Byla e2-30197-235/2018
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Alfonsas Guobys rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Omega Invest OU ieškinį atsakovui A. Z. dėl skolos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3ieškovas Omega Invest OU kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo 2 894,46 Eur negrąžinto kredito, 1 628,65 Eur mokėjimo funkciją atliekančių palūkanų, 1 151,96 Eur delspinigių, 5 procentus dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškinys buvo priimtas 2018 m. rugpjūčio 9 d. teisėjo rezoliucija, ši diena laikoma bylos iškėlimo teisme diena (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 137 straipsnio 1 dalis).

5Atsakovui ieškinys su priedais ir teismo pranešimas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 123 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka – siunčiant deklaruotu gyvenamosios vietos adresu, ieškinio ir jo priedų kopijos bei pranešimas apie atsiliepimo į ieškinį pateikimo tvarką ir terminus buvo įteikti. Kadangi atsakovas nepateikė tinkamai įforminto atsiliepimo į pareikštą ieškinį per teismo nustatytą 14 dienų terminą, o ieškovas pareiškė prašymą priimti sprendimą už akių, yra visi CPK 142 straipsnio 4 dalyje, 285 straipsnyje numatyti pagrindai priimti sprendimą už akių.

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

8Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2014 m. sausio 3 d. atsakovas ir pradinis kreditorius „Swedbank“ AB bankas sudarė Lanksčių įmokų kredito kortelės sutartį Nr. 13-094867-RK, kurios pagrindu atsakovui buvo suteiktas 10 000,00 Lt kreditas. Atsakovui netinkamai vykdant prisiimtus sutartinius įsipareigojimus, „Swedbank“ AB bankas 2016 m. balandžio 19 d. vienašališkai nutraukė sudarytą sutartį su atsakovu. Atsakovas liko skolingas ieškovui 2 894,46 Eur negrąžinto kredito. Pagal 2015 m. spalio 29 d. Reikalavimo perleidimo sutartį Nr. ST-15-9466 ieškovas Omega Invest OU 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsigijo iš pradinio kreditoriaus reikalavimo teisę į atsakovą.

92015 m. spalio 29 d. Reikalavimo perleidimo sutartį Nr. ST-15-9466 ieškovas Omega Invest OU 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsigijo iš pradinio kreditoriaus reikalavimo teisę į atsakovą. Reikalavimo perleidimas (cesija) yra vienas iš asmenų pasikeitimo prievolėje būdų, kurio esmė ta, kad pradinis kreditorius (cedentas) perduoda kitam asmeniui (cesionarijui) turimą galiojantį reikalavimą sutarties arba įstatymo pagrindu. Perleidus reikalavimą pasikeičia kreditorius prievolėje, o pati prievolė išlieka nepakitusi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-469/2010). Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.101 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad kreditorius turi teisę be skolininko sutikimo perleisti visą reikalavimą ar jo dalį kitam asmeniui, jeigu tai neprieštarauja įstatymams ar sutarčiai arba jeigu reikalavimas nesusijęs su kreditoriaus asmeniu. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2011 m. kovo 14 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-105/2011 išaiškino, kad tuo atveju, jei skolininkas nėra įvykdęs reikalavimo pradiniam kreditoriui, cesijos būdu įgytas reikalavimas kartu su reikalavimo perleidimo sutartimi pareikštas teismo tvarka laikytinas tinkamu skolininko informavimu apie reikalavimo teisės perleidimą ir atitinka CK 6.109 straipsnio 7 dalies nuostatas.

10Pagal CK 6.881 straipsnio 1 dalį kreditavimo sutartimi bankas ar kita kredito įstaiga (kreditorius) įsipareigoja suteikti kredito gavėjui sutartyje nustatyto dydžio ir nustatytomis sąlygomis pinigines lėšas (kreditą), o kredito gavėjas įsipareigoja gautą sumą grąžinti kreditoriui ir mokėti palūkanas. CK 6.38 straipsnis nustato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais. Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis). Atsižvelgiant į tai, kad byloje nėra pateikta įrodymų, jog atsakovas su ieškovu atsiskaitė (CPK 178 straipsnis, 185 straipsnis), taip pat į tai, jog atsakovas atsiliepimo nepateikė ir savo prievolės ieškovui neginčija, ieškovui iš atsakovo priteistina 2 894,46 Eur negrąžinto kredito ir 1 628,65 Eur mokėjimo funkciją atliekančių palūkanų.

11Šalys sutartimi gali susitarti dėl netesybų, jei prievolė nebūtų vykdoma ar būtų netinkamai vykdoma (CK 6.258 straipsnio 1 dalis). Pagal CK 6.71 straipsnį netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai). Ieškovas reiškia reikalavimą dėl 1151,96 delspinigių už 788 dienų laikotarpį nuo reikalavimo perleidimo dienos priteisimo iš atsakovo.

12CK 6.73 straipsnio 2 dalis nustato, kad jei netesybos yra aiškiai per didelės ar prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas vienodą teismų praktiką, yra išaiškinęs, jog teismas, nustatydamas, ar yra pagal CK 6.73 ir 6.258 straipsnių nuostatas pagrindas pripažinti netesybas neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio jas mažinti, kiekvienu atveju turi vertinti konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais ir siekti nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (pvz.: Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. lapkričio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007; 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008; 2017 m. vasario 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e3K-3-101-611/2017, kt.). Pažymėtina, kad priklausomai nuo faktinės situacijos tas pats netesybų dydis vienu atveju gali būti pripažintas tinkamu, o kitu – aiškiai per dideliu, todėl ir teismų praktikoje negali būti vieno konkretaus dydžio, kuris neabejotinai reikštų, kad netesybos visada turi būti tik tam tikro dydžio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. vasario 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-62/2012). Netesybų mažinimas taip pat gali būti nulemtas siekio įgyvendinti neteisėto praturtėjimo prevenciją arba siekio užtikrinti viešosios tvarkos apsaugą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. sausio mėn. 8 d. Netesybas ir palūkanas reglamentuojančių teisės normų taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje apžvalga Nr. AC-37-1). Šalių sudaryta sutartis yra vartojimo, todėl teismas savo iniciatyva, turi įvertinti sutarties sąlygas pagal įtvirtintus sąžiningumo kriterijus.

13Spręsdamas delspinigių priteisimo klausimą teismas atsižvelgia į Vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalį (redakcija nuo 2016 m. vasario 1 d.), kuri numato, jog pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais vartojimo kredito gavėjui taikomos netesybos negali būti didesnės kaip 0,05 procento pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną ne daugiau kaip už 180 dienų. Pažymėtina ir tai, kad nors Vartojimo kredito įstatymas Vartojimo kredito sutarties sudarymo metu negaliojo, tačiau teismų praktikoje laikomasi pozicijos, jog jame nurodyta maksimali delspinigių riba gali būti taikoma kaip orientacinė vertinant iki šio įstatymo įsigaliojimo sudarytose vartojimo kredito sutartyse nustatytus netesybų dydžius. Kaip matyti iš ieškinio turinio, ieškovas delspinigius paskaičiavo už nepadengtą kredito sumą (2 894,46 Eur) taikydamas 0,05 proc. dydį už 788 dienas. Pabrėžtina, jog aukščiau nurodyta įstatyme įtvirtinta nuostata dėl laikotarpio, kurį gali būti skaičiuojamos netesybos, trukmės (180 dienų), vertintina ne kaip ieškinio senaties norma (kai subjektas įgyja teisę, tačiau, laiku jos nerealizavęs, praranda galimybę ją įgyvendinti priverstinai), bet kaip ribojanti kredito davėjo teises. Kitaip tariant, kredito davėjas negali įgyti teisės skaičiuoti delspinigius už ilgesnį laikotarpį, nei 180 dienų, o jo reikalavimas taikyti netesybas už ilgesnį laikotarpį vertintinas kaip prieštaraujantis teisės aktų reikalavimams ir negali būti tenkinamas net ir nesant tuo klausimu atsakovo prašymo. Esant nurodytoms aplinkybėms, įvertinus, kad tiek nuo reikalavimo perleidimo, tiek nuo vartojimo kredito galiojimo termino pabaigos iki kreipimosi į teismą praėjo daugiau nei dveji metai, ieškovo prašomi priteisti delspinigiai mažintini iki 260,64 Eur (2 894,46 Eur kreditas × 0,05 proc. delspinigiai / 100 × 180 dienų). Toks delspinigių dydis, teismo nuomone, atitinka įstatymo keliamus reikalavimus bei šalių interesų pusiausvyrą, teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus (CK 6.73 straipsnio 2 dalis).

14CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Šios palūkanos vadinamos procesinėmis. Procesinių palūkanų paskirtis – skatinti skolininką kuo greičiau įvykdyti prievolę, be to, jos atlieka kompensacinę funkciją – procesinės palūkanos yra skolininko kreditoriui mokamas atlyginimas už naudojimąsi kreditoriaus lėšomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gegužės 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-223/2011; 2012 m. birželio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-283/2012; kt.). CK 6.210 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuostata, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Kadangi atsakovas pažeidė savo sutartinius įsipareigojimus, ieškovui iš atsakovo priteistinos 5 procento dydžio procesinės palūkanos už priteistą sumą (4 783,75 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2018 m. rugpjūčio 9 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

15Remiantis CPK 93 straipsnio 2 dalimi, jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, šiame straipsnyje nurodytos išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai. Pagal ieškovo ieškinį yra patenkinti 84,30 procentai reikalavimų, todėl bylinėjimosi išlaidos ieškovui priteisiamos vadovaujantis šia proporcija. Ieškovo patirtas išlaidas sudaro 127,69 Eur žyminis mokestis ir 350 Eur išlaidos už teisinę pagalbą. Kadangi pagal ieškovo ieškinį yra patenkinta 84,30 procentai reikalavimų, ieškovui iš atsakovo iš viso priteistina 402,69 Eur bylinėjimosi išlaidų (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis, 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas, 98 straipsnis, 93 straipsnio 2 dalis).

16Vadovaujantis CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktu, prie išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, priskiriamos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, todėl valstybės naudai iš atsakovo priteistinas 5,37 Eur bylinėjimosi išlaidų atlyginimas (CPK 96 straipsnio 1 ir 6 dalys).

17Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsniu, 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285-286 straipsniais,

Nutarė

18ieškinį tenkinti iš dalies.

19Priteisti ieškovui Omega Invest OU, juridinio asmens kodas 10866568, iš atsakovo A. Z., asmens kodas ( - ) 2 894,46 Eur (du tūkstančius aštuonis šimtus devyniasdešimt keturis eurus 46 ct) negrąžinto kredito, 1 628,65 Eur (vieną tūkstantį šešis šimtus dvidešimt aštuonis eurus 65 ct) palūkanų, 260,64 Eur (du šimtus šešiasdešimt eurų 64 ct) delspinigių, 5 (penkis) procentus dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (4 783,75 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2018 m. rugpjūčio 9 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 402,69 Eur (keturis šimtus du eurus 69 ct) bylinėjimosi išlaidų.

20Priteisti iš atsakovo A. Z., asmens kodas ( - ) Valstybės naudai 5,37 Eur (penkių eurų 37 ct) pašto išlaidų (įmokos kodas - 5660, gavėjas - Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos), sąskaitos: LT78 7290 0000 0013 0151 AB „Citadele“ banke, LT74 4010 0510 0132 4763 Luminor Bank AB, LT05 7044 0600 0788 7175 AB SEB banke, LT32 7180 0000 0014 1038 AB Šiaulių banke, LT74 7400 0000 0872 3870 Danske Bank A/S Lietuvos filiale, LT12 2140 0300 0268 0220 Luminor Bank AB, LT24 7300 0101 1239 4300 „Swedbank“, AB, LT42 7230 0000 0012 0025 UAB Medicinos banke. Sumokėjus minėtas išlaidas, teismui (raštinei) būtina pateikti tai patvirtinančius įrodymus.

21Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę pateikti Vilniaus miesto apylinkės teismui prašymą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Pareiškime dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas; šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas; aplinkybės, liudijančios neatvykimo į parengiamąjį ar teismo posėdį ir nepranešimo teismui iki posėdžio priežasčių svarbumą arba atsiliepimo į ieškinį, paruošiamojo dokumento nepateikimo per nustatytą terminą priežasčių svarbumą, taip pat įrodymai, pagrindžiantys šias aplinkybes; aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, ir įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes, taip pat visi kiti šalies reikalavimai, argumentai ir įrodymai, susiję su byla; pareiškimą paduodančios šalies prašymas; prie pareiškimo šalies pridedamos medžiagos sąrašas; pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data, žyminio mokesčio kvitas. Kartu su pareiškimu turi būti pateikti visi šalies turimi įrodymai, susiję su byla, ir pareikšti prašymai teismui padėti išreikalauti turinčius bylai reikšmės įrodymus, kurių šalis pati negali gauti.

22Papildomai paskelbti apie sprendimo už akių priėmimą viešai, specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt ir, nepavykus kopijos įteikti paštu, skaičiuoti pareiškimo dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo pateikimo terminą nuo viešo paskelbimo dienos.

23Ieškovas per 30 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę apskųsti sprendimą už akių apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Alfonsas Guobys rašytinio proceso... 2. Teismas... 3. ieškovas Omega Invest OU kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas... 4. Ieškinys buvo priimtas 2018 m. rugpjūčio 9 d. teisėjo rezoliucija, ši... 5. Atsakovui ieškinys su priedais ir teismo pranešimas Lietuvos Respublikos... 6. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 7. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų... 8. Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2014 m. sausio 3 d.... 9. 2015 m. spalio 29 d. Reikalavimo perleidimo sutartį Nr. ST-15-9466 ieškovas... 10. Pagal CK 6.881 straipsnio 1 dalį kreditavimo sutartimi bankas ar kita kredito... 11. Šalys sutartimi gali susitarti dėl netesybų, jei prievolė nebūtų vykdoma... 12. CK 6.73 straipsnio 2 dalis nustato, kad jei netesybos yra aiškiai per didelės... 13. Spręsdamas delspinigių priteisimo klausimą teismas atsižvelgia į Vartojimo... 14. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti... 15. Remiantis CPK 93 straipsnio 2 dalimi, jeigu ieškinys patenkintas iš dalies,... 16. Vadovaujantis CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktu, prie išlaidų, susijusių... 17. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93... 18. ieškinį tenkinti iš dalies.... 19. Priteisti ieškovui Omega Invest OU, juridinio asmens kodas 10866568, iš... 20. Priteisti iš atsakovo A. Z., asmens kodas ( - ) Valstybės naudai 5,37 Eur... 21. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 22. Papildomai paskelbti apie sprendimo už akių priėmimą viešai, specialiame... 23. Ieškovas per 30 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę...