Byla AS-387-822/2020

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Drigoto, Ramutės Ruškytės ir Skirgailės Žalimienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo viešosios įstaigos „Garbingas amžius“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2020 m. balandžio 14 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo viešosios įstaigos „Garbingas amžius“ skundą atsakovui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Užsienio išmokų tarnybai, trečiajam suinteresuotam asmeniui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas VšĮ „Garbingas amžius“ (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į teismą su skundu, prašydamas: 1) panaikinti atsakovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Užsienio išmokų tarnybos (toliau – ir atsakovas, Užsienio išmokų tarnyba) 2020 m. sausio 29 d. sprendimą Nr. SPRE-617 „Dėl atsisakymo išduoti A1 pažymėjimus VšĮ „Garbingas amžius“ darbuotojams“; 2) panaikinti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2020 m. kovo 9 d. sprendimą Nr. (1.45E) I-1596 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Užsienio išmokų tarnybos 2020 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. SPRE-617“; 3) įpareigoti Užsienio išmokų tarnybą perskaičiuoti VšĮ „Garbingas amžius“ pajamų dalį Lietuvoje už laikotarpį nuo 2018 m. spalio 1 d. iki 2019 m. rugpjūčio 30 d., įtraukiant į apskaičiavimą 2019 m. liepos 12 d. pardavimo PVM sąskaitą faktūrą Nr. 0616, suma 18 000 Eur, pirkėjas AB „Šiaulių bankas“.

6Pareiškėjas skunde prašė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones – iki teismo sprendimo priėmimo palikti galioti socialinį draustumą Lietuvoje atitinkamiems pareiškėjo darbuotojams: I. R. (nuo 2019 m. gruodžio 19 d. iki 2020 m. balandžio 2 d.); L. Š. (nuo 2019 m. gruodžio 19 d. iki 2020 m. sausio 20 d.); E. J. (nuo 2019 m. gruodžio 10 d. iki 2020 m. kovo 9 d.); R. P. (nuo 2019 m. gruodžio 12 d. iki 2020 m. kovo 30 d.).

7II.

8Vilniaus apygardos administracinis teismas 2020 m. balandžio 14 d. nutartimi, be kita ko, priėmė pareiškėjo skundą, o prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones netenkino.

9Teismas pažymėjo, kad nors pareiškėjas prašyme nurodė neigiamas pasekmes, kurios kils jo darbuotojams dėl ginčijamo sprendimo galiojimo nesustabdymo (panaikinus socialinį draustumą nukentės įstaigos darbuotojai), tačiau nenurodė jokių išskirtinių aplinkybių, kurios patvirtintų, jog nepritaikius prašomos reikalavimo užtikrinimo priemonės jam, įstaigos darbuotojams ar visuomenės saugomiems interesams gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala. Prielaida, jog pareiškėjas ar įstaigos darbuotojai gali patirti tam tikrų neigiamų pasekmių, savaime nėra pagrindas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, ypač, jeigu pareiškėjas neįrodo, kad tokių neigiamų pasekmių pašalinimas būtų neįmanomas ar sudėtingas.

10III.

11Pareiškėjas atskirajame skunde prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutarties dalį, kuria atmestas jo prašymas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, ir šį prašymą tenkinti.

12Pareiškėjas teigia, jog ginčijamais sprendimais, be kita ko, buvo panaikintas įstaigos darbuotojų draustumas. Dėl to darbuotojai ne tik negalės naudotis socialinėmis garantijomis, tame tarpe gauti ligos, nedarbo, motinystės išmokas ir kt., bet ir kaupti pensijos stažo. Taip pat darbuotojai neteks visų draudžiamųjų pajamų, nes jos bus grąžintos įstaigai, negalės pasinaudoti sveikatos priežiūros paslaugomis ir/ar galės jomis naudotis tik iš dalies arba privalės šias paslaugas apmokėti patys.

13Taip pat reikalavimo užtikrinimo priemonių netaikymas padarys sunkiai atitaisomos arba neatitaisomos žalos pareiškėjui, nes darbuotojai paliks darbo vietas, kreipsis į teismą dėl patirtų nuostolių atlyginimo ir pan., todėl pareiškėjas patirs dar didesnių praradimų ir bus priverstas bankrutuoti.

14Teisėjų kolegija

konstatuoja:

15IV.

16Nagrinėjamos bylos dalykas – Vilniaus apygardos administracinio teismo 2020 m. balandžio 14 d. nutarties dalies, kuria teismas netenkino pareiškėjo prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones (iki teismo sprendimo priėmimo palikti galioti socialinį draustumą Lietuvoje atitinkamiems pareiškėjo darbuotojams), teisėtumas ir pagrįstumas.

17Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 70 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas arba teisėjas proceso dalyvių motyvuotu prašymu arba savo iniciatyva gali imtis priemonių reikalavimui užtikrinti. <...> Reikalavimas gali būti užtikrinamas bet kurioje proceso stadijoje, jeigu proceso dalyvis tikėtinai pagrindžia reikalavimo pagrįstumą ir nesiėmus užtikrinimo priemonių gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala. <...> To paties straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti: 1) draudimas atlikti tam tikrus veiksmus; 2) išieškojimo pagal vykdomąjį dokumentą sustabdymas; 3) ginčijamo individualaus teisės akto, taip pat ir suteikiančio kitam asmeniui (ne pareiškėjui) subjektines teises, galiojimo laikinas sustabdymas; 4) kitos teismo ar teisėjo taikomos priemonės.

18Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pažymėta, jog teismas, spręsdamas dėl ABTĮ 70 straipsnio 3 dalyje nurodytų reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, turi nustatyti, kad yra reali grėsmė, jog netaikius šių reikalavimo užtikrinimo priemonių, gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala. Reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti taikomos, jei yra prima facie (iš pirmo žvilgsnio) argumentų dėl skundžiamo akto galiojimo ir administracinio akto vykdymas sukels didelę žalą, kurios atitaisymas (kompensavimas) būtų sudėtingas (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. spalio 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-899-575/2016; 2018 m. sausio 4 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-19-575/2018). Reikalavimo užtikrinimo priemonės yra tas teisinis mechanizmas, kuriuo remiantis, esant įstatyme nustatytoms sąlygoms bei įvertinus visas reikšmingas aplinkybes ir interesus, galėtų būtų užkertamas kelias neatitaisomam asmens teisių ir teisėtų interesų pažeidimui atsirasti. Tačiau reikalavimo užtikrinimo priemonėmis kaip įstatymu suteikta teise, turi būti naudojamasi protingai ir sąžiningai, negalima ja piktnaudžiauti, naudotis ja ne pagal paskirtį (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2018 m. lapkričio 6 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-751-442/2018; 2019 m. sausio 15 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-60-525/2019). Reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymas pagal nustatytas aplinkybes turi būti adekvatus siekiamam tikslui, nepažeisti proporcingumo ir proceso šalių interesų pusiausvyros principų bei viešojo intereso (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2017 m. birželio 8 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-444-502/2017; 2018 m. liepos 3 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-502-520/2018). Asmenys, prašantys taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, privalo nurodyti aplinkybes, sudarančias reikalavimo užtikrinimo pagrindą, bei pateikti šias aplinkybes patvirtinančius įrodymus (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. spalio 19 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-900-662/2016).

19Atkreiptinas dėmesys, jog būtent asmeniui, prašančiam taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, kyla pareiga pateikti įrodymus, pagrindžiančius, kad tokių priemonių taikymas yra būtinas, siekiant užtikrinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. lapkričio 11 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-801/2011). Pažymėtina ir tai, kad skundo reikalavimų užtikrinimo priemonių taikymo klausimo išsprendimas priklauso nuo kiekvienos konkrečios bylos medžiagos bei faktinės situacijos ir kiekvienoje byloje yra individualus.

20Pareiškėjas skunde prašė teismo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones – iki teismo sprendimo priėmimo palikti galioti socialinį draustumą Lietuvoje atitinkamiems pareiškėjo darbuotojams: I. R. (nuo 2019 m. gruodžio 19 d. iki 2020 m. balandžio 2 d.); L. Š. (nuo 2019 m. gruodžio 19 d. iki 2020 m. sausio 20 d.); E. J. (nuo 2019 m. gruodžio 10 d. iki 2020 m. kovo 9 d.); R. P. (nuo 2019 m. gruodžio 12 d. iki 2020 m. kovo 30 d.).

21Pareiškėjas atskirajame skunde nurodo, jog ginčijamais sprendimais panaikinus įstaigos darbuotojų draustumą, darbuotojai negalės naudotis socialinėmis garantijomis, kaupti pensijos stažo, naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis, neteks draudžiamųjų pajamų; taip pat bus padaryta žalos pareiškėjui, nes darbuotojai paliks darbo vietas, kreipsis į teismą dėl patirtų nuostolių atlyginimo ir pan.

22Teisėjų kolegija nustatė, kad ginčijamu Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Užsienio išmokų tarnybos 2020 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. SPRE-617 „Dėl atsisakymo išduoti A1 pažymėjimus VšĮ „Garbingas amžius“ darbuotojams“ nuspręsta neišduoti pareiškėjo išvardintiems darbuotojams A1 pažymėjimų, nes jų siuntimas dirbti į Vokietiją neatitinka nurodytų teisės aktų reikalavimų, todėl siuntimo laikotarpiu nėra pagrindo taikyti bendrosios taisyklės išimtį, t. y. siuntimo laikotarpiu jiems turi būti taikomi darbo vietos (šiuo atveju – Vokietijos) socialinio draudimo teisės aktai.

23Ginčijamame sprendime taip pat paaiškinta, kad nustačius, jog sprendime nurodytam asmeniui jo siuntimo laikotarpiu nėra teisinio pagrindo taikyti Lietuvos Respublikos socialinio draudimo teisę, draudėjo pateikti duomenys apie tą darbuotoją jo siuntimo laikotarpiu (socialinio draudimo pradžia ar konkretus laikotarpis, draudžiamosios pajamos) taip pat nebeturi teisinio pagrindo būti įrašyti registre, tais duomenimis nebegali būti grindžiami oficialūs sprendimai asmens, kurio atžvilgiu priimtas šis sprendimas, atžvilgiu.

24Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2010 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-253 patvirtintų Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentų nuostatų, susijusių su taikytinos teisės nustatymu, įgyvendinimo tvarkos aprašo (aktuali akto redakcija, galiojanti nuo 2019 m. birželio 7 d.) 5 punkte nustatyta, kad A1 pažymėjimas išduodamas asmeniui, kuris dirba pagal darbo sutartį Lietuvoje darbdaviui, paprastai vykdančiam savo veiklą Lietuvoje, ir kuris darbdavio siunčiamas į kitą Valstybę narę dirbti tam darbdaviui (Reglamento (EB) Nr. 883/2004 12 straipsnio 1 dalis), jeigu yra 5.1–5.5 punktuose nustatytos sąlygos.

25Apibendrinus prieš tai nurodytas aplinkybes matyti, kad ginčijamu sprendimu atsisakyta išduoti A1 pažymėjimus pareiškėjo išvardintiems darbuotojams; šiems darbuotojams būtent jų siuntimo laikotarpiu turi būti taikomi darbo vietos (šiuo atveju – Vokietijos) socialinio draudimo teisės aktai, t. y. šiuo laikotarpiu nėra taikoma Lietuvos Respublikos socialinio draudimo teisė.

