Byla eA-2444-575/2019
Dėl įsakymo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Ramūno Gadliausko, Ričardo Piličiausko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Arūno Sutkevičiaus,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo V. K. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. birželio 12 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo V. K. skundą atsakovui Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos dėl įsakymo panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

51.

6Pareiškėjas V. K. (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į teismą su skundu, prašydamas panaikinti Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ir atsakovas, ir Tarnyba) direktoriaus 2018 m. kovo 2 d. įsakymą Nr. V4-104 ,,Dėl nuobaudos bankroto administratoriui V. K. skyrimo“ (toliau – ir Įsakymas).

72.

8Pareiškėjas paaiškino, kad bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – ir BUAB) ,,L.“ (toliau – ir bendrovė, ir įmonė) bankroto administratoriumi paskirta uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) ,,A.“, kuri su pareiškėju sudarė pavedimo sutartį. Pagal šią sutartį pareiškėjui pavesta atlikti BUAB ,,L.“ bankroto procedūras. BUAB ,,L.“ 2017 m. sausio 17 d. išregistruota iš juridinių asmenų registro.

93.

10Tarnyba gavusi Vilniaus apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus 2017 m. spalio 27 d. nutarimą (toliau – ir Nutarimas) dėl pareiškėjo pradėto ikiteisminio tyrimo Nr. 02-7-00015-16 nutraukimo, atliko neplaninį pareiškėjo veiklos patikrinimą ir 2018 m. vasario 26 d. surašė galutinę išvadą ,,Dėl bankroto administratoriaus V. K. veiklos“ (toliau – ir Išvada). Išvadoje konstatuota, kad pareiškėjas administruodamas įmonę pažeidė Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. 1K-286 patvirtinto Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso (toliau – ir Elgesio kodeksas) 6.1 ir 6.3 punktus, kadangi aktyviai reiškė susidomėjimą ir norą įsigyti įmonės turtą, Išvadoje pasiūlyta pareiškėjui skirti nuobaudą – įspėjimą.

114.

12Atsižvelgiant į Išvadą pareiškėjui buvo paskirta tarnybinė nuobauda – įspėjimas. Išvadoje nurodyti pažeidimai grindžiami ikiteisminio tyrimo duomenimis. Tyrimo metu buvo surinkti duomenys apie tai, kad 2016 m. lapkričio 4 d. picerijoje ,,Pica Max“ pareiškėjas BUAB ,,L.“ direktoriui priminė, kad jie tarėsi, jog pareiškėjas pirks bendrovės akcijas ir priekaištavo, kad bendrovės direktorius ir direktoriui atstovaujantis asmuo nepasiėmė pinigų, kuriuos jis buvo atvežęs kaip atlygį už planuojamas įsigyti akcijas. Išvadoje ir Nutarime nurodyta, kad pareiškėjas galimai nereikalavo kyšio, bet domėjosi, ar iš šios bendrovės direktoriaus ir akcininko galės įsigyti įmonės turtą. Būtent šie pareiškėjo veiksmai buvo įvertinti kaip Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ir Įstatymas) 11 straipsnio 6 dalies pažeidimas ir šiuo pagrindo atsakovas konstatavo profesinės kompetencijos principų nesilaikymą.

135.

14Pareiškėjo teigimu, drausminės atsakomybės klausimas gali būti keliamas už akivaizdžius ir šiurkščius profesinės veiklos pažeidimus, kai profesinės pareigos yra vykdomos aiškiai aplaidžiai. Nepakanka nustatyti tik akivaizdžios klaidos padarymą. Pažeidimas turėtų sukelti tam tikras pasekmes – pažeisti asmenų teises ar interesus ar sukelti kitokios žalos padarymą. Pareiškėjo manymu, drausminė atsakomybė jam buvo paskirta atsižvelgus į įrašytą pokalbį tarp jo ir įmonės direktoriaus bei jam atstovaujančio asmens, subjektyvų liudytojų vertinimą, tačiau pareiškėjas pateikė įvykusio pokalbio savo vertinimą ir nurodė, kad tai buvo tik jo nuomonė. Neplaninio patikrinimo metu jokių tiesioginių įrodymų, kurie pagrįstų akivaizdų įstatymo pažeidimą, nebuvo gauta.

156.

16Tarnyba nepagrindė, jog pareiškėjas aplaidžiai vykdė pareigas, ar kad pažeidimas nesukėlė tam tikrų neigiamų pasekmių (nebuvo pažeistos įmonės ar jos kreditorių teisės ar teisėti interesai, nebuvo sukelta kitokia žala). Atsakovas neteisingai sprendė, jog nustatytas pažeidimas yra toks profesinės veiklos pažeidimas, už kurį yra būtina konkrečiu atveju taikyti asmeniui profesinę atsakomybę, todėl Išvados pagrindu priimtas Įsakymas nepagrįstas ir neteisėtas.

177.

18Atsakovas Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atsiliepime į pareiškėjo skundą prašė jį atmesti.

198.

20Atsakovas nurodė, kad ikiteisminio tyrimo duomenų pagrindu nustatyta, jog pareiškėjas domėjosi galimybėmis įsigyti Bendrovės turtą. Pareiškėjas bendrovės vadovui ir jo interesams atstovaujančiam asmeniui siūlė parduoti jam bendrovės turtą, netgi galimai buvo atvežęs atlygį. Duomenų, kad ši išvada būtų nuginčyta ar nepagrįsta, nėra, todėl pareiškėjo argumentai, kad tai buvo tik nuomonė, nepagrįstas. Vien minėta aplinkybė prieštarauja bankroto administratorių etikos standartams. Pareiškėjo reiškiamas susidomėjimas pirkti įmonės turtą, laikomas neetišku ir pažeidžiančiu reikalavimą elgtis profesionaliai vykdant bankroto procedūras. Nors patikrinimo metu nebuvo nustatyta, kad pareiškėjas būtų įgijęs įmonės turtą, tačiau minėtos aplinkybės nėra laikomos pateisinančiomis pareiškėjo elgesį. Bankroto administratoriui yra taikomi aukštesni veiklos ir atsakomybės standartai, pareiškėjas privalo užtikrinti savo veiklos skaidrumą.

219.

22Atsakovo teigimu, pareiškėjo padarytas pažeidimas yra akivaizdus, todėl patikrinimo metu nustatytų faktų pakako konstatuoti, jog buvo pažeidžiamas teisės aktas. Skundžiamas Įsakymas pagrįstas teisės aktų normomis ir nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis – paties pareiškėjo paaiškinimais, duotais ikiteisminio tyrimo institucijai. Pareiškėjas buvo supažindintas su Išvados projektu, tačiau jokių pastabų, papildomų argumentų neteikė.

23II.

2410.

25Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. birželio 12 d. sprendimu pareiškėjo skundą atmetė.

2611.

27Teismas nustatė, kad Tarnyba, gavusi Vilniaus apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus informaciją apie nutrauktą ikiteisminį tyrimą ir pareiškėjo galbūt padarytą drausminį nusižengimą, atliko patikrinimą ir parengė Išvadą; Tarnybos direktorius skundžiamu Įsakymu skyrė pareiškėjui tarnybinę nuobaudą – įspėjimą. Tarnybinė nuobauda paskirta už tai, kad pareiškėjas, vykdydamas BUAB ,,L.“ bankroto administratoriaus pareigas, domėjosi galimybėmis įsigyti administruojamos bendrovės turtą. Pareiškėjas bendrovės vadovui ir jo interesams atstovaujančiam asmeniui siūlė parduoti bendrovės turtą. Tyrimo metu pareiškėjo nustatyti ketinimai nebuvo nuginčyti. Tarnybos direktorius rėmėsi Įstatymo 11 straipsnio 6 dalimi, Elgesio kodekse įtvirtintais profesinės kompetencijos principais bei konstatavo, kad pareiškėjo, kaip bankroto administratoriaus, aktyvus domėjimasis administruojamos bendrovės turtu prieštarauja bankroto administratorių etikos standartams, t. y. reikalavimui elgtis profesionaliai, laikantis įstatymų. Tarnyba įvertino, jog tai, kad pareiškėjas bendrovės turto realiai neįgijo, ši aplinkybė nėra laikoma pateisinančia pareiškėjo elgesį.

2812.

29Vertindamas skundžiamo Įsakymo teisėtumą ir pagrįstumą, teismas vadovavosi Įstatymo 11 straipsnio 6 dalimi, Elgesio kodekso 6.1 ir 6.3 punktais, kuriuose įtvirtintas reikalavimas administratoriui elgtis profesionaliai.

3013.

31Teismas nesutiko su pareiškėjo argumentais, jog atsakomybės klausimas gali būti keliamas tik už iki galo įvykdytus pažeidimus, kurių pagrindu būtų padaryta akivaizdi žala. Tyrimo metu surinkti įrodymai leido nustatyti, kad pareiškėjo ir BUAB ,,L.“ atstovų susitikimų metu buvo aptarinėjamos bendrovei priklausančio turto pardavimo aplinkybės bei pareiškėjo siekis savarankiškai įsigyti bendrovės turtą. Pagal Įstatymo 11 straipsnio 6 dalies nuostatas administratorius negali turėti teisinio suinteresuotumo bylos baigtimi, pirkti įmonės turtą, atstovauti pirkėjui jį perkant, todėl ikiteisminio tyrimo metu surinkti duomenys Tarnybai leido daryti išvadą apie pareiškėjo savarankiškus veiksmus siekiant įsigyti bankrutuojančios bendrovės turtą ir to pakako, kad Tarnyba turėtų teisinį pagrindą šiuos pareiškėjo veiksmus vertinti kaip pažeidžiančius Etikos kodekso 6.1, 6.3 punktų reikalavimus. Teismas pažymėjo, kad pareiškėjas ikiteisminio tyrimo metu ir paaiškinimuose Tarnybai akcentuodamas, kad bendrovės atstovų išvados dėl kyšio reikalavimo, pareiškėjo siekio įsigyti bendrovės turtą savarankiškai yra tik subjektyvi bendrovės atstovų nuomonė, ikiteisminio tyrimo metu šiuo aspektu nustatytų aplinkybių priešingai neįrodė.

3214.

33Teismas darė išvadą, kad Tarnyba patikrinimo metu pagrįstai nustatė, kad pareiškėjo, kaip BUAB ,,L.“ bankroto administratoriaus, veiksmai nesuderinami su administratoriaus pareiga įstatymų nustatyta tvarka veikti itin sąžiningai, rūpestingai, atidžiai ir kvalifikuotai siekiant užtikrinti, kad bankroto procedūra būtų maksimaliai naudinga kreditoriams ir bankrutuojančiai įmonei. Teismo vertinimu, pareiškėjui paskirta nuobauda atitiko pažeidimo pobūdį ir mastą, todėl laikytina proporcinga. Nenustatęs aplinkybių, dėl kurių nuobauda turėtų būti panaikinta, teismas konstatavo, kad ginčijamas Įsakymas yra teisėtas ir pagrįstas, jo naikinti pareiškėjo skunde nurodytais ar kitais motyvais nėra teisinio pagrindo.

34III.

3515.

36Pareiškėjas V. K. apeliaciniame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. birželio 12 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo skundą tenkinti.

3716.

38Pirmosios instancijos teismo sprendimas neteisėtas ir nepagrįstas, nes teismas, konstatuodamas, kad pareiškėjo veiksmai pažeidė Įstatymo 11 straipsnio 6 dalies reikalavimus, savo teiginius grindė ikiteisminio tyrimo metu surinktais duomenimis, tačiau jokių nurodytų duomenų neanalizavo. Pareiškėjas nedalyvavo tiriant nurodytus duomenis (jų turinį) ir taikant drausminę nuobaudą nebuvo apklaustas ar nurodyta (pasiūlyta) dėl šių duomenų pasisakyti ar juos pakomentuoti.

3917.

40Pareiškėjas pabrėžia, kad 2017 m. spalio 27 d. Nutarime nurodytos aplinkybės nėra prejudiciniai faktai kaip tai numato Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 182 straipsnio nuostatos ir neatitinka Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos (toliau – ir ABTĮ) įstatymo 56 straipsnio nustatytų, įrodymams keliamų reikalavimų. Tai yra išvestinis dokumentas, kuriame yra pateikta prokuroro nuomonė, tačiau nurodyti duomenys, kurie neva patvirtintų išvadą apie pareiškėjo savarankiškus veiksmus, siekiant įsigyti bankrutuojančios bendrovės turtą, nėra analizuojami. Todėl darytina išvada, kad Įsakymas priimtas be jokių įrodymų.

4118.

42Pokalbis tarp pareiškėjo ir BUAB „L.“ buvusio vadovo dėl bendrovės turto pardavimo aplinkybių vyko. Bankrutuojančios įmonės turto pardavimo-pirkimo klausimas yra privaloma bankroto proceso dalis ir vien aplinkybė, kad buvo apie tai kalbama su buvusiais bendrovės vadovais, nereiškia jokių neteisėtų bankroto administratoriaus veiksmų. Pareiškėjas nesutinka, kad turėjo suinteresuotumą, kas yra būtina sąlyga konstatuojant Įstatymo 11 straipsnio 6 dalies pažeidimą. Iš ginčijamo pirmos instancijos teismo sprendimo matyti, kad pareiškėjo siekis savarankiškai įsigyti turtą (suinteresuotumas) yra vertinamas tik pagal bendrovės vadovų supratimą, pateiktą ikiteisminio tyrimo metu. Teismo sprendime nėra pateikti jokie kiti akivaizdūs įrodymai, patvirtinantys tokias buvusių vadovų išvadas. Pareiškėjas bendradarbiavo su ikiteisminio tyrimo pareigūnais, teikė paaiškinimus ikiteisminio tyrimo metu, aiškiai išdėstė savo poziciją bei nurodė aplinkybes, kurių pagrindu paneigiama bendrovės atstovų nuomonė, tačiau tokie parodymai nėra užfiksuoti Nutarime ir nebuvo analizuoti tiek Tarnybos, tiek pirmosios instancijos teismo.

4319.

44Vadovaujantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo suformuota praktika, atsakomybė taikoma už akivaizdžius ir šiurkščius profesinės veiklos pažeidimus, kai profesinės pareigos yra vykdomos aiškiai aplaidžiai. Akivaizdus pažeidimas padaromas, kai be gilesnės analizės galima konstatuoti, kad yra pažeidžiamas teisės aktas. Šiuo atveju tokios išvados negalima daryti, nes teismas vadovavosi bendrovės vadovų išvada dėl tariamo pareiškėjo suinteresuotumo pačiam įsigyti įmonės turtą. Asmens, teikiančio įmonių bankroto administravimo paslaugas, veiksmų pripažinimui drausminiu deliktu, nepakanka nustatyti tik akivaizdžios klaidos padarymą, bet šis pažeidimas turėtų sukelti tam tikras pasekmes – pažeisti asmenų teises ar teisėtus interesus ar sukelti kitokios žalos padarymą. Kad būtų kilę dėl pareiškėjo veiksmų kokios neigiamos pasekmės, nekonstatavo nei atsakovas, nei pirmosios instancijos teismas.

4520.

46Nuobauda Įsakymu pareiškėjui paskirta už tai, kad buvo siekiama įsigyti įmonės turtą ir motyvuojama, kad neva pareiškėjas siekė įsigyti bankrutuojančios įmonės akcijas. Tokia motyvacija yra ydinga, nes įmonės akcijos nėra jos turtas.

4721.

48Pareiškėjo įsitikinimu, nei Tarnyba, nei teismas nepateikė jokių akivaizdžių įrodymų dėl pareiškėjo suinteresuotumo Įstatymo 11 straipsnio 6 dalies prasme, t. y. neįrodė akivaizdaus įstatymu nustatytos pareigos pažeidimo. Pirmos instancijos teismas, atlikdamas Tarnybos priimto individualaus administracinio akto patikrinimą, netinkamai ir neišsamiai vertino aplinkybes dėl pareiškėjo padarytų tariamai neteisėtų veiksmų bei padarė nepagrįstas išvadas.

4922.

50Atsakovas Tarnyba atsiliepime į pareiškėjo apeliacinį skundą prašo skundą atmesti, o skundžiamą teismo sprendimą palikti nepakeistą.

5123.

52Atsakovas nurodo, kad pareiškėjo argumentas, jog Nutarime nurodytos aplinkybės nėra prejudiciniai faktai ir neatitinka ABTĮ 56 straipsnyje nustatytų reikalavimų, keliamų įrodymams, yra nepagrįstas – pats Nutarimas yra pagrįstas faktinėmis aplinkybėmis, kurios nustatytos liudytojų parodymais, specialistų paaiškinimais ir ekspertų išvadomis, dokumentais ir kitais rašytiniais, garso įrodymais ir visos šios faktinės aplinkybės buvo įvertintos ir Tarnybos atliekamo patikrinimo metu, ir teismo posėdyje.

5324.

