Byla 1-118-77/2013
Dėl pavojingų veiksnių darbo vietoje ir konkrečių jų poveikio išvengimo būdų, neužtikrino, kad būtų naudojamos darbuotojus nuo kritimo iš aukščio saugančios techninės priemonės, tai yra pažeidė:

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Eleonora Kvasauskienė,

2sekretoriaujant Linai Deržinskienei ir Ievai Mišeikienei,

3dalyvaujant prokurorams Violetai Rudžianskienei, Sigitui Dobiliauskui, Rasai Valančienei,

4gynėjams advokatams Ramūnui Dobrovolskiui, Donatui Matijošaičiui,

5nukentėjusiajam R. A. ir jo atstovui advokatui Alfonsui Daukantui,

6viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

7I. A., asmens kodas ( - ) gimusi ( - ), Lietuvos Respublikos pilietė, lietuvė, aukštojo išsilavinimo, dirbanti ( - ), išsituokusi, gyvenanti ( - ), neteista, kaltinama pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 176 straipsnio 1 dalį.

8Teismas, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą,

Nustatė

9I. A., būdama UAB „( - )“, esančios ( - ), įmonės direktorė ir būdama atsakinga už darbų saugą statybos objekte, esančiame ( - ), turėdama teisę ir pareigą vykdyti statybos darbus, jų kontrolę ir priežiūrą, priimti sprendimus, neužtikrino saugaus darbo statybvietėje, neparengė statybos darbų technologinio projekto (tiksliau – tinkamos technologinės kortelės), neužtikrino nukentėjusiojo R. A. tinkamo instruktavimo dėl pavojingų veiksnių darbo vietoje ir konkrečių jų poveikio išvengimo būdų, neužtikrino, kad būtų naudojamos darbuotojus nuo kritimo iš aukščio saugančios techninės priemonės, tai yra pažeidė:

10Lietuvos Respublikos Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo (Nr. IX-1672, priimto 2003-07-01, įsigaliojusio 2003-07-13) 11 straipsnio bei Lietuvos Respublikos darbo kodekso 264 straipsnio 1 dalies reikalavimus, kuriuose įtvirtina darbdavio pareiga sudaryti darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas visais su darbu susijusiais aspektais,

11Lietuvos Respublikos Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo (Nr. IX-1672, priimto 2003-07-01, įsigaliojusio 2003-07-13) 25 straipsnio reikalavimus, kuriuose nurodyta, kad „darbdaviui atstovaujantis asmuo, įgyvendindamas darbdavio pareigą sudaryti darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas visais su darbu susijusiais aspektais“ bei 16 straipsnio 1 dalies reikalavimus, kuriuose nurodyta, kad „įmonėje privalo būti naudojamos tik techniškai tvarkingos darbo priemonės“, 28 straipsnio 2 dalyje nurodytą reikalavimą, kad: „asmeninės apsaugos priemonės išduodamos tik įvertinus jį veikiančius rizikos veiksnius ir turi būti parenkamos tokios, kad apsaugotų nuo rizikos veiksnių poveikio“,

12Saugos ir sveikatos taisyklių statybose “Nr. DT 5-00 (patvirtintų Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000-12-22 įsakymu Nr. 346) 7 punkto ir jo 2 papunkčio reikalavimus, kuriose nurodyta, kad „pavojingoms zonoms, su nuolat veikiančiais pavojingais ir/arba kenksmingais veiksniais, priskiriamos vietos (...) neaptvertos esančios aukštyje, kai aukščio skirtumas 1,3 m ir didesnis, turi būti aptvertos apsauginiais aptvarais, kad kliudytų darbuotojams, neturintiems teisės patekti į tokias zonas“, 9 punkto reikalavimą, kuriame nurodyta, kad „pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi būti aptvertos apsauginiais aptvarais (..), 16 punkto reikalavimus, kuriuose nurodyta, kad „rangovas pradėti statinio statybos darbus gali tik parengęs darbų technologijos (vykdymo) projektą. Statybos darbų technologijos (vykdymo) projekte turi būti numatyti darbuotojų saugai ir sveikatai užtikrinti sprendimai, atitinkantys 5 priedo reikalavimus“, kuriuose nurodyta, kad „statybos darbų technologijos (vykdymo) projekte turi būti numatyti konkretūs projektiniai sprendiniai, nustatantys technines priemones, darbų metodus, užtikrinančius darbuotojų saugą ir sveikatą.“, „Siekiant išvengti darbuotojų kritimo iš aukščio, statybos darbų technologijos (vykdymo) projekte turi būti: sprendimai darbų aukštyje apimčių mažinimui; pastovių atitveriančių konstrukcijų (sienų, plokščių, laiptų, balkonų bei angų aptvarų) išskirtinis pirmaeilis įrengimas. Be to, turi būti nurodytos: laikinų aptvarų montavimo vietos ir tipai; saugos lynų ir diržų tvirtinimo vietos; technologinė įranga bei pagalbinės priemonės darbams aukštyje atlikti; priemonės ir būdai, kaip darbuotojams patekti į darbo vietas; jei reikia, distanciniai krovinių atkabinimo įtaisai.“, 21 punkto reikalavimus, kuriuose nurodyta, kad: „aptvarai apsaugantys nuo kritimo iš aukščio turi būti ne žemesni kaip 1,1m. su porankiu viršuje, 0,5 m. aukščio ištisine papėdės juosta apačioje ir 0,5 m. aukštyje nuo pakloto paviršiaus“,

13Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimo ir instruktavimo tvarkos (patvirtintos Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2005-04-20 įsakymu Nr. 1-107(galiojančios nuo 2005-04-27) 3.1 punkto reikalavimus, kuriuose nurodyta, kad: „darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcija- įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos vietinis (lokalinis) norminis teisės aktas, numatantis konkrečias darbuotojų pareigas bei veikimo būdus, saugant savo ir kitų darbuotojų sveikatą ir gyvybę“, bei 3.2 punkto reikalavimus, kuriuose nurodyta, kad: „instruktavimas - darbuotojo informavimas apie profesinę riziką įmonėje ar darbo vietoje, apie įmonėje galiojančių darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisė aktų reikalavimus ir išaiškinimas saugių veikimo būdų, privalomų jam atliekant pavestus darbus“,

14Statybos techninių reglamentų, Organizacinio tvarkomo reglamento, Statybos darbai, STR 1.08.02.2002 (patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002-04-30 įsakymu Nr. 211) reikalavimus,

15Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatų (patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008-01-15 įsakymu Nr. A1-22/D1-34) 4 priedo 37.1 punkto reikalavimus, kuriuose nurodyta, kad „

16Dėl to, pažeidus dėl neatsargumo visus aukščiau išdėstytus darbų saugos įstatymuose ir kituose teisės aktuose įtvirtintus organizacinius ir techninius reikalavimus, įvyko nelaimingas atsitikimas žmonėms, tai yra 2011-06-22 apie 17.00 val., vykdant ( - ) rekonstrukcijos darbus, ( - ), įvyko sunkus nelaimingas atsitikimas darbe, nukentėjusysis R. A., atlikdamas ketvirto aukšto palangių montavimo darbus, nukrito nuo pastolių ir patyrė šiuos sužalojimus: galvos muštinę žaizdą, pakaušio lūžį, dešinės plaštakos III piršto pagrindinės falangos, kairės pusės V-X šonkaulių lūžius, kepenų, blužnies ir mažosios taukinės plyšimus, t.y. sunkų sveikatos sutrikdymą.

17Apklausta teisiamajame posėdyje, I. A. kalta neprisipažino ir paaiškino, kad įvykio metu buvo tik UAB „( - )“ akcininkė. Nuo 2011 m. nuo balandžio 18 d. iki liepos pabaigos turėjo nedarbingumo pažymą, tuo metu ją pavadavo direktoriaus pavaduotojas E. V. ir buvo už viską atsakingas. Susitarimas buvo žodinis, įsakymo, kad E. V. vykdė jos pareigas, nebuvo. Teismui pateikti dokumentų, kad E. V. vykdė jos pareigas, negali. Kiekvieną rytą važiuodavo į reabilitaciją šalia statybvietės, kuri vykdavo nuo 8-12 val. Būdavo objekte, bet tai nereiškia, kad eidavo savo pareigas. Tiesioginių pareigų įvykio metu nėjo, ritę atvežė E. V., pastolių patikrą atliko taip pat E. V., visi patikros aktai buvo pasirašyti jo vardu. Tą dieną po reabilitacijos buvo nuvažiavusi į ofisą, kai vienas iš darbuotojų paskambino ir pranešė apie įvykį, ji kartu su E. V. išvažiavo į įvykio vietą. Kaltės nepripažįsta, nes tiesioginis ryšys dėl nelaimingo atsitikimo buvo susijęs su elektra, o ne dėl netvarkingų pastolių. Buvo netvarkinga elektros pastotė, o už ją atsakingas “ ( - )”, UAB „( - )“ jokios atsakomybės už tai nenešė. Pats nukentėjusysis teigė, kad jį trenkė elektra, ir jis krito nuo pastolių jau be sąmonės, tuo atveju diržai ir tinklai nebūtų padėję. Susipažinusi su ekspertizės aktu iš karto su juo nesutiko. Savo nedarbingumo laikotarpiu instruktuodavo darbuotojus, tačiau nepamena, ar instruktavo juos įvyko dieną. Aukštalipio kursuose visi darbuotojai dalyvavo. Darbų saugos pažymėjimą pati turėjo, bet jį pametė. Neprašė, kad išduotų dublikatą. Įvykio metu E. V. buvo už viską atsakingas, kadangi ją pavadavo ir buvo atsakingas už visą įmonės veiklą. Teismui pateikė čekius, kad buvo pirkti R. A. vaistai, sauskelnės. Jokių įsakymų ar potvarkių, kad E. V. buvo atsakingas įvykio metu už darbų saugą objekte, pateikti negali.

18Kaltinamosios I. A. kaltė įrodyta nukentėjusiojo, liudytojų paaiškinimais, kitais byloje esančiais rašytiniais įrodymais:

19Nukentėjusysis R. A. teisme paaiškino, kad tuo metu dirbo UAB „( - )“ plataus profilio statybininku, jį telefonu įdarbino pati kaltinamoji I. A. maždaug prieš aštuonias dienas iki įvykio. Darbo sutarties nepasirašė, nes kaltinamoji vis sakydavo, kad pamiršo ją atvežti. Jis darbdavei pateikė sveikatos pažymėjimą, kuriame buvo numatyti darbai aukštyje. Buvo garantuotas, kad yra įdarbintas, nes kaltinamoji jį pasiuntė mokytis aukštalipio kursuose. 2011 m. birželio 22 d. ( - ), ketvirtame aukšte montavo palanges. Į ketvirtą aukštą pateko užlipęs pastoliais, dirbo pastato išorinėje pusėje. Užsisegė saugos diržą prie horizontalios pastolių atramos, turėjo šalmą. Tai buvo pirmoji jo darbo diena, palanges montavo nuo 7 val. ryto, bet kiek jų sumontavo, neatsimena, dirbo 9 valandas. Nelaimingas atsitikimas įvyko prieš darbo pabaigą, apie 17 val., nes visi jau buvo nulipę nuo pastolių, o jis vienas pats norėjo pabaigti tvarkyti vieną palangę. Dirbo su elektriniu perforatoriumi, kuriuo turėjo išsigręžti skylę sienoje ir plaktuku įkalti murvinę, kuri laikytų palangę. Dirbant šalia savęs reikėjo turėti įrankius, kuriuos turėjo persinešti nuo vienos palangės prie kitos. Negalėjo dirbti taip, kad nereikėtų nusisegti saugos diržo. Norėjo persikelti įrankius prie kitos palangės, segėsi diržą ir tuo pačiu metu traukė perforatoriaus laidą iš elektros paskirstymo ruletės, kai pajuto elektros smūgį. Dar matė, kad kažkas bėgo iš elektros skydinės atjungti elektrą, nes jis buvo pradėjęs šauktis pagalbos. Laidą traukė pasilenkęs, ta ruletė buvo prie jo kojų, o perforatorių laikė rankoje. Norėjo atsijungti, pasidėti perforatorių ir persikelti visus kitus įrankius. Nors buvo atsisegęs diržą, bet vis tiek ranka laikėsi pastolio turėklo. Dėl gautos elektros srovės susvyravo ir nukrito nuo pastolių. Pirmą dieną dirbo tokį darbą. Iš ryto jam I. A. pasakė, kad šiandien turės montuoti palanges. Tą dieną birželio 22 d. pačioje darbo vietoje kaltinamoji ar koks kitas įmonės vadovas jo neinstruktavo, neaiškino, kurioje vietoje prisisegti diržą, kaip elgtis, norint pereiti nuo palangės prie palangės, kaip dirbti, kada ir kokiu būdu įjungti ir išjungti perforatorių. Mano, kad darbdavys kaltas dėl šio nelaimingo atsitikimo. Diržo nebūtų reikėję nusegti, jei diržas būtų galėjęs slysti, einant nuo vienos palangės prie kitos, bet tokios galimybės nebuvo. Saugos diržas, kuriuo jis prisisegdavo prie turėklų skersinio, turėjo būti su dviem stropais, kad judant juos galima būtų paeiliui atsisegti ir prisisegti, o jo buvo su vienu stropu. Visuose darbo saugos ir priešgaisrinės saugos instruktavimų žurnaluose, kiek jam davė kaltinamosios I. A. tėvas, pasirašė, tačiau jokie kursai dėl darbo saugos ir priešgaisrinės saugos jam parvesti šioje darbovietėje nebuvo, pastolių pastatymo ir išardymo projektas jam nebuvo duotas susipažinti. Įvykio metu patyrė sunkias traumas – buvo sužaloti inkstai, plaučiai, trūko kepenys ir blužnis, lūžo 7 ar 6 šonkauliai ir plaštaka, sumušta galva, ligoninėje jam darė kraujo perpylimus, buvo daug sumušimų. Gydėsi 8 ar 7 mėnesius. Jam pačiam reikėjo pirktis vaistus, metus negalėjo dirbti, nieko sunkiai kilnoti, turėjo dvi ar tris operacijas. Šiuo metu dar yra nedarbingas. Į darbingumo komisiją dėl neįgalumo nesikreipė. Reiškia civilinį ieškinį 50 000 litų neturtinei žalai atlyginti, kadangi metus laiko negalėjo dirbti ir dar neaišku, kada galės pradėti dirbti, patyrė fizinį skausmą, vaikščioti galėjo tik po pusės mėnesio, mėnesį negalėjo pats savęs apsitarnauti, gulėjo ligoninėje. Turi šeimą, tris nepilnamečius vaikus, trečias vaikas dar naujagimis. Negautos pajamos sudaro 3190,08 Lt, vaistų pirkimui išleista 594, 71 Lt, kelionės išlaidos 504, 32 Lt, todėl taip pat reiškia civilinį ieškinį 4289,11 Lt turtinei žalai atlyginti. Neginčijo, kad I. A. galėjo jam gulint ligoninėje pirkti vaistus ir sauskelnes, civilinį ieškinį turtinei žalai atlyginti sumažino 270,57 Lt suma ir prašė priteisti 4018,54 Lt. UAB „( - )“ jokios kompensacijos dėl nelaimingo atsitikimo jam neišmokėjo.

20Liudytojas J. S. teisme tvirtino ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus, kad dirbo UAB „( - )“ apdailininku. Kai darbinosi į UAB „( - )“, jam buvo pravestas darbų saugos instruktažas, jį pravedė pati įmonės direktorė I. A.. Ar buvo pravestas priešgaisrinės saugos instruktažas, tiksliai nepamena, bet atrodo, kad buvo. Jei pasirašė tokioje knygoje, tai reiškia instruktažas buvo pravestas. Jam buvo išduotos asmeninės apsaugos priemonės: aukštalipio diržas ir šalmas. Atlikdamas darbus apsaugos priemones naudojo. R. A. įmonėje įsidarbino vėliau, kažkur po dviejų savaičių. Kas ir kada nukentėjusiajam pravedė kokius nors instruktažus, nežino. Kartu su R. A. buvo tik aukštalipio kursuose, kuriuos pravedė kita įmonė. Kursai buvo pravesti tinkamai, tačiau, kol dirbo UAB „( - )“, jokio pažymėjimo negavo. Tą dieną, kai R. A. įvyko nelaimingas atsitikimas, atliekant apdailos darbus ( - ), taip pat dirbo ant pastolių, tame pačiame aukšte, apie 8 metrus nuo jo. Jau į darbo pabaigą, apie 17.00 val., staiga išgirdo kaip R. A. sušuko „elektra“. Tada atsisuko pažiūrėti ir pamatė, kad R. A. stovi visas sustingęs. Kitas darbuotojas S. N., kuris dirbo apačioje, nubėgo prie elektros skydinės ir ištraukė elektros laidą. Jis bėgo link R. A., tačiau, kol atsisegė saugos diržą pamatė, kad R. A. jau krenta ant žemės. Tuo metu R. A. saugos diržo prisisegęs nebuvo. Neatsisegus saugos diržo, nebuvo galima pereiti nuo vienos palangės prie kitos. Jokių kritimą sumažinančių priemonių apačioje nebuvo .

21Liudytojas T. K. paaiškino, kad dirba AB „( - )“ statybos darbų vadovu. 2010-09-29 buvo sudaryta sutartis dėl renovacijos darbų ( - ). AB „( - )“, būdamas atliekamų darbų rangovu, sudarė subrangos sutartis su UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“ ir kt. Sutartinių įsipareigojimų su UAB „( - )“ neturėjo. Elektros prietaisai iki elektros paskirstymo spintos priklausė ligoninei, o nuo spintos AB „( - )“. Elektros prietaisų nuo elektros paskirstymo spintos atsakomybę perdavė UAB „( - )“, o ar UAB „( - )“ atsakomybę nuo spintos iki objekto perdavė UAB „( - )“, nežino. Įmonės pačios atsakingos už savo darbų saugą, įmonė pati paskiria, kas yra atsakingas už darbų saugą, aplinką. Kas tuo atveju buvo atsakingas už darbų saugą UAB“( - )“, nežino. Elektros skirstymo skydinę tikrina energetikas, skydinė stovėjo įvykio vietoje, ar skydinė buvo su saugikliais ar be jų, neprisimena. Pagal patikrinimo aktą skydinė veikė gerai.

22Liudytojas A. S. teisme paaiškino, kad kaltinamąją I. A. pažįsta iš matymo, nes dirbo UAB „( - )“ vyr. energetiku. Pats įvykio vietoje nebuvo, tik pajungė buitines patalpas. Už elektros ūkį, elektros paskirstymo dėžę buvo atsakingi „( - )“, nes jie buvo rangovai, o UAB „( - )“ subrangovai. UAB „( - )“ dar samdėsi UAB „( - )“. Pasirašant sutartį su UAB “( - )” kaip energetikas nedalyvavo. Tarp AB „( - )“ ir UAB „( - )“ buvo pasirašytas „Balansinės priklausomybės ir eksploatacinės atsakomybės ribų“ aktas, kuriuo nustatyta, kad rangovas AB „( - )“ leido subrangovui UAB „( - )“ naudotis elektros paskirstymo spinta, už kurios techninę būklę atsakė AB „( - )“. UAB „( - )“ ir kiti subrangovai galėjo įjungti ten savo elektros įtaisus. Šiais laikais elektra žmogaus nutrenkti negali, jei yra pastatytos nuotekų rėlės, dėl kurių paėmus net ir neizoliuotą laidą, iš karto išmeta saugiklius, todėl asmenį galėtų tik papurtyti. Nuotekų relė yra atskira detalė, ji dedama prieš automatą, dabar ji turi stovėti kiekvienoje spintoje. Skirtuminės srovės apsauga numeriu septyni pažymėti automatai, būtent tie automatai išmeta tik nuo trumpų srovių, o jei stovėtų nuotekų relė, ji visus lizdus atjungtų. Šiuo atveju jungtukas buvo sudegęs arba pridegęs, galėjo būti, kad trumpas jungimas buvo viršuje, kur dirbo nukentėjęs, ir automatas dėžėje sudegė. Prie rozečių išjungimo jungtukų nėra, jie stovi spintos viduje. Jei nukentėjusysis būtų turėjęs tinkamą saugos diržą, būtų nenukritęs. Be to, nukentėjusysis privalėjo turėti dialektines pirštines, jos apsaugo nuo elektros. Jeigu būtų gavęs 220 voltų srovę, nukentėjusysis galėjo ne tik nudegti, bet ir sudegti.

23Liudytojas V. A. teisme paaiškino, kad dirbo UAB „( - )“ darbų vadovu. Įmonės direktorė yra dukra I. A.. Darbų saugos pažymėjimo neturi ir darbų saugos instruktažų įmonėje nepravedinėjo, tai atlikdavo I. A.. Įmonėje nebuvo atsakingas už darbų saugą. Byloje jam žinoma tik tiek, kad kažkas buvo netvarkinga su elektra. Šiauliuose už viską buvo atsakingas E. V., tai patvirtinančių dokumentų neturi. Įvykio metu buvo Vilniuje. Yra buvęs tame objekte, kur įvyko įvykis, pats jokių pareigų tame objekte neturėjo, buvo atvažiavęs tik pažiūrėti. Tuo metu I A. buvo nedarbingumo laikotarpis, jai vykdavo reabilitacija tame pačiame pastate, todėl ji ateidavo į objektą pažiūrėti, kaip vyksta darbai.

24Liudytojas S. N. teisme paaiškino, kad beveik metus dirbo UAB „( - )“, jį įdarbino I. A.. Savo pareigų nepamena, ką liepdavo, tą ir darydavo. Įvykio dieną renovavo ( - ), dirbo apačioje prie medinio stelažo. Stelažus prie ligoninės, valdžios paliepimu, pastatė patys darbuotojai. Mano, kad teisės sustatyti stelažus jie neturėjo, tai turėjo padaryti įmonė, pristačiusi juos. Jo darbas buvo paruošti palanges, jas trumpindavo, išlankstydavo, tada užlipdavo į viršų, paduodavo nukentėjusiajam, o nukentėjusysis jas montavo. Vienu metu belankstant palanges pakėlė akis į viršų ir pamatė, kad nukentėjusysis pakibęs ant stelažų purtosi. Suprato, kad jį purto elektra. Už 50 metrų buvo elektros dėžė, ten buvo pajungti du kabeliai, todėl kartu su kitu darbuotoju pribėgo prie tos dėžės ir tuos du jungtukus ištraukė. Tada elektros srovė nustojo tekėti ir pamatė, kaip nukentėjusysis krenta į apačią. Tada greitai nubėgo į ligoninę, pasikvietė gydytoją, paėmė kaklo įtvarą ir nunešė nukentėjusįjį į ligoninę. Jis pats dirbo su tuo pačiu prailginimo kabeliu, rite. Kadangi ritė daug kartų buvo kilnojama į viršų, izoliacija buvo atitrūkusi, laikėsi ant plikų laidų. Gal nukentėjusysis prisilietė prie laidų, nes pati ritė buvo pažeista prie pat galo, apie 7 centimetrus nebuvo izoliacijos. O nukentėjusysis matyt tuo metu buvo atsisegęs diržą, nes, norint pereiti prie kitos palangės, reikėjo atsisegti apsauginį diržą. Neatsisegus diržo pereiti prie kitos palangės neįmanoma, nes strypas nebuvo ištisinis. Apsaugos diržus segėsi prie pastolių turėklų, atskiro troso prisisegti saugos diržus nebuvo. Nukentėjusysis krito iš aukštai, aukštis buvo apie 10 metrų. Pastoliai nebuvo apsaugoti apsauginiais tinklais nuo kritimo. Buvo pastoliai vaikščiojimui ir apsauginiai turėklai apie 1 metro aukštyje. Apsaugos diržai buvo su vienu stropu, jis nežino, kiek stropų turėjo būti. Prieš darbą jiems nebuvo išaiškinta, kurie jungtukai buvo sumontuoti su apsauga, kurie be jų. Skydinė buvo užplombuota, dėžės ardyti darbuotojai negalėjo, ji buvo užrakinta. Nukentėjusįjį matė pakibusį ant turėklų, turėklai nuo vaikščiojamos dalies buvo apie 1 metro aukštyje. Turėklų aukščiau ar žemiau kilnoti negalėjo, skersinio pakelti negalėjo. Prie ligoninės buvo jų būda, kurioje darbuotojai persirenginėdavo, toje būdoje direktorė ar E. V. pravesdavo instruktažą, jie knygoje pasirašydavo. Aukštalipio kursus visi darbuotojai buvo praėję. Direktorė ne kiekvieną dieną atvažiuodavo į objektą. Tuo metu, kai įvyko nelamingas įvykis, direktorės nebuvo.

25Vyriausiasis darbo inspektorius K. J. teisme paaiškino, kad atliko šio nelaimingo atsitikimo darbe tyrimą ir surašė nelaimingo atsitikimo darbe aktą. Elektros skirstymo skyde neveikė apsauga numeris septyni. Tokia buvo pateikta energetikos ekspertų išvada, nes jie yra specialistai savo srityje, ir tuo buvo remtasi surašant išvadą. Bet nelaimingo atsitikimo priežastis buvo žmogaus kritimas iš aukščio. Žmogus krito iš aukščio dėl to, kad nebuvo tinkamai parengti pastoliai, nebuvo asmeninių apsaugos priemonių, kurios sulaikytų nuo kritimo. Jei žmogus ir gavo elektros smūgį, jis turėjo pasilikti ant pastolių, o ne nukristi nuo jų. Jo išvadoje nurodyta pagrindinė nelaimingo atsitikimo priežastis yra pavojingas darbų organizavimas. Buvo leista dirbi pilnai neįrengus apsauginės tvorelės, nebuvo vidurinės sijos ant pastolių, nebuvo tinkamai parengtos asmeninės apsauginės priemonės, kad žmogus nenukristų. Gavęs elektros srovę žmogus turėjo pasilikti ant pastolių, o nenukristi ant žemės. Buvo įrengtos kelios nuotekų relės, viena iš jų ir nesuveikė, neatsijungė. Jei nuotekų relė išjungtų visus kištukus, tai nebūtų išlaikomas selektyviškumas. Dažniausiai nuotekų relės statomos ant atskirų linijų, nes, jei būtų viena nuotekų relė, tokiu atveju atsijungtų viso objekto elektra. Buvo išlaikomas selektyviškumas, nes kiekvienu atveju atjungiama atskira grandinė, ant įvadinio nejungiama nuotekų relė, nes atjungtų viską, kas yra maitinama iš tos skydinės. Yra kompetentingos institucijos energetikos inspekcijos išvada, ja ir reikia vadovautis. Buvo dirbama su grąžtu, jis atitiko reikalavimus, turėjo dvigubą izoliacija, todėl izoliacinės pirštinės nebuvo būtinos. Jei įrankis būtų buvęs su metaliniu korpusu, tada pirštinės būtų privalomos, nukentėjusysis nevykdė elektros instaliacijos darbų. Statybininkui, dirbančiam aukštyje, yra kitos saugos priemonės - tai kolektyvinės apsaugos priemonės, tinkamai įrengti aptvėrimai, asmeninės apsaugos priemonės, tinkamai parinkti saugos stropai. Nukentėjusysis, pereidamas iš vienos vietos į kitą, privalėjo turėti du stropus. Jei reikia kur pereiti, iš pradžių atsegamas vienas stropas, po to kitas, kad jokiu būdu neliktų neprisisegęs, be apsaugos. Jei tokiu atveju asmuo būtų kritęs, jis turėjo kažkur sustoti, pakibti, bet jokiu būdu nepasiekti žemės. Asmeninės apsaugos priemonės negali trukdyti darbui, jos turi būti parengtos taip, kad netrukdytų dirbti. Atliekant nelaimingo atsitikimo tyrimą, neturėjo dokumentų, kas buvo atsakingas už statybvietės parengimą. Paaiškinime direktorės pavaduotojas E. V. parašė, kad jis atsakingas, tačiau jokių tai įrodančių dokumentų nebuvo pateikta. Nukentėjusysis neturėjo nukristi iš savo darbo vietos, turėjo būti įrengtos tokios darbo vietos, kad jis nenukristų. Darbdavio prerogatyva parinkti asmenines apsaugos priemones, kad darbuotoją apsaugotų nuo kritimo iš aukščio, šiuo atveju to padaryta nebuvo. Kai tyrė šį atsitikimą, nei vienas žmogus nenurodė per kur, viršų ar apačią pastolių, nukentėjusysis nukrito. Prie pastolių juostos trūko vidurinio tašelio.

26Liudytojas E. V. buvo atvykęs į teismo posėdį 2012-10-31, tačiau, be pateisinamos priežasties neatvykus kaltinamajai I. A., bylos nagrinėjime buvo padaryta pertrauka (144-145, 146-147, III t.). Į kitus teismo posėdžius po pertraukos liudytojas E. V. neatvyko, elektroniniu paštu pranešęs, kad gyvena ir dirba Airijoje ir atvykti į Lietuvą negali (14, 15 b.l., IV t.). Todėl teismas, tirdamas įrodymus, perskaitė jo ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus, kur jis, apklaustas liudytoju, paaiškino, kad 2011 m. birželio mėnesį dar dirbo UAB „( - )“ direktoriaus pavaduotoju. Įmonėje buvo atsakingas už medžiagų tiekimą. Jo pareiginės instrukcijos raštu sudarytos nebuvo, nes dėl jos turinio niekaip negalėjo sutarti su įmonės direktore I. A.. Nebuvo įmonėje atsakingas už darbų saugą, nes neturėjo tam reikiamos kvalifikacijos. Atliekant „( - )“ ( - ) apšiltinimo darbus, į šį objektą pristatydavo tik statybines medžiagas, kurių reikėjo statybos darbams atlikti. Buvo atvežęs ir apsaugos priemones, tačiau jų neišdavinėjo, nes tai neįėjo į jo pareigas. Ar apsaugos priemonės buvo išduotos pasirašytinai, nežino. Kai 2011-06-22 įvyko nelaimingas atsitikimas įmonės darbuotojui R. A., tame objekte nebuvo. Jam apie nelaimingą atsitikimą pranešė kažkas iš darbuotojų. Atvažiavęs į įvykio vietą, sulaukė policijos pareigūnų ir darbo inspekcijos pareigūnų. Apie jokius statybų projektus ir apie įmonės dokumentaciją nieko nežino, nes tai buvo ne jo darbas. Gali pasakyti, kad įmonėje nebuvo asmens, atsakingo už elektros ūkį, nes jie pasijungdavo elektrą tik nuo elektros pastotės. Pastoliai, ant kurių dirbo darbuotojai, buvo išnuomoti, neturėjo pagal savo pareigas patikrinti, kad pastoliai būtų sustatyti tvarkingai, nes nebuvo atsakingas už darbų saugą ( 175 b. l., II t.)

27Iš 2011-06-22 įvykio vietos apžiūros protokolo matyti, kad užfiksuota įvykio vietos, esančios ( - ), apžiūra (1 t., 10-14 b. l.).

28Iš 2011-07-26 Lietuvos Respublikos Valstybinės darbo inspekcijos Šiaulių skyriaus nelaimingo atsitikimo darbe tyrimo medžiagos ir nelaimingo atsitikimo darbe akto Nr. 1 matyti, kad nelaimingo atsitikimo priežastys - netinkamas pavojingų darbų organizavimas, leista dirbti ant pastolių, neįrengus apsauginės vidurinės sijos ir papėdės juostos. Pažeisti Saugos ir sveikatos taisyklių statyboje DT5-00 21 p. reikalavimai ,,...aptvarai apsaugantys nuo kritimo iš aukščio, turi būti ne žemesni kaip 1,1 m. su porankiu viršuje, 0,15 m. aukščio ištisinė papėdės juosta apačioje ir 0,5 m. aukštyje nuo pakloto paviršiaus - su viduriniu tašeliu..).

29Nevertinta galima kritimo iš aukščio rizika, neparinktos tinkamos asmeninės apsaugos priemonės (saugos diržo stropai), saugančios darbuotoją pereinant iš vienos darbo vietos į kitą. Pažeisti LR darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 25 str. reikalavimai „Darbdaviui atstovaujantis asmuo, įgyvendindamas darbdavio pareigą sudaryti darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas visais su darbu susijusiais aspektais ...3) pagal darbuotojų saugos ir sveikatos būklę įmonėje sprendžia kokias kolektyvines priemones naudoti, organizuoja kolektyvinių apsaugos priemonių įrengimą ir, jei jos nepaknakamai saugo darbuotojus nuo rizikos, darbuotojus aprūpina asmeninėmis apsaugos priemonėmis, diegia saugius darbo bei technologijos procesus... “ Darbo priemonės neatitikimas saugos ir sveikatos teisės aktų reikalavimams. Elektros skirstymo skyde PP-3366 neveikė kištukinio lizdo Nr. 7, skirtuminės srovės apsauga Nr. 7, kuri užtikrina nepavojingą žmogui srovės dydžio ir jos trukmės derinį atsiradus srovės nutekėjimui į žemę saugomoje grandinėje. Elektrinio prailgintuvo (nepaženklinto CE ženklu) vyniojimo ritės viduje pažeista laido izoliacija, dėl to fazinis laidas prisilietė prie prailgintuvo ritės metalinių dalių, ir buvo el. smūgio priežastimi. Pažeisti LR darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 16 str. 1 d. “Įmonėje privalo būti naudojamos tik techniškai tvarkingos darbo priemonės...“, kurios užtikrina nepavojingą žmogui srovės dydžio ir jos trukmės derinį, atsiradus srovės nutekėjimui į žemę saugomoje grandinėje. Tai pat skyde PP3366 neveikė skirtuminės apsaugos Nr. l ir Nr. 12.

30Apžiūrint policijos komisariate saugomą elektrinį prailgintuvą su kištukiniais lizdais, atsukus kištukinių lizdų varžtus ir juos nuėmus, nustatyta, kad aplink metalinę plokštelę buvo apsisukęs fazinis laidas (baltos spalvos, žiūr. 9 psl.) su pažeista izoliacija, kuris turėjo matomą kontaktų su prailgintuvo metalinėmis dalimis ir galėjo būti elektros smūgio priežastimi. Atliekant elektrinio vyniojamo ant ritės prailgintuvo apžiūrą, dalis plastikinės ritės buvo aptrupėjusi nebuvo jokios informacijos apie gamyklą gamintoją, nesimatė CE ženklinimo. Tyrimo metu nebuvo galimybes nustatyti, kada kokiomis aplinkybėmis gamybos ar eksploatacijos metu buvo pažeistas prailgintuvo ritės laidas, nes prailgintuvo ritės korpusas mechaniškai buvo pažeistas. Prailgintuvo ritės konstrukcijoje nėra numatyto laikiklio, kad prailgintuvo ritės laidas nesiliestų prie metalinės plokštelės. Pagal įmonės pateiktą PVM sąskaitą faktūrą, sąskaita už el. prailgintoją išrašyta 2011-06-16 (žiūr. 46 psl.) Atlikus elektrinio grąžto Bosch Nr. 0611254703 apžiūrą vizualiai defektų nepastebėta.

31Pagal pateiktą balansinės priklausomybės ir eksploatacinės atsakomybės ribų aktą Nr. 1l-2 (žiūr. 37 psl.) elektros skirstomąjį skydą PP-3366 aptarnauja ir už jį atsako AB „( - )“.

32Tyrimo metu buvo pateikta R. A. medicininė knygelė forma 048/a , kurioje nurodyta profesija pagalbinis darbininkas ir 2011-04-05 gydytojo padarytas įrašas pagalbiniu darbininku dirbti gali. Medicininėje knygelėje nenurodyti kenksmingi darbo aplinkos veiksniai ir pavojingi darbai, todėl akto 3.8 punkte nurodyta, kad sveikata darbui aukštyje netikrinta.

33Pagal tyrimo metu pateiktą darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimo darbo vietoje registravimo žurnalą, R. A. žurnale pasirašęs 2011-06-13, tačiau žurnale nėra nurodyta, dėl kokių instrukcijų buvo instruktuotas. Todėl akto 3.l l punkte yrą nurodoma, kad instruktavimas atliktas formaliai.

34Atlikus statybinių pastolių apžiūrą nustatyta, kad darbo vietoje, kur R. A. dirbo, neįrengta apsauginės tvorelės vidurinė sija ir papėdes juosta. UAB „( - )“ darbų zonoje pastoliams neįrengta papėdės juosta (žiur. 8 psl.). Pastolių apžiūros atliekamos formaliai, tik surašant tikrovės neatitinkantį patikros aktą (2011-06-20 surašytas ir direktoriaus pavaduotojo E. V. pasirašytas pastolių patikros aktas kuriame konstatuota, kad pastoliai tvarkingi, (žiūr. 36 psl.) Tyrimo metu nebuvo pateikti dokumentai apie atsakingų asmenų, atestuotų saugos ir sveikatos klausimais, paskyrimą statybvietėje atsakingų už darbų saugą. Darbuotojai nesupažindinti su pastolių pastatymo-išardymo projektu. Statybvietėje darbai vykdyti neišdavus paskyros-leidimo.

35Įmonėje nevedama asmeninių apsaugos priemonių parinkimo, išdavimo dokumentacija, R. A. nelaimingo atsilikimo metu turėjo užsidėjęs saugos diržą su vienu stropu. Savo paaiškinime R. A. teigė, kad nebuvo prisisegęs saugos diržo, nes saugos diržas trukdė pereiti į kitą darbo vietą prie kitos palangės. UAB „( - )“ neįvertinta garima rizika kritimui iš aukščio, pereinant iš vienos darbo vielos į kitą, nenumatytos saugos priemonės kritimui iš aukščio, kai perėjimui iš vienos darbo vietos į kitą, trukdo saugos diržas. Įmonėje profilinės rizikos vertinimas statybininkų darbo vietose neatliktas (1 t., 15-95 b. l.).

36Iš VEI Šiaulių teritorinio skyriaus vedėjo J. V. M. 2011-06-27 rašto matyti, kad, tikrinant, netinkamai veikė skirstomasis skydas PP-3366, o tikrinant elektrinį prailgintuvą nustatyta, kad „aplink metalinę plokštelę buvo apsisukęs fazinis laidas su pažeista izoliacija, kuris turėjo matomą kontaktą su prailgintuvo metalinėmis dalimis ir galėjo būti elektros smūgio priežastimi (1 t., 27 b. l.),

37Iš 2011-06-10 darbo sutarties matyti, kad R. A. nuo 2011-06-13 pradėjo dirbti UAB „( - )“ plataus profilio statybininku (1 t., 60-61 b. l.).

38Iš 2011-10-13 Valstybės darbo inspekcijos vyriausiojo darbo inspektoriaus K. J. (specialisto) paaiškinimo matyti, kad teisės akte „Saugos ir sveikatos taisyklės statybose“, kurio 36 punkte nurodyta, kad naudojamus pastolius ir kopėčias darbų vadovas turi apžiūrėti nerečiau kaip kartą per dešimt dienų. Kiekviena įmonė, statanti pastolius, privalo turėti parengusi pastolių pastatymo ir išardymo projektą, o jei naudojasi gamykliniais pastoliais ir statinio konstrukcija nėra sudėtinga, gali naudotis gamyklos parengta pastolių pastatymo instrukcija. Tai yra reglamentuota „darbo įrenginių naudojimo bendruose nuostatuose“. Kiekviena įmonė statanti pastolius, tuo tarpu ir UAB „( - )“, pastačiusi pastolius, turėjo juos patikrinti ir po to tikrinti, kas 10 dienų. Pastolių patikrinimo lape 2011-06-20 pateiktame UAB „( - )“, ne visi surašyti duomenys atitinka tikrovę. 2011-06-23 po 2011-06-22 įvykusio nelaimingo atsitikimo, tikrinant pastolius buvo nustatyta, kad nėra kojų apsaugai - papėdės lentelės (patikros lape nenurodyta, ar ji yra, ar jos nėra), bei nebuvo tarpinio turėklo 0,5 m aukštyje (patikros lape nurodyta, kad yra). Realiai nei kojų apsaugos t.y. papėdės juostos, nei tarpinio turėklo nebuvo toje vietoje, kur dirbo nukentėjusysis. Kitur vidurinė sija buvo, o papėdės juostos niekur nebuvo. Šiuo atveju pastolių patikros aktas yra įmonės lokalus teisės aktas. Įmonė turi apžiūrėti pastolius, tačiau teisės aktai nenumato apžiūros įforminimo formos. Tai sprendžia pati įmonė. Vienos įmonės turi žurnalus, kitos įmonės, kaip UAB „( - )“, patikros lapus. Griežtai reglamentuota nėra. Taip pat nelaimingo atsitikimo metu, nukentėjusysis turėjo apsaugos diržą su vienu stropu, o pagal šį atvejį turėjo būti įvertinta kritimo rizika pereinant ir vienos darbo vietos į kitą ir viena iš saugos priemonių galėjo būti apsaugos diržas su dviem stropais. Kokias apsaugos priemones naudoti sprendžia pats darbdavys. Darbo sutartyje tarp UAB „ ( - )“ ir R. A. nėra jo parašo. Tačiau apie įdarbinimą Klaipėdos socialinio draudimo valdybos skyrius buvo informuotas (1 t., 98-99 b. l.).

39Iš 2011-06-22 daiktų, dokumentų pateikimo protokolo matyti, kad UAB „( - )“ direktoriaus pavaduotojas E. V. pateikė: statybinį šalmą, apsauginį diržą su virve, perforatorių „Bosch“ su dėže, prailginimo laidą su rite (1 t., 100 b. l.).

40Iš 2011-06-23 daiktų, dokumentų pateikimo protokolo matyti, kad AB „( - )“ statybos vadovas T. K. pateikė: jėgos skirstomąją spintą PP 3366- 1 vnt. (1 t., 101 b. l.).

41Iš 2012-05-02 apžiūros protokolo matyti, kad užfiksuota statybinio šalmo, apsauginio diržo su vienu stropu, perforatoriaus „Bosch“ su dėže, prailginimo laido su rite, jėgos skirstomosios spintos PP 3366, apžiūra. Nustatyta, kad elektros ritė su juodos spalvos laidu, elektros lizdas praardytas, matosi laidai (1 t., 102-107 b. l.).

42Iš 2011-07-19 UAB „Saugotyra“ rašto matyti, kad įmonė pateikė: praktinio mokymo sutarties kopiją, kvalifikacijos (baigiamojo) egzamino komisijos protokolo kopiją (1 t., 13-15 b. l.).

43Iš 2011-07-19 UAB „Saugotyra“ rašto matyti, kad įmonė pateikė: UAB „( - )“ prašymo kopiją, mokinio praktinio žurnalo kopiją, kvalifikacijos (baigiamojo) egzamino komisijos protokolo kopiją, baigiamojo žinių tikrinimo ir vertinimo kopiją, egzaminų (atestavimo) komisijos darbe reglamento kopiją, atestacijos pažymėjimo ir pažymėjimo kopiją, praktinio mokymo sutarties Nr. 06-06 kopiją (1 t., 117-124 b. l.).

44Iš 2011-11-17 daiktų, dokumentų pateikimo protokolo matyti, kad UAB „( - )“ direktorė I. A. pateikė: „Darbuotojų, supažindintų su darbo tvarkos taisyklėmis registracijos žurnalą“, „Darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimų darbo vietoje registravimo žurnalą“, „Darbuotojų supažindintų su pareiginiais nuostatais registracijos žurnalą“, „Darbuotojų saugos ir sveikatos įvadinių instruktavimų registracijos žurnalą“, „Darbo sutarčių registracijos žurnalą“. (1 t., 126-140 b. l.).

45Iš 2011-11-17 kartos protokolo matyti, kad UAB „( - )“ patalpose, Tilžės g. 156-214, Šiauliuose, rastas ir paimtas segtuvas, kuriame buvo šie dokumentai: „Įmonės darbo tvarkos taisyklės“, „Dirbant nuo pastolių saugos ir sveikatos instrukcija“, „Darbininko aukštybininko saugos ir sveikatos instrukcija“, „Statybų darbų vadovo pareiginiai nuostatai“, „Darbuotojų saugos ir sveikatos įvadinė instrukcija“, „Įmonės priešgaisrinės saugos instrukcija“, „Elektrotechninio personalo, dirbant elektriniais įrenginiais saugos ir sveikatos instrukcija“, „Pirmosios pagalbos įvykus nelaimingam atsitikimui suteikimo instrukcija“, „Dirbant administracijos darbuotoju saugos ir sveikatos instrukcija“, „ Dirbant su video terminalu saugos ir sveikatos instrukcija“, „ Apšiltinant pastatus saugos ir sveikatos instrukcija“, „Skardininko saugos ir sveikatos instrukcija“, „Stogdengio dirbančio vietinėmis medžiagomis saugos ir sveikatos instrukcija“, „Stogdengio dirbančio stogo ruloninėmis medžiagomis saugos ir sveikatos instrukcija“, „Dirbant su pernešamais elektros įrankiais saugos ir sveikatos instrukcija“, „Tinkuotojo saugos ir sveikatos instrukcija“, „Staliaus saugos ir sveikatos instrukcija“, „Pasilypėjus ant kopėčių ar lipinių saugos ir sveikatos instrukcija“, „Statybių ardymo ir atstatymo saugos ir sveikatos instrukcija“, „Dirbant žirkliniu keltuvu saugos ir sveikatos instrukcija“, „Dirbant skardos karpymo žirklėmis saugos ir sveikatos instrukcija“, „ Dirbant skardos lankstymo staklėmis saugos ir sveikatos instrukcija“, „Patalpų ir teritorijos valytojo saugos ir sveikatos instrukcija“, „Dirbant autobokštelio lopšyje saugos ir sveikatos instrukcija“, „ Suvirintojo elektros lanku saugos ir sveikatos instrukcija“, „Statybininko–apdailininko saugos ir sveikatos instrukcija“, „Sargo saugos ir sveikatos instrukcija“, „Dažytojo pulverizatoriumi saugos ir sveikatos instrukcija“, „Dirbančio diskinėmis plytelių pjovimo staklėmis saugos ir sveikatos instrukcija“, „Dirbant betono maišykle saugos ir sveikatos instrukcija“, „Dažytojo saugos ir sveikatos instrukcija“, „Plytelių klojėjo saugos ir sveikatos instrukcija“, „Pagalbinio darbininko saugos ir sveikatos instrukcija“, „Įsakymas dėl instrukcijų patvirtinimo“, „Statybvietės perdavimo – priėmimo akto“ kopija, Trys pastolių patikros lapai: 2011-05-30, 2011-05-20, 2011-05-20, Dvi darbo sutartys 2011-06-10 ir 2011-06-02 su prašymais atleisti (1 t., 146-147 b. l.).

46Iš 2011-11-17 apžiūros protokolo matyti, kad, užfiksuota 2011-11-17 kratos metu rastų ir paimtų dokumentų: statybvietės perdavimo – priėmimo akto kopijos, trijų pastolių patikros lapų 2011-05-30, 2011-05-20, 2011-05-20; dviejų darbo sutarčių 2011-06-10 ir 2011-06-02 su prašymais atleisti, „Dirbant nuo pastolių saugos ir sveikatos instrukcijos“, „Darbininko aukštybininko saugos ir sveikatos instrukcijos“, „Įmonės darbo tvarkos taisyklių“, „Statybų darbų vadovo pareiginių nuostatų“, „Įsakymo dėl instrukcijų patvirtinimo“, „Darbuotojų saugos ir sveikatos įvadinės instrukcijos“, „Įmonės priešgaisrinės saugos instrukcijos“, „Elektrotechninio personalo, dirbant elektriniais įrenginiais saugos ir sveikatos instrukcijos“, „Apšiltinant pastatus saugos ir sveikatos instrukcijos“, „Skardininko saugos ir sveikatos instrukcijos“, „Dirbant su pernešamais elektros įrankiais saugos ir sveikatos instrukcijos“, „Tinkuotojo saugos ir sveikatos instrukcijos“, „Statybininko–apdailininko saugos ir sveikatos instrukcijos“, „Pagalbinio darbininko saugos ir sveikatos instrukcijos“, apžiūra. (1 t., 148-200 b. l., 2 t., 1-40 b. l.).

47Iš AB „( - )“ pateiktų dokumentų kopijų matyti, kad pateikta: subrangos sutartis Nr. 1/04-19-02 tarp AB „( - ) ir UAB „( - )“, rangos sutartis Nr. 60.1-64-D45/10, tarp AB „( - )“ ir ( - ) (2 t., 54-65 b. l.).

48Iš 2011-10-12 daiktų, dokumentų pateikimo protokolo matyti, kad UAB „( - )“ generalinis direktorius H. E. pateikė: subrangos sutarties Nr. 11104-19-02 kopiją (2 t., 66-77 b. l.).

49Iš 2012-03-10 daiktų, dokumentų pateikimo protokolo matyti, kad liudytojas V. A. pateikė: UAB „( - )“ – PVM sąskaitos faktūros Nr. ( - ), paslaugos priėmimo-perdavimo akto, PVM sąskaitos faktūros Nr. ( - ), priėmimo perdavimo akto, „Bosta70“ fasadinių pastolių surinkimo schemos netvirtintą, pastolių sertifikato, kopijas. (2 t., 85-91 b. l.).

50Iš 2011-09-06 daiktų, dokumentų pateikimo protokolo matyti, kad nukentėjusysis R. A. pateikė 28 kelionės bilietus, 11 mokėjimo kvitų, dvejų ligos epikrizių kopijas (2 t., 133-143 b. l.).

51Iš 2012-02-17 ekspertizės akto Nr.11-143(12) matyti, kad tiriamo nelaimingo atsitikimo priežastimis yra tai, kad nebuvo naudojamos darbuotojus nuo kritimo iš aukščio saugančios techninės priemonės tuo metu, kai darbuotojas dirbo pavojingoje zonoje aukštyje, kur buvo rizika kristi iš aukščio. Tikėtina, kad tai, jog skirstymo skydas PP-3366 veikė netinkamai, ir tai, jog mechaniškai pažeistas laidas lietėsi su prailgintuvo korpusu, lėmė elektros smūgį R. A., ir tai yra viena iš tiriamo nelaimingo atsitikimo priežasčių. Tai, kad tikėtina nebuvo parengti Statybos darbų technologijos ir pastolių pastatymo, naudojimo ir išardymo projektai, ir, kad R. A. nebuvo tinkamai instruktuotas darbo vietoje, organizaciniu požiūriu įtakojo tiriamą nelaimingą atsitikimą darbe. Tiriamo įvykio metu vykdyti darbai statybvietėje Šiauliuose neatitiko darbų saugos reikalavimo apie tai, kad dirbant pavojingoje zonoje aukštyje būtina naudoti darbuotojus nuo kritimo iš aukščio saugančias technines priemones, o būtent tai, kad nebuvo naudojamos atitinkamos techninės priemonės, lėmė darbuotojo kritimą iš aukščio. Vykdyti darbai statybvietėje Šiauliuose neatitiko nuostatų 4 priedo 37.1 ir 37.2 punktuose nurodyto darbų saugos reikalavimo, kad, dirbant pavojingoje zonoje, aukštyje būtina naudoti darbuotojus nuo kritimo iš aukščio saugančias technines priemones, o nustatyti, ar vykdyti darbai atitiko norminius aktus elektrotechniniu požiūriu, pagal ekspertizei pateiktą medžiagą, negalima. Tiriamuoju atveju užtikrinti saugą statybvietėje Šiauliuose yra darbdavio, jo įgaliotų asmenų, rangovo, statinio statybos vadovo ir pastolių įrengimo bei pastato šiltinimo darbų vadovų pareiga, užtikrinti saugų darbą elektrosaugos požiūriu yra atsakingų už elektros ūkį pareiga, o nustatyti konkrečius atsakingus darbuotojus nėra darbų saugos eksperto kompetencija (2 t., 104-109 b. l.).

52Iš specialisto išvados Nr. G 1597/11(04) matyti, kad R. A. nustatyta: dešinės rankos II, III, IV, pirštų nudegimai padaryti elektros srovės pasėkoje. Galvos muštinė žaizda, pakaušio lūžis, dešinės plaštakos III piršto pagrindinės falangos, kairės pusės V-X šonkaulių lūžiai, kepenų, blužnies ir mažosios taukinės plyšimas, plaučių sumušimas padaryti kietu buku daiktu(-ais). Sužalojimai galėjo būti padaryti užduotyje nurodytu laiku bei aplinkybėmis. Remiantis sveikatos sutrikdymo masto nustatymo taisyklių 6.6.11 punktu, sužalojimų visuma vertinama sunkiu sveikatos sutrikdymu. Duomenų apie etilo alkoholio kiekį tiriamojo kraujyje, nėra. (2 t., 123-134 b. l.).

53Iš 2011-12-28 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus pateiktos informacijos matyti, kad VSDFV Klaipėdos skyrius 2011-09-14 sprendimais I. A. paskirtos ligos pašaltos už laikotarpius nuo 2011-04-20 iki 2011-06-02, nuo 2011-06-08 iki 2011-06-14 ir nuo 2011-06-15 iki 2011-07-19. 2011 m. gruodžio mėn., atlikus medicininių duomenų patikrinimą, nustatyta, kad I. A., nedarbingumo laikotarpiu nuo 2011-04-18 iki 2011-07-22, atlikdama su darbu susijusias funkcijas, pažeidė Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo taisyklių (Žin., 2010, Nr. 89-4740) 51.5 punkto reikalavimus (2 t., 183 b. l.).

54Pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 176 straipsnio 1 dalį atsako darbdavys ar jo įgaliotas asmuo, pažeidęs darbų saugos įstatymuose ar kituose teisės aktuose nustatytus darbų saugos ar sveikatos apsaugos darbe reikalavimus, jeigu dėl to įvyko nelaimingas atsitikimas žmonėms, avarija ar atsirado kitokių sunkių padarinių. Pagal šį BK straipsnį atsako tik specialūs subjektai – darbdaviai ir kiti asmenys, kurie dėl savo tarnybinės padėties ar specialių įgaliojimų yra atsakingi už saugą darbe, saugos darbe norminių aktų laikymąsi. Ši nusikaltimo sudėtis yra blanketinė, todėl, taikant šią normą, būtina nustatyti, kokie darbų saugos ir sveikatos apsaugos darbe įstatymų reikalavimai buvo pažeisti. Kiekvienu konkrečiu atveju analizuojami tie įstatymai ir įstatymų įgyvendinamieji, lokalinio pobūdžio teisės aktai, kuriuose įtvirtintos konkrečios darbdaviui ar jo įgaliotam asmeniui nustatytos pareigos, sprendžiamas klausimas, ar tų pareigų buvo laikomasi. Baudžiamajai atsakomybei taikyti būtina nustatyti ir priežastinį ryšį tarp atsiradusių padarinių ir veikos. Nusikalstama veika gali būti padaryta tiek tyčia, tiek dėl neatsargumo (kasacinės nutartys Nr. 2K-134/2010, 2K-221/2011, 2K-485/2011 ir kt.).

55Esant šiems įrodymams, kaltinamosios I. A. kaltė dėl pažeistų darbų saugos įstatymuose ir kituose teisės aktuose įtvirtintų organizacinių ir techninių reikalavimų, dėl ko nukentėjusiajam R. A. buvo sukeltas sunkus sveikatos sutrikdymas, yra įrodyta visiškai. Iš 2011-06-10 darbo sutarties matyti, kad R. A. nuo 2011-06-13 pradėjo dirbti UAB „( - )“ plataus profilio statybininku (1 t., 60-61 b. l.). Nukentėjusysis teisme nurodė, kad 2011-06-22 buvo pirmoji jo darbo diena. Nors darbo sutartyje tarp UAB „( - )“ ir R. A. nėra nukentėjusiojo parašo, visgi apie įdarbinimą Klaipėdos socialinio draudimo valdybos skyrius buvo informuotas. Nukentėjusiojo R. A., liudytojų J. S., S. N., T. K., A. S. duoti paaiškinimai patvirtina, kad 2011-06-22, darbo pabaigoje, apie 17.00 val. ( - ), atliekant ( - ) šiltinimo darbus, plataus profilio statybininkas R. A. nelaimingo atsitikimo metu patyrė elektros smūgį ir nuo pastolių, iš, maždaug, 10,25 m. aukščio. nukrito ir susižalojo. 2011-06-22 įvykio vietos apžiūros protokolo fotolentelėje Nr. 1 esančiose fotonuotraukose yra užfiksuota statybvietė su statybvietėje įrengtais ir naudotais pastoliais, o fotolentelėje Nr. 2 esančioje fotonuotraukoje užfiksuota vieta, kur nukrito R. A., ir žolėje matomos raudonos spalvos dėmės, panašios į kraują (1 t., 10-14 b. l.). Specialisto išvadoje Nr. G 1597/11(04), nustatytas R. A. sužalojimus pobūdis ir konstatuota, kad sužalojimų visuma vertinama sunkiu sveikatos sutrikdymu (2 t., 123-134 b. l.). Nukentėjusysis R. A. teisme paaiškino, kad 2011-06-22 dirbo ant pastolių penkto aukšto pakloto ir elektros perforatoriaus pagalba įrenginėjo pastato ketvirto aukšto langų išorines skardines palanges. Įvykio metu norėjo persikelti įrankius prie kitos palangės, segėsi diržą ir tuo pačiu metu traukė perforatoriaus laidą iš elektros paskirstymo ruletės, kai pajuto elektros smūgį. Nors buvo atsisegęs diržą, vis tiek ranka laikėsi pastolio turėklo. Dėl gautos elektros srovės susvyravo ir nukrito nuo pastolių. Diržo nebūtų reikėję nusegti, jei diržas būtų galėjęs slysti prie visų langų, arba būtų su dviem stropais, bet tokios galimybės nebuvo. Tą dieną pačioje darbo vietoje kaltinamoji, ar koks kitas įmonės vadovas instruktažo neatliko. Įvykio vietoje buvę liudytojai J. S., S. N., A. S. patvirtino nukentėjusiojo paaiškinimus, kad apsaugos diržai buvo su vienu stropu, neatsisegus saugos diržo, nebuvo galima nueiti nuo vienos darbo vietos prie kitos, be to, jokių kritimą sumažinančių priemonių apačioje nebuvo. Teismas neturi pagrindo abejoti nukentėjusiojo bei liudytojų parodymais, kadangi iš 2011-07-26 Lietuvos Respublikos Valstybinės darbo inspekcijos Šiaulių skyriaus nelaimingo atsitikimo darbe tyrimo medžiagos, nelaimingo atsitikimo darbe akto Nr. 1, 2011-10-13 vyriausiojo darbo inspektoriaus K. J. paaiškinimų matyti, kad nelaimingo atsitikimo priežastys - netinkamas pavojingų darbų organizavimas, leista dirbti ant pastolių, neįrengus apsauginės vidurinės sijos ir papėdės juostos, nevertinta galima kritimo iš aukščio rizika, neparinktos tinkamos asmeninės apsaugos priemonės (saugos diržo stropai), saugančios darbuotoją pereinant iš vienos darbo vietos į kitą (1 t., 17-19, 98-99 b. l.). Nelaimingo atsitikimo darbe aktą surašęs vyriausiasis darbo inspektorius K. J. teisme tvirtino išvadas, kad pagrindinė nelaimingo atsitikimo priežastis buvo nukentėjusiojo R. A. kritimas iš aukščio. Nukentėjusysis krito iš aukščio dėl to, kad nebuvo tinkamai parengti pastoliai, nebuvo asmeninių apsaugos priemonių, kurios sulaikytų nuo kritimo. Jo išvadoje nurodyta pagrindinė nelaimingo atsitikimo priežastis yra pavojingas darbų organizavimas, kadangi buvo leista dirbi tinkamai neįrengus apsauginės tvorelės, nebuvo vidurinės sijos ant pastolių, nebuvo tinkamai parengtos asmeninės apsauginės priemonės, kadangi nukentėjusysis, pereidamas iš vienos vietos į kitą, privalėjo turėti du stropus. Į kaltinamosios klausimą liudytojas K. J. patvirtino, kad nelaimingo atsitikimo darbe priežastis, dėl ko buvo sunkiai sužalotas nukentėjusysis R. A., yra ne nukentėjusiojo gauta elektros iškrova (dėl to jis apdegė tik pirštus), bet jo kritimas iš aukščio dėl to, kad nebuvo tinkamų apsaugų nuo kritimo iš aukščio. Vyriausiojo darbo inspektoriaus nelaimingo atsitikimo darbe akte nurodytas išvadas patvirtina ir 2012-02-17 ekspertizės aktas Nr.11-143(12), iš kurio matyti, kad tiriamo nelaimingo atsitikimo priežastimis yra tai, kad nebuvo naudojamos darbuotojus nuo kritimo iš aukščio saugančios techninės priemonės tuo metu, kai darbuotojas dirbo pavojingoje zonoje aukštyje, kur buvo rizika kristi iš aukščio (2 t., 104-109 b. l.). Kaltinamoji I. A. kaltę dėl šio įvykio neigė, nurodydama, kad tiesioginis ryšys dėl nelaimingo atsitikimo buvo susijęs su elektra, o ne dėl netvarkingų pastolių. 2010-09-29 Rangos sutartyje Nr. 60.1-64-045/10 (2 t., 62 b. l.) rangovu yra įvardinta AB „( - )“. 2011-04-19 subrangos sutartyje Nr. 11/04-19-2 (2 t, 54 b. 1.), subrangovu įvardinta UAB „( - )“, tuo tarpu 2011-04-19 Paslaugų sutartyje Nr. 110419-1 (1 t., 38 b. L), numatyta, kad paslaugų tiekėjas UAB „( - )“ įsipareigojo atlikti iš esmės rangovo pareigas, o 2011-04-22 Statybvietės perdavimo priėmimo akte (1 t., 135 b. 1.) UAB „( - )“ ir įvardinta rangovu. Tarp AB „( - )“ ir UAB „( - )“ buvo pasirašytas „Balansinės priklausomybės ir eksploatacinės atsakomybės ribų“ aktas, kuriuo nustatyta, kad rangovas AB „( - )“ leido subrangovui UAB „( - )“ naudotis elektros paskirstymo spinta, už kurios techninė būklę atsakė AB „( - )“. Liudytojas T. K. teisme nurodė, kad pačios įmonės atsakingos už savo darbų saugą, o pagal patikrinimo aktą skydinė veikė gerai. Iš VEI Šiaulių teritorinio skyriaus vedėjo J. M. 2011-06-27 rašto matyti, kad, tikrinant elektrinį prailgintuvą nustatyta, jog aplink metalinę plokštelę buvo apsisukęs fazinis laidas su pažeista izoliacija, kuris turėjo matomą kontaktą su prailgintuvo metalinėmis dalimis ir galėjo būti elektros smūgio priežastimi (1 t., 27 b. l.). Šias aplinkybes patvirtina 2012-05-02 apžiūros protokolas (1 t., 102-107 b. l.), 2011-07-26 Lietuvos Respublikos Valstybinės darbo inspekcijos Šiaulių skyriaus nelaimingo atsitikimo darbe tyrimo medžiaga ir nelaimingo atsitikimo darbe aktas Nr. 1 (1 t., 15-95 b. l.), 2011-10-13 Valstybės darbo inspekcijos vyriausiojo darbo inspektoriaus K. J. (specialisto) rašytinis paaiškinimas (1 t., 98-99 b. l.), 2012-02-17 ekspertizės aktas Nr.11-143(12) (2 t., 104-109 b. l.). Tačiau teismas sutinka su vyriausiojo darbo inspektoriaus K. J. paaiškinimais teisme, kad gavęs elektros srovę nukentėjusysis turėjo pasilikti ant pastolių, o nenukristi ant žemės ir taip būtų išvengta nukentėjusiojo R. A. sunkaus sveikatos sutrikdymo.

56I. A., būdama įmonės direktore ir darbdave R. A. atžvilgiu, buvo atsakinga už saugą darbe bei saugos darbe norminių aktų laikymąsi. Nors kaltinamoji savo kaltę neigė nurodydama, kad jai įvykio metu buvo nedarbingumo laikotarpis ir tuo metu ją pavadavo direktoriaus pavaduotojas E. V., visgi ji negalėjo pateikti jokių dokumentų, patvirtinančių, kad jos pareigas tuo metu vykdė E. V., teigė, kad susitarimas buvo žodinis. Kaltinamosios I. A. paaiškinimus teismas vertina kritiškai ir laiko juos gynybine pozicija. Teismas atsižvelgia į tai, kad kaltinamoji atsisakė duoti parodymus ikiteisminio tyrimo metu, vengė atvykti į teismo posėdžius, taip vilkindama procesą, teismui nepateikė jokių jos kaltę neigiančių dokumentų. Teismas taip pat kritiškai vertina liudytojo V. A. parodymus, kadangi jis gali būti suinteresuotas baudžiamosios bylos baigtimi, nes yra kaltinamosios tėvas. Paaiškinime direktorės pavaduotojas E. V. parašė, kad jis atsakingas, tačiau jokių tai įrodančių dokumentų nebuvo pateikta. Esant išdėstytų įrodymų visumai nustatyta, kad I. A. nesilaikė Lietuvos Respublikos Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo (Nr. IX-1672, priimto 2003-07-01, įsigaliojusio 2003-07-13) 11 straipsnio, 25 straipsnio, 28 straipsnio 2 dalies, Saugos ir sveikatos taisyklių statybose “Nr. DT 5-00 (patvirtintų Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000-12-22 įsakymu Nr. 346) 7 punkto ir jo 2 papunkčio, 9 punkto, 16 punkto, 21 punkto, Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimo ir instruktavimo tvarkos (patvirtintos Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2005-04-20 įsakymu Nr. 1-107 (galiojančios nuo 2005-04-27) 3.1 punkto, 3.2 punkto, Statybos techninių reglamentų, Organizacinio tvarkomo reglamento, Statybos darbai, STR 1.08.02.2002 (patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002-04-30 įsakymu Nr. 211), Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatų (patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008-01-15 įsakymu Nr. A1-22/D1-34) 4 priedo 37.1 punkto, 37.2 punkto reikalavimų, neužtikrino saugaus darbo statybvietėje, neparengė statybos darbų technologinio projekto (tiksliau – tinkamos technologinės kortelės), neužtikrino nukentėjusiojo R. A. tinkamo instruktavimo dėl pavojingų veiksnių darbo vietoje ir konkrečių jų poveikio išvengimo būdų, neužtikrino, kad būtų naudojamos darbuotojus nuo kritimo iš aukščio saugančios techninės priemonės ir dėl to buvo sunkiai sutrikdyta R. A. sveikata. I. A. veiką padarė dėl neatsargumo, jos neatsargi kaltė pasireiškė nusikalstamu nerūpestingumu: I. A. nenumatė, kad dėl jos padarytų darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų pažeidimų gali atsirasti pavojingi padariniai – t. y. gali būti sunkiai sutrikdyta R. A. sveikata, nors pagal teismo išanalizuotas veikos padarymo aplinkybes ir savo asmenines savybes galėjo ir turėjo tai numatyti (BK 16 straipsnio 3 dalis), todėl jos veika tinkamai kvalifikuota pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 176 straipsnio 1 dalį.

57Skiriant bausmę kaltinamajai, teismas atsižvelgia į padarytos nusikalstamos veikos pobūdį, pavojingumo visuomenei laipsnį, kaltinamosios asmenybę, kitus bendruosius bausmių skyrimo pagrindus, numatytus Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 54 ir 61 straipsniuose.

58I. A. kaltinama neatsargaus nusikaltimo padarymu (LR BK 16 str.), anksčiau neteista (2 t., 181 b. l.), bausta administracine tvarka (3 t., 27, 29 b. l.), gyvenamojoje vietoje charakterizuojamas teigiamai (3 t., 27-29 b. l.), VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės filialo Psichiatrijos pacientų registre nėra (3 t., 31 b. l.), VšĮ Šiaulių centro poliklinikos Psichikos sveikatos centro ir VšĮ Dainų pirminės sveikatos priežiūros centro įskaitoje nėra (3 t., 32-33 b. l.), dirbanti UAB „( - )“ direktorė (2 t., 192-195 b. l.).

59Kaltinamosios I. A. atsakomybę lengvinančių ar sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

60Įvertinęs visas šias aplinkybes, atsižvelgdamas į tai, kad kaltinamoji vilkino teismo procesą, neatvykdama į teismo posėdžius ir nepateikdama teismui neatvykimo priežastis pateisinančių dokumentų, visiškai nepripažino savo kaltės, tačiau nepateikė teismui įrodymų, kad už darbų saugą jos įmonėje atsakingas E. V. ar kitas asmuo, nesigaili nusikaltusi, teismas skiria pirmą kartą už neatsargų nusikaltimą teisiamai I. A. LR BK 176 straipsnio 1 dalies sankcijoje numatytą su laisvės atėmimu nesusijusią bausmę – baudą (LR BK 47 str.). Baudos dydis, įvertinus I. A. veikos sukeltus padarinius – dėl kaltinamosios neatsargaus veikimo(neveikimo) darbų saugos ir sveikatos srityje R. A. sukeltas sunkus sveikatos sutrikdymas, nustatytinas didesnis nei BK 47 straipsnio 3 dalyje už neatsargų nusikaltimą numatytos baudos bausmės vidurkis.

61LR BPK 109 straipsnis numato, kad asmuo, dėl nusikalstamos veikos patyręs turtinės arba neturtinės žalos, turi teisę baudžiamajame procese pareikšti įtariamajam ar kaltinamajam arba už įtariamojo ar kaltinamojo veikas materialiai atsakingiems asmenims civilinį ieškinį.

62Nukentėjusysis ir civilinis ieškovas R. A. 2011-11-30 pareiškė civilinį ieškinį 50 000 neturtinės žalos atlyginimo (2 t., 149-150 b. l.). 2012-09-18 jis pareiškė patikslintą civilinį ieškinį dėl 1099,03 Lt turtinės žalos atlyginimo ir 50 000 Lt neturtinės žalos atlyginimo (3 t., 93-94 b. l.). Teisme nukentėjusiojo atstovas advokatas A. Daukantas nurodė, kad civiliniame ieškinyje įsivėlusi aritmetinė klaida dėl turtinės žalos sumos, kuri turėtų būti ne 1099,03 Lt , o 4289,11 Lt. Šią sumą sudaro:

  1. Negautos pajamos. 2011-06-10 tarp R. A. ir UAB „( - )“ buvo sudaryta darbo sutartis, priimant R. A. į plataus profilio statybininko pareigas, mokant minimalų 800 Lt per mėnesį darbo užmokestį. Minimalus vienos valandos darbo užmokestis įvykio metu buvo 4,85 Lt. Pagal išduotus nedarbingumo pažymėjimus, R. A. sirgo nuo 2011-06-22 iki 2012-02-10 ir nuo 2012-08-02 iki 2012-08-08. Tai sudaro 131 dieną. Vienos dienos darbo uždarbis sudaro 38,80 Lt. Negautos pajamos sudaro 5082,80 Lt. Sodra jam išmokėjo 1892,72 Lt, todėl prašo priteisti negautas pajamas 3190,08 Lt;
  2. Kelionės išlaidos, važinėjant pas gydytojus sudaro 504,32 Lt;
  3. Vaistų pirkimui išleista 594, 71 Lt.

63Iš viso nukentėjusysis R. A. prašė priteisti 4289,11 Lt turtinės ir 50 000 Lt neturtinės žalos atlyginimo. Teisme nukentėjusysis R. A. sumažino civilinį ieškinį dėl turtinės žalos atlyginimo iki 4018,54 Lt, kadangi kaltinamoji I. A. pateikė jam pirktų medicininių prekių mokėjimo kvitus už 270,57 Lt.

64Civilinis ieškinys dėl turtinės žalos atlyginimo tenkintinas iš dalies, dėl neturtinės žalos atlyginimo tenkintinas visiškai.

65Pagal pateiktą Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyriaus pažymą apie R. A. priskaičiuotas ir išmokėtas išmokas (3 t., 102-104), pranešimus apie išduotą nedarbingumo pažymėjimus (3 t., 105-118), VŠĮ Papilės ambulatorijos informaciją (3 t., 151 b. l.), nustatyta, kad už laikotarpį nuo 2011-06-23 iki 2011-10-17 R. A. gavo ligos pašalpą ir už šį laikotarpį rašytiniai įrodymai patvirtina, kad nedarbingumo priežastimi buvo nelaimingas atsitikimas darbe, įvykęs 2011-06-22. Tai sudaro 83 darbo dienas. VSDF valdyba nukentėjusiajam už šį laikotarpį išmokėjo 1066,24 Lt. Kiti nukentėjusiojo nurodyti nedarbingumo laikotarpiai yra susiję su ligomis. Įrodymų, patvirtinančių, kad šios ligos susiję su patirtomis traumomis įvykio metu, nėra. Atsižvelgiant į tai, kad vienos R. A. darbo dienos užmokestis sudaro 38,80 Lt, iš viso negautos pajamos sudaro 3220,40 Lt., o Sodra nukentėjusiajam už šį laikotarpį išmokėjo 1066,24 Lt, todėl negautos R. A. pajamos už laikotarpį nuo 2011-06-23 iki 2011-10-17 sudaro 2154,16 Lt. Kadangi nukentėjusysis teismui taip pat pateikė dokumentus (pirkimo kvitus, kelionės bilietus), patvirtinančius jo patirtas išlaidas, susijusias su vaistų pirkimu ir kelionėmis į medicinos įstaigas (504,32 Lt ir 594, 71 Lt), šios išlaidos tiesioginiu priežastiniu ryšiu susijusios su įvykio metu patirtomis traumomis, todėl jam priteistina 2982,62 Lt (sumažinus 270,57 Lt dėl I. A. patirtų išlaidų) turtinės žalos atlyginimo.

66Neturtine žala pagal Lietuvos Respublikos CK 6.250 straipsnio 1 dalį laikoma asmens patirtas fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasiniai sukrėtimai, emocinė depresija, pažeminimas, reputacijos pablogėjimas, bendravimo galimybių sumažėjimas ir kita, teismo įvertinti pinigais, tačiau nei neturtinės žalos atlyginimo minimumo, nei josios maksimumo dydžių, Lietuvos Respublikos Civilinis kodeksas nenustato. Spręsdamas neturtinės žalos atlyginimo klausimus, teismas, atsižvelgęs į Lietuvos Respublikos CK 6.250 straipsnio 2 dalyje nustatytus kriterijus, turi siekti kuo teisingiau kompensuoti nukentėjusio patirtą dvasinę ir fizinę skriaudą. Neturtinės žalos atlyginimo atveju visiško žalos atlyginimo principas objektyviai visa apimtimi negali būti taikomas, nes padarytą neturtinę žalą tiksliai įvertinti pinigais neįmanoma. Teismas, nustatydamas neturtinės žalos dydį, privalo atsižvelgti į jos pasekmes, padarytos turtinės žalos dydį bei kitas turinčias reikšmės bylai aplinkybes, taip pat į sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus (CK 6.250 str. 1, 2 d.). Nukentėjusysis įvykio metu buvo patyrė sunkias traumas – galvos muštinę žaizdą, pakaušio lūžį, dešinės plaštakos III piršto pagrindinės falangos, kairės pusės V-X šonkaulių lūžius, kepenų, blužnies ir mažosios taukinės plyšimus. Nukentėjusysis paaiškino, kad po įvykio gydėsi 7-8 mėnesius, vienerius metus negalėjo dirbti, sunkiai kilnoti, turėjo dvi - tris operacijas, patyrė fizinį skausmą, vaikščioti galėjo tik po pusę mėnesio, mėnesį negalėjo pats savęs apsitarnauti, gulėjo ligoninėje. Turi šeimą, tris nepilnamečius vaikus, trečias vaikas dar naujagimis. Teismas neturi pagrindo abejoti, kad sunkus sveikatos sutrikdymas sukėlė neigiamų padarinių nukentėjusiojo sveikatai, emocinei būklei, pablogėjo gyvenimo kokybė. Nukentėjusysis nurodė, kad šiuo metu dar yra nedarbingas, tačiau į darbingumo lygio nustatymo komisiją nesikreipė. Teismas, spręsdamas civilinio ieškinio dėl neturtinės žalos priteisimo dydžio, atsižvelgia į tai, kad nukentėjusiajam priteistina nedidelė turtinė žala, atsižvelgia ir į už žalos padarymą atsakingo UAB „( - )“ sunkią materialinę padėtį. Tačiau, įvertinęs konkrečias nusikalstamos veikos padarymo aplinkybes, sunkias pasekmes nukentėjusiojo sveikatai, taip pat įvertinus neturtinės žalos dydžio nustatymo kriterijus bei sąžiningumo, teisingumo ir protingumo principus, teismas sprendžia, kad prašoma priteisti 50000, 00 Lt neturtinės žalos suma nėra neprotingai didelė. Ši suma atitinka nukentėjusiojo ir civilinio atsakovo skirtingų interesų pusiausvyrą, teismas ją vertina kaip teisingą piniginę kompensaciją už patirtus sužalojimus, išgyvenimus, nepatogumus.

67Esant šioms nustatytoms aplinkybėms nukentėjusiajam R. A. priteistina iš civilinio atsakovo UAB “( - )“ 2982,62 Lt turtinės ir 50 000 Lt neturtinės žalos atlyginimo (LR BPK 109, 113 str. 2 d., 115 str. 1 d.).

68Daiktai, dokumentai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti:

691. UAB „( - )“ pateikti dokumentai:„ Darbuotojų supažindintų su darbo tvarkos taisyklėmis registracijos žurnalas“, „Darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimų darbo vietoje registravimo žurnalas“, „Darbuotojų supažindintų su pareiginiais nuostatais registracijos žurnalas“, „Darbuotojų saugos ir sveikatos įvadinių instruktavimų registracijos žurnalas“, „Darbo sutarčių registracijos žurnalas“ pagal pakvitavimą grąžinti I. A. saugojimui (2 t., 41-42 b. l.), nuosprendžiui įsiteisėjus, paliktini savininkės I. A. nuosavybei (LR BPK 94 str. 1 d. 5 p.);

702. Paketas - vokas Nr. 1, kuriame nukentėjusiojo R. A. pateiktų kvitų originalai pateikiamas kartu su baudžiamąja byla, nuosprendžiui įsiteisėjus, paliktini saugoti prie bylos kaip tyrimo medžiaga (LR BPK 92 str. 3 d.);

713. Iš UAB „( - )“ kratos metu rasti ir paimti dokumentai: „Įmonės darbo tvarkos taisyklės“, „Dirbant nuo pastolių saugos ir sveikatos instrukcija“, „Darbininko aukštybininko saugos ir sveikatos instrukcija“, „Statybų darbų vadovo pareiginiai nuostatai“, „Darbuotojų saugos ir sveikatos įvadinė instrukcija“, „Įmonės priešgaisrinės saugos instrukcija“, „Elektrotechninio personalo, dirbant elektriniais įrenginiais saugos ir sveikatos instrukcija“, „Pirmosios pagalbos įvykus nelaimingam atsitikimui suteikimo instrukcija“, „ Dirbant administracijos darbuotoju saugos ir sveikatos instrukcija“, „Dirbant su video terminalu saugos ir sveikatos instrukcija“, „Apšiltinant pastatus saugos ir sveikatos instrukcija“, „Skardininko saugos ir sveikatos instrukcija“, „Stogdengio dirbančio vietinėmis medžiagomis saugos ir sveikatos instrukcija“, „Stogdengio dirbančio stogo ruloninėmis medžiagomis saugos ir sveikatos instrukcija“, „Dirbant su pernešamais elektros įrankiais saugos ir sveikatos instrukcija“, „Tinkuotojo saugos ir sveikatos instrukcija“, „Staliaus saugos ir sveikatos instrukcija“, „Pasilypėjus ant kopėčių ar lipinių saugos ir sveikatos instrukcija“, „Statybių ardymo ir atstatymo saugos ir sveikatos instrukcija“, „Dirbant žirkliniu keltuvu saugos ir sveikatos instrukcija“, „Dirbant skardos karpymo žirklėmis saugos ir sveikatos instrukcija“, „Dirbant skardos lankstymo staklėmis saugos ir sveikatos instrukcija“, „Patalpų ir teritorijos valytojo saugos ir sveikatos instrukcija“, „Dirbant autobokštelio lopšyje saugos ir sveikatos instrukcija“, „ Suvirintojo elektros lanku saugos ir sveikatos instrukcija“, „Statybininko – apdailininko saugos ir sveikatos instrukcija“, „Sargo saugos ir sveikatos instrukcija“, „Dažytojo pulverizatoriumi saugos ir sveikatos instrukcija“, „Dirbančio diskinėmis plytelių pjovimo staklėmis saugos ir sveikatos instrukcija“, „Dirbant betono maišykle saugos ir sveikatos instrukcija“, „Dažytojo saugos ir sveikatos instrukcija“, „Plytelių klojėjo saugos ir sveikatos instrukcija“, „Pagalbinio darbininko saugos ir sveikatos instrukcija“, „Įsakymas dėl instrukcijų patvirtinimo“; „Statybvietės perdavimo – priėmimo akto“ kopija, Trys pastolių patikros lapai 2011-05-30, 2011-05-20, 2011-05-20; Dvi darbo sutartys 2011-06-10 ir 2011-06-02 su prašymais atleisti, perduoti kartu su baudžiamąja byla( atskiras segtuvas), statybinis šalmas, apsauginis diržas su virve, perforatorius „Bosch“ su dėže, prailginimo laidas su rite, saugomi Šiaulių miesto policijos komisariato daiktų saugykloje (1 t., 108-109 b. l.)nuosprendžiui įsiteisėjus, grąžintini teisėtam savininkui UAB „( - )“, (LR BPK 94 str. 1 d. 5 p.);

724. jėgos skirstomoji spinta PP 3366- 1 vnt., saugoma Šiaulių miesto policijos komisariato daiktų saugykloje (1 t., 108-109 b. l.), nuosprendžiui įsiteisėjus, grąžintina teisėtam savininkui AB „( - )“ (LR BPK 94 str. 1 d. 5 p.).

732012-12-12 Šiaulių miesto apylinkės teismo nutartimi I. A. paskirta kardomoji priemonė periodinė registracija policijos įstaigoje (3 t., 168-169 b. l.). Nuosprendžiui įsiteisėjus, kardomoji priemonė panaikintina.

74Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297 str., 298 str., 301 str., 302 str., 303 str. 2 d., 304 str., 305 str., 307 str., 308 str.,

Nutarė

75I. A. pripažinti kalta, padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 176 straipsnio 1 dalyje, ir nuteisti ją 40 MGL (penkių tūkstančių dviejų šimtų litų) dydžio bauda.

76Nukentėjusiojo R. A. civilinį ieškinį tenkinti iš dalies ir priteisti R. A. iš UAB „( - )“ 2982,62 Lt (du tūkstančius devynis šimtus aštuoniasdešimt aštuoniasdešimt du litus, 62 centus) turtinės žalos ir 50 000 Lt (penkiasdešimt tūkstančių litų) neturtinės žalos atlyginimo. Likusioje dalyje civilinį ieškinį atmesti.

77I A. kardomąją priemonę įpareigojimą periodiški registruotis policijos įstaigoje palikti galioti iki nuosprendžio įsiteisėjimo.

78Nuosprendžiui įsiteisėjus, daiktinius įrodymus:

791. UAB „( - )“ pateiktus dokumentus: „Darbuotojų supažindintų su darbo tvarkos taisyklėmis registracijos žurnalą“, „Darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimų darbo vietoje registravimo žurnalą“, „Darbuotojų supažindintų su pareiginiais nuostatais registracijos žurnalą“, „Darbuotojų saugos ir sveikatos įvadinių instruktavimų registracijos žurnalą“, „Darbo sutarčių registracijos žurnalą“, palikti savininkės I. A. nuosavybei (LR BPK 94 str. 1 d. 5 p.);

802. paketą - voką Nr. 1 su nukentėjusiojo R. A. pateiktais kvitų originalais palikti saugoti prie bylos kaip tyrimo medžiagą (LR BPK 92 str. 3 d.);

813. iš UAB „( - )“ kratos metu rastus ir paimtus dokumentus: „Įmonės darbo tvarkos taisykles“, „Dirbant nuo pastolių saugos ir sveikatos instrukciją“, „Darbininko aukštybininko saugos ir sveikatos instrukciją“, „Statybų darbų vadovo pareiginiai nuostatus“, „Darbuotojų saugos ir sveikatos įvadinė instrukciją“, „Įmonės priešgaisrinės saugos instrukciją“, „Elektrotechninio personalo, dirbant elektriniais įrenginiais saugos ir sveikatos instrukciją“, „Pirmosios pagalbos įvykus nelaimingam atsitikimui suteikimo instrukciją“, „ Dirbant administracijos darbuotoju saugos ir sveikatos instrukciją“, „Dirbant su video terminalu saugos ir sveikatos instrukciją“, „Apšiltinant pastatus saugos ir sveikatos instrukciją“, „Skardininko saugos ir sveikatos instrukciją“, „Stogdengio dirbančio vietinėmis medžiagomis saugos ir sveikatos instrukciją“, „Stogdengio dirbančio stogo ruloninėmis medžiagomis saugos ir sveikatos instrukciją“, „Dirbant su pernešamais elektros įrankiais saugos ir sveikatos instrukciją“, „Tinkuotojo saugos ir sveikatos instrukciją“, „Staliaus saugos ir sveikatos instrukciją“, „Pasilypėjus ant kopėčių ar lipinių saugos ir sveikatos instrukciją“, „Statybių ardymo ir atstatymo saugos ir sveikatos instrukciją“, „Dirbant žirkliniu keltuvu saugos ir sveikatos instrukciją“, „Dirbant skardos karpymo žirklėmis saugos ir sveikatos instrukciją“, „Dirbant skardos lankstymo staklėmis saugos ir sveikatos instrukciją“, „Patalpų ir teritorijos valytojo saugos ir sveikatos instrukciją“, „Dirbant autobokštelio lopšyje saugos ir sveikatos instrukciją“, „Suvirintojo elektros lanku saugos ir sveikatos instrukciją“, „Statybininko – apdailininko saugos ir sveikatos instrukciją“, „Sargo saugos ir sveikatos instrukciją“, „Dažytojo pulverizatoriumi saugos ir sveikatos instrukciją“, „Dirbančio diskinėmis plytelių pjovimo staklėmis saugos ir sveikatos instrukciją“, „Dirbant betono maišykle saugos ir sveikatos instrukciją“, „Dažytojo saugos ir sveikatos instrukciją“, „Plytelių klojėjo saugos ir sveikatos instrukciją“, „Pagalbinio darbininko saugos ir sveikatos instrukciją“, „Įsakymą dėl instrukcijų patvirtinimo“; „Statybvietės perdavimo – priėmimo akto“ kopiją, tris pastolių patikros lapus 2011-05-30, 2011-05-20, 2011-05-20, dvi darbo sutartis 2011-06-10 ir 2011-06-02 su prašymais atleisti, statybinį šalmą, apsauginį diržą su virve, perforatorių „Bosch“ su dėže, prailginimo laidą su rite, grąžinti teisėtam savininkui UAB „( - )“ (LR BPK 94 str. 1 d. 5 p.);

824.jėgos skirstomąją spintą PP 3366 - 1 vnt., grąžinti teisėtam savininkui AB „( - )“ (LR BPK 94 str. 1 d. 5 p.).

83Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Šiaulių apygardos teismui, skundą paduodant Šiaulių apylinkės teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo teisėja Eleonora Kvasauskienė,... 2. sekretoriaujant Linai Deržinskienei ir Ievai Mišeikienei,... 3. dalyvaujant prokurorams Violetai Rudžianskienei, Sigitui Dobiliauskui, Rasai... 4. gynėjams advokatams Ramūnui Dobrovolskiui, Donatui Matijošaičiui,... 5. nukentėjusiajam R. A. ir jo atstovui advokatui Alfonsui Daukantui,... 6. viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje... 7. I. A., asmens kodas ( - ) gimusi ( - ), Lietuvos Respublikos pilietė,... 8. Teismas, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą,... 9. I. A., būdama UAB „( - )“, esančios ( - ), įmonės direktorė ir būdama... 10. Lietuvos Respublikos Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo (Nr. IX-1672,... 11. Lietuvos Respublikos Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo (Nr. IX-1672,... 12. Saugos ir sveikatos taisyklių statybose “Nr. DT 5-00 (patvirtintų Lietuvos... 13. Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimo ir instruktavimo tvarkos... 14. Statybos techninių reglamentų, Organizacinio tvarkomo reglamento, Statybos... 15. Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatų (patvirtintų Lietuvos... 16. Dėl to, pažeidus dėl neatsargumo visus aukščiau išdėstytus darbų saugos... 17. Apklausta teisiamajame posėdyje, I. A. kalta neprisipažino ir paaiškino, kad... 18. Kaltinamosios I. A. kaltė įrodyta nukentėjusiojo, liudytojų paaiškinimais,... 19. Nukentėjusysis R. A. teisme paaiškino, kad tuo metu dirbo UAB „( - )“... 20. Liudytojas J. S. teisme tvirtino ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus, kad... 21. Liudytojas T. K. paaiškino, kad dirba AB „( - )“ statybos darbų vadovu.... 22. Liudytojas A. S. teisme paaiškino, kad kaltinamąją I. A. pažįsta iš... 23. Liudytojas V. A. teisme paaiškino, kad dirbo UAB „( - )“ darbų vadovu.... 24. Liudytojas S. N. teisme paaiškino, kad beveik metus dirbo UAB „( - )“, jį... 25. Vyriausiasis darbo inspektorius K. J. teisme paaiškino, kad atliko šio... 26. Liudytojas E. V. buvo atvykęs į teismo posėdį 2012-10-31, tačiau, be... 27. Iš 2011-06-22 įvykio vietos apžiūros protokolo matyti, kad užfiksuota... 28. Iš 2011-07-26 Lietuvos Respublikos Valstybinės darbo inspekcijos Šiaulių... 29. Nevertinta galima kritimo iš aukščio rizika, neparinktos tinkamos asmeninės... 30. Apžiūrint policijos komisariate saugomą elektrinį prailgintuvą su... 31. Pagal pateiktą balansinės priklausomybės ir eksploatacinės atsakomybės... 32. Tyrimo metu buvo pateikta R. A. medicininė knygelė forma 048/a , kurioje... 33. Pagal tyrimo metu pateiktą darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimo darbo... 34. Atlikus statybinių pastolių apžiūrą nustatyta, kad darbo vietoje, kur R.... 35. Įmonėje nevedama asmeninių apsaugos priemonių parinkimo, išdavimo... 36. Iš VEI Šiaulių teritorinio skyriaus vedėjo J. V. M. 2011-06-27 rašto... 37. Iš 2011-06-10 darbo sutarties matyti, kad R. A. nuo 2011-06-13 pradėjo dirbti... 38. Iš 2011-10-13 Valstybės darbo inspekcijos vyriausiojo darbo inspektoriaus K.... 39. Iš 2011-06-22 daiktų, dokumentų pateikimo protokolo matyti, kad UAB „( -... 40. Iš 2011-06-23 daiktų, dokumentų pateikimo protokolo matyti, kad AB „( -... 41. Iš 2012-05-02 apžiūros protokolo matyti, kad užfiksuota statybinio šalmo,... 42. Iš 2011-07-19 UAB „Saugotyra“ rašto matyti, kad įmonė pateikė:... 43. Iš 2011-07-19 UAB „Saugotyra“ rašto matyti, kad įmonė pateikė: UAB... 44. Iš 2011-11-17 daiktų, dokumentų pateikimo protokolo matyti, kad UAB „( -... 45. Iš 2011-11-17 kartos protokolo matyti, kad UAB „( - )“ patalpose, Tilžės... 46. Iš 2011-11-17 apžiūros protokolo matyti, kad, užfiksuota 2011-11-17 kratos... 47. Iš AB „( - )“ pateiktų dokumentų kopijų matyti, kad pateikta: subrangos... 48. Iš 2011-10-12 daiktų, dokumentų pateikimo protokolo matyti, kad UAB „( -... 49. Iš 2012-03-10 daiktų, dokumentų pateikimo protokolo matyti, kad liudytojas... 50. Iš 2011-09-06 daiktų, dokumentų pateikimo protokolo matyti, kad... 51. Iš 2012-02-17 ekspertizės akto Nr.11-143(12) matyti, kad tiriamo nelaimingo... 52. Iš specialisto išvados Nr. G 1597/11(04) matyti, kad R. A. nustatyta:... 53. Iš 2011-12-28 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos... 54. Pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 176 straipsnio 1 dalį atsako... 55. Esant šiems įrodymams, kaltinamosios I. A. kaltė dėl pažeistų darbų... 56. I. A., būdama įmonės direktore ir darbdave R. A. atžvilgiu, buvo atsakinga... 57. Skiriant bausmę kaltinamajai, teismas atsižvelgia į padarytos nusikalstamos... 58. I. A. kaltinama neatsargaus nusikaltimo padarymu (LR BK 16 str.), anksčiau... 59. Kaltinamosios I. A. atsakomybę lengvinančių ar sunkinančių aplinkybių... 60. Įvertinęs visas šias aplinkybes, atsižvelgdamas į tai, kad kaltinamoji... 61. LR BPK 109 straipsnis numato, kad asmuo, dėl nusikalstamos veikos patyręs... 62. Nukentėjusysis ir civilinis ieškovas R. A. 2011-11-30 pareiškė civilinį... 63. Iš viso nukentėjusysis R. A. prašė priteisti 4289,11 Lt turtinės ir 50 000... 64. Civilinis ieškinys dėl turtinės žalos atlyginimo tenkintinas iš dalies,... 65. Pagal pateiktą Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių... 66. Neturtine žala pagal Lietuvos Respublikos CK 6.250 straipsnio 1 dalį laikoma... 67. Esant šioms nustatytoms aplinkybėms nukentėjusiajam R. A. priteistina iš... 68. Daiktai, dokumentai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir... 69. 1. UAB „( - )“ pateikti dokumentai:„ Darbuotojų supažindintų su darbo... 70. 2. Paketas - vokas Nr. 1, kuriame nukentėjusiojo R. A. pateiktų kvitų... 71. 3. Iš UAB „( - )“ kratos metu rasti ir paimti dokumentai: „Įmonės... 72. 4. jėgos skirstomoji spinta PP 3366- 1 vnt., saugoma Šiaulių miesto... 73. 2012-12-12 Šiaulių miesto apylinkės teismo nutartimi I. A. paskirta... 74. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297... 75. I. A. pripažinti kalta, padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos... 76. Nukentėjusiojo R. A. civilinį ieškinį tenkinti iš dalies ir priteisti R.... 77. I A. kardomąją priemonę įpareigojimą periodiški registruotis policijos... 78. Nuosprendžiui įsiteisėjus, daiktinius įrodymus:... 79. 1. UAB „( - )“ pateiktus dokumentus: „Darbuotojų supažindintų su darbo... 80. 2. paketą - voką Nr. 1 su nukentėjusiojo R. A. pateiktais kvitų originalais... 81. 3. iš UAB „( - )“ kratos metu rastus ir paimtus dokumentus: „Įmonės... 82. 4.jėgos skirstomąją spintą PP 3366 - 1 vnt., grąžinti teisėtam... 83. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...