Byla B2-2309-254/2016
Dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „INGERO“ kreditorių susirinkimo nutarimų Nr. 1, Nr. 2.1, Nr. 3 ir pareiškėjo bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuro skundą dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „INGERO“ kreditorių susirinkimo nutarimų Nr. 2, Nr. 3 pripažinimo negaliojančiais“

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalė Burdulienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo (kreditoriaus) A. I. skundą dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „INGERO“ kreditorių susirinkimo nutarimų Nr. 1, Nr. 2.1, Nr. 3 ir pareiškėjo bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuro skundą dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „INGERO“ kreditorių susirinkimo nutarimų Nr. 2, Nr. 3 pripažinimo negaliojančiais“, ir

Nustatė

2pareiškėjas A. I. kreipėsi į teismą su skundu ir prašė pripažinti negaliojančiais 2016-07-01 kreditorių susirinkimo priimtus nutarimus 1, 2.1 ir 3. Šiais nutarimais atsisakyta pritarti pasiūlymams:

31. Įpareigoti bankroto administratorių surinkti mažiausiai 3 kreditoriui Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriui (toliau – bankui) priimtinų ir su šiuo kreditoriumi iš anksto suderintų nekilnojamojo turto vertintojų pasiūlymus dėl nekilnojamojo turto, esančio adresu ( - ), (toliau – turtas), vertinimo; turto vertinimą pavesti atlikti geriausią (mažiausios kainos) pasiūlymą pateikusiam turto vertintojui; atlikus turto vertinimą, įpareigoti administratorių sušaukti kreditorių susirinkimą, į darbotvarkę įtraukiant klausimą dėl nekilnojamojo turto pardavimo tvarkos ir sąlygų nustatymo.

42.1. Nustatyti, kad nuo 2016-07-01 bankroto administravimo išlaidos (buhalterės darbo užmokestis, pašto, kanceliarinių prekių, dokumentų administravimo ir saugojimo, skelbimų, varžytynių, vykdomųjų raštų pateikimo vykdymui, kuro, ryšio, banko paslaugų ir kitos pan.) apmokamos pagal faktinį jų poreikį, bet ne daugiau kaip 170 EUR + PVM per mėnesį.

52.2. Turto išlaikymo (elektra, vanduo ir kt., apsauga, komunalinės išlaidos), draudimo ir kitos būtinosios turto priežiūros išlaidos apmokamos pagal faktą.

63. Papildomai nustatyti administratoriui 15 000 Eur + PVM atlyginimą už visą bankroto procedūrą.

7Skundas grindžiamas šiais argumentais dėl nutarimų Nr.1, 2.1, 3:

81. 2012-04-20 kreditorių susirinkimas nutarė dėl nekilnojamojo turto pardavimo tvarkos ir kainos nustatymo. Prieš 2012-04-20 kreditorių susirinkimą turto vertintojas UAB „Domus optima“ turtą įvertino 6 310 000 Lt (1 827 502,32 Eur) suma. Kreditorių susirinkimas pritarė didžiausio kreditoriaus pasiūlytai turto kainai – 10 000 001 Lt + PVM (2 896 200,47 Eur + PVM). Nuo 2012-06-13 iki 2016-05-26 buvo sustabdyti administratoriaus atliekami vykdymo veiksmai susiję su turto realizavimu bei nebuvo įvykdyti kreditorių susirinkimo nutarimai dėl su turtu susijusių teisminių ginčų. Atsižvelgęs į tai, kad nuo 2012-04-20 kreditorių susirinkimo yra praėję daugiau nei 4 metai ir tos aplinkybės, kurių pagrindu buvo nustatyta turto pardavimo iš varžytynių pradinė kaina, yra iš esmės pasikeitusios, o turto vertinimas yra neaktualus ir neatskleidžia tikrosios turto rinkos vertės, kreditorius pateikė kreditorių susirinkimui pasiūlymą dėl turto pardavimo kainos ir tvarkos nustatymo pakeitimo. Be to, LR Vyriausybė 2013-04-17 priėmė nutarimą Nr. 321, kuriuo patvirtino iš esmės naują Bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės, fizinio asmens, kuriam iškelta bankroto byla, turto pardavimo iš varžytynių tvarkos aprašą (toliau – aprašas), kuris nustatė iš esmės kitokią turto pardavimo tvarką (tame tarpe turto varžytynės vykdomos pagal visai kitus principus ir taisykles; nustatyti kitokie pasiūlytos kainos mokėjimo terminai, kitokios kainų didinimo taisyklės; varžytynėse nebeliko žiūrovų ir visa eilė kitų pakeitimų). Aprašo 2.2. punkte nustatyta, jog, varžytynės, paskelbtos iki šio nutarimo įsigaliojimo dienos, vykdomos pagal teisės aktus, galiojusius jų paskelbimo diena, jeigu įstatymuose nenustatyta kitaip. Kadangi turto varžytynės nebuvo įvykdytos pagal „senąją tvarką“, dėl to šiuo metu turto varžytynės gali būti vykdomos tik pagal „naująją tvarką“, o dėl jos kreditoriai vis dar nėra priėmę jokio nutarimo. Tik po naujo kreditorių susirinkimo sprendimo administratorius gali pradėti vykdyti turto pardavimą iš varžytynių. Atkreiptinas dėmesys, kad ginčijamas nutarimas nepritarti A. I. pasiūlymui yra neteisėtas, nes jam nepritarė tik didžiausią balsų skaičių turintis kreditorius Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius. Toks nutarimas yra priimtas tik išimtinai banko interesams.

92. Bankroto procedūra yra užsitęsusi ilgiau nei numatyta. Per šį laikotarpį įvyko visa eilė teisminių ginčų ir kitų aplinkybių, dėl ko administratoriui padidėjo darbo krūvis ir bendrovės bankroto procesas negalėjo būti baigtas per numatytą terminą. Papildomos išlaidos yra objektyviai patiriamos ir negali susidaryti tokia situacija, jog jos nebūtų kompensuojamos, o jas administratorius turėtų dengti savo sąskaita.

103. Bendrovės bankroto procesas dėl pateisinamų ir objektyvių priežasčių užsitęsė, administratorius tebeteikia administravimo paslaugas, todėl teisė į tam tikrą protingo dydžio atlyginimą yra savaime suprantama ir neturėtų būti paneigiama vien dėl banko abstrakčios valios nesutikti su pasiūlytu nutarimu.

11Pareiškėjas BUAB „Ingero“ bankroto administratorė (toliau – administratorė) kreipėsi į teismą su skundu pripažinti negaliojančiais 2016-07-01 kreditorių susirinkimo priimtus nutarimus Nr. 2 ir 3. Skundas grindžiamas šiai argumentais dėl nutarimų Nr. 2 ir 3:

121. 2011-02-10 kreditorių susirinkimas nutarė patvirtinti 108 000 Lt + PVM administravimo išlaidų sąmatą (įskaitant ir atlyginimą administratoriui) visam bankroto procesui, t. y. nuo nutarties dėl bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjimo dienos iki bendrovės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro. Taigi, bankroto procesui, kuris vykdomas nuo 2010 m. birželio mėn. yra paskirta 31 279 Eur suma. Įmonės bankroto procesas užsitęsė ne dėl administratorės kaltės, todėl nustatytas administravimo išlaidų atlyginimas neatitinka administratorės teisėtų lūkesčių. Administratorė pasiūlė bankroto procese patiriamas išlaidas atskirti, nustatyti konkrečius maksimalius administravimo išlaidų dydžius. Tokia administravimo išlaidų tvarka labiau atitinka kreditorių interesus, kadangi nustato maksimalias administravimo išlaidų ribas bei konkretizuoja, kad administravimo išlaidos apmokamos pagal faktą, t. y. pagal išlaidas pagrindžiančius dokumentus. Taigi, administratorius kreditoriams siūlė pakeisti nuo 2011-02-10 galiojančias nutarimo nuostatas. Suvestinės duomenimis nuo bankroto pradžios įmonė patyrė 33 835,86 Eur administravimo išlaidų, iš kurių 8 761,01 Eur audito išlaidų buvo apmokėtos atskiru kreditorių susirinkimo nutarimu. Taigi, 2016-07-01 duomenimis administravimo išlaidos, įskaitant administratoriaus atlyginimą, jau sudaro 25 074,85 Eur (86 578,44 Lt), t. y. beveik visą 2011-02-10 nutarimu nustatytą atlyginimo ir administravimo išlaidų sumą. Bankroto proceso pabaigos administratorė negali prognozuoti, kadangi tarp bankroto proceso dalyvių vyksta teisminiai procesai ir jų baigties prognozuoti negalima. Administratorės pasiūlytas nutarimo projektas nustatyti administravimo išlaidų sąmatą pagal faktiškai patirtas išlaidas, tačiau ne daugiau kaip 170 Eur + PVM, geriausiai atitinka kreditorių interesus, yra sąžiningas ir protingas. Atkreiptinas dėmesys, kad įmonė ateityje taip pat patirs išlaidas, susijusias su turto išlaikymu, realizavimu, (varžytinių, buhalterinės apskaitos, dokumentų ruošimo ir administravimo, skelbimų ir kt. išlaidos). Jungtinės veiklos sutarties tarp bankrutavusios įmonės ir VšĮ „Ekotenisas“ administravimas yra susijęs su administratorės resursų panaudojimu, kas taip pat savaime lemia tam tikras administravimo išlaidas (buhalterinės apskaitos, kanceliarinių prekių, ryšio, kuro išlaidos).

132. 2011-02-10 priimant nutarimą dėl atlyginimo administratorei netipiškos ilgos bankroto proceso trukmės negalima buvo numatyti. Dėl pareikštų civilinių ieškinių administratorė iš esmės neturėjo galimybių tinkamai vykdyti turto realizavimo, jis iki šiol nėra realizuotas, dėl šios priežasties nėra galimybių užbaigti bankroto procedūros. Nuo bankroto pradžios iki 2016-07-01, t. y. per šešerius metus administratorės atlyginimas sudarė 13 234,15 Eur, t. y. kiek daugiau kaip po 2 000 Eur per metus arba mažiau nei po 200 Eur per mėnesį. Įmonės patvirtintų kreditorių finansinių reikalavimų suma sudaro 4 293 869,44 Eur. Bankroto proceso metu administratorė vykdė skolų išieškojimo, turto realizavimo, kreditorių administravimo funkcijas, rengė procesinius teismo dokumentus bei dalyvavo visoje eilėje teismo posėdžių, vykdė jungtinės veiklos sutartį ir užtikrino įmonės valdomo turto išsaugojimą. Ateityje administratorė vykdys turto perėmimo, inventorizavimo ir jo realizavimo procedūras, atsiskaitymo su kreditoriais procedūras, taip pat dalyvaus vykstančiuose teismo procesuose. Pažymėtina, kad teismo procesuose administratorė dalyvauja savo resursais taip iš esmės nedidindama administravimo išlaidų sąmatos teisinėms paslaugoms (advokato paslaugos per laikotarpį nuo bankroto bylos iškėlimo iki 2016-07-01 sudaro tik 289,62 Eur). 2011-02-10 nutarimu nustatytas administratorės atlyginimo dydis niekaip negali būti vertinamas kaip adekvatus atliekamoms funkcijoms, užtikrinantis teisingą ir sąžiningą atsiskaitymą už teikiamas paslaugas. Atlyginimas neatitinka teisėtų lūkesčių gauti tinkamą atlygį už teikiamas paslaugas. Dėl vykstančių teisminių ginčų bankroto procedūros pabaigos šiuo metu numatyti negalima. Taigi, administratorės pasiūlytas nutarimo projektas padidinti administratorės atlyginimą konkrečia suma, o ne tam tikra pinigų suma už laikotarpį, geriausiai atitinka kreditorių interesus ir užtikrina, kad administratorė bus nešališka ir aktyvi bankroto procedūrų vykdytoja.

14Suinteresuotas asmuo kreditorius Nordea Bank Finland Plc atsiliepimuose į skundus prašo juos atmesti šiais argumentais dėl nutarimų Nr.1, 2 ir 3:

151. Kaip didžiausią balso teisę turinčio kreditoriaus banko balsų dauguma priimtas ginčijamas nutarimas yra teisėtas, nes Įmonių bankroto įstatymas (toliau – ĮBĮ) teisėto nutarimo priėmimą sieja su balsavusių kreditorių balsų dauguma, o ne su balsavusių kreditorių skaičiumi. Įstatymas nenumato jokio įpareigojimo atlikti pakartotinį turto vertinimą praėjus atitinkam laikotarpiui, dėl turto vertinimo turi teisę spręsti tik patys kreditoriai. Bankas, 2012-04-20 kreditorių susirinkimo nutarimo pagrindu, siekė bent jau pirmosiose varžytinėse parduoti turtą didesne verte nei jis buvo įvertintas, todėl patvirtino didesnę turto pardavimo pirmosiose varžytinėse kainą – 10 000 001 Lt + PVM ir tik antrosioms varžytinėms nustatė pradinę 6 500 001 Lt + PVM kainą. Toks kreditorių sprendimas įsiteisėjusia Kauno apygardos teismo 2012-09-17 nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-1964-485/2012 buvo pripažintas teisėtu. Atkreiptinas dėmesys, kad Kauno apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-458-454/2014, kuri buvo iškelta pagal kreditoriaus BUAB „Garliavos kasyba“ netiesioginį ieškinį bankui dėl hipotekos sutarčių modifikavimo, buvo atlikta teisminė ekspertizė, kurios metu buvo nustatyta, jog turto vertė 2013 m. kovo mėn. buvo 8 674 000 Lt. Laikotarpiu nuo 2013 m. kovo mėn. iki dabar nekilnojamojo turto rinkoje nebuvo jokių esminių pokyčių, kurie būtų galėję nulemti ženklius turto vertės pasikeitimus. Be to, turto pakartotiniam vertinimui kreditorių sąskaita bendrovė turėtų investuoti papildomas lėšas. Akivaizdu, kad sprendimas priimtas mėginant turtą parduoti didesne verte atitinka kreditorių interesus, nes tokiu būdu būtų patenkinta ir didesnė dalis kreditorinių reikalavimų. Jei turto nepavyktų parduoti tokia kaina, dėl turto perdavimo bankui didesne verte banko kreditorinis reikalavimas sumažėtų net 2 896 200,47 Eur. Likusi ženkliai mažesnė banko kreditorinio reikalavimo dalis būtų tenkinama kartu su kitų trečios eilės kreditorių reikalavimais, kas atitinka bendrovės ir kitų jos kreditorių interesus. Dėl pakartotinio turto vertinimo jo realizavimo momentas tik dar labiau nusikeltų, kas jau savaime pažeistų bendrovės ir jos kreditorių interesus. Pastebėtina, kad 2012-04-20 kreditorių susirinkimo nutarimo įgyvendinimas nepažeidžia ir neprieštarauja Vyriausybės 2013-04-17 nutarimu Nr. 321 patvirtinai turto pardavimo iš varžytinių tvarkai. Tam, kad turtas galėtų būti parduodamas remiantis šiuo nutarimu nereikia papildomo kreditorių susirinkimo nutarimo.

16Šiuo metu yra teisės principais nepateisinama situacija, kai bankroto byla dėl teisminių ginčų trunka jau ilgiau nei 6 metus ir 2 mėnesius, bendrovė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto jau yra ilgiau nei 2,5 metų, o turtas, kuris savo esme yra įprastas ir niekuo neišsiskiriantis bei nereikalaujantis specifinių realizavimo sąlygų per visą šį laikotarpį negali būti realizuojamas. Atkreiptinas dėmesys, kad pasibaigus teisminiams ginčams pareiškėjas kreditorius vėl inicijavo dar vieną bylą dėl hipotekos lakšto nuginčijimo, kurioje Kauno apygardos teismas 2016-07-08 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-2256-555/2016 pritaikė laikinąsias apsaugos priemones, t. y. sustabdė bet kokius vykdymo veiksmus, susijusius su turto realizavimu. Tokiai situacijai įtaką daro A. I. bei su juo susijusių asmenų nesąžiningi veiksmai, kuriais šie asmenys, piktnaudžiaudami savo procesinėmis teisėmis, inicijuoja nepagrįstas bylas, naudodami jas tik kaip laikinųjų apsaugos priemonių, nukreiptų išimtinai į turto realizavimo veiksmų sustabdymą, taikymui. Skundu siekiama vilkinti bendrovės likvidavimo procedūras ir kuo įmanoma labiau atidėti turto pardavimo realizavimą.

172. Šioje bankroto stadijoje dar nėra išnaudota visa 2011-02-10 kreditorių susirinkimo patvirtinta administravimo išlaidų suma, t. y. iš 31 278,96 Eur patvirtintos administravimo išlaidų sumos 2016-07-01 buvo išnaudota tik 25 074,85 Eur. 6 204,11 Eur yra nepanaudotos lėšos, kurios gali būti skiriamos administravimo išlaidoms padengti. Naują administravimo išlaidų apskaičiavimo tvarką siūloma taikyti ne tuomet, kai bus galutinai išnaudotos esamos administravimo išlaidos, bet nuo pat 2016-07-01. Tai reiškia, kad 6 204,11 Eur lėšos taip ir liks „nepanaudotos“. Per 73 mėnesius nuo bankroto bylos iškėlimo buvo išnaudota 25 074,85 Eur administravimo išlaidų suma, iš kurios 17 962,89 Eur skirta administratorės atlyginimui. 7 111,96 Eur šios sumos buvo skirti administravimo išlaidoms padengti (97,42 Eur per mėn.). Dėl šių aplinkybių negalima teigti, kad bendrovė patiria dideles administravimo išlaidų sąnaudas, dėl ko yra būtina patvirtinti atskirą sąmatą tokioms išlaidoms. Kadangi tik patys kreditoriai gali nuspręsti, koks administravimo išlaidų dengimo būdas labiau atitinka jų interesus, dėl tokio jų interesus atitinkančio administravimo išlaidų dengimo būdo ir buvo nuspręsta 2011-02-10 kreditorių susirinkimo metu. Kadangi administratorės siūlomo nutarimo projekto pirmajai daliai nepritarė net 3 iš 5 balsavusių kreditorių, o antrajai daliai nepritarė visi susirinkime dalyvę kreditoriai, administratorės teiginiai, neva jos siūloma administravimo išlaidų sąmata ir jos paskirstymas labiau atitiks kreditorių interesus, yra nepagrįsti. Pastebėtina, kad administratorė iš jungtinės veiklos gauna pastovias, kreditorių nuostolius mažinančias pajamas, todėl iš šių pajamų yra dengiamos su jungtinės veiklos administravimu susijusios išlaidos. Be to, teisės aktai nesieja administratorės atlyginimo su bankroto proceso trukme. Vien aplinkybė, kad procesas trunka ilgiau nei ĮBĮ numatyti terminai nėra pakankama priežastis peržiūrėti ir pakeisti administravimo išlaidų sąmatą. Be to, administratorė nepateikė jokių įrodymų ir preliminarių paskaičiavimų, kiek papildomų išlaidų bendrovė patirs dėl užtrukusio bankroto proceso ir, ar likusių 6 204,11 Eur lėšų tam nepakaks. Aukščiau nurodytos aplinkybės leidžia daryti pagrįstą išvadą, kad nepanaudotų 6 204,11 Eur išlaidų turėtų pakakti ir likusioms likvidavimo procedūroms vykdyti. Banko nuomone, administratorė yra iš dalies atsakinga už bankroto procedūrų vilkinimą. Šias aplinkybes pagrindžia administratorei siųsti raginimai ir priminimai imtis atitinkamų veiksmų bankroto procese ir vykdyti jai priklausančias pareigas. Atkreiptinas dėmesys, kad nei A. I. skunde, nei administratorė savo siūlyme nepateikė jokių įrodymų, kurie patvirtintų tokius deklaratyvius administratorės teiginius dėl tariamo administravimo išlaidų nepakankamumo. Tuo tarpu papildomos administravimo sąmatos tvirtinimas, kai net nėra pateikti jokie įrodymai, galintys pagrįsti didesnės sąmatos poreikį, neatitiktų nei bendrovės, nei jos kreditorių interesų. Jeigu bendrovės administravimo sąnaudos padidėjo dėl teisminių procesų, tai tenka pripažinti, kad tokių sąnaudų atsiradimą lėmė paties A. I. ir su juo susijusių asmenų nesąžiningi veiksmai. Dėl šių priežasčių tokios sąnaudos neturėtų būti perkeliamos sąžiningiems kreditoriams.

183. Iš iki 2016-07-01 išnaudotos administravimo išlaidų sumos (25 074,85 Eur) 17 962,89 Eur (t. y. net 71,64 proc. visų išnaudotų administravimo išlaidų) buvo skirti būtent administratorės atlyginimui. Kreditoriai ir administratorė tvirtindami administravimo išlaidų sąmatą nesiejo su ĮBĮ įtvirtinta bankroto proceso trukme. Priešingu atveju administravimo išlaidų peržiūra ir pakeitimai būtų inicijuoti anksčiau, ko nebuvo padaryta iki pat 2016-07-01, t. y. ilgiau nei 6 metus. Atkreiptinas dėmesys, kad, įvertinus galimas bankroto proceso komplikacijas, įskaitant ir bankroto procedūrų galimą nesavalaikę trukmę, 2011-02-10 kreditorių susirinkime buvo patvirtinta didžiausia pasiūlyta kreditorių administravimo išlaidų sąmata. Taigi, ne tik administratorė, bet ir kreditoriai įgijo teisėtą lūkestį, jog administratorė, veikdama sąžiningai, rūpestingai, atidžiai ir kvalifikuotai tam, kad bankroto procedūra būtų maksimaliai naudinga kreditoriams ir bendrovei, atliks savo darbą neviršijant kreditorių surinkimo patvirtintos administravimo išlaidų sąmatos. Administratorės atlyginimo padidinimas pažeistų būtent kreditorių teisėtus interesus ir teisėtus lūkesčius, kurie pripažįstami viešuoju interesu. Bankroto administratorė atliko savo darbą pagal įstatyme priskirtas funkcijas, kurios nėra niekuo ypatingos ar išsiskiriančios, kad galėtų pagrįsti papildomo atlyginimo nustatymą. Jeigu administratorė mano, kad jos darbas yra netinkamai įvertintas, visada galima pasinaudoti teise teikti prašymą teismui dėl atsistatydinimo, tačiau šia teise administratorė iki šiol nėra pasinaudojusi. Papildomai prašomas priteisti 15 000 Eur (51 792 Lt) atlyginimas yra lygus beveik 48 proc. visos 2011-02-10 kreditorių susirinkimo patvirtintos administravimo išlaidos sąmatos ir net 83,50 proc. administratorei iki šiol jau išmokėto 17 962,89 Eur atlyginimo, kas rodo, kad papildomai prašomas patvirtinti atlyginimas administratorei yra neproporcingas. Nei administratorė, nei A. I. neįrodė poreikio padidinti administratorės nustatytą atlyginimą. Be to, administratorės nurodytos aplinkybės yra prieštaringos ir viena kitą paneigiančios, o esant tokioms aplinkybėms bankas objektyviai negalėjo balsuoti „už“ atlyginimo administratorei padidinimą.

19Administratorė atsiliepime į kreditoriaus skundą prašo skundo dalį dėl nutarimo Nr. 1 atmesti, o kitą skundo dalį dėl nutarimų Nr. 2 ir 3 tenkinti šiais argumentais:

201. 2012-04-20 kreditorių susirinkimo nutarimas yra galiojantis, todėl yra vykdytinas. Turto vertinimas nėra privalomas. Dėl vykstančių teisminių ginčų 2012-04-20 kreditorių susirinkimo nutarimas parduoti turto kompleksą buvo sustabdytas ketverius metus, todėl panaikinus 2016-07-01 šį kreditorių susirinkimo nutarimą būtų pažeistas įstatymo leidėjo įtvirtintas ir viešuoju interesu pripažįstamas operatyvus bankrutuojančios bendrovės kreditorių interesų tenkinimas bei imperatyvios ĮBĮ teisės normos. Atkreiptinas dėmesys, kad, vykdydamas 2012-04-20 kreditorių susirinkimo įpareigojimus, administratorius paskelbė apie turto varžytynes, kurių pradžia buvo numatyta 2016-06-14, o pabaiga 2016-07-14. Turtas nespėjo būti realizuotas dėl iškeltoje byloje dėl hipotekos sandorio pripažinimo negaliojančiu pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių.

212 ir 3. administratorė palaiko savo skunde išdėstytas faktines aplinkybes bei teisinius argumentus, todėl atsiliepime jų nekartoja.

22Suinteresuotas asmuo kreditorius SPBI, UAB, atsiliepime į skundus prašo skundus tenkinti šiais argumentais dėl nutarimų Nr. 1, 2 ir 3:

231. Turto pardavimo tvarka ir kaina šiuo metu gali būti pakitusi. Turto vertinimas, kuris buvo atliktas prieš keturis metus, yra nebeaktualus ir neatskleidžia tikrosios turto rinkos vertės. Pakartotinis turto vertinimas sudarytų sąlygas kreditoriams sužinoti realią turto vertę ir priimti pagrįstą bei visapusiškai informatyvų sprendimą dėl turto pardavimo tvarkos ir sąlygų nustatymo.

242. Administratorė atlieka didelės apimties darbus, kas taip pat patvirtina poreikį didinti administravimo sąmatą. Administratorė privalo aktyviai dalyvauti teisminiuose ginčuose, kadangi turi pareigą apginti tiek skolininkės, tiek kreditorių interesus, atsakingai formuoti savo teisinę poziciją užtikrinti sklandų ir operatyvų bankroto procedūrų vykdymą, todėl suinteresuotas asmuo pritaria administratorės nuomonei, jog dėl teisminių ginčų išnaudojama daug laiko ir taip didėja administravimo kaštai.

253. 2011-02-10 vykusiame kreditorių susirinkime nustatant administratoriaus atlyginimą ir administravimo išlaidų sąmatą buvo orientuojamasi į įstatymo nustatytais terminais vykdomą įmonės bankroto procedūrą ir nustatant konkrečią sumą (108 000 Lt). Taigi, buvo manoma, kad įmonės bankroto procesas bus vykdomas įstatymo numatytais terminais. Susiklosčius tokiai situacija, jog administravimo išlaidų sąmata padidėjo, dėl to, kad bankroto procesas užsitęsė ne dėl administratorės kaltės ir dėl ne nuo administratorės priklausančių priežasčių, išaugo administratorės atliekamų funkcijų mastas, todėl yra būtina pakeisti apmokėjimo už administratoriaus atliekamas funkcijas sąlygas. Nepakeitus administravimo išlaidų nustatymo sąlygų bus pažeidžiamas administratorės teisėtų lūkesčių principas gauti tinkamą ir teisingą atlygį už darbą.

26Skundai atmetami.

27Dėl ginčo esmės

282016-07-01 įvyko kreditorių susirinkimas, kuriame nutarta nepritarti pasiūlymams:

291. Dėl naujo turto vertinimo atlikimo, turto vertintojo kandidatūros parinkimo ir atlyginimo turto vertintojui nustatymo

301.

31Įpareigoti bankroto administratorių surinkti mažiausiai 3 didžiausiam bendrovės kreditoriui (Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriui) priimtinų ir su šiuo kreditoriumi iš anksto suderintų nekilnojamojo turto vertintojų pasiūlymus dėl BUAB „Ingero“ priklausančio nekilnojamojo turto, esančio adresu ( - ), vertinimo.

322.

33Bendrovei priklausančio nekilnojamojo turto, esančio adresu ( - ), vertinimą pavesti atlikti geriausią (mažiausios kainos) pasiūlymą pateikusiam turto vertintojui.

343.

35Atlikus turto vertinimą, įpareigoti bankroto administratorių sušaukti kreditorių susirinkimą, į darbotvarkę įtraukiant klausimą dėl BUAB „Ingero“ nekilnojamojo turto, esančio adresu ( - ), pardavimo tvarkos ir sąlygų nustatymo.

362. Dėl administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo

371.

38Nustatyti, kad nuo 2016-07-01 bankroto administravimo išlaidos (buhalterės darbo užmokesčio, pašto, kanceliarinių prekių, dokumentų administravimo ir saugojimo, skelbimų, varžytinių, vykdomųjų raštų pateikimo vykdymui, kuro, ryšio, banko paslaugų ir kitos pan.) apmokamos pagal faktinį jų poreikį, bet ne daugiau kaip 170 EUR + PVM per mėnesį;

392.

40Turto išlaikymo (elektra, vanduo ir kt., apsauga, komunalinės išlaidos), draudimo ir kitos būtinosios turto priežiūros išlaidos apmokamos pagal faktą.

413. Dėl atlyginimo administratoriui nustatymo.

42Papildomai nustatyti administratoriui 15 000 Eur + PVM atlyginimų už visą bankroto procedūrą.

43Dėl procedūrinių pažeidimų

44Byloje šalys nekelia ginčo dėl esminių procedūrinių pažeidimų, susijusių su kreditorių susirinkimo nutarimo priėmimu (t. y. susirinkimo sušaukimo, kreditorių dalyvavimo, nustatytos susirinkimo darbotvarkės klausimų nagrinėjimo), padarymu, galėjusiu nulemti neteisėtų nutarimų priėmimą. Tačiau, Lietuvos Aukščiausias Teismas yra išaiškinęs, kad nagrinėjant skundus dėl kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumo reikia patikrinti, ar buvo laikytasi ĮBĮ ir kreditorių susirinkimo nustatytos susirinkimo sušaukimo, kreditorių dalyvavimo, nustatytos susirinkimo darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. birželio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-286/2007), nes šie procedūrų veiksmai reikšmingi ir gali lemti neteisėtų nutarimų priėmimą.

452016-07-01 kreditorių susirinkime dalyvavo kreditoriai, kurių finansinių reikalavimų suma yra 4 203 703,88 Eur, tai sudaro 97,92 proc. visų teismo patvirtintų įmonės kreditorių finansinių reikalavimų sumos (4 293 869,44 Eur). Kreditorių susirinkime dalyvavę kreditoriai balsavo: A. I. (12,71 proc.) – „už“ nutarimus Nr. 1, 2. 3; Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius (76,87 proc.) – „prieš“ nutarimus Nr. 1, 2, 3; VĮ Turto bankas (0,18 proc.) – „už“ nutarimą Nr.1, „prieš“ nutarimus Nr. 2 ir 3; VSDFV Kauno skyrius (0,16 proc.) – „už“ nutarimą Nr.1, „prieš“ nutarimus Nr. 2 ir 3; SPBI, UAB, (8 proc.) – „už“ nutarimą Nr.1, 2 ir 3.

46Teismui įvertinus kreditorių susirinkime dalyvavusių kreditorių finansinių reikalavimų vertinę išraišką, teismas laiko, kad skundžiami kreditorių susirinkimo nutarimai priimti teisėtai ir pagrįstai (ĮBĮ 24 str. 1 d.), todėl teismas toliau plačiau pasisako tik dėl ginčo esmės materialiniu aspektu.

47Dėl naujo turto vertinimo atlikimo, turto vertintojo kandidatūros parinkimo ir atlyginimo turto vertintojui nustatymo.

48Vadovaudamasis ĮBĮ bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimas sprendžia tiek pagrindinius, tiek ir einamuosius klausimus, susijusius su įmonės veiklos pabaiga: įmonės turto pardavimo tvarkos nustatymo, likvidavimo procedūros (ne)pradėjimo, ūkinės komercinės veiklos tęstinumo ir pan. (ĮBĮ 23 str.). Spręsdamas šiuos klausimus, kreditorių susirinkimas negali peržengti įstatymo jam nustatytų įgaliojimo ribų ar priimti sprendimus, kurie įmonei būtų nenaudingi arba iš esmės pažeistų atskirų kreditorių teises bei teisėtus lūkesčius.

49Įmonės kreditorių susirinkimas turi teisę tvirtinti įmonės turto pardavimo kainą (ĮBĮ 23 str. 5 p.). Nekilnojamasis ir įkeistas turtas parduodamas iš varžytynių Vyriausybės nustatyta tvarka (ĮBĮ 33 str. 1 d. 2 p.). Kasacinio teismo praktikoje pažymimas vienas esminių bankroto instituto taikymo tikslų – iš bankrutuojančios įmonės turto kuo operatyviau ir kiek įmanoma daugiau tenkinti kreditorių patvirtintų finansinių reikalavimų (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. kovo 13 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-132-684/2015; 2015 m. kovo 31 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-179-611/2015). Šis ekonominio naudingumo aspektas bankroto procese reiškia, kad bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės turtas turi būti parduodamas kuo didesne kaina (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. kovo 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-132-684/2015). Šio tikslo siekiama ir jis įgyvendinamas per ĮBĮ nustatytas bankroto procedūras. Dėl to kreditorių susirinkimas gali priimti sprendimus dėl turto pardavimo tvarkos, atsižvelgęs į bankroto proceso tikslus bei ekonominį naudingumą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2016 m. spalio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-3-422-687/2016).

50Pareiškėjas kreditorius A. I. kelia klausimą dėl būtinybės keisti 2012-04-20 kreditorių susirinkimo nutarimu patvirtintą turto pardavimo kainą ir tvarką, nes turto kaina neatitinka rinkos vertės, pardavimo tvarka neatitinka teisinio reglamentavimo pasikeitimo ir dėl to neužtikrina kreditorių interesų. Taigi, teismas spręsdamas, ar ginčijamas kreditorių susirinkimo nutarimas atitinka bankroto proceso tikslus bei ekonominį naudingumą, nustatė, kad 2012-04-20 įvyko BUAB „Ingero“ kreditorių susirinkimas, kuriame buvo nutarta:

51„2.1. Skelbti BUAB „Ingero“ priklausančio nekilnojamojo turto, esančio ( - ), įkeisto Nordea bankui, pardavimo varžytines kaip numato LR Įmonių bankroto įstatymas bei LR Vyriausybės patvirtintas Bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės turto pardavimo iš varžytinių tvarkos aprašas.

522.2.

53Visų BUAB „Ingero“ priklausantį nekilnojamąjį turtą, esantį ( - ), t.y. 1.1278 ha bendro ploto žemės sklypą (( - )) su jame esančiais pastatais: administraciniu pastatu (( - )), pastatu - sandėliu (( - )), pastatu - sandėliu (( - )), kitais statiniais (inžineriniais) - kiemo statiniais (tvora, kiemo aikštele, priešgaisriniu rezervuaru) (( - )) ir visą inžinerinį komunikacinį turtą, susijusį su ( - ) esančiu nekilnojamuoju turtu, t. y. visas požemines, antžemines inžinerines komunikacijas – turtą, skirtą elektros energijos tiekimui ir perskirstymui, dujų tiekimui ir perskirstymui, centriniam miesto šilumos tiekimui ir perskirstymui, centriniam miesto vandens tiekimui ir perskirstymui bei nuotekų šalinimui, vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklus, ryšių linijas ir visas kitas susijusias inžinerines komunikacijas, pardavinėti kartu kaip vieną turto kompleksą. Toliau visas aukščiau išvardintas turtas vadinamas Nekilnojamojo turto kompleksu.

542.3.

55Nustatyti pradinę Nekilnojamojo turto komplekso kainą – 10 000 001 Lt + PVM. Iš šios sumos – 10 000 000 Lt nustatoma nekilnojamojo turto, esančio ( - ), t.y. 1,1278 ha bendro ploto žemės sklypo su jame esančiais pastatais ir statiniais, kaina, ir 1,00 Lt –viso susijusio inžinerinio komunikacinio turto kaina.

562.4.

57Nustatyti kainos kėlimo intervalą 10 000 Lt ir 300 Lt mokestį varžytinių žiūrovams.

582.5.

59Nekilnojamojo turto komplekso nepardavus pirmosiose varžytinėse, turtą siūlyti perimti įkaito turėtojui kaip numatyta LR Įmonių bankroto įstatyme ir LR Vyriausybės patvirtintame Bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės turto pardavimo iš varžytinių tvarkos apraše. Įkaito turėtojui sutikus perimti įkeistą turtą, perduoti iš varžytinių neparduotą įkeistą Nekilnojamojo turto kompleksą LR teisės aktų nustatyta tvarka įkaito turėtojui. Įkaito turėtojui atsisakius perimti Nekilnojamojo turto kompleksą, pardavinėti šį turtą pakartotinėse/antrosiose varžytinėse, nustatant pradinę kainų 6 500 001 Lt + PVM. Iš šios sumos – 6 500 000 Lt nustatoma nekilnojamojo turto, esančio ( - ), t. y. 1,1278 ha bendro ploto žemės sklypo su jame esančiais pastatais ir statiniais, kaina, ir 1,00 Lt – viso susijusio inžinerinio komunikacinio turto kaina.

602.6.

61Nekilnojamojo turto komplekso nepardavus pakartotinėse/antrosiose varžytinėse, turtą siūlyti perimti įkaito turėtojui kaip numatyta LR Įmonių bankroto įstatyme ir LR Vyriausybės patvirtintame Bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės turto pardavimo iš varžytinių tvarkos apraše. Įkaito turėtojui sutikus perimti įkeistų turtų, perduoti iš varžytinių neparduotų įkeistų Nekilnojamojo turto kompleksų LR teisės aktų nustatyta tvarka įkaito turėtojui. Įkaito turėtojui atsisakius perimti Nekilnojamojo turto kompleksą, šaukti kreditorių susirinkimą dėl tolesnio Nekilnojamojo turto komplekso pardavimo tvarkos ir kainos nustatymo“ (t. 1, b.l. 22-23).

62Pagal UAB „Domus optima“ vertinimo ataskaitą 2012 m. vasario 23 d. turto vertė siekė 6 310 000 Lt (t. 1, b.l. 114-143). Taigi, 2012-04-20 kreditorių susirinkimas priėmė nutarimą turtą parduoti už didesnę nei nepriklausomų turto vertintojų nustatyta kaina. Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis (CPK 179 str. 3 d.) nustatyta, kad pareiškėjas A. I. kreipėsi į teismą su skundu dėl 2012-04-20 kreditorių susirinkimo nutarimo Nr. 2 dėl turto pardavimo kainos ir tvarkos nustatymo panaikinimo, kuris Kauno apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 17 d. nutartimi atmestas. Ši Kauno apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 17 d. nutartis yra įsiteisėjusi ir privaloma vykdyti (CPK 18 str.) Šių faktinių aplinkybių pagrindu teismas konstatuoja, kad 2012-04-20 kreditorių susirinkimo nutarimas pripažintas ekonomiškai naudingas, nepažeidžiantis kreditorių interesų bankroto procese, todėl pakartotinis šio nutarimo pagrįstumo kvestionavimas nėra galimas (CPK 279 str. 4 dalis).

63Taigi, 2012-04-20 kreditorių susirinkimo nutarimas dėl parduodamo turto kainos ir tvarkos nustatymo yra galiojantis ir vykdytinas. Turtas pagal 2012-04-20 kreditorių susirinkimo nutarimu patvirtintą tvarką nebuvo parduotas dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių civilinėse bylose, kurias inicijavo A. I. ir kiti galimai suinteresuoti turto nepardavimu asmenys. 2012-04-20 kreditorių susirinkimo nutarimas nebuvo vykdomas visa apimtimi.

64Šiame kontekste, vertinant 2016-07-01 ginčijamo kreditorių susirinkimo nutarimo pagrįstumą, svarbu pastebėti, kad, kaip teisingai nurodė bankas savo atsiliepime, vienoje iš inicijuotų civilinių bylų Nr. 2-270-454/2013 buvo atlikta turto vertinimo ekspertizė. Siekiant patvirtinti arba paneigti A. I. skunde iškeltus su turto verte susijusius klausimus, šis turto ekspertizės aktas svarbus, sprendžiant klausimą dėl galimo objektyvaus turto vertės pasikeitimo po UAB „Domus optima“ atlikto 2012 m. vasario 23 d. turto vertinimo. Turto ekspertizės akto Nr. RE13-017 duomenimis civilinėje byloje Nr. 2-270-454/2013 turto vertė 2013-03-01 buvo 8 674 000 Lt (t. 1, b. l. 144-199). Taigi, šios nepriklausomų vertintojų nustatytos aplinkybės nepaneigia išvados, kad turto vertė didėjo ir kad 2012-04-20 kreditorių susirinkime nustatyta turto pardavimo kaina – 10 000 001 Lt + PVM iš esmės atitiko rinkos vertę ir nepažeidė kreditorių interesų.

65Įrodinėdamas pasikeitusią turto rinkos vertę, pareiškėjas A. I. skunde remiasi viešais duomenimis iš tinklapio www.aruodas.lt/kainu-statistika/, pagal kurį administracinės paskirties patalpų, esančių Kauno miesto Dainavos mikrorajone 2012 m. balandžio mėn. kaina už 1 m2 buvo 427,43 Eur, 1 m2 žemės sklypo kaina – 8 397 Eur, o 2016 m. birželio mėn. administracinės paskirties patalpų – 290,62 Eur, o žemės klypo – 2 615,80 Eur. Šie bendro pobūdžio informaciniai duomenys patvirtina, kad nekilnojamo turto vertė mažėjo. Taigi, šiais duomenimis kreditorius A. I. iš esmės siekia įrodyti, kad turto vertė galimai sumažėjo, todėl turtas turi būti iš naujo įvertintas.

66Civilinės bylos teismuose nagrinėjamos laikantis rungimosi principo (CPK 12 str.). Tai reiškia, kad šalis turi ne tik teisę, bet ir pareigą įrodyti tas aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimą (CPK 12, 178 str.). Kreditorius A. I., nesutikdamas su parduodamo turto kaina, šios pareigos neįvykdė, t.y. nepateikė teismui šio turto vertinimo, ar kitų objektyviai faktinėmis aplinkybėmis pagrįstų įrodymų, kurie patvirtintų pareiškėjo teiginį dėl iš esmės pasikeitusių aplinkybių nekilnojamo turto rinkoje arba paneigtų 2012-04-20 kreditorių susirinkime priimto nutarimo aktualumą. Pareiškėjo pateikti viešai prieinami statistiniai duomenys negali paneigti byloje esančių nepriklausomų ir akredituotų turto vertintojų išvadų dėl konkretaus turto vertės, kurie iš esmės nesiderina su esminių bankroto instituto taikymo tikslu – iš bankrutuojančios įmonės turto kuo operatyviau ir kiek įmanoma didesne apimtimi tenkinti kreditorių finansinius reikalavimus, nedidinant administravimo išlaidų.

67Iš byloje esančių duomenų matyti, kad, skirtingai nei teigia kreditorius A. I., net ir praėjus ketveriems metams 2012-04-20 priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas iš esmės atitinka kreditorių interesus, bankroto instituto taikymo tikslus ir ekonominį naudingumą. 2012-04-20 kreditorių susirinkimo nutarimu nustatyta turto pardavimo kaina – 10 000 001 Lt + PVM. Nekilnojamas turtas net nebuvo bandytas realizuoti, todėl apie jo nesėkmingas realizavimo perspektyvas praėjus 4 metams po turto vertės nustatymo už 10 000 001 Lt + PVM kainą šiuo metu galima tik hipotetiškai spėlioti. Aplinkybių, kurios paneigtų šią teismo išvadą, kreditorius A. I. nenurodė. Kita svarbi aplinkybė yra tai, jog 2012-04-20 kreditorių susirinkimas nutarimu Nutarė bankui atsisakius perimti pirmosiose varžytinėse neparduotą įkeistą turtą – įkeistą turtą pardavinėti antrosiose varžytinėse, nustatant pradinę 6 500 001 Lt + PVM kainą. Taigi, nustatyta pardavimo tvarka yra lanksti, ją galimą pritaikyti ir prie galimai pasikeitusios (sumažėjusios) turto rinkos vertės. Tokia nustatyta tvarka paneigia A. I. skunde keliamas abejones dėl sumažėjusios turto kainos ir jos realizavimo perspektyvos, iš esmės atitinka tiek kreditorių interesus parduoti turtą už kuo didesnę kainą.

68Teismo nustatytos faktinės aplinkybės nagrinėjamu atveju nesudaro pagrindo pritarti tam, kad neįrodžius objektyvios būtinybės būtų pakartotinai samdomi turto vertintojai dėl naujos turto rinkos vertės nustatymo, kas savaime didintų bankroto administravimo išlaidas kreditorių interesų užtikrinimo sąskaita, nes tai prieštarauja bankroto proceso tikslams ir ekonominio naudingumo principui.

692012-04-20 kreditorių susirinkimas buvo priimtas galiojant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-07-03 nutarimui Nr. 831 „Dėl valstybės institucijų įgaliotų asmenų atstovavimo įmonių bankroto ir restruktūrizavimo procesuose tvarkos aprašo, bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės turto pardavimo iš varžytynių tvarkos aprašo patvirtinimo“. A. I. teigia, kad dėl teisinio reglamentavimo pakeitimų turi būti priimtas naujas kreditorių susirinkimo nutarimas dėl turto pardavimo kainos ir tvarkos nustatymo. Teismas atkreipia dėmesį, kad pasikeitusi nekilnojamojo ir įkeisto turto pardavimo iš varžytynių Vyriausybės nustatyta tvarka nedaro įtakos 2012-04-20 kreditorių susirinkimo nutarimo galiojimui bei šio nutarimo įgyvendinimui. Dabar galiojančiu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013-04-17 nutarimu Nr. 321 „Dėl bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės, fizinio asmens, kuriam iškelta bankroto byla, turto pardavimo iš varžytynių tvarkos aprašo patvirtinimo“ atlikti pakeitimai yra iš esmės susiję su turto pardavimo iš varžytynių supaprastinimu, t. y. vykdymu elektroniniu būdu. Šie pakeitimai niekaip neįtakoja 2012-04-20 kreditorių susirinkimo nustatytos įkeisto turto pardavimo kainos ir tvarkos, kuri gali būti vykdoma 2013-04-17 nutarimu Nr. 321 patvirtinto aprašo nustatyta tvarka. Toks teismo išaiškinimas neprieštarauja 2013-04-17 Vyriausybės nutarimo Nr. 321 2.2. punktui, kuriame numatyta, jog varžytynės, paskelbtos iki šio nutarimo įsigaliojimo dienos, vykdomos pagal teisės aktus, galiojusius jų paskelbimo dieną, jeigu įstatymuose nenustatyta kitaip. Skirtingai nei teigia kreditorius A. I., tokių nuostatų taikymui nėra reikalingas kreditorių susirinkimo nutarimas, nes ĮBĮ 33 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostata yra blanketinė ir nukreipia taikyti tokius teisės aktus, kurie galioja turto pardavimo metu. Kreditoriaus A. I. argumentas dėl 300 Lt mokesčio varžytinių žiūrovams taip pat neturi esminės įtakos kreditorių susirinkimo neteisėtumui pasikeitusio teisinio reglamentavimo pagrindu, nes faktiškai nepatirtos turto pardavimo išlaidos galės būti panaudos tiek administravimo išlaidoms, tiek kreditorių finansiniams reikalavimams padengti.

70Taigi, įstatymai ir lydimieji teisės aktai detaliai nereglamentuoja bankrutuojančios įmonės turto pardavimo tvarkos ir kainos nustatymo kriterijų. Teisės aktais parduodamo turto vertę ir tvarką nustatyti pavesta kreditorių susirinkimui, t. y. patiems bankrutavusios įmonės kreditoriams, kurie labiausiai suinteresuoti turto pardavimu už didžiausią įmanomą kainą ir savo kreditorinių reikalavimų kuo didesniu patenkinimu. Taigi, svarbiausias vaidmuo aptariamais klausimais tenka kreditorių susirinkimui, kurio nutarimai priimami balsų dauguma ir privalomi visiems kreditoriams (ĮBĮ 24 str.). Nagrinėjamu atveju 2016-07-01 kreditorių susirinkimo nutarimas buvo priimtas balsų dauguma, nepažeidžiant įstatyme įtvirtintos kreditorių susirinkimo nutarimų priėmimo tvarkos, o pareiškėjui A. I. nepateikus teismui jokių skundo teiginius patvirtinančių objektyvių įrodymų, nėra pagrindo konstatuoti, kad kreditorių nutarimas, kuriuo nepritarta pasiūlymui nustatyti naują turto pardavimo kainą ir tvarką, pažeidžia kreditorių interesų, o teigtina priešingai, kad taip bus užtikrina, jog įmonei priklausantis turtas bus parduodamas už didžiausią įmanomą kainą ir tuo pačiu sudaro sąlygas kuo didesniam tiek hipotekos kreditoriaus, tiek kitų kreditorių finansinių reikalavimų patenkinimui.

71Dėl administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo ir atlyginimo administratoriui nustatymo

72ĮBĮ 23 straipsnio 5 punkte įtvirtinta kreditorių susirinkimo teisė tvirtinti administravimo išlaidų sąmatą, ją keisti, nustatyti administravimo išlaidų mokėjimo eilę ir tvarką. Teisė pakeisti bankroto administravimo išlaidas priklauso kreditorių susirinkimui (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-618/2012).

73Administratoriui, teikiančiam tvirtinti administravimo išlaidų sąmatą teismui iki pirmojo kreditorių susirinkimo, vėliau – kreditorių susirinkimui, tenka pareiga motyvuotai pagrįsti, kodėl atitinkamos administravimo išlaidos (pvz., patalpų nuomos, pašto, teisinių paslaugų, šildymo ir pan.) yra būtinos ir kodėl būtent toks išlaidų dydis reikalingas, norint užtikrinti tinkamą bankrutuojančios įmonės administravimą. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2010).

74Nagrinėjamu atveju keliamas klausimas dėl būtinybės padidinti administravimo išlaidų sąmatą. Taigi, administratorė privalo įrodyti, jog tam tikros papildomos išlaidos iš tiesų gali būti patirtos ir kad jos yra būtinos tinkamam bankrutuojančios įmonės administravimui užtikrinti. Kadangi kreditorių susirinkimui įstatyme nustatyta teisė tvirtinti administravimo išlaidas, teismas tik patikrina, ar 2016-07-01 kreditorių susirinkimo nutarimas dėl atsisakymo patvirtinti papildomas administravimo išlaidas yra pagrįstas ir užtikrina tinkamą bankrutuojančios įmonės administravimą.

75Administravimo išlaidų sąmata buvo patvirtinta dar 2011-02-10 (pirmojo) kreditorių susirinkimo metu ir nuspręsta patvirtinti 108 000 Lt + PVM (31 278,96 EUR) administravimo išlaidų sąmatą (įskaitant ir atlyginimą bankroto administratorei) visam bankroto procesui, t. y. nuo nutarties dėl bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjimo dienos iki bendrovės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro (t. 3, b.l. 26). Administratorė savo poziciją dėl papildomas administravimo išlaidų būtinybės motyvuoja bankroto proceso ilga trukme dėl teisminių ginčų, administratorės patiriamomis išlaidomis nuosavomis sąnaudomis.

76Iš papildomoms administravimo išlaidoms pagrįsti byloje pateiktų duomenų matyti, kad administratorius pateikė bylų suvestinę, kurioje civilinės bylos apskaitytos nuo 2010 m. iki 2016 m. (t. 2, b. l. 154-156). Taigi, per šį laikotarpį patirtos išlaidos, susijusios su civilinių bylų nagrinėjimu, apima 2011-02-10 kreditorių susirinkimo nutarimu nustatytą 108 000 Lt + PVM (31 278,96 EUR) administravimo išlaidų sąmatą.

77Byloje duomenų apie tai, kad kreditorių susirinkimas būtų svarstęs klausimą dėl administravimo išlaidų pakeitimo dėl pasikeitusios darbų apimties iki 2016-07-01 nėra. Šių aplinkybių pagrindu teismas sprendžia, kad būtinybė keisti administravimo išlaidų sąmata kilo 2016 m. viduryje. Pagal pateiktą bylų suvestinę šiuo metu, t. y. 2016 m. yra neišnagrinėtos trys civilinės bylos (t. 2, b. l. 156). Pagal pajamų ir išlaidų ataskaitą nuo bankroto procedūros pradžios iki 2016-05-31 (t. 2. b. l. 151) viso apskaičiuota bankroto administravimo išlaidų (be audito išlaidų) yra 25 074,85 Eur (86 578,44 Lt), iš jų sumokėta bankroto administratorei 13 234,15 Eur (45 694,87 Lt). Likusi nepanaudota administravimo išlaidų suma – 6 204,11 Eur (31 278,96 - 25 074,85). Su VšĮ „Ekotenisas“ sudaryta jungtinės veiklos sutartis Lietuvos Aukščiausiojo teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. gruodžio 28 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-606/2012 pripažinta BUAB „Ingero“ ekonomiškai naudinga, kaip mažinanti BUAB „Ingero“ patiriamus nuostolius.

78ĮBĮ 36 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad bankroto administravimo išlaidas sudaro atlyginimas administratoriui, su darbo santykiais susijusios išmokos įmonės darbuotojams (įskaitant mokesčius, apskaičiuojamus nuo susijusių su darbo santykiais išmokų), kuriems būtina dalyvauti bankroto procese, išskyrus darbuotojus, dalyvaujančius ūkinėje komercinėje veikloje, išlaidos įmonės auditui, turto įvertinimo, pardavimo, atliekų, užteršto dirvožemio ir grunto sutvarkymo bei kitos kreditorių susirinkimo patvirtintos išlaidos.

79Kasacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad teismas negali nustatyti atlyginimo administratoriui, tačiau, kilus ginčui ir skundžiant kreditorių susirinkimo (komiteto) nutarimą, įvertina, ar kreditorių susirinkimo (komiteto) nustatytas atlyginimas atitinka teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijus, ar pagrįstas ĮBĮ 36 straipsnio 5 dalyje nurodytais specialiaisiais kriterijais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2010). Taigi, nustatant administratoriaus atlyginimą, turi būti atsižvelgiama: ar bankrutuojanti įmonė tęsia veiklą, parduodamo įmonės turto rūšis bei kiekį, įmonei iškeltų bylų ir pareikštų ieškinių sudėtingumą ir kiekį. Taigi, administratorė privalo įrodyti, jog tam tikros jos patirtos išlaidos iš tiesų yra patirtos ir kad jos yra būtinos tinkamam bankrutuojančios įmonės administravimui užtikrinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gegužės 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-234/2011). Teismas, remdamasis aukščiau nustatytomis aplinkybėmis, sprendžia, kad administratorė neįrodė šiam klausimui išspręsti svarbių aplinkybių, nepagrindė papildomų administravimo išlaidų pagrįstumo tiek padidėjusia darbų apimtimi, tiek faktiškai patirtų išlaidų dydžiu, juolab, kad pinigų likutis yra 6 204,11 Eur.

80Nagrinėjamu atveju teismas, spręsdamas dėl papildomo 15 000 Eur + PVM administratoriaus atlyginimo už visą bankroto procedūrą, įvertina, tai, kad priimant 2011-02-10 kreditorių susirinkimo nutarimą dėl 108 000 Lt + PVM (31 278,96 EUR) administravimo išlaidų sąmatos, kreditorių susirinkimas buvo supažindintas su administratoriaus veiklos ataskaita, buvo atsižvelgta į bankrutuojančiai įmonei priklausantį turtą, jo rūšį bei jo kiekį, taip pat į administratoriaus veiksmus, susijusius su kreditorių interesų bankroto procese užtikrinimu: debitorinių skolų išieškojimų, sandorių patikrinimu, nuostolių išieškojimu ir t. t. (ĮBĮ 36 str. 5 d.) (t. 3, b. l. 13-26). Iki 2016-07-01 kreditorių susirinkimo bankroto administratorei buvo sumokėta 13 234,15 Eur (t. 2, b.l. 151), kas sudaro 42 proc. visos patvirtintos administravimo išlaidų 31 278,96 EUR sumos.

81Teismas, atsižvelgęs į tai, kad per laikotarpį nuo 2011-02-10 iki 2016 m. pabaigos bankrutuojančiai įmonei nuosavybės teise priklausančios administracinės patalpos ir žemės sklypas nėra parduoti, kad neišnagrinėtos yra tik trys civilinės bylos, likvidavimo procesas baigiasi, sprendžia, kad administratoriui liko atlikti įprastas administravimo procedūras, dėl kurių nėra objektyvaus pagrindo didinti administratorės atlyginimo kreditorių interesų užtikrinimo sąskaita. Teismas taip pat pažymi, kad administratorei jau išmokėtas 13 234,15 Eur (45 694,87 Lt) atlyginimas. Atlyginimo didinimo klausimas iškeltas dėl užsitęsusių bankroto procedūrų, susijusių su inicijuojamomis civilinėmis bylomis. Pagal šiuo metu galiojančią ĮBĮ 36 straipsnio 5 dalies redakciją (Nr. XII-1962, 2015-10-15) administratoriaus atlyginimas yra siejamas tik su administratoriaus veiklos rezultatais ir nepriklauso nuo bankroto procedūros trukmės, todėl papildomai dėl šios priežasties nėra pagrindo didinti administratorės atlyginimo. Bankroto administratorė turėtų siekti kuo trumpesnės bankroto proceso trukmės, o ne ja remtis, prašydama didinti atlyginimą. Šiuo aspektu pažymėtina, kad administratorė ir kreditorius turėjo įvertinti ar atsakovės dalyvavimas administratorės sudarytoje 2010 m. iki 2016 m. civilinių bylų suvestinėje (t. 2, b. l. 154-156) nurodytose civilinėse bylose ar jų iniciavimas buvo pateisinamas bankroto procedūrų trukmės ir ekonomiškumo atžvilgiu. Nes pareiškėjų argumentas dėl jų skaičiaus, nesudaro pagrindo didinti administravimo išlaidas, perkeliant šių išlaidų naštą kreditoriams, kurie yra suinteresuoti greitu ir ekonomišku bankroto bylos išnagrinėjimu. Taigi, įvertinti administratorės skundo argumentai nepaneigia teismo nustatytos išvados dėl 2011-02-10 kreditorių susirinkimo patvirtintų administravimo išlaidų pagrįstumo ir atitikimo administravimo išlaidų paskirčiai bankroto procese.

82Todėl teismui nenustačius esminių procedūrinių pažeidimų, galėjusių lemti neteisėtų nutarimų priėmimą, taip pat nenustačius, kad priimti nutarimai prieštarauja imperatyviosioms ĮBĮ, kitų įstatymų normoms, CK 1.5 straipsnyje įtvirtintiems principams ir dėl to pažeidžia bankrutuojančios įmonės ar pareiškėjo teisėtus interesus, nėra pagrindo tenkinti pareiškėjų skundus, todėl jie atmetami.

83Dėl bylinėjimosi išlaidų

84Šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio (CPK 98 str. 2 d.). Kreditorius Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius prašo priteisti 2 645,41 Eur bylinėjimosi išlaidų iš bankroto administratorės ir 2 280,15 Eur bylinėjimosi išlaidų iš kreditoriaus A. I.. Iš bylinėjimosi išlaidas patvirtinančių dokumentų matyti, kad dėl kreditoriaus A. I. skundo parengimo kreditorius Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius faktiškai patyrė 1 881,87 Eur (695,10+417,06+278,04+120,95+370,72), o dėl bankroto administratorės skundo – 2 156,29 Eur (210+104,27+417,06+625,59+243,29+278,04+278,04) (t. 3, b. l. 118, 124), už prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų rengimą – 30 Eur (t. 3, b. l. 124). Kadangi kreditorius Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius rengė atsiliepimus į du skundus, kuriuose bendrai keliami penki reikalavimai (kiekvienam reikalavimui atsikirsti po 6 Eur (30 Eur/5), už prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų rengimą priteisiama iš A. I. 18 Eur, o iš bankroto administratorės – 12 Eur. Teismas, atsižvelgdamas į kreditoriaus faktiškai patirtas išlaidas, neviršijančias Lietuvos advokatų tarybos pirmininko patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio, pagal pateiktus įrodymus priteisia prašyme nurodytas išlaidas atitinkamai iš kreditoriaus A. I. 1899,87 Eur (1881,87 Eur + 18 Eur) ir iš bankroto administratorės 2168,29 Eur (2156,29 Eur + 12 Eur) (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. spalio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1915/2014).

85Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais, 3 straipsnio 6 dalimi ir 293 straipsnio 1 punktu, Įmonių bankroto įstatymo 24 straipsniu,

Nutarė

86pareiškėjo kreditoriaus A. I. skundą atmesti.

87Pareiškėjo BUAB „Ingero“ bankroto administratorės skundą atmesti.

88Kreditoriaus Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriaus, juridinio asmens kodas 303252632, naudai priteisti iš pareiškėjo kreditoriaus A. I., asmens kodas ( - ) 1899,87 Eur bylinėjimosi išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti.

89Kreditoriaus Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriaus, juridinio asmens kodas 303252632, naudai priteisti iš bankroto administratorės UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuro, juridinio asmens kodas 235238440, 2 168,29 Eur bylinėjimosi išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti.

90Nutartis per 7 dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalė Burdulienė... 2. pareiškėjas A. I. kreipėsi į teismą su skundu ir prašė pripažinti... 3. 1. Įpareigoti bankroto administratorių surinkti mažiausiai 3 kreditoriui... 4. 2.1. Nustatyti, kad nuo 2016-07-01 bankroto administravimo išlaidos... 5. 2.2. Turto išlaikymo (elektra, vanduo ir kt., apsauga, komunalinės... 6. 3. Papildomai nustatyti administratoriui 15 000 Eur + PVM atlyginimą už visą... 7. Skundas grindžiamas šiais argumentais dėl nutarimų Nr.1, 2.1, 3:... 8. 1. 2012-04-20 kreditorių susirinkimas nutarė dėl nekilnojamojo turto... 9. 2. Bankroto procedūra yra užsitęsusi ilgiau nei numatyta. Per šį... 10. 3. Bendrovės bankroto procesas dėl pateisinamų ir objektyvių priežasčių... 11. Pareiškėjas BUAB „Ingero“ bankroto administratorė (toliau –... 12. 1. 2011-02-10 kreditorių susirinkimas nutarė patvirtinti 108 000 Lt + PVM... 13. 2. 2011-02-10 priimant nutarimą dėl atlyginimo administratorei netipiškos... 14. Suinteresuotas asmuo kreditorius Nordea Bank Finland Plc atsiliepimuose į... 15. 1. Kaip didžiausią balso teisę turinčio kreditoriaus banko balsų dauguma... 16. Šiuo metu yra teisės principais nepateisinama situacija, kai bankroto byla... 17. 2. Šioje bankroto stadijoje dar nėra išnaudota visa 2011-02-10 kreditorių... 18. 3. Iš iki 2016-07-01 išnaudotos administravimo išlaidų sumos (25 074,85... 19. Administratorė atsiliepime į kreditoriaus skundą prašo skundo dalį dėl... 20. 1. 2012-04-20 kreditorių susirinkimo nutarimas yra galiojantis, todėl yra... 21. 2 ir 3. administratorė palaiko savo skunde išdėstytas faktines aplinkybes... 22. Suinteresuotas asmuo kreditorius SPBI, UAB, atsiliepime į skundus prašo... 23. 1. Turto pardavimo tvarka ir kaina šiuo metu gali būti pakitusi. Turto... 24. 2. Administratorė atlieka didelės apimties darbus, kas taip pat patvirtina... 25. 3. 2011-02-10 vykusiame kreditorių susirinkime nustatant administratoriaus... 26. Skundai atmetami.... 27. Dėl ginčo esmės... 28. 2016-07-01 įvyko kreditorių susirinkimas, kuriame nutarta nepritarti... 29. 1. Dėl naujo turto vertinimo atlikimo, turto vertintojo kandidatūros... 30. 1.... 31. Įpareigoti bankroto administratorių surinkti mažiausiai 3 didžiausiam... 32. 2.... 33. Bendrovei priklausančio nekilnojamojo turto, esančio adresu ( - ), vertinimą... 34. 3.... 35. Atlikus turto vertinimą, įpareigoti bankroto administratorių sušaukti... 36. 2. Dėl administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo... 37. 1.... 38. Nustatyti, kad nuo 2016-07-01 bankroto administravimo išlaidos (buhalterės... 39. 2.... 40. Turto išlaikymo (elektra, vanduo ir kt., apsauga, komunalinės išlaidos),... 41. 3. Dėl atlyginimo administratoriui nustatymo.... 42. Papildomai nustatyti administratoriui 15 000 Eur + PVM atlyginimų už visą... 43. Dėl procedūrinių pažeidimų... 44. Byloje šalys nekelia ginčo dėl esminių procedūrinių pažeidimų,... 45. 2016-07-01 kreditorių susirinkime dalyvavo kreditoriai, kurių finansinių... 46. Teismui įvertinus kreditorių susirinkime dalyvavusių kreditorių finansinių... 47. Dėl naujo turto vertinimo atlikimo, turto vertintojo kandidatūros parinkimo... 48. Vadovaudamasis ĮBĮ bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimas... 49. Įmonės kreditorių susirinkimas turi teisę tvirtinti įmonės turto... 50. Pareiškėjas kreditorius A. I. kelia klausimą dėl būtinybės keisti... 51. „2.1. Skelbti BUAB „Ingero“ priklausančio nekilnojamojo turto, esančio... 52. 2.2.... 53. Visų BUAB „Ingero“ priklausantį nekilnojamąjį turtą, esantį ( - ),... 54. 2.3.... 55. Nustatyti pradinę Nekilnojamojo turto komplekso kainą – 10 000 001 Lt +... 56. 2.4.... 57. Nustatyti kainos kėlimo intervalą 10 000 Lt ir 300 Lt mokestį varžytinių... 58. 2.5.... 59. Nekilnojamojo turto komplekso nepardavus pirmosiose varžytinėse, turtą... 60. 2.6.... 61. Nekilnojamojo turto komplekso nepardavus pakartotinėse/antrosiose... 62. Pagal UAB „Domus optima“ vertinimo ataskaitą 2012 m. vasario 23 d. turto... 63. Taigi, 2012-04-20 kreditorių susirinkimo nutarimas dėl parduodamo turto... 64. Šiame kontekste, vertinant 2016-07-01 ginčijamo kreditorių susirinkimo... 65. Įrodinėdamas pasikeitusią turto rinkos vertę, pareiškėjas A. I. skunde... 66. Civilinės bylos teismuose nagrinėjamos laikantis rungimosi principo (CPK 12... 67. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad, skirtingai nei teigia kreditorius A.... 68. Teismo nustatytos faktinės aplinkybės nagrinėjamu atveju nesudaro pagrindo... 69. 2012-04-20 kreditorių susirinkimas buvo priimtas galiojant Lietuvos... 70. Taigi, įstatymai ir lydimieji teisės aktai detaliai nereglamentuoja... 71. Dėl administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo ir atlyginimo... 72. ĮBĮ 23 straipsnio 5 punkte įtvirtinta kreditorių susirinkimo teisė... 73. Administratoriui, teikiančiam tvirtinti administravimo išlaidų sąmatą... 74. Nagrinėjamu atveju keliamas klausimas dėl būtinybės padidinti... 75. Administravimo išlaidų sąmata buvo patvirtinta dar 2011-02-10 (pirmojo)... 76. Iš papildomoms administravimo išlaidoms pagrįsti byloje pateiktų duomenų... 77. Byloje duomenų apie tai, kad kreditorių susirinkimas būtų svarstęs... 78. ĮBĮ 36 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad bankroto administravimo išlaidas... 79. Kasacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad teismas negali nustatyti... 80. Nagrinėjamu atveju teismas, spręsdamas dėl papildomo 15 000 Eur + PVM... 81. Teismas, atsižvelgęs į tai, kad per laikotarpį nuo 2011-02-10 iki 2016 m.... 82. Todėl teismui nenustačius esminių procedūrinių pažeidimų, galėjusių... 83. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 84. Šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba,... 85. Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais, 3... 86. pareiškėjo kreditoriaus A. I. skundą atmesti.... 87. Pareiškėjo BUAB „Ingero“ bankroto administratorės skundą atmesti.... 88. Kreditoriaus Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriaus, juridinio asmens kodas... 89. Kreditoriaus Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriaus, juridinio asmens kodas... 90. Nutartis per 7 dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali...