Byla eI-2108-406/2017
Dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Gintaro Čekanausko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Janinos Vitunskienės ir Nataljos Zelionkienės, sekretoriaujant Henrikai Žibutytei, dalyvaujant pareiškėjo atstovei advokatei M. L., atsakovo VĮ Registrų centro Kauno filialo ir trečiojo suinteresuoto asmens VĮ Registrų centro atstovei J. B.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs administracinę bylą pagal pareiškėjo UAB „Auto ABC“ įgaliotos skundą atsakovui VĮ Registrų centro Kauno filialui, trečiajam suinteresuotam asmeniui VĮ Registrų centrui dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teismas

Nustatė

4Pareiškėjas su skundu kreipėsi į teismą prašydamas panaikinti VĮ Registrų centro Kauno filialo 2017 m. kovo 10 d. sprendimą Nr. KAKT-592 bei VĮ Registrų centro Centrinio registratoriaus Ginčų nagrinėjimo komisijos 2017 m. balandžio 26 d. sprendimą Nr. csprl-90 ir įpareigoti atsakovą VĮ Registrų centro Kauno filialą įregistruoti nekilnojamuosius daiktus ir UAB „Auto ABC“ nuosavybės teises į šiuos statinius, esančius ( - ): aikštelę su šaligatviu unikalus Nr. ( - ), žymėjimas - b, paskirtis - kiti inžineriniai statiniai; tvorą su vartais ir varteliais, unikalus Nr. ( - ), žymėjimas - t, paskirtis - kiti inžineriniai statiniai; kiemo statinius, unikalus Nr. ( - ), žymėjimas - e, c, paskirtis - kiti inžineriniai statiniai.

5Pareiškėjo atstovė nurodė, kad VĮ Registrų centras Kauno filialas, išnagrinėjęs UAB „Auto ABC“ prašymą įregistruoti nekilnojamųjų daiktų: aikštelės su šaligatviu (unikalus Nr. ( - )), tvoros su vartais ir varteliais (unikalus Nr. ( - )), kiemo statinių (unikalus Nr. ( - )), esančių ( - ), kadastro duomenis į Nekilnojamojo turto kadastrą ir įregistruoti nuosavybės teises į juos bei išanalizavęs pridėtus dokumentus, vadovaujantis Nekilnojamojo turto registro įstatymo 29 straipsnio 7 punktu, nusprendė prašymą atmesti (pagrindas - Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 13 straipsnio 4 dalies 2 punktas, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo 26 straipsnio 3 dalies 2 punktas), kadangi įstatymai nenumato galimybės prašomas įregistruoti daiktines teises į nekilnojamąjį daiktą, šių teisių suvaržymus ar juridinius faktus registruoti Nekilnojamojo turto registre, nes pateikti dokumentai nepatvirtina UAB „Auto ABC" daiktinių teisių atsiradimo į prašomus įregistruoti nekilnojamuosius daiktus. Su tokiu VĮ Registrų centro Kauno filialo sprendimu atsisakyti įregistruoti nekilnojamuosius daiktus UAB „Auto ABC“ vardu nesutiko ir 2017 m. balandžio 4 d. skundu apskundė šį sprendimą Centriniam registratoriui. Valstybės įmonės Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisija 2017 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. csprl-90 UAB „Auto ABC“ skundą atmetė ir paliko galioti Kauno filialo 2017 m. kovo 10 d. sprendimą Nr. KAKT-592. Mano , kad tiek VĮ Registrų centro Kauno filialo 2017 m. kovo 10 d. sprendimas Nr. KAKT-592, tiek ir VĮ Registrų centro Centrinio registratoriaus 2017 m. balandžio 26 d. sprendimas Nr. csprl-90, yra nepagrįsti bei neteisėti. Visų pirma, UAB „Auto ABC“ pateikė registratoriui prašymą registruoti nekilnojamuosius daiktus, vadovaudamasi Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimo Nr. 278 (LR Vyriausybės 2011 m. spalio 27 d. nutarimo Nr. 1263 redakcija) „Dėl dokumentų, teiktinų Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui registruojant senus statinius, įsigytus ar pastatytus iki 1991 m. liepos 25 d., sąrašo patvirtinimo" nuostatomis. Šiame sąraše nurodyti dokumentai, teiktini Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui registruojant iki šiol Registre neįregistruotus statinius, pastatytus iki Pastatų, statinių ir butų teisinio registravimo instrukcijos, patvirtintos LR Vyriausybės 1991 m. liepos 25 d. nutarimu Nr. 297 (1 p.). Pastatyti seni statiniai Registre registruojami Nekilnojamojo turto registro nuostatų bei Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų nustatyta tvarka Registro tvarkytojui pateikus prašymą įregistruoti nekilnojamąjį daiktą ir daiktines teises į jį, kadastrinių matavimų bylą ir šiuos dokumentus (2 p.) - statybos teisėtumą patvirtinančius dokumentus, jeigu statiniai buvo pastatyti miesto gyvenamojoje vietovėje iki 1991 m. liepos 25 d. (2.3 p.). Nurodo, jog patvirtinto sąrašo 2.3 punkte numatyti dokumentai, patvirtinantys statybos teisėtumo faktą, gali būti: vykdomojo komiteto sprendimai, potvarkiai, pažymėjimai; vykdomojo komiteto sprendimas skirti žemės sklypą statybai; statinio priėmimo naudoti aktai (6.3 p.; 6.4 p.; 6.7 p.). Pagal sąrašo 3 p. įsigyti seni statiniai Registre registruojami remiantis įmonių apskaitos dokumentais, kuriuose įrašyti registruotini statiniai (5.7 p.), bendrovių pažymėjimai (5.5 p.). Atstovės tvirtinimu, kaip matyti iš UAB „Auto ABC“ VĮ Registrų centro Kauno filialui 2017 m. vasario 24 d. pateikto prašymo, prie jo buvo pridėti būtent tie dokumentai, kurie išvardyti aukščiau minėtame Vyriausybės 2011 m. spalio 27 d. nutarimu Nr. 1263 patvirtintame, dokumentų, teiktinų registratoriui, sąraše. Pabrėžia tai, kad 1987 m. kovo 31 d. užbaigto valstybinio objekto atidavimo eksploatuoti Valstybinės priėmimo komisijos akte 11 punkte aiškiai nurodyta dengta aikštelė, kurią ir nori įregistruoti UAB „Auto ABC“. Pateikti kelių ir automobilių stovėjimo aikštelių įrengimo aktai taip pat patvirtina aikštelės su šaligatviu statybos teisėtumą ir priklausymą UAB „Auto ABC“. Akcentuoja ir tai, kad norimi įregistruoti statiniai yra apskaityti Registrų centro Kauno filiale esančioje pastatų inventorinėje byloje, adresu ( - ) ir tai patvirtina 1996 m. vasario 23 d. tuometinės VĮ „Respublikinis inventorizavimo, projektavimo ir paslaugų biuras“ 1996 m. vasario 23 d. išduotas pažymėjimas žemėtvarkos tarnybai, kuriame be pagrindinių statinių 8 punkte nurodyti kiemo įrenginiai, įvertinti 710 700 litų. Būtent šiuos kiemo įrenginius ir prašo įregistruoti UAB „Auto ABC“ vardu. Teigia, kad kartu su prašymu pateikti teritoriniam registratoriui dokumentai, patvirtina prašomų įregistruoti statinių ir daiktinių teisių atsiradimą UAB „Auto ABC“. Prašo skundą tenkinti.

