vertinti ir pagal subkriterijus, nenustatant jų lyginamojo svorio, neinformuojant apie jų svarbą, pažeidė VPĮ 39 straipsnio 4 dalies nuostatas, atmestinas kaip nepagrįstas. Bylos duomenimis nustatyta, kad pirkimo sąlygose vienareikšmiškai įtvirtinta nuostata, kad pirkimo pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų (pirkimo sąlygų 62 p.). Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal VPĮ 39 straipsnio 7 dalies punktą, perkančioji organizacija, norėdama priimti sprendimą sudaryti pirkimo sutartį, turi pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką nedelsdama įvertinti pateiktus dalyvių pasiūlymus, šio įstatymo 32 straipsnio 8 dalyje nustatytu atveju patikrinti tiekėjo, kurio pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus gali būti pripažintas laimėjusiu, atitiktį minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams, nustatyti pasiūlymų eilę (išskyrus atvejus, kai pasiūlymą pateikti kviečiamas tik vienas tiekėjas arba pasiūlymą pateikia tik vienas tiekėjas) ir laimėjusį pasiūlymą. Teisėjų kolegija pažymi, kad apeliaciniame skunde ieškovas painioja viešųjų pirkimų procedūrų etapus su pasiūlymo vertinimo kriterijais. Kaip teisingai nurodo atsakovas, pirkimo pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų tik tada, kai patikrinama, ar tiekėjo kvalifikacija atitinka nustatytus reikalavimus ir tiekėjo pasiūlymas atitinka pirkimų sąlygų reikalavimus (pirkimo sąlygų 55,56, 57-59, 62 p.).

58Dėl VPĮ įtvirtintų principų

59Apeliantas apeliacinį skundą taip pat grindžia tuo argumentu, jog atsakovas pirkimo vykdymo metu pažeidė VPĮ įtvirtintus nediskriminavimo, proporcingumo, skaidrumo principus, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nustatė, kad kasacinėje teismų praktikoje yra įtvirtintos griežtos šių imperatyviųjų nuostatų pažeidimų nustatymo ir įrodinėjimo taisyklės. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija atmeta tokius apelianto apeliacinio skundo argumentus kaip nepagrįstus.

60Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas yra nurodęs, kad viešųjų pirkimų tikslas - vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai (atlikti pirkimą Įgaliojusiai perkančiajai organizacijai) ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas (3 straipsnio 2 dalis). įstatymu siekiama užtikrinti racionalų valstybes biudžeto lesų naudojimą, kokybišką prekių ir paslaugų, reikalingų užtikrinti valstybes ir savivaldybių darnią ir tinkamą veiklą gavimą skatinti konkurenciją ir rinkos plėtrą, garantuoti lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principus, įgyvendinti priemones, atsižvelgiant į Nacionalines kovos su korupcija programos tikslus ir uždavinius. Perkančioji organizacija turi užtikrinti, jog atliekant viešo konkurso procedūras ir nustatant laimėtoją bus laikomasi lygiateisiškumo, dalyvių ir jų pasiūlymų nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų. Išvardytų principų laikymasis garantuoja, kad bus pasiekti atliekamo viešo konkurso tikslai ir bus išvengta galimų nesąžiningos konkurencijos prielaidų viešo konkurso procedūroje. Taigi viešųjų pirkimų principų laikymasis ir tinkamas jų taikymas nėra tik besąlyginė perkančiųjų organizacijų Viešųjų pirkimu įstatymo 3 straipsnio nuostatų laikymosi pareiga, bet ir viešųjų pirkimų tikslų pasiekimo garantas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Sigma Telas v. AB Rytų skirstomieji tinklai“, bylos Nr. 3K-3-416/2005, 2005 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Litekso“ v. VŠĮ Biržų ligoninė, bylos Nr. 3K-3-623/2005; 2007 m. lapkričio 5 d nutartis civilinėje byloje UAB „Vilniaus kapitalinė statyba“ v. UAB „ Vinges statyba , bylos Nr. 3K-3-458/2007).

61Teisėjų kolegija sprendžia, kad nėra pagrindo nesutikti su pirmosios instancijos teismo išvada, kad ieškovas leistinais įrodymais nepagrindė viešųjų principų pažeidimo fakto, pirmosios instancijos ir apeliacinės instancijos teismuose rėmėsi tik pažeidimų prielaida. Teisėjų kolegijos nuomone, nagrinėjamu atveju teisiškai reikšmingas yra įrodinėjimo pareigos šalims paskirstymas, o ne įrodinėjimo turinys. Teisėjų kolegija pažymi, kad viešųjų pirkimų principų pažeidimai yra absoliutaus pobūdžio, dėl tokio viešųjų pirkimų principų pobūdžio ir reikšmės kasacinėje teismo praktikoje įtvirtintos griežtos šių imperatyviųjų nuostatų pažeidimų nustatymo ir įrodinėjimo taisyklės, pagal kurias reikalaujama realiai įrodyti viešųjų principų pažeidimo faktą, o ne tik remtis šių pažeidimų prielaida.

62Dėl viešojo pirkimo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis

63Teisėjų kolegijos nuomone, kadangi ieškovo pasiūlymai buvo atmesti pagrįstai, o VĮ Valstybės žemės fondas pasiūlymai yra tinkami ir VĮ Valstybės žemės fondas pagristai buvo pripažintas ieškiniu ginčijamų šio konkurso dalių laimėtoju, sudarytos viešojo pirkimo sutartys yra teisėtos ir pagrindo jų naikinti nėra. Šios sutartys jokių VPĮ imperatyvių normų ir principų nepažeidžia. Be to, iš ieškovo ieškinio matyti, kad reikalavimas pripažinti šias sutartis negaliojančiomis yra išvestinis iš kitų ieškinio reikalavimų. Todėl atmetus ieškinio reikalavimus, negali būti tenkinamas ieškinio reikalavimas dėl viešojo pirkimo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis.

64Kiti apelianto apeliacinio skundo argumentai nėra teisiškai reikšmingi skundžiamo teismo sprendimo teisėtumui bei pagrįstumui, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl jų nepasisako.

65Remdamasi tuo, kas išdėstyta, vadovaudamasi ištirtų bylos rašytinių įrodymų visuma, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino byloje surinktus įrodymus, tinkamai taikė materialinės bei procesinės teisės normas, nenukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisminės praktikos, dėl to skundžiamas teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, naikinti jį apeliacinio skundo motyvais nėra pagrindo. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 1 d. nutartis byloje Nr.3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-107/2010; 2011 m. vasario 15 d. nutartis byloje Nr. Nr. 3K-3-52/2011; ir kt.). Šiuo atveju teisėjų kolegija pritaria pirmosios instancijos teismo nustatytoms bylos aplinkybėms ir jų teisiniam įvertinimui.

66Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas ir jo naikinti apeliaciniame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo, todėl apeliacinis skundas atmetamas, o pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

67Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad apeliacinis skundas atmetamas, klausimo dėl ieškovo UAB „Arlitanus“ patirtų bylinėjimosi išlaidų nesprendžia.

68Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. spalio 31 d. nutartimi byloje taikytos laikinosios apsaugos priemonės, kuriomis sustabdytos atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos vykdomo viešojo pirkimo (Nr. 119826) konkurso procedūros 8, 9 ir 14 pirkimo objekto dalims, uždrausta sudaryti viešojo pirkimo sutartis su pirkimo laimėtoju, jeigu viešojo pirkimo sutartys sudarytos – sustabdytas sudarytų sutarčių vykdymas. Apeliacinės instancijos teismui atmetus ieškovo apeliacinį skundą, pirmosios instancijos teismo sprendimas, kuriuo atmestas ieškinys, įsiteisėjo, todėl turi būti panaikinamos byloje taikytos laikinosios apsaugos priemonės (CPK 150 str. 2 d.).

69Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

70Vilniaus apygardos teismo 2013 m. sausio 10 d. sprendimą palikti nepakeistą.

71Panaikinti Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. spalio 31 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones – įpareigoti atsakovą Nacionalinę žemės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos sustabdyti viešojo pirkimo Nr. 119826 konkurso procedūras 8, 9 ir 14 pirkimo objekto dalims, nesudaryti viešojo pirkimo sutarties 8, 9 ir 14 pirkimo objekto dalims, kol bus neišnagrinėtas ieškinys; jeigu viešojo pirkimo sutartis sudaryta – įpareigoti atsakovą sustabdyti sudarytos sutarties vykdymą viešojo pirkimo sutarties 8, 9 ir 14 pirkimo objekto dalims.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą,... 3.
 1. Ginčo esmė
...
4. Nagrinėjamu atveju ginčas šioje byloje kilo dėl atsakovo Nacionalinės... 5. Ieškovas UAB „Arlitanus“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas... 6. Ieškovas nurodė, kad atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės... 7. Ieškovas nurodė, kad atsakovas nepagrįstai nepripažino ieškovo padarytų... 8. Atsakovas taip pat pažeidė pagrindinius VPĮ įtvirtintus lygiateisiškumo,... 9. Atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos nurodė,... 10. Atsakovas nurodė, kad pagal pirkimo sąlygų 27, 48 punktus, pasiūlymas ir... 11. Trečiasis asmuo VĮ Valstybės žemės fondas su ieškiniu nesutiko ir prašė... 12. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 13. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. sausio 10 d. sprendimu nusprendė ieškovo... 14. Teismas ieškovo argumentus, kad atsakovas nepagrįstai nepripažino ieškovo... 15. Teismas nurodė, kad pagal VPĮ 39 straipsnio 1 dalį, perkančioji... 16. Teismas pažymėjo, kad pagal pirkimo sąlygų 27, 48 punktus, pasiūlymas... 17. Teismas ieškovo į bylą pateiktą įrodymą, kad neveikė informacinė... 18. Teismas ieškovo argumentus dėl konkurso sąlygų, nustatančių kainų... 19. Teismas nustatė, kad ieškovas nesikreipė į atsakovą savalaikiai įstatymo... 20. Teismas taip pat pažymėjo, kad kiekvieną pirkimo objekto dalį sudaro... 21. Teismas nurodė, kad viešųjų pirkimų principų pažeidimai yra absoliutaus... 22. Teismas nustatė, kad nėra pagrindo konstatuoti VPĮ nuostatų pažeidimų,... 23. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 24. Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „Arlitanus“ prašo Vilniaus apygardos... 25. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba prie... 26. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 27. Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo... 28. Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal... 29. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas atmetė ieškinį,... 30. Apeliantas, nesutikdamas su tokiu teismo sprendimu, apeliaciniame skunde iš... 31. Teisėjų kolegija sprendžia, jog apeliaciniame skunde nurodyti argumentai... 32. Dėl faktinių bylos aplinkybių... 33. Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba prie... 34. Atsakovas 2012 m. liepos 23 d. raštu Nr. 1SD-(4.36)-1789 informavo ieškovą,... 35. Atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos 2012 m.... 36. Dėl aritmetinių klaidų ieškovo pasiūlymuose... 37. Nagrinėjant viešųjų pirkimų bylas, svarbu atsižvelgti į proceso... 38. Apeliantas, nesutikdamas su skundžiamu teismo sprendimu, teigia, kad teismas... 39. Apelianto nuomone, neteisingas procentų suskaičiavimas yra ieškovo... 40. Teisėjų kolegijos nuomone, šis apelianto argumentas atmestinas kaip... 41. VPĮ 2 straipsnio 21 dalyje nurodyta, kad pirkimo dokumentai – perkančiosios... 42. Pagal VPĮ 39 straipsnio, reglamentuojančio pasiūlymų vertinimą ir... 43. Kaip matyti iš atsakovo viešojo pirkimo komisijos 2012 m. liepos 19 d.... 44. Bylos duomenimis nustatyta, kad pirkimo objektas suskirstytas į 59 pirkimo... 45. Pagal VPĮ 39 straipsnio 1 dalies nuostatą perkančioji organizacija gali... 46. Nustatyti ieškovo pateikto pasiūlymo neatitikimai pirkimo sąlygų... 47. Dėl pirkimo sąlygų patikslinimo... 48. Ieškovas 2012 m. liepos 30 d. pretenzijoje nurodė, kad atsakovui priimant... 49. Pagal VPĮ 17 straipsnio 1 dalies nuostatą, perkančioji organizacija ir... 50. Pagal VPĮ 29 straipsnio 4 dalį, kol nesuėjo pasiūlymų pateikimo terminas,... 51. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime... 52. Dėl kainų proporcijų nustatymo sąlygos teisėtumo bei pagrįstumo ir... 53. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija pažymi, kad pagal... 54. Ieškovas, vykstant pirkimo procedūroms, neginčijo pirkimo sąlygos dėl... 55. Teisėjų kolegija, vertindama byloje nustatytas ir nenuginčytas aplinkybes... 56. Teisėjų kolegija pažymi, kad, atsižvelgiant į lygiateisiškumo principą,... 57. Atsakovo argumentas, kad pirmosios instancijos teismas, neatsižvelgdamas į... 58. Dėl VPĮ įtvirtintų principų ... 59. Apeliantas apeliacinį skundą taip pat grindžia tuo argumentu, jog atsakovas... 60. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas Viešųjų pirkimų įstatymo... 61. Teisėjų kolegija sprendžia, kad nėra pagrindo nesutikti su pirmosios... 62. Dėl viešojo pirkimo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis... 63. Teisėjų kolegijos nuomone, kadangi ieškovo pasiūlymai buvo atmesti... 64. Kiti apelianto apeliacinio skundo argumentai nėra teisiškai reikšmingi... 65. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, vadovaudamasi ištirtų bylos rašytinių... 66. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios... 67. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad apeliacinis skundas atmetamas,... 68. Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. spalio 31 d. nutartimi byloje taikytos... 69. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 70. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. sausio 10 d. sprendimą palikti nepakeistą.... 71. Panaikinti Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. spalio 31 d. nutartimi taikytas...