Byla eAS-164-520/2018
Dėl aktų panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus, Stasio Gagio (kolegijos pirmininkas) ir Dalios Višinskienės (pranešėja),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Švyturys-Utenos alus“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. sausio 22 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Švyturys-Utenos alus“ skundą atsakovui Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentui (trečiasis suinteresuotas asmuo – viešoji įstaiga „Pakuočių tvarkymo organizacija“) dėl aktų panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Švyturys-Utenos alus“ kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas: 1) panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento (toliau – ir Vilniaus RAAD) 2017 m. gruodžio 18 d. sprendimą Nr. VR-17.5-82 „Dėl patikrinimo akto tvirtinimo“ (toliau – ir Sprendimas) dalį, kuria pripažįstami negaliojančiais pareiškėjui išduoti metalinės pakuotės atliekų sutvarkymą patvirtinantys dokumentai Nr. 1514VI0001-5513-6493 bei Nr. 1414VI0001-5513-6493; 2) panaikinti Vilniaus RAAD 2017 m. gruodžio 19 d. raštą Nr. (38-19)-VR-1.7-9547 „Dėl VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ išrašytų patvirtinimų apie pakuočių atliekų sutvarkymą“ (toliau – ir Raštas), kuriuo pareiškėjas įpareigojamas sumokėti mokestį už aplinkos teršimą pakuočių atliekomis iki 2018 m. vasario 15 d.

6Pareiškėjas taip pat prašė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – sustabdyti apskųstų Sprendimo ir Rašto galiojimą.

7Pareiškėjas teigė, kad jis tinkamai vykdė visus savo įsipareigojimus, susijusius su atliekų tvarkymu 2014 ir 2015 metais, ir yra sumokėjęs pagal sutartį priklausančias sumas už pakuočių atliekų sutvarkymą bei įvykdęs Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 4 punkte nustatytą pareigą. Jis, įvykdęs skundžiamą atsakovo įpareigojimą ir antrą kartą sumokėjęs mokestį už aplinkos teršimą tomis pačiomis pakuotės atliekomis, praras galimybę disponuoti 2 259 223,13 Eur suma ir patirs nuostolius, kurių dydžio dėl objektyvių priežasčių prašymo teikimo dieną nėra įmanoma apskaičiuoti. Dėl tokių nuostolių išsireikalavimo iš valstybės pareiškėjas turės inicijuoti naujas bylas, kurių kiekviena pareikalaus papildomo teisminio proceso. Teisinė galimybė prisiteisti nuostolius iš valstybės, pareiškėjo nuomone, neturėtų būti pervertinama, kadangi įgyvendinant šią teisę praktiškai toks bylinėjimasis pareikalautų papildomo laiko ir resursų, o bylos baigtis dėl įvairiausių priežasčių, susijusių su kaltės, priežastinio ryšio ar nuostolių įrodinėjimu, nebūtinai gali būti palanki pareiškėjui. Kitaip tariant, teisės aktais garantuota nukentėjusio asmens galimybė prisiteisti nuostolius iš juos sukėlusio asmens neturėtų būti suprantama, kaip garantija, kad pripažinus skundžiamus aktus neteisėtais, galės būti atkurta iki neteisėtų skundžiamų aktų priėmimo dienos buvusi pareiškėjo situacija. Bylinėdamasis dėl nuostolių priteisimo iš valstybės pareiškėjas neišvengiamai turės patirti papildomas išlaidas, susijusias su bylinėjimosi procesu ir nuostolių įrodinėjimu.

8II.

9Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. sausio 22 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjo UAB „Švyturys-Utenos alus“ skundo reikalavimą dėl Rašto panaikinimo, priėmė pareiškėjo skundo reikalavimą dėl Sprendimo panaikinimo ir atmetė pareiškėjo UAB „Švyturys-Utenos alus“ prašymą taikyti reikalavimo užtikinimo priemonę.

10Teismas, atsisakydamas priimti pareiškėjo skundo dalį dėl Rašto panaikinimo, nurodė, jog ginčijamas Raštas yra informacinio pobūdžio, nesukelia pareiškėjui teisinių pasekmių, todėl negali būti administracinės bylos nagrinėjimo dalyku. Teismas atkreipė dėmesį, jog iš esmės pareiškėjui teisines pasekmes sukelia skundžiamas Sprendimas, todėl skundo dalį dėl šio Sprendimo panaikinimo priėmė.

11Dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo teismas nurodė, kad pareiškėjo argumentai, jog nepritaikius prašomos reikalavimo užtikrinimo priemonės, gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala, yra nepagrįsti. Teismo įsitikinimu, skundžiama Sprendimo dalis nesukuria pareiškėjui UAB „Švyturys-Utenos alus“ prašyme dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo nurodytų neigiamų pasekmių, nes juo pareiškėjui nėra apskaičiuotas mokestis už aplinkos teršimą pakuočių atliekomis. Teismas sprendė, jog šiuo atveju nenustatyta, kad dėl Sprendimo galiojimo iš esmės pablogėtų pareiškėjo finansinė padėtis ar sutriktų ūkinė veikla.

12Teismas pažymėjo, jog reikalavimo užtikrinimo priemonių institutas yra skirtas tam, kad būtų apgintos pareiškėjų teisės, kylančios iš byloje pareikšto materialinio pobūdžio reikalavimo. Teismo vertinimu, pareiškėjo teiginys, jog jis patirs materialines pasekmes, susijusias su jam tenkančios mokesčio sumos išieškojimu, kurių kompensavimas būtų susijęs su papildomais teisiniais ginčais, taip pat nesudaro pagrindo konstatuoti, kad reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas šiuo metu yra tikslingas ir būtinas, nes pareiškėjo įvardijamos grėsmės nėra susijusios su nagrinėjamos administracinės bylos dalyku, o kyla iš kitų atsakovo vykdomų administracinių procedūrų.

13Atsižvelgęs į UAB „Švyturys-Utenos alus“ išdėstytų argumentų visumą ir įvertinęs pateiktus įrodymus, teismas konstatavo, kad šiuo atveju pareiškėjas, kuriam tenka pareiga pagrįsti reikalavimo užtikrinimo būtinybę, nepateikė įrodymų, kurie patvirtintų, jog šiuo konkrečiu nagrinėjamu atveju šioje bylos nagrinėjimo stadijoje egzistuoja pagrindas taikyti pareiškėjo prašomą reikalavimo užtikrinimo priemonę, kad reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas nagrinėjamu atveju būtų adekvatus ir proporcingas, atitiktų šalių interesų pusiausvyrą bei viešąjį interesą.

14III.

15Pareiškėjas UAB „Švyturys-Utenos alus“ atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. sausio 22 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – tenkinti jo prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę. Taip pat pareiškėjas prašo priimti nagrinėti jo skundo reikalavimo dalį dėl Rašto panaikinimo.

16Pareiškėjas teigia, jog teismas nepagrįstai atsisakė nagrinėti reikalavimą dėl 2017 m. gruodžio 19 d. Rašto, nes jam tiesiogines teisines pasekmes sukelia abu skundžiami aktai. Be to, teismo atsisakymas nagrinėti reikalavimą dėl šio Rašto pažeidžia ne tik bendrąjį principą, kuris nustato, kad skundo priėmimo stadijoje teismas negali vertinti, ar asmens teisės iš tikrųjų yra pažeistos, bet ir pareiškėjo teisę į teisminę gynybą apskritai. Be to, teismas nukrypo nuo savo paties praktikos analogiškose bylose, o tai yra nesuderinama ne tik su Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 33 straipsnio 4 dalies, bet ir Lietuvos Respublikos Konstitucijoje bei tarptautiniuose teisės aktuose įtvirtintais lygiateisiškumo bei teisinio tikrumo principais.

17Pareiškėjo nuomone, teismas nepagrįstai atsisakė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, remdamasis vienintele aplinkybe – tuo, kad skundžiamas Sprendimas nesukelia pareiškėjui teisinių pasekmių. Pareiškėjas pažymi, jog teisines pasekmes jam sukelia abu skundžiami aktai, nes jei Rašto, grindžiamo Sprendimu, ir jame pateikto nurodymo apsiskaičiuoti ir susimokėti mokesčius nebūtų, jis tikrai negalėtų žinoti, o tuo labiau savo iniciatyva nuspręsti, kad ne dėl jo kaltės panaikinus patvirtinimą apie pakuočių atliekų sutvarkymą, jis dėl to turėtų mokėti kokius nors mokesčius.

18Pareiškėjas mano, kad nagrinėjamu atveju egzistuoja visos reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo sąlygos: 1) skundžiami aktai yra prima facie (iš pirmo žvilgsnio) neteisėti, nes jų priėmimą lėmė ne pareiškėjo padaryti pažeidimai, o trečiųjų asmenų neteisėti veiksmai; 2) būtinybę sustabdyti skundžiamų aktų galiojimą lemia susiklosčiusi išskirtinė situacija, kai pareiškėjas įpareigojamas antrą kartą sumokėti už atliekų tvarkymą; 3) nesustabdžius skundžiamų aktų galiojimo, bus paneigti pareiškėjo interesai; 4) nesustabdžius skundžiamų aktų galiojimo jis neturės realių galimybių išsireikalauti visiško nuostolių atlyginimo net ir palankaus galutinio teismo sprendimo atveju; 5) prašoma taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonė atitinka teismų praktikoje suformuluotus kriterijus – yra proporcinga, adekvati ir atitinka viešą interesą.

19Atsakovas Vilniaus RAAD atsiliepime į atskirąjį skundą prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. sausio 22 d. nutartį palikti nepakeistą, o atskirąjį skundą atmesti.

20Atsakovas mano, jog Vilniaus apygardos administraciniame teisme yra pradėtos ir sustabdytos administracinės bylos dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – ir BUAB) „Metrail“ atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų panaikinimo. Šiose bylose pareiškėjas viešoji įstaiga (toliau – ir VšĮ) „Žaliasis taškas“ teikė prašymus taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, kuriuos tiek Vilniaus apygardos administracinis teismas, tiek Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas atmetė. Kadangi bylos aplinkybės labai panašios, o patvirtinimo (paskirstymo) dokumentai, kurių teisėtumas ginčijamas šioje byloje, yra išvestiniai, neturintys savarankiško juridinio pagrindo, kurių panaikinimą lėmė tik jų išvestinumas iš ginčijamų atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų, iš esmės, nurodytomis nutartimis reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymas yra išspręstas. Atsakovo nuomone, nagrinėjamu atveju tikslinga vadovautis šiose nutartyse pateiktu teisės normų aiškinimu ir faktinių aplinkybių įvertinimu.

21Atsakovas mano, kad tenkinus prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, bus pažeistas viešasis interesas, t. y. valstybės institucijoms gali būti apribotos galimybės apskaičiuoti atitinkamus mokesčius dėl nustatytų senaties terminų. Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 68 straipsnio 1 dalyje nurodytas terminas yra naikinamasis ir nestabdomas. Kadangi BUAB „Metrail“ išrašyti ir pareiškėjui patvirtinti gamintojams / importuotojams atliekų sutvarkymą įrodantys dokumentai buvo panaikinti už 2013–2015 metus, atlikti mokestinius patikrinimus (apskaičiuoti mokestį) būtina iki 2018 gruodžio 31 d. Sustabdžius skundžiamo Sprendimo galiojimą, atsakovas praras galimybę laiku atlikti patikrinimus ir išieškoti mokesčius į valstybės biudžetą.

22Teisėjų kolegija

konstatuoja:

23IV.

24Nagrinėjamos administracinės bylos pagal pareiškėjo UAB „Švyturys-Utenos alus“ atskirąjį skundą dalykas – Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. sausio 22 d. nutarties, kuria pirmosios instancijos teismas atsisakė priimti pareiškėjo skundo dalį dėl Rašto panaikinimo ir netenkino pareiškėjo prašymo taikyti Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 70 straipsnio 3 dalies 3 punkte numatytą reikalavimo užtikrinimo priemonę, teisėtumas ir pagrįstumas.

25Dėl atsisakymo priimti skundo dalį

26Pirmosios instancijos teismas pareiškėjo skundo dalį dėl Rašto panaikinimo atsisakė priimti ABTĮ 33 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu, t. y. kaip nenagrinėtiną teismų šio įstatymo nustatyta tvarka. Teismo vertinimu, ginčijamas Vilniaus RAAD 2017 m. gruodžio 19 d. raštas Nr. (38-19)-VR-1.7-9547 „Dėl VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ išrašytų patvirtinimų apie pakuočių atliekų sutvarkymą“ yra informacinio pobūdžio ir pareiškėjui teisinių pasekmių nesukelia.

27Teisėjų kolegija, nagrinėdama atskirojo skundo argumentus ir tikrindama pirmosios instancijos teismo išvados pagrįstumą ir teisėtumą, pirmiausia pažymi, kad teisė kreiptis į teismą, įtvirtinta ABTĮ 5 straipsnio 1 dalyje, gali būti įgyvendinta tik įstatymų nustatyta tvarka, t. y. laikantis įstatymuose (šiuo atveju – ABTĮ) nurodytų kreipimosi į teismą sąlygų. ABTĮ 33 straipsnio 2 dalyje yra nurodytas sąrašas atvejų, kuriems esant teismas atsisako priimti skundą (prašymą, pareiškimą). Jei teismas, prieš priimdamas skundą (prašymą, pareiškimą) nustato esant bent vieną iš šių atvejų, motyvuota nutartimi privalo atsisakyti priimti skundą (prašymą, pareiškimą). Vienas iš tokių atvejų – jeigu skundas (prašymas, pareiškimas) nenagrinėtinas teismų ABTĮ nustatyta tvarka (ABTĮ 33 str. 2 d. 1 p.).

28Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, aiškindamas ABTĮ 33 straipsnio 2 dalies 1 punktą, ne kartą yra nurodęs (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. rugsėjo 12 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS146-327/2011), kad ginčo administracinėje byloje dalyku gali būti tik toks viešojo administravimo subjekto priimtas administracinis aktas, kuris atitinkamiems asmenims nustato tam tikras teises ar pareigas, sukelia teisines pasekmes. Dėl to administracinių teismų kompetencijai nepriskirtinas nagrinėjimas skundų, prašymų, kuriais siekiama ne pažeistų teisių (interesų) apgynimo, o tik tam tikrų juridinę reikšmę turinčių aplinkybių ar faktų konstatavimo (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. rugsėjo 16 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-1062-552/2015); administraciniuose teismuose nėra nagrinėjami ginčai dėl viešojo administravimo subjektų priimtų konstatuojamojo pobūdžio aktų (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. spalio 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS-1193-552/2015); skundas negali būti teikiamas dėl tarpinių viešojo administravimo subjekto priimamų dokumentų, kuriais siekiama parengti ar sudaryti prielaidas priimti galutinį sprendimą (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. rugsėjo 30 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-1138-858/2015).

29Pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką tuo atveju, kai skundo priėmimo nagrinėti stadijoje akivaizdu, kad skundžiamas aktas ar veiksmas, jokių teisinių pasekmių nesukelia, kad jis negali būti ginčo administraciniame teisme objektu, skundą galima atsisakyti priimti nagrinėti, o skundą priėmus nagrinėti, administracinę bylą nutraukti kaip nepriskirtiną administraciniams teismams, kadangi, nagrinėdamas skundus dėl teisinių pasekmių negalinčių sukelti ir nesukeliančių aktų ar veiksmų, teismas asmens teisių apginti negalėtų, nes net ir skundo tenkinimo atveju, asmens teisių ir pareigų apimtis nepasikeistų, o pats procesas būtų iš esmės beprasmis (žr., pvz., 2010 m. balandžio 6 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS822-172/2010; 2010 m. spalio 22 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS143-560/2010 ir kt.).

30Teisėjų kolegija pažymi, jog ginčijamu Raštu pareiškėjas buvo informuotas, jog 2017 m. gruodžio 18 d. Sprendimu buvo patvirtintas VšĮ „Pakuočių tvarkumo organizacija“ patikrinimo aktas Nr. VR-19.2-54. Taip pat pareiškėjas buvo informuotas, jog vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. D1-213 „Dėl Mokesčio už aplinkos teršimą kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ 17.2 punktu, jis turi apsiskaičiuoti privalomą sumokėti mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuotės atliekomis sumą ir ją sumokėti. Atsižvelgiant į tai, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas priėjo prie pagrįstos išvados, jog pareiškėjui šiuo atveju teisines pasekmes sukelia būtent Sprendimas, o ne Raštas, kuris yra informacinio pobūdžio.

31Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo pozicija, kad aptartų ABTĮ teisės normų sisteminis vertinimas leidžia teigti, jog į administracinį teismą asmuo turi teisę kreiptis tik dėl jam teisines pasekmes sukeliančių individualiųjų teisės aktų, priimtų viešojo administravimo srityje, todėl pagrįsta teismo išvada, kad pareiškėjo ginčijamas Raštas jam nesukelia pareiškėjui teisinių pasekmių.

32Dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo

33ABTĮ 70 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas arba teisėjas proceso dalyvių motyvuotu prašymu arba savo iniciatyva gali imtis priemonių reikalavimui užtikrinti; <...> reikalavimas gali būti užtikrinamas bet kurioje proceso stadijoje, jeigu proceso dalyvis tikėtinai pagrindžia reikalavimo pagrįstumą ir, nesiėmus užtikrinimo priemonių, gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala; jeigu yra šioje dalyje nurodyti pagrindai, reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti taikomos ir tais atvejais, kai būtina laikinai sureguliuoti padėtį, susijusią su ginčytinais teisiniais santykiais. To paties straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti: 1) draudimas atlikti tam tikrus veiksmus; 2) išieškojimo pagal vykdomąjį dokumentą sustabdymas; 3) ginčijamo individualaus teisės akto, taip pat ir suteikiančio kitam asmeniui (ne pareiškėjui) subjektines teises, galiojimo laikinas sustabdymas; 4) kitos teismo ar teisėjo taikomos priemonės.

34Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pažymėta, jog teismas, spręsdamas dėl ABTĮ 70 straipsnio 3 dalyje nurodytų reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, turi nustatyti, kad yra reali grėsmė, jog netaikius šių reikalavimo užtikrinimo priemonių, gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala. Reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti taikomos, jei yra prima facie (iš pirmo žvilgsnio) argumentų dėl skundžiamo akto galiojimo ir administracinio akto vykdymas sukels didelę žalą, kurios atitaisymas (kompensavimas) būtų sudėtingas (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. spalio 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS-899-575/2016). Reikalavimo užtikrinimo priemonės yra tas teisinis mechanizmas, remiantis kuriuo, esant įstatyme nustatytoms sąlygoms bei įvertinus visas reikšmingas aplinkybes ir interesus, galėtų būtų užkertamas kelias neatitaisomam asmens teisių ir teisėtų interesų pažeidimui atsirasti. Tačiau reikalavimo užtikrinimo priemonėmis, kaip įstatymu suteikta teise, turi būti naudojamasi protingai ir sąžiningai, negalima ja piktnaudžiauti, naudotis ja ne pagal paskirtį (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. balandžio 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-272/2012; 2013 m. sausio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-101/2013). Reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymas pagal nustatytas aplinkybes turi būti adekvatus siekiamam tikslui, nepažeisti proporcingumo ir proceso šalių interesų pusiausvyros principų bei viešojo intereso (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. rugsėjo 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-602/2010). Asmenys, prašantys taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, privalo nurodyti aplinkybes, sudarančias reikalavimo užtikrinimo pagrindą, bei pateikti šias aplinkybes patvirtinančius įrodymus (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. spalio 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eAS?900?662/2016).

35Atkreiptinas dėmesys, jog būtent asmeniui, prašančiam taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, kyla pareiga pateikti įrodymus, pagrindžiančius, kad tokių priemonių taikymas yra būtinas siekiant užtikrinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. lapkričio 11 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-801/2011). Pažymėtina ir tai, kad skundo reikalavimų užtikrinimo priemonių taikymo klausimo išsprendimas priklauso nuo kiekvienos konkrečios bylos medžiagos bei faktinės situacijos ir kiekvienoje byloje yra individualus.

36Nagrinėjamu atveju pareiškėjas prašė teismo pritaikyti ABTĮ 70 straipsnio 3 dalies 3 punkte numatytą reikalavimo užtikrinimo priemonę: laikinai sustabdyti ginčijamų aktų Vilniaus RAAD 2017 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. VR-17.5-82 „Dėl patikrinimo akto tvirtinimo“ ir Vilniaus RAAD 2017 m. gruodžio 19 d. rašto Nr. (38-19)-VR-1.7-9547 „Dėl VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ išrašytų patvirtinimų apie pakuočių atliekų sutvarkymą“ galiojimą. Ginčijamu Sprendimu Vilniaus RAAD patvirtino 2017 m. lapkričio 8 d. VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ patikrinimo aktą Nr. VR-19.2-54, kuriuo pripažinti naikintinais VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ išrašyti atliekų sutvarkymą įrodantys dokumentai, patvirtinantys pareiškėjo pakuočių atliekų sutvarkymą. Raštu pareiškėjas UAB „Švyturys-Utenos alus“ informuotas, jog turi apskaičiuoti privalomą sumokėti mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuotės atliekomis sumą ir ją sumokėti. Pareiškėjas UAB „Švyturys-Utenos alus“ Sprendimą ir Raštą apskundė teismui.

37Pareiškėjas siekia, kad būtų laikinai sustabdytas Sprendimo ir Rašto galiojimas, nes, jo teigimu, neatidėliotinas administracinio sprendimo įvykdymas gali nepataisomai paveikti UAB „Švyturys-Utenos alus“ interesus ir padaryti jam didelių nuostolių.

38Išanalizavusi pirmiau aptartus faktinius bylos duomenis bei ištyrusi kitas sprendžiamam klausimui reikšmingas aplinkybes, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pareiškėjo argumentai, jog nepritaikius prašomos reikalavimo užtikrinimo priemonės, gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala, yra nepagrįsti. Apeliacinės instancijos teismo įsitikinimu, Sprendimas nesukuria UAB „Švyturys-Utenos alus“ prašyme ir atskirajame skunde nurodytų neigiamų pasekmių, nes juo pareiškėjui nėra apskaičiuotas mokestis už aplinkos teršimą pakuočių atliekomis. Taigi, šiuo atveju nenustatyta, kad dėl Sprendimo galiojimo iš esmės pablogėtų pareiškėjo finansinė padėtis, sutriktų ūkinė veikla ar kiltų kitokia grėsmė būsimam teismo sprendimui įvykdyti.

39Pažymėtina, jog reikalavimo užtikrinimo priemonių institutas yra skirtas tam, kad būtų apgintos pareiškėjų teisės, kylančios iš byloje pareikšto materialinio pobūdžio reikalavimo. Pareiškėjo teiginys, jog nepritaikius reikalavimo užtikrinimo priemonės, ateityje galbūt bus pradėti nauji teisminiai ginčai, taip pat nesudaro pagrindo konstatuoti, kad spręsdamas dėl prevencinių priemonių taikymo tikslingumo pirmosios instancijos teismas priėmė iš esmės neteisingą nutartį, nes, kaip matyti, pareiškėjo įvardijamos tikėtinos pasekmės nėra susijusios su nagrinėjamos administracinės bylos dalyku, o kyla iš kitų Vilniaus RAAD vykdomų administracinių procedūrų.

