Byla B2-1221-221/2016

1Kauno apygardos teismo teisėja Virginija Lozoraitytė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos skundą dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Fajetona“ 2015 m. gruodžio 14 d. ir 2015 m. gruodžio 21 d. kreditorių susirinkimų nutarimų panaikinimo, suinteresuoti asmenys – bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė „Fajetona“, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyrius, uždaroji akcinė bendrovė „TDS group“, uždaroji akcinė bendrovė „Dasta“, bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė „Festina“, uždaroji akcinė bendrovė „Arvi Fertis“, uždaroji akcinė bendrovė „Fraktas“, uždaroji akcinė bendrovė „Kešpeda“, uždaroji akcinė bendrovė „Statoil Fuel & Retail Lietuva“,

Nustatė

2pareiškėja prašo panaikinti 2015 m. gruodžio 14 d. vykusio BUAB „Fajetona“ kreditorių susirinkimo nutarimus, priimtus trečiuoju, aštuntuoju, devintuoju, dešimtuoju klausimais, 2015 m. gruodžio 21 d. vykusio pakartotinio kreditorių susirinkimo nutarimą dėl administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo ir grąžinti juos kreditorių susirinkimui nagrinėti iš naujo.

3Nurodo, kad 2015 m. gruodžio 14 d. įvykusiame BUAB „Fajetona“ kreditorių susirinkime trečiuoju dienotvarkės klausimu buvo svarstomas nutarimo projektas dėl administratoriaus ataskaitos patvirtinimo. Kreditoriams pateiktas administratoriaus ataskaitos projektas neatitinka Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 11 straipsnio 5 dalies 25 punkte numatytų privalomų reikalavimų teikiamai tvirtinti administratoriaus ataskaitai. Susirinkimo metu ataskaita taip pat nebuvo papildyta. Pareiškėja, išanalizavusi iš anksto pateiktą įmonės administratoriaus ataskaitos projektą ir nustačiusi minėtus neatitikimus, poreikį tam tikrus esminius įmonės veiklos klausimus aptarti plačiau, pateikė pasiūlymą pateiktą bankroto administratoriaus ataskaitą laikyti išklausyta; tvirtinimo klausimą atidėti 15 darbo dienų. Pareiškėja balsavimo biuletenyje pateikė išsamų paaiškinimą dėl siūlomo nutarimo projekto ir motyvus dėl papildomos informacijos poreikio: 1) administratoriaus ataskaitoje nėra pateikti ilgalaikio ir trumpalaikio turto sąrašai, nurodant turto balansines vertes su žymomis apie jo įkeitimą, sandorius, sudarytus per paskutinių 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo dienos, nurodant jų sudarymo datą, šalis, pobūdį, taip pat nepateikti duomenys apie hipoteką, įregistruotą 2015 m. liepos 30 d. neįvykdytų 13 743,2 Eur mokestinių prievolių užtikrinimui; 2) pateikti teisinę išvadą dėl bankroto savalaikiškumo, kadangi 2014 m. įmonės nuosavas kapitalas buvo neigiamas ir įmonė savo veiklai naudojo iš kreditorių skolintą kapitalą, sudarinėjo sandorius; 3) pateikti detalią 2013 m. sausio 1 d. – 2015 m. rugpjūčio 20 d. balanso pokyčių analizę ir pateikti išvadą apie turto sumažėjimo priežastis ir vykdytus atsiskaitymus, nurodant jų susidarymo laikotarpius ir pradelsimo faktus; 4) pateikti išvadą, ar vykdant atsiskaitymus su darbuotojais, valstybe ir kitais kreditoriais buvo laikomasi CPK 6.9301 straipsnyje reglamentuoto mokėjimo eiliškumo; 5) išanalizuoti 2015 m. birželio 5 d. su įmonės vadovu sudarytą paskolos sutartį ir pateikti detalią su jos sudarymu susijusią informaciją, įvertinus visus sudarytus sandorius, atsiskaitymo eiliškumo faktus ir kitus reikšmingus momentus, pateikti išvadą tyčinio bankroto klausimu; 6) pateikti informaciją, ar po bankroto bylos iškėlimo buvo sudaryta naujų sutarčių, pratęstos galiojančios sutartys, kokiu pagrindu priskaitytos sąnaudos už buhalterines paslaugas; 7) pateikti informaciją, kaip buvo parenkamas transporto priemonių nuomotojas, kodėl transporto priemonės buvo išnuomotos UAB „Baliūno paslaugos“, kurios savininkė yra E. P. sutuoktinė R. P., šioje įmonėje iki 2015 m. rugsėjo 16 d. dirbo E. P., joje 2015 m. rugsėjo–spalio mėn. įdarbinti ir kiti UAB „Fajetona“ darbuotojai, kokia vilkikų nuomos kaina, ar nuomos kaina atitinka vidutinę rinkos kainą, ar nuomininkas laiku atsiskaito už paslaugas, ar nuomos sutartyje numatyti avansiniai mokėjimai už transporto nuomą, kodėl nesikreipta leidimo į hipotekos kreditorių dėl nuomos sutarties sudarymo; 8) pateikti informaciją, ar iki bankroto bylos iškėlimo buvo sudaryta daugiau sandorių su UAB „Baliūno paslaugos“; 9) nurodyti, kokių veiksmų ėmėsi įmonė, siekdama padengti 2014 m. patirtą nuostolį, dėl kurio nuosavas kapitalas tapo neigiamas; 10) įpareigoti administratorių pateikti teismui ieškinį dėl bankroto pripažinimo nesavalaikiu ir iš to kylančios žalos, lygios kreditorinių reikalavimų ir bankroto proceso administravimo išlaidų sumai, priteisimo iš atsakingų įmonės asmenų (vadovo ir akcininkų). Dėl nurodytų aplinkybių bankroto administratoriaus ataskaitoje pateikta ne visa kreditoriams svarbi informacija dėl BUAB „Fajetona“ bankroto proceso aplinkybių, kurios kreditoriams gali turėti esminę reikšmę vertinant galimybę patenkinti turimus kreditorinius reikalavimus, priimant sprendimus dėl tolimesnių bankroto proceso veiksmų ir kontroliuojant bankroto administratoriaus veiklą, todėl yra pakankamas pagrindas konstatuoti esminius bankroto administratoriaus ataskaitos trūkumus, kuriems esant, ataskaita negali būti patvirtinta.

4Kartu su pranešimu apie planuojamą BUAB „Fajetona“ kreditorių susirinkimą kreditoriams, be kita ko, buvo pateiktas nutarimo dėl bendrovei priklausančio turto pardavimo tvarkos ir kainų nustatymo projektas. Bankroto administratorius pasiūlė likusį turtą – visas transporto priemones (tarp jų transporto priemonę „IVECO, AS440S45“) pardavinėti laisvo pardavimo būdu, nustatyti pradines pardavimo kainas, taikant lyginamosios vertės nustatymo metodą, naudojant internetinių puslapių informaciją, apie turto pardavimą skelbiant interneto svetainėse. Balsų dauguma (68,23 proc. visų teismo patvirtintų reikalavimų sumos) buvo pritarta bankroto administratoriaus siūlymui, tačiau neatsižvelgta, kad pareiškėja 2015 m. liepos 13 d. sprendimu Nr. (23.31-08)-319-6687 neįvykdytų mokestinių prievolių užtikrinimui yra nustačiusi priverstinę hipoteką, hipotekos objektas – transporto priemonė „IVECO, AS440S45“ (valstybinis Nr. ( - ). 2015 m. gruodžio 14 d. kreditorių susirinkime patvirtinta transporto priemonės „IVECO, AS440S45“ pardavimo tvarka – laisvas pardavimas pažeidžia hipotekos kreditoriaus interesus ir ĮBĮ 33 straipsnio 6 punkte įtvirtintą nuostatą, kad įkeistas turtas privalo būti parduodamas iš varžytynių Vyriausybės nustatyta tvarka, pranešus apie tai įkaito turėtojui, hipotekos kreditoriui.

