Byla e2-1549-730/2018
Dėl neteisėtų viešųjų pirkimų sąlygų panaikinimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Erinija Kazlauskienė

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Gensera“ ieškinį atsakovei Šilutės rajono savivaldybės administracijai dėl neteisėtų viešųjų pirkimų sąlygų panaikinimo.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Ieškovė kreipėsi į teismą prašydama panaikinti ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų T2 kaip neatitinkantį pirkimo objekto ir pažeidžiantį viešųjų pirkimų principus ir priteisti bylinėjimosi išlaidas.

72.

8Ieškinio pagrindu nurodė aplinkybes, jog atsakovė 2018 m. rugsėjo 14 d. paskelbė viešojo pirkimo atvirą konkursą „Šilutės miesto daugiafunkcinio sporto komplekso rekonstravimo darbai“, pirkimo Nr. 400108. Ieškovė, susipažinusi su atsakovės paskelbto pirkimo dokumentuose nustatytais kriterijaus „Aplinkos apsaugos priemonių taikymas“ (T2) (toliau – Kriterijus T2) parametrais, sprendė, kad aplinkos apsaugos priemonių vertinimo tvarkos aprašymai yra dviprasmiški, neaiškūs, nes pagal juos neįmanoma tinkamai parengti pasiūlymo ir konkurencingai dalyvauti rungiantis dėl pirkimo sutarties sudarymo. Pagal Kriterijų T2 atliekamas tiekėjų pasiūlymų vertinimas bus subjektyvus ir neužtikrinantis vienų iš pagrindinių viešųjų pirkimų principų – skaidrumo, tiekėjų lygiateisiškumo, sąžiningumo. Atsižvelgdama į tai, ieškovė 2018 m. rugsėjo 21 d. pateikė pretenziją atsakovei ir reikalavo patikslinti Pirkimo sąlygų 91 punkte nustatytą Kriterijaus T2 vertinimo tvarką arba šį kriterijų panaikinti.

93.

10Atsakovė 2018 m. spalio 1 d. pateikė atsakymą į ieškovės pretenziją, juo ieškovės pretenziją tenkino iš dalies – patikslino Kriterijaus T2 subkriterijų A1 „Gyvūnijos ir augalijos apsauga“, tačiau visuose Kriterijaus T2 aprašymuose paliko vertinimo tvarką, kuri suteikia itin didelę diskrecijos teisę perkančiajai organizacijai parinkti laimėtoją. Nurodo, kad sprendimą atsakovė grindė tuo, kad ginčijami Kriterijus T2 parametrai atitinka Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) nuostatas, yra aiškūs ir nedviprasmiški. Ieškovė nesutinka su atsakovės sprendimu atmesti pretenziją ir mano, kad Kriterijaus T2 vertinimo tvarka yra nepagrįsta, pažeidžianti viešųjų pirkimų principus. Teigia, kad atsakovė, vykdydama viešuosius pirkimus, turi vadovautis teisės aktų reikalavimais. Teigia, kad nagrinėjamu atveju iš atsakovės pateiktų pirkimo dokumentų matyti, kad Kriterijaus T2 vertinimo tvarka suformuluota nekonkrečiai, abstrakčiai, neaiškiai. Kriterijaus T2 balai yra gaunami pagal atskirus subkriterijus A1–A5, jų vertinimo tvarka ir keliami reikalavimai pasiūlyme pateikiamai vertinti informacijai yra neobjektyviai ir neaiškiai suformuluoti, o patys reikalavimai (vertinimo tvarka) suteikia atsakovei diskreciją parinkti pirkimo laimėtoją.

114.

12Ieškovė teigia, kad pagal Kriterijaus T2 subkriterijų „Statybvietėje susidarančio skleidžiamo triukšmo mažinimas“ (A4) tiekėjas turi nurodyti, kokių priemonių imsis tam, kad būtų sumažintas statybvietėje kylantis triukšmas. Šiame plane tiekėjas turi nurodyti, kokiam triukšmui mažinti yra skirta kiekviena priemonė, pagrįsti kiekvienos priemonės reikalingumą atliekamų darbų kontekste, nurodyti, kokiais realiais ištekliais bus pasiekiama kiekviena priemonė. Darbų sritys, dėl kurių turi būti pateiktas triukšmo mažinimo planas, nėra nustatytos. Nurodo, kad atsakovė reikalauja, kad tiekėjai nurodytų, kokiomis priemonėmis, kodėl ir kaip jie mažins triukšmą, ir pagal tai atsakovė spręs, ar priemonės pagrįstos, ir suteiks balus pagal subkriterijų A4. Nurodo, kad, nesant nustatytų konkrečių darbų sričių, kurių triukšmui mažinti reikėtų imtis priemonių, pernelyg išplečiama perkančiosios organizacijos diskrecijos teisė ir ribojama sąžiningos konkurencijos galimybė, kadangi tiekėjai gali nusimatyti pernelyg skirtingas darbų sritis ir triukšmo mažinimo priemones šiems darbams atlikti, todėl iškyla rizika, kad vertindama tiekėjus perkančioji organizacija bus per daug subjektyvi, o tai ganėtinai sumažins viešojo pirkimo skaidrumo tikimybę ir neužtikrins tiekėjų lygiateisiškumo viešojo pirkimo procese. Teigia, kad šio pirkimo atveju atsakovė vertina tiekėjo pasiūlyme nurodytų priemonių pagrįstumo lygį, bet nenurodo, kokio lygmens toks pagrindimas turi būti.

135.

14Ieškovė teigia, kad pagal Kriterijaus T2 subkriterijų A5 „Elektros energijos ir vandens naudojimo mažinimas“ (A5) tiekėjas privalo nurodyti, kokių priemonių imsis tam, kad būtų sumažintas statybvietėje naudojamas elektros energijos ir vandens kiekis nurodytose statybos darbų srityse, o plane tiekėjas privalo nurodyti, kokiam triukšmui mažinti yra skirta kiekviena priemonė, pagrįsti kiekvienos priemonės reikalingumą atliekamų darbų kontekste, nurodyti, kokiais realiais ištekliais bus pasiekiama kiekviena priemonė. Ieškovė teigia, kad darbų sritys, dėl kurių turi būti pateiktas elektros ir vandens naudojimo mažinimo planas, pirkimo sąlygose nenurodomos, taigi tiekėjai atsakovei pasiūlyme turi įrodyti ir pagrįsti, kad atlikdami statybos darbus jie naudos mažiau vandens arba naudos atsinaujinančius elektros energijos šaltinius. Nurodo, kad kaip ir prieš tai buvusių Kriterijaus T2 subkriterijų atveju keliami reikalavimai neobjektyvūs ir nepagrįsti, nes tokio ekonominio naudingumo subkriterijaus tikslas turėtų būti atsinaujinančios elektros energijos naudojimo padidinimas ir naudojamo vandens kiekio sumažinimas atliekant statybos darbus. Teigia, kad atsakovė turi nustatyti maksimalų procentą darbų ar konkrečius darbus, kurių vykdymo metu naudodamas atsinaujinančią energiją ar mažesnius vandens kiekius tiekėjas gaus maksimalų balų skaičių, o kiti tiekėjai, kurie nurodys, kad atsinaujinančią energiją ir mažesnį vandens kiekį naudos mažesniam procentui ar mažesniam kiekiui darbų, gautų mažesnį balų skaičių. Nurodo, kad kaip ir subkriterijaus A4 atveju vėlgi bus vertinama, ar tiekėjas pagrindė priemones, mažinančias elektros ir vandens sunaudojimą, todėl pagrįstumo vertinimas paliekamas atsakovei, kurį priimdama tiekėjų pasiūlymus galės juos vertinti skirtingai. Ieškovė nurodo, kad pagrįstumo vertinimas bus atliekamas iš esmės dėl visų Kriterijaus T2 subkriterijų (A1–A5), kas suteikia atsakovei galimybę tapačius tiekėjų pasiūlymus vertinti skirtinga balų suma vien remiantis teiginiu, kad tiekėjo pateikti aprašymai ir juose nurodytos priemones buvo nepagrįsti.

156.

16Atsiliepimu į ieškovės ieškinį atsakovė Šilutės rajono savivaldybės administracija prašo ieškinį atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas.

177.

18Atsakovė teigia, kad vykdo viešąjį pirkimą „Šilutės miesto daugiafunkcinio sporto komplekso rekonstravimo darbai“. Konkurso dokumentus perkančioji organizacija parengė ir ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus nustatė atsižvelgdama į tai, kad teisinis reglamentavimas skatina ūkio subjektus bei valstybės institucijas vykdyti neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai prevenciją, įgyvendinti aplinkosaugines priemones, konkursu siekiami įsigyti darbai bus atliekami netoliese Šyšos upės. Šyšos upės teritorija išsiskiria vertingomis žuvimis, paukščių gausa, aplink statybos objektą auga saugotini medžiai.

198.

20Teigia, kad atsižvelgdama į šias aplinkybes perkančioji organizacija konkurso sąlygose kaip vieną iš ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų nustatė savivaldybei ir visuomenei reikšmingą aplinkos apsaugos priemonių taikymą (T2), susidedantį iš pagrindinių sričių, tai yra gyvūnijos ir augalijos apsauga (A1); kenksmingų atliekų ir pavojingų cheminių medžiagų nuotėkio, galinčio pakenkti aplinkai, prevencija (A2); statybvietėje susidarančių atliekų kiekio mažinimas (A3); statybvietėje susidarančio skleidžiamo triukšmo mažinimas (A4); elektros energijos ir vandens naudojimo mažinimas (A5).

219.

22Atsakovė nurodo, kad nustatytas ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus „Aplinkos apsaugos priemonių taikymas“ (T2) yra aiškus ir tikslus. Teigia, kad ieškovės ieškinyje nėra jokių motyvų, kodėl ekonominio naudingumo vertinimo kriterijaus nuostata turėtų būti laikoma netikslia ar neaiškia. Nurodo, kad remiantis Konkurso sąlygų 91 punkto kriterijumi „Aplinkos apsaugos priemonių taikymas“ (T2) vertinama, kokias aplinkosaugines priemones planuoja taikyti tiekėjas vykdydamas pirkimo sutartį pagal išskirtas aplinkosauginių priemonių grupes. Prie kiekvienos aplinkosauginių priemonių grupės yra paaiškinta, kas turi būti tiekėjo pasiūlyme nuodyta, kad jo siūloma priemonė būtų laikoma pagrįsta ir pritaikyta konkurso objektui, tai yra kad už pasiūlytą priemonę tiekėjui būtų skiriamas balas.

2310.

24Teigia, kad Konkurso sąlygose yra pateiktas aprašymas, kaip bus vertinamas kiekvienos nurodytos priemonės pagrįstumas ir pritaikymas pirkimo objektui ir kas turi būti tiekėjo pasiūlyme pateikta, kad jo siūloma priemonė būtų laikoma pagrįsta ir pritaikyta pirkimo objektui. Remiantis pateiktais aprašymais, matyti, kad tiekėjų nurodomos priemonės bus laikomos pagrįstomis ir pritaikytomis pirkimo objektui, jeigu tiekėjas pateiks paaiškinimą (argumentus), kodėl jo nurodytą priemonę reikės taikyti jam vykdant statybos darbus, jeigu bus nurodyta, kokiais ištekliais bus pasiekiama numatyta priemonė. Dėl nurodytų aplinkybių atsakovei nesuprantama, kokių argumentų ar motyvų pagrindu paskelbtos konkurso sąlygos galėtų būti laikomos neaiškiomis ar netiksliomis.

2511.

26Atsakovė teigia, kad ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus „Aplinkos apsaugos priemonių taikymas“ (T2) nesuteikia atsakovei neribotos diskrecijos, vertinant pasiūlymus bei skiriant vertinimo balus. Atsakovė pažymi, kad, pagal Konkurso sąlygų 91 punkto nuostatas, tiekėjui, pasiūliusiam nurodytą aplinkosaugos priemonę, pateikus priemonės reikalingumo atliekamų darbų kontekste aprašymą ir nurodžius, kokiais ištekliais bus pasiekiama atitinkama priemonė, už kiekvieną pasiūlytą priemonę skiriamas 1 balas, o maksimaliai tiekėjui gali būti skiriami 5 balai kiekvienoje aplinkosauginės priemonės grupėje. Esant nurodytai ekonominio naudingumo vertinimo tvarkai, vertindama pasiūlymus atsakovė privalės patikrinti, ar pateikta nurodytus konkrečius ir tikslius reikalavus atitinkanti priemonė, ir skirti konkretaus iš anksto nustatyto ir išviešinto fiksuoto dydžio įvertinimą. Atsakovė teigia, kad perkančiajai organizacijai suteikta diskrecijos teisė nustatyti keliamus ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus, todėl tiekėjo samprotavimai ar pasiūlymai dėl pageidaujamų nustatyti ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų teisiškai nereikšmingi.

2712.

28Dublike į atsakovės atsiliepimą į ieškinį ieškovė prašo teismo kreiptis į Viešųjų pirkimų tarnybą dėl išvados pateikimo. Nurodo, kad perkančioji organizacija atsiliepime į ieškinį nepaaiškino bei nepagrindė, kokiais objektyviais duomenimis ar argumentais remdamasi sprendė, jog pirkimo objektui reikšmingą įtaką darys statybos darbų vadovo patirtis, kokie yra specifiniai gydymo paskirties pastato statybos numatyti darbai. Ieškovė neneigia, kad statybos darbų kokybė priklauso nuo darbus vykdančių darbuotojų kvalifikacijos ir patirties, tačiau taip pat priklauso ir nuo daugelio kitų objektyvių aplinkybių, tarp jų ir parengto techninio projekto, kuriame numatyti konkretūs sprendiniai, jais sekdamas ir vadovaudamasis kitais teisės aktais, tokiais kaip statybų techniniai reglamentai, statybos taisyklės ir pan., statybos darbų vadovas vadovauja rangos darbams.

2913.

