Byla eI-5072-968/2017
Dėl sprendimų panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Rytis Krasauskas, sekretoriaujant Astai Statkevičienei, dalyvaujant pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Bankrotas LT“ atstovui J. G. (J. G.), atsakovės Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atstovui P. J.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Bankrotas LT“ skundą atsakovei Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos dėl sprendimų panaikinimo.

3Teismas

Nustatė

41. Pareiškėja UAB „Bankrotas LT“ (toliau – ir Bankroto administratorius) kreipėsi į teismą su skundu (elektroninės bylos Nr. eI-5072-968/2017 (toliau – e. byla) 1 t., b. l. 1–4), prašydama panaikinti Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Tarnyba) direktoriaus 2017-06-28 įsakymą Nr. 4V-113 (toliau – Įsakymas) ir Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos (toliau – Komisija) 2017-08-03 sprendimą Nr. 3R-229(AG-180/05-2017) (toliau – Komisijos sprendimas).

52. Pareiškėja nurodo, kad Komisijos sprendime konstatuota, jog teismo procesiniais sprendimais pareiškėjos ir UAB „Olfema“ 2016-11-04 Nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo be varžytynių sutarties Nr. 2016/11/04 sudarymo metu, buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės, kuriomis buvo uždrausta vykdyti bet kurio ŽŪB „Aves ūkis“ (toliau – ir Bendrovė) turto ir turtinių teisių realizavimą ir/ar bet kokį šio turto ir turtinių teisių apsunkinimą. Komisija sprendė, kad Tarnyba pagrįstai pripažino, jog pareiškėja pažeidė Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 11 straipsnio 5 dalies 14, 20 punktus, Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016-07-13 įsakymu Nr. 1K-286 patvirtinto Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso (toliau – Elgesio kodeksas) 6.3 ir 7.1 punktus, ir skyrė nuobaudą – viešą įspėjimą. Komisijos sprendime konstatuotos aplinkybės neatitinka tikrovės. Bankroto administratoriaus įvykdytas 2016-11-04 turto realizavimo sandoris buvo sudarytas anksčiau nei buvo nutrauktas bankrutuojančio Bendrovės bankroto procesas (2016-11-08), todėl pareiškėja turėjo teisę vykdyti bankrutavusios įmonės turto realizavimo sandorį. Pareiškėja, būdama ŽŪB „Aves ūkis“ bankroto administratoriumi, turėjo ne tik teisę, bet ir ĮBĮ nustatytą pareigą vykdyti turto realizavimą, kadangi tokį sprendimą buvo priėmęs Bendrovės kreditorių susirinkimas. Turtas buvo realizuotas griežtai laikantis turto realizavimo procesą reglamentuojančiu teisės aktų reikalavimų. Turto areštas ir kiti apribojimai BŽŪB „Aves ūkis“ turto atžvilgiu buvo panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2016-06-01 nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-466-278/2016, kuri įsiteisėjo 2016-06-10. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 18 straipsnio nuostatas įsiteisėjęs teismo sprendimas, nutartis, įsakymas ar nutarimas yra privalomi valstybės ar savivaldybių institucijoms, tarnautojams ar pareigūnams, fiziniams bei juridiniams asmenims ir turi būti vykdomi visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Bankroto administratoriaus įvykdyto 2016-11-04 turto pardavimo sandoris šiuo metu yra teisminio ginčo objektas. Panevėžio apygardos teismas 2017-03-21 priėmė sprendimą civilinėje byloje Nr. e2-286-425/2017, kuriuo ginčo sandoris buvo pripažintas neteisėtu. Tačiau minėtas teismo sprendimas yra apskųstas apeliacine tvarka, tad jis nėra įsiteisėjęs. Kol Panevėžio apygardos teismo 2017-03-21 sprendimas nėra įsiteisėjęs, nėra pagrindo spręsti, ar Bankroto administratoriaus 2016-11-04 įvykdytas turto pardavimo sandoris vykdant Bendrovės 2016-10-04 kreditorių susirinkimo nutarimą yra neteisėtas. Tarnybos vadovui pritaikius nuobaudą pareiškėjai, gali susidaryti situacija kuomet administratorius bus nubaustas visiškai nepagrįstai, t. y. remiantis teismo sprendimu, kuris vėliau gali būti pripažintas neteisėtu ir panaikintas. Atsakovės ir Komisijos praktika laikytina ydinga ir galinti visiškai be reikalo (skubotai ir nepagrįstai) pažeisti bankroto administratoriaus teises ir interesus, nes ginčas dėl administratoriaus atlikto sandorio yra nagrinėjamas teisme, o nuobauda jam jau yra pritaikyta ir paskelbta viešai. Komisijos posėdyje dalyvavęs atsakovės atstovas teigė, kad pareiškėjai skirtos nuobaudos parinkimui turėjo įtakos aplinkybė, kad ankstesniu Tarnybos direktoriaus įsakymu Bankroto administratoriui paskirta nuobauda, kurios galiojimas nėra išnykęs. Šis įsakymas yra apskųstas administraciniam teismui, galutinis įsiteisėjęs sprendimas dėl Tarnybos direktoriaus 2016-11-16 įsakymo Nr.V4-118 (toliau – 2016-11-16 Įsakymas) kol kas nėra priimtas (žr. administracinės bylos Nr. eI-1665-790/2017 ir administracinės bylos Nr. eA-3523-502/2017 duomenis). Nepabaigus ginčo dėl ankstesnės nuobaudos paskyrimo nagrinėjimo, Tarnyba skirdama naują nuobaudą neturėtų atsižvelgti į pareiškėjai skirtą nuobaudą, kurios pagrįstumas yra ginčijamas.

6Teismo posėdyje pareiškėjos atstovas palaikė skunde išdėstytus argumentus, prašė skundą tenkinti.

73. Atsakovė atsiliepime (e. bylos 1 t., b. l. 25–29) su pareiškėjos skundu nesutinka, prašo jį atmesti. Tarnyba išdėsto ŽŪB „Aves ūkis“ bankroto inicijavimo ir administravimo aplinkybes. Nurodo, kad pareiškėjos teiginys, jog turto realizavimo sandoris buvo sudarytas anksčiau, nei buvo nutrauktas (panaikintas) Bendrovės bankroto procesas, yra teisiškai nereikšmingas. Patikrinimo metu nustatyta, kad turtas buvo realizuotas galiojant Kauno apygardos teismo 2016-06-13, 2016-06-30, 2016-07-11 nutartims ir Lietuvos apeliacinio teismo 2016-09-22 nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-1562-823/2016 taikytoms įvairioms laikinosioms apsaugos priemonėms. Pareiškėjos argumentas, kad ji turėjo ne tik teisę, bet ir pareigą vykdyti turto realizavimą, kadangi tokį sprendimą buvo priėmęs Bendrovės kreditorių susirinkimas ir šis sprendimas niekada nebuvo ginčijimas, yra nepagrįstas. Elgesio kodekso 6 punkte įtvirtintas profesinės kompetencijos principas, be kita ko, reiškia, kad bankroto administratorius privalo veikti profesionaliai, konsultuoti bankroto ir restruktūrizavimo procesų dalyvius dėl proceso teisinio reguliavimo ir siekti, kad kreditorių susirinkimas priimtų teisėtus sprendimus. Patikrinimo metu nustatytos faktinės aplinkybės leidžia teigti, kad pareiškėja profesinės kompetencijos principo Bendrovės bankroto procese nesilaikė. Pareiškėjos argumentas, kad patikrinimo metu buvo neatsižvelgta į tai, jog visi Bendrovės turto areštai ir kiti apribojimai buvo panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2016-06-01 nutartimi, kurios niekas neskundė, todėl ji yra įsiteisėjusi, yra teisiškai nereikšmingas. Pareiškėjos nurodyta Panevėžio apygardos teismo nutartis neturėjo ir negalėjo turėti jokios įtakos Kauno apygardos teismo 2016-06-13, 2016-06-30, 2016-07-11 nutartimis ir Lietuvos apeliacinio teismo 2016-09-22 nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-1562-823/2016 taikytoms įvairioms laikinosioms apsaugos priemonėms. Atkreiptinas dėmesys, kad Panevėžio apygardos teismo 2016-06-01 nutartimi panaikinti Bendrovei priklausančiam turtui iki 2016-01-18 taikyti areštai ir apribojimai, o pareiškėjai pardavinėjant Bendrovės turtą, buvo priimti ir įsiteisėję kiti teismų sprendimai dėl atitinkamų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Pareiškėjos argumentas, kad skundžiamas Tarnybos Sprendimas yra pagrįstas Panevėžio apygardos teismo 2017-03-21 sprendimu, kuris yra apskųstas apeliacine tvarka, todėl yra neįsiteisėjęs ir gali būti panaikintas apeliacinės instancijos teisme, yra teisiškai nereikšmingas, nes skundžiamas įsakymas buvo priimtas atsižvelgiant į 2017-06-27 patikrinimo išvadą Nr. D4-829 „Dėl bankroto administratoriaus „Bankrotas LT“, UAB veiksmų, administruojant BŽŪB „Aves ūkis“ (toliau – Išvada) turinį ir Tarnyboje 2017-06-26 gautas pareiškėjos 2017-06-26 rašytines pastabas dėl išvados projekto. Pareiškėjos elgesys, vykdžius 2016-10-04 kreditorių susirinkimo nutarimą 7-uoju darbotvarkės klausimu ir pardavinėjus bei pardavus Bendrovei priklausančius žemės sklypus, kai teismai buvo pritaikę laikinąsias apsaugos priemones, draudusias šio ir kito Bendrovės turto realizavimo veiksmus, kai buvo priimtas teismo sprendimas (nors ir neįsiteisėjęs), kuriuo teismas pripažino Bendrovės bankroto procesą ne teismo tvarka neteisėtu, neatitiko profesinės kompetencijos principo reikalavimo veikti profesionaliai, teisingumo principo reikalavimo priimti teisėtus ir pagrįstus sprendimus bei įstatyminio reikalavimo ginti visų kreditorių, taip pat bankrutuojančios įmonės teises ir interesus, dėl ko buvo konstatuoti Elgesio kodekso 6.3, 7.1 papunkčių bei ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 14 punkto pažeidimai. Pareiškėjos nurodyto ankstesnio Tarnybos direktoriaus 2016-11-16 Įsakymo ginčijimas teismine tvarka nereikšmingas, nes administracinėje byloje ginčas yra kilęs tik dėl to, kad, skundą Tarnybai pateikusių asmenų nuomone, Tarnyba pareiškėjai pritaikė per švelnią nuobaudą, tuo tarpu pati pareiškėja su nuobauda sutiko ir jos neginčijo.

8Teismo posėdyje atsakovės atstovas atsiliepime išdėstytais motyvais prašė skundą atmesti.

94. Prie nagrinėjamos administracinės bylos prijungta Komisijos bylos Nr. AG-180/05-2017 (toliau – Komisijos byla) medžiaga.

10Teismas

konstatuoja:

115. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl Tarnybos direktoriaus 2017-06-28 Įsakymo, kuriuo pareiškėjai, kaip Bankroto administratoriui, skirta drausminė nuobauda – viešas įspėjimas, ir Komisijos sprendimo, kuriuo atmestas pareiškėjos skundas dėl Įsakymo panaikinimo, teisėtumo ir pagrįstumo.

126. Rašytiniais bylos įrodymais nustatyta, kad:

136.1. Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Panevėžio apygardos valdybos nusikalstamų veikų tyrimo skyrius (toliau – FNTT) 2017-03-09 raštu Nr. 25/14-1-19-3935 (Komisijos byla, b. l. 71–73) (toliau – FNTT raštas) informavo Tarnybą, apie tai, kad 2016-01-18 buvo sušauktas ŽŪB „Aves ūkis“ kreditorių susirinkimas, kuris nusprendė pradėti Bendrovės bankroto procedūrą ne teismo tvarka, bankroto administratoriumi paskiriant pareiškėją, kad Bendrovės kreditorių susirinkime, vykusiame 2016-10-04, nutarta pardavinėti laisvu pardavimu Bendrovės nekilnojamąjį turtą, Nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo be varžytinių 2016-11-04 sutartimi Bendrovės nekilnojamasis turtas buvo parduotas UAB „Olfema“, nors Kauno apygardos teismas 2016-06-13 nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-2143-173/2016, be kita ko, uždraudė vykdyti Bendrovės turto, įkeisto bakui, turto pardavimo iš varžytinių procedūras, o 2016-11-18 Lietuvos apeliacinis teismas priėmė nutartį, kuria paliko galioti Kauno apygardos teismo 2016-07-14 nutartį dėl Bendrovės kreditorių 2016-01-18 susirinkimo panaikinimo. FNTT rašte Tarnyba buvo paprašyta atlikti pareiškėjos ir jos darbuotojų patikrinimą ir įvertinti, ar, vykdydami Bendrovės bankroto procedūrą, jie laikėsi įmonių bankrotą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų. Panevėžio apygardos teismas 2017-03-21 atskirąja nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-286-425/2017 (Komisijos byla, b. l. 75–77) (toliau – Atskiroji nutartis) nutarė informuoti Tarnybą apie pareiškėjos padarytus įstatymų bei profesinės veiklos pažeidimus, vykdant ŽŪB „Aves ūkis“ bankroto ne teismo tvarka procesą. Tarnyba 2017-03-30 raštu Nr. (10.4)D2-979 informavo Bankroto administratorių, kad nusprendė atlikti neplaninį jo veiklos patikrinimą ir pateikti išsamų paaiškinimą dėl FNTT rašte ir Panevėžio apygardos teismo Atskirojoje nutartyje nurodytų aplinkybių (Komisijos byla, b. l. 70).

146.2. Pareiškėja 2017-04-05 elektroniniu laišku pateikė rašytinius paaiškinimus Tarnybai (Komisijos byla, b. l. 40–69).

156.3. Tarnyba 2017-06-27 parengė išvadą Nr. D4-829 „Dėl bankroto administratoriaus „Bankrotas LT, UAB veiksmų, administruojant BŽŪB „Aves ūkis“ (Išvada) (Komisijos byla, b. l. 27–32). Išvadoje Tarnyba nurodė neplaninio Bankroto administratoriaus veiklos patikrinimo pagrindą ir nustatytas aplinkybes, susijusias su BŽŪB „Aves ūkis“ bankroto ne teismo tvarka procedūra ir dėl jos kilusiais teisminiais ginčais. Taip pat neplaninio Bankroto administratoriaus veiklos patikrinimo metu Tarnyba nustatė, kad pareiškėja, vykdė Bendrovės kreditorių susirinkimo, įvykusio 2016-10-04, nutarimą ir pardavinėjo bei pardavė Bendrovei priklausančius žemės sklypus, atsižvelgiant į aplinkybes, kad teismai buvo pritaikę laikinąsias apsaugos priemones, draudusias šio ir kito Bendrovės turto realizavimo veiksmus, bei apskritai, sustabdžiusias kreditorių susirinkimo nutarimų vykdymą, buvo priimtas teismo sprendimas (nors ir neįsiteisėjęs), kuriuo Bendrovės bankroto procesas ne teismo tvarka pripažintas neteisėtu. Tarnyba, įvertinusi pareiškėjos pateiktas pastabas dėl Išvados projekto, nurodė, kad patikrinimo metu nebuvo vertinamas jokių sandorių teisėtumas, o tik įvertintas pareiškėjos elgesys Tarnybos nustatytų aplinkybių kontekste. Išvadoje konstatuota, kad pareiškėjos nurodyta Panevėžio apygardos teismo 2016-06-01 nutartimi buvo panaikinti Bendrovei iki 2016-01-18 taikyti areštai ir apribojimai, o Bankroto administratoriui pardavinėjant atitinkamą Bendrovės turtą, buvo priimti ir įsiteisėję kiti teismų sprendimai dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, ir kad šiais veiksmais pareiškėja pažeidė Etikos kodekso 6.3 ir 7.1 papunkčius, ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 14 ir 20 punktus, Tarnyba pasiūlė pareiškėjai skirti ĮBĮ 117 straipsnio 1 dalies 2 punkte numatytą nuobaudą – viešą įspėjimą.

166.4. Tarnyba 2017-06-28 priėmė ginčijamą Įsakymą, kuriuo pareiškėjai už Etikos kodekso 6.3 ir 7.1 papunkčių, ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 14 ir 20 punktų pažeidimą skyrė nuobaudą – viešą įspėjimą (Komisijos byla, b. l. 26). Pareiškėjas šį Įsakymą apskundė Komisijai (Komisijos byla, b. l. 1–3), tačiau Komisija 2017-08-03 sprendimu (Komisijos byla, b. l. 149–151) pareiškėjo skundą atmetė.

177. Pareiškėja nesutinka su Įsakymu ir Komisijos sprendimu, o nesutikimą iš esmės motyvuoja tuo, kad: 1) Panevėžio apygardos teismas 2016-06-01 nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-466-278/2016 panaikino visus Bendrovės turtui taikytus apribojimus ir areštą, ši nutartis yra įsiteisėjusi; 2) Bendrovės kreditorių susirinkimo, vykusio 2016-10-04, teisėtumas ir jo priimti nutarimai nebuvo ginčijami, todėl buvo privalomi Bankroto administratoriui. Šioje byloje nėra ginčo dėl pareiškėjos atžvilgiu atlikto neplaninio patikrinimo ir jo rezultatų įforminimo procedūrų, todėl dėl jų teismas plačiau nepasisakys.

188. Tarnybai, kaip viešojo administravimo subjektui, vykdant bankroto administratorių veiklos priežiūrą priimtiems sprendimams taikomi Lietuvos Respublikos viešojo administravimo 8 straipsnyje keliami teisėtumo, pagrįstumo ir motyvuotumo reikalavimai. Įsakymo įžanginėje dalyje nurodyta, kad jis priimtas, be kita ko, susipažinus su Išvada. Administracinio sprendimo priėmimo motyvai gali būti nurodomi ne tik administraciniame akte (šiuo atveju Įsakyme), bet ir prie jo pridėtuose dokumentuose (pvz., Išvadoje). Atsižvelgiant į tai, kad Tarnybos nustatytas pažeidimas bei jo įvertinimas yra išsamiai išdėstyti Išvadoje, nagrinėjamu atveju Išvada laikytina neatskiriama Įsakymo dalimi.

199. Ginčui taikytinas teisinis reguliavimas nustatytas ĮBĮ, kurio 2 straipsnio 1 dalyje bankrotas apibrėžiamas kaip teisės aktų nustatyta tvarka pripažinta įmonės nemokumo būsena, kai siekiama šios būsenos pabaigos iš įmonės turto tenkinant kreditorių reikalavimus ir užtikrinant kreditorių ir įmonės interesų pusiausvyrą. ĮBĮ 11 straipsnyje, be kita ko, apibrėžiamos Bankroto administratoriaus teisės, pareigos, funkcijos, atsakomybės principai. Šio straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad: administratorius šio įstatymo nustatyta tvarka valdo, naudoja bankrutuojančios įmonės turtą ir juo, taip pat bankuose esančiomis šios įmonės lėšomis, disponuoja (3 punktas); užtikrina bankrutuojančios įmonės turto apsaugą (4 punktas); gina visų kreditorių, taip pat bankrutuojančios įmonės teises ir interesus, organizuoja ir atlieka būtinus bankroto proceso darbus (14 punktas); vykdo kitus teismo ir (ar) kreditorių susirinkimo bei komiteto sprendimus (20 punktas). Atsižvelgiant į išdėstytas nuostatas, darytina išvada, kad administratorius savo veikloje privalo, be kita ko, pirmiausia vadovautis bankrutuojančios įmonės, jos kreditorių interesais ir besąlygiškai vykdyti teismo, kreditorių susirinkimo sprendimus.

2010. ĮBĮ 117 straipsnio, kuriame nustatyti administratoriaus atsakomybės pagrindai ir taikytinos poveikio priemonės, 1 dalyje nustatyta, kad už įmonių bankrotą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, teismo procesinių dokumentų (sprendimų, įsakymų, nutarčių ir nutarimų), kreditorių susirinkimo ir kreditorių komiteto nutarimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą arba kitus pažeidimus, nustatytus tikrinant administratoriaus veiklą, Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka administratoriui gali būti paskirta nuobauda; šio įstatymo 11 straipsnio 12 dalyje nurodyta Vyriausybės įgaliota institucija skiria šias nuobaudas: 1) įspėjimą, 2) viešą įspėjimą, kuris ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos skelbiamas šio įstatymo 11 straipsnio 12 dalyje nurodytos Vyriausybės įgaliotos institucijos interneto svetainėje.

2111. Bankroto administratorių profesinei veiklai keliamus reikalavimus detalizuoja Elgesio kodeksas (redakcija, galiojusi iki 2017-09-15), kurio 5 punkte įtvirtinti administratoriaus profesinės etikos principai, įskaitant profesinės kompetencijos ir teisingumo principus (5.1, 5.2 punktai). Elgesio kodekso 6.3 punkte nustatyta, kad laikydamasis profesinės kompetencijos principo administratorius turi veikti profesionaliai, konsultuoti bankroto ir restruktūrizavimo procesų dalyvius dėl proceso teisinio reguliavimo ir siekti, kad kreditorių susirinkimas priimtų teisėtus sprendimus. Elgesio kodekso 7.1 punkte nustatyta, kad laikydamasis teisingumo principo administratorius turi priimti teisėtus ir pagrįstus sprendimus, veikti atsižvelgdamas į viešąjį interesą.

2212. Pareiškėja nesutinka su Tarnybos atlikto neplaninio patikrinimo metu nustatytų aplinkybių vertinimu, pareiškėjos veiksmų teisiniu kvalifikavimu ir teigia, kad galiojo teismo procesinis dokumentas, kuriuo buvo panaikinti bankrutuojančios Bendrovės turto bet kokie suvaržymai, o kreditorių susirinkimo sprendimus bankroto administratorius įpareigotas vykdyti ĮBĮ nuostatų pagrindu. Teismas su minėtais pareiškėjos argumentais nesutinka.

2313. Teismui susipažinus su pareiškėjos veiklos patikrinimo medžiaga, Tarnybos gauta ir surinkta informacija (Komisijos byla, b. l. 25–105), taip pat remiantis Lietuvos teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenimis susipažinus su FNTT rašte, Atskirojoje nutartyje nurodytomis ir Tarnybos patikrintomis aplinkybėmis, konstatuotina, kad Tarnyba surinko pakankamai duomenų, patvirtinančių, jog pareiškėja, vykdydama profesinę veiklą, pažeidė vieną iš pagrindinių kreditorių ir Bendrovės interesų pusiausvyros derinimo principą, tinkamai nevykdė IBĮ 11 straipsnio 5 dalyje nustatytų funkcijų ir nesilaikė Elgesio kodekse nurodytų profesinės veiklos principų.

2414. Remiantis Lietuvos teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenimis nustatyta, kad: iki Įsakymo priėmimo pareiškėjai BAB bankas „Snoras“ (civilinėje byloje Nr. e2-2143-173/2016) ir A. K.–Zade (civilinėje byloje Nr. e2-1888-555/2016) teikė skundus dėl 2016-01-18, 2016-05-16 ir 2016-05-30 ŽŪB „Aves ūkis“ kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo, reiškė teismui prašymus dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo; pareiškėja civilinėje byloje Nr. e2-2143-173/2016 BAB bankas „Snoras“, be kita ko, prašė Kauno apygardos teismo areštuoti ŽŪB „Aves ūkis“ priklausančius 9 žemės sklypus uždraudžiant areštuotą turtą parduoti, dovanoti, mainyti ar bet kokiu kitokiu būdu perleisti, įkeisti ar kitaip suvaržyti, apsunkinti areštuotą turtą bei iš jo kylančias teises; teismas 2016-07-11 nutartimi šį prašymą tenkino – iki įsiteisės teismo nutartis dėl BAB bankas „Snoras“ skundo dėl ŽŪB „Aves ūkis“ kreditorių 2016-05-30 susirinkimo nutarimo 10.1 darbotvarkės klausimu byloje areštuoti ŽŪB „Aves ūkis“ priklausantį nekilnojamąjį turtą (9 žemės sklypus), uždraudžiant areštuotą turtą parduoti, dovanoti, mainyti ar kitaip perleisti, įkeisti ar kitaip suvaržyti, apsunkinti areštuotą turtą bei iš jo kylančias teises. Taip pat nustatyta, kad Kauno apygardos teismas 2016-06-30 nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-1888-555/2016: uždraudė ŽŪB „Aves ūkis“ vykdyti bet kurio ŽŪB „Aves ūkis“ turto ir turtinių teisių realizavimą ir/ar bet kokį šio turto ir turtinių teisių apsunkinimą iki bus priimtas ir įsiteisės teismo sprendimas dėl ŽŪB „Aves ūkis“ kreditorių susirinkimo, vykusio 2016-01-18, nutarimų teisėtumo; uždraudė išregistruoti ŽŪB „Aves ūkis“ iš Juridinių asmenų registro; įrašė viešame registre įrašą dėl nuosavybės teisių į ŽŪB „Aves ūkis“ priklausantį nekilnojamąjį turtą perleidimo draudimo. Nustatyta ir tai, kad Lietuvos Apeliacinis teismas 2016-09-22 nutartimi civilinėje bylos Nr. e2-1665-823/2016 šią Kauno apygardos teismo 2016-06-30 nutartį paliko nepakeistą. Taip pat nustatyta, kad Kauno apygardos teismas 2016-07-14 sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-1888-555/2016 panaikino ŽŪB „Aves ūkis“ 2016-01-18 pirmojo kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 2 nutarimą pradėti ŽŪB „Aves ūkis“ bankroto procesą ne teismo tvarka ir kitus šiame susirinkime priimtus nutarimus, susijusius su minėtu klausimu, Lietuvos apeliacinis teismas 2016-11-08 nutartimi minėtas sprendimas paliktas nepakeistas. Įvertinus tai, kad pareiškėja dalyvavo teisminiuose procesuose, kurių metu nurodyti procesiniai sprendimai buvo priimti, darytina išvada, kad apie šiuos teismų procesinius sprendimus jai buvo žinoma.

2515. Teismo vertinimu, paminėti teismų procesiniai sprendimai vienareikšmiškai patvirtina, kad iki 2016-10-04 Bendrovės kreditorių susirinkimo, kuriame buvo sprendžiami Bendrovės turto realizavimo klausimai (e. bylos 1 t., b. l. 10–11), galiojo bent dvi Kauno apygardos teismo nutartys skirtingose civilinėse bylose, kuriose pareiškėja buvo proceso šalimi ir kuriose uždrausti bet kokie veiksmai, susiję su Bendrovės turto ir turtinių teisių realizavimu. Pareiškėjai buvo žinoma, kad teisme ginčijamas Bendrovės bankroto proceso ne teismo tvarka teisėtumas apskritai. Įsiteisėję teismo procesiniai sprendimai įpareigojo Bankroto administratorių neatlikti veiksmų ir nesudaryti jokių sandorių dėl BŽŪB „Aves ūkis“ turto pardavimo. Toks teismo nutarties privalomumo imperatyvas kyla iš CPK 18 straipsnio, kuriame nustatyta, kad įsiteisėjęs teismo sprendimas, nutartis, įsakymas ar nutarimas yra privalomi valstybės ar savivaldybių institucijoms, tarnautojams ar pareigūnams, fiziniams bei juridiniams asmenims ir turi būti vykdomi visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, ir Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 9 straipsnio, nustatančio, kad įsiteisėję Lietuvos Respublikos teismų sprendimai yra privalomi visoms valstybės valdžios institucijoms, pareigūnams ir tarnautojams, įmonėms, įstaigoms, organizacijoms, kitiems juridiniams bei fiziniams asmenims ir turi būti vykdomi visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Todėl pareiškėjos argumentai dėl galiojusių įsiteisėjusių teismo sprendimų (Panevėžio apygardos teismo 2016-06-01 nutartis (Komisijos byla, b. l. 67), kuriais buvo panaikinti Bendrovės turtui ir lėšoms taikyti suvaržymai ir areštas, atmestini kaip nepagrįsti, nes prieštarauja nustatytoms faktinėms aplinkybėms. Teismas kaip nepagrįstą ir prieštaraujantį šioje byloje nustatytoms faktinėms aplinkybėms atmeta pareiškėjos teiginį, kad nagrinėjamu atveju turtas buvo realizuotas griežtai laikantis turto realizavimo procesą reglamentuojančiu teisės aktų reikalavimų.

2616. Teismas kritiškai vertina pareiškėjos teiginį, kad Tarnyba neturėjo pagrindo spręsti, ar Bankroto administratoriaus 2016-11-04 įvykdytas turto pardavimo sandoris vykdant Bendrovės 2016-10-04 kreditorių susirinkimo nutarimą yra neteisėtas, kol Panevėžio apygardos teismo 2017-03-21 sprendimas nėra įsiteisėjęs. Ši pareiškėjos nurodyta aplinkybė nereiškia ir negali reikšti, kad Tarnyba, vykdydama jai suteiktus įgaliojimus, neturi teisės ir pareigos vertinti Bankroto administratoriaus įvykdytas veikas, jų atitikties ĮBĮ ir Elgesio kodekso nuostatoms aspektu ir spręsti dėl drausminės atsakomybės taikymo. Taip pat teismas nesutinka su pareiškėjos išsakyta nuomone dėl nagrinėjamu atveju Tarnybos ir Komisijos pritaikytos praktikos taikyti drausminę atsakomybę nelaukiant galutinio bendrosios kompetencijos teismo sprendimo, ydingumo.

2717. Pareiškėja teigia, kad jai paskirta nuobauda – viešas įspėjimas – parinkta atsižvelgiant į galiojančią Tarnybos direktoriaus 2016-11-16 įsakymu Nr. V4-118 paskirtą nuobaudą, nors pastarasis įsakymas yra ginčijamas teisme.

2818. Bankroto administratorių veiklos priežiūros taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016-07-05 įsakymu Nr. 1K-270, nustatyta, kad priežiūros institucijos vadovas, susipažinęs su išvados turiniu ir atsižvelgęs į pažeidimo pobūdį, jo mastą, žalos dydį ir pasikartojimą, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo išvados gavimo dienos priima sprendimą, be kita ko, skirti administratoriui išvadoje siūlomą nuobaudą ( 24 ir 24.1 punktas). Planinių ir neplaninių bankroto administratorių veiklos patikrinimų taisyklių, patvirtintų Tarnybos direktoriaus 2016-08-30 įsakymu Nr. V1-341, 29 punkte nurodyta, kad tikrintojas, atlikęs patikrinimą, parengia išvados projektą dėl patikrinimo rezultatų, kuriame, be kitų duomenų, nurodomas siūlymas dėl nuobaudos taikymo (netaikymo) (29.4 punktas). Šių taisyklių 31 punkte išvardintos bankroto administratoriaus atsakomybė sunkinančios aplinkybės - administratorius turi galiojančią nuobaudą, administratoriaus veikloje tokie patys ar panašūs pažeidimai jau buvo nustatyti ankstesnių patikrinimų metu, administratorius nebendradarbiauja patikrinimo metu, pažeidimas sukėlė (galėjo sukelti) neigiamų pasekmių asmenų turtiniams interesams (31.1–31.4 punktai). Iš minėto teisinio reglamentavimo matyti, kad Tarnybos direktoriaus įsakymu paskirta ir galiojanti ankstesnė nuobauda bankroto administratoriui gali būti pagrindu taikyti griežtesnę atsakomybę, t. y. skirti griežtesnę nuobaudą.

2919. Remiantis Lietuvos teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenimis nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismas 2017-02-07 išnagrinėjo administracinę bylą Nr. eI-1665-790/2017 pagal pareiškėjo Panevėžio rajono Ėriškių žemės ūkio bendrovės skundą atsakovei Tarnybai, trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Bankrotas LT“ dėl 2016-11-16 įsakymo Nr. V4-118 ,,Dėl nuobaudos bankroto administratoriui UAB ,,Bankrotas LT“ skyrimo“ panaikinimo ir 2017-02-07 priėmė sprendimą, kuriuo pareiškėjų skundą atmetė. Minėtame sprendime, be kita ko, buvo konstatuota, kad UAB ,,Bankrotas LT“, kurio teisėms ir pareigoms ginčijamas 2016-11-16 Įsakymas turi tiesioginę įtaką, šio įsakymo neskundė, su paskirta nuobauda sutiko. Poziciją, kad Bankroto administratorius sutinka su 2016-11-16 Įsakymu, patvirtina ir teismui patikti procesiniai paaiškinimai, kuriuose nurodoma, kad šis įsakymas yra pagrįstas ir teisėtas. Lietuvos vyriausiame administraciniame teisme yra priimtas pareiškėjos Panevėžio rajono Ėriškių žemės ūkio bendrovės apeliacinis skundas dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017-02-07 sprendimo, minėtas teismo sprendimas neįsiteisėjęs.

3020. Aptartų aplinkybių kontekste pažymėtina, kad ĮBĮ 117 straipsnio 3 dalyje nustatyta, jog administratoriui paskirta nuobauda galioja vienus metus, šio straipsnio 5 dalyje nustatyta sprendimo skirti nuobaudą apskundimo tvarka. Minėtose nuostatose nėra imperatyviai nurodyta, kad tokio pobūdžio Tarnybos direktoriaus sprendimo apskundimas savaime sustabdo šio individualaus akto ir jame nustatytų nurodymų galiojimą. Kita vertus, galima situacija, kai Tarnyba, skirdama nuobaudą bankroto administratoriui, atsižvelgia į anksčiau Tarnybos skirtą ir galiojančią nuobaudą už profesinės veiklos pažeidimus, nors dėl jos yra nagrinėjamas ginčas teisme pagal bankroto administratoriaus skundą. Tokiu atveju vertintina, ar Tarnyba atlikdama bankroto administratoriaus veiklos priežiūrą, nepažeidė Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtinto teisėtumo, gero administravimo principo. Atsižvelgiant į 2016-11-16 Įsakymo ginčijimo teismine tvarka iniciatorius, keliamo ginčo pobūdį, darytina išvada, kad Tarnyba galėjo atsižvelgti į aplinkybę, jog pareiškėja turėjo galiojančią nuobaudą už anksčiau nustatytus veiklos pažeidimus. Be to, pareiškėja skunde kitų argumentų dėl paskirtos nuobaudos proporcingumo nepateikia. Teismo vertinimu, Tarnybos direktorius skundžiamu Įsakymu paskirta pareiškėjai nuobauda nėra per griežta ar neproporcinga, parinkta kompetentingo subjekto, atsižvelgiant į teisės aktais nustatytų galimų skirti nuobaudų bankroto administratoriui rūšis, bankroto administratoriaus atsakomybei įtakos turinčias aplinkybes, padarytų įmonių bankroto procesą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimo pobūdį, jo galimą įtaką kitų asmenų teisėms ir interesams.

3121. Atsižvelgęs į išdėstytas aplinkybes bei teisinį reglamentavimą, teismas daro išvadą, kad Tarnyba teisingai įvertino bylos aplinkybes, tinkamai aiškino ir taikė įmonių bankrotą ir bankroto administratorių veiklą reglamentuojančius teisės aktus. Įsakymas yra teisėtas ir pagrįstas, todėl Tarnybos 2017-06-28 Įsakymo ir ikiteismine tvarka ginčą išnagrinėjusios Komisijos sprendimo naikinti nėra pagrindo. Atsižvelgiant į tai, pareiškėjos skundas atmestinas kaip nepagrįstas. Proceso dalyviai procesiniuose dokumentuose išdėstė daugiau argumentų, tačiau, teismo nuomone, jie nėra esminiai sprendžiant šią administracinę bylą ir niekaip nekeičia šiame sprendime padarytos išvados, todėl jų teismas nenagrinės. Šiame kontekste paminėtina, kad Europos Žmogaus Teisių Teismo (toliau – EŽTT) ir LVAT praktikoje ne kartą pažymėta, jog teismo pareiga pagrįsti priimtą spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (EŽTT 1994-04-19 sprendimas Van de Hurk prieš Olandiją; 1997-12-19 sprendimas Helle prieš Suomiją; LVAT administracinė byla Nr. A261-3555/2011).

32Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 88 straipsnio 1 punktu, 132, 133 straipsniais, teismas

Nutarė

33Pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Bankrotas LT“ skundą atmesti.

34Sprendimas apeliacine tvarka per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, skundą paduodant tiesiogiai Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Rytis... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę... 3. Teismas... 4. 1. Pareiškėja UAB „Bankrotas LT“ (toliau – ir Bankroto... 5. 2. Pareiškėja nurodo, kad Komisijos sprendime konstatuota, jog teismo... 6. Teismo posėdyje pareiškėjos atstovas palaikė skunde išdėstytus... 7. 3. Atsakovė atsiliepime (e. bylos 1 t., b. l. 25–29) su pareiškėjos skundu... 8. Teismo posėdyje atsakovės atstovas atsiliepime išdėstytais motyvais prašė... 9. 4. Prie nagrinėjamos administracinės bylos prijungta Komisijos bylos Nr.... 10. Teismas... 11. 5. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl Tarnybos direktoriaus 2017-06-28... 12. 6. Rašytiniais bylos įrodymais nustatyta, kad:... 13. 6.1. Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus... 14. 6.2. Pareiškėja 2017-04-05 elektroniniu laišku pateikė rašytinius... 15. 6.3. Tarnyba 2017-06-27 parengė išvadą Nr. D4-829 „Dėl bankroto... 16. 6.4. Tarnyba 2017-06-28 priėmė ginčijamą Įsakymą, kuriuo pareiškėjai... 17. 7. Pareiškėja nesutinka su Įsakymu ir Komisijos sprendimu, o nesutikimą iš... 18. 8. Tarnybai, kaip viešojo administravimo subjektui, vykdant bankroto... 19. 9. Ginčui taikytinas teisinis reguliavimas nustatytas ĮBĮ, kurio 2... 20. 10. ĮBĮ 117 straipsnio, kuriame nustatyti administratoriaus atsakomybės... 21. 11. Bankroto administratorių profesinei veiklai keliamus reikalavimus... 22. 12. Pareiškėja nesutinka su Tarnybos atlikto neplaninio patikrinimo metu... 23. 13. Teismui susipažinus su pareiškėjos veiklos patikrinimo medžiaga,... 24. 14. Remiantis Lietuvos teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenimis... 25. 15. Teismo vertinimu, paminėti teismų procesiniai sprendimai... 26. 16. Teismas kritiškai vertina pareiškėjos teiginį, kad Tarnyba neturėjo... 27. 17. Pareiškėja teigia, kad jai paskirta nuobauda – viešas įspėjimas –... 28. 18. Bankroto administratorių veiklos priežiūros taisyklėse, patvirtintose... 29. 19. Remiantis Lietuvos teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenimis... 30. 20. Aptartų aplinkybių kontekste pažymėtina, kad ĮBĮ 117 straipsnio 3... 31. 21. Atsižvelgęs į išdėstytas aplinkybes bei teisinį reglamentavimą,... 32. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 33. Pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Bankrotas LT“ skundą... 34. Sprendimas apeliacine tvarka per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo gali būti...