Byla 2YT-18103-615/2018
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, suinteresuotas asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėjas Mindaugas Plučas, sekretoriaujant Vilmai Mikelionienei, dalyvaujant pareiškėjui A. V., suinteresuoto asmens Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus atstovei A. M.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo A. V. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, suinteresuotas asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus.

3Teismas

Nustatė

41.

5Pareiškėjas prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad priėmimo į darbą UAB „( - )“ data – ( - ). Pareiškime (b. l. 3–4) ir paaiškinimuose dėl pareiškimo dalyko (b. l. 33–34) nurodė, kad:

61.1.

7Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius (toliau – VSDFV Kauno skyrius) 2018-03-02 sprendimu Nr. ( - ) „Dėl A. V. 2018 m. sausio 15 d. sprendimo Nr. ( - ) „Dėl valstybinės socialinio draudimo netekto darbingumo pensijos skyrimo” pakeitimo“, nusprendė į valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą neįskaityti laikotarpio nuo ( - ) iki ( - ) darbo UAB „( - )“, kadangi asmens darbo knygelėje Nr. ( - )nenurodyta tiksli priėmimo į darbą UAB „( - )“ data (nenurodyti metai – datoje metuose trūksta paskutinio skaitmens).

81.2.

9Pareiškėjo darbo knygelėje prie įrašo apie įdarbinimą UAB „( - )“ toje pačioje eilutėje yra įrašyta įsakymo, kuriuo remiantis padarytas įrašas data yra tiksli (1991-09-19), taip pat socialinio draudimo pažymėjime SD Nr. ( - ) yra nurodyta tiksli UAB „( - )“ parduotuvės vedėju įdarbinimo data ir laikotarpis, nuo kurio buvo mokamas ir apmokestintas darbo užmokestis – ( - ), tačiau VSDFV Kauno skyrius nurodė, kad tai nėra stažą įrodantys dokumentai.

101.3.

112008-10-19 VSDFV Kauno skyriaus Centro pensijų skyriaus pažymoje apie A. V. valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą Nr. ( - ) nurodyta, kad valstybinio socialinio draudimo pensijų draudimo stažas iki 1994-01-01 yra 10,925 metų, t. y., į stažą yra įtrauktas laikotarpis dirbant UAB „( - )“.

121.4.

13Daugiau duomenų įrodančių įdarbinimo datą archyvuose nėra išlikę, UAB „( - )“ faktinės veiklos nevykdo, nepavyko rasti buveinės ir darbuotojų, neturi apdraustųjų, valstybinio socialinio draudimo įmokų nepriskaičiuoja nuo 2004-11-04, Juridinių asmenų registro duomenimis, 2015 m. įregistruotas VMI pasiūlymas įmonę likviduoti, todėl pareiškėjas neturi galimybės gauti daugiau įrodymų, patvirtinančių įdarbinimo datos faktą.

141.5.

15Kadangi su minėtu VSDFV Kauno skyriaus sprendimu nesutinku, remiantis išdėstytais faktais, LR CPK 444 str. ir 445 str., bei tuo, kad akivaizdu, jog darbo knygelėje įdarbinimo datoje įsivėlusi techninė klaida, siekiant, kad būtų teisingai paskaičiuota valstybinio socialinio draudimo netekto darbingumo pensija, prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėjo priėmimo į darbą UAB „( - )“ data – ( - ).

161.6.

17Aplinkybės, kad nuo ( - ) iki ( - ) buvo neskaičiuotos ir nemokėtos privalomos valstybinio socialinio draudimo įmokos, pareiškėjui, kaip įmonės darbuotojui, nebuvo ir negalėjo būti žinomos, neturi galimybių gauti jas patvirtinančių ar paneigiančių duomenų, nes kaip nurodoma suinteresuoto asmens atsiliepime, remiamasi LR apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro duomenimis, todėl jų neginčija ir nepageidauja tai nustatyti kaip juridinę reikšmę turintį faktą.

181.7.

19Teismo posėdyje pareiškimą palaikė, patvirtino pareiškime ir rašytiniame paaiškinime nurodytas aplinkybes. Juridinę reikšmę turintį faktą prašo nustatyti išmokų skaičiavimo tikslu. Sutinka, kad išmokos nebūtų skaičiuojamos už 2 mėn. laikotarpį kai darbdavys nemokėjo įmokų Sodrai.

202.

21Suinteresuotas asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus atsiliepime (b. l. 19–21) nurodė, kad:

222.1.

23Vyriausybės 1994-11-18 nutarimu Nr. 1156 patvirtintų Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų 24 p., jeigu asmuo negali dokumentais įrodyti Pensijų įstatymo 54 str. 1 d. 1 p. ir 54 str. 2 d. 1 p. nurodytų valstybinio socialinio draudimo pensijų draudimo stažui prilyginamų darbo laikotarpių, dirbtų iki 1993-12-31, dėl to, kad visi įmonės, įstaigos, organizacijos dokumentai ar jų dalis neišsaugoti nepaisant priežasčių, nurodytieji darbo laikotarpiai asmens prašymu gali būti nustatomi teismine tvarka.

242.2.

252017-12-21 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriuje buvo gautas A. V., gim. ( - ), prašymas dėl socialinio draudimo pensijos skyrimo. Pagal Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduotą Darbingumo lygio pažymą DL-1 Nr. 2280, laikotarpiu nuo ( - ) iki ( - ) A. V. nustatytas 35% darbingumo lygis.

262.3.

272017-01-15 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus sprendimu Nr. ( - ) „Dėl valstybinės socialinio draudimo netekto darbingumo pensijos skyrimo A. V.“ į valstybinio socialinio draudimo stažą, skiriant valstybinio socialinio draudimo netekto darbingumo pensiją, neįskaitytas laikotarpis nuo ( - ) iki ( - )UAB „( - )“, kadangi asmens darbo knygelėje nurodyta netiksli priėmimo į darbą data. 2018-03-02 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius sprendimu Nr. ( - ) „Dėl A. V. 2018 m. sausio 15 d. sprendimo Nr. ( - ) „Dėl valstybinės socialinio draudimo netekto darbingumo pensijos skyrimo“ pakeitimo“, vadovaudamasis Pensijų įstatymo 54 str. 2 d. 1 p. ir Nuostatų 23.1 pp., į A. V. valstybinio socialinio draudimo stažą neįskaitė laikotarpio nuo ( - ) iki ( - ), kadangi asmens darbo knygelėje nurodyta netiksli priėmimo į darbą (UAB „( - )“) data (nenurodyti metai), o asmens pateiktas socialinio draudimo pažymėjimas pagal Nuostatų 23 p. nėra stažą įrodantis dokumentas.

282.4.

29Pirminių dokumentų, patvirtinančių A. V. priėmimą ir atleidimą iš darbo bei priskaičiuotą (išmokėtą) darbo užmokestį UAB „( - )“ minėtu laikotarpiu nerasta (Kauno miesto savivaldybės administracijos Archyvų skyriaus 2017-10-20 pažyma Nr. 24-2-5159 ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus 2017-12-29 tarnybinis pranešimas Nr. (7.2E) 18.V-8009, kad Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro 2017-12-28 duomenimis UAB „( - )“ apdraustųjų neturi ir valstybinio socialinio draudimo išmokų nepriskaičiuoja nuo 2004-11-04), be to, pagal Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro duomenis UAB „( - )“ laikotarpiu nuo ( - ) iki ( - ) neskaičiavo ir nemokėjo už apdraustuosius privalomų valstybinio socialinio draudimo įmokų.

302.5.

31Pagal Pensijų įstatymo 54 str. 1 d. 1 p. ir 2 d. 1 ir 3 p., asmens stažui, įgytam dirbant pagal darbo sutartį iki Valstybinio socialinio draudimo įstatymo įsigaliojimo, t. y. iki 1991-06- 01, prilyginamas visas darbininkų ir tarnautojų darbo laikas, o nuo 1991-06-01 iki 1995-01-01 - asmenų, apdraustų valstybiniu socialiniu draudimu, privalomų valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimo laikotarpiai, taip pat socialinio draudimo pašalpų gavimo laikas. Remiantis pastarąja įstatymo nuostata, laikotarpiai po 1991-06-01, per kuriuos asmeniui nebuvo apskaičiuotas darbo užmokestis bei socialinio draudimo pašalpos, skiriant pensiją neįskaitomi į stažą. Jeigu visi dokumentai apie išmokėtą (apskaičiuotą) atlyginimą išlikę, tačiau juose nėra duomenų apie asmens uždarbį, tokie laikotarpiai, buvę po 1991-06-01, neįskaitomi į stažą, pagal kurį skaičiuojamas asmens draudžiamųjų pajamų koeficientas (Nuostatų 36 p.). Todėl svarbus ne tik pareiškėjo prašomas nustatyti juridinis faktas apie jo priėmimo į darbą UAB „( - )“ datą, bet ir kitos aplinkybės, kurios turėtų teisinės reikšmės, jei jo darbo stažas minėtoje bendrovėje būtų įskaitytas, t.y. kartu būtina nustatyti ir faktą, kad UAB „( - )“ mokėjo darbo užmokestį ir privalomas valstybinio socialinio draudimo įmokas už joje dirbusius apdraustuosius.

322.6.

33Teismo posėdyje suinteresuoto asmens atstovė pareiškimui neprieštaravo. Pareiškėjui buvo neįskaičiuotas visas darbo stažas ginčo laikotarpiu. Pareiškimo tenkinimas pareiškėjui sukels teisines pasekmes.

343.

35Liudytojas A. K. teismo posėdyje nurodė, kad buvo ilgametis pareiškėjo bendradarbis, bendraklasis. Kartu dirbo UAB „( - )“. Priėmimo data galėjo būti ( - ). Liudytojas pakvietė pareiškėją dirbti UAB „( - )“, kuri įsikūrė 1991 m. Pareiškėjo pareigos buvo darbuotojas, vadybininkas, parduotuvės vedėjas, dirbo nuo 1991 m. apie penkis metus.

36Teismas

konstatuoja:

37Pareiškimas tenkintinas.

384.

39Juridinę reikšmę turinčius faktus teismas gali nustatyti tik tada, kai yra tam tikrų aplinkybių visuma: 1) prašomas nustatyti faktas turi būti juridiškai reikšmingas, t. y. nuo šio fakto priklauso asmenų asmeninių ir turtinių teisių atsiradimas, pasikeitimas ar pabaiga (CPK 444 straipsnio 1 dalis); 2) pareiškėjas neturi dokumentų, patvirtinančių tą juridinę reikšmę turintį faktą; 3) pareiškėjas negali kitokia, t. y. ne teismo, tvarka gauti dokumentų, patvirtinančių atitinkamą juridinę reikšmę turintį faktą arba kai negalima atkurti prarastų dokumentų (CPK 445 straipsnis), o tam, kad asmens asmeninės ar turtinės teisės atsirastų, pasikeistų ar pasibaigtų, reikalinga turėti ir pateikti atitinkamus faktus patvirtinančius dokumentus. Nuostata, kad, tik esant išvardytų sąlygų visetui, galima nustatyti juridinę reikšmę turinčius faktus, nuosekliai atsispindi kasacinio teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. gruodžio 13 d. nutartis civilinėje byloje pagal pareiškėjo UAB „Šilingės poilsio namai“ pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, byla 3K-3-669/2013; 2012 m. spalio 23 d. nutartis civilinėje byloje pagal pareiškėjų G. D. V. ir J. B. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, byla Nr. 3K-3-443/2012; 2010 m. gruodžio 21 d. nutartis civilinėje byloje pagal pareiškėjo A. K. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, byla Nr. 3K-3-552/2010; 2010 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje pagal O. L. pareiškimą, byla Nr. 3K-3-388/2010; 2009 m. balandžio 27 d. nutartis civilinėje byloje V. A. v. A. P., Klaipėdos apskrities viršininko administracija, byla Nr. 3K-3-93/2009).

405.

41Iki 2017-12-31 valstybinės socialinio draudimo pensijos buvo skiriamos ir mokamos vadovaujantis Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymu 1994-07-18 Nr. 1-549 (toliau –Pensijų įstatymas) ir Vyriausybės 1994-11-18 nutarimu Nr. 1156 patvirtintais Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatais (toliau – Nuostatai). Pensijų draudimo stažas buvo nustatomas ir apskaičiuojamas pagal Pensijų įstatymo 18-24 ir 54 str. bei Nuostatų 10-24 p. Asmens draudžiamosios pajamos apskaičiuojamos pagal Pensijų įstatymo 14-19 ir 55-56 str. bei Nuostatų 25-26 p. Šie norminiai aktai yra specialieji, kuriais reikia vadovautis skiriant pensijas, vertinant asmenų darbo stažą bei draudžiamąsias pajamas. Pagal Nuostatų 24 p., jeigu asmuo negali dokumentais įrodyti Pensijų įstatymo 54 str. 1 d. 1 p. ir 54 str. 2 d. 1 p. nurodytų valstybinio socialinio draudimo pensijų draudimo stažui prilyginamų darbo laikotarpių, dirbtų iki 1993-12-31, dėl to, kad visi įmonės, įstaigos, organizacijos dokumentai ar jų dalis neišsaugoti nepaisant priežasčių, nurodytieji darbo laikotarpiai asmens prašymu gali būti nustatomi teismine tvarka. Kadangi pareiškėjas negali valstybinio socialinio pensijų draudimo stažui prilyginamų laikotarpių įrodyti Nuostatų 23 p. nurodytais dokumentais, o priėmimo į darbą datos nustatymas teismine tvarka sukels pareiškėjui teisines pasekmes ir turės įtakos pensijos skyrimui, todėl pareiškimas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo nagrinėtinas teismine tvarka (CPK 445 str.).

426.

43Suinteresuoto asmens Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus atstovė tiek 2018 m. rugsėjo 27 d., tiek 2018 m. spalio 29 d. teismo posėdžių metu atsakydama į teismo klausimus patvirtino, kad teisines pasekmes pareiškimo tenkinimas sukels – pareiškėjui bus perskaičiuotas darbo stažas, tiktai į jį nebus įskaičiuotas laikotarpis, kuriuo darbdavys už pareiškėją nemokėjo įmokų. Pareiškimo dalyką šiuo atveju pasirenka pats pareiškėjas. Pareiškimo dalyko tikslinti pareiškėjas nesutiko. Iš pateiktų dokumentų matyti, kad pareiškėjo darbo knygelėje Nr. ( - ), nenurodyta tiksli priėmimo į darbą UAB „( - )“ data – nurodyta ( - ), t. y. nenurodyti metai, metuose trūksta paskutinio skaitmens. Minėtoje darbo knygelėje prie įrašo apie įdarbinimą toje pačioje eilutėje yra įrašyta įsakymo Nr. 8 data ( - ), kuriuo remiantis padarytas įrašas (b. l. 8). Socialinio draudimo pažymėjime SD Nr. ( - ) nurodyta pareiškėjo įdarbinimo UAB „( - )“ data ( - ) (b. l. 9–10). Liudytojas A. K. teismo posėdyje parodė, kad buvo ilgametis pareiškėjo bendradarbis, bendraklasis. Kartu dirbo UAB „( - )“. Priėmimo data galėjo būti ( - ). Liudytojas pakvietė pareiškėją dirbti UAB „( - )“, kuri įsikūrė 1991 m. Pareiškėjo pareigos buvo darbuotojas, vadybininkas, parduotuvės vedėjas, dirbo nuo 1991 m. apie penkis metus.

447.

45Įrodymai civilinėje byloje yra bet kokie faktiniai duomenys, kuriais remdamasis teismas įstatymų nustatyta tvarka konstatuoja, kad yra aplinkybių, pagrindžiančių šalių reikalavimus ir atsikirtimus, ir kitokių aplinkybių, turinčių reikšmės bylai teisingai išspręsti, arba kad jų nėra (CPK 177 str. 1 d.). Pažymėtina, kad nagrinėjant civilines bylas yra taikoma įrodymų pakankamumo taisyklė, kuri grindžiama tikimybių pusiausvyros principu. Lietuvos Aukščiausiais Teismas 2008-08-25 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-304/2008 nurodė, kad įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 str. 1 d.). Teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais (CPK 185 str. 1 d.). Įvertindamas įrodymus, teismas turi įvertinti kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę ir įrodymų visetą bei iš įrodymų viseto duomenų padaryti išvadas, jog tam tikri faktai egzistavo arba neegzistavo. Vertindamas įrodymus, teismas turi vadovautis ne tik įrodinėjimo taisyklėmis, bet ir logikos dėsniais, pagal vidinį savo įsitikinimą padaryti nešališkas išvadas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-09-11 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-471/2006).

468.

47Teismas, įvertinęs byloje esančius rašytinius įrodymus, liudytojo parodymus bei tas aplinkybes, kad darbo knygelėje prie įrašo apie įdarbinimą toje pačioje eilutėje yra įrašyta įsakymo Nr. 8 data ( - ), kuriuo remiantis padarytas priėmimo į darbą įrašas, taip pat Socialinio draudimo pažymėjime SD Nr. ( - )nurodyta pareiškėjo įdarbinimo UAB „( - )“ data, nustatytina, kad pareiškėjas į darbą buvo priimtas ( - ).

489.

49Juridinis faktas nustatytinas išmokų skaičiavimo tikslu (CPK 448 straipsnio 1 dalis).

50Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 263 straipsniu, 265 straipsniu, 268 straipsniu, 270 straipsniu, 444 straipsnio 2 dalies 9 punktu ir 448 straipsniu,

Nutarė

51pareiškimą tenkinti.

52Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėjo A. V., asmens kodas ( - ) priėmimo į UAB „( - )“ data – ( - ).

53Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytinas išmokų skaičiavimo tikslu.

54Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėjas Mindaugas... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. 1.... 5. Pareiškėjas prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad... 6. 1.1.... 7. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius (toliau – VSDFV... 8. 1.2.... 9. Pareiškėjo darbo knygelėje prie įrašo apie įdarbinimą UAB „( - )“... 10. 1.3.... 11. 2008-10-19 VSDFV Kauno skyriaus Centro pensijų skyriaus pažymoje apie A. V.... 12. 1.4.... 13. Daugiau duomenų įrodančių įdarbinimo datą archyvuose nėra išlikę, UAB... 14. 1.5.... 15. Kadangi su minėtu VSDFV Kauno skyriaus sprendimu nesutinku, remiantis... 16. 1.6.... 17. Aplinkybės, kad nuo ( - ) iki ( - ) buvo neskaičiuotos ir nemokėtos... 18. 1.7.... 19. Teismo posėdyje pareiškimą palaikė, patvirtino pareiškime ir rašytiniame... 20. 2.... 21. Suinteresuotas asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno... 22. 2.1.... 23. Vyriausybės 1994-11-18 nutarimu Nr. 1156 patvirtintų Valstybinių socialinio... 24. 2.2.... 25. 2017-12-21 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriuje buvo... 26. 2.3.... 27. 2017-01-15 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus... 28. 2.4.... 29. Pirminių dokumentų, patvirtinančių A. V. priėmimą ir atleidimą iš darbo... 30. 2.5.... 31. Pagal Pensijų įstatymo 54 str. 1 d. 1 p. ir 2 d. 1 ir 3 p., asmens stažui,... 32. 2.6.... 33. Teismo posėdyje suinteresuoto asmens atstovė pareiškimui neprieštaravo.... 34. 3.... 35. Liudytojas A. K. teismo posėdyje nurodė, kad buvo ilgametis pareiškėjo... 36. Teismas... 37. Pareiškimas tenkintinas.... 38. 4.... 39. Juridinę reikšmę turinčius faktus teismas gali nustatyti tik tada, kai yra... 40. 5.... 41. Iki 2017-12-31 valstybinės socialinio draudimo pensijos buvo skiriamos ir... 42. 6.... 43. Suinteresuoto asmens Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno... 44. 7.... 45. Įrodymai civilinėje byloje yra bet kokie faktiniai duomenys, kuriais... 46. 8.... 47. Teismas, įvertinęs byloje esančius rašytinius įrodymus, liudytojo... 48. 9.... 49. Juridinis faktas nustatytinas išmokų skaičiavimo tikslu (CPK 448 straipsnio... 50. Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 263... 51. pareiškimą tenkinti.... 52. Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėjo A. V., asmens... 53. Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytinas išmokų skaičiavimo tikslu.... 54. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...