5Pirmajam kreditorių susirinkimui teikdamas darbotvarkę ir informaciją, taip pat ir apie 2015 m. spalio 30 d. su UAB „Baliūno paslaugos“ sudarytą transporto priemonių nuomos sutartį Nr. 2015/F-1, BUAB „Fajetona“ bankroto administratorius neįtraukė klausimo dėl minėtos ūkinės veiklos vykdymo tikslingumo, kreditorių nesupažindino su esamais turto valdymo apribojimais, nuomos sutarties sąlygomis – nuomos kaina, atsakomybės už nuomojamą turtą paskirstymo, papildomų kaštų, kylančių iš transporto priemonių eksploatavimo (pvz. draudimo, amortizacijos ir kt.), dengimo sąlygų, atsiskaitymo už nuomą terminų ir kt., nors transporto priemonių nuomos sutarties sudarymas yra laikomas ūkine veikla ir kreditoriai pirmajame kreditorių susirinkime privalo priimti sprendimą dėl tokios veiklos naudingumo ir tęstinumo tikslingumo, kitus su ūkinės veiklos vykdymu susijusius klausimus (ĮBĮ 23 str. 6 p.). Pareiškėja kreditorių susirinkime pasiūlė klausimo svarstymą atidėti kitam kreditorių susirinkimui, įpareigojant bankroto administratorių kreditoriams pateikti nuomos sutarties kopiją, ataskaitą apie gautas pajamas iš nuomos, administravimo išlaidas, reikalingas ūkinei veiklai vykdyti. Kreditorių susirinkime balsų dauguma (68,23 proc. visų teismo patvirtintų reikalavimų sumos) buvo pritarta bankroto administratoriaus siūlymui dėl nuomos sutarties tęstinumo, tačiau, atsižvelgiant į tai, kad kreditorių susirikimui nebuvo teiktas klausimas dėl ūkinės veiklos tęstinumo tikslingumo, neaiškus sudarytos sutarties ekonominis naudingumas, iki pirmojo kreditorių susirikimo nebuvo kreiptasi į įkaito turėtoją dėl sutikimo nuomoti turtą, kreditorių priimtas nutarimas šiuo klausimu yra naikintinas kaip pažeidžiantis kreditorių interesus.

6Pateiktame balsavimo biuletenio projekte bankroto administratorius pasiūlė už BUAB „Fajetona“ bankroto proceso administravimą nuo pirmojo kreditorių susirinkimo iki įmonės išregistravimo patvirtinti administravimo išlaidų sąmatą – 20 000 Eur, iš jų administratoriaus atlyginimas – 15 000 Eur, administravimo išlaidos – 5 000 Eur. Išsiskyrus kreditorių nuomonėms, nutarimas šiuo klausimu nebuvo priimtas. 2015 m. gruodžio 14 d. kreditorių susirinkimo protokole pažymėta, kad klausimo svarstymas yra atidedamas pakartotiniam kreditorių susirikimui, kuris vyks 2015 m. gruodžio 21 d. Pakartotiniame kreditorių susirinkime balsų dauguma (50,46 proc. visų susirinkime dalyvavusių kreditorių) pritarta bankroto administratoriaus pasiūlymui. Vertinant ĮBĮ nuostatas, darytina išvada, kad pakartotinį kreditorių susirinkimą reikia šaukti tik tuo atveju, kai į kreditorių susirinkimą susirenka mažiau kaip pusę visų įmonės kreditorinių reikalavimų sumos atstovaujantys kreditoriai (ĮBĮ 24 str. 1, 2 d.). Įstatymas nenumato galimybės šaukti pakartotinį kreditorių susirinkimą, jeigu kreditorių susirinkime dalyvaujančių kreditorių balsų nutarimui priimti pakako, t. y. buvo atstovaujami kreditoriai, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos, tačiau nutarimas nebuvo priimtas, nes balsuota „prieš“ pateiktą jo projektą (pasiūlymą). Be to, įvertinus iki pirmojo kreditorių susirinkimo bankroto administratoriaus atliktus veiksmus, bankrutuojančios įmonės vykdomą ūkinę veiklą, pateiktas nutarimo projektas dėl administravimo išlaidų sąmatos turėjo būti patikslintinas: atsižvelgiant į veiklos specifiką, kreditoriams turėtų būti teikiamos detalizuotos ūkinės veiklos ir administravimo išlaidų sąmatos. Administravimo išlaidų sąmata turėjo būti iššifruota pagal išlaidų straipsnius, nurodant jų būtinumą ir apskaičiavimą. Taip pat turėjo būti nustatyta, kokios išlaidos ir kokie jų dydžiai bus atlyginami iš įkeisto turto.

7Kreditorius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyrius nurodo, kad sutinka su pareiškėjos skundu. Pažymi, kad 2015 m. gruodžio 29 d. įvyko BUAB „Fajetona“ kreditorių susirinkimas, kurio metu buvo sprendžiama dėl 2015 m. gruodžio 14 d. kreditorių susirinkimo nutarimo aštuntuoju darbotvarkės klausimu pakeitimo, tačiau nutarimui priimti nepakako balsų. 2016 m. sausio 5 d. vykusiame pakartotiniame kreditorių susirinkime buvo pakartotinai svarstyta dėl 2015 m. gruodžio 14 d. kreditorių susirinkimo nutarimo aštuntuoju darbotvarkės klausimu pakeitimo ir nuspręsta priimti nutarimą, nepažeidžiantį ĮBĮ ir kreditorių interesų, todėl pareiškėjos reikalavimas dėl 2015 m. gruodžio 14 d. kreditorių susirinkimo nutarimo aštuntuoju darbotvarkės klausimu panaikinimo yra nebeaktualus.

8Kitų atsiliepimų į skundą negauta.

9Rašytiniuose paaiškinimuose BUAB „Fajetona“ bankroto administratorė nurodo, kad pareiškėja neįvardino, kokios konkrečios informacijos, privalomos pateikti ataskaitoje, administratorė nepateikė. Pareiškėjos 5–8 klausimai yra išvestiniai iš administratoriaus ataskaitoje pateiktos informacijos. Administratorius neprivalėjo automobilių nuomos sutarties derinti su priverstines hipotekos turėtoju, nes išnuomoti automobiliai nėra įkeitimo objektai, be to, ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 7 ir 9 punktuose administratoriui numatyta teisė sudaryti terminuotas įmones turto nuomos sutartis. Iki pirmojo kreditorių susirinkimo administratorius veikia vienasmeniškai ir priima sprendimus tam, kad kuo operatyviau būtų ginamos įmonės ir jos kreditorių teisės, užtikrinta jų interesų apsauga. Ataskaitos pateikimo metu dar nebuvo suėjęs sutartyje numatytas terminas mokėjimui už nuomą atlikti. Šiuo metu į BUAB „Fajetona“ bankroto kaupiamąją sąskaitą yra pervesta 3 000 Eur už 2015 m. lapkričio, gruodžio, sausio mėn. nuomos paslaugas. Pareiškėjos prašomi pateikti turto sąrašai pateikti ataskaitos 7–9 lapuose. Informaciją apie priverstinę hipoteką pareiškėja pranešė administratoriui ir teismui tik 2015 m. gruodžio 11 d., kai administratoriaus veiklos ataskaita jau buvo išsiųsta (2015 m. gruodžio 8 d.) kreditoriams, kartu su pranešimu apie šaukiamą kreditorių susirinkimą. Administratorius 2016 m. sausio 20 d. pateikė pareiškėjai visą prašomą informaciją papildomu pranešimu. Administratorius, siūlydamas nutarimo projektą 2015 m. gruodžio 14 d. kreditorių susirinkimui aštuntu darbotvarkės klausimu, neturėjo informacijos apie nustatytą priverstinę hipoteką, todėl negalėjo atsižvelgti į šią svarbią aplinkybę. Klausimas dėl UAB „Fajetona“ turto pardavimo tvarkos ir kainų nustatymo buvo išspręstas 2016 m sausio 5 d. pakartotiniame BUAB „Fajetona“ kreditorių susirinkime, todėl jo naikinimo klausimas yra nebeaktualus. BUAB „Fajetona“ iškėlus bankroto bylą, ūkinė komercinė veikla nebuvo vykdoma, todėl nebuvo pagrindo kreditorių susirinkime spręsti klausimą dėl tokios veiklos naudingumo ar tęstinumo. Laikotarpiui iki turto pardavimo administratoriaus sudaryta įmonės transporto priemonių nuomos sutartis nelaikytina ūkines komercinės veiklos vykdymu. Tai tik gautinos pajamos bankrutavusios įmonės turto (8 transporto priemonių) apsaugai, išlaikymui ir administravimo procedūroms vykdyti. Kreditorių susirinkimo nutarimus teismas gali panaikinti tik tuo atveju, jei būtų nustatyti esminiai procedūriniai pažeidimai, galėję lemti tų nutarimų neteisėtumą. BUAB „Fajetona“ kreditorių susirinkime balsų dauguma priimtų nutarimų pripažinimas neteisėtais prieštarautų bankroto procedūrų operatyvumo principui.

10Skundas iš dalies tenkintinas.

11Dėl bankroto administratorės veiklos ataskaitos patvirtinimo

12Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad ginčijamu 2015 m. gruodžio 14 d. įvykusio BUAB „Fajetona“ kreditorių susirinkimo nutarimu trečiuoju darbotvarkės klausimu nutarta patvirtinti bankroto administratorės ataskaitą. Už šį nutarimą balsavo kreditoriai, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma yra 133 782,64 Eur (68,23 proc. visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos), nutarimui nepritarė pareiškėja, kurios teismo patvirtintas reikalavimas tuo metu buvo 16 566,48 Eur (8,45 proc. visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos).

13ĮBĮ 23 straipsnio 4 punkte įtvirtinta kreditorių susirinkimo teisė reikalauti, kad administratorius pateiktų savo veiklos ataskaitas, ir jas tvirtinti. Administratoriaus veiklos ataskaita – tai dokumentas, kuriame pateikiami oficialūs asmens ar organizacijos nuveikto darbo per tam tikrą laiką rezultatai. Pagal susiformavusią teismų praktiką, administratoriaus veiklos ataskaita netvirtinama tuomet, kai joje atvaizduoti veiksmai iš tikrųjų yra neatlikti ir (ar) išvardyti rezultatai iš tikrųjų yra nepasiekti (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gruodžio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1522/2010). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje nurodoma, kad administratoriaus ataskaita yra viena iš administratoriaus atsiskaitymo kreditoriams už praeitą laikotarpį vykdytų bankroto procedūrų formų, o jos patvirtinimas reiškia kreditorių pritarimą administratoriaus veiklai ar jo veiklos daliai, už kurią tvirtinama ataskaita. Kadangi tarp administratoriaus ir bankrutuojančios įmonės susiklosto prievoliniai pavedimo teisiniai santykiai, tai ataskaitos patvirtinimas, be kita ko, reiškia prievolės įvykdymo priėmimą CK 6.123 straipsnio prasme. Administratoriaus ataskaitos nepatvirtinimas reiškia, kad kreditoriai nesutinka su administratoriaus veikla vykdant pavedimo sutartį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gegužės 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-234/2011). Administratoriaus veiklos ataskaita gali būti netvirtinama, o kreditorių susirinkimo nutarimas dėl jos patvirtinimo gali būti pripažintas negaliojančiu tuomet, jeigu administratorius netinkamai vykdė savo pareigas per ataskaitinį laikotarpį.

14ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 25 punktas atskleidžia bankroto administratoriaus ataskaitos reikšmę ir turinį – tai yra informacija apie įmonės dalyvius; įstatinį kapitalą (jeigu yra); turto areštus; buvusių darbuotojų skaičių, darbuotojų atleidimo aplinkybes; bankroto proceso metu priimtus darbuotojus; pareikštus, pateiktus teismui tvirtinti ir ginčijamus kreditorių finansinius reikalavimus, nustatant jų tenkinimo eiliškumą ir etapus; debetinius įsiskolinimus; ilgalaikio ir trumpalaikio turto sąrašus, nurodant turto balansines vertes su žymomis apie jo įkeitimą; ilgalaikio turto pirkimus, pardavimus, nurašymus per paskutinių 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo dienos, nurodant turto pavadinimą, jo įsigijimo, pardavimo ar nurašymo datą ir sumą; sandorius, sudarytus per paskutinių 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo dienos, nurodant jų sudarymo datą, šalis, pobūdį; pajamas ir išlaidas po teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos; teismo patvirtintų lėšų sumos, kurią leista naudoti bankroto administravimo išlaidoms apmokėti iki bus patvirtinta bankroto administravimo išlaidų sąmata, bankroto administravimui panaudojimą; ūkinės komercinės veiklos, jeigu tokia veikla yra vykdoma, pajamas ir išlaidas; kita kreditoriams svarbi informacija. Taigi, iš esmės ataskaita yra informacija, kurios tikslas – kreditorių supažindinimas su buvusia/esama/būsima įmonės finansine būkle, turtu bei veikla.

15Pareiškėja kreditorių susirinkimo nutarimo trečiuoju darbotvarkės klausimu neteisėtumą grindžia tuo, kad bankroto administratorė ataskaitoje nepateikė visos kreditoriams svarbios informacijos dėl BUAB „Fajetona“ bankroto proceso aplinkybių, kurios kreditoriams gali turėti esminę reikšmę vertinant galimybę patenkinti turimus kreditorinius reikalavimus, priimant sprendimus dėl tolimesnių bankroto proceso veiksmų ir kontroliuojant administratoriaus veiklą. Pagrindiniais bankroto administratorės veiklos ataskaitos trūkumais pareiškėja įvardino duomenų apie turto įkeitimą, sandorių sudarymo datų, šalių, pobūdžio nenurodymą, teisinės išvados dėl bankroto savalaikiškumo nepateikimą, detalios 2013 m. sausio 1 d. – 2015 m. rugpjūčio 20 d. balanso pokyčių analizės nepateikimą, išvados apie atsiskaitymo su darbuotojais, valstybe ir kitais kreditoriais eiliškumo laikymąsi nepateikimą, 2015 m. birželio 5 d. paskolos su įmonės vadovu analizės nepateikimą, duomenų apie naujas ir pratęstas sutartis nenurodymą, informacijos apie transporto priemonių nuomos sutartį nepateikimą, duomenų apie sandorius su UAB „Baliūno paslaugos“ nenurodymą, informacijos apie atsakovės įmonės veiksmus, 2014 m. patyrus nuostolį, nepateikimą, bankroto administratoriaus įpareigojimo kreiptis į teismą dėl bankroto pripažinimo tyčiniu ir žalos iš atsakingų asmenų priteisimo.

16Iš BUAB „Fajetona“ bankroto administratoriaus pateiktos veiklos ataskaitos matyti, kad ji parengta 2015 m. gruodžio 7 d. 2015 m. gruodžio 14 d. kreditorių susirinkimo protokole nurodyta, kad tik 2015 m. gruodžio 11 d. (penktadienį) iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos gauta informacija, kad Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2015 m. liepos 13 d. sprendimu Nr. (23.31-08)-319-6687 UAB „Fajetona“ 13 743,2 Eur neįvykdytų mokestinių prievolių užtikrinimui buvo nustatyta priverstinė hipoteka, ji įregistruota 2015 m. liepos 30 d. (identifikavimo kodas: ( - ); hipotekos objektas – kelių transporto priemonė „IVECO AS440S45“ (valstybinis Nr. ( - ), vidutinė rinkos vertė – 16 800 Eur). Taigi dėl to, kad bankroto administratoriaus veiklos ataskaita buvo parengta anksčiau, nei iš pareiškėjos buvo gauta informacija apie turto įkeitimą, pastarosios informacijos apie įkeistą turtą nenurodymas administratoriaus veiklos ataskaitoje nelaikytinas esminiu šios ataskaitos trūkumu.

17Iš 2015 m. gruodžio 14 d. įvykusio kreditorių susirinkimo protokolo matyti, kad kreditoriai, išskyrus pareiškėją, balsavę administratoriaus veiklos ataskaitos tvirtinimo klausimu, pastabų ar pasiūlymų dėl jos nepateikė. Vienintelė pareiškėja suformulavo pasiūlymus, ką papildomai turėtų nurodyti bankroto administratorius veiklos ataskaitoje, tačiau nei ji, nei kiti kreditoriai iki kreditorių susirinkimo dienos nesikreipė į bankroto administratorių dėl papildomų paaiškinimų ar informacijos apie jo veiklą pateikimo. Pažymėtina tai, kad ne absoliučiai visos ĮBĮ numatytos bankroto administratoriui priskirtinos funkcijos privalo būti atliktos jau iki pirmojo kreditorių susirinkimo. Iškėlus bankroto bylą, bankroto administratorius iki pirmojo kreditorių susirinkimo atlieka pirmines bankroto procedūras, t. y. perima įmonės turtą, organizuoja įmonės dokumentų ir turto apsaugą, įvairioms institucijoms, kreditoriams praneša apie bankroto bylos iškėlimą, įspėja darbuotojus apie darbo sutarties nutraukimą, tikrina bankrutuojančios įmonės sandorius, sudarytus per ne mažesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo ir pan. Daugelis bankroto administratoriaus pradėtų darbų yra vykdomi ir po pirmojo kreditorių susirinkimo ir paprastai trunka iki bankroto proceso pabaigos, t. y. įmonės turto apsaugos organizavimas, skolų išieškojimas iš skolininkų, apskaitos organizavimas, finansinės atskaitomybės rengimas, sandorių, sudarytų iki bankroto bylos iškėlimo, tikrinimas, patikslintų kreditorinių reikalavimų tvirtinimas (tikslinimas), jų ginčijimas, ieškinių rengimas ginčijant sandorius, priešingus įmonės veiklos tikslams, informacijos apie bankroto proceso eigą teikimas ir pan. Be to, bankroto administratoriaus darbas nesibaigia vien šios ataskaitos patvirtinimu, nes kreditoriai bet kada gali pareikalauti iš bankroto administratoriaus atitinkamos informacijos arba ataskaitos, taip pat įpareigoti bankroto administratorių imtis konkrečių veiksmų bankroto proceso metu. Be to, Lietuvos apeliacinis teismas 2015 m. balandžio 7 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 2-688-381/2015 yra išaiškinęs, kad ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog pirmasis kreditorių susirinkimas turi įvykti ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo teismo nutarties, kuriai įsiteisėjus patvirtinta reikalavimų suma sudaro daugiau kaip pusę pateiktų kreditorių reikalavimų sumos, įsiteisėjimo dienos arba teismo nutarties, kuria nustatoma, kad patvirtinta reikalavimų suma tapo didesnė negu pusė pateiktų kreditorių reikalavimų sumos, įsiteisėjimo dienos. Teismas nutartimi, kuria patvirtinami neginčijami kreditorių reikalavimai, gali priimti sprendimą, kad pirmasis kreditorių susirinkimas turi įvykti ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo teismo nutarties, kuriai įsiteisėjus patvirtinta reikalavimų suma sudaro mažiau kaip pusę pateiktų kreditorių reikalavimų sumos, nustatęs, kad ginčijami kreditorių reikalavimai nebegalės turėti lemiamos įtakos pirmojo kreditorių susirinkimo sprendimams, nes patvirtinta reikalavimų dalis, nepriklausomai nuo likusios pareikštų reikalavimų dalies patvirtinimo (nepatvirtinimo), užtikrina vienam ar keliems kreditoriams balsų daugumą, reikalingą kreditorių susirinkimo sprendimams priimti. Tuo tarpu pagal ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 8 punktą administratorius ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo dokumentų apie įmonės sandorių sudarymą gavimo dienos patikrina įmonės sandorius, sudarytus per ne trumpesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo dienos, ir pareiškia ieškinius teisme pagal įmonės buveinės vietą dėl sandorių, priešingų įmonės veiklos tikslams ir (ar) galėjusių turėti įtakos tam, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais, pripažinimo negaliojančiais, taip pat padaręs prielaidą, kad yra tyčinio bankroto požymių, kreipiasi į bankroto bylą nagrinėjantį teismą dėl bankroto pripažinimo tyčiniu. Administratoriaus prašymu šį 6 mėnesių terminą teismas dar gali ir pratęsti ne ilgesniam kaip 6 mėnesių terminui. Taigi pagal įstatymą pirmasis kreditorių susirinkimas gali būti šaukiamas ir anksčiau, kai administratoriui nustatytas terminas patikrinti įmonės sudarytų sandorių už 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo dar nėra pasibaigęs. Tokiais atvejais aplinkybė, kad administratorius dar nėra užbaigęs įmonės sandorių teisėtumo analizės, nesudaro pagrindo atsisakyti svarstyti administratoriaus veiklos iki pirmojo kreditorių susirinkimo ataskaitą, taip pat neteikia pagrindo pripažinti tokią veiklos ataskaitą neišsamia ir neatitinkančia įstatyme nustatytų šios ataskaitos turiniui keliamų reikalavimų.

18Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, spręstina, kad administratoriaus veiklos ataskaitos trūkumais negali būti laikomi atvejai, kai dėl objektyvių priežasčių (įmonės dokumentų administratoriui nepateikimo, termino patikrinti įmonės sandorius nepasibaigimo ir pan.), administratorius negali atlikti tam tikrų veiksmų, todėl informacijos apie sandorių analizę už 36 mėnesių laikotarpį, įmonės nemokumo priežastis ir pan. nepateikimas nagrinėjamu atveju negali būti pripažįstami esminiais bankroto administratoriaus veiklos ataskaitos trūkumais.

19Teismas, įvertinęs bankroto administratoriaus veiklos ataskaitą, neturi pagrindo spręsti, kad BUAB „Fajetona“ bankroto administratoriaus veiksmai ataskaitiniu laikotarpiu iš esmės neatitiko ĮBĮ jam deleguotų pirminių bankroto administravimo funkcijų. Dėl to negalima sutikti su pareiškėja, kad bankroto administratorius netinkamai vykdė savo pareigas ginčo laikotarpiu ir dėl to jo veiklos ataskaita negali būti patvirtinta. Pareiškėjos įvardintų konkrečių veiksmų neatlikimas negali būti pagrindas netvirtinti bankroto administratoriaus ataskaitos, juo labiau, nepateikus argumentų, kad bankroto administratorius turėjo realią galimybę atlikti tam tikrus veiksmus, tačiau dėl kokių nors priežasčių sąmoningai to nedarė. Nagrinėjamu atveju ataskaita kreditorių susirinkimui pateikta už atliktus pirminius bankroto administravimo veiksmus, o kreditoriai, kaip minėta, gali bet kuriuo metu įpareigoti bankroto administratorių ne tik pateikti papildomus duomenis, tačiau ir atlikti atitinkamus veiksmus, susijusius su bankrutuojančios įmonės administravimo funkcijų vykdymu ir pareikalauti pateikti kitą ataskaitą (ĮBĮ 11 str. 5 d. 25 p.).

20Atsižvelgiant į tai, kad byloje nenustatyta, jog BUAB „Fajetona“ bankroto administratorius per ataskaitinį laikotarpį (nuo bankroto bylos iškėlimo iki pirmojo kreditorių susirinkimo dienos) nevykdė ar netinkamai vykdė jam ĮBĮ pavestas funkcijas, taip pat nenustačius bankroto administratoriaus veiklos ataskaitoje pateikiamos informacijos netikslumų, melagingų faktų ar kitų esminių trūkumų (ĮBĮ 11 str. 5 d. 25 p.), pripažintina, kad nėra pagrindo panaikinti kreditorių susirinkimo nutarimą, kuriuo patvirtinta bankroto administratoriaus veiklos ataskaita.

21Atkreiptinas dėmesys į tai, kad pareiškėja, teikdama bankroto administratoriui pasiūlymus dėl papildomos informacijos jos veiklos ataskaitoje nurodymo, paskutiniame pasiūlymų punkte nurodo esant būtinybę įpareigoti bankroto administratorių pateikti ieškinį teismui dėl bankroto pripažinimo nesavalaikiu ir iš to kylančios žalos, lygios kreditorinių reikalavimų ir bankroto proceso administravimo išlaidų sumai, priteisimo iš atsakingų įmonės asmenų (vadovo ir akcininkų). Visgi teismų praktikoje yra pripažįstama, kad pats administratorius turi įgaliojimus įvertinti jam pateiktus duomenis ir savarankiškai priimti sprendimus ar kreiptis į teismą visais bankroto procese aktualiais klausimais, įskaitytinai inicijuojant teisminius procesus prieš įmonės skolininkus, o kiekvieno kreditoriaus išsakyta nuomonė jo nesaisto. Pateikti duomenys taip pat neįpareigoja su jais besąlygiškai sutikti, reikšti ieškinius ar imtis kitų veiksmų, kurių siekia ar pageidauja vienas ar kitas kreditorius. Tuo atveju, jeigu bankroto administratoriaus ir įmonės kreditorių pozicijos (nuomonės) dėl subjektinių teisių gynimo išsiskiria, įmonės kreditoriai turi teisę ginti savo teises kitais tokių teisių gynimo būdais, pavyzdžiui, reikšti netiesioginius ieškinius įmonės skolininkams ar ieškinius administratoriui dėl žalos atlyginimo, priimti rekomendacinio pobūdžio nutarimus administratoriaus atžvilgiu kreditorių susirinkimuose ir pan. (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. liepos 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1809/2013, 2014 m. sausio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-67/2014). Dėl to pareiškėjos įpareigojimo bankroto administratoriui reikšti ieškinius nevykdymas taip pat negali būti priežastimi netvirtinti jo veiklos ataskaitos. Pažymėtina, kad iš Lietuvos teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenų nustatyta (CPK 179 str. 3 d.), jog BUAB „Fajetona“ bankroto administratorius 2016 m. sausio 29 d. pareiškė ieškinį dėl skolos iš buvusio BUAB „Fajetona“ vadovo E. P. priteisimo (civilinės bylos Nr. 2-1413-153/2016).

22Dėl turto pardavimo tvarkos ir pardavimo kainų nustatymo

23Ginčijamu 2015 m. gruodžio 14 d. įvykusio BUAB „Fajetona“ kreditorių susirinkimo nutarimu aštuntuoju darbotvarkės klausimu nutarta patvirtinti turto pardavimo tvarką ir pardavimo kainas. Už šį nutarimą balsavo kreditoriai, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma yra 133 782,64 Eur (68,23 proc. visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos), nutarimui nepritarė pareiškėja, kurios teismo patvirtintas reikalavimas tuo metu buvo 16 566,48 Eur (8,45 proc. visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos).

24Pareiškėja kreditorių susirinkimo nutarimo aštuntuoju darbotvarkės klausimu neteisėtumą grindžia tuo, kad patvirtinta transporto priemonės „IVECO AS440S45“ pardavimo tvarka – laisvas pardavimas pažeidžia hipotekos kreditoriaus interesus ir ĮBĮ 33 straipsnio 6 punkte įtvirtintą nuostatą, kad įkeistas turtas privalo būti parduodamas iš varžytynių Vyriausybės nustatyta tvarka, pranešus apie tai įkaito turėtojui, hipotekos kreditoriui.

25Pareiškėjos skundo dėl kreditorių susirinkimų nutarimų panaikinimo nagrinėjimo metu nustatyta, kad 2015 m. gruodžio 29 d. įvyko BUAB „Fajetona“ kreditorių susirinkimas, kurio metu buvo sprendžiama dėl 2015 m. gruodžio 14 d. kreditorių susirinkimo nutarimo aštuntuoju darbotvarkės klausimu pakeitimo, tačiau nutarimui priimti nepakako balsų. Dėl to 2016 m. sausio 5 d. įvykusiame pakartotiniame kreditorių susirinkime buvo pakartotinai balsuota dėl 2015 m. gruodžio 14 d. kreditorių susirinkimo nutarimo aštuntuoju darbotvarkės klausimu „Dėl UAB „Fajetona“ turto pardavimo tvarkos ir pardavimo kainų nustatymo“ pakeitimo ir nutarta hipoteka įkeistą turtą (krovininis automobilis „IVECO, AS440S45“, valstybinis Nr. ( - ) parduoti ĮBĮ ir Vyriausybės 2013 m. balandžio 17 d. nutarimu Nr. 321 nustatyta tvarka, organizuojant varžytynes; pirmosioms varžytynėms nustatyti kainą, lygią hipotekos lakšte konstatuotai vidutinei transporto priemonės rinkos vertei – 16 800 Eur; nustatyti 3 proc. kainos didinimo intervalą, turto pardavimą iš varžytynių vykdyti elektroniniu būdu, apie parduodamą turtą skelbti įstatymų nustatyta tvarka ir papildomai specializuotose interneto svetainėse, kitas transporto priemones pardavinėti laisvo pardavimo būdu.

26Pakeitus ginčijamą 2015 m. gruodžio 14 d. įvykusio BUAB „Fajetona“ kreditorių susirinkimo nutarimą aštuntuoju darbotvarkės klausimu, atsižvelgiant į pareiškėjos skunde dėl įkeistos transporto priemonės pardavimo tvarkos išdėstytus argumentus, pareiškėjai neginčijant šio nutarimo kitais aspektais, nebėra tikslo vertinti 2015 m. gruodžio 14 d. įvykusio BUAB „Fajetona“ kreditorių susirinkimo nutarimo aštuntuoju darbotvarkės klausimu teisėtumo ir pagrįstumo, nes tai nesukeltų teisinių pasekmių, todėl teismas dėl jo nepasisako.

27Dėl nuomos sutarties pratęsimo

28Ginčijamu 2015 m. gruodžio 14 d. įvykusio BUAB „Fajetona“ kreditorių susirinkimo nutarimu devintuoju darbotvarkės klausimu nutarta tęsti 2015 m. spalio 30 d. krovininių automobilių nuomos sutartį Nr. 2015/F-1 iki automobilių pardavimo arba atskiro UAB „Fajetona“ kreditorių susirinkimo sprendimo. Už šį nutarimą balsavo kreditoriai, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma yra 133 782,64 Eur (68,23 proc. visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos), nutarimui nepritarė pareiškėja, kurios teismo patvirtintas reikalavimas tuo metu buvo 16 566,48 Eur (8,45 proc. visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos).

29Pareiškėja kreditorių susirinkimo nutarimo devintuoju darbotvarkės klausimu neteisėtumą grindžia tuo, kad kreditorių susirinkimui nebuvo teiktas klausimas dėl ūkinės veiklos tęstinumo tikslingumo, neaiškus sudarytos sutarties ekonominis naudingumas, iki pirmojo kreditorių susirinkimo nebuvo kreiptasi į įkaito turėtoją dėl sutikimo nuomoti turtą.

30ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 7 punkte numatyta, kad administratorius sudaro terminuotas įmonės turto nuomos sutartis, kuriose nuomos sutarties pabaigos diena turi būti šio turto pardavimo, perdavimo ar grąžinimo diena. Vadovaudamasis šia nuostata, bankroto administratorius 2015 m. spalio 30 d. krovininių automobilių nuomos sutartimi Nr. 2015/F-1 išnuomojo UAB „Baliūno paslaugos“ šias BUAB „Fajetona“ priklausančias transporto priemones: „IVECO AS440S45“ (valstybinis Nr. ( - ), „MAN 18.430“ (valstybinis Nr. ( - ), puspriekabę „SCHMITZ SPR 24“ (valstybinis Nr. ( - ). Informacija apie tai, kokios konkrečios transporto priemonės buvo išnuomotos, buvo nurodyta ir bankroto administratoriaus veiklos ataskaitoje. Iš VĮ Centrinės hipotekos įstaigos duomenų nustatyta, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2015 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. (23.31-08)-319-6137 nustatyta priverstinė hipoteka transporto priemonei „IVECO, AS440S45“ (valstybinis Nr. ( - ). Tapatų priverstinės hipotekos objektą nurodo ir pareiškėja skunde dėl kreditorių susirinkimų nutarimų panaikinimo. Atsižvelgiant į tai, kad transporto priemonė, kuriai nustatyta priverstinė hipoteka, nebuvo išnuomota 2015 m. spalio 30 d. krovininių automobilių nuomos sutartimi Nr. 2015/F-1, kaip nepagrįstas atmestinas pareiškėjos argumentas, jog bankroto administratorius turėjo gauti jos sutikimą nuomoti turtą.

31Nors bankroto administratorius su nuomos sutartimi nepateikė minėtos sutarties vertinimo, jos analizės naudingumo aspektu, tačiau, teismo nuomone, iš krovininių automobilių nuomos sutarties turinio negalima spręsti, kad, ją sudarydamas, bankroto administratorius veikė priešingai bankrutuojančios įmonės ir jos kreditorių interesams. Pagal krovininių automobilių nuomos sutartį trys transporto priemonės buvo išnuomotos už bendrą 1 000 Eur per mėnesį nuomos mokestį, mokamą kiekvieną mėnesį iki 15-tos einamojo mėnesio dienos pagal nuomotojo pateiktą sąskaitą faktūrą, laiku neatsiskaičius, nuomotojui pareikalavus, nuomininkas moka 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo pradelstos sumos už kiekvieną praleistą dieną iki visiško atsiskaitymo, nuomos sutartyje numatytos nuomotojo pareigos naudoti transporto priemones pagal paskirtį, laikyti transporto priemones tvarkingas, rūpintis jų technine būkle, apmokėti visas jų eksploatavimo ir išlaikymo išlaidas, savo sąskaita daryti transporto priemonių einamąjį remontą, jas apdrausti privalomuoju civilinės atsakomybės ir KASKO draudimais, pasibaigus nuomos sutarčiai, grąžinti nuomotojui transporto priemones tokios būklės, kokios jas gavo, atsižvelgiant į normalų nusidėvėjimą, pabloginus transporto priemonių būklę, atlyginti nuomotojui padarytus nuostolius, išskyrus atvejus, kai nuomininkas įrodo, kad transporto priemonių būklė pablogėjo ne dėl jo kaltės. Bankroto administratorė pateikė įrodymus, kad nuomotojas jau yra pervedęs 3 000 Eur nuomos mokestį už trijų mėnesių nuomos laikotarpį. Nurodytos aplinkybės ir kitų BUAB „Fajetona“ kreditorių pritarimas krovininių automobilių nuomos sutarties tęsimui, leidžia daryti išvadą, kad bankrutuojančiai įmonei krovininių automobilių nuomos sutartis nėra ekonomiškai nenaudinga ir ją tęsti buvo tikslinga, o pareiškėjos skunde nurodyti argumentai dėl kreditorių susirinkimo nutarimo devintuoju darbotvarkės klausimu neteisėtumo nesudaro pagrindo panaikinti šį kreditorių susirinkimo nutarimą.

32Dėl administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo

332015 m. gruodžio 14 d. įvykusio BUAB „Fajetona“ kreditorių susirinkimo nutarimu dešimtuoju darbotvarkės klausimu nutarimas nebuvo priimtas, klausimas atidėtas pakartotiniam kreditorių susirinkimui, kuris šaukiamas 2015 m. gruodžio 21 d. 10.00 val. 2015 m. gruodžio 21 d. įvykusio BUAB „Fajetona“ pakartotinio kreditorių susirinkimo nutarimu nutarta patvirtinti administravimo išlaidų sąmatą nuo pirmojo kreditorių susirinkimo iki įmonės išregistravimo – 20 000 Eur, iš jų administratoriaus atlyginimas – 15 000 Eur, administravimo išlaidos – 5 000 Eur. Už pastarąjį nutarimą balsavo kreditoriai, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma yra 75 865,44 Eur (50,46 proc. visų susirinkime dalyvaujančių kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos), nutarimui nepritarė kreditoriai, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma yra 74 031,78 Eur (49,24 proc. visų susirinkime dalyvaujančių kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos).

34Pareiškėjos teigimu, pakartotinis susirinkimas nutarimui dėl administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo negalėjo būti šaukiamas, nes įstatymas nenumato tokios galimybės.

35Teismas pažymi, kad kreditorių susirinkimo nutarimų priėmimo tvarką reglamentuoja ĮBĮ 24 straipsnis, kurio 1 dalyje nustatyta, kad kreditorių susirinkimo nutarimas laikomas priimtu, kai už jį atvirai balsavo kreditoriai, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos, išskyrus šio įstatymo nustatytas išimtis. Kreditorius turi teisę raštu pareikšti kreditorių susirinkimui savo nuomonę (už ar prieš) dėl kiekvieno nutarimo. Šios nuomonės įskaitomos į kreditorių susirinkimo (taip pat ir pakartotinio susirinkimo) balsavimo rezultatus ir apie tai turi būti paskelbta kreditorių susirinkimo metu. Pagal ĮBĮ 24 straipsnio 2 dalį, jeigu nutarimui priimti susirinkime balsų nepakako, administratorius per 15 dienų sušaukia pakartotinį kreditorių susirinkimą. To paties straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad pakartotiniame kreditorių susirinkime nutarimas laikomas priimtu, kai už jį atvirai balsavo kreditoriai, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų susirinkime dalyvaujančių kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos.

36Nurodytas teisinis reglamentavimas reiškia, kad pakartotinis kreditorių susirinkimas turi būti sušaukiamas ne tik tuo atveju, kai kreditorių susirinkimas apskritai neįvyksta, bet ir tuo atveju, kai nepakanka kreditorių, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos, balsų daugumos priimti nutarimą tuo klausimu (-ais), dėl kurio (-ių) ir buvo šaukiamas kreditorių susirinkimas. Tokios praktikos laikosi Lietuvos apeliacinis teismas (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. rugpjūčio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1986/2011, 2013 m. vasario 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-411/2013, 2015 m. rugsėjo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1334-241/2015). Dėl to pareiškėjos argumentas, kad bankroto administratorius neturėjo teisės šaukti pakartotinio kreditorių susirinkimo, nes pirminiame 2015 m. gruodžio 14 d. kreditorių susirinkime buvo reikalingas kreditorių kvorumas nutarimams priimti, atmestinas kaip nepagrįstas, konstatuojant, kad šiuo atveju bankroto administratorius turėjo pareigą sušaukti pakartotinį kreditorių susirinkimą, kad būtų priimtas nutarimas dėl administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo. Pareiškėja nenurodė konkrečių BUAB „Fajetona“ pakartotinio kreditorių susirinkimo šaukimo tvarkos pažeidimų, todėl nėra pagrindo spręsti, kad bankroto administratorius pažeidė šią tvarką, sušaukdamas BUAB „Fajetona“ 2015 m. gruodžio 21 d. pakartotinį kreditorių susirinkimą tuo pačiu pranešimu, kuriuo buvo sušauktas pirminis 2015 m. gruodžio 14 d. kreditorių susirinkimas. Aplinkybę, kad pareiškėjai buvo žinoma, jog, esant būtinybei, pakartotinis kreditorių susirinkimas įvyks 2015 m. gruodžio 21 d., patvirtina 2015 m. gruodžio 14 d. pareiškėjos lydraštis, su kuriuo bankroto administratoriui nusiųstas balsavimo raštu biuletenis. Įstatymas nedraudžia iš anksto informuoti apie šaukiamą pakartotinį kreditorių susirinkimą tuo atveju, jei neįvyktų šaukiamas kreditorių susirinkimas. Kaip minėta, ĮBĮ 24 straipsnio 2 dalis įpareigoja bankroto administratorių sušaukti pakartotinį kreditorių susirinkimą per 15 dienų. Šia nuostata įstatymų leidėjas siekia užtikrinti bankroto proceso operatyvumą, todėl bankroto administratoriaus siekis kuo greičiau išspręsti tam tikrą klausimą, dėl kurio būtina sušaukti kreditorių susirinkimą, savaime negali būti laikomas nesąžiningu ar neprotingu.

37Pareiškėja nesutinka ir su 2015 m. gruodžio 21 d. įvykusiame BUAB „Fajetona“ pakartotiniame kreditorių susirinkime patvirtinta administravimo išlaidų sąmata, teigdama, kad ji nedetalizuota, nepagrįstas išlaidų būtinumas ir apskaičiavimas.

38ĮBĮ 36 straipsnio 3 dalyje, reglamentuojančioje administravimo išlaidų sudėtį, nustatyta, kad bankroto administravimo išlaidas sudaro atlyginimas administratoriui, įmonės darbuotojų, kuriems būtina dalyvauti bankroto procese, išskyrus dalyvaujančių ūkinėje komercinėje veikloje, su darbo santykiais susijusios išmokos, išlaidos įmonės auditui, turto įvertinimo, pardavimo, atliekų, užteršto dirvožemio ir grunto sutvarkymo bei kitos kreditorių susirinkimo patvirtintos išlaidos. Prie bankroto administravimo išlaidų negali būti priskiriamos išlaidos, susijusios su ūkine komercine veikla.

39Kasacinio teismo išaiškinta, kad administratoriui, teikiančiam tvirtinti administravimo išlaidų sąmatą teismui iki pirmojo kreditorių susirinkimo, vėliau – kreditorių susirinkimui, tenka pareiga motyvuotai pagrįsti, kodėl atitinkamos administravimo išlaidos (pvz., patalpų nuomos, pašto, teisinių paslaugų, šildymo ir pan.) yra būtinos ir kodėl būtent toks išlaidų dydis reikalingas, norint užtikrinti tinkamą bankrutuojančios įmonės administravimą. Kasacinis teismas taip pat yra pažymėjęs, kad ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 7 punkto formuluotė „administratorius turi teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti“ nereiškia, jog administratorius yra laisvas disponuoti sumomis, skirtomis atskirų rūšių administravimo išlaidoms padengti, ir nevaržomas pareigos atsiskaityti. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje konstatuota, kad administravimo išlaidų sąmata reiškia išlaidų ribas, kurios turės būti apmokamos iš bankrutavusios įmonės turto vertės (parduoto arba perduoto kreditoriams). Administratorius negali pagrįstai tikėtis gauti administravimo išlaidų padengimo didesne apimtimi, nei kreditorių patvirtinta sąmata. Administratorius, veikdamas bankrutuojančios įmonės ir kreditorių interesais, turi efektyviai naudoti išlaidas pagal jų paskirtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2009 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-354/2009). Tiek tais atvejais, kai administravimo išlaidų dydį nustato teismas, tvirtindamas administratoriaus pateiktą sąmatą, tiek tada, kai administravimo išlaidų sąmatą nustato kreditorių susirinkimas, administratorius turi pagrįsti prašomų administravimo išlaidų dydį, vėliau pateikti kreditorių susirinkimui patirtas išlaidas patvirtinančius ir finansinės atskaitomybės dokumentams keliamus reikalavimus atitinkančius dokumentus (ĮBĮ 23 str. 4 p.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2010). Plėtodamas šią kasacinio teismo praktiką, kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad įrodinėjimo našta visais su administravimo išlaidomis susijusiais klausimais tenka administratoriui, siekiančiam tokių išlaidų atlyginimo. Administratorius privalo įrodyti, kad tam tikros jo patirtos išlaidos atitinka tam tikras kreditorių susirinkimo ar teismo patvirtintos administravimo išlaidų sąmatos eilutes, kad atitinkamos išlaidos iš tiesų yra patirtos ir kad jos buvo būtinos tinkamam bankrutuojančios įmonės administravimui užtikrinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2011 m. gegužės 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-234/2011.

40Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad 2015 m. gruodžio 21 d. įvykusio BUAB „Fajetona“ pakartotinio kreditorių susirinkimo nutarimu patvirtinta 20 000 Eur administravimo išlaidų sąmata nedetalizuota: joje atskirai nurodytos tik išlaidos administratoriaus atlyginimui (15 000 Eur) ir administravimo išlaidos (5 000 Eur). Bankroto administratorius nei kreditorių susirinkimui, nei teismui nenurodė, kokiais kriterijais vadovaudamasis prašo patvirtinti tokią administravimo išlaidų sumą, nepateikė įrodymų šiai sumai pagrįsti. Kreditoriams neturint duomenų, kam konkrečiai bus naudojamos administravimo išlaidos – kokiems darbams atlikti, paslaugoms apmokėti, apsunkinamas ir bankroto administratoriaus kontrolė. Bankroto administratoriui nedetalizavus ir nepagrindus prašomos patvirtinti administravimo išlaidų sąmatos, teismas neturi galimybės nuspręsti, kad kreditorių susirinkime patvirtinta administravimo išlaidų suma atitinka protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principus, užtikrina optimalią bankroto procedūrų vykdymo eigą. Atsižvelgiant į tai, 2015 m. gruodžio 21 d. įvykusio BUAB „Fajetona“ pakartotinio kreditorių susirinkimo nutarimas, kuriuo patvirtinta administravimo išlaidų sąmata, naikintinas, šį klausimą perduodant kreditorių susirinkimui svarstyti iš naujo.

41Teismas, vadovaudamasis CPK 291 straipsniu,

Nutarė

42iš dalies patenkinti pareiškėjos skundą.

43Panaikinti bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Fajetona“ 2015 m. gruodžio 21 d. kreditorių susirinkimo nutarimą, kuriuo nutarta patvirtinti administravimo išlaidų sąmatą, ir šį klausimą perduoti kreditorių susirinkimui svarstyti iš naujo.

44Atmesti kitą skundo dalį.

45Dėl nutarties per septynias dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Virginija Lozoraitytė, rašytinio proceso... 2. pareiškėja prašo panaikinti 2015 m. gruodžio 14 d. vykusio BUAB... 3. Nurodo, kad 2015 m. gruodžio 14 d. įvykusiame BUAB „Fajetona“ kreditorių... 4. Kartu su pranešimu apie planuojamą BUAB „Fajetona“ kreditorių... 5. Pirmajam kreditorių susirinkimui teikdamas darbotvarkę ir informaciją, taip... 6. Pateiktame balsavimo biuletenio projekte bankroto administratorius pasiūlė... 7. Kreditorius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės... 8. Kitų atsiliepimų į skundą negauta.... 9. Rašytiniuose paaiškinimuose BUAB „Fajetona“ bankroto administratorė... 10. Skundas iš dalies tenkintinas.... 11. Dėl bankroto administratorės veiklos ataskaitos patvirtinimo... 12. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad ginčijamu 2015 m. gruodžio 14 d.... 13. ĮBĮ 23 straipsnio 4 punkte įtvirtinta kreditorių susirinkimo teisė... 14. ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 25 punktas atskleidžia bankroto administratoriaus... 15. Pareiškėja kreditorių susirinkimo nutarimo trečiuoju darbotvarkės klausimu... 16. Iš BUAB „Fajetona“ bankroto administratoriaus pateiktos veiklos ataskaitos... 17. Iš 2015 m. gruodžio 14 d. įvykusio kreditorių susirinkimo protokolo matyti,... 18. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, spręstina, kad administratoriaus... 19. Teismas, įvertinęs bankroto administratoriaus veiklos ataskaitą, neturi... 20. Atsižvelgiant į tai, kad byloje nenustatyta, jog BUAB „Fajetona“ bankroto... 21. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad pareiškėja, teikdama bankroto... 22. Dėl turto pardavimo tvarkos ir pardavimo kainų nustatymo... 23. Ginčijamu 2015 m. gruodžio 14 d. įvykusio BUAB „Fajetona“ kreditorių... 24. Pareiškėja kreditorių susirinkimo nutarimo aštuntuoju darbotvarkės... 25. Pareiškėjos skundo dėl kreditorių susirinkimų nutarimų panaikinimo... 26. Pakeitus ginčijamą 2015 m. gruodžio 14 d. įvykusio BUAB „Fajetona“... 27. Dėl nuomos sutarties pratęsimo... 28. Ginčijamu 2015 m. gruodžio 14 d. įvykusio BUAB „Fajetona“ kreditorių... 29. Pareiškėja kreditorių susirinkimo nutarimo devintuoju darbotvarkės klausimu... 30. ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 7 punkte numatyta, kad administratorius sudaro... 31. Nors bankroto administratorius su nuomos sutartimi nepateikė minėtos... 32. Dėl administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo... 33. 2015 m. gruodžio 14 d. įvykusio BUAB „Fajetona“ kreditorių susirinkimo... 34. Pareiškėjos teigimu, pakartotinis susirinkimas nutarimui dėl administravimo... 35. Teismas pažymi, kad kreditorių susirinkimo nutarimų priėmimo tvarką... 36. Nurodytas teisinis reglamentavimas reiškia, kad pakartotinis kreditorių... 37. Pareiškėja nesutinka ir su 2015 m. gruodžio 21 d. įvykusiame BUAB... 38. ĮBĮ 36 straipsnio 3 dalyje, reglamentuojančioje administravimo išlaidų... 39. Kasacinio teismo išaiškinta, kad administratoriui, teikiančiam tvirtinti... 40. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad 2015 m. gruodžio 21 d. įvykusio BUAB... 41. Teismas, vadovaudamasis CPK 291 straipsniu,... 42. iš dalies patenkinti pareiškėjos skundą.... 43. Panaikinti bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Fajetona“ 2015... 44. Atmesti kitą skundo dalį.... 45. Dėl nutarties per septynias dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo gali...