Byla eI-5080-484/2019
Dėl nesumokėtos vietinės rinkliavos priteisimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Ina Kirkutienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro prašymą atsakovei A. J. (trečiasis suinteresuotas asmuo – Druskininkų savivaldybės administracija) dėl nesumokėtos vietinės rinkliavos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4Pareiškėja uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras (toliau – pareiškėja) kreipėsi į teismą su skundu, kuriame prašo priteisti iš atsakovės A. J. (toliau – atsakovė) 44,20 Eur nesumokėtos vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą laikotarpiu nuo 2015 m. balandžio 1 d. iki 2016 m. vasario 22 d. ir 22,99 Eur bylinėjimosi išlaidų.

5Paaiškina, kad pareiškėjai teisės aktų nustatyta tvarka pavesta administruoti vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir atliekų tvarkymą Druskininkų savivaldybėje. Pagal Druskininkų savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T1-2471 patvirtintus Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatus (toliau – Nuostatai) vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir atliekų tvarkymą privalo mokėti visi komunalinių atliekų turėtojai, naudojantys, valdantys nekilnojamą turtą bei paaiškinta, kad rinkliavos mokėtojas tai fizinis ar juridinis asmuo – atliekų turėtojas, nuosavybės teise valdantis rinkliava apmokestinamos kategorijos nekilnojamąjį turtą, arba teisės aktų nustatyta tvarka jo įgaliotas asmuo, kuriam savivaldybės tarybos sprendimu yra nustatyta piniginė prievolė mokėti rinkliavą (2, 3 punktai redakcijos galiojusios iki 2017 m. balandžio 1 d. ir 2 punkto, 4.4, 4.5 papunkčių redakcijos galiojančios nuo 2017 m. balandžio 1 d.). Nurodo, kad atsakovė iki 2016 m. vasario 22 d. buvo nekilnojamojo turto, esančio adresu ( - ) savininkė, todėl turėjo prievolę mokėti vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą. Atsakovė laikotarpiu nuo 2015 m. balandžio 1 d. iki 2016 m. vasario 22 d. nesumokėjo 44,20 Eur dydžio vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, kuri buvo apskaičiuota vadovaujantis Nuostatais, atsižvelgiant į Nuostatų prieduose nustatytus dydžius. Pažymi, kad pareiškėja 2015-2016 m. siuntė atsakovei pranešimus ir raginimus dėl vietinės rinkliavos mokėjimo, tačiau atsakovė rinkliavos nesumokėjo, dėl susidariusio įsiskolinimo su pareiškėja nesusisiekė. Nurodo, kad jokių aplinkybių, kurių pagrindu atsakovė rinkliavos neturėtų mokėti, nėra, kaip ir nėra jokių Druskininkų savivaldybės tarybos sprendimų, kurių pagrindu atsakovė būtų atleista nuo rinkliavos mokėjimo.

6Atkreipė dėmesį, kad už laikotarpį iki 2015 m. kovo 31 d. teismo sprendimu pareiškėjai rinkliava iš atsakovės jau yra priteista, todėl šiame ginče reikalaujama priteisti rinkliavos suma už laikotarpį nuo 2015 m. balandžio 1 d. iki 2016 m. vasario 22 d.

7Pareiškėjos atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, apie teismo posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai.

8Atsakovė atsiliepimo į skundą nepateikė, teismo posėdyje nedalyvavo. Apie teismo posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai.

9Teismas konstatuoja:

10Ginčas byloje kilo dėl laikotarpiu nuo 2015 m. balandžio 1 d. iki 2016 m. vasario 22 d. susidariusios 44,20 Eur nesumokėtos vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą priteisimo.

11Lietuvos Respublikos Konstitucijos 121 straipsnio 2 dalis nustato, kad savivaldybių tarybos turi teisę įstatymo numatytose ribose ir tvarka nustatyti vietines rinkliavas, savo biudžeto sąskaita savivaldybių tarybos gali nustatyti mokesčių bei rinkliavų lengvatas. Komunalinių atliekų tvarkymas, antrinių žaliavų surinkimas, perdirbimo organizavimas teisės aktais yra priskirtas savivaldybių funkcijoms (Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 31 punktas, Atliekų tvarkymo įstatymo 25 straipsnis).

12Pagal Rinkliavų įstatymo 2 straipsnio 3 dalį, vietinė rinkliava suprantama, kaip savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta privaloma įmoka, galiojanti tos savivaldybės teritorijoje. Minėto įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 8 punktas suteikia teisę savivaldybės tarybai jos teritorijoje nustatyti vietines rinkliavas už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą. Šio įstatymo 12 straipsnio 1-2 punktai taip pat numato, kad savivaldybės taryba savo sprendimu nustato vietinę rinkliavą ir tvirtina vietinės rinkliavos nuostatus.

13Atliekų tvarkymo įstatymo 25 straipsnis nustato, kad savivaldybės organizuoja komunalinių atliekų tvarkymo sistemas, būtinas jų teritorijoje susidarančioms komunalinėms atliekoms tvarkyti. Šiose sistemose gali būti tvarkomos visos atliekos, išskyrus atliekas įmonių, kurių leidimuose nustatyti atliekų tvarkymo reikalavimai negali būti įvykdyti savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose (30 straipsnio 9 dalis). Taigi vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą yra įstatymo pagrindu ir savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta privaloma įmoka į savivaldybės biudžetą.

14Druskininkų savivaldybės taryba 2007 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T1-247 patvirtino Druskininkų savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatus (toliau – Nuostatai). Vietinė rinkliava – tai savivaldybės tarybos sprendimu už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir jų tvarkymą savivaldybės teritorijoje nustatyta kiekvienam atliekų turėtojui privaloma įmoka, kuri mokama Nuostatuose nustatyta tvarka (Nuostatų 2 punktas). Vietinės rinkliavos mokėtojai – atliekų turėtojai, visi fiziniai ir juridiniai asmenys, valdantys, naudojantys, disponuojantys nekilnojamuoju turtu savivaldybės teritorijoje (Nuostatų 3 punktas). Nuostatai nustato, jog atliekų turėtojai privalo mokėti rinkliavą. Jos dydis nustatomas litais už 100 kv. m. nekilnojamojo turto plotą (Nuostatų 14 punktas). Pagal Nuostatų 16-21 punktus pareiškėjai pavesta apskaičiuoti vietinės rinkliavos dydžius už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą. Pagal Registro duomenis pareiškėjas parengia mokėjimo pranešimą apie apskaičiuotas mokėtinas vietinės rinkliavos įmokas už einamąjį ketvirtį ir mokėjimo terminus, rinkliavos dydį bei pateikia komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų tiekėjui, kuris jį iki kiekvieno ketvirčio antro mėnesio dešimtos dienos pateikia kiekvienam vietinės rinkliavos mokėtojui. Vietinė rinkliava turi būti sumokama iki kiekvieno ketvirčio paskutinės dienos.

15Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – ir LVAT) jurisprudencijoje, aiškinant vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo teisinį reglamentavimą, pažymėta, kad, skirtingai nuo Rinkliavų įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje pateikiamos valstybinės rinkliavos, kuri apima privalomas įmokas už vietos savivaldos institucijų, įstaigų, tarnybų ar organizacijų teikiamas paslaugas, apibrėžimo, vietinės rinkliavos įstatymų leidėjas nesieja su atitinkamomis paslaugomis. Vietinės rinkliavos objektas iš esmės yra siejamas su atitinkamos teisės vietinės rinkliavos mokėtojui suteikimu, t. y. asmuo, norėdamas įgyti (naudotis) atitinkamą teisę, o ne gauti atitinkamas paslaugas, privalo sumokėti atitinkamą vietinę rinkliavą. LVAT 2010 m. kovo 29 d. nutartyje, priimtoje administracinėje byloje Nr. A525-471/2010, išaiškino, kad vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą vertintina kaip atliekų turėtojo privaloma įmoka už atliekas, kurios tvarkomos savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemoje. Todėl aptariama vietinė rinkliava ir jos dydis nėra siejama su konkrečios paslaugos suteikimu. LVAT minėtoje nutartyje akcentavo ir tai, jog vietinės rinkliavos privalomasis pobūdis (Rinkliavų įstatymo 2 straipsnio 3 dalis) ir paskirtis lemia, kad rinkliava nėra sutartinio pobūdžio mokėjimas, ir ji reglamentuojama viešosios, o ne privatinės teisės normomis. Aptariamos vietinės rinkliavos objektas negali būti laikomas komunaline paslauga (šiukšlių išvežimu) CK 6.584 straipsnio 1 dalies prasme. Toks vietinės rinkliavos aiškinimas iš esmės atitinka ir formuojamą praktiką kitose LVAT bylose (administracinėse bylose: Nr. A442-2210/2011; Nr. A442-1035/2011), kuriose pažymėta, kad vietinė rinkliava yra viešosios teisės nustatytas privalomasis mokėjimas, o ne privatinės (civilinės) teisės reguliavimo srities sutartinio pobūdžio įsipareigojimas. Pareiga mokėti minėtą rinkliavą atsiranda pagal tokias sąlygas, kurios yra numatytos ją nustatančiuose teisės aktuose.

16Į bylą pateiktas 2016 m. birželio 22 d. Nekilnojamojo turto registro Centrinio duomenų banko išrašas patvirtina, kad atsakovei nuo 2006 m. liepos 13 d. iki 2016 m. vasario 22 d. nuosavybės teise priklausė butas, esantis ( - ) (el. byla, I tomas, 7-10 psl.). Taigi, pagal Nuostatus atsakovė laikytina vietinės rinkliavos mokėtoja. Iš vietinės rinkliavos mokėjimo pranešimų ir įspėjimų matyti, kad atsakovė nemokėjo nustatytos vietinės rinkliavos mokesčio už laikotarpį nuo 2011 m. balandžio 1 d. iki 2016 m. vasario 22 d., todėl susidarė įsiskolinimas, kuris 2019 m. sausio 16 d. pažymos apie vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą skolą duomenimis sudaro 257,38 Eur (el. byla, I tomas, 17-56 psl.). Byloje nėra duomenų, kad atsakovė teisės aktų nustatyta tvarka kreipėsi dėl kitos metinės vietinės rinkliavos (nulinės) už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą taikymo ir būtų atleista nuo rinkliavos mokėjimo. Kauno apygardos administracinio teismo 2015 m. spalio 15 d. sprendimu administracinėje byloje Nr. eI-3419-644/2015 iš atsakovės pareiškėjos naudai priteistas rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą įsiskolinimas už laikotarpį 2011 m. balandžio 1 d. iki 2015 m. kovo 31 d., kurio suma 213,18 Eur (el. byla, I t., 59-61 psl.). Bylos duomenys rodo, kad atsakovė ir toliau nevykdė savo prievolės mokėti vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, laiku nesumokėjo vietinės rinkliavos už laikotarpį nuo 2015 m. balandžio 1 d. iki 2016 m. vasario 22 d., todėl yra teisinis pagrindas pareiškėjai iš atsakovės priteisti 44,20 Eur nesumokėtos vietinės rinkliavos, susidariusios nurodytu laikotarpiu, sumą.

17Dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo

18Pareiškėjos atstovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo jo naudai 22,99 Eur bylinėjimosi išlaidas.

19Administracinių bylų teisenos įstatymo 40 straipsnio 1 dalyje reglamentuojama, kad proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą. Administracinių bylų teisenos įstatymo 40 straipsnio 5 dalis numato, jog atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas Civilinio proceso kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

20Teismui pateikti duomenys (2018 m. spalio 31 d. paslaugų teikimo sutartis, 2019 m. rugpjūčio 6 d. paslaugų suteikimo aktas, 2018 m. rugpjūčio 6 d. PVM sąskaita faktūra, 2019 rugpjūčio 15 d. mokėjimo nurodymas), patvirtina 22,99 Eur pareiškėjo atstovo išlaidas, sumokėtas advokatų profesinei bendrijai „Protego“ už skundo parengimą, kurios neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio, taikomų sprendžiant bylinėjimosi išlaidų priteisimą administracinėse bylose (el. byla, I t., 11-16 psl.).

21Teismas pažymi, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, formuojantis vienodą administracinių teismų praktiką, spręsdamas išlaidų atlyginimo klausimą analogiško pobūdžio bylose, yra pasisakęs, kad kreipiantis į teismą su analogiško pobūdžio reikalavimais advokato pagalbos poreikis išlieka itin minimalus. Kaip pagrindas pasitelkiama bazinė byla, suformuota jurisprudencija, o einamoje administracinėje byloje paprastai keičiasi tik šalis, laikotarpis, už kurį prašoma priteisti vietinę rinkliavą, prašoma priteisti pinigų suma. Šiems duomenims surašyti kvalifikuota teisinė pagalba yra labiau perteklinis momentas, nes pastarojo pobūdžio darbas gali būti atliekamas ir teisinio vieneto atsakingo už vietinės rinkliavos surinkimą jėgomis (žr., pvz., LVAT 2015 m. liepos 9 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eA-1330-556/2015, 2016 m. balandžio 11 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eA-1461-520/2016, 2016 m. rugsėjo 22 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eA-2130-662/2016). Atsižvelgiant į tai, teismas vertina, kad prašoma priteisti 22,99 Eur bylinėjimosi išlaidų suma nagrinėjamos bylos kontekste neatitinka teisingumo ir protingumo kriterijų bei suformuotos nuoseklios administracinių teismų praktikos, todėl mažintina iki 14,00 Eur.

22Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 40-41 straipsniais, 84 straipsniu, 86–87 straipsniais, 88 straipsnio 2 punktu, 132 straipsnio 1 dalimi ir 133 straipsniu,

Nutarė

23Pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro prašymą tenkinti.

24Priteisti pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro naudai iš atsakovės A. J. 44,20 Eur (keturiasdešimt keturis eurus ir 20 euro centų) nesumokėtos vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą laikotarpiu nuo 2015 m. balandžio 1 d. iki 2016 m. vasario 22 d.

25Pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro prašymą dėl išlaidų atlyginimo tenkinti iš dalies.

26Priteisti pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro naudai iš atsakovės A. J. 14 Eur (keturiolika eurų) bylinėjimosi išlaidų atlyginimo.

27Sprendimas per 30 kalendorinių dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Ina Kirkutienė,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal... 3. Teismas... 4. Pareiškėja uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) Alytaus regiono... 5. Paaiškina, kad pareiškėjai teisės aktų nustatyta tvarka pavesta... 6. Atkreipė dėmesį, kad už laikotarpį iki 2015 m. kovo 31 d. teismo sprendimu... 7. Pareiškėjos atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, apie teismo posėdžio... 8. Atsakovė atsiliepimo į skundą nepateikė, teismo posėdyje nedalyvavo. Apie... 9. Teismas konstatuoja:... 10. Ginčas byloje kilo dėl laikotarpiu nuo 2015 m. balandžio 1 d. iki 2016 m.... 11. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 121 straipsnio 2 dalis nustato, kad... 12. Pagal Rinkliavų įstatymo 2 straipsnio 3 dalį, vietinė rinkliava suprantama,... 13. Atliekų tvarkymo įstatymo 25 straipsnis nustato, kad savivaldybės... 14. Druskininkų savivaldybės taryba 2007 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T1-247... 15. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – ir LVAT)... 16. Į bylą pateiktas 2016 m. birželio 22 d. Nekilnojamojo turto registro... 17. Dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo... 18. Pareiškėjos atstovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo jo naudai 22,99... 19. Administracinių bylų teisenos įstatymo 40 straipsnio 1 dalyje... 20. Teismui pateikti duomenys (2018 m. spalio 31 d. paslaugų teikimo sutartis,... 21. Teismas pažymi, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas,... 22. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 23. Pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės Alytaus regiono atliekų tvarkymo... 24. Priteisti pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės Alytaus regiono... 25. Pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės Alytaus regiono atliekų tvarkymo... 26. Priteisti pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės Alytaus regiono... 27. Sprendimas per 30 kalendorinių dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti...