Byla eA-2130-662/2016
Dėl vietinės rinkliavos priteisimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko (pranešėjas), Arūno Dirvono ir Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės (kolegijos pirmininkė), teismo posėdyje rašytinio proceso ir apeliacine tvarka išnagrinėjo atsakovo V. A. apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2015 m. spalio 28 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro prašymą atsakovui V. A. dėl vietinės rinkliavos priteisimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras (toliau – ir pareiškėjas) su prašymu kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą, prašydamas iš atsakovo V. A. priteisti 96,83 Eur nesumokėtos vietinės rinkliavos už laikotarpį nuo 2014 m. liepos 1 d. iki 2015 m. birželio 30 d. bei 28,96 Eur bylinėjimosi išlaidų.

5Pareiškėjas prašyme nurodė, jog, remiantis Druskininkų savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 20 d sprendimu Nr. T1-247 patvirtintais Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimo iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatais (toliau – ir Nuostatai), pareiškėjui yra pavesta administruoti bei apskaičiuoti vietinės rinkliavos dydžius už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą bei pateikti sąskaitas mokėtojams. Vietinę rinkliavą moka visi Druskininkų savivaldybės teritorijoje nekilnojamojo turto turintys asmenys. Pareiškėjas nurodė, kad atsakovas V. A. nuosavybės teise turi nekilnojamojo turto (duomenys neskelbtini), tačiau laikotarpiu nuo 2014 m. liepos 1 d. iki 2015 m. birželio 30 d. nėra sumokėjęs 96,83 Eur dydžio vietinės rinkliavos.

6II.

7Kauno apygardos administracinis teismas 2015 m. spalio 28 d. sprendimu pareiškėjo prašymą tenkino ir priteisė pareiškėjui iš atsakovo V. A. 96,86 Eur vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą už laikotarpį nuo 2014 m. liepos 1 d. iki 2015 m. birželio 30 d. bei 28,96 Eur bylinėjimosi išlaidų.

8Nagrinėdamas bylą, teismas vadovavosi Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 31 punktu, Atliekų tvarkymo įstatymo 25 straipsniu, 32 straipsniu, Rinkliavų įstatymo 2 straipsnio 3 dalimi, 11 straipsnio 1 dalies 8 punktu, 12 straipsnio 1–2 punktais, Druskininkų savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T1-247 patvirtintais Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimo iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatais (toliau – ir Nuostatai) bei Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika aiškinant vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą teisinį reglamentavimą.

9Remdamasis byloje pateiktais rašytiniais įrodymais, teismas nustatė, kad atsakovas nuosavybės teise turi 2 nekilnojamojo turto objektus Druskininkų savivaldybėje, todėl pagal Nuostatų 3 punktą jis yra tinkamas vietinės rinkliavos mokėtojas. Kadangi atsakovas nemokėjo pareiškėjui vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, teismas sprendė, jog pareiškėjo nurodytas įsiskolinimas yra pagrįstas.

10Spręsdamas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo, teismas nustatė, kad prašoma priteisti suma neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio numatytų dydžių, yra pagrįsta, todėl priteistina.

11III.

12Atsakovas V. A. pateikė apeliacinį skundą, kuriuo nesutinka su Kauno apygardos administracinio teismo 2015 m. spalio 28 d. sprendimu.

13Atsakovas apeliaciniame skunde nurodė, kad 2015 m. rugpjūčio 26 d. pareiškėjui sumokėjo 145,13 Eur vietinės rinkliavos pagal pranešimą Nr. 10522259. Atsakovas pabrėžė, kad sąskaitas apmoka laiku, iš karto po jų įteikimo.

14Pareiškėjas UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras atsiliepime į apeliacinį skundą prašė pirmosios instancijos teismo sprendimą pakeisti ir priteisti pareiškėjui 28,96 Eur bylinėjimosi išlaidų.

15Pareiškėjas patvirtino, kad po jo kreipimosi į teismą su reikalavimu priteisti iš atsakovo vietinės rinkliavos įsiskolinimą atsakovas sumokėjo 145,13 Eur sumą, kuri padengė įsiskolinimą laikotarpiui nuo 2014 m. liepos 1 d. iki 2015 m. gruodžio 31 d. Kita vertus, atsakovas nėra sumokėjęs bylinėjimosi išlaidų, todėl pareiškėjas prašo jas priteisti.

16Teisėjų kolegija

konstatuoja:

17IV.

18Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl 96,86 Eur vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, susidariusios nuo 2014 m. liepos 1 d. iki 2015 m. gruodžio 31 d., bei 28,96 Eur bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš atsakovo V. A. pagal UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro prašymą.

19Teisėjų kolegija pažymi, kad byla išnagrinėta, vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymu, galiojusiu iki 2016 m. liepos 1 d. (2016 m. birželio 2 d. įstatymo Nr. XII-2399 8 straipsnio 2 dalis).

20Nagrinėjamu atveju ginčo dėl faktinių aplinkybių ir atsakovo pareigos mokėti nustatyto dydžio vietinę rinkliavą iš esmės nėra, tačiau atsakovas apeliaciniu skundu nesutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimu teigdamas, kad vietinės rinkliavos įsiskolinimą už laikotarpį nuo 2014 m. liepos 1 d. iki 2015 m. gruodžio 31 d. yra sumokėjęs. Pareiškėjas šios faktinės aplinkybės neginčija ir atsiliepime į apeliacinį skundą prašo šią pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį pakeisti. Taigi, teisėjų kolegijos vertinimu, pareiškėjas sutinka, jog ginčo dalykas priimant pirmosios instancijos teismo sprendimą buvo išnykęs. Administracinių teismų praktikoje laikomasi pozicijos, kad išnykus ginčo dalykui skundo reikalavimas yra atmestinas, o su šiuo reikalavimu susijusių argumentų bei motyvų vertinimas teisiškai yra nereikšmingas (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. rugpjūčio 22 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A502-1450/2008).

21Atsižvelgusi į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, išnykus aplinkybėms, buvusioms ginčo dalyku, pareiškėjo skundo reikalavimą tenkino nepagrįstai, todėl šioje dalyje pirmosios instancijos teismo sprendimas keistinas, pareiškėjo skundą atmetant.

22Pasisakydama dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo, teisėjų kolegija visų pirma pažymi, kad ABTĮ 44 straipsnio 3 dalis numato, jog pareiškėjo teisė reikalauti išlaidų atlyginimo išlieka ir tuo atveju, kai pareiškėjas atsisako prašymo (skundo) dėl to, kad atsakovas geruoju patenkina jo reikalavimą padavus prašymą (skundą) teismui. Taigi nagrinėjamu atveju, atsakovui geruoju įvykdžius pareiškėjo reikalavimą ir sumokėjus vietinės rinkliavos įsiskolinimą dar iki pirmosios instancijos teismo sprendimo priėmimo, pareiškėjo teisė prašyti faktiškai patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo išlieka.

23Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nuosekliai laikosi pozicijos, jog priteistinos tik būtinos, pagrįstos ir suinteresuotos šalies realiai turėtos bylinėjimosi išlaidos (žr., pvz., 2009 m. rugpjūčio 21 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS146-460/2009, 2011 m. sausio 21 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-34/2011, 2012 m. sausio 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS63-49/2012). Sprendžiant, ar prašomos atlyginti išlaidos buvo būtinos, taip pat turi būti atsižvelgiama į tai, ar proceso šalys savo procesinėmis teisėmis naudojosi sąžiningai, ar proceso šalies išlaidavimas nebuvo perteklinis (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. spalio 2 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS438-726/2013, 2015 m. gegužės 15 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-816-438/2015 ir kt.).

24Pažymėtina, kad atsakovas apeliaciniame skunde nenurodo jokių argumentų dėl iš jo priteistos bylinėjimosi išlaidų sumos. Kaip matyti, pirmosios instancijos teismas nustatė, kad prašoma priteisti išlaidų advokato pagalbai apmokėti suma neviršija Rekomendacijose nustatytų dydžių. Kita vertus atsižvelgtina, kad šio pobūdžio administracinė byla ir joje kelti reikalavimai jau ne kartą spręsti tiek pirmosios instancijos apygardų administracinių teismų, tiek Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo ir suformuotos pakankamai aiškios teisinės kryptys įvairaus pobūdžio aspektais. Tokia situacija suponuoja išvadą, kad kreipiantis į teismą su analogiško pobūdžio reikalavimais advokato pagalbos poreikis išlieka itin minimalus. Kaip pagrindas pasitelkiama bazinė byla, suformuota jurisprudencija, o einamoje administracinėje byloje paprastai keičiasi tik šalis, laikotarpis, už kurį prašoma priteisti vietinę rinkliavą, prašoma priteisti pinigų suma. Šiems duomenims surašyti kvalifikuota teisinė pagalba yra labiau perteklinis momentas, nes pastarojo pobūdžio darbas gali būti atliekamas ir teisinio vieneto atsakingo už vietinės rinkliavos surinkimą jėgomis.

25Teisėjų kolegijos vertinimu, pareiškėjui priteista 28,96 Eur bylinėjimosi išlaidų suma nagrinėjamos bylos kontekste neatitinka teisingumo ir protingumo kriterijų bei suformuotos nuoseklios administracinių teismų praktikos, todėl mažintina iki 14 Eur dydžio (žr., pvz., 2015 m. liepos 9 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eA-1330-556/2015, 2016 m. balandžio 11 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eA-1461-520/2016 ir kt.).

26Apibendrindama išdėstytas aplinkybes bei padarytas išvadas, teisėjų kolegija konstatuoja, kad atsakovo apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies, pirmosios instancijos teismo sprendimas keistinas, pareiškėjo UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro prašymą dėl vietinės rinkliavos priteisimo atmetant, o priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą mažinant iki 14 Eur.

27Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 3 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

28atsakovo V. A. apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.

29Kauno apygardos administracinio teismo 2015 m. spalio 28 d. sprendimą pakeisti, pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro prašymą dėl vietinės rinkliavos už laikotarpį nuo 2014 m. liepos 1 d. iki 2015 m. birželio 30 d. priteisimo iš atsakovo V. A. atmetant, sumažinant pareiškėjui iš atsakovo V. A. priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą iki 14 Eur.

30Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) Alytaus regiono... 5. Pareiškėjas prašyme nurodė, jog, remiantis Druskininkų savivaldybės... 6. II.... 7. Kauno apygardos administracinis teismas 2015 m. spalio 28 d. sprendimu... 8. Nagrinėdamas bylą, teismas vadovavosi Vietos savivaldos įstatymo 6... 9. Remdamasis byloje pateiktais rašytiniais įrodymais, teismas nustatė, kad... 10. Spręsdamas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo, teismas nustatė, kad... 11. III.... 12. Atsakovas V. A. pateikė apeliacinį skundą, kuriuo nesutinka su Kauno... 13. Atsakovas apeliaciniame skunde nurodė, kad 2015 m. rugpjūčio 26 d.... 14. Pareiškėjas UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras atsiliepime į... 15. Pareiškėjas patvirtino, kad po jo kreipimosi į teismą su reikalavimu... 16. Teisėjų kolegija... 17. IV.... 18. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl 96,86 Eur vietinės rinkliavos už... 19. Teisėjų kolegija pažymi, kad byla išnagrinėta, vadovaujantis... 20. Nagrinėjamu atveju ginčo dėl faktinių aplinkybių ir atsakovo pareigos... 21. Atsižvelgusi į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija sprendžia, kad... 22. Pasisakydama dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo, teisėjų kolegija visų... 23. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nuosekliai laikosi pozicijos, jog... 24. Pažymėtina, kad atsakovas apeliaciniame skunde nenurodo jokių argumentų... 25. Teisėjų kolegijos vertinimu, pareiškėjui priteista 28,96 Eur bylinėjimosi... 26. Apibendrindama išdėstytas aplinkybes bei padarytas išvadas, teisėjų... 27. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 28. atsakovo V. A. apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.... 29. Kauno apygardos administracinio teismo 2015 m. spalio 28 d. sprendimą... 30. Nutartis neskundžiama....