Byla eAS-235-756/2018

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko, Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Skirgailės Žalimienės,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų uždarosios akcinės bendrovės „Jungent Lietuva“, uždarosios akcinės bendrovės „Medžista“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Justona“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. vasario 8 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjų uždarosios akcinės bendrovės „Jungent Lietuva“, uždarosios akcinės bendrovės „Medžista“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Justona“ skundą atsakovui Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentui (tretieji suinteresuoti asmenys – bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė „Metrail“, viešoji įstaiga „Pakuočių tvarkymo organizacija“) dėl nurodymo panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjai uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Jungent Lietuva“, UAB „Medžista“ ir UAB „Justona“ (toliau – ir pareiškėjai) padavė teismui skundą, prašydami: 1) atnaujinti terminą skundui paduoti, jei terminas buvo praleistas; 2) panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento (toliau – ir Vilniaus RAAD) 2017 m. gruodžio 19 d. raštą Nr. (38-19)-VR-1.7-9547 (toliau – ir Raštas Nr. (38-19)-VR-1.7-9547); 3) taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – laikinai sustabdyti Vilniaus RAAD Rašte Nr. (38-19)-VR-1.7-9547 suformuluoto nurodymo apsiskaičiuoti ir susimokėti mokestį už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis galiojimą.

6Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. vasario 8 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjų UAB „Jungent Lietuva“, UAB „Medžista“ ir UAB „Justona“ skundą.

7Teismas pažymėjo, kad ginčijamu Raštu Nr. (38-19)-VR-1.7-9547 pareiškėjai buvo informuojami apie Vilniaus RAAD 2017 m. gruodžio 18 d. sprendimą Nr. VR-17.5-82, kuriuo buvo patvirtintas viešosios įstaigos (toliau – ir VšĮ) „Pakuočių tvarkymo organizacija“ patikrinimo aktas Nr. VR-19.2-54, kuriame buvo nurodyta, kad VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ išrašyti patvirtinimai yra netekę galios. Toks informavimas yra bendro pobūdžio informavimas apie pareigą, įtvirtintą Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatyme, apskaičiuoti (deklaruoti) ir sumokėti mokestį už aplinkos teršimą. Skundžiamame rašte pareiškėjams nėra naujai apskaičiuojamas ar nurodomas sumokėti mokestis. Pareiškėjams realias teisines pasekmes sukėlė 2017 m. gruodžio 18 d. sprendimas Nr. VR-17.5-82, o skundžiamas Raštas Nr. (38-19)-VR-1.7-9547 yra tik informacinio pobūdžio dokumentas, nesukeliantis pareiškėjams teisinių pasekmių ir negalintis būti administracinės bylos nagrinėjimo dalyku. Atsisakęs priimti skundą, teismas nesprendė pareiškėjų prašymo dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo.

8II.

9Pareiškėjai UAB „Jungent Lietuva“, UAB „Medžista“ ir UAB „Justona“ pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. vasario 8 d. nutartį ir skundo priėmimo bei reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo klausimus perduoti nagrinėti pirmos instancijos teismui iš naujo.

10Pareiškėjai teigia, kad Raštas Nr. (38-19)-VR-1.7-9547 per se (pats savaime) daro tiesioginę įtaką jų interesams, kadangi jame nurodyta konkreti nurodymų vykdymo data – 2018 vasario 15 d., o tokio nurodymo įvykdymo terminas neįtvirtintas jokiuose kituose teisės aktuose ir (ar) su ginču susijusiuose pareiškėjų turimuose dokumentuose. Pareiškėjai atkreipia dėmesį, kad kitoje Vilniaus apygardos administracinio teismo nagrinėjamoje byloje Nr. eI-1570-789/2018, kurioje VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ yra pateikusi skundą dėl 2017 m. gruodžio 18 d. Vilniaus RAAD sprendimo Nr. VR-17.5-82, teismas 2018 m. vasario 7 d. nutartimi nurodė, jog šis aktas nesukelia VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ bei gamintojams ir importuotojams teisių ir pareigų. Taigi egzistuoja du visiškai skirtingi to paties teismo išaiškinimai analogišku klausimu ir teismas neturėjo teisės atsisakyti priimti nagrinėti skundą, kai nėra aišku, kuris dokumentas sukelia pareiškėjams teisines pasekmes. Pareiškėjai neturi realių galimybių apginti savo pažeistas teises, kadangi teismas atsisako nagrinėti jų keliamą ginčą, kitų dokumentų Vilniaus RAAD nėra pateikęs, pareiškėjams yra nustatytas įpareigojimas (nurodymas) iki 2018 m. vasario 15 d. įvykdyti reikalavimus, kurių įvykdymo terminas baigiasi šio skundo surašymo dieną. Pareiškėjai taip pat pažymėjo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai laikė, jog pareiškėjai skundu ginčija tik Raštą Nr. (3 8-19)-VR-1.7-9547 be jo priedų, dėl to nepagrįstai sprendė, jog minėtas raštas yra informacinio pobūdžio ir pareiškėjams negali sukelti jokių teisinių pasekmių. Esą skundžiamas raštas teismo turėjo būti vertinamas kartu su jo priedais, kurie juos vertinant kartu sukelia pareiškėjams teisines pasekmes ir gali būti administracinės bylos nagrinėjimo dalyku. Jei skundo reikalavimai pirmosios instancijos teismui buvo nepakankamai aiškūs, teismas turėjo ne atsisakyti priimti pareiškėjų skundą, o pasinaudoti trūkumų šalinimo institutu ir nustatyti pareiškėjams terminą skundo trūkumams pašalinti.

11Teisėjų kolegija

konstatuoja:

12III.

13Nagrinėjamos administracinės bylos pagal pareiškėjų atskirąjį skundą dalykas – Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. vasario 8 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti pareiškėjų UAB „Jungent Lietuva“, UAB „Medžista“ ir UAB „Justona“ skundą dėl Rašto Nr. (38-19)-VR-1.7-9547 panaikinimo, teisėtumas ir pagrįstumas.

14Pirmosios instancijos teismas pareiškėjų skundą dėl Vilniaus RAAD 2017 m. gruodžio 19 d. rašto Nr. (38-19)-VR-1.7-9547 „Dėl VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ išrašytų patvirtinimų apie pakuočių atliekų sutvarkymą“ panaikinimo atsisakė priimti Lietuvos respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 33 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu, t. y. kaip nenagrinėtiną teismų šio įstatymo nustatyta tvarka. Teismo vertinimu, ginčijamas Raštas Nr. (38-19)-VR-1.7-9547 yra informacinio pobūdžio ir pareiškėjams teisinių pasekmių nesukelia.

15Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, nagrinėdama atskirojo skundo argumentus ir tikrindama pirmosios instancijos teismo išvados pagrįstumą ir teisėtumą, pirmiausia pažymi, kad teisė kreiptis į teismą, įtvirtinta ABTĮ 5 straipsnio 1 dalyje, gali būti įgyvendinta tik įstatymų nustatyta tvarka, t. y. laikantis įstatymuose (šiuo atveju – ABTĮ) nurodytų kreipimosi į teismą sąlygų. ABTĮ 33 straipsnio 2 dalyje yra nurodytas sąrašas atvejų, kuriems esant teismas atsisako priimti skundą (prašymą, pareiškimą). Jei teismas, prieš priimdamas skundą (prašymą, pareiškimą) nustato bent vieną iš šių atvejų, motyvuota nutartimi privalo atsisakyti priimti skundą (prašymą, pareiškimą). Vienas iš tokių atvejų – jeigu skundas (prašymas, pareiškimas) nenagrinėtinas teismų ABTĮ nustatyta tvarka (ABTĮ 33 str. 2 d. 1 p.).

16Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, aiškindamas ABTĮ 33 straipsnio 2 dalies 1 punktą, ne kartą yra nurodęs (žr., pvz., 2011 m. rugsėjo 12 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS146-327/2011), kad ginčo administracinėje byloje dalyku gali būti tik toks viešojo administravimo subjekto priimtas administracinis aktas, kuris atitinkamiems asmenims nustato tam tikras teises ar pareigas, sukelia teisines pasekmes. Dėl to administracinių teismų kompetencijai nepriskirtinas nagrinėjimas skundų, prašymų, kuriais siekiama ne pažeistų teisių (interesų) apgynimo, o tik tam tikrų juridinę reikšmę turinčių aplinkybių ar faktų konstatavimo (žr., pvz., 2015 m. rugsėjo 16 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-1062-552/2015). Administraciniuose teismuose nėra nagrinėjami ginčai dėl viešojo administravimo subjektų priimtų konstatuojamojo pobūdžio aktų (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. spalio 14 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-1193-552/2015), skundas taip pat negali būti teikiamas dėl tarpinių viešojo administravimo subjekto priimamų dokumentų, kuriais siekiama parengti ar sudaryti prielaidas priimti galutinį sprendimą (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. rugsėjo 30 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-1138-858/2015). Tuo atveju, kai skundo priėmimo nagrinėti stadijoje akivaizdu, kad skundžiamas aktas ar veiksmas, jokių teisinių pasekmių nesukelia, kad jis negali būti ginčo administraciniame teisme objektu, skundą galima atsisakyti priimti nagrinėti, o skundą priėmus nagrinėti, administracinę bylą nutraukti kaip nepriskirtiną administraciniams teismams, kadangi nagrinėdamas skundus dėl teisinių pasekmių negalinčių sukelti ir nesukeliančių aktų ar veiksmų teismas asmens teisių apginti negalėtų, nes net ir skundo tenkinimo atveju, asmens teisių ir pareigų apimtis nepasikeistų, o pats procesas būtų iš esmės beprasmis (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. balandžio 6 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS822-172/2010, 2010 m. spalio 22 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS143-560/2010 ir kt.).

17Nagrinėjamu atveju ginčijamu Raštu Nr. (38-19)-VR-1.7-9547 pareiškėjai buvo informuoti, jog Vilniaus RAAD 2017 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. VR-17.5-8.2 buvo patvirtintas VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ patikrinimo aktas Nr. VR-19.2-54, taip pat kad vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. D1-213 „Dėl Mokesčio už aplinkos teršimą kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ 17.2 punktu, pareiškėjai turi apsiskaičiuoti privalomą sumokėti mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuotės atliekomis sumą ir ją sumokėti. Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad pareiškėjams šiuo atveju teisines pasekmes sukelia būtent Vilniaus RAAD 2017 m. gruodžio 18 d. sprendimas Nr. VR-17.5-8.2, o ne Raštas Nr. (38-19)-VR-1.7-9547, kuris yra informacinio pobūdžio.

18Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 33 straipsnio 4 dalies nuostatas teismai, priimdami sprendimus atitinkamų kategorijų bylose, yra saistomi savo pačių sukurtų teisės aiškinimo taisyklių, suformuluotų analogiškose ar iš esmės panašiose bylose. Teismų praktika atitinkamų kategorijų bylose turi būti keičiama ir naujos teisės aiškinimo taisyklės analogiškose ar iš esmės panašiose bylose gali būti kuriamos tik tais atvejais, kai tai yra neišvengiama ar objektyviai būtina. Pagal ABTĮ 15 straipsnį vienodą administracinių teismų praktiką aiškinant ir taikant įstatymus bei kitus teisės aktus formuoja Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas.

19Šiai administracinei bylai išspręsti yra aktualios teisės aiškinimo taisyklės, suformuotos Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartyse, priimtose administracinėse bylose Nr. eAS-164-520/2018, Nr. eAS-165-525/2018, eAS-160-520/2018 ir Nr. eAS-218-520/2018, kuriose taip pat buvo ginčijamas Vilniaus RAAD Rašto Nr. (38-19)-VR-1.7-9547 teisėtumas ir pagrįstumas. Nagrinėjamos administracinės bylos faktinės ir teisinės aplinkybės, kuriomis yra grindžiami pareiškėjų reikalavimai, yra tapačios aplinkybėms, kuriomis buvo grindžiami pareiškėjų reikalavimai minėtose bylose. Pareiškėjų teisinė padėtis ar jų teikiami argumentai šioje byloje nėra išskirtiniai, todėl nėra pagrindo nukrypti nuo administracinių teismų praktikoje suformuluotų teisės aiškinimo taisyklių ar kurti naujas taisykles. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija taip pat atkreipia dėmesį, kad pareiškėjai nenurodo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos, kurios pagrindu būtų galimas kitoks ginčijamo Rašto Nr. (38-19)-VR-1.7-9547 apskundimo galimybės aiškinimas.

20Atsižvelgiant į tai, kad ginčijamas Vilniaus RAAD Raštas Nr. (38-19)-VR-1.7-9547 yra informacinio pobūdžio ir nesukelia teisinių pasekmių pareiškėjams, teisėjų kolegija nepasisako dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės – laikino Rašto Nr. (38-19)-VR-1.7-9547 galiojimo sustabdymo –taikymo.

21Apibendrindamas byloje nustatytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas visapusiškai ištyrė bei tinkamai įvertino faktines bylos aplinkybes, teisingai aiškino ir taikė proceso teisės normas, todėl 2018 m. vasario 8 d. nutartis paliekama nepakeista.

22Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 154 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

23Pareiškėjų uždarosios akcinės bendrovės „Jungent Lietuva“, uždarosios akcinės bendrovės „Medžista“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Justona“ atskirąjį skundą atmesti.

24Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. vasario 8 d. nutartį palikti nepakeistą.

25Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjai uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Jungent... 6. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. vasario 8 d. nutartimi... 7. Teismas pažymėjo, kad ginčijamu Raštu Nr. (38-19)-VR-1.7-9547 pareiškėjai... 8. II.... 9. Pareiškėjai UAB „Jungent Lietuva“, UAB „Medžista“ ir UAB... 10. Pareiškėjai teigia, kad Raštas Nr. (38-19)-VR-1.7-9547 per se (pats savaime)... 11. Teisėjų kolegija... 12. III.... 13. Nagrinėjamos administracinės bylos pagal pareiškėjų atskirąjį skundą... 14. Pirmosios instancijos teismas pareiškėjų skundą dėl Vilniaus RAAD 2017 m.... 15. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, nagrinėdama atskirojo... 16. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, aiškindamas ABTĮ 33 straipsnio... 17. Nagrinėjamu atveju ginčijamu Raštu Nr. (38-19)-VR-1.7-9547 pareiškėjai... 18. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad... 19. Šiai administracinei bylai išspręsti yra aktualios teisės aiškinimo... 20. Atsižvelgiant į tai, kad ginčijamas Vilniaus RAAD Raštas Nr.... 21. Apibendrindamas byloje nustatytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas... 22. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 23. Pareiškėjų uždarosios akcinės bendrovės „Jungent Lietuva“,... 24. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. vasario 8 d. nutartį palikti... 25. Nutartis neskundžiama....