54Dėl pareiškėjo argumento, kad teismas savarankiškai nevertino pareiškėjo suinteresuotumo įsigyti administruojamos bendrovės turtą, atsakovas nurodo, kad Nutarime vienareikšmiškai konstatuota, kad ikiteisminio tyrimo duomenų pagrindu nustatyta, jog Pareiškėjas domėjosi galimybėmis įgyti Bendrovės turtą, Bendrovės vadovui ir jo interesams atstovaujančiam asmeniui siūlė parduoti jam Bendrovės turtą, netgi galbūt buvo jiems atvežęs atlygį ir teismas šias aplinkybes pripažino. Duomenų, jog Vilniaus apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus išvados dėl pareiškėjo noro įgyti administruojamos įmonės turtą būtų nuginčytos ar nepagrįstos, nėra. Todėl, Tarnybos, vertinimu, toks pareiškėjo elgesys suteikia pagrindą jo elgesį įvertinti bankrotą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimo kontekste.

5525.

56Atsakovas nesutinka su pareiškėjo teiginiais, kad nekilo žala, nes žala yra padaryta bankroto administratoriaus profesijos prestižui – kiti asmenys susidaro nuomonę, kad bankroto administratoriai yra nepatikimi ir linkę piktnaudžiauti savo padėtimi. Patikrinimo metu buvo nagrinėta ir įvertinta aplinkybė, kad pažeidimas nesukėlė tam tikrų neigiamų pasekmių būtent bendrovės kreditoriams, priešingu atveju pareiškėjui būtų skirta griežtesnė nuobauda.

57Teisėjų kolegija

konstatuoja:

58IV.

5926.

60Byloje ginčas kilo dėl Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2018 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. V4-104 ,,Dėl nuobaudos bankroto administratoriui V. K. skyrimo“ teisėtumo ir pagrįstumo.

6127.

62Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalį teismas, apeliacine tvarka nagrinėdamas bylą, patikrina pirmosios instancijos teismo sprendimo pagrįstumą ir teisėtumą, neperžengdamas apeliacinio skundo ribų. Pažymėtina, kad byloje nenustatytos aplinkybės, dėl kurių turėtų būti peržengtos apeliacinio skundo ribos, bei nenustatyti sprendimo negaliojimo pagrindai, nurodyti ABTĮ 146 straipsnio 2 dalyje (ABTĮ 140 str. 2 d.), todėl apeliacinės instancijos teismas šią bylą apeliacine tvarka nagrinėja ir patikrina pirmosios instancijos teismo sprendimo pagrįstumą ir teisėtumą, neperžengdamas apeliacinio skundo ribų (ABTĮ 140 str. 1 d.).

6328.

64Teisėjų kolegija, nagrinėdama apeliacinio skundo argumentus, nustatė, kad apeliantas iš esmės ginčija pirmosios instancijos teismo atliktą įrodymų vertinimą ir pateikia savo vertinimą. Dėl šių argumentų teismas pažymi, kad pagal ABTĮ 56 straipsnio 6 dalį jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios, o teismas įvertina įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, išsamiu ir objektyviu bylos aplinkybių viseto išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymu, taip pat teisingumo ir protingumo kriterijais, o vidinis įsitikinimas susiformuoja ne vieno įrodymo bei nustatytos faktinės bylos aplinkybės pagrindu, tačiau jų visuma. Vertindamas įrodymų visetą, teismas turi įsitikinti, kad pakanka duomenų išvadai, jog tam tikri faktai egzistavo arba neegzistavo, kad nėra esminių prieštaravimų, paneigiančių tokias išvadas (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2017 m. liepos 14 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-728-415/2017). Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas šių įrodymų vertinimo taisyklių nepažeidė ir byloje esančius įrodymus įvertino tinkamai. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, pritardamas pirmosios instancijos teismo atliktam įrodymų vertinimui, šio teismo argumentų nekartoja.

6529.

66Nutarimas nutraukti ikiteisminį tyrimą yra vienas iš įrodymų esančių byloje. Šiame nutarime yra ne tik nurodoma prokuroro išvada, kad įtariamasis V. K. B. T. ir T. A. siūlė jam parduoti bankrutuojančios įmonės turtą, bet ir perteiktas detalus prokuroro surinktų įrodymų turinys (b. l. 71–88). Šiuo nutarimu atsakovas vadovavosi (b. l. 7–8). Todėl teismas atmeta apelianto teiginį, kad nutarime yra tik prokuroro nuomonė, kad ginčijamas įsakymas priimtas be jokių įrodymų.

6730.

68Iš apeliacinio skundo matyti, kad apeliantas teigia, kad pažeidimo jis nepadarė. Dėl šių apeliacinio skundo argumentų teismas pažymi, kad prokuroro nutarime nurodoma, kad liudytojas B. T. paaiškino, kad V. K. jam ir T. pasakė, kad jie turi pasirinkti iš trijų jo įvardintų variantų: pirmas – jis ar kartu su T. jam duos 45 000 eurų ir jis leidžia jiems patiems parduoti minimą pastatą, antras – jis jam ir T. duoda 38 000 eurų ir perleidžia visas teises į UAB „L.“ turtą ir įsipareigojimus, bei trečias variantas – niekas niekam nemoka jokių pinigų, jis vykdo bankroto procedūrą įprasta tvarka, bet viską padarys taip, kad gautų lėšų nepakaks nei T. padengti skolą, nei jam neliks pinigų.

6931.

70Taip pat Nutarime nurodoma, kad 2016 m. lapkričio 23 d. nusikalstamą veiką imituojančių veiksmų atlikimo protokole stenografuotas 2016 m. lapkričio 4 d. picerijoje „Pica Max“, esančioje Erfurto g. 30, Vilniuje, B. T. ir V. K. susitikimo metu įvykęs pokalbis, kurio metu V. K. priminė, kad jie tarėsi, kad V. K. pirks BUAB „L.“ akcijas ir priekaištavo – „mes buvom susitarę, kad jūs paimsit iš manęs pinigus, aš jau atvažiavau su pinigais. Ir jūs sakot, oi ne, mes dabar darom kitaip“. B. T. atsakius „Nu, mažoka trupučiuką, V.“, V. K. atsakė „ Aš suprantu, kad mažoka“, „Bet jeigu būtume daugiau sumokėję, tai jūs, tada jūs užmokėkit mums. Kokios problemos?“, „Aš su pinigais atvažiavau“. B. T. paklausus „V., o paskutinė kaina jūsų kokia? Trupučiuką gal numeskit? Jūs norėjot penkiasdešimt penkis tūkstančius, jūsų pasiūlymas buvo“, o V. K. atsakė „Negaliu kitaip ...“.

7132.

72Iš šių įrodymų bei kitų įrodymų, paminėtų Nutarime, seka, kad pareiškėjas, vykdydamas BUAB ,,L.“ bankroto administratoriaus pareigas, domėjosi galimybėmis įsigyti administruojamos bendrovės turtą, pareiškėjas bendrovės vadovui ir jo interesams atstovaujančiam asmeniui siūlė parduoti bendrovės turtą. Pareiškėjo siekis savarankiškai įsigyti turtą (suinteresuotumas) buvo nustatytas ne tik pagal bendrovės vadovų paaiškinimus, kaip nurodo apeliantas, bet ir pagal užfiksuotus pokalbius. Apeliantas nepateikė objektyvių įrodymų, paneigiančių paminėtus įrodymus. Apelianto teiginys, kad taip jis išsakė nuomonę, yra jo subjektyvus vertinimas, prieštaraujantis paminėtiems įrodymams ir jį teismas atmeta kaip neįrodytą.

7333.

74Teismas vertindamas, ar padaryti veiksmai kvalifikuotini kaip pažeidimas, primena, kad bankroto pagrindinis tikslas – apsaugoti bankrutuojančios įmonės turtinius interesus ir užtikrinti jos kreditorių reikalavimų patenkinimą, įstatyme apibrėžtais terminais pašalinti ją iš rinkos, tenkinant iš jos turto kreditorių reikalavimus, tuo pačiu metu įmonei skolininkei likviduojant skolų naštą, taip apsaugant kreditorius nuo nepateisinamai ilgo nemokios įmonės atsiskaitymų kreditoriams uždelsimo ir užtikrinant skolininkės bei jos kreditorių interesų pusiausvyrą. Visi administratoriaus veiksmai turi būti nukreipti šiam tikslui pasiekti ir tam trukdančioms kliūtims šalinti. Administratorius yra savo srities profesionalas, kuriam teisės aktais nustatyti specialūs kvalifikaciniai reikalavimai, taikomi aukštesni veiklos bei atsakomybės standartai, jį saisto specialios etikos taisyklės ir bendrieji teisės principai. Dėl to bankroto administratorius, atstovaudamas kreditorių ir bankrutuojančios įmonės interesams, turi veikti itin sąžiningai, rūpestingai, atidžiai ir kvalifikuotai tam, kad bankroto procedūros būtų maksimaliai naudingos kreditoriams ir skolininkui (bankrutuojančiai įmonei) (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2018 m. balandžio 25 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eA-1059-520/2018 ir kt.). Be to, teismų praktikoje pažymima, kad bankroto administratoriaus vaidmuo bankroto procese yra ypač svarbus, nes iš esmės būtent nuo šio asmens kvalifikacijos bei tinkamo pareigų vykdymo priklauso bankroto proceso skaidrumas, koncentruotumas ir ekonomiškumas, taip pat bankrutuojančios įmonės visų kreditorių teisėtų lūkesčių ir turtinių interesų vienodas užtikrinimas, nepažeidžiant pačios bankrutuojančios įmonės interesų (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. vasario 18 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-650-823/2016).

7534.

76Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso, patvirtinto Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. 1K-286 „Dėl bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso patvirtinimo“, 6.3 punkte nustatyta, kad bankroto administratorius turi veikti profesionaliai, konsultuoti bankroto ir restruktūrizavimo procesų dalyvius dėl proceso teisinio reguliavimo ir siekti, kad kreditorių susirinkimas priimtų teisėtus sprendimus. Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 6 dalyje numatyta, kad administratorius negali turėti teisinio suinteresuotumo bylos baigtimi, pirkti įmonės turtą, atstovauti pirkėjui jį perkant. Šios taisyklės, be kita ko, įtvirtina etikos reikalavimus ir jų pažeidimo konstatavimui nėra būtinos materialiosios pasekmės. Pareiškėjas vykdydamas bankroto procedūras turi elgtis ir veikti profesionaliai, t. y. laikytis imperatyvių nuostatų, reglamentuojančių bankroto teisinius santykius, savo veikla nesuteikti pagrindo abejoti savo kompetencija ir profesionalumu. Tai, kad pareiškėjas aktyviai domėjosi administruojamos įmonės turto įsigijimu, sukelia abejones dėl jo nešališkumo, prieštarauja bankroto administratorių etikos standartams, pažeidžia vieną iš Elgesio kodekso reikalavimų, t. y. reikalavimą elgtis profesionaliai.

7735.

78Pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, kad atsakovas patikrinimo metu pagrįstai nustatė, kad pareiškėjo, kaip BUAB ,,L.“ bankroto administratoriaus, veiksmai nesuderinami su administratoriaus pareiga įstatymų nustatyta tvarka veikti itin sąžiningai, rūpestingai, atidžiai ir kvalifikuotai siekiant užtikrinti, kad bankroto procedūra būtų maksimaliai naudinga kreditoriams ir bankrutuojančiai įmonei.

7936.

80Pareiškėjo padarytas pažeidimas yra akivaizdus, darantis žalą administratoriaus profesijos prestižui, todėl patikrinimo metu nustatytų faktų pakako konstatuoti, jog buvo pažeistas Elgesio kodeksas. Atsakovas įvertino aplinkybę, kad pažeidimas nesukėlė tam tikrų neigiamų pasekmių įmonės kreditoriams (b. l. 8). Dėl šios aplinkybės pareiškėjui buvo skirta švelnesnė nuobauda. Teismas nemano, kad pažeidimas yra mažareikšmis.

8137.

82Skundžiamas įsakymas yra pagrįstas teisės aktų normomis ir nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis. Byloje įrodyta, kad pareiškėjas buvo supažindintas su išvados projektu ir turėjo galimybę teikti atsakovui papildomus argumentus, tačiau jokių pastabų nepateikė. Teismas esminių procesinių pažeidimų nenustatė.

8338.

84Teisėjų kolegija, patikrinusi skundžiamą pirmosios instancijos teismo sprendimą minėtais proceso teisės normų taikymo aspektais, konstatuoja, kad teismas nustatė nagrinėjamai bylai išspręsti reikšmingas aplinkybes, jas ištyrė išsamiai ir visapusiškai, teismas išvadas dėl pareiškėjo skundo reikalavimų pagrindė teismo posėdyje ištirtų pagal minėtą įrodymų vertinimo taisyklę įrodymų visumos analize ir konkrečiomis teisės normomis. Tai, kad įrodymų vertinimas nėra palankus pareiškėjui, nesant teisinių pagrindų kitokiam jų įvertinimui, nėra pagrindas pripažinti, kad nebuvo paisoma pareiškėjo argumentų, o taip pat konstatuoti, kad pažeidimas neįrodytas arba yra tik formalus.

85Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 144 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

86Pareiškėjo V. K. apeliacinį skundą atmesti.

87Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. birželio 12 d. sprendimą palikti nepakeistą.

88Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. 1.... 6. Pareiškėjas V. K. (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į teismą su... 7. 2.... 8. Pareiškėjas paaiškino, kad bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės... 9. 3.... 10. Tarnyba gavusi Vilniaus apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir... 11. 4.... 12. Atsižvelgiant į Išvadą pareiškėjui buvo paskirta tarnybinė nuobauda –... 13. 5.... 14. Pareiškėjo teigimu, drausminės atsakomybės klausimas gali būti keliamas... 15. 6.... 16. Tarnyba nepagrindė, jog pareiškėjas aplaidžiai vykdė pareigas, ar kad... 17. 7.... 18. Atsakovas Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie... 19. 8.... 20. Atsakovas nurodė, kad ikiteisminio tyrimo duomenų pagrindu nustatyta, jog... 21. 9.... 22. Atsakovo teigimu, pareiškėjo padarytas pažeidimas yra akivaizdus, todėl... 23. II.... 24. 10.... 25. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. birželio 12 d. sprendimu... 26. 11.... 27. Teismas nustatė, kad Tarnyba, gavusi Vilniaus apygardos prokuratūros... 28. 12.... 29. Vertindamas skundžiamo Įsakymo teisėtumą ir pagrįstumą, teismas... 30. 13.... 31. Teismas nesutiko su pareiškėjo argumentais, jog atsakomybės klausimas gali... 32. 14.... 33. Teismas darė išvadą, kad Tarnyba patikrinimo metu pagrįstai nustatė, kad... 34. III.... 35. 15.... 36. Pareiškėjas V. K. apeliaciniame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 37. 16.... 38. Pirmosios instancijos teismo sprendimas neteisėtas ir nepagrįstas, nes... 39. 17.... 40. Pareiškėjas pabrėžia, kad 2017 m. spalio 27 d. Nutarime nurodytos... 41. 18.... 42. Pokalbis tarp pareiškėjo ir BUAB „L.“ buvusio vadovo dėl bendrovės... 43. 19.... 44. Vadovaujantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo suformuota praktika,... 45. 20.... 46. Nuobauda Įsakymu pareiškėjui paskirta už tai, kad buvo siekiama įsigyti... 47. 21.... 48. Pareiškėjo įsitikinimu, nei Tarnyba, nei teismas nepateikė jokių... 49. 22.... 50. Atsakovas Tarnyba atsiliepime į pareiškėjo apeliacinį skundą prašo... 51. 23.... 52. Atsakovas nurodo, kad pareiškėjo argumentas, jog Nutarime nurodytos... 53. 24.... 54. Dėl pareiškėjo argumento, kad teismas savarankiškai nevertino pareiškėjo... 55. 25.... 56. Atsakovas nesutinka su pareiškėjo teiginiais, kad nekilo žala, nes žala yra... 57. Teisėjų kolegija... 58. IV.... 59. 26.... 60. Byloje ginčas kilo dėl Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo... 61. 27.... 62. Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140... 63. 28.... 64. Teisėjų kolegija, nagrinėdama apeliacinio skundo argumentus, nustatė, kad... 65. 29.... 66. Nutarimas nutraukti ikiteisminį tyrimą yra vienas iš įrodymų esančių... 67. 30.... 68. Iš apeliacinio skundo matyti, kad apeliantas teigia, kad pažeidimo jis... 69. 31.... 70. Taip pat Nutarime nurodoma, kad 2016 m. lapkričio 23 d. nusikalstamą veiką... 71. 32.... 72. Iš šių įrodymų bei kitų įrodymų, paminėtų Nutarime, seka, kad... 73. 33.... 74. Teismas vertindamas, ar padaryti veiksmai kvalifikuotini kaip pažeidimas,... 75. 34.... 76. Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso, patvirtinto... 77. 35.... 78. Pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, kad atsakovas... 79. 36.... 80. Pareiškėjo padarytas pažeidimas yra akivaizdus, darantis žalą... 81. 37.... 82. Skundžiamas įsakymas yra pagrįstas teisės aktų normomis ir nustatytomis... 83. 38.... 84. Teisėjų kolegija, patikrinusi skundžiamą pirmosios instancijos teismo... 85. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 86. Pareiškėjo V. K. apeliacinį skundą atmesti.... 87. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. birželio 12 d. sprendimą... 88. Nutartis neskundžiama....