Byla e2-2844-855/2019
Dėl įpareigojimo išmokėti draudimo išmoką

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Renata Volodko, sekretoriaujant Daivai Šuopienei, dalyvaujant ieškovės Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos atstovui M. P., atsakovo AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialo Lietuvoje atstovui V. M., trečiojo asmens BUAB „Dorineda“ atstovui adv. Nerijui Jurčiukoniui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos ieškinį atsakovui AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialui Lietuvoje, trečiasis asmuo – BUAB „Dorineda“, atstovaujama bankroto administratoriaus Evaldo Kuprio, dėl įpareigojimo išmokėti draudimo išmoką.

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

41.

5Ieškovė Valstybinės saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos kreipėsi (toliau – Tarnyba) į teismą su ieškiniui atsakovui AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialui Lietuvoje (toliau – BTA), trečiasis asmuo – BUAB „Dorineda“, prašydama įpareigoti atsakovą sumokėti ieškovei 22916,55 Eur draudimo išmoką.

61.1.

7Nurodė, kad tarp ieškovės ir trečiojo asmens UAB „Dorineda“ 2018-04-20 buvo sudaryta Automobilių stovėjimo aikštelės ir tako link Kačėniškės piliakalnio įrengimo darbų sutartis Nr. D4-2018-039, pagal kurią UAB „Dorineda“ įsipareigojo atlikti automobilių stovėjimo aikštelės įrengimo darbus per sutartyje nustatytą terminą pagal techninį projektą, o ieškovė įsipareigojo priimti tinkamai atliktų darbų rezultatą ir sumokėti už darbus sutartyje nustatyta tvarka. Pagal Sutartį UAB „Dorineda“ turėjo pateikti užsakovui sutarties įvykdymo užtikrinimą – banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą, kurio vertė – 10 procentų sutarties kainos su PVM, ir kuris turėjo galioti iki numatyto rangovo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pridedant papildomai 10 darbo dienų terminą. UAB „Dorineda“ pateikė 2018-04-30 Sutartinių įsipareigojimų laidavimo draudimo liudijimą / polisą

8Nr. SĮLD 1230163, kuriuo atsakovas BTA įsipareigojo sumokėti ieškovei bet kokią sumą ar sumas, neviršijančią 22916,55 Eur, gavęs ieškovės pretenziją, numatytas draudimo laikotarpis – nuo 2018-05-01 iki 2018-11-10, netinkamu sutartinių prievolių įvykdymu laikant situacijas, jei darbai neatitinka sutartyje nustatytų reikalavimų, trečiasis asmuo pažeidė prievolės įvykdymo terminus ar neteisėtai atsisako toliau vykdyti savo prisiimtus sutartinius įsipareigojimus. Ieškovei ir trečiajam asmeniui 2018-10-29 pasirašius Papildomą susitarimą Nr. 2, kuriuo sutarties terminas buvo pratęstas iki 2018-12-01, trečiasis asmuo pratęsė sutarties įvykdymo užtikrinimą ir pateikė Sutartinių įsipareigojimų laidavimo draudimo liudijimą / polisą Nr. SĮLD 137137, kuriuo draudimas atsakovo buvo pratęstas iki

92018-12-01. UAB „Dorineda“ 2018-12-28 kreipėsi į ieškovą, nurodydama, kad nors buvo įsipareigojusi įvykdyti sutartyje numatytus darbus iki 2018-12-01, tačiau dėl nepalankių oro sąlygų laiku užbaigti darbus nebuvo galimybės, susidarė įšalas, todėl buvo prašoma netaikyti delspinigių ir baudų, o neatliktus darbus įsipareigota atlikti per tris savaites nuo to momento, kai bus tinkamos oro sąlygos. 2019-01-29 ieškovė gavo antstolio R.Vižainiškio patvarkymą, kuriuo antstolis nurodė, kad UAB „Dorineda“ sąskaitos yra areštuotos. 2019-01-30 raštu ieškovė nurodė UAB ‚Dorineda“, kad pasibaigus sutarties ir papildomo susitarimo darbų atlikimo terminui ne visi sutartyje numatyti darbai buvo atlikti, liko neatliktų darbų už 40 598,22 Eur, trečiasis asmuo neįvykdė savo įsipareigojimų, kas yra esminis sutarties pažeidimas, todėl sutartis nutraukiama nuo 2019-02-13. Trečiasis asmuo 2019-02-12 raštu nurodė, kad su vienašaliu sutarties nutraukimo nesutinka, prašė palikti sutartį galioti ir netaikyti sutartinės atsakomybės.

101.2.

11Ieškovės nuomone, rangos sutartis su UAB ‚Dorineda“ buvo nutraukta dėl jos esminio pažeidimo pagrįstai, kadangi sutarties įvykdymo terminas buvo praleistas dėl nerūpestingo, aplaidaus ir nesavalaikio sutartinių įsipareigojimų vykdymo, t. y. dėl rangovės kaltės, pasyvaus elgesio, maksimalių pastangų sutarčiai įvykdyti nedėjimo, net ir pratęsus darbų atlikimo terminą iki 2018-12-01, vėluojant atlikti darbus daugiau nei 30 kalendorinių darbų ir galiausiai jų pilnai neužbaigus. Draudimo poliso Nr. 2 priede bei Draudimo taisyklių 4.3.2 punkte nurodyta, kad netinkamu sutartinių prievolių įvykdymu laikoma, jeigu draudėjas pažeidė sutartyje numatytus prievolės įvykdymo terminus, išskyrus atvejus, kai jie buvo pažeisti ne dėl draudėjo kaltės, todėl atsakovui atsiranda pareiga išmokėti ieškovei draudimo polisuose numatytą draudimo išmoką. Pažymėjo, kad nors Polise Nr. 2, išrašytame po ieškovės ir UAB „Dorineda“ susitarimo dėl darbų atlikimo termino pratęsimo iki

122018-12-01, buvo nurodytas draudimo laikotarpis nuo 2018-11-11 iki 2018-12-01, bet poliso priede – Susitarime dėl draudimo išmokos grąžinimo nurodyta, kad susitarimas įsigalioja nuo 2018-10-31 ir galioja iki visiško draudėjo UAB „Dorineda“ prievolės įvykdymo pagal Polisą Nr. 2. Ieškovė nepraleido CK 6.88 str. numatyto 3 mėnesių termino ieškiniui pareikšti, nes pagal teismų praktiką net ir praleidus šį terminą, laidavimo draudimas galioja iki visiškos prievolės įvykdymo, o nagrinėjamu atveju prievolė iki galo taip ir neįvykdyta, sutartis nutraukta dėl UAB „Dorineda“ kaltės.

132.

14Atsakovas AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialas Lietuvoje su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Nurodė, kad draudimo liudijimo polise Nr. SĮLD 137137 buvo nustatytas aiškus draudimo galiojimo laikotarpis – nuo 2018-11-11 iki 2018-12-01, per kurį ieškovė galėjo pareikšti pretenziją draudikui dėl draudimo išmokos išmokėjimo, tačiau šio poliso galiojimo metu ieškovė jokios pretenzijos atsakovui dėl netinkamų trečiojo asmens sutartinių įsipareigojimų, numatytų Draudimo taisyklių 4.3.1–4.3.3 punktuose, neįvykdymo ar netinkamo vykdymo nepateikė. Susitarimas dėl draudimo išmokos grąžinimo, kuriuo remiasi ieškovas, galioja iki visiško Draudėjo prievolės pagal Polisą įvykdymo, nes draudėjas įsipareigojo per 15 dienų po draudiko pranešimo apie išmokėtą naudos gavėjui išmoką grąžinti draudėjui jo išmokėtas sumas, t. y. nuostata – „iki visiško prievolių įvykdymo“ taikytina trečiojo asmens UAB ‚Dorineda“, o ne ieškovės, atžvilgiu. Kadangi pagal Draudimo taisyklių 5.2 punktą nedraudžiamasis įvykis yra atvejai, kai draudėjas nevykdo ar netinkamai vykdo prievoles, pasibaigus galioti ar dar neįsigaliojus draudimo sutarčiai, tuo tarpu ieškovės reikalavimas pareikštas pasibaigus draudimo sutarčiai, įvykis laikytinas nedraudiminiu ir atsakovui nekyla pareiga išmokėti draudimo išmoką. Be to, ieškovė pasirinko netinkamą atsakovą, kadangi ginčas byloje kilęs tarp ieškovės ir trečiojo asmens UAB „Dorineda“ dėl netinkamai įvykdytų sutartinių įsipareigojimų.

153.

16Trečiasis asmuo BUAB „Dorineda“, atstovaujama bankroto administratorius Evaldo Kupriaus, atsiliepimo į ieškinį nepateikė, tačiau teismo posėdžio metu nurodė, kad su juo nesutinka, prašė atmesti. Nurodė, kad rangovė negalėjo laiku užbaigti darbus dėl nepalankių meteorologinių sąlygų, pati ieškovė elgėsi nesąžiningai, nesutiko pratęsti darbų atlikimo terminą ilgesniam laikui, nepakankamai bendradarbiavo. Pripažino, kad neatliko visų sutartyje numatytų darbų. Nors ieškovė pareiškė ieškinį nepraleidusi 3 mėnesių termino nuo laidavimo pasibaigimo, tačiau ieškinys turėtų būti atmestas. Nurodė, kad patikslintas ieškinys pasirašytas neįgalioto vesti bylą asmens – Tarnybos direktoriaus pavaduotojos, byloje nėra jai suteikto įgaliojimo, teisinį išsilavinimą patvirtinančio dokumento, todėl neturėtų būti nagrinėjamas. Ieškinys atmestinas.

174.

18Dalyvaujantys byloje asmenys iš esmės neginčijo ir jų atstovų paaiškinimai bei byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, kad po viešo pirkimo procedūrų tarp ieškovės Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos ir trečiojo asmens UAB „Dorineda“ 2018-04-20 buvo sudaryta Automobilių stovėjimo aikštelės ir tako link Kačėniškės piliakalnio įrengimo darbų sutartis Nr. F4-2018-039, pagal kurią UAB „Dorineda“ įsipareigojo atlikti automobilių stovėjimo aikštelės ir tako link Kačėniškės piliakalnio įrengimo darbus pagal techninį projektą, nurodytą Techninėje specifikacijoje, Sutartyje ir jos prieduose per 6 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos, o ieškovė įsipareigojo priimti tinkamai atliktų darbų rezultatą ir sumokėti už darbus sutartyje nustatytą kainą – 229 165,47 Eur su PVM Sutartyje nustatyta tvarka (toliau – Sutartis).

195.

20Sutarties 4.1 punkte numatyta, kad per 10 darbo dienų nuo sutarties pasirašymo rangovas užsakovui pateikia sutarties įvykdymo užtikrinimą – Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto ir turinčio licenciją banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą ir jo apmokėjimą patvirtinantį dokumentą; užtikrinimo vertė – 10 procentų sutarties kainos su PVM; sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti iki numatyto rangovo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pridedant papildomai 10 darbo dienų terminą; jeigu šių įsipareigojimų laikotarpis bus pratęstas, rangovas nedelsiant, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, turi pratęsti ir sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminą. Sutarties 6.1 punkte numatyta, kad Sutartis įsigalioja šalims ją pasirašius ir rangovui pateikus užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimą.

216.

22Vykdydama aukščiau nurodytą reikalavimą UAB „Dorineda“ pateikė ieškovei draudimo bendrovės – atsakovo AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialo Lietuvoje 2018-04-30 Sutartinių įsipareigojimų laidavimo draudimo liudijimą / polisą Nr. SĮLD 1230163, Atlikimo užtikrinimo laidavimo draudimo raštą bei Susitarimą dėl draudimo išmokos grąžinimo, iš kurių matyti, kad pagal UAB „Dorineda“ ir atsakovo sudarytą Draudimo sutartį bei, vadovaujantis atsakovo patvirtintomis Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimo taisyklėmis Nr. 024.1, esančiomis neatsiejama draudimo sutarties dalimi, buvo apdrausti naudos gavėjo – ieškovės turtiniai interesai, susiję su UAB „Dorineda“ sutartinių prievolių neįvykdymu arba netinkamu įvykdymu pagal minėtą rangos darbų Sutartį, numatant, kad draudžiamieji įvykiai – tai Draudimo taisyklių 4.3.1–4.3.3 punktuose numatyti įvykiai; draudimo laikotarpis – nuo 2018-05-01 iki 2018-11-10; numatant, kad draudikas įsipareigoja neatšaukiamai ir besąlygiškai pagal polisą sumokėti ieškovei – Tarnybai – bet kurią sumą ar sumas, neviršijančią 22 916,55 Eur, gavęs naudos gavėjo pareikštą pretenziją pagal išduotą Polisą – raštišką reikalavimą mokėti, pasirašytą naudos gavėjo, kartu pateikiant rašto draudėjui, kuriuo buvo reikalaujama, kad draudėjas įvykdytų savo prievolę naudos gavėjui, kopiją; draudėjas, t. y. UAB „Dorineda“ įsipareigoja per 15 dienų po draudiko pranešimo apie išmoką naudos gavėjui išsiuntimo dienos grąžinti draudikui jo išmokėtas pinigų sumas.

237.

24Tokiu būdu UAB „Dorineda“ pateikus ieškovei prievolių pagal Sutartį įvykdymo užtikrinimą, Sutartis įsigaliojo ir atitinkamai Sutartyje numatyti rangos darbai turėjo būti užbaigti ir perduoti užsakovei iki 2018-10-31. Tuo pačiu tai leidžia teismui spręsti, jog vadovaujantis Sutarties 4.1 punktu, rangovės UAB ‚Dorineda“ pateiktas sutarties įvykdymo užtikrinimas turėjo galioti būtent iki Sutartyje numatyto jos sutartinių įsipareigojimų įvykdymo termino (2018-10-31), pridedant 10 darbų dienų, kas nagrinėjamu atveju iš buvo padaryta, nes, kaip minėta, užsakovei Tarnybai (naudos gavėjai) pateiktuose laidavimo draudimo dokumentuose nurodytas draudimo laikotarpis kaip tik ir buvo numatytas iki 2018-11-10. Byloje nėra duomenų ir įrodymų, kad ieškovė, gavusi iš UAB „Dorineda“ minėtus būtent tokio turinio draudimo dokumentus, kada nors būtų laikiusi rangovės pateiktą sutarties įvykdymo užtikrinimą netinkamu, reiškusi jai kokias nors su tuo susijusias pastabas, pretenzijas, tad laikytina, jog UAB „Dorineda“ tinkamai įvykdė Sutarties 4.1 punkte numatytą įsipareigojimą pateikti užsakovui sutarties įvykdymo užtikrinimą.

258.

26Ieškovei ir trečiajam asmeniui 2018-10-29 pasirašius Papildomą susitarimą Nr. 2, kuriuo dėl nuo rangovo valios nepriklausančių aplinkybių jam neįvykdžius sutartinių įsipareigojimų Sutartyje nustatytu terminu, jis buvo pratęstas iki 2018-12-01, trečiasis asmuo UAB „Dorineda“, kaip ir buvo numatyta Sutarties 4.1 punkte, pratęsė sutarties įvykdymo užtikrinimą, pateikdamas ieškovei 2018-10-31 atsakovo išduotą Sutartinių įsipareigojimų laidavimo draudimo liudijimą / polisą Nr. SĮLD 137137, Atlikimo užtikrinimo laidavimo draudimo raštą bei Susitarimą dėl draudimo išmokos grąžinimo, kuriuose buvo įtvirtintos iš esmės identiškos sąlygos bei nuostatos, kaip ir pirminiuose ieškovei teiktuose 2018-04-30 draudimo dokumentuose, numatant tik kitą draudimo laikotarpį – nuo 2018-11-11 iki 2018-12-01. Byloje nėra duomenų ir įrodymų, kad ieškovė, gavusi iš UAB „Dorineda“ minėtus būtent tokio turinio draudimo dokumentus būtų laikiusi tokį sutarties įvykdymo užtikrinimo pratęsimą netinkamu, reiškusi UAB „Dorineda“ kokias nors su tuo susijusias pastabas, pretenzijas, tad vėl gi, laikytina, jog UAB „Dorineda“ tinkamai įvykdė Sutarties 4.1 punkte numatytą įsipareigojimą pratęsti Sutarties įvykdymo užtikrinimą tuo atveju, jeigu pratęsiamas UAB „Dorineda“ įsipareigojimų pagal Sutartį su ieškove laikotarpis.

279.

28Kaip matyti iš bylos medžiagos, pasibaigus Papildomame susitarime Nr. 2 numatytam sutarties įvykdymo terminui, darbai nebuvo užbaigti ir UAB „Dorineda“ 2018-12-28 raštu kreipėsi į ieškovą, nurodydama, kad nors ir buvo įsipareigojusi įvykdyti Sutartyje numatytus darbus iki 2018-12-01, tačiau dėl nepalankių oro sąlygų laiku užbaigti darbus nebuvo galimybės, nes susiformavo įšalas, todėl buvo prašoma netaikyti delspinigių ir baudų, o neatliktus darbus įsipareigota atlikti per tris savaites nuo to momento, kai bus tinkamos oro sąlygos. 2019-01-30 raštu Nr. (2)-V3E-1 (11.1.) ieškovė nurodė UAB „Dorineda“, kad pasibaigus sutarties ir papildomo susitarimo darbų atlikimo terminui (2018-12-01) ne visi sutartyje numatyti darbai buvo atlikti, liko neatliktų darbų už 40 598,22 Eur, tokiu būdu UAB „Dorineda“ neįvykdė savo įsipareigojimų, kas yra esminis sutarties pažeidimas, todėl sutartis nutraukiama nuo 2019-02-13, o rangovui nuo 2018-12-02 skaičiuojami delspinigiai – 0,04 proc. nuo visos sutarties kainos už kiekvieną termino praleidimo dieną iki visiško įsipareigojimo įvykdymo bei 2 procentų Sutarties kainos su PVM dydžio bauda – 4 583,30 Eur. Užsakovė rašte nurodė, jog laikosi pozicijos, kad Sutarties įvykdymo terminas praleistas dėl rangovo nerūpestingo, aplaidaus ir nesavalaikio sutartinių įsipareigojimų vykdymo, t. y. dėl rangovo kaltės, nes būtent rangovas elgėsi pasyviai, nedėjo maksimalių pastangų sutarčiai įvykdyti ir nesiekė ją įvykdyti pilna apimtimi, net ir pratęsus sutartį, per pratęstą jos įvykdymo terminą, sutartis vis tiek nebuvo įvykdyta. 2019-02-05 ieškovė pateikė UAB ‚Dorineda“ PVM sąskaitą faktūrą, serija VSTT Nr. 00519 dėl paskaičiuotos baudos, kuri, kaip paaiškino ieškovės atstovas ir patvirtino trečiojo asmens BUAB „Dorineda“ atstovas teismo posėdžio metu, nebuvo ir iki šiol nėra apmokėta (byloje taip pat nėra duomenų, kad ieškovė būtų pareiškusi tokį kreditorinį reikalavimą BUAB „Dorineda“ bankroto byloje).

2910.

30Nors rangovė UAB „Dorineda“ 2019-02-12 raštu ieškovei nurodė, kad su vienašaliu sutarties nutraukimu nesutinka ir prašė palikti sutartį galioti bei netaikyti sutartinės atsakomybės, kadangi terminas praleistas dėl to, kad užsakovas delsė suderinti papildomus darbus objekte ir pasirašyti atliktų darbų aktus, o 2018 m. lapkričio–gruodžio mėnesiais objektas buvo užsnigtas, žemė įšalusi, darbai nebuvo galimi dėl gamtos sąlygų, tačiau ieškovei nesureagavus į šį raštą ir toliau laikant Sutartį nutraukta dėl jos esminio pažeidimo, UAB „Dorineda“ jokių vėlesnių veiksmų nesiėmė, nei LR Viešųjų pirkimų įstatymo 101 straipsnio nustatyta tvarka ir terminais, nei jokia kita tvarka viešo pirkimo sutarties nutraukimo dėl jos esminio pažeidimo neginčijo ir neskundė, t. y. teisės aktų nustatyta tvarka sutarties nutraukimo teisėtumo nekvestionavo. Būtent todėl nagrinėjamu atveju laikytina, kad viešo pirkimo sutartis buvo perkančiosios organizacijos nutraukta, ir tai padaryta būtent dėl rangovės padaryto esminio sutarties pažeidimo – sulygtų rangos darbų atlikimo termino praleidimo, visų Sutartyje numatytų darbų neatlikimo. Trečiasis asmuo BUAB „Dorineda“ teismo posėdžio metu iš esmės neginčijo tos ieškovės nurodytos faktinės aplinkybės, kad už visus faktiškai rangovės atliktus bei užsakovės Sutartyje nustatyta tvarka priimtus darbus buvo su rangove atsiskaityta, jog rangos darbai nebuvo rangovės užbaigti per Sutartyje bei Papildomame susitarime nustatytą galutinį jų atlikimo terminą, bei kad rangovė nei iki termino pabaigos, nei jam pasibaigus taip ir neatliko visų Sutartyje numatytų automobilių stovėjimo aikštelės bei tako link piliakalnio įrengimo darbų. Nors ieškovė tiek savo 2019-03-08 teismui pateiktame rašte, tiek teismo posėdžio metu nurodė, kad buvo atlikta darbų už 179 980,58 Eur, tuo tarpu neatlikta darbų už 49 184,89 Eur su PVM, ir pagrindė šias sumas teismui pateiktais rašytiniais įrodymais (UAB „Dorineda“ išrašytomis PVM sąskaitomis faktūromis, atliktų darbų aktais), tuo tarpu UAB „Dorineda“ atstovas teismo posėdžio metu paaiškino, jog ši neatliktų darbų vertė turėtų būti mažinama BUAB „Dorineda“ po Sutartyje numatyto darbų atlikimo termino pasibaigimo 2018 m. gruodžio mėnesį atliktų, tačiau Tarnybos nepriimtų darbų vertė – 8 621,89 Eur, tačiau šis šalių nesutarimas nagrinėjamos bylos kontekste nekeičia esminio fakto, jog viešo pirkimo sutartis buvo užsakovės nutraukta dėl jos esminio pažeidimo, jog sutartiniai įsipareigojimai nebuvo rangovės įvykdyti per sutartyje numatytą terminą ir jog rangovė neatliko pilnos apimties darbų pagal Sutartį, juo labiau, kad kaip nurodė ieškinyje ir paaiškino teismo posėdžio metu ieškovės atstovas ir kaip matyti iš ieškovės 2019-07-30 rašto, siųsto BUAB „Dorineda“ bankroto administratoriui E. Kupriui, Tarnyba dar 2019-05-16 sudarė Automobilių stovėjimo aikštelės ir dalies tako link Kačeniškės piliakalnio įrengimo darbų sutartį

31Nr. F4-2019-053 su kitu rangovu, kuris atlieka būtent tuos rangos darbus, kurių neatliko UAB „Dorineda“ pagal su ieškove sudarytą Sutartį. Ieškovės bei BUAB „Dorineda“ tarpusavio ginčas dėl galimai atliktų, bet ieškovės nepriimtų darbų priėmimo–perdavimo, atsiskaitymo už šiuos darbus ir pan., gali būti kito teismo proceso dalykas, tačiau neturi įtakos sprendžiant šioje byloje ieškovės pareikštus reikalavimus BUAB „Dorineda“ draudikui. Taip pat ir klausimai dėl galimai neteisėto rangos sutarties nutraukimo, esminio pažeidimo ir rangovės kaltės nebuvimo, išeina už šios bylos nagrinėjimo ribų, todėl teismas plačiau dėl jų nepasisako.

3211.

33Vadovaujantis Sutarties 4.1.2 punktu, netinkamu sutartinių prievolių įvykdymu, kuris turėjo būti ir buvo užtikrintas draudimo bendrovės pateiktu laidavimo liudijimu / polisu laikoma, kai draudėjas pažeidė Sutartyje numatytus prievolės įvykdymo terminus, išskyrus atvejus, kai minėtų prievolių įvykdymo terminai buvo pažeisti ne dėl draudėjo kaltės. Atsakovo Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimo taisyklių Nr. 024.1 Specialiųjų sąlygų 4.3.2 punktu draudžiamuoju įvykiu pagal atlikimui išduotą draudimo liudijimą (polisą) ir prie jo išduodamą įsipareigojimų dokumentą laikomas įvykis, jeigu draudėjas pažeidė Sutartyje nustatytus prievolių įvykdymo terminus, išskyrus atvejus, kai minėtų prievolių įvykdymo terminai buvo pažeisti ne dėl draudėjo kaltės. Kadangi nagrinėjamu atveju draudėjas BUAB „Dorineda“ praleido savo prievolių pagal Sutartį su ieškove įvykdymo terminą, ir būtent tuo pagrindu ieškovė nutraukė su ja sudarytą Sutartį, šis atvejis iš esmės patektų į Sutarties įvykdymo užtikrinimo draudimo laidavimo sritį. Kita vertus, vien tik Sutarties įvykdymo termino praleidimo dėl draudėjo kaltės faktas pats savaime automatiškai nesuponuoja draudimo bendrovės, šiuo atveju – atsakovo pareigos išmokėti naudos gavėjui atitinkamą draudimo išmoką, nes tam būtina nustatyti kitas UAB „Dorineda“ bei AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialo Lietuvoje tarpusavio susitarimu draudimo sutartimi plačiąja prasme (visuose draudimo dokumentuose) nustatytas sąlygas.

3412.

35Teismas pažymi, kad tiek atsakovo 2018-04-30 ir 2018-10-31 išduotuose Draudimo liudijimuose / polisuose, tiek Atlikimo užtikrinimo laidavimo draudimo raštuose, adresuotuose betarpiškai naudos gavėjui – Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos, buvo nurodytas aiškus draudimo laikotarpis – nuo 2018-05-01 iki 2018-11-10 ir atitinkamai nuo 2018-11-11 iki 2018-12-01, siektinas su ieškovės ir trečiojo asmens UAB „Dorineda“ Sutartyje numatytų rangos darbų galutiniu atlikimo terminu, o taip pat aiškiai bei vienareikšmiškai nurodyta, jog draudimas / raštas galioja būtent nuo

362018-05-01 iki 2018-11-10 ir nuo 2018-11-11 iki 2018-12-01 ir savaime nustoja galios, jeigu iki paskutinės rašto galiojimo dienos imtinai draudikas nebus gavęs Naudos gavėjo raštiško reikalavimo mokėti. Vadovaujantis Draudimo taisyklių Bendrųjų sąlygų 2.1 punktu, draudimo laikotarpis yra laiko tarpas, kai galioja draudimo apsauga; vadovaujantis 2.6 punktu, draudimo sutartis galioja iki draudimo laikotarpio, numatyto draudimo sutartyje, paskutinės dienos 24:00, jeigu draudimo sutartis dėl kitų priežasčių nesibaigia ankščiau; vadovaujantis 6.1 punktu draudimo sutartis baigiasi paskutinę draudimo laikotarpio dieną 24:00, jeigu Draudėjas ir BTA nesusitarė kitaip. Pagal Draudimo taisyklių Specialiųjų salugų 4.1 punktą draudžiamasis įvykis – tai naudos gavėjo pareikšta pretenzija dėl nuostolių, kuriuos jis patyrė dėl draudėjo prievolių nevykdymo ar netinkamo įvykdymo pagal naudos gavėjo vykdomo konkurso sąlygas.

3713.

38Visos aukščiau nurodytos nuostatos nagrinėjamu atveju reiškia, kad atsakovo suteikta draudimo apsauga galiojo iki 2018-12-01 ir būtent iki šios datos naudos gavėjas – Tarnyba, norėdama pasinaudoti draudimu suteikiama draudimo apsauga ir gauti draudimo išmoką, turėjo raštu kreiptis į atsakovę – draudimo bendrovę, kurios pareiga išmokėti draudimo išmoką kyla tik įvykus draudžiamajam įvykiui – ieškovės pareikštai pretenzijai dėl nuostolių, kuriuos ji patyrė dėl UAB „Dorineda“ prievolių neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. Byloje nėra jokių duomenų ir įrodymų, kad per draudimo apsaugos galiojimo laikotarpį, o būtent iki 2018-12-01 ieškovė būtų kreipusis į atsakovę su raštiška pretenzija dėl nuostolių, kuriuos galimai patyrė dėl draudėjo UAB „Dorineda“ darbų pagal rangos sutartį įvykdymo termino praleidimo ir / ar visų sutartyje sulygtų darbų neatlikimo. Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas iš esmės patvirtino, kad nei per Sutartyje su rangovu numatytą jo prievolių įvykdymo terminą, nei tokiam terminui pasibaigus, nei ieškovei nuo 2019-02-13 nutraukus Sutartį, nei iki pat ieškinio teismui 2019-02-28 pateikimo nebuvo nei žodžiu, nei raštu kreiptasi į draudiką su pranešimu apie netinkamą draudėjo sutartinių prievolių vykdymą ar neįvykdymą bei reikalavimu išmokėti atitinkamą draudimo išmoką Draudimo sutartyje numatyta tvarka. Tokiu būdu per laikotarpį nuo 2018-04-30 iki 2018-12-01, kai galiojo draudimo apsauga, neįvykus draudžiamajam įvykiui – naudos gavėjo pareikštai draudikui pretenzijai, draudėjui netinkamai vykdant savo sutartines prievoles, nors ir tebegaliojant Sutarčiai su ieškove, tačiau nebegaliojant draudimo sutarčiai, t. y. UAB „Dorineda“ prievolei ieškovei atsiradusi iš įvykių, kurie įvyko tuo metu, kai draudėjo su atsakovu laidavimo draudimo sutartimi suteikiamos apsaugos laikas jau buvo pasibaigęs, pagaliau, nei draudėjui, nei naudos gavėjui nesilaikius kitų Draudimo taisyklėse, polisuose ir raštuose numatytų sąlygų bei reikalavimų (pvz., dėl užsakovo pretenzijos draudėjui pareiškimo, draudiko informavimo apie pretenziją ir kt.), darytina išvada, jog atsakovo BTA pareiga išmokėti ieškovei draudimo išmoką pagal minėtas draudimo sutartis neatsirado.

3914.

40Ta ieškovės Tarnybos atstovo akcentuota aplinkybė, jog kartu su 2018-04-30 ir 2018-10-31 Draudimo liudijimais / polisais pateiktuose atsakovo BTA ir UAB „Dorineda“ sudarytuose Susitarimuose dėl draudimo išmokos grąžinimo nurodyta, jog šie susitarimai galioja iki visiško draudėjo prievolės įvykdymo pagal polisą, kaip teisingai pažymėjo atsakovo atstovas, jokiu būdu nereiškia, jog atsakovo suteikiama draudiminė apsauga taip pat galioja iki visiško UAB „Dorineda“ įsipareigojimų ieškovei įvykdymo. Šiuo atveju teismo nuomone, ieškovė painioja dvi situacijas: draudimo laikotarpį, per kurį galioja draudiminė apsauga, naudos gavėjo – Tarnybos – naudai, draudėjui netinkamai vykdant ar neįvykdant savo sutartinių įsipareigojimų pagal su naudos gavėju sudarytą Sutartį ir kuris atitinkamai taikytinas naudos gavėjo atžvilgiu (nuo 2018-04-30 iki 2018-12-01), iš vienos pusės; bei laikotarpį, per kurį galioja paties draudėjo UAB „Dorineda“ draudimo sutartimi ir liudijimu / polisu, o konkrečiai – šiais papildomais Susitarimais dėl draudimo išmokos grąžinimo prisiimti įsipareigojimai draudimo bendrovės atžvilgiu, susiję su prievole grąžinti draudikui jo naudos gavėjui išmokėtas pagal Liudijimą / Polisą sumas (nuo 2018-04-30 iki visiško draudėjo prievolės įvykdymo). Ieškovė šiuo atveju nepagrįstai laiko, jog draudimas seka paskui rangos sutartį ir galioja tol, kol bus įvykdytos visos rangovo prievolės pagal sutartį.

4115.

42Tokią išvadą teismui leidžia daryti, visų pirma, lingvistinis ir sisteminis visų draudimo dokumentų aiškinimas, nes: a) ieškovės akcentuojama sąlyga apie susitarimo galiojimą iki visiško draudėjo prievolės įvykdymo yra numatyta ne pačiame Liudijime / polise ir Atlikimo užtikrinimo laidavimo draudimo rašte, skirtuose betarpiškai ieškovei, kaip naudos gavėjai, kuriuose įtvirtinti aiškūs šių dokumentų galiojimo laikotarpiai (atitinkamai nuo 2018-04-30 iki 2018-11-10 ir nuo 2018-11-11 iki 2018-12-01), bet atskirame dokumente – UAB „Dorineda“ ir atsakovės BTA pasirašytame dokumente, kuris vadinasi būtent „Susitarimu dėl draudimo išmokos grąžinimo“, t. y. kuris reguliuoja tik vieną iš draudimo teisinių santykių aspektų – draudimo išmokos, kurią draudikas išmokėjo naudos gavėjui, grąžinimo draudikui terminą, tvarką ir kitas sąlygas; b) minėtų Susitarimų dėl draudimo išmokų grąžinimo 4 punkte aiškiai ir nedviprasmiškai nurodyta, jog „susitarimas galioja iki draudėjo prievolės įvykdymo pagal Polisą“, t. y. kalbama apie draudėjo prievoles prieš draudiką, atsirandančias pagal su draudimo bendrove sudarytą polisą / draudimo sutartį plačiąja prasme, o šių Susitarimų 3 punkte kai tik ir nurodoma draudėjo prievolė pagal polisą – per 15 dienų po draudiko pranešimo apie išmoką naudos gavėjui išsiuntimo dienos grąžinti draudikui jo išmokėtas sumas. Tai reiškia, kad draudikui įvykdžius įsipareigojimą sumokėti naudos gavėjui bet kurią sumą ar sumas, neviršijančias 22 916,55 Eur, draudimo sutartimi nustatyta tvarka ir sąlygomis, išlieka ir tebegalioja draudėjo pareiga šias išmokėtas sumas grąžinti draudikui pagal Polisą, nepaisant to, kad draudiko prievolės naudos gavėjo atžvilgiu, draudimo laikotarpis, t. y. draudiminė apsauga jau galimai bus pasibaigę. Kitaip tariant, Susitarimų 4 punkto formuluotė kalba būtent apie draudėjo, šiuo atveju – UAB „Dorineda“ prievolių visišką įvykdymą pagal Polisą, o ne pagal rangos Sutartį su naudos gavėju; c) kaip jau buvo minėta, draudimo laikotarpis bei raštų, išduotų naudos gavėjui, kuriais įsipareigojama neatšaukiamai ir besąlygiškai sumokėti naudos gavėjui draudimo išmoką, jeigu bus gautas raštiškas naudos gavėjo pareikalavimas ir pateikta rašto, kuriuo reikalaujama, kad pats draudėjas įvykdytų savo prievoles naudos gavėjui, kopija, galiojimas buvo draudiko aiškiai apibrėžtas konkrečiais laikotarpiais (datomis), o ne siejamas su draudėjo visišku įsipareigojimų pagal sutartis su naudos gavėju įvykdymu.

4316.

44Pažymėtina ir tai, kad sutarties tarp UAB „Dorineda“ ir atsakovo BTA 4.1 punkto sąlyga, reikalaujanti pratęsti sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminą tuo atveju, jeigu bus pratęstas rangovo įsipareigojimų pagal rangos sutartį įvykdymo laikotarpis bei tokio įsipareigojimo užtikrinimo pratęsimo pareikalavimas, Sutarties šalims pasirašius 2018-10-29 Papildomą susitarimą Nr. 2, kuriuo sutarties įvykdymo terminas buvo pratęstas iki

452018-12-01, o vėliau – tokio užtikrinimo priėmimas rodo, jog pati ieškovė suvokė ir laikė, kad atsakovo suteikta draudiminė apsauga pagal 2018-04-30 draudimo Liudijimą / polisą Nr. SĮLD 130163 galiojo tik iki 2018-11-10, t.y. iki Sutartyje numatyto UAB ‚Dorineda“ darbų atlikimo termino pabaigos, pridėjus dar 10 dienų, bet ne iki visiško UAB „Dorineda“ prievolių pagal Sutartį įvykdymo, todėl ieškovei buvo reikalinga pratęsti, išplėsti, prailginti draudiminės apsaugos galiojimo laiką būtent iki naujo Papildomu susitarimu Nr. 2 šalių sutarto darbų atlikimo termino – 2018-12-01, kas šiuo atveju ir buvo padaryta, trečiajam asmeniui UAB ‚Dorineda“ sudarius su atsakovu BTA 2018-10-31 Draudimo sutartį ir apibrėžus naują draudimo laikotarpį – nuo 2018-11-11 iki 2018-12-01 bei pateikus ieškovei naują Liudijimą / polisą Nr. SĮLD 137137. Akivaizdu, kad jeigu ieškovė manytų ir per visą sutartinių santykių su UAB ‚Dorineda“ galiojimo laiką laikytųsi tokios pozicijos, kokia nurodoma ieškinyje, t. y. jog draudiminė apsauga galioja iki UAB „Dorineda“ pilnai įvykdys savo įsipareigojimus pagal Sutartį ar iki Sutartis pasibaigs kitais pagrindais (šiuo atveju – sutarties nutraukimu), joks naujas / papildomas sutarties įvykdymo užtikrinimo liudijimas / polisas nebūtų jai buvęs reikalingas.

4617.

47Ieškovės pateikta kasacinio teismo praktika dėl terminuoto laidavimo pabaigos (LAT 2009-05-18 nutartis c.b. Swedbank AB v P.B. ir kt., Nr. 3K-7-229/2009; 2012-06-08 nutartis c.b. AB SEB bankas v E.R. ir kt., Nr. 3K-3-285/2012) nagrinėjamu atveju negali būti remiamasi dėl skirtingų ratio decidenti, kadangi: a) joje kalbama apie betarpiškai kreditoriaus ir laiduotojo sudarytas laidavimo sutartis, o ne skolininko ir draudiko sudarytas draudimo sutartis, kurių šalimi nėra kreditorius (kaip nagrinėjamu atveju); b) ieškovės nurodytose bylose kalbama apie paskolos, bet ne rangos ar kitas, juo labiau viešo pirkimo sutartis tarp kreditoriaus ir skolininko; c) minėtose bylose buvo nurodyta, jog CK 6.88 str. 1 d. nustatytas laidavimo pabaigos terminas netaikomas tuo atveju, kai paskolos ar kreditavimo sutartyje nustatytu terminu prievolė neįvykdyta, o laiduotojas ir kreditorius yra susitarę, jog laidavimas galioja iki visiško paskolos grąžinimo, tuo tarpu nagrinėjamos bylos atveju, kaip teismo nustatyta, tiesioginio kreditoriaus ir draudiko susitarimo dėl laidavimo nebuvo, o trečiojo asmens UAB „Dorineda“ ir atsakovo BTA sudarytoje draudimo sutartyje bei jį lydinčiuose dokumentuose šalys buvo susitarę, jog draudimu suteikiama apsauga galioja iki konkrečios datos (iki 2018-11-10, o vėliau – iki 2018-12-01), o ne iki visiško rangos darbų atlikimo.

4818.

49Ieškovė nagrinėjamoje byloje taip pat nepagrįstai remiasi LR CK 6.88 straipsnio 1 d. nuostata, pagal kurią kai buvo laiduota tik tam tikram laikui arba užtikrinta terminuota prievolė, laidavimas baigiasi, jeigu kreditorius per tris mėnesius nuo tos dienos, kurią suėjo laidavimo terminas ar prievolės įvykdymo terminas, nepareiškia laiduotojui ieškinio. Teismas pažymi, kad ir teismų praktikoje pakankamai seniai ir nuosekliai vadovaujamasi kasacinio teismo suformuota teisės taikymo ir aiškinimo taisykle, jog laidavimas ir laidavimo draudimas yra skirtingi prievolių įvykdymo užtikrinimo būdai. Šios kategorijos bylose laidavimo draudimo teisiniai santykiai suprantami kaip draudimo, bet ne kaip laidavimo teisiniai santykiai, atsirandantys draudimo, bet ne laidavimo sutarties pagrindu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. birželio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-394/2004, 2007 m. gruodžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-675/2007; kt.). Laidavimo ir laidavimo draudimo kaip civilinių teisinių santykių atsiradimo pagrindų skirtumai detaliai išanalizuoti Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. liepos mėn. 4 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-320/2008, kurioje kasacinis teismas išskyrė septynis esminius požymius, kurie skiria laidavimo draudimo kaip draudimo rūšies teisinius santykius nuo laidavimo teisinių santykių, tarp kurių vienas esminių – laidavimo prievolės draudimo savarankiškumas, o ne akcesorinis pobūdis, kaip laidavimo atveju. Įvertinant aplinkybę, kad šios kategorijos bylose teismų praktika atribojant laidavimo draudimo teisinius santykius nuo laidavimo teisinių santykių jau yra susiformavusi ir nuosekli, detalesnis šių santykių atskirumo (autonomiškumo) aptarimas netikslingas. Nagrinėjamu atveju šalių ginčas taip pat yra kilęs būtent iš laidavimo draudimo civilinių teisinių santykių, todėl jį sprendžiant taikytinos draudimą reglamentuojančios teisės normos (CK 6.987–6.1018 straipsniai, Draudimo įstatymas), o ne laidavimą – kitokį pagal teisinę kilmę bei turinį prievolių užtikrinimo būdą – teisinį reguliavimą įtvirtinančios CK 6.76-6.89 straipsnių nuostatos, tarp jų ir CK 6.88 straipsnyje numatytos nuostatos dėl terminuoto laidavimo pabaigos, kuriomis remiasi ieškovė šioje byloje.

5019.

51Atsižvelgiant į visas aukščiau nurodytas aplinkybes, teismas sprendžia, jog ieškovės ieškinys draudimo bendrovei dėl įpareigojimo išmokėti draudimo išmoką nagrinėjamu atveju negali būti tenkinamas, tad atmestinas, kaip nepagrįstas. Teismas plačiau dėl kitų dalyvaujančių byloje asmenų išsakytų argumentų ir aplinkybių nepasisako, kadangi jie neturi esminės reikšmės tinkama ginčo išsprendimui.

5220.

53Nors ieškinys atmestinas, tačiau kiti dalyvaujantys byloje asmenys jokių duomenų ir įrodymų apie savo galimai patirtas bylinėjimosi išlaidas byloje nepateikė, atlyginti jų neprašė.

54Teismas, vadovaudamasis LR CPK 93, 98 str., 260 str., 268 str., 270 str., 307 str.,

Nutarė

55Ieškinį atmesti.

56Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Renata Volodko, sekretoriaujant Daivai... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 4. 1.... 5. Ieškovė Valstybinės saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos... 6. 1.1.... 7. Nurodė, kad tarp ieškovės ir trečiojo asmens UAB „Dorineda“ 2018-04-20... 8. Nr. SĮLD 1230163, kuriuo atsakovas BTA įsipareigojo sumokėti ieškovei bet... 9. 2018-12-01. UAB „Dorineda“ 2018-12-28 kreipėsi į ieškovą, nurodydama,... 10. 1.2.... 11. Ieškovės nuomone, rangos sutartis su UAB ‚Dorineda“ buvo nutraukta dėl... 12. 2018-12-01, buvo nurodytas draudimo laikotarpis nuo 2018-11-11 iki 2018-12-01,... 13. 2.... 14. Atsakovas AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialas Lietuvoje su... 15. 3.... 16. Trečiasis asmuo BUAB „Dorineda“, atstovaujama bankroto administratorius... 17. 4.... 18. Dalyvaujantys byloje asmenys iš esmės neginčijo ir jų atstovų... 19. 5.... 20. Sutarties 4.1 punkte numatyta, kad per 10 darbo dienų nuo sutarties... 21. 6.... 22. Vykdydama aukščiau nurodytą reikalavimą UAB „Dorineda“ pateikė... 23. 7.... 24. Tokiu būdu UAB „Dorineda“ pateikus ieškovei prievolių pagal Sutartį... 25. 8.... 26. Ieškovei ir trečiajam asmeniui 2018-10-29 pasirašius Papildomą susitarimą... 27. 9.... 28. Kaip matyti iš bylos medžiagos, pasibaigus Papildomame susitarime Nr. 2... 29. 10.... 30. Nors rangovė UAB „Dorineda“ 2019-02-12 raštu ieškovei nurodė, kad su... 31. Nr. F4-2019-053 su kitu rangovu, kuris atlieka būtent tuos rangos darbus,... 32. 11.... 33. Vadovaujantis Sutarties 4.1.2 punktu, netinkamu sutartinių prievolių... 34. 12.... 35. Teismas pažymi, kad tiek atsakovo 2018-04-30 ir 2018-10-31 išduotuose... 36. 2018-05-01 iki 2018-11-10 ir nuo 2018-11-11 iki 2018-12-01 ir savaime nustoja... 37. 13.... 38. Visos aukščiau nurodytos nuostatos nagrinėjamu atveju reiškia, kad atsakovo... 39. 14.... 40. Ta ieškovės Tarnybos atstovo akcentuota aplinkybė, jog kartu su 2018-04-30... 41. 15.... 42. Tokią išvadą teismui leidžia daryti, visų pirma, lingvistinis ir... 43. 16.... 44. Pažymėtina ir tai, kad sutarties tarp UAB „Dorineda“ ir atsakovo BTA 4.1... 45. 2018-12-01, o vėliau – tokio užtikrinimo priėmimas rodo, jog pati... 46. 17.... 47. Ieškovės pateikta kasacinio teismo praktika dėl terminuoto laidavimo... 48. 18.... 49. Ieškovė nagrinėjamoje byloje taip pat nepagrįstai remiasi LR CK 6.88... 50. 19.... 51. Atsižvelgiant į visas aukščiau nurodytas aplinkybes, teismas sprendžia,... 52. 20.... 53. Nors ieškinys atmestinas, tačiau kiti dalyvaujantys byloje asmenys jokių... 54. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 93, 98 str., 260 str., 268 str., 270 str., 307... 55. Ieškinį atmesti.... 56. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui,...