40Teisėjų kolegijos vertinimu, atskirojo skundo argumentai, kad pareiškėjas dėl skundžiamo Sprendimo patirs didelius finansinius sunkumus, bus sutrikdyta arba neįmanoma jo veikla, nepagrindžia skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties neteisėtumo ir (ar) nepagrįstumo. Teisėjų kolegija pažymi, kad pareiškėjas nėra pateikęs jokių teisiškai pagrįstų argumentų, kad dėl Sprendimo galiojimo jo patirtų finansinių nuostolių nebus galima kompensuoti teisės aktų nustatyta tvarka, jeigu Sprendimas būtų panaikintas.

41Apibendrindamas išdėstytus motyvus, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas visapusiškai ištyrė bei tinkamai įvertino faktines bylos aplinkybes, teisingai aiškino ir taikė proceso teisės normas, todėl 2018 m. sausio 22 d. nutartis paliekama nepakeista.

42Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 154 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

43Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Švyturys-Utenos alus“ atskirąjį skundą atmesti.

44Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. sausio 22 d. nutartį palikti nepakeistą.

45Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB)... 6. Pareiškėjas taip pat prašė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę –... 7. Pareiškėjas teigė, kad jis tinkamai vykdė visus savo įsipareigojimus,... 8. II.... 9. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. sausio 22 d. nutartimi... 10. Teismas, atsisakydamas priimti pareiškėjo skundo dalį dėl Rašto... 11. Dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo teismas nurodė, kad... 12. Teismas pažymėjo, jog reikalavimo užtikrinimo priemonių institutas yra... 13. Atsižvelgęs į UAB „Švyturys-Utenos alus“ išdėstytų argumentų... 14. III.... 15. Pareiškėjas UAB „Švyturys-Utenos alus“ atskirajame skunde prašo... 16. Pareiškėjas teigia, jog teismas nepagrįstai atsisakė nagrinėti... 17. Pareiškėjo nuomone, teismas nepagrįstai atsisakė taikyti reikalavimo... 18. Pareiškėjas mano, kad nagrinėjamu atveju egzistuoja visos reikalavimo... 19. Atsakovas Vilniaus RAAD atsiliepime į atskirąjį skundą prašo Vilniaus... 20. Atsakovas mano, jog Vilniaus apygardos administraciniame teisme yra pradėtos... 21. Atsakovas mano, kad tenkinus prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo... 22. Teisėjų kolegija... 23. IV.... 24. Nagrinėjamos administracinės bylos pagal pareiškėjo UAB „Švyturys-Utenos... 25. Dėl atsisakymo priimti skundo dalį ... 26. Pirmosios instancijos teismas pareiškėjo skundo dalį dėl Rašto panaikinimo... 27. Teisėjų kolegija, nagrinėdama atskirojo skundo argumentus ir tikrindama... 28. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, aiškindamas ABTĮ 33 straipsnio... 29. Pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką tuo atveju, kai... 30. Teisėjų kolegija pažymi, jog ginčijamu Raštu pareiškėjas buvo... 31. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo pozicija, kad... 32. Dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo... 33. ABTĮ 70 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas arba teisėjas proceso... 34. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pažymėta, jog teismas,... 35. Atkreiptinas dėmesys, jog būtent asmeniui, prašančiam taikyti reikalavimo... 36. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas prašė teismo pritaikyti ABTĮ 70 straipsnio... 37. Pareiškėjas siekia, kad būtų laikinai sustabdytas Sprendimo ir Rašto... 38. Išanalizavusi pirmiau aptartus faktinius bylos duomenis bei ištyrusi kitas... 39. Pažymėtina, jog reikalavimo užtikrinimo priemonių institutas yra skirtas... 40. Teisėjų kolegijos vertinimu, atskirojo skundo argumentai, kad pareiškėjas... 41. Apibendrindamas išdėstytus motyvus, apeliacinės instancijos teismas... 42. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 43. Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Švyturys-Utenos alus“... 44. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. sausio 22 d. nutartį palikti... 45. Nutartis neskundžiama....