Byla e2-29003-947/2017
Dėl žalos atlyginimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Asta Žeromskytė - Stanienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės bankrutavusios S. K. firmos bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Gudara“ ieškinį atsakovui S. K. dėl žalos atlyginimo.

2Teismas

Nustatė

3ieškovės atstovė ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo 11066,10 Eur žalos atlyginimo, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

4Atsakovui ieškinys ir teismo pranešimas, kuriame nustatytas 20 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pareikšti, įteikti 2017 m. lapkričio 18 d. asmeniškai (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 1 dalis). Atsakovas per teismo nustatytą 20 dienų terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

5Ieškovė ieškinyje yra nurodžiusi, jog prašo priimti sprendimą už akių, jei nebus pateiktas atsiliepimas į pareikštą ieškinį arba paruošiamasis dokumentas.

6Atsakovui be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikus atsiliepimo į ieškinį ir esant ieškovės prašymui, yra pagrindas priimti sprendimą už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnis). Atsakovui nepateikus atsiliepimo, byla nagrinėjama rašytinio proceso tvarka, neinformuojant dalyvaujančių byloje asmenų apie sprendimo už akių priėmimo laiką ir vietą.

7Ieškinys tenkinamas visiškai.

8Vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 285 straipsnio 2 dalimi ir 286 straipsnio 1 dalimi, teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų ieškovo pateiktų įrodymų vertinimą ir surašo sutrumpintus motyvus. Atlikęs formalų ieškovės pateiktų įrodymų vertinimą nagrinėjamoje byloje, teismas daro išvadą, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas patenkinti ieškinį visiškai.

9Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad Kauno apygardos teismo 2016 m. gruodžio 19 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-2801-638/2016 S. K. firmai iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Gudara“. Ta pačia nutartimi S. K. administracijos vadovas ne vėliau kaip per dešimt dienų nuo nutarties įsiteisėjimo dienos įpareigotas perduoti bankroto administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis ir visus dokumentus (el. b. l. 6-8). Nutartis įsiteisėjo 2016 m. gruodžio 29 d., įmonės turtas ir dokumentai bankroto administratoriui turėjo būti perduoti iki

102017 m. sausio 9 d., tačiau įmonės valdymo organai teismo nustatyto įpareigojimo neįvykdė. Kauno apygardos teismo 2017 m. vasario 17 d. nutartimi patvirtintas įmonės kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas 8926,10 Eur sumai (el. b. l. 16), o 2017 m. gegužės 3 d. nutartimi nuspręsta taikyti supaprastintą bankroto procesą ir patvirtintos 2140,00 Eur administravimo išlaidos (el. b. l. 9-10). Ieškovė reiškia reikalavimą dėl žalos atlyginimo, nes įmonei esant nemokiai pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme (toliau – ĮBĮ) įtvirtintus kriterijus, įmonės vadovas savalaikiai nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 110661,10 Eur žalos, kurią sudaro teismo patvirtintos 8926,10 Eur kreditorinių reikalavimų suma ir 2140,00 Eur administravimo išlaidos.

11Ieškinio reikalavimo pagrįstumą įrodo byloje pateikti rašytiniai įrodymai: Kauno apygardos teismo 2016 m. gruodžio 19 d., 2017 m. vasario 17 d., 2017 m. gegužės 31 d. nutartys, 2016 m. gruodžio 30 d. bankroto administratoriaus įsakymas, VĮ Registrų centro Juridinių turto registro išrašas.

12Civilinės atsakomybės atsiradimui būtinos sąlygos yra neteisėti veiksmai, priežastinis ryšys, kaltė ir žala (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.246?6.249 straipsniai). Bendrovės vadovo civilinei atsakomybei taikyti taip pat būtina nustatyti visas jos taikymo sąlygas. Nustačius vadovo neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis). Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turėtų bendrovės vadovas (CPK 178 straipsnis, 182 straipsnio 4 punktas) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. liepos 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-335/2009; 2009 m. lapkričio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-444/2009; 2011 m. kovo 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-130/2011; 2012 m gruodžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-553/2012). Bendrovės vadovas už įstatymuose įtvirtintų pareigų pažeidimus atsako tada, kai jo veiksmais padaroma žalos (nuostolių), kuri yra ne tik viena būtinųjų civilinės atsakomybės sąlygų, bet ir pagrindas byloje nagrinėjamus konkrečius bendrovės vadovo veiksmus (neveikimą) vertinti kaip neteisėtus ir lėmusius žalos atsiradimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. lapkričio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-493/2012).

13CK 6.263 straipsnyje nustatyta kiekvieno asmens pareiga elgtis taip, jog savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos. Civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyse nurodytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai (CK 6.246 straipsnio 1 dalis). Atsakovas, būdamas įmonės savininku ir vadovu privalėjo elgtis rūpestingai, atidžiai, apdairiai ir kvalifikuotai bei daryti viską, kad įmonė veiktų pagal įstatymus bei kitus teisės aktus, tačiau savo veiksmais netinkamai atliko vadovo (savininko) funkcijas, t. y. laiku ir tinkamai nemokėjo įmokų Valstybinio socialinio fondo valdybos fondui, nevykdė savo, kaip įmonės vadovo pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo.

14Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 8 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad jeigu įmonė negali ir (arba) negalės atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir šis (šie) nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, įmonės vadovas ar kiti asmenys pagal kompetenciją privalo pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo nedelsdami, bet ne vėliau kaip per 5 dienas po to, kai įmonė tapo nemoki ir įmonės dalyviai per minimalius įstatymuose arba įmonės steigimo dokumentuose nustatytus terminus dalyvių susirinkimui sušaukti, bet ne vėliau kaip per 40 dienų, nesiėmė priemonių įmonės mokumui atkurti. Šio įstatymo 8 straipsnio 4 dalyje nurodyta, kad įmonės vadovas ar kiti asmenys pagal kompetenciją privalo atlyginti žalą, kurią įmonė ir (ar) kreditoriai patyrė dėl to, kad įmonės vadovas ar kiti asmenys pagal kompetenciją, esant šio straipsnio 1 dalyje nurodytoms aplinkybėms, nepateikė teismui pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo ar pavėlavo jį pateikti. Atlikus formalų pateiktų įrodymų vertinimą, darytina išvada, kad atsakovas netinkamai vykdė pareigas ir laiku nesikreipė į teismą dėl S. K. firmos bankroto bylos iškėlimo, todėl ieškovei iš atsakovo priteisiama 11066,10 Eur žalos atlyginimo (CK 6.263 straipsnio 2 dalis, 6.38 straipsnio 1 dalis, IBĮ 8 straipsnio 4 dalis).

15Atsakovas praleido terminą įvykdyti prievolę, todėl iš jo ieškovei priteisiamos 5 procentų metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

16Iš atsakovo valstybei priteisiamas 287,00 Eur žyminis mokestis (249,00 Eur už ieškinį ir 38,00 Eur už laikinąsias apsaugos priemones) nuo kurio sumokėjimo ieškovė buvo atleista (CPK 79 straipsnis, 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 5 dalis, 7 dalis, 83 straipsnio 1 dalies 8 punktas, 93 straipsnio 1 dalis, 96 straipsnis).

17Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos iš atsakovo valstybei nepriteisiamos, nes jų dydis yra mažesnis už minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, nustatytą Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakyme Nr. 1R-298/1K-290 (CPK 96 straipsnio 6 dalis).

18Ieškinį patenkinus, 2017 m. lapkričio 9 d. nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės paliktinos galioti iki teismo sprendimo įvykdymo (CPK 150 straipsnio 3 dalis).

19Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 285 straipsniu, 286 straipsniu,

Nutarė

20ieškinį tenkinti visiškai.

21Priteisti ieškovei bankrutavusiai S. K. firmai, juridinio asmens kodas ( - ), buveinės adresas ( - ), iš atsakovo S. K., asmens kodas ( - ) gyvenančio ( - ),

2211066,10 Eur (vienuolikos tūkstančių šešiasdešimt šešių eurų 10 ct) žalos atlyginimo, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (11066,10 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2017 m. lapkričio 9 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

23Priteisti valstybei iš atsakovo S. K., asmens kodas ( - ) gyvenančio ( - ), 287,00 Eur (dviejų šimtų aštuoniasdešimt septynių eurų 00 ct) žyminio mokesčio, kuris turi būti sumokėtas į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (kodas 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą (įmokos kodas 5660).

24Kauno apylinkės teismo 2017 m. lapkričio 9 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones palikti galioti iki teismo sprendimo įvykdymo.

25Atsakovas negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį Civilinio proceso kodekso 287 straipsnio 2 dalies, 3 dalies reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

26Ieškovė turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Asta Žeromskytė - Stanienė rašytinio... 2. Teismas... 3. ieškovės atstovė ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo 11066,10 Eur žalos... 4. Atsakovui ieškinys ir teismo pranešimas, kuriame nustatytas 20 dienų... 5. Ieškovė ieškinyje yra nurodžiusi, jog prašo priimti sprendimą už akių,... 6. Atsakovui be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikus... 7. Ieškinys tenkinamas visiškai.... 8. Vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 285 straipsnio 2 dalimi ir 286... 9. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad Kauno apygardos... 10. 2017 m. sausio 9 d., tačiau įmonės valdymo organai teismo nustatyto... 11. Ieškinio reikalavimo pagrįstumą įrodo byloje pateikti rašytiniai... 12. Civilinės atsakomybės atsiradimui būtinos sąlygos yra neteisėti veiksmai,... 13. CK 6.263 straipsnyje nustatyta kiekvieno asmens pareiga elgtis taip, jog savo... 14. Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 8 straipsnio 1 dalyje nurodyta,... 15. Atsakovas praleido terminą įvykdyti prievolę, todėl iš jo ieškovei... 16. Iš atsakovo valstybei priteisiamas 287,00 Eur žyminis mokestis (249,00 Eur... 17. Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos iš atsakovo valstybei... 18. Ieškinį patenkinus, 2017 m. lapkričio 9 d. nutartimi taikytos laikinosios... 19. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142... 20. ieškinį tenkinti visiškai.... 21. Priteisti ieškovei bankrutavusiai S. K. firmai, juridinio asmens kodas ( - ),... 22. 11066,10 Eur (vienuolikos tūkstančių šešiasdešimt šešių eurų 10 ct)... 23. Priteisti valstybei iš atsakovo S. K., asmens kodas ( - ) gyvenančio ( - ),... 24. Kauno apylinkės teismo 2017 m. lapkričio 9 d. nutartimi taikytas laikinąsias... 25. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau turi teisę... 26. Ieškovė turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti...