Byla eAS-923-525/2017
Dėl sprendimo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Audriaus Bakavecko ir Ramūno Gadliausko,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo viešosios įstaigos „Žaliasis taškas“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. rugsėjo 26 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo viešosios įstaigos „Žaliasis taškas“ skundą atsakovui Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentui, trečiajam suinteresuotam asmeniui bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Metrail“ dėl sprendimo panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas viešoji įstaiga (toliau – ir VšĮ) „Žaliasis taškas“ kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą su skundu, prašydamas panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento (toliau – ir Vilniaus RAAD) 2016 m. rugpjūčio 22 d. sprendimo Nr. VR-17.5-59 „Dėl patikrinimo akto tvirtinimo“ (toliau – ir Sprendimas) dalį, kuria panaikinti uždarosios akcinės bendrovės (toliau – ir UAB) „Metrail“ pareiškėjui išrašyti atliekų sutvarkymą įrodantys dokumentai: 2015 m. birželio 4 d. Nr. 1514VI0004-4994-4687; 2015 m. gegužės 4 d. Nr. 1514VI0003-4994-4687; 2015 m. gegužės 4 d. Nr. 1514VI0002-4994-4687; 2015 m. balandžio 17 d. Nr. 1514VI0001-4994-4687.

6II.

72017 m. rugsėjo 25 d. pareiškėjas pateikė pirmosios instancijos teismui prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – laikinai sustabdyti apskųstos Sprendimo dalies galiojimą.

8Pareiškėjas paaiškino, kad nepritaikius reikalavimo užtikrinimo priemonės bus padaryta neatitaisoma ar sunkiai atitaisoma žala ne tik jam pačiam, jo pavedimo davėjams, bet ir aplinkai bei visai pakuočių atliekų tvarkymo sistemai, o palankaus pareiškėjui teismo sprendimo įvykdymas iš esmės praras prasmę, kadangi iki ginčijamo akto priėmimo buvusios padėties atkūrimas taps iš esmės neįmanomas.

9Pareiškėjo teigimu, 2017 m. rugsėjo 7 d. jam buvo įteiktas Vilniaus RAAD Atliekų tvarkymo kontrolės ir analizės skyriaus 2017 m. rugsėjo 7 d. sprendimas dėl neplaninio patikrinimo Nr. (38-19)-VR-1.7-6683, kurio tikslas – išsiaiškinti, kurie Všį „Žaliasis taškas“ pakuočių atliekų sutvarkymą patvirtinantys dokumentai buvo išrašyti UAB „Metrail“ įrodančių dokumentų pagrindu ir šiuos dokumentus pripažinti negaliojančiais, kadangi nagrinėjamoje administracinėje byloje nėra sustabdytas Sprendimo vykdymas.

10Pagal nustatytą pakuočių atliekų tvarkymo ir mokesčio už aplinkos teršimą teisinį reguliavimą VšĮ „Žaliasis taškas“ išrašyti patvirtinantys dokumentai gamintojams ir importuotojams suteikia teisę į mokesčio už aplinkos teršimą pakuočių atliekomis lengvatą. Todėl Vilniaus RAAD neplaninio patikrinimo metu pripažinus negaliojančiais VšĮ „Žaliasis taškas“ išduotus patvirtinančius dokumentus, VšĮ „Žaliasis taškas“, gamintojai ir importuotojai neteks teisės į mokesčio už aplinkos teršimą lengvatą už 2015 m, t. y. turės sumokėti apie 1 mln. Eur mokesčių.

11Pareiškėjas pažymėjo, kad yra atsakingas prieš savo pavedimo davėjus už Vyriausybės nustatytų pakuotės atliekų naudojimo ir (ar) perdirbimo užduočių įvykdymą ir tinkamą pakuočių atliekų sutvarkymą, todėl priešingu atveju jam kils pareiga atlyginti pavedimo davėjų patirtus nuostolius.

12III.

13Vilniaus apygardos administracinis teismas 2017 m. rugsėjo 26 d. nutartimi atmetė pareiškėjo VšĮ „Žaliasis taškas“ prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę.

14Teismas nurodė, kad reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti taikomos, jei proceso dalyvis tikėtinai pagrindžia reikalavimo pagrįstumą ir nesiėmus užtikrinimo priemonių gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala.

15Teismo vertinimu, pareiškėjo nurodyti argumentai nesudaro pagrindo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, nes nagrinėjamu atveju pareiškėjas nepagrindė teiginio, jog Sprendimo dalies vykdymas sukels neatitaisomą arba sunkiai atitaisomą didelę žalą. Aplinkybė, jog pareiškėjas gali patirti tam tikrų neigiamų pasekmių ar sunkumų, per se (lot. pats savaime) nėra pagrindas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 70 straipsnyje nustatyta tvarka užtikrinti pareiškėjo reikalavimą.

16IV.

17Pareiškėjas VšĮ „Žaliasis taškas“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. rugsėjo 26 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – tenkinti jo prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę.

18Pareiškėjas paaiškina, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino ABTĮ 70 straipsnio nuostatas ir nepagrįstai nusprendė, kad VšĮ „Žaliasis taškas“ nepagrindinė aplinkybių, sudarančių pagrindą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, egzistavimo. Pareiškėjas 2017 m. rugsėjo 25 d. prašyme išsamiai išdėstė aplinkybes ir argumentus bei pateikė įrodymus, pagrindžiančius jo teiginius, kad Sprendimo galiojimas ir vykdymas nulems daug naujų teisminių ir kitokių procesų, pareikalaus papildomų finansinių ir laiko sąnaudų.

19Atsakovas šiuo metu atlieka pareiškėjo patikrinimą, kurio pagrindu, jei nebus imtasi ABTĮ 70 straipsnyje numatytų priemonių, bus atliekami pareiškėjo pavedimo davėjų patikrinimai (2015 m. VšĮ „Žaliasis taškas“ pavedimo davėjais buvo daugiau kaip 2 000 gamintojų ir importuotojų). Didžiuliai finansiniai nuostoliai, kuriuos pareiškėjas turės padengti dar iki sprendimo byloje priėmimo, reikš pareiškėjo bankrotą (savo finansinę būklę pagrindžiančius duomenis bei dokumentus jis pridėjo prie 2017 m. rugsėjo 25 d. prašymo). Be to, pareiškėjas veikia kaip tarpininkas tarp pavedimo davėjų ir atliekų tvarkymo paslaugų teikėjų, yra pelno nesiekiantis juridinis asmuo, kuris vykdo įstatyme nustatytas funkcijas, reikalingas užtikrinti viešąjį interesą – tinkamą pakuočių atliekų sutvarkymą. VšĮ „Žaliasis taškas“ veiklos sustabdymas sukels painiavą pakuočių atliekų tvarkymo sferoje, nes daugiau nei 50 proc. Lietuvos gamintojų ir importuotojų neturės galimybių užtikrinti savo pareigų, susijusių su pakuočių atliekų tvarkymu, įgyvendinimo, nebus organizuojamas tinkamas jų išleistų rinkai pakuočių atliekų sutvarkymas, ir tuo bus pažeistas viešasis interesas.

20Teisėjų kolegija

konstatuoja:

21V.

22Nagrinėjamo atskirojo skundo dalykas – Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. rugsėjo 26 d. nutarties, kuria atmestas pareiškėjo prašymas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, teisėtumas ir pagrįstumas.

23ABTĮ 70 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas arba teisėjas proceso dalyvių motyvuotu prašymu arba savo iniciatyva gali imtis priemonių reikalavimui užtikrinti; reikalavimas gali būti užtikrinamas bet kurioje proceso stadijoje, jeigu proceso dalyvis tikėtinai pagrindžia reikalavimo pagrįstumą ir nesiėmus užtikrinimo priemonių gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala; jeigu yra šioje dalyje nurodyti pagrindai, reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti taikomos ir tais atvejais, kai būtina laikinai sureguliuoti padėtį, susijusią su ginčytinais teisiniais santykiais. Reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti: 1) draudimas atlikti tam tikrus veiksmus; 2) išieškojimo pagal vykdomąjį dokumentą sustabdymas; 3) ginčijamo individualaus teisės akto, taip pat ir suteikiančio kitam asmeniui (ne pareiškėjui) subjektines teises, galiojimo laikinas sustabdymas; 4) kitos teismo ar teisėjo taikomos priemonės (ABTĮ 70 str. 3 d.).

24Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – ir LVAT) praktikoje pažymėta, jog teismas, spręsdamas dėl ABTĮ 70 straipsnio 3 dalyje nurodytų reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, turi nustatyti, kad yra reali grėsmė, jog netaikius šių reikalavimo užtikrinimo priemonių, gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala. Reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti taikomos, jei yra prima facie (lot. iš pirmo žvilgsnio) argumentų dėl skundžiamo akto galiojimo ir administracinio akto vykdymas sukels didelę žalą, kurios atitaisymas (kompensavimas) būtų sudėtingas (žr. 2016 m. spalio 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-899-575/2016). Reikalavimo užtikrinimo priemonėmis, kaip įstatymu suteikta teise, turi būti naudojamasi protingai ir sąžiningai, negalima ja piktnaudžiauti, naudotis ne pagal paskirtį (žr. LVAT 2012 m. balandžio 18 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-272/2012, 2013 m. sausio 23 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-101/2013). Asmenys, prašantys taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, privalo nurodyti aplinkybes, sudarančias reikalavimo užtikrinimo pagrindą, bei pateikti šias aplinkybes patvirtinančius įrodymus (pvz.: LVAT 2016 m. spalio 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eAS-900-662/2016, 2017 m. vasario 1 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eAS-184-520/2017).

25Spręsdamas dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, teismas turi atsižvelgti į prašomų užtikrinti reikalavimų pobūdį, nurodomą jų faktinį pagrindą, ginčijamu aktu suteiktas teises, pareigas ir jų faktinį realizavimą, ar reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas pagal nustatytas aplinkybes būtų adekvatus siekiamam tikslui, nepažeistų proporcingumo principo, proceso šalių interesų pusiausvyros ir viešojo intereso (pvz., LVAT 2017 m. balandžio 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eAS-368-143/2017). Be to, kiekvienu atveju privalu įvertinti, ar prašymas dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo yra tiesiogiai susijęs su teismo priimtais nagrinėti reikalavimais (pvz., LVAT 2012 m. gegužės 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS492-227/2012 ir kt.).

26Nagrinėjamos bylos duomenimis nustatyta, kad Vilniaus RAAD 2016 m. rugpjūčio 22 d. sprendimu Nr. VR-17.5-59 patvirtino Vilniaus RAAD Mokesčių ir atliekų kontrolės skyriaus ir Vilniaus miesto agentūros 2016 m. liepos 14 d. patikrinimo aktą Nr. VR-17.7-120/VR-14.7-405, kuriuo pripažinti naikintinais visi UAB „Metrail“ 2015 m. išrašyti atliekų sutvarkymą įrodantys dokumentai. Pareiškėjas VšĮ „Žaliasis taškas“ Sprendimą apskundė teismui tiek, kiek juo panaikinti 2015 m. balandžio 17 d., 2015 m. gegužės 4 d. ir 2015 m. birželio 4 d. dokumentai, patvirtinantys pareiškėjo pakuočių atliekų, perduotų minėtam atliekų surinkėjui ir perdirbėjui, sutvarkymą.

27Pareiškėjas siekia, kad būtų laikinai sustabdytas nurodytos Sprendimo dalies galiojimas, nes, jo teigimu, neatidėliotinas administracinio sprendimo įvykdymas gali nepataisomai paveikti ne tik VšĮ „Žaliasis taškas“ interesus ir padaryti jam didelių nuostolių, bet ir sukelti grėsmę sklandžiam pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo sistemos funkcionavimui. Šiems nuogąstavimams patvirtinti VšĮ „Žaliasis taškas“ prie 2017 m. rugsėjo 25 d. prašymo pridėjo Vilniaus RAAD Atliekų tvarkymo kontrolės ir analizės skyriaus 2017 m. rugsėjo 7 d. sprendimą Nr. (38-19)-VR-1.7-6683, priimtą be kita ko atsižvelgiant į Vilniaus RAAD 2016 m. rugpjūčio 22 d. sprendimą Nr. VR-17.5-59, 2017 m. rugsėjo 18 d. pradėti VšĮ „Žaliasis taškas“ patikrinimą.

28Išanalizavusi pirmiau aptartus faktinius bylos duomenis bei ištyrusi kitas sprendžiamam klausimui reikšmingas aplinkybes, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pareiškėjo argumentai, jog nepritaikius prašomos reikalavimo užtikrinimo priemonės, gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala, yra nepagrįsti. Apeliacinės instancijos teismo įsitikinimu, Sprendimas nesukuria VšĮ „Žaliasis taškas“ prašyme ir atskirajame skunde nurodytų neigiamų pasekmių, nes juo pareiškėjui nėra apskaičiuotas mokestis už aplinkos teršimą pakuočių atliekomis, taip pat Sprendimas nepanaikina pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų, kuriuos pareiškėjas išdavė savo užsakovams pagal apmokestinamosios pakuotės atliekų tvarkymo organizavo sutartis. Taigi šiuo atveju nenustatyta, kad dėl Sprendimo galiojimo iš esmės pablogėtų pareiškėjo finansinė padėtis ar sutriktų ūkinė veikla.

29Pažymėtina, jog reikalavimo užtikrinimo priemonių institutas yra skirtas tam, kad būtų apgintos pareiškėjų teisės, kylančios iš byloje pareikšto materialinio pobūdžio reikalavimo. Pareiškėjo teiginys, jog Sprendimas turės įtakos jo atžvilgiu atliekamo patikrinimo baigčiai ir dėl to ateityje galbūt bus pradėti nauji teisminiai ginčai, taip pat nesudaro pagrindo konstatuoti, kad spręsdamas dėl prevencinių priemonių taikymo tikslingumo pirmosios instancijos teismas priėmė iš esmės neteisingą nutartį, nes, kaip matyti, pareiškėjo įvardijamos grėsmės nėra susijusios su nagrinėjamos administracinės bylos dalyku, o kyla iš kitų Vilniaus RAAD vykdomų administracinių procedūrų.

30Apibendrindamas išdėstytus motyvus, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas visapusiškai ištyrė bei tinkamai įvertino faktines bylos aplinkybes, teisingai aiškino ir taikė proceso teisės normas (ABTĮ 70 str.), todėl 2017 m. rugsėjo 26 d. nutartis paliekama nepakeista.

31Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 154 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

32Pareiškėjo viešosios įstaigos „Žaliasis taškas“ atskirąjį skundą atmesti.

33Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. rugsėjo 26 d. nutartį palikti nepakeistą.

34Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas viešoji įstaiga (toliau – ir VšĮ) „Žaliasis taškas“... 6. II.... 7. 2017 m. rugsėjo 25 d. pareiškėjas pateikė pirmosios instancijos teismui... 8. Pareiškėjas paaiškino, kad nepritaikius reikalavimo užtikrinimo priemonės... 9. Pareiškėjo teigimu, 2017 m. rugsėjo 7 d. jam buvo įteiktas Vilniaus RAAD... 10. Pagal nustatytą pakuočių atliekų tvarkymo ir mokesčio už aplinkos... 11. Pareiškėjas pažymėjo, kad yra atsakingas prieš savo pavedimo davėjus už... 12. III.... 13. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2017 m. rugsėjo 26 d. nutartimi... 14. Teismas nurodė, kad reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti taikomos,... 15. Teismo vertinimu, pareiškėjo nurodyti argumentai nesudaro pagrindo taikyti... 16. IV.... 17. Pareiškėjas VšĮ „Žaliasis taškas“ atskiruoju skundu prašo panaikinti... 18. Pareiškėjas paaiškina, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino... 19. Atsakovas šiuo metu atlieka pareiškėjo patikrinimą, kurio pagrindu, jei... 20. Teisėjų kolegija... 21. V.... 22. Nagrinėjamo atskirojo skundo dalykas – Vilniaus apygardos administracinio... 23. ABTĮ 70 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas arba teisėjas proceso... 24. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – ir LVAT) praktikoje... 25. Spręsdamas dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, teismas turi... 26. Nagrinėjamos bylos duomenimis nustatyta, kad Vilniaus RAAD 2016 m. rugpjūčio... 27. Pareiškėjas siekia, kad būtų laikinai sustabdytas nurodytos Sprendimo... 28. Išanalizavusi pirmiau aptartus faktinius bylos duomenis bei ištyrusi kitas... 29. Pažymėtina, jog reikalavimo užtikrinimo priemonių institutas yra skirtas... 30. Apibendrindamas išdėstytus motyvus, apeliacinės instancijos teismas... 31. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 32. Pareiškėjo viešosios įstaigos „Žaliasis taškas“ atskirąjį skundą... 33. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. rugsėjo 26 d. nutartį... 34. Nutartis neskundžiama....