Byla A2-554-308/2011
Dėl proceso atnaujinimo išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr.2-42-770/2009

1Varėnos rajono apylinkės teismo teisėjas Kęstutis Lukošiūnas, sekretoriaujant Liubovei Chaleckienei,dalyvaujant pareiškėjui-atsakovui J. S. ,atstovei adv.Sonatai Žukauskienei viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs pareiškėjo - atsakovo J. S. prašymą dėl proceso atnaujinimo išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr.2-42-770/2009

Nustatė

2Atsakovas 2011-04-20 paduotu prašymu dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr.2-42-770/2009, užbaigtoje 2011-03-15 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartimi, prašo atnaujinti procesą Varėnos rajono apylinkės teismo išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr.2-42-770/2009 dėl naujai paaiškėjusių esminių aplinkybių,kurios nebuvo žinomos pareiškėjui bylos nagrinėjimo metu, šią civilinę bylą išnagrinėti pakartotinai ir priimti dalyje naują sprendimą ,atmetant ieškovės T. S. reikalavimą dėl 47 398 Lt kompensacijos priteisimo.

3Proceso atnaujinimo pagrindu pareiškėjas nurodo tai, kad 2011-04-12 buvo atliktas auditas dėl jam Nacionalinės mokėjimo agentūros pervestų tieisoginių išmokų panaudojimo ,kur buvo konstatuota,kad Nacionalinė mokėjimo agentūra prie ŽŪM pervedė 924 734,963 Lt,o tiesioginėms ūkio išlaidoms 2004-2008 m laikotarpiu buvo panaudota 738 422,37 Lt,o laikotarpiu nuo 2004 iki 2007-06-30 paramos gauta 336 347,28 Lt,o ūkio išlaidų buvo 416 138,72 Lt. Taigi naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis laikytina tai,kad į dalintiną turtą nebuvo įtraukta visa paramos suma,nebuvo nustatytos ir tirtos finansinės išlaidos ūkiui ir kitam turtui įsigyti. Nurodo,kad 2011-04-12 atlikto audito patikrinimo aktas vienareikšmiškai patvirtina aplinkybę ,kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nurodyta išvada,kad 434 000 Lt suma atsakovas nepateisinamai sumažino sutuoktinių bendrąją jungtinę nuosavybę yra absoliučiai nepagrįsta.

4Ieškovė T. S. ir jos atstovas prašymo nagrinėjime nedalyvavo.Pateiktu prašymu ieškovės atstovas adv.A. N. prašė J. S. prašymąo nagrinėjimą atidėti dėl jo atostogų.Ieškovė T. S. dėl nagrinėjimo savo pozicijos iki posėdžio nebuvo nurodžiusi.Pateiktu atsiliepimu ieškopvė su atsakovu prašųymu atnaujinti procesą kategoriškai nesutinka.Nesutinka su atsakovo prašyme nurodomais samprotavimais dėl teismo padarytos klaidos vertinant 434 000 Lt pervestų NMA panaudojimo ne pagal paskirtį kaip klaidinančią atsakovo poziciją.Nurodo,kad atsakovas nepagrindžia,kodėl jis tik 2011-04-12 parengė patikrinimo aktą,kai buv pabaigtas bylos nagrinėjimas visose teismų instancijose ir kodėl tada atsakovas nesiekė ištaisyti jo nurodomų teismų klaidų bylų nagrinėjimo metu teikdamas buhalterinės apsakitos dokumentus ar buhaltrerinių dokumentų audito ar ekspertizių išvadas,kur atsakovas bylos nagrinėjimo,metu buvo atstovaujamas kvalifikuoto atstovo-advokatoNnagrinėjant bylą 2011-04-12 patikrinimo aktas neegzistavo,tai yra atsakovas pradėjo rinkti įrodymus po bylos nagrinėjimo užbaigimo ir sprendimo įsiteisiėjimo.Be to, šis patikrinimo aktas neatitinka reikalavikmų,keliamų tiek įrodymams ,tiek ir esminėms naujai paaiškėjusioms aplinkybėms.Šiame akte yra tik susumuota jau byloje esančiuose rašytiniuose įrodymuose –pirminiuose atsakovo ūkiio buhalterinės apsakitos dokumentuose-nurodyti duomenys,apie kurių egzistavimą atsakovas turėjo žinoti ir žinojo dar gerokai iki įsiteisėjant teismo sprendimui.Taip pat šiame akte nėra jokių naujų duomenų,kurių nustatymui būtų buvusios reikalingos specialios finansinės žinios,bei patikrinimo aktas neatitina LR Audito įstatyme nsuattytų reikalavimų keliamų audito išvadai.Be to,šios visos atsakovo nurodomos naujos žinios atsakovui turėjo būti žinoms ir buvo žinoms dariki pradeadnt nagrinėti šią užbaigtą bylą,kadangi atsakovas apie 2004-2008 m laikotarpį pirminius buhalterinės apskaitos dokumentus gavo po jų išrašymo,o ne po 2011-04-12 patikrinimo akto surašymo.Todėl nėra jokių atsakovo nurodomų pagal CPK 366 str.1d.2 p. objektyvių,nuo jo nepriklausančių priežasčių,naujai paaiškėjusių esminių bylos aplinkybių,kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos atsakovui ir kuriomis nebuvo galima remtis bylos proceso metu ir kas būtų lėmę neteisingo teismo sprendimo priėmimą.Pagal 2005-09-07 Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutartį civ.byloje Nr.3K-3-376/2005 naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis CPK 366 str.1d.2 p.prasme negali būti laikomas pateiktas įrodymas dėl aplinkybių,kurios ginčo nagrinėjimo metu nebuvo įrodinėjamos.

5Atnaujinti procesą byloje atsisakytina.

6Atsakovas J. S. pateiktu prašymu siekia atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr.2-42-7770/2009,kurioje yra priimtas galutinis ir įsiteisėjęs teismo sprendimas.Atsakovas savo prašymą grindžia tuo,kad 2011-04-12 surašius auditoriui patikrinimo aktą paaiškėję naujos esminės aplinkybės dėl jo ūkininko ūkio gautų lėšų iš NMA panaudojimo ir šios aplinkybės yra naujai esmingai paaiškėjusios aplinkybės ,kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjui bylos nagrinėjimo metu.

7Iš pareiškėjo(atsakovo)J. S. pateikto prie prašymo atnaujinti procesą 2011-04-12 UAB“Apskaita ir audito paslaugos“surašyto patikrinimo akto matyti,kad šiuo aktu buvo patikrinta atsakovo ūkininko ūkio apskaita 2004-2008 m laikotarpiu,bei surašytas patikrinimo aktas.

8Iš civilinės bylos Nr.2-42-770/2009 matyti,kad ieškinys teisme buvo paduotas 2008-12-15 , byla buvo iškelta 2008-12-22,nagrinėjimas iš esmės buvo užbaigtas 2009-12-11,o sprendimas buvo priimtas 2009-12-23,t.y.bylos nagrinėjimas truko metus,bylos nagrinėjimas vyko dalyvaujant šalių advokatams.Kartu iš atsakovo 2010-01-26 byloje gauto apeliacinio skundo matyti,kad jis prie apeliacinio skundo neteikė naujų įrodymų,o tik siekė ,kad apeliacinės instancijos teismas priimtų sprendimą pagal jo apeliaciniam skunde nurodomus reikalavimus.Tokiu būdu iš atsakovo pateikto 2011-04-12 patikrinimo akto matyti,kad šiuo aktu buvo patikrinta apskaita ir remtasi buhalterinės apskaitos dokumentais,kurie buvo nagrinėjami nagrinėjant pateiktą ieškinį ir atsakovo priešieškinį.Be to ,atsakovas bylos nagrinėjimo metu turėjo teisę pasisamdyti audito specialistą ir teismui teikti auditoriaus išvadą dėl jo ūkyje gautų lėšų gavimo ir panaudojimo.Tai buvo atsakovo teisė ir kartu pareiga teikti įrodymus apie visus klausimus ,susijusius su santuokos nutraukimo ir santuokoje įgyto turto padalijimą.Lietuvos Aukščiausiasis Teismas(toliau-LAT) 2010-12-09 nutartimi civilinėje byloje Nr.3K-3-520/2010 nurodė „procesinę pareigą pateikti visą informaciją apie šalių turimą ir dalijamą turtą (kiekį ir vertę) ir reikalavimą padalyti tokį turtą turi buvę sutuoktiniai, teismas šiuo atveju neturėjo įstatyminės pareigos būti aktyviam, jiems nurodžius dalytiną turtą, teismas dėl šio turto ir priėmė procesinį sprendimą – nutartimi patvirtino taikos sutartį, t. y. išsprendė teisinį klausimą pareikštų teismui reikalavimų apimtimi. Taip pripažįstama, kad įgyvendintas CK 3.53 straipsnio 3 dalyje, 3.59 straipsnyje ir 3.61 straipsnio 3 dalyje įtvirtintas reikalavimas vienoje byloje išspręsti visus klausimus, susijusius su santuokos nutraukimu, kas konkrečiai aktualu nagrinėjamai bylai – vienoje byloje padalyti bendrą sutuoktinių turtą. Teismo sprendimas padalyti konkretų sutuoktinių bendrą turtą reiškia, kad yra konstatuota, jog daugiau bendro, dalytino turto sutuoktiniai neturėjo, todėl jie nebegalės pareikšti naujo ieškinio dėl kito turto padalijimo. Taigi galioja bendroji taisyklė, kad toks teismo sprendimas yra galutinis ir įgyja res judicata galią. Tokį nurodytų įstatymų aiškinimą patvirtina ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. rugsėjo 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje B. M. v. A. M., bylos Nr. 3K-3-474/2006; 2010 m. birželio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje D. P. v. A. P., bylos Nr. 3K-3-258/2010). Neturi teisinės reikšmės teismo priimto procesinio sprendimo forma – ar tai padaryta teismo sprendimu, ar nutartimi, kuria patvirtinta taikos sutartis, svarbu, kad tai būtų baigiamasis teismo sprendimas. Apie įstatymu nustatytą pareigą vienoje byloje išspręsti visus su santuokos nutraukimo susijusius klausimus akcentuojama ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2010 m. gegužės 20 d. nutarime, priimtame civilinėje byloje R. A. v. A. A., bylos Nr. 3K-P-186/2010, bei, minėta, taip užtikrinama, kad teisminės procedūros būtų koncentruotos ir ekonomiškos“. Nagrinėjant prašymą atsakovo atstovė rėmėsi LAT 2009-12-23nutarimi civ.byloje Nr.3K-3-5982009,kur yra nurodyta,kad „CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punktas taikytinas ir tais atvejais, kai pareiškėjas suranda naujų įrodymų, patvirtinančių, kad paaiškėjo naujų esminių bylos aplinkybių. Šiuose įrodymuose esanti informacija turi turėti esminę reikšmę bylai, t. y. ji turi turėti neabejotiną teisinę svarbą jau išnagrinėtos bylos baigčiai, teismo sprendime padarytų išvadų dėl teisės normų aiškinimo ir taikymo pagrįstumui, be to, turi patvirtinti aplinkybes, kurios nebuvo ir neturėjo būti žinomos nagrinėjant bylą nei teismui, nei pareiškėjui. Vertinant, ar nauji įrodymai laikytini naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis, teismui būtina išsiaiškinti, ar nauji įrodymai, kurių pagrindu pareiškėjas prašo atnaujinti procesą, negalėjo būti pateikti anksčiau ne dėl pareiškėjo kaltės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2008 m. sausio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BAB „Statūna“ v. UAB „Parama“ ir kt., bylos Nr. 3K-7-57/2008; kt.).“. Iš bylos matyti,kad atsakovas turėjo galimybę per bylos nagrinėjimo laikotarpį tiek apylinkės teisme,tiek apeliacinės instancijos teisme teikti savo įrodymus nurodydamas esminę reikšmę turinčią informaciją,t.y. pateikti auditoriaus išvadą dėl piniginių lėšų judėjimo bei šių lėšų panaudojimą pagrindžiančius dokumentus.Atsakovo pateiktas 2011-04-12 surašytas patikrinimo aktas galėjo būti pateiktas dar bylos nagrinėjimo apylinkės teisme metu,kadangi atsakovas nenurodė jokių objektyvių faktorių,kurie būtų sutrukdę jam tokį aktą parengti ir dėl to teismas pateiktą 2011-04-14 patikrinimo aktą negali pripažinti nauju įrodymu,kuris turėtų neabejotiną teisinę svarbą jau išnagrinėtos civ.bylos baigčiai ir kuris patvirtintų aplinkybes,kurios nebuvo žinomos ir neturėjo būti žinomos pareiškėjui ,nei teismui bylops nagrinėjimo metu.Dėl to teismas laiko,kad nėra įstatyminio pagrindo tenkinti pareiškėjo(atsakovo)J. S. prašymo dėl proceso atnaujinimo ir atsisakytina atnaujinti procesą išnagrinėtoje civilinėje byloje nr.2-42-770/2009.

9Vadovaudamasis LR CPK 370 str.3 d., teismas

Nutarė

10Atsisakyti atnaujinti procesą išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr.2-42-770/2009 pagal atsakovo J. S. prašymą dėl proceso atnaujinimo dėl naujai paaiškėjusių esminių bylos aplinkybių.

11Nutartis per 7 dienas atskiruoju skundu gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui per Varėnos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai