Byla eB2-889-368/2016
Dėl kreditorinio reikalavimo tvirtinimo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Energijos tinklas“ bankroto byloje

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Mockevičius, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs pareiškėjo M. T. (M. T.) prašymą dėl kreditorinio reikalavimo tvirtinimo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Energijos tinklas“ bankroto byloje,

Nustatė

2

 1. Šiaulių apygardos teismo 2015 m. liepos 8 d. nutartimi UAB „Energijos tinklas“ iškelta bankroto byla, įmonės bankroto administratoriumi paskirta UAB „Lausona“.
 1. Pareiškėjas M. T., atstovaujamas advokato V. Ž., pateikė teismui prašymą įtraukti jį į BUAB „Energijos tinklas“ kreditorių sąrašą ir patvirtinti 33 800 Eur su palūkanomis, numatytomis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau LR CK) 6.210 straipsnio 2 dalyje, kreditorinį reikalavimą. Pareiškėjas nurodė, kad pagal 2015 m. tarp pareiškėjo ir UAB „Energijos tinklas“ Latvijos filialo, atstovaujamos direktoriaus G. G., buvo sudaryta statybos rangos sutartis Nr. 2015/01, pagal kurią UAB „Energijos tinklas“ įsipareigojo iki 2015 m. rugsėjo 1 d. atlikti pareiškėjui priklausančiame objekte 33 800 Eur vertės statybos darbus, tačiau atliktų darbų pagal teisės aktų reikalavimus neperdavė, galutinės ataskaitos apie panaudotas statybos medžiagas ir darbų sąnaudas nepateikė, su juridiniu asmeniu, teikusiu sraigtinius pamatus ir juos sumontavusiu, neatsiskaitė, statybos darbų užsakovo atstovui nepridavė, sutarties tinkamai neįvykdė, nors į UAB „Energijos tinklas“ direktoriaus G. G. nurodytas sąskaitas buvo pervesta dalis pinigų, numatytų pagal sutartį. Dėl neįvykdytos sutarties UAB „Energijos tinklas“ kyla teisinė civilinė atsakomybė su visomis iš jos kylančiomis pasekmėmis (netesybomis).
 1. BUAB „Energijos tinklas“ bankroto administratoriaus UAB „Lausona“ įgaliotas asmuo R. Ž. su pareikštu prašymu nesutinka ir prašo jį atmesti. Administratoriaus teigimu, 2015 m. statybos rangos sutartis buvo sudaryta ne su UAB „Energijos tinklas“, o su įmonės filialu, kuris registruotas Latvijos Respublikoje. Kokios vertės darbai buvo atlikti pagal sudarytą sutartį ir kiek lėšų UAB „Energijos tinklas“ Latvijos filialas gavo iš M. T. pagal minėtą sutartį, bankroto administratorius nurodyti neturi galimybės, kadangi tokie duomenys ir dokumentai jam nėra perduoti, bankroto administratoriui apskritai nėra perduoti jokie UAB „Energijos tinklas“ Latvijos filialo juridiniai ir buhalterinės apskaitos dokumentai, be to statybos rangos sutartis nepasirašyta, todėl pareiškėjo finansinis reikalavimas yra nepagrįstas.

3Prašymas tenkintinas iš dalies.

 1. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – LR ĮBĮ) 21 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad, iškėlus teisme bankroto bylą, kreditoriai turi teisę per teismo nustatytą laikotarpį savo reiškiamus reikalavimus ir juos pagrindžiančius dokumentus perduoti administratoriui. LR ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 10 punkte numatyta, kad bankrutuojančios įmonės bankroto administratorius, remdamasis pareikštais reikalavimais, patikslintais pagal įmonės apskaitos dokumentus, sudaro šios įmonės kreditorių bei jų reikalavimų sąrašą ir ne vėliau kaip per mėnesį nuo teismo nustatyto termino pabaigos pateikia jį teismui tvirtinti, kreditorių susirinkime ir teisme ginčija nepagrįstus kreditorių reikalavimus. Bankrutuojančios įmonės kreditorių reikalavimus tvirtina teismas, kreditorių sąrašo ir jų reikalavimų patikslinimai galimi iki teismas priima nutartį nutraukti bankroto bylą arba sprendimą dėl įmonės pabaigos (LR ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalis). Pagal teismų praktiką, bankroto bylą nagrinėjantis teismas tvirtina kreditoriaus pareikštą reikalavimą, jeigu iš byloje esančių duomenų gali padaryti išvadą, kad toks reikalavimas yra pagrįstas įrodymais; tuo atveju, jeigu byloje nėra pakankamai duomenų padaryti išvadai dėl kreditoriaus pareikšto reikalavimo pagrįstumo, teismas turi imtis priemonių išaiškinti reikšmingas bylos aplinkybes tam, kad teisingai išspręstų nagrinėjamą klausimą; tačiau aktyvus teismo vaidmuo neturi pažeisti civiliniame procese vyraujančio rungimosi principo, pagal kurį kiekviena šalis privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, išskyrus tuos atvejus, kai šių aplinkybių nereikia įrodinėti pagal įstatymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. rugsėjo 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-369/2009).
 1. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – LR CPK) 176 straipsnio nuostatomis įtvirtinta, kad įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad egzistuoja arba neegzistuoja tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku. Pagal LR CPK 12 ir 178 straipsnius, šalys privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių nereikia įrodinėti (LR CPK 182 straipsnis). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijoje ne kartą pabrėžta, kad įrodymų pakankamumo taisyklė civiliniame procese grindžiama tikimybių pusiausvyros principu. Civiliniame procese įrodinėjimas turi savo specifiką – nenustatyta, kad teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tik tada, kai dėl jų egzistavimo nėra absoliučiai jokių abejonių. Išvadą apie faktų buvimą teismas civiliniame procese gali daryti ir tada, kai tam tikrų abejonių dėl fakto buvimo išlieka, tačiau byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti esant labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. spalio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-381/2009, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-526/2009). Kasacinis teismas yra nurodęs, kad teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. liepos 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-335/2009, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gruodžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-500/2010). Teismas, vertindamas įrodymus, turi vadovautis ne tik įrodinėjimo taisyklėmis, bet ir logikos dėsniais, pagal vidinį įsitikinimą padaryti nešališkas išvadas. Reikalavimas vertinti įrodymus, vadovaujantis vidiniu įsitikinimu, yra teismo nepriklausomumo principo išraiška, nes niekas negali nurodyti teismui, kaip vertinti vieną ar kitą įrodymą. LAT, formuodamas teismų praktiką dėl LR CPK normų, reglamentuojančių įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą, aiškinimo ir taikymo, ne kartą yra pažymėjęs, kad įrodymų vertinimas pagal LR CPK185 straipsnį reiškia, jog bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą ,pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. kovo 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-139/2010, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-177/2011).
 1. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų nustatyta, kad Šiaulių apygardos teismo 2015 m. liepos 8 d. nutartimi UAB „Energijos tinklas“ buvo iškelta bankroto byla, įmonės administratoriumi paskirta UAB „Lausona“ (Šiaulių apygardos teismo civilinė byla Nr. eB2-356-440/2016).
 1. Iš bylos medžiagos matyti, kad 2015 m. tarp UAB „Energijos tinklas“ Latvijos filialo, atstovaujamos direktoriaus G. G. (vykdytojo), ir M. T. (užsakovo) buvo sudaryta statybos rangos sutartis Nr. 2015/01 (b. l. 14–16). Sutarties 1.1. p. buvo numatyta, jog vykdytojas įsipareigoja atlikti poilsio namų adresu ( - ) statybos darbus pagal priedo Nr. 1 specifikacijas ir kainas; sutarties 3.1. p. buvo nustatyta, kad darbų atlikimo terminas numatytas 2015 m. rugsėjo 1 d. Statybos rangos sutartis šalių nepasirašyta.
 1. Iš prie sutarties Nr. 2015/01 pateikto atskiro susitarimo (b. l. 17–18), kuris pasirašytas abiejų šalių – užsakovo ir vykdytojo, matyti, kad šalys sutarė dėl 33 800 Eur dydžio statybos darbų kainos.
 1. Pareiškėjo teigimu, jog nepaisant susitarimo, kad sutartis Nr. 2015/01 bus užsakovo ir vykdytojo tarpusavio atsiskaitymo ir mokėjimo pagrindas ir užsakovas atsiskaitys su vykdytoju už atliktus darbus pagal vykdytojo išrašytas PVM sąskaitas – faktūras (sutarties 2.1. p.), bei neatsižvelgiant į tai, kad visi sutarties pakeitimai ir papildymai galioja, jei jie įforminti raštu ir pasirašyti abiejų šalių (sutarties 6.1. p.), UAB „Energijos tinklas“ direktorius G. G. elektroniniu paštu informavo pareiškėją apie tai, kad UAB „Energijos tinklas“ Latvijos filialas ir SIA „Aldo būve“ sudarė bendradarbiavimo sutartį, pagal kurią rangovo teisės ir pareigos pereina SIA „Aldo būve“, todėl visus apmokėjimus pagal sutartį Nr. 2015/01 prašoma mokėti į SIA „Aldo būve“ sąskaitas. Pareiškėjo pateiktas G. G. pranešimas dėl mokėjimų (b. l. 19) nepasirašytas.
 1. Pareiškėjo teigimu, statybos rangos sutartis tarp šalių buvo sudaryta, įsigaliojo ir tapo šalims privaloma, tai įrodo į bylą pateiktas G. G. pasirašytas raštelis (b. l. 20), kuriama nurodyta, jog G. G. paėmė iš M. T. 10 000 Eur statybos darbams objekte ( - ). Pareiškėjo tvirtinimu, raštelyje nurodytas objektas atitinka statybos objektą, numatytą nepasirašytoje statybos rangos sutartyje Nr. 2015/01.
 1. Tai, kad statybos rangos sutartis tarp šalių buvo sudaryta, pareiškėjo nuomone, patvirtina ir į bylą pateikta E. T. (E. T.) (pareiškėjo sutuoktinės) banko sąskaitos išrašas (b. l. 21–23), iš kurio matyti, kad užsakovo atsiskaitymai su rangovu UAB „Energijos tinklas“ Latvijos filialu bei su nurodytąja SIA „Aldo būve“ vyko, bankiniais pavedimais buvo atliekami tiksliniai mokėjimai.
 1. Tai, kad pareiškėjo reikalavimas dėl kreditorinio reikalavimo tvirtinimo kyla iš statybos rangos sutarties Nr. 2015/01, pareiškėjo nurodymu, patvirtina ir į bylą pateiktas G. G. raštas „Dėl darbų priėmimo“, siųstas M. T., kuriame prašoma priimti atliktus darbus ( - ) (b. l. 58–62).
 1. Pirminį kreditoriaus pareikštų reikalavimų patikrinimą atlieka bankrutuojančios bendrovės administratorius pagal kreditoriaus bei bendrovės pateiktus apskaitos dokumentus, ir reikalavimus arba teikia tvirtinti teismui, arba juos ginčija teisme. Nepriklausomai nuo administratoriaus pozicijos dėl konkrečių kreditorių reikalavimų, juos dar kartą tikrina teismas. Nagrinėjant pareiškėjo M. T. reikalavimą dėl 33 800 Eur sumos su palūkanomis patvirtinimo BUAB „Energijos tinklas“ bankroto byloje, vertintina į bylą pateiktų duomenų visuma. Teismas pripažįsta, kad pareiškėjo į bylą pateikti įrodymai yra su trūkumais. Statybos rangos sutartis Nr. 2015/01 yra šalių nepasirašyta, tačiau prie sutarties pateiktas atskiras susitarimas dėl statybos darbų pobūdžio, apimties ir kainos yra pasirašytas tiek užsakovo, tiek vykdytojo. BUAB „Energijos tinklas“ bankroto administratorius pareiškėjo reikalavimą vertino kaip nepagrįstą, remdamasis ta aplinkybe, kad statybos rangos sutartis buvo pasirašyta ne su įmone, o su jos filialu. Akcentuotina, kad juridinis asmuo atsako pagal filialo prievoles ir filialas atsako pagal juridinio asmens prievoles (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau LR CK) 2.53 straipsnio 2 dalis), todėl teiginiai dėl reikalavimo nepagrįstumo, kadangi santykiai susiklostė ne su įmone, o su jos filialu, atmestini kaip nepagrįsti bei neturintys įtakos sprendžiant nagrinėjamą klausimą. Į bylą pateiktame G. G. rašte dėl mokėjimų vykdymo į SIA „Aldo būve“ sąskaitas taip pat nėra UAB „Energijos tinklas“ ar šios įmonės filialo vadovo parašo, tačiau sprendžiant iš rašto turinio, akivaizdu, kad nurodytas prašymas vykdyti mokėjimus į SIA „Aldo būve“ sąskaitas reiškiamas remiantis statybos rangos sutartimi Nr. 2015/01. Pareiškėjo pateiktoje G. G. pasirašyto raštelio kopijoje nėra jokių duomenų, kad G. G. galbūt paimdamas iš pareiškėjo 10 000 Eur statybos darbams, veikė įmonės vardu, o ne kaip fizinis asmuo, taip pat raštelyje nėra nuorodų į konkrečią statybos rangos sutartį, tačiau raštelyje nurodyta, kad pinigai buvo paimti statybos darbams objekte ( - ), kuris ir buvo statybos rangos sutarties objektas pagal statybos rangos sutartį Nr. 2015/01 (poilsio namai adresu ( - )). Iš į bylą pateikto banko sąskaitos išrašo matyti, kad mokėjimo pavedimai daryti UAB „Energijos tinklas“ Latvijos filialas (iš viso 7 686,91 Eur) ir SIA „Aldo būve“ (iš viso 6 500 Eur), nurodant, jog mokama už statybos darbus pagal sutartį Nr. 1. Pripažintina, jog 7 686,91 Eur lėšų pervedimo faktas UAB „Energijos tinklas“ Latvijos filialui yra įrodytas, nepaisant to, kokia sutartis nurodyta pavedimo paskirtyje. Apibendrinat tai, kas pasakyta ir vertinant į bylą pateiktų įrodymų visumą, negalima daryti vienareikšmiškos išvados, kad pareiškėjo reiškiamas finansinis reikalavimas yra neįrodytas. Dalies pinigų pervedimo UAB „Energijos tinklas“ faktas yra įrodytas, į bylą pateiktų įrodymų visetas leidžia daryti išvadą, jog pinigų mokėjimo pagrindas buvo 2015 m. statybos darbų rangos sutartis Nr. 2015/01. Manytina, kad pareiškėjo pareikštas reikalavimas dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo yra pagrįstas.
 1. Pareiškėjo reiškiamo kreditorinio reikalavimo dydis UAB „Energijos tinklas“ bankroto byloje sudaro 33 800 Eur su palūkanomis. Pareiškėjo teigimu, statybos rangos sutartis įvykdyta nebuvo, užsakovui atlikti darbai neperduoti, galutinės ataskaitos apie panaudotas statybos medžiagas ir darbų sąnaudas nepateiktos. Kadangi statybos rangos sutartis nebuvo įvykdyta, anot pareiškėjo, UAB „Energijos tinklas“ kyla teisinė civilinė atsakomybė su visomis iš jos kylančiomis pasekmėmis. Į bylą pateiktame G. G. rašte „Dėl darbų priėmimo“, kuriuo remiasi pareiškėjas, įrodinėdamas, kad jo kreditorinis reikalavimas kyla iš statybos rangos sutarties Nr. 2015/01, nurodytas prašymas priimti atliktus darbus, patvirtina faktą, kad dalis darbų „Laines“ objekte buvo atlikta (pamatų išpylimas, įrengti valymo įrenginiai ir elektros linija iki pirties). Tam tikri darbai, numatyti statybos rangos sutartyje, buvo atlikti, užsakovui buvo išsiųstas pranešimas apie pasirengimą perduoti atliktų darbų rezultatą. Atliktų darbų apimties bei jų perdavimo ieškovui fakto nustatymas patvirtina pareiškėjo pareikšto reikalavimo pagrįstumą. Pareiškėjo turtinėje pretenzijoje nurodyta, kad preliminarią kreditoriaus turtinio reikalavimo sumą sudaro 33 800 Eur (sutarties kaina), tačiau į šią sumą, pridavus statybos darbus, galimai galėtų būti įskaičiuota 10 000 Eur, perduoti asmeniškai G. G. grynais, 6 500 Eur pagal mokėjimo pavedimus SIA „Aldo būve“ ir 7 686,91 Eur pagal mokėjimo pavedimus UAB „Energijos tinklas“ Latvijos filialui. Pareiškėjas teigia, kad tokie mokėjimai buvo atlikti ir savo reikalavimą grindžia į bylą pateiktais anksčiau aptartais mokėjimus patvirtinančiais įrodymais. Įvertinus visus byloje esančius rašytinius įrodymus ir atsižvelgiant į atliktų darbų apimtis bei jų perdavimo pareiškėjui fakto nustatymą, spręstina, kad pareiškėjo M. T. kreditorinis reikalavimas yra pagrįstas ir tvirtintinas.
 1. LR ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 3 punktas numato, jog įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą, nutraukiamas netesybų ir palūkanų už visas įmonės prievoles, tarp jų už išmokų, susijusių su darbo santykiais, pavėluotą mokėjimą, skaičiavimas. Pagal statybos rangos sutartį, darbų atlikimo termino pabaiga buvo numatyta 2015-09-01, o nutartis dėl bankroto bylos UAB „Energijos tinklas“ iškėlimo įsiteisėjo 2015-07-18. Remiantis šiomis aplinkybėmis, teismas sprendžia, kad pareiškėjo reikalavimas dėl LR CK 6.210 straipsnio 2 dalyje numatytų palūkanų priteisimo yra nepagrįstas.
 1. Teismas, vadovaudamasis byloje esančiais įrodymais, sprendžia, kad pateiktas pareiškėjo M. T. prašymas dėl 33 800 Eur dydžio kreditorinio reikalavimo patvirtinimo bankrutavusios UAB „Energijos tinklas“ bankroto byloje yra pagrįstas ir tenkintinas, o reikalavimas dėl palūkanų, numatytų LR CK 6.210 straipsnio 2 dalyje, atmestinas.

4Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 10, 11, 21, 26 straipsniais, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290, 291 straipsniais, teismas

Nutarė

5Įtraukti M. T. (M. T.) į bankrutavusios UAB „Energijos tinklas“ kreditorių sąrašą ir patvirtinti 33 800 Eur dydžio jo kreditorinį reikalavimą.

6Ši nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai