Byla 2YT-7317-512/2020
Dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys EOS Credit Funding DAC, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, J. T., antstolis A. S

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėjas Egidijus Mickevičius,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos I. G. skundą dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys EOS Credit Funding DAC, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, J. T., antstolis A. S.,

3Teismas

Nustatė

4pareiškėja kreipėsi į antstolį su skundu, prašydama panaikinti 2020 m. birželio 11 d. patvarkymą Nr. S1e-54163, kuriuo įpareigota pateikti susitarimą su ekspertu ar ekspertine įstaiga dėl skolininkei nuosavybės teise priklausančios transporto priemonės OPEL ZAFIRA-A, valstybinis Nr. ( - ), pilnos ekspertizės turto vertei nustatyti, pagal eksperto ar ekspertinės įstaigos pateiktus duomenis į antstolio depozitinę sąskaitą įmokėti reikalingą sumą ekspertizės kaštams padengti. Teigia, jog jai nustatytas 50 proc. neįgalumo lygis, gauna valstybės skirtą netekto darbingumo pensiją, niekur nedirba, kito turto ir pajamų neturi, dėl to yra nepajėgi samdyti ekspertus transporto priemonės vertei nustatyti. Transporto priemonė nuosavybės teise priklauso skolininkės motinai O. G., tik įregistruota skolininkės vardu.

5Antstolis A. S. 2020 m. birželio 16 d. patvarkymu Dėl skundo nagrinėjimo Nr. S1e-55496 pareiškėjos skundo netenkino ir skundą kartu su vykdomąja byla perdavė nagrinėti teismui. Patvarkyme, kuriuo pareiškėjos skundo netenkino, antstolis nurodė, jog 2020 m. birželio 4 d. patvarkymu Nr. S1e-51330 Dėl areštuoto turto vertės nustatymo antstolis nustatė, atsižvelgiant į realią šios dienos rinkos situaciją, internetinėse svetainėse skelbiamus pardavimus, skolininkei I. G. nuosavybės teise priklausančios transporto priemonės OPEL ZAFIRA-A, valstybinis Nr. ( - ) vertę 800 Eur. Pareiškėja nesutikdama su minėtu antstolio patvarkymu, 2020 m. birželio 9 d. pateikė skundą, kuris buvo įvertintas kaip prieštaravimas antstolio nustatytai areštuoto turto rinkos vertei. Todėl 2020 m. birželio 11 d. buvo priimtas skundžiamas patvarkymas dėl ekspertinės įstaigos skyrimo. Mano, jog pareiškėja siekia vilkinti turto įkainojimą. Visi antstolio veiksmai, susiję su areštuoto turto rinkos kainos nustatymu, atitinka Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 681 ir 682 straipsnio reikalavimus.

6Teismas konstatuoja:

7rašytine bylos medžiaga nustatyta, jog antstolio A. S. žinioje yra vykdomoji byla Nr. 0010/17/04743 pradėta vykdyti, pagal 2017 m. lapkričio 9 d. Klaipėdos miesto apylinkės teismo vykdomąjį raštą Nr. e2-3400-889/2017 dėl 1710,40 Eur skolos ir 5 procentų metinių palūkanų išieškojimo iš skolininkės I. G. išieškotojo EOS Credit Funding DAC naudai (2019 m. birželio 14 d. patvarkymu Nr. Sld-66415 pradinis išieškotojas BIGBANK AS filialas pakeistas nauju - EOS Credit Funding DAC); vykdomoji byla Nr. 0010/19/08871, pradėta vykdyti pagal 2018 m. birželio 14 d. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų vykdomąjį raštą Nr. 2FB-27-904/2018 dėl 200 Eur skolos išieškojimo iš skolininkės I. G. išieškotojo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos naudai; vykdomoji byla Nr. 0010/19/10703, pradėta vykdyti pagal 2019 m. spalio 25 d. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų vykdomąjį raštą Nr. e2SP-9276-512/2018 dėl 421,92 Eur skolos išieškojimo iš skolininkės I. G. išieškotojo J. T. naudai.

82017 m. gruodžio 7 d. turto arešto aktu Nr. S1b-100867 vykdomojoje byloje Nr. 0010/17/04743 areštuota skolininkei I. G. (T.) nuosavybės teise priklausanti transporto priemonės OPEL ZAFIRA-A, valstybinis Nr. ( - ) (v.b. Nr. 0010/17/04743 l. 117-119).

92020 m. birželio 4 d. patvarkymu Nr. S1e-51330 Dėl areštuoto turto vertės nustatymo 2017 m. gruodžio 7 d. turto arešto aktu Nr. S1b-100867 vykdomojoje byloje Nr. 0010/17/04743 areštuotos skolininkei I. G. nuosavybės teise priklausančios transporto priemonės OPEL ZAFIRA-A, valstybinis Nr. ( - ), vertė nustatyta 800 Eur (v.b. Nr. 0010/17/04743 l. 273-279).

10Nesutikdama su areštuoto turto nustatyta verte, 2020 m. birželio 9 d. skolininkė antstoliui pateikė skundą, kurį antstolis laikė prieštaravimais dėl antstolio nustatytos turto vertės.

112020 m. birželio 11 d. priimtas patvarkymas Nr. S1e-54163 dėl ekspertinės įstaigos skyrimo, kuriuo antstolio padėjėjas įpareigojo skolininkę per 7 darbo dienas nuo patvarkymo gavimo dienos pateikti susitarimą su ekspertu ar ekspertine įstaiga dėl skolininkei nuosavybės teise priklausančios transporto priemonės OPEL ZAFIRA-A, valstybinis Nr. ( - ) pilnos ekspertizės turto vertei nustatyti, pagal eksperto ar ekspertinės įstaigos pateiktus dokumentus į antstolio depozitinę sąskaitą įmokėti sumą, reikalingą ekspertizės kaštams padengti, nustatė, kad areštuotos transporto priemonės ekspertizė turi būti atlikta per 30 dienų nuo piniginių lėšų įmokėjimo į antstolio depozitinę sąskaitą (b. l. 7-8).

12Pareiškėja nesutinka su priimtu 2020 m. birželio 11 d. patvarkymu Nr. S1e-54163 dėl ekspertinės įstaigos skyrimo.

13Vykdymo procesas yra imperatyviai reglamentuojamas viešosios teisės (proceso teisės) normų, todėl visi dalyviai – skolininkas, išieškotojas ir antstolis – privalo griežtai laikytis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) bei jo pagrindu priimtų teisės aktų nustatytos teismų sprendimų vykdymo tvarkos. Vykdydamas vykdomuosius dokumentus, antstolis privalo imtis visų teisėtų priemonių tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų (Antstolių įstatymo 3 straipsnio 1 dalis).

14CPK 681 straipsnio nustatytose areštuoto skolininko turto įkainojimo taisyklėse reikalaujama, kad skolininko turtas būtų įkainotas rinkos kainomis, atsižvelgiant į turto nusidėvėjimą bei į arešto metu dalyvaujančių išieškotojo ir skolininko nuomones. Jeigu skolininkas ar išieškotojas prieštarauja antstolio atliktam įkainojimui arba jei antstoliui kyla abejonių dėl turto vertės, antstolis turto vertei nustatyti skiria ekspertizę. Vykdymo proceso metu įkainoto turto vertei pasikeitus, antstolio patvarkymu turtas gali būti perkainojamas laikantis šiame straipsnyje nustatytos tvarkos. Skolininkas ar išieškotojas, dalyvavę areštuojant turtą, prieštaravimus dėl turto įkainojimo gali pareikšti ne vėliau kaip per tris darbo dienas, skaičiuojant nuo turto arešto dienos. Skolininkas ir išieškotojas, nedalyvavę areštuojant turtą, prieštaravimus dėl turto įkainojimo gali pareikšti ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo tos dienos, kurią gavo turto arešto aktą. Jeigu šiame straipsnyje nustatyta tvarka turto vertę nustatė ekspertas, tai areštuoto turto verte laikoma eksperto nustatyta turto vertė. Pagal įstatymą vykdymo procese areštuotas turtas turi būti įkainotas objektyviai, kaina, maksimaliai artima esančiai laisvojoje rinkoje turto kainai. Įstatymas antstoliui nustato pareigą ir suteikia realias galimybes taip įkainoti areštuotą turtą, kad įkainojimas atitiktų galimas realias rinkos kainas ir optimaliai atitiktų tiek išieškotojo, tiek skolininko interesus (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. balandžio 23 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-7-90/2009 ir joje nurodytą kasacinio teismo praktiką; 2018 m. spalio 11 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-344-421/2018).

15Kasacinio teismo praktikoje nurodoma, jog proporcingumo ir interesų derinimo principai užtikrina galimybę išieškotojui ir skolininkui išsakyti savo nuomonę dėl įkainojamo turto vertės, nors antstolis, įkainodamas turtą, ir neturi pareigos atsižvelgti nei į išieškotojo, nei į skolininko siūlomą kainą. Tačiau, skolininkui ar išieškotojui prieštaraujant antstolio atliktam įkainojimui arba jei kyla abejonių dėl turto vertės, antstolis jai nustatyti skiria ekspertizę, kurioje nustatyta vertė yra laikoma turto verte (CPK 681 straipsnio 4 dalis) (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. balandžio 18 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-215/2014; 2012 m. kovo 6 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-83/2012). Taigi pagrindas turto rinkos vertės nustatymo ekspertizės skyrimui yra pagrįstos antstolio abejonės dėl turto vertės, arba skolininko ir/ar išieškotojo prieštaravimai dėl antstolio atlikto įkainojimo.

16Nors teisingas, įstatymo reikalavimus atitinkantis skolininko turto įkainojimas – visų pirma antstolio pareiga, kurią vykdyti jis privalo nepaisydamas to, kaip vykdymo proceso šalys naudojasi savo procesinėmis teisėmis, vykdymo procese tiek ieškotojas, tiek skolininkas turi būti aktyvūs ir patys domėtis vykdymo eiga, sąžiningai naudotis įstatymo suteiktomis teisėmis bei pareigomis, skolininkas ar jo atstovas privalo bendradarbiauti su antstoliu ir aktyviai padėti jam greitai ir tinkamai įvykdyti sprendimą (CPK 640, 644 straipsniai).

17CPK 682 straipsnis numato ekspertizės skyrimo tvarką vykdymo procese, antstolio veiksmus gavus skolininko ar išieškotojo prieštaravimus.

18Nagrinėjamu atveju, vykdomosios bylos duomenimis nustatyta, jog atlikdamas vykdymo veiksmus antstolis įkainojo transporto priemonę 2020 m. birželio 4 d. patvarkymu Nr. S1e-51330, atsižvelgdamas į realią šios dienos rinkos situaciją, internetinėse svetainėse skelbiamus pardavimus. Pareiškėja (skolininkė) nesutikdama su nustatyta verte pateikė skundą, kurį antstolis laikė prieštaravimais dėl nustatytos turto vertės. Taigi byloje nustatyti CPK 681 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti pagrindai antstoliui priimti skundžiamą 2020 m. birželio 11 d. patvarkymą. Skolininkas ar išieškotojas, prieštaraujantys dėl antstolio nustatytos turto vertės, turi prieš skiriant ekspertizę sumokėti į antstolio depozitinę sąskaitą sumas, būtinas už ekspertizės atlikimą (CPK 682 straipsnio 3 dalis). Nurodytos aplinkybės sudaro pagrindą išvadai, jog priimdamas skundžiamą patvarkymą, antstolis vykdymo procesą reglamentuojančių teisės aktų nuostatų nepažeidė (CPK 185 straipsnis).

19Iš pateikto pareiškėjos skundo matyti, kad pareiškėja iš esmės nesutinka su antstolio įpareigojimu į antstolio depozitinę sąskaitą įmokėti sumą, reikalingą ekspertizės kaštams padengti, motyvuodama savo sunkia turtine padėtimi. Pažymėtina, kad remiantis CPK 682 straipsnio 4 dalimi skolininkas ar išieškotojas motyvuotu prašymu gali kreiptis į antstolį, kad atidėtų šio straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytų sumų mokėjimą, o išieškotojas – kad visiškai ar iš dalies atleistų nuo mokėjimo bei šias sumas apmokėtų iš antstolio lėšų. Prie prašymo turi būti pridedami įrodymai, patvirtinantys, kad šių sumų mokėjimą būtina atidėti, iš dalies ar visiškai nuo jo atleisti. Antstolis, atsižvelgdamas į turtinę prašytojų padėtį, savo rašytiniu patvarkymu gali atidėti išlaidų mokėjimą iki turto realizavimo pabaigos, visiškai ar iš dalies atleisti nuo sumų, būtinų ekspertams ir ekspertinėms įstaigoms, sumokėjimo arba prašymą atmesti. Byloje duomenų, kad pareiškėja (skolininkė) būtų pateikusi antstoliui tokį prašymą ir antstolis jį būtų išsprendęs patvarkymu, nėra. Išaiškintina, kad pareiškėja dėl sumų už ekspertizės atlikimą sumokėjimo atidėjimo turi teisę kreiptis su motyvuotu prašymu į antstolį, o nesutikdama su antstolio patvarkymu, ji skųsti CPK 510 straipsnyje nustatyta tvarka.

20Teismas atkreipia dėmesį, kad vadovaujantis kasacinio teismo praktika skolininko turtinė padėtis, kaip CPK 682 straipsnio 4 dalyje nustatytas pagrindas prašyti atidėti už ekspertizę mokėtiną sumą, turi būti aiškinama ir taikoma atsižvelgiant į vykdymo proceso tikslus bei jame dalyvaujančių asmenų interesus. Skolininkas vykdymo procese turi pareigą ne tik įvykdyti savo prievolę išieškotojui, bet ir atlyginti visas vykdymo išlaidas, įskaitant ir ekspertams mokėtinas sumas, kurias antstolis privalo sumokėti vykdydamas antstolio funkcijas. Vien tik aplinkybė, kad skolininko turtinė padėtis yra tokia, kad jis neturi lėšų sumokėti už ekspertizę, savaime nėra pagrindas atidėti mokėjimą. Įstatymų leidėjas visų pirma atidėjimo klausimo sprendimą siejo su aplinkybėmis, kurios objektyviai gali būti nustatytos pagal vykdomosios bylos duomenis, ir kurias įvertinęs antstolis gali priimti sprendimą dėl mokėjimo atidėjimo – realizuojamo ar areštuoto turto verte, išieškotojo naudai išieškoma suma bei vykdymo išlaidų dydžiu. Pagrindinė CPK 682 straipsnio 4 dalies taikymo sąlyga yra tikimybė padengti atidėtą mokėjimo už ekspertizę sumą iš realizuojamo turto vertės (pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-442/2012).

21Be to, pareiškėja teigia, jog areštuota transporto priemonė yra ne jos, o jos mamos O. G. nuosavybė. Vykdomosios bylos Nr. 0010/17/04743 duomenimis areštuota transporto priemonė yra registruota pareiškėjos vardu, registre pareiškėja nurodyta kaip transporto priemonės savininkė. LITEKO duomenimis 2018 m. gruodžio 10 d. Klaipėdos apylinkės teismo sprendimu, be kita ko, po santuokos nutraukimo pareiškėjai asmeninės nuosavybės teise priteistas automobilis OPEL ZAFIRA-A, valstybinis Nr. ( - ) (civilinė byla Nr. e2SP-9276-512/2018). Jokių įrodymų, jog transporto priemonė būtų perleista tretiesiems asmenims byloje nėra (ir negalėjo būti perleista, nes transporto priemonė turto arešto aktu yra areštuota).

22Nagrinėjamu atveju, darytina išvada, jog antstolis, atlikdamas vykdymo veiksmus, CPK nuostatų, reglamentuojančių areštuoto turto įkainojimo tvarką nepažeidė, pareiškėjos skunde nurodytos aplinkybės nesudaro pagrindo pripažinti, jog antstolis atliko neteisėtus veiksmus, skundas laikytinas nepagrįstu, todėl netenkintinas (CPK 513 straipsnis).

23Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–292, 513 straipsniais,

Nutarė

24pareiškėjos I. G. skundo dėl antstolio veiksmų netenkinti.

25Nutartis per septynias dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos teismui, skundą paduodant per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėjas Egidijus... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos I.... 3. Teismas... 4. pareiškėja kreipėsi į antstolį su skundu, prašydama panaikinti 2020 m.... 5. Antstolis A. S. 2020 m. birželio 16 d. patvarkymu Dėl skundo nagrinėjimo Nr.... 6. Teismas konstatuoja:... 7. rašytine bylos medžiaga nustatyta, jog antstolio A. S. žinioje yra vykdomoji... 8. 2017 m. gruodžio 7 d. turto arešto aktu Nr. S1b-100867 vykdomojoje byloje Nr.... 9. 2020 m. birželio 4 d. patvarkymu Nr. S1e-51330 Dėl areštuoto turto vertės... 10. Nesutikdama su areštuoto turto nustatyta verte, 2020 m. birželio 9 d.... 11. 2020 m. birželio 11 d. priimtas patvarkymas Nr. S1e-54163 dėl ekspertinės... 12. Pareiškėja nesutinka su priimtu 2020 m. birželio 11 d. patvarkymu Nr.... 13. Vykdymo procesas yra imperatyviai reglamentuojamas viešosios teisės (proceso... 14. CPK 681 straipsnio nustatytose areštuoto skolininko turto įkainojimo... 15. Kasacinio teismo praktikoje nurodoma, jog proporcingumo ir interesų derinimo... 16. Nors teisingas, įstatymo reikalavimus atitinkantis skolininko turto... 17. CPK 682 straipsnis numato ekspertizės skyrimo tvarką vykdymo procese,... 18. Nagrinėjamu atveju, vykdomosios bylos duomenimis nustatyta, jog atlikdamas... 19. Iš pateikto pareiškėjos skundo matyti, kad pareiškėja iš esmės nesutinka... 20. Teismas atkreipia dėmesį, kad vadovaujantis kasacinio teismo praktika... 21. Be to, pareiškėja teigia, jog areštuota transporto priemonė yra ne jos, o... 22. Nagrinėjamu atveju, darytina išvada, jog antstolis, atlikdamas vykdymo... 23. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso... 24. pareiškėjos I. G. skundo dėl antstolio veiksmų netenkinti.... 25. Nutartis per septynias dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos gali būti...