30Ieškovė teigia, kad atsakovė nei sprendime dėl pretenzijos atmetimo, nei atsiliepime nepaaiškino, kaip Pirkimo sąlygų 49.2 punkte įtvirtintas trečias ekonominio naudingumo kriterijus „Aplinkos apsaugos priemonių taikymas“ (T2) tiesiogiai susijęs su pirkimo objektu ir kaip šis vertinimas suteiks realią pridėtinę vertę. Taip pat atsakovė neatskirto į ieškovės nurodytus argumentais šiuo klausimu – dėl to, kad iš esmės visi aplinkosaugos klausimai jau išspręsti patvirtintame ir į konkursą pateiktame techniniame projekte ar kad teritorija, kurioje planuojami statybos darbai, nėra priskirta jokiai saugotinai ekologine, aplinkosaugos prasme teritorijai, todėl atsakovei nėra pagrindo siekti papildomomis rangovui būtinomis naudoti priemonėmis realaus aplinkosauginio efekto, rangovas vykdytų darbus pagal pačios atsakovės užsakymu parengtą techninį projektą. Atsakovė šiuo atveju nustatydama šiuos kriterijus aiškiai viršija su pirkimo objektu siejamus tikslus.

3114.

32Ieškovė teigia, kad perkančioji organizacija, nusprendusi vykdyti viešuosius pirkimus pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus, pirmiausiai turi įvertini, ar pasirinkti ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijai atspindi potencialią ekonominę naudą, ar padidins perkamo objekto naudojimo efektyvumą, ar bus pasiekti konkretūs pirkimo tikslai, ar tokie kriterijai yra objektyviai apskaičiuojami ir įvertinami, ar nesukels teisminių ginčų tikimybės. Taigi, ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijai visų pirma turėtų būti siejami su kokybiniais rodikliais, o ne su aprašomaisiais, perkančioji organizacija turi nurodyti savo poreikius tiekėjui, o ne vertinti, kaip tiekėjas supranta perkančiosios organizacijos poreikius. Ginčijamose sąlygose egzistuoja išskirtinai daug tekstinio aprašomojo turinio, kurio vertinimas gali būti subjektyvus – nėra pateikti aiškūs vertinimo kriterijai, nes ieškovė neapibrėžė, kaip ji kontroliuos tiekėjo aprašymuose nurodytų priemonių įgyvendinimą.

3315.

34Ieškovė teigia, kad atsakovė remiasi VPI 55 straipsnio 1 dalies 1 punkto (a) papunkčiu, kad perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainos ar sąnaudų ir kokybės santykį, kad vykdo imperatyvų reikalavimą įvertinti, kiek tiekėjo siūlomas atlyginimas pirkimo sutartį vykdysiantiems darbuotojams viršija jo arba ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, kilmės šalyje nustatytą minimalųjį darbo užmokestį. Tačiau, kaip ieškinyje teigiama, pasirenkama vertinti tik kelių už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų valandinio atlyginimo vidurkį, nes reikalaujama pateikti darbo užmokestį tik tų specialistų, kurie bus atsakingi už sutarties vykdymą ir kurių pajėgumais bus remiamasi grindžiant atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams – statybos darbu vadovo ir specialiųjų statybos darbų vadovo. Vertinant, kad galima siūlyti ir vieną specialistą keliems punktams, jei specialistas tenkina visus atitinkamų punktų reikalavimus, kriterijaus vertinimas, turintis net 10 punktų lyginamojo svorio ekonominio naudingumo įvertinime, priklausytų netgi nuo 1 darbuotojui mokamo valandinio atlyginimo, kas leidžia daryti prielaidą, kad pirkimo vykdytojui nėra svarbu visų vykdysiančių sutartį darbuotojų atlyginimo vidurkis. Be to, bus vertinamas tik valandinis darbo užmokesčio dydis, todėl tiekėjams leidžiama piktnaudžiauti konkurso sąlygose nustatytu reikalavimu ir pateikus valandinio darbo užmokesčio dydį negarantuoti, kad specialistas vykdys sutartį visa apimtimi – visą darbo diena, visą darbo savaitę, tai yra 160 val. per mėnesį, nes konkurso sąlygose yra įpareigojimas, kad tiekėjas užtikrintų, kad nurodytas specialistas dalyvaus vykdant sutartį, nenurodydamas minimalaus valandų skaičiaus, už kurias būtų mokamas deklaruojamas valandinis atlygis.

3516.

36Tripliku atsakovė prašo nutraukti nagrinėjamą bylą, kadangi tinkamai nepasinaudota išankstine ginčų nagrinėjimo tvarka, netenkinus anksčiau nurodyto reikalavimo, prašo atmesti ieškovės „Genra“ pareikštą ieškinį kaip nepagrįstą ir priteisti bylinėjimosi išlaidas.

3717.

38Atsakovė teigia, kad Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 4232 straipsnio 1 dalis nustato, kad tiekėjas, prieš kreipdamasis į teismą, turi laikytis nustatytos privalomos išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarkos. CPK 4233 straipsnio 3 dalis įtvirtina, kad ieškinio pagrindas turi sutapti su tiekėjo arba ekonominės veiklos vykdytojo kreipimesi, pareikštame išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarka, nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis, kuriomis buvo grindžiamas tas kreipimasis, išskyrus atvejus, kai šių aplinkybių ieškovė negalėjo nurodyti kreipimosi padavimo metu. Atsakovė atkreipia dėmesį į tai, kad ieškovės pareikštame ieškinyje, nebesiremiant pretenzijoje išdėstytais nesutikimo motyvais ar tariamais pažeidimais, naujai nurodomi motyvai (kurie nebuvo nurodyti ar bent paminėti 2018 m. rugsėjo 21 d. išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarka pareikštoje pretenzijoje) dėl Konkurso sąlygų 91 punkte nustatyto reikalavimo pagrįsti siūlomos aplinkos apsaugos priemonės reikalingumą atliekamų darbų kontekste, reiškiant kritiką dėl konkurso sąlygose vartojamos sąvokos „pagrįsti“ ir tariamo neaiškumo dėl minėtos sąvokos pavartojimo. Perkančioji organizacija pažymi, kad ieškovė pažeidė nurodytų materialinių teisės normų reikalavimus ir juose nustatytą draudimą remtis aplinkybėmis ir motyvais, kurie nebuvo reiškiami išankstinio ginčų sprendimo ne teismo tvarka pareikštoje pretenzijoje, todėl byla dėl ginčijamų ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų turi būti nutraukta.

3918.

40Atsakovė teigia, kad ieškovė dublike nurodo, kad konkurso sąlygos, ieškovės nuomone, suteikia itin plačią diskrecijos teisę atsakovei laimėtoju išrinkti ne geriausią pasiūlymą pateikusį tiekėją, o tiekėją, kuris atsakovei priimtinas. Atsakovė teigia, kad šie ieškovės teiginiai yra nepagrįsti, nes, pagal Konkurso sąlygų 91 punkto nuostatas, tiekėjui, pasiūliusiam nurodytą aplinkosaugos priemonę, pateikus priemonės reikalingumo atliekamų darbų kontekste aprašymą ir nurodžius, kokiais ištekliais bus pasiekiama atitinkama priemonė, už kiekvieną pasiūlytą priemonę skiriamas 1 balas, o maksimaliai tiekėjui gali būti skiriami 5 balai (už 5 ir daugiau pasiūlytų priemonių) kiekvienoje aplinkosauginės priemonės grupėje. Nurodo, kad, esant įtvirtintai nurodytai ekonominio naudingumo vertinimo tvarkai, vertindama pasiūlymus perkančioji organizacija privalės patikrinti, ar pateikta nurodytus konkrečius ir tikslius reikalavus atitinkanti priemonė, ir skirti konkretaus iš anksto nustatyto ir išviešinto fiksuoto dydžio įvertinimą – 1 balą. Įtvirtinta tvarka nesuteikia perkančiajai organizacijai galimybės vertinti siūlomos priemonės efektyvumo, pagrįstumo ar tinkamumo apimties ar laipsnio (paskelbtos konkurso sąlygos nenustato balų skyrimo intervalų ar diferencijuotų skiriamų balų dydžių), atsakovei taip pat nesuteikta teisė skirti skirtingiems tiekėjams skirtingo dydžio balus (visiems tiekėjams bus skiriamas fiksuoto dydžio įvertinimas – 1 balas), todėl akivaizdu, kad, priešingai, nei pateiktame dublike nurodo ieškovė, nustatyta tvarka ne tik kad nesuteikia perkančiajai organizacijai itin plačios diskrecijos, tačiau iš esmės jokios galimybės kitokiems perkančiosios organizacijos elgesio variantams nepalieka, taip užtikrinamas neabejotinai objektyvus, lygiateisis bei skaidrus tiekėjų pasiūlymų įvertinimas.

4119.

42Atsakovė teigia, kad ieškovės dublike nurodomi teiginiai apie tai, kad gali būti vertinamas pasiūlytos priemonės vėlesnio įgyvendinimo tikėtinumas, tėra tiekėjo nepagrįstos interpretacijos, kurios neturi nieko bendro su paskelbtomis konkurso sąlygomis ir jų turiniu – atsakovė konkurso sąlygose tokių reikalavimų ar procedūrų (pasiūlytos priemonės vėlesnio įgyvendinimo realumo, tikėtinumo vertinimo) nenustatė. Teigia, kad tokiam vertinimui nėra poreikio ar pagrindo, kadangi konkurso sąlygos įpareigoja tiekėją užtikrinti pasiūlytos priemonės įgyvendinimą viešojo pirkimo sutarties vykdymo metu, todėl tiekėjo pasirinkimo galimybė šiuo atžvilgiu nenumatyta.

43Teismas k o n s t a t a u o j a :

4420.

45Byloje nustatyta, jog atsakovė 2018 m. rugsėjo 14 d. paskelbė viešojo pirkimo atvirą konkursą „Šilutės miesto daugiafunkcinio sporto komplekso rekonstravimo darbai“, pirkimo Nr. 400108. Pasiūlymų pirkimui pateikimo terminas nustatytas 2018 m. spalio 10 d. 10 val. 45 min. Ieškovė 2018 m. rugsėjo 21 d. pateikė pretenziją atsakovei ir reikalavo patikslinti Pirkimo sąlygų 91 punktą, nustatytą Kriterijaus T2 vertinimo tvarką arba šį kriterijų panaikinti. Atsakovė 2018 m. spalio 1 d. pateikė atsakymą į ieškovės pretenziją, juo ieškovės pretenziją tenkino iš dalies – patikslino Kriterijaus T2 subkriterijų Al „Gyvūnijos ir augalijos apsauga“ nurodydama tikslesnes saugotinų gyvūnų ir augalų rūšis, tačiau kituose Kriterijaus T2 aprašymuose paliko buvusią vertinimo tvarką. Atsakovė, tenkindama ieškovės pretenziją iš dalies, motyvavo tuo, jog kad ginčijami Kriterijus T2 parametrai (vertinimo aprašymai) yra aiškūs ir nedviprasmiški, nepažeidžia jokių imperatyviųjų viešųjų pirkimų reikalavimų bei neprieštarauja teismų praktikai.

4621.

47Ieškovė ginčija Pirkimo sąlygų 91 punkte nustatytas sąlygas, kad trečiu kriterijumi „Aplinkos apsaugos priemonių taikymas“ (T2) vertinama, kokias aplinkosaugines priemones planuoja taikyti tiekėjas vykdydamas pirkimo sutartį pagal toliau išskirtas aplinkosauginių priemonių grupes: 1)

48gyvūnijos ir augalijos apsauga (Al): tiekėjas privalo nurodyti, kokių priemonių imsis tam, kad būtų išsaugota aplink statybos objektą esanti gyvūnija ir augalija, ir kokių priemonių imsis tam, kad būtų daromas kuo mažesnis neigiamas poveikis augalijai ir gyvūnijai. Augalijos ir gyvūnijos apsaugojimo plane tiekėjas privalo nurodyti, kokiai gyvūnijai ir (arba) augalijai yra skirta kiekviena išsaugojimo ir (arba) poveikio mažinimo priemonė, pagrįsti kiekvienos priemonės reikalingumą atliekamų darbų kontekste, nurodyti, kokiomis realiomis priemonėmis ir ištekliais bus pasiekiama kiekviena augalijos ir (arba) gyvūnijos išsaugojimo arba neigiamo poveikio mažinimo priemonė. Už kiekvieną pagrįstą ir pritaikytą pirkimo objektui priemonę skiriama po 1 balą. Tiekėjas pagal šį parametrą gali surinkti ne daugiau kaip 5 balus, t. y. net ir pateikus daugiau kaip 5 pagrįstas priemones tiekėjui suteikiami 5 balai; 2)

49kenksmingų atliekų ir pavojingų cheminių medžiagų nuotėkio, galinčio pakenkti aplinkai, prevencija (A2): tiekėjas privalo nurodyti, kokių priemonių imsis tam, kad būtų išvengta kenksmingų atliekų ir pavojingų cheminių medžiagų nuotėkio, galinčio pakenkti aplinkai. Kenksmingų atliekų ir pavojingų cheminių medžiagų nuotėkio, galinčio pakenkti aplinkai, prevencijos plane (aprašyme) tiekėjas privalo nurodyti, kokiu medžiagų nuotėkio prevencijai yra skirta kiekviena priemonė, pagristi kiekvienos priemonės reikalingumą atliekamų darbų kontekste, nurodyti, kokiais realiais ištekliais bus pasiekiama kiekviena priemonė. Už kiekvieną pagrįstą ir pritaikytą pirkimo objektui kenksmingų atliekų ir pavojingų cheminių medžiagų nuotėkio, galinčio pakenkti aplinkai, prevencijos priemonę skiriama po 1 balą. Tiekėjas pagal šį parametrą gali surinkti ne daugiau kaip 5 balus, t. y. net ir pateikus daugiau kaip 5 pagrįstas priemones tiekėjui suteikiami 5 balai;

503) <...>

514) statybvietėje susidarančio skleidžiamo triukšmo mažinimas (A4): tiekėjas privalo nurodyti, kokių priemonių imsis tam, kad būtų sumažintas statybvietėje susidarantis triukšmas. Statybvietėje susidarančio skleidžiamo triukšmo mažinimo plane (aprašyme) tiekėjas privalo nurodyti, kokiam triukšmui mažinti yra skirta kiekviena priemonė, pagrįsti kiekvienos priemonės reikalingumą atliekamų darbų kontekste, nurodyti, kokiais realiais ištekliais bus pasiekiama kiekviena priemonė. Už kiekvieną pagrįstą ir pritaikytą pirkimo objektui statybvietėje susidarančio triukšmo mažinimo priemonę skiriama po 1 balą. Tiekėjas pagal šį parametrą gali surinkti ne daugiau kaip 5 balus, t. y. net ir pateikus daugiau kaip 5 pagrįstas priemones tiekėjui suteikiami 5 balai;

525)

53elektros energijos ir vandens naudojimo mažinimas (A5): tiekėjas privalo nurodyti, kokių priemonių imsis tam, kad būtų sumažintas statybvietėje naudojamas elektros energijos ir vandens kiekis. Elektros energijos ir vandens naudojimo mažinimo plane (aprašyme) tiekėjas privalo nurodyti konkrečią priemonę, kuri bus naudojama pagrįsti kiekvienos priemonės reikalingumą atliekamų darbų kontekste, nurodyti, kokiais realiais ištekliais bus pasiekiama kiekviena priemonė. Už kiekvieną pagrįstą ir pritaikytą pirkimo objektui elektros energijos ir vandens mažinimo priemonę skiriama po 1 balą. Tiekėjas pagal šį parametrą gali surinkti ne daugiau kaip 5 balus, t. y. net ir pateikus daugiau kaip 5 pagrįstas priemones tiekėjui suteikiama 5 balai.

54Dėl pasinaudojimo ikiteismine ginčo sprendimo tvarka.

5522.

56Tarp byloje dalyvaujančių asmenų iškilo ginčas dėl VPĮ nustatytos privalomos išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarkos laikymosi teisėtumo. Atsakovė įrodinėjo, jog ieškovė iki ieškinio pateikimo teismui tinkamai nepasinaudojo privaloma išankstine ginčo sprendimo ne teisme tvarka. Atsakovės nuomone, ieškovės ikiteismine tvarka atsakovei pateiktos pretenzijos bei teisme pareikšto ieškinio pagrindas akivaizdžiai skiriasi, kadangi ieškovės 2018 m. rugsėjo 21 d. pretenzija buvo paremta šiais ieškovės pretenzijoje tiekėjo išviešintais pažeidimais ir motyvais: nenurodyta, kokia gyvūnija ir augalija gali būti surandama pirkimo objekto teritorijoje, nenurodyta, iki kokio lygio turi būti sumažintas triukšmas statybvietėje, nenurodyta, koks susidarančių atliekų kiekis turėtų būti perdirbamas. Tačiau, atsakovės nuomone, ieškovės ieškinyje nebesiremiama 2018 m. rugsėjo 21 d. pretenzijoje išdėstytais nesutikimo motyvais ar tariamais pažeidimais, o nurodomi nauji motyvai dėl Konkurso sąlygų 91 punkte nustatyto reikalavimo pagrįsti siūlomos aplinkos apsaugos priemonės reikalingumą atliekamų darbų kontekste, reiškiant kritiką dėl konkurso sąlygose vartojamos sąvokos „pagrįsti“ ir tariamo neaiškumo dėl minėtos sąvokos pavartojimo. Be to, ieškovei 2018 m. spalio 30 d. pateikiant dubliką, buvo dar kartą pakeistas faktinis pagrindas, naujai nurodant motyvus dėl konkurso sąlygose nustatyto reikalavimo nurodyti realias priemones ir išteklius, su kurių pagalba pasiūlytos aplinkos apsaugos priemonės bus pasiektos, atitinkamai, reiškiant kritiką dėl konkurso sąlygose vartojamos sąvokos „realūs ištekliai ir priemonės“ ir tariamo neaiškumo dėl tokios sąvokos pavartojimo.

5723.

58VPĮ įtvirtina privalomą ikiteisminę stadiją (VPĮ 93 straipsnio 3 dalis). Privalomos ikiteisminės stadijos nuostatos įtvirtinamos ir civilinio proceso įstatyme (CPK 4233 straipsnis). CPK 4233 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad ieškinio pagrindas turi sutapti su tiekėjo kreipimesi, pareikštame išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarka, nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis, kuriomis buvo grindžiamas tas kreipimasis, išskyrus atvejus, kai šių aplinkybių ieškovas negalėjo nurodyti kreipimosi padavimo metu. Šios teisių gynybos stadijos esmė – prieš viešojo pirkimo sutarties sudarymą leisti tiekėjui ir perkančiajai organizacijai išspręsti nesutarimus išvengiant teismo proceso, tai yra perkančiajai organizacijai panaikinti jos netinkamus sprendimus arba besiskundžiančiam tiekėjui išsamiau išdėstyti šių sprendimų priėmimo priežastis ir motyvus.

5924.

60Kasacinis teismas savo praktikoje nurodo, kad, sprendžiant tiekėjo ir perkančiosios organizacijos ginčo apimtį, svarbūs tiekėjo pretenzijoje keliami klausimai, o tikslus pretenzijos turinio nustatymas svarbus ir dėl to, kad tiekėjo teisme nurodyti perkančiosios organizacijos galimi pažeidimai turėtų sutapti su nurodytaisiais pretenzijoje, tai yra tiekėjas savo reikalavimą teisme galėtų grįsti tik tokiais pažeidimais, kurie buvo priešpriešinti pretenzijoje ir perkančiosios organizacijos arba neišnagrinėti arba išnagrinėti, tačiau pripažinti nepagrįstais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-506/2009).

6125.

62Formuojama teismų praktika, kad tiekėjams taikomas ribojimas ginčyti pirkimo sąlygas, o teismui – jas vertinti (išskyrus atvejus, kai teismas ex officio sprendžia dėl tokio būtinumo), jei pirkimo sąlygų teisėtumas kvestionuojamas bet kurioje vėlesnėje viešojo pirkimo stadijoje, kai perkančioji organizacija priima sprendimą (perkančioji organizacija įvertino tiekėjų kvalifikaciją, patikrino pasiūlymus, išrinko laimėtoją ir pan.), remdamasi šiomis sąlygomis, kurių tiekėjai neginčijo iš karto, kai jie apie jas sužinojo ar turėjo sužinoti (pvz., pirkimo sąlygų viešas paskelbimas). Tokiuose ginčuose teismai gali vertinti, ar perkančioji organizacija tinkamai dalyviams pritaikė pirkimo sąlygas, bet ne tai, ar jos (pirkimo sąlygos) yra teisėtos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. lapkričio 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-436/2011).

6326.

64Teismas nesutinka su atsakovės argumentais dėl ieškovės netinkamo pasinaudojimo ikiteismine ginčo sprendimo tvarka. Iš esmės ieškovė ieškinio reikalavimais ginčija pirkimo sąlygas dėl jų neaiškumo, dviprasmiškumo, dėl to, kad atskiros sąlygos varžo tiekėjų konkurenciją, kadangi vertinimo tvarka suteikia perkančiajai organizacijai didelę diskrecijos teisę parinkti laimėtoją skiriant atitinkamus naudingumo balus, tokia vertinimo tvarka pažeidžia viešųjų pirkimų principus. Teismo vertinimu, ieškovės pretenzijos ir ieškinio faktinis pagrindas yra aplinkybės, patvirtinančios ar paneigiančios tokių prieštaravimų buvimą. Tai, kad pretenzijoje nurodytos aplinkybės ir ieškinio faktinis pagrindas pažodžiui nesutampa, nesutampa pretenzijos ir ieškinio formuluotės, teismo vertinimu, nereiškia, kad skiriasi pretenzijos ir ieškinio faktiniai pagrindai, tai yra pirkimo sąlygų neaiškumas, dviprasmiškumas, kas varžo tiekėjų konkurenciją, ir dėl to yra pažeidžiami viešųjų pirkimų principai. Tuo pagrindu teismas atmeta atsakovės argumentus ir sprendžia, kad ieškovė iš esmės tinkamai pasinaudojo privaloma išankstine ginčų sprendimo ne teisme tvarka.

65Dėl pirkimo sąlygų teisėtumo.

6627.

67Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl to, kaip turėtų būti aprašomas ekonominio naudingumo kriterijų vertinimas, kad būtų užtikrintas viešųjų pirkimų principų laikymasis.

6828.

69VPĮ 47 straipsnyje įtvirtinta, kad perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, todėl ji turi teisę skelbime apie pirkimą ar kituose pirkimo dokumentuose nustatyti būtinus kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos reikalavimus ir šių reikalavimų atitiktį patvirtinančius dokumentus ar informaciją. Šiuo teisiniu reglamentavimu perkančiajai organizacijai nustatyta pareiga visapusiškai išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas.

7029.

71Perkančiosios organizacijos, vertindamos tiekėjų pasiūlymus, pripažintus atitinkančiais pasiūlymo pateikimo ir minimalius kvalifikacijos reikalavimus, gali pasirinkti vieną iš viešojo pirkimo sutarties sudarymo kriterijų – ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą arba mažiausią kainą, t. y. kriterijų, kurio pagrindu išrenkamas laimėtojas. Tiekėjų vertinimo kriterijai turi būti iš anksto paskelbti pirkimo dokumentuose. Jei perkančioji organizacija pasiūlymus vertina pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo kriterijų, ji privalo, be kita ko, paskelbti šio kriterijaus subkriterijaus (kriterijaus sudėtinių dalių) lyginamojo svorio koeficientus (Teisingumo Teismo 2002 m. gruodžio 12 d. sprendimas Universale-Bau ir kt., C-470/99, Rink. 2002, p. I-11617; sprendimas Beentjes prieš Nyderlandų valstybę, C-31/87, Rekomendacijų IV skyrius). Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų aiškumo ir paskelbimo iš anksto reikalavimai taip pat reiškia perkančiosios organizacijos pareigą, pirkimo sąlygose nurodžius tam tikrus kokybės ženklus, įtvirtinti tikslius (aprašomuosius) kriterijus, kuriais šie grindžiami, taip pat nustatyti leidimą, tinkamai tai įrodžius, siūlyti lygiaverčius objektus (Teisingumo Teismo sprendimas Komisija prieš Nyderlandus, C-368/10, Rekomendacijų III skyrius).

7230.

73VPĮ 45 straipsnis numato, kad perkančioji organizacija, vertindama pasiūlymus pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo kriterijų, pirkimo sutartį sudaro su dalyviu, pateikusiu perkančiajai organizacijai naudingiausią pasiūlymą, išrinktą pagal jos nustatytus kriterijus, susijusius su pirkimo objektu, – paprastai kokybės, kainos, techninių privalumų, estetinių ir funkcinių charakteristikų, aplinkosaugos charakteristikų, eksploatavimo išlaidų, veiksmingumo, garantinio aptarnavimo ir techninės pagalbos, pristatymo datos, pristatymo laiko arba užbaigimo laiko.

7431.

75Taikydamos ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo atrankos kriterijų, perkančiosios organizacijos laisvos ne tik pasirinkti sutarties sudarymo (tiekėjų vertinimo) kriterijus, bet ir nustatyti jų lyginamąjį svorį tiek, kiek tai, siekiant nustatyti ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą, leistų apibendrintai vertinti nustatytus subkriterijus (Teisingumo Teismo 2003 m. gruodžio 4 d. sprendimas EVN ir Wienstrom, C-448/01, Rink. 2003, p. I-14527, Rekomendacijų IV skyrius). Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijaus subkriterijai turi būti susiję su viešojo pirkimo sutartimi – sutarties dalyku (Rekomendacijų 11 punktas). Sąsaja su pirkimo dalyku turi būti suprantama taip, kad atitinkamas kriterijus susijęs tik su produktu plačiąja prasme, tačiau ne su bendra tiekėjo politika tam tikroje srityje (Teisingumo Teismo sprendimas Komisija prieš Nyderlandus, C-368/10). Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo kriterijaus subkriterijai turi ne tik sietis su sutartimi bei jos vykdymu, bet ir neturi riboti tiekėjų įsisteigimo ar paslaugų teikimo laisvių. Jie privalo būti nediskriminuojantys ir proporcingi siekiamam tikslui.

7632.

77Tiekėjų kvalifikacijos nustatymą šioje byloje reglamentuoja ir Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 1S-105 patvirtinta Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodika (toliau – Metodika). Metodikos 5 punktas nustato, kad pirkimo vykdytojas nustato kvalifikacijos reikalavimus vadovaudamasis šia Metodika. Metodikos 8 punkte nustatyti kvalifikacijos reikalavimų nustatymo principai, tarp kurių yra: 8.3 p. – pirkimo vykdytojas negali kelti tokių kvalifikacijos reikalavimų, kurie dirbtinai riboja konkurenciją, tais atvejais, kai tam tikras tiekėjo gebėjimas sėkmingai įvykdyti pirkimo sutartį gali būti patikrinamas skirtingais kvalifikacijos reikalavimais, pirkimo vykdytojas turi siekti, kad pirkimo dokumentuose būtų nustatomi geriausiai konkurenciją užtikrinantys kvalifikacijos reikalavimai; 8.4 p. – keliami reikalavimai turi būti susiję su pirkimo objektu, proporcingi pirkimo objektui, tikslūs, aiškūs ir objektyviai patikrinami.

7833.

79Remiantis VPĮ 17 straipsnio 1, 2 dalimis, perkančiajai organizacijai nustatyta pareiga užtikrinti, kad vykdant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų bei kitų įstatymo reikalavimų įgyvendinant pirkimų tikslą – vadovaujantis VPĮ reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią perkančiajai organizacijai įsigyti reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas.

8034.