26Teisėjų kolegijos vertinimu, pareiškėjas nenurodė argumentų prima facie (iš pirmo žvilgsnio), patvirtinančių, kad ginčijami sprendimai yra neteisėti. Tai yra viena iš reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo būtinųjų sąlygų. Be to, pareiškėjo argumentai dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo būtinumo yra susiję su darbuotojų teisėmis, tačiau darbuotojai nedalyvauja nagrinėjamoje byloje, jų teisių gynimas nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas, todėl prašomos taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonės neapima šios administracinės bylos nagrinėjimo dalyko. Nagrinėjamos bylos dalykas yra darbdavio teisių gynimas bei pareigų nustatymas (tikslinti registro duomenis ir kt.).

27Kartu sutiktina su pirmosios instancijos teismo nutartyje nurodytais motyvais, jog pareiškėjas savo skunde suformuluotą reikalavimą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones (o taip pat ir atskirąjį skundą) grindė vien tik abstraktaus pobūdžio teiginiais bei prielaidomis, jog pareiškėjas ar įstaigos darbuotojai, susidarius tam tikroms aplinkybėms, gali patirti tam tikrų neigiamų pasekmių. Tokie atitinkamais objektyviais įrodymais nepagrįsti teiginiai savaime nėra pagrindas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, ypač, jeigu pareiškėjas neįrodo, kad tokių neigiamų pasekmių pašalinimas būtų neįmanomas ar sudėtingas. Pažymėtina, kad pareiškėjas iš esmės nurodo tik finansinio pobūdžio pasekmes, kurios paprastai nepripažįstamos tokia žala, kuri yra neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma. Be to, kaip jau buvo nurodyta, pareiškėjo išvardintiems darbuotojams jų siuntimo laikotarpiu turėjo būti taikomi Vokietijos socialinio draudimo teisės aktai bei atitinkamos socialinės garantijos.

28Apibendrindama tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas pagrįstai netenkino pareiškėjo prašymo dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo. Atsižvelgiant į tai, pareiškėjo atskirasis skundas atmetamas, o skundžiama pirmosios instancijos teismo nutarties dalis paliekama nepakeista.

29Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 154 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

30Pareiškėjo viešosios įstaigos „Garbingas amžius“ atskirąjį skundą atmesti.

31Vilniaus apygardos administracinio teismo 2020 m. balandžio 14 d. nutartį palikti nepakeistą.

32Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas VšĮ „Garbingas amžius“ (toliau – ir pareiškėjas)... 6. Pareiškėjas skunde prašė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones – iki... 7. II.... 8. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2020 m. balandžio 14 d. nutartimi,... 9. Teismas pažymėjo, kad nors pareiškėjas prašyme nurodė neigiamas pasekmes,... 10. III.... 11. Pareiškėjas atskirajame skunde prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo... 12. Pareiškėjas teigia, jog ginčijamais sprendimais, be kita ko, buvo... 13. Taip pat reikalavimo užtikrinimo priemonių netaikymas padarys sunkiai... 14. Teisėjų kolegija... 15. IV.... 16. Nagrinėjamos bylos dalykas – Vilniaus apygardos administracinio teismo 2020... 17. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir... 18. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pažymėta, jog teismas,... 19. Atkreiptinas dėmesys, jog būtent asmeniui, prašančiam taikyti reikalavimo... 20. Pareiškėjas skunde prašė teismo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones... 21. Pareiškėjas atskirajame skunde nurodo, jog ginčijamais sprendimais... 22. Teisėjų kolegija nustatė, kad ginčijamu Valstybinio socialinio draudimo... 23. Ginčijamame sprendime taip pat paaiškinta, kad nustačius, jog sprendime... 24. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir... 25. Apibendrinus prieš tai nurodytas aplinkybes matyti, kad ginčijamu sprendimu... 26. Teisėjų kolegijos vertinimu, pareiškėjas nenurodė argumentų prima facie... 27. Kartu sutiktina su pirmosios instancijos teismo nutartyje nurodytais motyvais,... 28. Apibendrindama tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 29. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 30. Pareiškėjo viešosios įstaigos „Garbingas amžius“ atskirąjį skundą... 31. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2020 m. balandžio 14 d. nutartį... 32. Nutartis neskundžiama....