6Atsakovo ir trečiojo suinteresuoto asmens atstovė nurodo, kad VĮ registro centro Kauno filialas gavo 2017 m. vasario 23 d. pareiškėjos UAB „Auto ABC“ prašymą įregistruoti kitus inžinerinius statinius, t. y. aikštelę su šaligatviu unikalus Nr. ( - ); tvorą su vartais ir varteliais, unikalus Nr. ( - ); kiemo statinius, unikalus Nr. ( - ), esančius ( - ). Kartu su prašymu pareiškėja pateikė dokumentus. Teritorinis registratorius, išnagrinėjęs šį prašymą ir kartu su juo pateiktus dokumentus, 2017 m. kovo 10 d. priėmė skundžiamą sprendimą Nr. KAKT-592, kuriuo atsisakė įregistruoti ginčo statinius ir nuosavybės teises į juos, nes pareiškėjos pateikti dokumentai vienareikšmiškai nepatvirtino daiktinių teisių atsiradimo į prašomus įregistruoti ginčo statinius, be to, pateikti dokumentai neatitiko Nekilnojamojo turto registro įstatymo 23 str. 3, 4 dalyse numatytų reikalavimų. Centrinis registratorius 2017 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. csprl-90 paliko galioti teritorinio nekilnojamojo turto kadastro ir registro tvarkytojo sprendimą nepakeistą. Pažymi, kad vadovaujantis Nekilnojamojo turto registro įstatymo 9 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 3 straipsnio 3 dalimi, nekilnojamojo daikto įregistravimu nekilnojamojo turto registre yra laikomas Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo nustatyta tvarka to daikto duomenų įrašymas į nekilnojamojo turto kadastrą. Į nekilnojamojo turto registrą duomenys įrašomi dokumentų, kurie nurodyti Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 12 straipsnyje ir Nekilnojamojo turto registro įstatymo 22 straipsnyje, pagrindu. Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 12 straipsnio 4 dalyje nustatyta, jog nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojui pateikiamų dokumentų sąrašą, kai yra prašoma įrašyti į nekilnojamojo turto kadastrą duomenis apie statinius, kurie buvo įgyti ar pastatyti iki 1991 m. liepos 25 d., nustato Vyriausybė. Toks aktas - Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimu Nr. 278 patvirtintas Dokumentų, teiktinų nekilnojamojo turto registro tvarkytojui registruojant senus statinius, įsigytus ar pastatytus iki 1991 m. liepos 25 d., sąrašas. Akcentuoja, jog nekilnojamojo turto kadastro ir registro tvarkytojas, įrašydamas naujus registro duomenis arba panaikindamas (pakeisdamas) esamus, neturi teisės daryti savarankiškų išvadų, aiškindamas arba interpretuodamas pateiktų dokumentų turinį. Jis nesprendžia ginčų tarp suinteresuotų asmenų dėl pačios daiktinės teisės, jos turinio. Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui įstatymas nesuteikia teisės vertinti jam pateiktų dokumentų apie nekilnojamąjį daiktą teisėtumo, nustatyti daiktines teises, jeigu jos eksplicitiškai nėra įtvirtintos pateiktuose dokumentuose. Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 4 straipsnio 2 dalyje ir Nekilnojamojo turto registro įstatymo 5 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad nekilnojamojo turto kadastro ir registro tvarkytojas įstatymų nustatyta tvarka atsako už duomenų, kaupiamų nekilnojamojo turto registre, teisingumą ir apsaugą. Nekilnojamojo turto kadastro ir registro tvarkytojas atsako tik už tai, kad nekilnojamojo turto registre įrašyti duomenys atitinka dokumentus, kurių pagrindu šie duomenys buvo įrašyti. Nekilnojamojo turto kadastro ir registro tvarkytojo veikla, registruojant nekilnojamuosius daiktus ir daiktines teises į juos, teikiant oficialią informaciją apie registre sukauptus duomenis registre, yra laikoma viešojo administravimo veikla. Viešojoje teisėje galioja teisėtumo ir teisinio apibrėžtumo principai, kurie viešojo administravimo subjektą inter alia VĮ Registrų centrą ir jo filialus įpareigoja veikti tik įstatymo jam suteiktų įgaliojimų ribose (intra vires). Viešojo administravimo subjektas turi tik tuos įgalinimus, kurie jam konkrečiai suteikti, plečiamas kompetencijos aiškinimas – negalimas. Atstovė nurodo, kad nei viename iš pareiškėjos kartu su 2017 m. vasario 23 d. prašymu pateiktame dokumente nėra vienareikšmiškai įtvirtinta, jog būtent ginčo statiniai, kurių kadastro duomenys nustatyti 2016 m. gruodžio 30 d. kadastrinių matavimų metu, nuosavybės teisėmis priklauso pareiškėjai. Atkreipia dėmesį į tai, jog kartu su prašymu įregistruoti nuosavybės teises į nekilnojamąjį daiktą nekilnojamojo turto kadastro ir registro tvarkytojui turi būti pateikiami dokumentai, patvirtinantys prašomų įregistruoti daiktinių teisių, šių teisių suvaržymų, juridinių faktų atsiradimą (Nekilnojamojo turto registro įstatymo 23 straipsnio 2 dalis). Nekilnojamojo turto registro įstatymo 23 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad dokumentai, kurių pagrindu patvirtinamos, atsiranda, baigiasi, perleidžiamos ar suvaržomos daiktinės teisės į nekilnojamąjį daiktą, šių teisių suvaržymai, juridiniai faktai, turi atitikti teisės aktų reikalavimus ir juose turi būti įregistravimui nekilnojamojo turto registre būtini duomenys. To pačio straipsnio 4 dalyje nurodyta, jog dokumentai, kurių pagrindu prašoma atlikti registraciją, turi būti surašyti įskaitomai, juose turi būti pilni asmenų, susijusių su registracija, vardai, pavardės, pavadinimai, adresai, kodai bei nekilnojamojo daikto, susijusio su registracija, unikalus numeris, kuris suteikiamas Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų nustatyta tvarka. Šiuo konkrečiu atveju pareiškėjos kartu su 2017 m. vasario 23 d. prašymu pateikti dokumentai, minėtų reikalavimų neatitinka, todėl daro išvadą, jog tiek teritorinis nekilnojamojo turto kadastro ir registro tvarkytojas, tiek Centrinis registratorius visiškai teisėtai, pagrįstai priėmė šioje byloje ginčijamus sprendimus ir nėra jokio teisinio pagrindo juos naikinti ir įpareigoti atsakovą įregistruoti ginčo statinius nuosavybės teisėmis pareiškėjos vardu. Pabrėžia ir tai, kad nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko reg. Nr. ( - ) išrašas su istorija patvirtina, jog toje pačioje teritorijoje nekilnojamojo turto registre pareiškėjos vardu buvo įregistruoti: 1) kiti inžineriniai statiniai (kiemo aikštelė, tvora, estakada e2, 17 vnt. šulinių, tepalo surinkimo talpyklos), unikalus Nr. ( - ) (įregistruoti buvo 2005-04-11 Kauno miesto apylinkės teismo sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-03837-451/2005, pagrindu, o išregistruoti – 2007 m. sausio 30 d. Kauno miesto apylinkės teismo sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. A2-301-713/2007 ir 2008 m. birželio 30 d. Kauno apygardos teismo nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 2A-17-343/2008 pagrindais); 2) kiti inžineriniai statiniai (tvora, kiemo aikštelė, estakada, 4 kanalizacijos šuliniai), unikalus Nr. ( - ) (šie statiniai buvo įregistruoti 1995 m. rugsėjo 25 d. Kauno miesto apylinkės teismo sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-6912/95, pagrindu, o išregistruoti – 2011 m. birželio 21 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutarties, priimtos administracinėje byloje Nr. A143- 2323/2011, pagrindu). Teigia, jog sulyginus ginčo statinių 2016 m. gruodžio 30 d. kadastro duomenų bylą su anksčiau nekilnojamojo turto registre įregistruotų inžinerinių statinių, kurių unikalūs Nr. ( - ), kadastro duomenų bylomis matyti, jog 2016 m. gruodžio 30 d. ginčo statinių kadastro duomenų byloje pažymėti statiniai yra iš dalies tapatūs jau išregistruotiems iš nekilnojamojo turto registro statiniams. Taigi, nors pareiškėja nekilnojamojo turto kadastro ir registro tvarkytojui ir pateikė kitą kiemo statinių, esančių ( - ), kadastro duomenų bylą, tačiau sulyginus anksčiau atliktų kadastrinių matavimų metu sudarytus statinių išdėstymo planus, akivaizdžiai matyti, jog tai yra tapatūs statiniai, kuriems atlikus statinių išskaidymą, suteikti nauji unikalūs numeriai. Atkreipia dėmesį, jog pareiškėja dėl tų pačių kiemo statinių ir daiktinių teisių į juos įregistravimo nekilnojamojo turto registre ne kartą kreipėsi į teritorinį nekilnojamojo turto kadastro ir registro tvarkytoją, kuris visus pareiškėjos prašymus atsisakė tenkinti. Dėl kiemo statinių, kurių unikalūs Nr. ( - ), vyko gan daug teisminių procesų. 2012 m. birželio 25 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartyje administracinėje byloje Nr. A602-2186/2012 nurodyta, jog Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas jau 2011 m. birželio 21 d. nutartyje konstatavo teisinės padėties dėl abiejų pagrindinio daikto priklausinių (kuriems buvo suteiktas unikalus Nr. ( - ) bei Nr. ( - )) panašumą, todėl konstatavo būtinumą panaikinti statinių, unikalus Nr. ( - ) registraciją, kuomet yra panaikinta registracija statinių Nr. ( - ). Taip pat šioje nutartyje Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nurodė, jog tik palankus įsiteisėjęs teismo sprendimas gali būti pagrindu atlikti tam tikrus veiksmus nekilnojamojo turto registro tvarkytojui ar kitam viešojo administravimo subjektui, o bendrosios kompetencijos teismas priėmė šiuo atveju pareiškėjui nepalankų teismo sprendimą. Taigi vertinant visus vykusius teisminius procesus, susijusius su ginčo statiniais, daro išvadą, jog pareiškėja neturi dokumento, vienareikšmiškai patvirtinančio jai nuosavybės teises į kiemo statinius, esančius ( - ), todėl nėra jokio teisinio pagrindo patenkinti pareiškėjos patikslintą skundą. Prašo skundą atmesti kaip nepagrįstą.

7Skundas nepagrįstas ir atmestinas.

8Nagrinėjamoje byloje ginčas kilęs dėl nekilnojamųjų daiktų - inžinerinių statinių ir nuosavybės teisių į juos įregistravimo.

9Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymo į nekilnojamojo turto kadastrą ir daiktinių teisių į šį nekilnojamąjį daiktą įregistravimo nekilnojamojo turto registre teisiniai pagrindai ir tvarka yra reguliuojami Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo (toliau – ir Kadastro įstatymas) ir jį įgyvendinančių Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. (toliau – ir Kadastro nuostatai), Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo (toliau – ir Registro įstatymas) ir jį įgyvendinančių Nekilnojamojo turto registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 12 d. nutarimu Nr. 1129 (toliau – ir Registro nuostatai), taip pat Dokumentų, teiktinų Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui registruojant senus statinius, įsigytus ar pastatytus iki 1991 m. liepos 25 d., sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimu Nr. 278 (toliau – ir Sąrašas), nuostatų.

10Kadastro įstatymo 12 straipsnyje yra įtvirtinti nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymo į nekilnojamojo turto kadastrą teisiniai pagrindai. Šio straipsnio 1 dalyje išvardyti dokumentai, kurie turi būti pateikti Kadastro tvarkytojui, siekiant įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į nekilnojamojo turto kadastrą (tai yra valstybės valdžios ar valdymo institucijos sprendimas; teismo sprendimas, nutartis, nutarimas, nuosprendis; rašytiniai sandoriai; kitų valstybės kadastrų ir registrų dokumentai; kiti įstatymų ir Vyriausybės nustatyti dokumentai). To paties straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad kartu su minėtais dokumentais Kadastro tvarkytojui turi būti pateikiamas prašymas įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į nekilnojamojo turto kadastrą ir nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla (analogiškos nuostatos yra numatytos Kadastro nuostatų 84 punkte). Kadastro įstatymo 13 straipsnio 2 dalyje yra aiškiai nustatyta, kad prašymą įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į nekilnojamojo turto kadastrą ar juos pakeisti paduoda nekilnojamojo daikto savininkas ar patikėjimo teise valdantis nekilnojamąjį daiktą asmuo. Pagal Kadastro įstatymo 14 straipsnį Kadastro tvarkytojas atsisako įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į nekilnojamojo turto kadastrą ar juos pakeisti, jeigu prašymo nagrinėjimo metu nustatoma nors viena iš šiame straipsnyje išvardytų aplinkybių. Tokiu atveju Kadastro tvarkytojas Kadastro nuostatų nustatyta tvarka atsisako patenkinti prašymą įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į nekilnojamojo turto kadastrą ar juos pakeisti, grąžina pateiktus dokumentus ir raštu praneša apie tai prašymą padavusiam asmeniui bei išdėsto atsisakymo motyvus (Kadastro įstatymo 13 str. 4 d. 2 p.). Remiantis Kadastro nuostatų 93 punkto reikalavimais, sprendimas prašymą atmesti turi būti rašytinis ir motyvuotas bei įforminamas raštu pagal Kadastro tvarkytojo patvirtintą tvarką.

11Registro įstatymo 13 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad nekilnojamojo turto registre daiktinės teisės į nekilnojamąjį daiktą, šių teisių suvaržymai, juridiniai faktai gali būti registruojami tik tuo atveju, kai nekilnojamojo turto registre įregistruotas pats nekilnojamasis daiktas. Pagal Registro įstatymo 23 straipsnio nuostatas prašymą įregistruoti nuosavybės teisę į nekilnojamąjį daiktą paduoda jį įgijęs asmuo (1 d.) (analogiška nuostata yra įtvirtinta ir Registro nuostatų 11 punkte); kartu su prašymu turi būti pateikiami dokumentai, patvirtinantys prašomų įregistruoti daiktinių teisių atsiradimą (2 d.); dokumentai, kurių pagrindu patvirtinamos, atsiranda daiktinės teisės į nekilnojamąjį daiktą, turi atitikti teisės aktų reikalavimus, juose turi būti įregistravimui nekilnojamojo turto registre būtini duomenys (3 d.). Registro nuostatų 16 punkte yra numatyta, kad su prašymu turi būti pateikti Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 12 straipsnyje nurodyti dokumentai, – kai prašoma įregistruoti nekilnojamąjį daiktą (16.1 p.); dokumentai, patvirtinantys daikto įgijimą nuosavybėn, daiktinių teisių, šių teisių suvaržymų, juridinių faktų atsiradimą, <...> (16.2 p.); kt. Remiantis Registro nuostatų 27 punktu, nagrinėjant prašymą įregistruoti ar išregistruoti nekilnojamuosius daiktus, daiktines teises į juos, patikrinama, ar: 27.1. registre įregistruotas pats nekilnojamasis daiktas; 27.2. registruoti pateiktuose dokumentuose yra visi duomenys, numatyti Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo 23 straipsnyje; 27.3. nėra aplinkybių, numatytų Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo 29 straipsnyje; 27.4. prašyme nurodyti visi asmenys, susiję su registracija, jų identifikavimo duomenys, taip pat dalykas, kurį prašoma įregistruoti ar išregistruoti. Nekilnojamojo turto registro tvarkytojas atsisako įregistruoti daiktines teises į nekilnojamąjį daiktą, šių teisių suvaržymus, juridinius faktus, jeigu prašymo nagrinėjimo metu nustatoma nors viena iš Registro įstatymo 29 straipsnyje numatytų aplinkybių.

12Iš paminėto teisinio reguliavimo darytina išvada, jog tam, kad būtų patenkintas prašymas dėl nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymo ir nuosavybės teisių į šį nekilnojamąjį daiktą įregistravimo, reikia, kad toks prašymas atitiktų tam tikras būtinas sąlygas. Pirma, prašymas turi būti paduotas šio nekilnojamojo daikto savininko (asmeniškai ar per atstovą). Antra, kartu su prašymu turi būti pateikti Kadastro įstatymo 12 straipsnio 1 dalyje nurodyti dokumentai ir nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla, dokumentai, įrodantys asmens nuosavybės teisių į nekilnojamąjį daiktą įgijimą. Trečia, nuosavybės teisės į nekilnojamąjį daiktą registruojamos tik tuo atveju, kai nekilnojamojo turto registre įregistruotas pats nekilnojamasis daiktas.

13Iš bylos medžiagos matyti, kad pareiškėja 2017 m. vasario 23 d. pateikė prašymą VĮ Registrų centro Kauno filialui, prašydama įregistruoti nekilnojamuosius daiktus ir UAB „Auto ABC“ nuosavybės teises į šiuos statinius, esančius ( - ): aikštelę su šaligatviu unikalus Nr. ( - ), žymėjimas - b, paskirtis - kiti inžineriniai statiniai; tvorą su vartais ir varteliais, unikalus Nr. ( - ), žymėjimas - t, paskirtis - kiti inžineriniai statiniai; kiemo statinius, unikalus Nr. ( - ), žymėjimas - e, c, paskirtis - kiti inžineriniai statiniai. Kartu su prašymu pareiškėja pateikė 2016 m. gruodžio 30 d. kadastro duomenų bylą, 2012 m. rugpjūčio 13 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno miesto skyriaus rašto Nr. 8SD-(14.8.7.)-3872 kopiją, 1987 m. kovo 31 d. užbaigto statybinio objekto atidavimo eksploatuoti Valstybinės priėmimo komisijos aktą ir 2014 m. sausio 24 d. patvirtintą vertimą iš rusų kalbos Nr. 767, 1981 m. gegužės 20 d. Kauno miesto Liaudies deputatų tarybos Vykdomojo komiteto sprendimo Nr.223 kopiją, 1991 m. kovo 21 d. Lietuvos automobilininkų sąjungos prezidiumo pirmininko potvarkio Nr. 13 kopiją, 1995 m. rugsėjo 25d. Kauno miesto apylinkės teismo sprendimo kopiją civilinėje byloje Nr. 2-6912/95, 1993 m. spalio 19 d. Kauno miesto valdybos įsakymo Nr.450 patvirtinta kopiją, 1991 m. balandžio mėnesyje atliktų darbų priėmimo ketvirtyje aktą, 1986 m. kovo 31 d. papildoma sąmatą iš rezervo nenumatytiems darbams ir išlaidoms, 1991 m. spalio 1 d. inventorizacijos sąrašą, 1991 m. spalio 2 d. pažymą, 1991 rugsėjo mėnesyje atliktų darbų priėmimo ketvirtyje aktą ir 1996 m. kovo 19 d. 19 Kauno miesto valdybos sprendimo Nr. 255 kopiją.

14Kadastro įstatymo 12 str. 4 d. nustatyta, kad kadastro tvarkytojui pateikiamų dokumentų sąrašą, kai yra prašoma įrašyti į nekilnojamojo turto kadastrą duomenis apie statinius, kurie buvo įgyti ar pastatyti iki 1991 m. liepos 25 d., nustato Vyriausybė. Byloje nėra ginčo, kad prašomi įregistruoti statiniai pastatyti iki 1991 m. liepos 25 d.

15Kadangi ginčo pastatai pastatyti iki 1991 m. liepos 25 d., šioje byloje pareiškėja, teikdama prašymą registruoti nekilnojamuosius daiktus, vadovavosi Kadastro įstatymo 12 str. 4 d. ir Lietuvos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimu Nr. 278 „Dėl dokumentų, teiktinų Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui registruojant senus statinius, įsigytus ar pastatytus iki 1991 m. liepos 25 d., sąrašo patvirtinimo" nuostatomis. Šiame Sąraše nurodyti dokumentai, teiktini nekilnojamojo turto registro tvarkytojui registruojant Registre neįregistruotus statinius, pastatytus iki Pastatų, statinių ir butų teisinio registravimo instrukcijos, patvirtintos LR Vyriausybės 1991 m. liepos 25 d. nutarimu Nr. 297 (1 punktas). Pagal šio nutarimo 2 punktą pastatyti seni statiniai Registre registruojami Nekilnojamojo turto registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 12 d. nutarimu Nr. 1129 ir Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534, nustatyta tvarka Registro tvarkytojui pateikus prašymą įregistruoti nekilnojamąjį daiktą ir (ar) daiktines teises į jį, kadastrinių matavimų bylą, parengtą pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus, ir atitinkamus dokumentus.

16Pareiškėjos nuomone, kartu su prašymu teritoriniam registratoriui ji pateikė būtent tuos dokumentus, kurie yra išvardinti šiame Vyriausybės nutarimu patvirtintame Sąraše (2, 2.3, 5.5, 5.7, 6.3, 6.4, 6.7 punktai) ir kurie neabejotinai patvirtina prašomų įregistruoti statinių ir daiktinių teisių atsiradimą UAB „Auto ABC“.

17Atsakovas ir tretysis suinteresuotas asmuo skundžiamais sprendimais pareiškėjos prašymą atmetė, nurodydami, jog visi pareiškėjos pateikti dokumentai nėra tinkamas juridinis pagrindas daiktinėms teisėms įregistruoti į Nekilnojamojo turto registrą, nes nepatvirtina pareiškėjos nuosavybės teisių atsiradimo į prašomus įregistruoti ginčo statinius. Teisėjų kolegija su tokiais atsakovo argumentais sutinka.

18Įstatymo nustatyta nekilnojamojo daikto teisinė registracija yra ne nuosavybės įsigijimo pagrindas, o įstatymuose nustatytais pagrindais įgytos nuosavybės registravimas, kuriuo valstybė, išviešindama šiuos faktus, siekia užtikrinti nuosavybės teisių apsaugą, suteikiant patikimą ir teisėtai gautą informaciją apie šių teisių pasikeitimus ir jų suvaržymus. Nekilnojamojo turto registro įstatymo 4 straipsnis nustato, kad visi nekilnojamojo turto registre esantys duomenys nuo jų įrašymo laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka. Registro duomenų teisingumas užtikrinamas tuo, kad jame padaryti įrašai turi atitikti dokumentus, kurių pagrindu tam tikri duomenys buvo įrašyti. Pagal Nekilnojamojo turto registro įstatymo 5 straipsnio 2 dalį Nekilnojamojo turto registro tvarkytojas įstatymų nustatyta tvarka atsako už duomenų, kaupiamų Nekilnojamojo turto registre, teisingumą ir apsaugą, jis taip pat atsako tik už tai, kad Nekilnojamojo turto registre įrašyti duomenys atitinka dokumentus, kurių pagrindu šie duomenys buvo įrašyti.

19Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra nurodęs, kad nekilnojamojo turto registratorius nesprendžia ginčų tarp suinteresuotų asmenų dėl pačios daiktinės teisės ar jos turinio, Nekilnojamojo turto registro tvarkytojo funkcija yra tik duomenų iš jam pateiktų dokumentų apie nekilnojamąjį turtą perkėlimas į Nekilnojamojo turto registrą, nekilnojamojo turto registro tvarkytojui įstatymas nesuteikia teisės vertinti jam pateiktų dokumentų apie nekilnojamąjį turtą teisėtumo (žr. 2011 m. spalio 13 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A492-3130/2011 ir kt.), nustatyti daiktines teises, jeigu jos eksplicitiškai nėra įtvirtintos pateiktuose dokumentuose (LVAT 2017 m. vasario 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-600-442/2017).

20Teismų praktikoje taip pat ne kartą pažymėta, kad nuosavybės teisės įregistravimo privalomumas suponuoja registravimo funkciją vykdančiai institucijai bendro pobūdžio pareigą prieš registruojant nuosavybės teises patikrinti nuosavybės įgijimo ar perėjimo kitam asmeniui pagrindą, o kilus abejonių, atsisakyti atlikti tokį registravimą. Taigi nekilnojamojo daikto teisinį registravimą vykdanti institucija tiria nuosavybės teisių įgijimo (pasikeitimo, pasibaigimo) teisinį pagrindą, jo įforminimą, tačiau nekonstatuoja vertinamųjų faktų, nes tai yra teisminio nagrinėjimo dalykas (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. balandžio 27 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-192/2010; Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. spalio 13 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A520-2303/2012; kt.). Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad registro tvarkytojui Nekilnojamojo turto kadastro įstatymas ir Nekilnojamojo turto registro įstatymas nustato reikalavimus įrašyti į Nekilnojamojo turto registrą tik patikimus duomenis apie nekilnojamojo turto objektą (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. balandžio 14 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-623-143/2015).

21Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, vertindamas Nekilnojamojo turto registro tvarkytojo veiksmus, yra nurodęs ir tai, kad ši viešojo administravimo institucija yra saistoma bendrųjų, be kita ko, konstitucinių teisės principų (teisinės valstybės, valdžios įstaigos tarnauja žmonėms, teisės viršenybės, draudimo diskriminuoti, asmenų lygybės prieš įstatymą, proporcingumo ir kt.) bei gero administravimo, atsakingo valdymo principų (teisėtumo, objektyvumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, skaidrumo ir kt.). Atliekant nuosavybės teisių registraciją, negali būti paneigta nekilnojamojo daikto, daiktinių teisių į šį daiktą įregistravimo paskirtis – išviešinti duomenis apie nekilnojamuosius daiktus, nuosavybės bei kitas daiktines teises į šiuos daiktus, šių teisių suvaržymus, įstatymų nustatytus juridinius faktus, siekiant išviešinimo būdu užtikrinti šių teisių apsaugą, suteikiant patikimą ir teisėtai gautą informaciją apie šių teisių pasikeitimus bei jų suvaržymus – ir nepagrįstai suteikta nuosavybės teisių apsauga asmeniui, kuris neturėjo teisės šios daiktinės teisės įgyti (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. sausio 29 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-361-492/2015).

22Aptartos teisės aktų nuostatos bei nurodyta teismų praktika suponuoja išvadą, kad Nekilnojamojo turto kadastro ir Nekilnojamojo turto registro tvarkytojas turi išsamiai patikrinti pateiktus dokumentus, kurių pagrindu prašoma įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į Nekilnojamojo turto kadastrą ir įregistruoti daiktines teises, ir įrašyti tik patikimus duomenis apie nekilnojamojo turto objektą. Tokią pareigą atsakovas įvykdė.

23Minėta, jog kartu su prašymu įregistruoti nuosavybės teises į nekilnojamąjį daiktą nekilnojamojo turto kadastro ir registro tvarkytojui turi būti pateikiami dokumentai, patvirtinantys prašomų įregistruoti daiktinių teisių, šių teisių suvaržymų, juridinių faktų atsiradimą (Registro įstatymo 23 straipsnio 2 dalis). Šio įstatymo 23 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad dokumentai, kurių pagrindu patvirtinamos, atsiranda, baigiasi, perleidžiamos ar suvaržomos daiktinės teisės į nekilnojamąjį daiktą, šių teisių suvaržymai, juridiniai faktai, turi atitikti teisės aktų reikalavimus ir juose turi būti įregistravimui nekilnojamojo turto registre būtini duomenys. To pačio straipsnio 4 dalyje nurodyta, jog dokumentai, kurių pagrindu prašoma atlikti registraciją, turi būti surašyti įskaitomai, juose turi būti pilni asmenų, susijusių su registracija, vardai, pavardės, pavadinimai, adresai, kodai bei nekilnojamojo daikto, susijusio su registracija, unikalus numeris, kuris suteikiamas Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų nustatyta tvarka. Teismo vertinimu, atlikus pareiškėjos pateiktų dokumentų vertinimą jų patikimumo aspektu konstatuotina, kad ginčo atveju kartu su 2017 m. vasario 23 d. prašymu pateikti dokumentai, kurių pagrindu, pareiškėjos nuomone, turėtų būti patvirtinamos daiktinės teisės į nekilnojamąjį daiktą, aukščiau minėtų reikalavimų neatitinka, nes nei pateiktame 1987 m. kovo 31 d. užbaigto statybinio objekto atidavimo eksploatuoti Valstybinės priėmimo komisijos akte, nei visuose kituose kartu su prašymu pareiškėjos pateiktuose dokumentuose nėra įregistravimui nekilnojamojo turto registre būtinų duomenų. Darytina išvada, kad tiek atsakovas, tiek ir ir tretysis suinteresuotas asmuo išsamiai patikrinęs bei įvertinęs visus pareiškėjos kartu su prašymu pateiktus dokumentus jų patikimumo aspektu, skundžiamuose sprendimuose pagrįstai nurodė, kad nei viename iš pareiškėjos kartu su 2017 m. vasario 23 d. prašymu pateiktame dokumente nėra vienareikšmiškai įtvirtinta, jog ginčo statiniai, kurių kadastro duomenys nustatyti 2016 m. gruodžio 30 d. kadastrinių matavimų metu, nuosavybės teisėmis priklauso UAB „Auto ABC“.

24Nagrinėjamu aspektu akcentuotina ir tai, kad nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų išrašas su istorija patvirtina, jog toje pačioje teritorijoje nekilnojamojo turto registre pareiškėjos vardu jau buvo įregistruoti: 1) kiti inžineriniai statiniai (kiemo aikštelė, tvora, estakada e2, 17 vnt. šulinių, tepalo surinkimo talpyklos), unikalus Nr. ( - ), įregistruoti 2005 m. balandžio 11 d. Kauno miesto apylinkės teismo sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-03837-451/2005, pagrindu, o išregistruoti – 2007 m. sausio 30 d. Kauno miesto apylinkės teismo sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. A2-301-713/2007 ir 2008 m. birželio 30 d. Kauno apygardos teismo nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 2A-17-343/2008 pagrindais; 2) kiti inžineriniai statiniai (tvora, kiemo aikštelė, estakada, 4 kanalizacijos šuliniai), unikalus Nr. ( - ), įregistruoti 1995 m. rugsėjo 25 d. Kauno miesto apylinkės teismo sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-6912/95, pagrindu, o išregistruoti – 2011 m. birželio 21 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutarties, priimtos administracinėje byloje Nr. A143- 2323/2011, pagrindu.

25Iš bylos medžiagos matyti, kad pareiškėja nekilnojamojo turto kadastro ir registro tvarkytojui pateikė naują ginčo kiemo statinių, esančių ( - ), kadastro duomenų bylą. Teisėjų kolegija sutinka su atsakovės pozicija, kad šioje 2016 m. gruodžio 30 d. ginčo statinių kadastro duomenų byloje pažymėti statiniai, kurie nors ir išskaidyti bei su naujai suteiktais unikaliais numeriais, sulyginus juos su anksčiau nekilnojamojo turto registre įregistruotų inžinerinių statinių, kurių unikalūs Nr. ( - ), kadastro duomenų bylomis, yra iš esmės tapatūs jau išregistruotiems iš nekilnojamojo turto registro statiniams. Bylos medžiaga patvirtina, kad pareiškėja dėl tų pačių kiemo statinių ir daiktinių teisių į juos įregistravimo nekilnojamojo turto registre jau ne vieną kartą kreipėsi į teritorinį nekilnojamojo turto kadastro ir registro tvarkytoją, kuris visus pareiškėjos prašymus atsisakė tenkinti. Pagal teismų informacinės sistemos Liteko duomenis dėl kiemo statinių, kurių unikalūs Nr. ( - ), vyko teisminiai procesai (2011 m. birželio 21 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis, priimta administracinėje byloje Nr. A143- 2323/2011, Kauno miesto apylinkės teismo 2007 m. sausio 30 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. A2-301-713/20070). Akcentuotina, kad 2012 m. birželio 25 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartyje administracinėje byloje Nr. A602-2186/2012 buvo nurodyta, jog Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas jau 2011 m. birželio 21 d. nutartyje konstatavo teisinės padėties dėl abiejų pagrindinio daikto priklausinių (kuriems buvo suteiktas unikalus Nr. ( - ) bei Nr. ( - )) panašumą, todėl pabrėžė būtinumą panaikinti statinių, unikalus Nr. ( - ) registraciją, kuomet yra panaikinta registracija statinių Nr. ( - ). Taip pat šioje nutartyje Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nurodė, jog tik palankus įsiteisėjęs teismo sprendimas gali būti pagrindu atlikti tam tikrus veiksmus nekilnojamojo turto registro tvarkytojui ar kitam viešojo administravimo subjektui, o bendrosios kompetencijos teismas priėmė šiuo atveju pareiškėjui nepalankų teismo sprendimą.

26Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, ginčijami sprendimai, kuriais atsisakyta tenkinti pareiškėjos atstovės prašymą dėl nekilojamųjų objektų įregistravimo yra pagrįsti ir teisėti, todėl skundas dėl šių sprendimų panaikinimo ir išvestinis reikalavimas dėl įpareigojimo nepagrįsti ir netenkintini.

27Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 84 - 87 straipsniais, 88 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

28Skundą atmesti.

29Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui tiesiogiai arba per Kauno apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs administracinę bylą pagal... 3. Teismas... 4. Pareiškėjas su skundu kreipėsi į teismą prašydamas panaikinti VĮ... 5. Pareiškėjo atstovė nurodė, kad VĮ Registrų centras Kauno filialas,... 6. Atsakovo ir trečiojo suinteresuoto asmens atstovė nurodo, kad VĮ registro... 7. Skundas nepagrįstas ir atmestinas.... 8. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilęs dėl nekilnojamųjų daiktų -... 9. Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymo į nekilnojamojo turto... 10. Kadastro įstatymo 12 straipsnyje yra įtvirtinti nekilnojamojo daikto kadastro... 11. Registro įstatymo 13 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad nekilnojamojo turto... 12. Iš paminėto teisinio reguliavimo darytina išvada, jog tam, kad būtų... 13. Iš bylos medžiagos matyti, kad pareiškėja 2017 m. vasario 23 d. pateikė... 14. Kadastro įstatymo 12 str. 4 d. nustatyta, kad kadastro tvarkytojui pateikiamų... 15. Kadangi ginčo pastatai pastatyti iki 1991 m. liepos 25 d., šioje byloje... 16. Pareiškėjos nuomone, kartu su prašymu teritoriniam registratoriui ji... 17. Atsakovas ir tretysis suinteresuotas asmuo skundžiamais sprendimais... 18. Įstatymo nustatyta nekilnojamojo daikto teisinė registracija yra ne... 19. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra nurodęs, kad nekilnojamojo... 20. Teismų praktikoje taip pat ne kartą pažymėta, kad nuosavybės teisės... 21. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, vertindamas Nekilnojamojo turto... 22. Aptartos teisės aktų nuostatos bei nurodyta teismų praktika suponuoja... 23. Minėta, jog kartu su prašymu įregistruoti nuosavybės teises į... 24. Nagrinėjamu aspektu akcentuotina ir tai, kad nekilnojamojo turto registro... 25. Iš bylos medžiagos matyti, kad pareiškėja nekilnojamojo turto kadastro ir... 26. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, ginčijami sprendimai,... 27. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 28. Skundą atmesti.... 29. Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...