81Kasacinis teismas nuosekliai formuoja praktiką dėl perkančiosios organizacijos pareigos laikytis skaidrumo principo, be kita ko, reiškiančio pirkimo sąlygų aiškumą, tikslumą, nedviprasmiškumą, tam, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o perkančioji organizacija nupirkti tai, ko reikia. Tai pasiekiama tada, kai pirkimo sąlygų turinys leidžia pakankamai gerai informuotiems ir normaliai rūpestingiems tiekėjams vienodai jas suprasti ir aiškinti, o perkančiajai organizacijai realiai patikrinti, ar tiekėjų pasiūlymai šias atitinka (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. kovo 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-94/2013 ir joje nurodyta kasacinio teismo bei Teisingumo Teismo praktika). Viešojo pirkimo sąlygų aiškumas svarbus ir ginčus sprendžiantiems teismams, kad šie galėtų efektyviai patikrinti, ar perkančioji organizacija tinkamai įvertino pasiūlymus (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. vasario 6 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e3K-3-39-690/2015).

8235.

83Taip pat kasacinio teismo pažymėta, kad tais atvejais, kai pagal perkančiosios organizacijos parengtas pirkimo sąlygas sprendžiant dėl tiekėjų pasiūlymų ekonominio naudingumo vertinamas ne konkretus matmuo (pvz., fizikinis dydis), tačiau prašoma pateikti nurodyto kriterijaus aprašymą, perkančiajai organizacijai kyla pareiga kuo tiksliau ir detaliau aprašyti vertinimo kriterijus, kuriais remiantis bus skiriami konkretūs pasiūlymo ekonominio naudingumo balai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. gegužės 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-178-378/2018).

8436.

85Taigi perkančiajai organizacijai suteikta teisė nustatyti ir apibrėžti pirkimo objektą apibūdinančius reikalavimus, kurie, perkančiosios organizacijos vertinimu, yra būtini siekiant užtikrinti sėkmingą pirkimo sutarties įvykdymą. Tuo pačiu jai paliekama teisė nuspręsti, kokius reikalavimus nustatyti pirkimo dokumentuose, tačiau tai ji turi daryti nepažeisdama VPĮ 17 straipsnio 1 dalyje nustatytų lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų. Visiško lygiateisiškumo arba konkurencijos ribojimo objektyviai negalima išvengti, nes bet koks kvalifikacijos reikalavimas tam tikra dalimi riboja konkurenciją ir visada atsiras tiekėjų, kurie neatitiks vieno ar kito reikalavimo.

8637.

87Teismas, įvertinęs ieškovės reikalavimo pagrindu nurodytas aplinkybes, šalių paruošiamuosiuose dokumentuose nurodytus argumentus, šių išaiškinimų kontekste (28 -36 punktai) iš esmės pritaria ieškovės argumentams ir sprendžia, kad atsakovės nustatyto ekonominio naudingumo Kriterijaus T2 vertinimo aprašymas yra suformuluotas nekonkrečiai, abstrakčiai, dviprasmiškai, aiškiai neapibrėžiant, kaip bus vertinama atitiktis nustatytiems kriterijams. Iš Pirkimo sąlygose nurodytų tokių formuluočių, kaip „tiekėjas turi pagrįsti kiekvienos priemonės reikalingumą atliekamų darbų kontekste“, „nurodyti kokiomis realiomis priemonėmis ir ištekliais bus pasiekiama kiekviena priemonė“, „tiekėjas privalo nurodyti konkrečią priemonę, kuri bus naudojama, pagrįsti kiekvienos priemonės reikalingumą atliekamų darbų kontekste, nurodyti kokiais realiais ištekliais bus pasiekiama kiekviena priemonė“, „už kiekvieną pagrįstą ir pritaikytą pirkimo objektui“ tam tikrą priemonę bus skiriama po 1 balą, darytina išvada, kad perkančioji organizacija ir tiekėjas gali skirtingai suprasti, kada priemonių reikalingumas jau bus pagrįstas, kokios priemonės ir ištekliai bus realūs ir kartu kada konkreti priemonė bus laikoma pagrįsta ir pritaikyta pirkimo objektui, kad būtų galimybė perkančiajai organizacijai skirti, o tiekėjui gauti vertinimo balą. Be to, teismo vertinimu, toks atsakovės nustatyto ekonominio naudingumo Kriterijaus T2 vertinimo aprašymas trukdo objektyviai patikrinti tiekėjo pateiktų priemonių, išteklių pagrįstumą.

8838.

89Esant nurodytai situacijai (37 punktas), teismo vertinimu, yra pagrindas pripažinti, jog tik nuo vertintojo ir jo subjektyvaus vertinimo priklauso, kiek balų pagal Kriterijaus T2 subkriterijus galima bus skirti. Nurodytos aplinkybės suponuoja išvadą, kad ekonominio naudingumo Kriterijaus T2 aiškinimas kelia pagrindą abejoti šio kriterijaus nuostatų turinio aiškumu, tikslumu, nedviprasmiškumu.

9039.

91Teismas, atsižvelgdamas į esamą teisinį reglamentavimą, kasacinio teismo ir Teisingumo Teismo formuojamą teismų praktiką, ieškovės, atsakovo argumentus, įvertinęs ginčijamo ekonominio naudingumo vertinimo Kriterijaus T2 teisėtumą (Pirkimo sąlygų 91 punktas), daro išvadą, kad šis kriterijus nėra pakankamai tikslus ir aiškus, nesudaro galimybės pasiūlymus vertinti objektyvai, kas turi tiesioginę neigiamą įtaką objektyviam ir skaidriam tiekėjų pasiūlymų įvertinimui. Tokiu būdu pažeidžiamas tiekėjų lygiateisiškumo principas, nes ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijai negarantuoja viešojo pirkimo procedūrų skaidrumo ir objektyvumo (VPĮ 17 straipsnio 1 dalis).

92Dėl bylos baigties

9340.

94Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad teismui konstatavus perkančiosios organizacijos veiksmų neteisėtumą, neteisėtų pirkimo sąlygų nustatymą, būtina pasisakyti dėl tokių veiksmų padarinių. Kasacinio teismo atskirai pasisakyta, kad kai teismas dėl pareikšto reikalavimo ar savo iniciatyva atitinkamą pirkimo sąlygą bet kokiu VPĮ normų ar kitų teisės nuostatų pagrindu pripažįsta neteisėta, jis privalo tokį pirkimą nutraukti nepriklausomai nuo pareikšto reikalavimo, nes pirkimo procedūros negali būti toliau vykdomos pagal neteisėtomis pripažintas pirkimo sąlygas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gegužės 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-249/2011). Todėl, ieškinį patenkinus ir pripažinus, jog viešojo pirkimo nustatytas ekonominio naudingumo Kriterijus T2 yra neteisėtas ir nepagrįstas, pirkimo procedūros negali būti tęsiamos toliau, todėl nutrauktinos.

95Dėl bylinėjimosi išlaidų, laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

96Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalies nuostatomis bylinėjimosi išlaidos atlyginamos šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jas priteisiant iš antrosios šalies. Nagrinėjamu atveju, patenkinus ieškovės ieškinį, jos patirtos bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš atsakovės, tai yra, 788 EUR žyminio mokesčio, įrodymų apie kitas turėtas bylinėjimosi išlaidas nėra. Paliekamos galioti iki sprendimo įsiteisėjimo 2018 m. spalio 12 d. nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės (CPK 150 straipsnis).

97Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 258–259 straipsniais, 269–270 straipsniais, teismas

Nutarė

98tenkinti ieškinį visiškai.

99Pripažinti, kad viešojo pirkimo atviro konkurso „Šilutės miesto daugiafunkcinio sporto komplekso rekonstravimo darbai“, pirkimo Nr. 400108, ekonominio naudingumo vertinimo Kriterijus T2 yra neteisėtas, ir jį panaikinti.

100Nutraukti viešojo pirkimo atvirą konkursą „Šilutės miesto daugiafunkcinio sporto komplekso rekonstravimo darbai“, pirkimo Nr. 400108.

101Priteisti iš atsakovės Šilutės rajono savivaldybės administracijos ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Gensera“ 788 EUR bylinėjimosi išlaidų.

102Palikti galioti iki sprendimo įsiteisėjimo 2018 m. spalio 12 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones.

103Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Erinija... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovė kreipėsi į teismą prašydama panaikinti ekonominio naudingumo... 7. 2.... 8. Ieškinio pagrindu nurodė aplinkybes, jog atsakovė 2018 m. rugsėjo 14 d.... 9. 3.... 10. Atsakovė 2018 m. spalio 1 d. pateikė atsakymą į ieškovės pretenziją, juo... 11. 4.... 12. Ieškovė teigia, kad pagal Kriterijaus T2 subkriterijų „Statybvietėje... 13. 5.... 14. Ieškovė teigia, kad pagal Kriterijaus T2 subkriterijų A5 „Elektros... 15. 6.... 16. Atsiliepimu į ieškovės ieškinį atsakovė Šilutės rajono savivaldybės... 17. 7.... 18. Atsakovė teigia, kad vykdo viešąjį pirkimą „Šilutės miesto... 19. 8.... 20. Teigia, kad atsižvelgdama į šias aplinkybes perkančioji organizacija... 21. 9.... 22. Atsakovė nurodo, kad nustatytas ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus... 23. 10.... 24. Teigia, kad Konkurso sąlygose yra pateiktas aprašymas, kaip bus vertinamas... 25. 11.... 26. Atsakovė teigia, kad ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus „Aplinkos... 27. 12.... 28. Dublike į atsakovės atsiliepimą į ieškinį ieškovė prašo teismo... 29. 13.... 30. Ieškovė teigia, kad atsakovė nei sprendime dėl pretenzijos atmetimo, nei... 31. 14.... 32. Ieškovė teigia, kad perkančioji organizacija, nusprendusi vykdyti... 33. 15.... 34. Ieškovė teigia, kad atsakovė remiasi VPI 55 straipsnio 1 dalies 1 punkto (a)... 35. 16.... 36. Tripliku atsakovė prašo nutraukti nagrinėjamą bylą, kadangi tinkamai... 37. 17.... 38. Atsakovė teigia, kad Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau... 39. 18.... 40. Atsakovė teigia, kad ieškovė dublike nurodo, kad konkurso sąlygos,... 41. 19.... 42. Atsakovė teigia, kad ieškovės dublike nurodomi teiginiai apie tai, kad gali... 43. Teismas k o n s t a t a u o j a :... 44. 20.... 45. Byloje nustatyta, jog atsakovė 2018 m. rugsėjo 14 d. paskelbė viešojo... 46. 21.... 47. Ieškovė ginčija Pirkimo sąlygų 91 punkte nustatytas sąlygas, kad trečiu... 48. gyvūnijos ir augalijos apsauga (Al): tiekėjas privalo nurodyti, kokių... 49. kenksmingų atliekų ir pavojingų cheminių medžiagų nuotėkio, galinčio... 50. 3) <...>... 51. 4) statybvietėje susidarančio skleidžiamo triukšmo mažinimas (A4):... 52. 5)... 53. elektros energijos ir vandens naudojimo mažinimas (A5): tiekėjas privalo... 54. Dėl pasinaudojimo ikiteismine ginčo sprendimo tvarka.... 55. 22.... 56. Tarp byloje dalyvaujančių asmenų iškilo ginčas dėl VPĮ nustatytos... 57. 23.... 58. VPĮ įtvirtina privalomą ikiteisminę stadiją (VPĮ 93 straipsnio 3 dalis).... 59. 24.... 60. Kasacinis teismas savo praktikoje nurodo, kad, sprendžiant tiekėjo ir... 61. 25.... 62. Formuojama teismų praktika, kad tiekėjams taikomas ribojimas ginčyti pirkimo... 63. 26.... 64. Teismas nesutinka su atsakovės argumentais dėl ieškovės netinkamo... 65. Dėl pirkimo sąlygų teisėtumo.... 66. 27.... 67. Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl to, kaip turėtų būti aprašomas... 68. 28.... 69. VPĮ 47 straipsnyje įtvirtinta, kad perkančioji organizacija privalo... 70. 29.... 71. Perkančiosios organizacijos, vertindamos tiekėjų pasiūlymus, pripažintus... 72. 30.... 73. VPĮ 45 straipsnis numato, kad perkančioji organizacija, vertindama... 74. 31.... 75. Taikydamos ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo atrankos kriterijų,... 76. 32.... 77. Tiekėjų kvalifikacijos nustatymą šioje byloje reglamentuoja ir Viešųjų... 78. 33.... 79. Remiantis VPĮ 17 straipsnio 1, 2 dalimis, perkančiajai organizacijai... 80. 34.... 81. Kasacinis teismas nuosekliai formuoja praktiką dėl perkančiosios... 82. 35.... 83. Taip pat kasacinio teismo pažymėta, kad tais atvejais, kai pagal... 84. 36.... 85. Taigi perkančiajai organizacijai suteikta teisė nustatyti ir apibrėžti... 86. 37.... 87. Teismas, įvertinęs ieškovės reikalavimo pagrindu nurodytas aplinkybes,... 88. 38.... 89. Esant nurodytai situacijai (37 punktas), teismo vertinimu, yra pagrindas... 90. 39.... 91. Teismas, atsižvelgdamas į esamą teisinį reglamentavimą, kasacinio teismo... 92. Dėl bylos baigties... 93. 40.... 94. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad teismui konstatavus perkančiosios... 95. Dėl bylinėjimosi išlaidų, laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.... 96. Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalies nuostatomis bylinėjimosi išlaidos... 97. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 258–259... 98. tenkinti ieškinį visiškai.... 99. Pripažinti, kad viešojo pirkimo atviro konkurso „Šilutės miesto... 100. Nutraukti viešojo pirkimo atvirą konkursą „Šilutės miesto... 101. Priteisti iš atsakovės Šilutės rajono savivaldybės administracijos... 102. Palikti galioti iki sprendimo įsiteisėjimo 2018 m. spalio 12 d. nutartimi... 103. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui,...