Byla e2-10535-475/2017
Dėl nepagrįsto praturtėjimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Virginija Simanavičienė, sekretoriaujant Justinai Brazaitytei, dalyvaujant ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Telveda“ atstovui advokatui Mariui Zamulskiui, atsakovų R. M. ir A. T. atstovei advokato padėjėjai Linai Vaitiekūnaitei, nedalyvaujant ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Telveda“ atstovui bankroto administratoriui T. M., atsakovui R. M., atsakovui A. T.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Telveda“, atstovaujamos bankroto administratoriaus T. M., ieškinį atsakovams R. M. ir A. T. dėl nepagrįsto praturtėjimo.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovė bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė (toliau – BUAB) „Telveda“, atstovaujama bankroto administratoriaus T. M., ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo R. M. 6 403,07 Eur; iš atsakovo A. T. 6 151,96 Eur; priteisti iš atsakovo R. M. 5 proc. dydžio procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; iš atsakovo A. T. 5 proc. dydžio procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisine dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, taip pat prašo iš atsakovų priteisti ieškovės patirtas bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškovės bankroto administratorius ieškinyje (el. b. l. 1-8) nurodė, kad 2015 m. gruodžio 4 d. Kauno apygardos teismo nutartimi ieškovei iškelta bankroto byla. Administratoriumi paskirtas T. M.. Nutartis įsiteisėjo 2015 m. gruodžio 15 d. Administratoriui vykdant Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme (toliau – ĮBĮ) nustatytas funkcijas, nustatyta, kad ieškovo direktoriumi nuo 2007 m. rugpjūčio 1 d. buvo paskirtas R. M., kurio įgaliojimų pabaigos data – 2015 m. gruodžio 15 d. Atsižvelgiant į tai, 2015 m. gruodžio 17 d. buvo priimtas ieškovės administratoriaus įsakymas, kuriame detaliai nurodyti R. M. privalomi atlikti veiksmai pagal 2015 m. gruodžio 4 d. Kauno apygardos teismo nutartį bei ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 1 punkto reikalavimus (ieškovės dokumentų, turto perdavimo terminai, tvarka ir kt.). Ieškovės akcininkais nuo jo įsteigimo momento buvo R. M., turintis 51 akciją, bei A. T., turintis 49 akcijas. Analizuojant ieškovės bankroto procese gautus dokumentus, buvo nustatyta, jog 2015 metų ieškovės kasos knygoje 2015 m. birželio 30 d. buvo užregistruotos operacijos - 6 403,07 Eur dividendų išmokėjimas R. M. bei 6 151,96 Eur dividendų išmokėjimas A. T.. Bendra išmokėtų dividendų suma sudarė 12 555,03 Eur. Dėl šių operacijų parengta atitinkama pažyma, pagal kurią minėtais dokumentais išmokėti dividendai buvo paskirti už 2013 kalendorinius metus. Ieškovė pažymi, kad analogiškos pažymos ruošiamos tik ankstesnių laikotarpių buhalterinėje apskaitoje esančių duomenų taisymui (koregavimui).

6Pagal ieškovės bankroto administratoriui perduoto 2014 m. balandžio 30 d. ieškovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo protokolo Nr. PER-14-04-30 originalą, šiame susirinkime bendrovės akcininkai, be kita ko, nusprendė patvirtinti pelno (nuostolių) paskirstymą: be kita ko dividendams skirta 54 133,00 Lt. Prie šio dokumento nebuvo pridėti 2013 m. ieškovės finansinės atskaitomybės dokumentai. Bankroto administratoriaus 2014 m. balandžio 30 d. ieškovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo protokolo Nr. PER-14-04-30 turimą originalų egzempliorių pasirašė R. M. bei A. T.. Tarp ieškovės buhalterinės apskaitos dokumentų taip pat buvo rasta 2014 m. balandžio 30 d. ieškovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo protokolo Nr. PER-14-04-30 kopija, pasirašyta R. M., A. T. bei ieškovės buhalterinę apskaitą tvarkiusios bendrovės vadovo parašais, kurioje nurodytas kitokia pelno (nuostolių) paskirstymo tvarka, o dividendams lėšų neskirta.

7Esant aukščiau nurodytiems neatitikimams, t.y. visuotinio akcininkų susirinkimo protokolo originale numačius dividendų paskyrimą, o jo kopijoje – dividendams pinigų neskyrus, taip pat galimam dividendų už 2013 m. kalendorinius metus išmokėjimui tik 2015 m. birželio 30 d., kuomet ieškovės finansinė padėtis jau buvo sunki, kilo abejonių dėl atsakovų praturtėjimo pagrįstumo. Siekiant jas pašalinti, analizuojant kitus ieškovės finansinės atskaitomybės dokumentus, nustatyta, kad 2013 m. gruodžio 31 d. nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos duomenimis, dividendams lėšų skirta nebuvo (22 eilutė). Pagal 2013 m. finansinės atskaitomybės aiškinamąjį raštą, dividendams lėšų taip pat nebuvo skirta (B. C. IV. skyrius). Pagal 2014 m. gruodžio 31 d. ieškovės balanse užfiksuotus duomenis, praėjusiais finansiniais metais, t.y.|2013 m., nepaskirstytasis pelnas sudarė 579 404,00 Lt, t.y. sumą, kuri lygi 2012 m. nepaskirstytojo pelno (525 271,00 Lt) ir 2013 m. pelno sumai (54 133,00 Lt). Tos pačios dienos nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos duomenimis, 2013 m. dividendams lėšų skirta nebuvo (10 eilutė). Pagal 2014 m. finansinės atskaitomybės aiškinamąjį raštą, nepaskirstytasis pelnas 2013 m. pabaigoje buvo 579 404,00 Lt, t.y. suma, lygi 2012 m. nepaskirstytojo pelno (525 271,00 Lt) ir 2013 m. pelno sumai (54 133,00 Lt). Tai reiškia, kad atsakovų patvirtintoje ieškovės finansinėje atskaitomybėje tiek už 2013 m., tiek už 2014 m., kuri yra pateikta ir viešam registrui, dividendams lėšų skirta nebuvo. Primintina, kad pagal raštą 2014 m. balandžio 30 d. ieškovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo protokolo Nr. PER-14-04-30 kopiją dividendams lėšų taip pat neskirta.

8Ieškovės manymu, bankroto administratoriui perduotas 2014 m. balandžio 30 d. ieškovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo protokolo Nr. PER-14-04-30 originalus egzempliorius sudarytas atgaline data, jame nurodant tikrovės neatitinkančius duomenis. Tai paaiškina šiame protokole užfiksuotų duomenų neatitikimą VĮ „Registrų centras" pateiktos finansinės atskaitomybės dokumentams už 2013 m. bei 2014 m., taip pat 2015 m. birželio 30 d. buhalterinės pažymos Nr. 20150630 parengimo būtinybę, t.y, koreguoti praėjusių laikotarpių buhalterinės apskaitos duomenis.

9Ieškovė pažymi, kad dividendų išmokėjimo metu ieškovės finansinė padėtis jau buvo sunki - pastaroji turėjo pradelstų ir neįvykdytų įsipareigojimų kreditoriams, o netrukus po dividendų išmokėjimo vieno iš kreditorių ir pačios ieškovės vadovo (atsakovo R. M.) pareiškimų pagrindu jam iškelta bankroto byla. 2014 m. gruodžio 31 d. duomenimis, ieškovės turto vertė buvo 183 946,94 Eur (635 132 Lt), o įsipareigojimai kreditoriams sudarė 193 556,53 Eur (668 312 Lt), iš kurių 31 316,61 Eur (108 130 Lt) mokėtini po vienerių metų, 162 239,92 Eur (560 182 Lt) mokėtini per vienerius metus. Per 2014 m. ieškovė patyrė iš viso 193 345,69 Eur (667 584 Lt) nuostolių. Iki dividendų išmokėjimo ieškovė buvo skolinga ir turėjo pradelstų įsipareigojimų UAB „Fima" (12 622,65 Eur), UAB „DWB Underground Technologies" (2 698,38 Eur, iš kurių padengta 998,40 Eur skolos dalis), UAB „Citycom" (1 208,91 Eur, iš kurių padengta 599,10 Eur skolos dalis). Tai rodo, kad dividendai išmokėti nesąžiningai kitų ieškovės kreditorių atžvilgiu, kurių patvirtinti reikalavimai ieškovės bankroto byloje sudaro 139 204,83 Eur, o išmokėjimu siekta neteisėtai sumažinti ieškovės turimo turto masę.

10Susiformavusi ieškovės akcininkų susirinkimo organizavimo ir vedimo tvarka dėl finansinės atskaitomybės tvirtinimo vėlgi suponuoja 2014 m. balandžio 30 d. ieškovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo protokolo Nr. PER-14-04-30 originalaus egzemplioriaus sudarymą atgaline data. Kaip matyti iš pridedamų ieškovės visuotinio akcininkų susirinkimo šaukimo dokumentų ir susirinkimų protokolų, tvirtinant finansinės atskaitomybės dokumentus visuomet dalyvaudavo ieškovės buhalterinę apskaitą tvarkančios bendrovės atstovas G. M.. Tačiau 2014 m. balandžio 30 d. ieškovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo protokolo Nr. PER-14-04-30 originalaus egzemplioriaus buhalterinę apskaitą tvarkiusios bendrovės atstovas nepasirašė, nors jo parašas yra tiek 2014 m. balandžio 30 d. ieškovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo protokolo Nr. PER-14-04-30 kopijoje, tiek 2014 m. balandžio 1 d. pranešime Nr. AKC 14-04-01 dėl susirinkimo sušaukimo. Kitaip tariant, minėto susirinkimo protokolo kopija atitinka įprastą ieškovės akcininkų susirinkimų organizavimo ir vedimo tvarką, tuo tarpu administratoriui perduotas originalus egzempliorius sudarytas nuo jos nukrypstant.

11Ieškovės įsitikinimu, visos aukščiau išdėstytos aplinkybės pagrindžia faktą, jog tvirtinant finansinę atskaitomybę už 2013 m. dividendai akcininkams nebuvo skirti, dėl ko juos išmokėjus 2015 m. birželio 30 d. atsakovai nepagrįstai praturtėjo. Nagrinėjamoje byloje egzistuoja visos ieškinio dėl nepagrįsto praturtėjimo tenkinimo sąlygos, todėl iš R. M. ieškovui priteistina - 6 403,07 Eur suma, o iš A. T. - 6 151,96; Eur suma.

12Atsakovai atsiliepime (el. b. l. 111-115) nurodo, kad atsakovai nesutinka su ieškovės ieškinio reikalavimais — Atsakovų įsitikinimu, ieškinys yra absoliučiai nepagrįstas ir negali būti tenkinamas. UAB „Telveda" bankroto administratorius ieškinyje labai aiškiai nurodo, jog jo dispozicijoje yra bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo originalas, kuriuo nuspręsta skirti dalį bendrovės 2013 metų pelno dividendams ir kurio pasėkoje atsakovai gavo tai, ką iš jų reikalaujama grąžinti. Nors bankroto administratorius dėsto prielaidas apie galimą dokumento „surašymą atgaline data", tačiau paties akcininkų sprendimo dėl dividendų išmokėjimo neginčija. Maža to, atitinkamo akcininkų susirinkimo sprendimo ginčijimo terminai yra seniai pasibaigę, t.y. jis nebegali būti nuginčytas — žr. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 2.82 straipsnio 4 dalis ir Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo (toliau – ABĮ) 19 straipsnio 10 dalį, kas liudija apie galimybę nuginčyti aptariamą teisinį pagrindą per vieną mėnesį nuo sužinojimo apie jį. UAB „Telveda" bankroto byla iškelta 2015 m. gruodžio 15 d., t.y. daugiau kaip prieš metus, nuo tada bankroto administratorius, kuriam buvo perduoti bedrovės dokumentai, laikomas sužinojusiu apie pagrindo, pagal kurį R. M. ir A. T. buvo išmokėti dividendai, reikalaujami priteisti šioje byloje, egzistavimą. Taigi, kaip jau nurodyta aukščiau, šis civilinių teisinių santykių atsiradimo pagrindas nebuvo nuginčytas ir nebegali būti nuginčytas – beje, tai ieškiniu ir nėra daroma, todėl ieškovės ieškinys atmestinas kaip aiškiai neturintis teisinio pagrindo.

13Ieškovas laikosi pozicijos, neva 2014 m. balandžio 30 d. ieškovės visuotinio akcininkų susirinkimo protokolo originalas buvo surašytas atgaline data. Atsakovai pabrėžia, jog tai yra absoliuti netiesa ir visiškai nepagrįsti kaltinimai, reiškiami atsakovų atžvilgiu. Kiek atsakovai atsimena, įforminant 2014 m. balandžio 30 d. ieškovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus buvo padaryta techninių klaidų – protokolas buvo paruoštas klaidingai, todėl nedelsiant, t.y. ABĮ nustatyto termino eigoje buvo pakoreguotas, paliekant bendrovėje tinkamai atitinkamo visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimus atspindintį protokolo originalą, o klaidingą dokumentą panaikinant. Pažymėtina, jog kartu su ieškovės ieškiniu į bylą teikiami dokumentai aptariamo visuotinio akcininkų susirinkimo originalo tikrumą, patvirtina, t.y. paneigia niekuo nepagrįstas hipotetines prielaidas apie jo surašymą „atgaline data": 1) 2013m. UAB „Telveda" finansinių ataskaitų rinkimo aiškinamojo rašto (ieškinio Priedas Nr. 13) B.C.IV skirsnyje, lentelėje pelno paskirstymo projektas nurodytas paskirstytinasis bendrovės pelnas (nuostoliai) atitinkamų finansinių metų pabaigoje - 579 404 Lt. Pažymėtina, jog atitinkama paskirstytinojo pelno (nuostolių) suma atitinka suma, kuri nurodoma 2014 m. balandžio 30 d. ieškovės visuotinio akcininkų susirinkimo protokolo originalo eilutėje „Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai)" ir neatitinka sumos, kuri nurodoma ieškinyje akcentuojamos 2014 m. balandžio 30 d. ieškovės visuotinio akcininkų susirinkimo protokolo kopijos eilutėje „Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai)". Tai reiškia, jog priešingai nei mėgina interpretuoti ieškovės bankroto administratorius, 2013 m. UAB „Telveda" finansinių ataskaitų rinkinio duomenys patvirtina, jog būtent 2014 m. balandžio 30 d. ieškovės visuotinio akcininkų susirinkimo protokolo originale atspindimi teisingi bendrovės finansiniai duomenys. Pažymėtina, jog pelno paskirstymo projektą rengia bendrovės vadovas ir teikia jį visuotiniam akcininkų susirinkimui tvirtinti, tačiau visuotinis akcininkų susirinkimas gali tokiam projektui pritarti arba nepritarti; ABĮ 20 straipsnio 1 dalies 10 punkte nustatyta išimtinė bendrovės akcininkų susirinkimo kompetencija priimti sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo tokiu būdu, kokiu bendrovės akcininkai mano esant reikalinga, todėl bendrovės vadovo parengtas pelno (nuostolių) paskirstymo projektas akcininkų susirinkimui nėra privalomas; 2) UAB „Telveda" akcininkams dividendai išmokėti 2015 m. birželio 30 d., o jų išmokėjimas įformintas kasos pajamų orderiais, kurie turi didėjančią numeraciją ir kurie negali būti įforminami atgaline data bei užfiksuotas bendrovės kasos knygoje, kurioje, vėlgi, po atitinkamų įrašų atlikti paskesni įrašai, kas taipogi paneigia bet kokius įtarimus apie įrašų galimą įforminimą atgaline data. Taigi, šie į bylą pateikti dokumentai vėlgi paneigia ieškovės bankroto administratoriaus keliamą versiją apie 2014 m. balandžio 30 d. ieškovės visuotinio akcininkų susirinkimo protokolo klastojimą. Beje, kadangi bankroto administratorius ieškinyje akcentuoja faktinę aplinkybę, neva dividendų išmokėjimas neatsispindi UAB „Telveda" nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitose, parengtose už 2013-uosius ir 2014-uosius metus, šioje atsiliepimo vietoje būtina akcentuoti, jog dividendai, paskirti Atsakovams 2014-aisiais metais už 2013-uosius metus, buvo išmokėti tik 2015-aisiais metais, todėl ankstesnių finansinių metų nuosavo kapitalo pokytyje tai neatspindima.

14Kaip matyti iš ieškinio 2014 m. balandžio 30 d. dienai nei UAB „Fima", nei UAB „Citycom", nei UAB „DWB Underground Technologies" galiojančios bei vykdytinos piniginio reikalavimo teisės UAB „Telveda" nepareiškė. UAB „Fima" kreditorinis reikalavimas ieškovei atsirado 2015-aisiais metais, UAB „Citycom" piniginio reikalavimo teisė į ieškovę tapo vykdytina 2015-aisiais metais, UAB „DWB Undergorund Technologies" piniginio reikalavimo teisė ieškovei tapo vykdytina 2014 m. spalio 23 d. (sąskaita - faktūra DWB Nr. 004456 nurodytą atsiskaitymo terminą). Taigi, į bylą nėra pateikta jokių duomenų, leidžiančių daryti išvadą apie tai, jog 2014 m. balandžio 30 d. UAB „Telveda" būtų turėjusi kokių nors pradelstų įsipareigojimų kreditoriams, su kuriais nėra ir nebuvo atsiskaityta iki bankroto bylos iškėlimo.

15Ieškovės atstovas teismo posėdžio metu palaikė ieškinyje išdėstytus reikalavimus ir argumentus, ieškinį prašė tenkinti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad yra du 2014 m. balandžio 30 d. ieškovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo protokolai Nr. PER-14-04-30 -vieno originalas, kito kopija. Viename nurodyta išmokėti dividendus, kitame nėra tokio sprendimo. Dividendai už 2013 m. išmokėti 2015 m. birželio 30 d. Įmonės finansinės atskaitomybės dokumentuose nėra duomenų apie išmokėtinus dividendus už 2013 m., todėl ieškovės manymu, protokolo kopija atspindi tikrąją akcininkų valia – dividendų už 2013 m. neskirti. Įmonės akcininkų susirinkimų vedimo dėl įmonės finansinės atskaitomybės dokumentų tvirtinimo susiformavusi praktika, tokia, kad priimant minėtus sprendimus dalyvauja ir asmuo atsakingas už įmonės buhalteriją. Tačiau tvirtinant minėtos protokolo originalą asmuo atsakingas už įmonės buhalteriją nedalyvavo, nors pranešime nurodyta, kad buhalteris dalyvaus. Atsakovų argumentai, kad pastebėjus technines klaidas, padarytas protokolo koregavimas, mažai tikėtinas, nes klaidos ištaisytos po dviejų metų, kai įmonei jau grėsė bankrotas. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. gruodžio 21 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-576/2009, pažymėta, kad negali būti pateisinama situacija, kai, esant neįvykdytiems bendrovės piniginiams įsipareigojimams kitiems kreditoriams pagal prievoles, kurių įvykdymo terminai suėję, bendrovės akcininkai priima sprendimą išsimokėti ir išsimoka dividendus, paneigdami prioritetines kreditorių teises.

16Atsakovai teismo posėdyje nedalyvavo, neatvykimo priežastys nežinomos, apie posėdį pranešta tinkamai.

17Atsakovų atstovė teismo posėdžio metu palaikė atsiliepime išdėstytus argumentus, ieškinį prašė atmesti kaip nepagrįstą. Atsakovų atstovė teismo posėdžio metu teigia, kad nepagrįsto praturtėjimo institutas šiuo atveju negali būti taikomas, nes visuotinis akcininkų susirinkimas priėmė nutarimą išmokėti dividendus, tai patvirtina byloje esantys neužginčytas 2014 m. balandžio 30 d. ieškovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo protokolo Nr. PER-14-04-30 (originalas). Nutarimo išmokėti dividendus metu, ieškovė finansinių įsipareigojimų neturėjo (2013 m.). Minėtas protokolos nėra užginčytas bendraisiais sandorių negaliojimo pagrindais.

18Teismas

konstatuoja:

19Ieškinys tenkintinas visiškai.

20Iš bylos medžiagos nustatyta, kad 2015 m. gruodžio 4 d. Kauno apygardos teismo nutartimi ieškovei iškelta bankroto byla. Administratoriumi paskirtas T. M. (el. b. l. 9-10). Ieškovės vadovo pareigas nuo 2007 m. rugpjūčio 1 d. ėjo R. M., kurio įgaliojimų pabaigos data – 2015 m. gruodžio 15 d. (Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinis išrašas su istorija, el. b. l. 11-14). Ieškovės vieninteliais akcininkais nuo jos įsteigimo momento buvo R. M., turintis 51 akciją, bei A. T., turintis 49 akcijas (Akcininkų registravimo žurnalas, el. b. l. 19-22). 2015 metų ieškovės kasos knygoje 2015 m. birželio 30 d. buvo užregistruotos operacijos – 6 403,07 Eur dividendų išmokėjimas R. M. bei 6 151,96 Eur dividendų išmokėjimas A. T. (el. b. l. 23-27, 25, 28, 29). Atliktas ankstesnių laikotarpių buhalterinėje apskaitoje esančių duomenų taisymas (koregavimas), nurodant išmokėtinų dividendų sumas už 2013 m. (UAB „Tilveda“ 2015 m. birželio 30 d. buhalterinė pažyma Nr. 20150630, el. b. l. 30). Byloje pateiktas 2014 m. balandžio 30 d. ieškovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo protokolo Nr. PER-14-04-30 originalas, šiame susirinkime bendrovės akcininkai, be kita ko, nusprendė patvirtinti pelno (nuostolių) paskirstymą: Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 2013 metų pradžioje 525 271,00 Lt; Grynasis pelnas (nuostoliai) per 2013 metus 54 133,00 Lt; Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) 579 404,00 Lt; Pervedimai iš rezervų 0,00 Lt; Pelno paskirstymas 0,00 Lt; Į privalomąjį rezervą 0,00 Lt; Dividendams 54 133,00 Lt; Apyvartinių lėšų rezervui 0,00 Lt. Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) perkeliamas į 2014 metus (525 271,00 Lt) (UAB „Telveda eilinis visuotinis akcininkų susirinkimo protokolas Nr. PER-14-04-30, el. b. l. 31). Prie šio dokumento nebuvo pridėti 2013 m. ieškovės finansinės atskaitomybės dokumentai. Minėtą protokolą pasirašė R. M. bei A. T.. Byloje tai pat pateikta 2014 m. balandžio 30 d. ieškovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo protokolo Nr. PER-14-04-30 kopija, pasirašyta R. M., A. T. bei ieškovės buhalterinę apskaitą tvarkiusios bendrovės vadovo parašais, kurioje nurodyta kitokia pelno (nuostolių) paskirstymo tvarka: nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 2013 metų pradžioje (525 271,00 Lt); grynasis pelnas (nuostoliai) per 2013 metus 54 133,00 Lt; paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) (471 138,00 Lt); pervedimai iš rezervų 0,00 Lt; pelno paskirstymas 0,00 Lt; į privalomąjį rezervą 0,00 Lt; dividendams 0,00 Lt; apyvartinių lėšų rezervui 0,00 Lt; nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) perkeliamas į 2014 metus (471 138,00 Lt) (el. b. l. 32).

21Byloje ginčas kilo dėl dividendų išmokėjimo įmonės akcininkams (atsakovams) teisėtumo.

22Pažymėtina, jog bendroji įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklė yra ta, kad kiekviena šalis turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus ar atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių CPK nustatyta tvarka nereikia įrodinėti (( - ) straipsnis). Pagal kasacinio teismo praktiką, faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų tyrimo ir vertinimo pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (( - ) straipsnio 1 dalis). Formuodamas įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo taisyklių taikant ( - ) ir 185 straipsnius praktiką Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. vasario 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-98/2008; 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-428/2010; 2011 m. rugpjūčio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-340/2011; 2016 m. gegužės 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-273-219/2016). Taigi įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklė reiškia ne tik tai, kad ieškovas turi įrodyti ieškinio pagrindą, bet ir tai, kad atsakovas privalo įrodyti nesutikimo su ieškiniu pagrindą, t.y. įrodyti savo atsikirtimus į ieškinį. Šaliai neįrodžius aplinkybių, kuriomis ji remiasi, atsiranda neigiamos teisinės pasekmės – tokios aplinkybės pripažįstamos neįrodytomis, o šalies reikalavimai ar atsikirtimai netenkinami.

23Ieškovė kreipdamasi į teismą, teigia, kad sprendimas dėl dividendų išmokėjimo nebuvo priimtas, tą įrodo byloje esanti 2014 m. balandžio 30 d. ieškovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo protokolo Nr. PER-14-04-30 kopija. Minėto protokolo duomenys apie įmonės finansus atitinka ir kitus įmonės finansinės atskaitomybės dokumentus (2013 m. gruodžio 31 d. ieškovės balanso duomenimis nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai sudarė 579 404,00 Lt, C. IV. eilutė, el. b. l. 33) . Tos pačios dienos nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos duomenimis, dividendams lėšų skirta nebuvo (22 eilutė) (el. b. l. 22). Pagal 2013 m. finansinės atskaitomybės aiškinamąjį raštą, dividendams lėšų taip pat nebuvo skirta (B. C. IV. skyrius) (el. b. l. 42). Pagal 2014 m. gruodžio 31 d. ieškovės balanse užfiksuotus duomenis, praėjusiais finansiniais metais, t.y. 2013 m., nepaskirstytasis pelnas sudarė 579 404,00 Lt, t.y. sumą, kuri lygi 2012 m. nepaskirstytojo pelno (525 271,00 Lt) ir 2013 m. pelno sumai (54 133,00 Lt) (el. b. l. 44). Tos pačios dienos nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos duomenimis, 2014 m. dividendams lėšų skirta nebuvo (10 eilutė) (el. b. l. 46). Pagal 2015 m. finansinės atskaitomybės aiškinamąjį raštą už 2014 m., nepaskirstytasis pelnas 2013 m. pabaigoje buvo 579 404,00 Lt, t.y. suma, lygi 2012 m. nepaskirstytojo pelno (525 271,00 Lt) ir 2013 m. pelno sumai (54 133,00 Lt) (el. b. l. 54). Tuo tarpu atsakovai teigia 2014 m. balandžio 30 d. ieškovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo protokolo Nr. PER-14-04-30 kopija, yra tik kopija, tikrasis dokumentas, kuriuo turi būti vadovaujamasi dėl dividendų išmokėjimo teisėtumo akcininkams, yra 2014 m. balandžio 30 d. ieškovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo protokolo Nr. PER-14-04-30 originalas, kuriuo nuspręsta išmokėti akcininkams dividendus. Šiame protokole nurodytus duomenis dėl pelno (nuostolių) paskirstymo išmokant dividendus patvirtina tik UAB „Tilveda“ 2015 m. birželio 30 d. buhalterinė pažyma Nr. 20150630, kuria koreguoti duomenys dėl pelno (nuostolių) paskirstymo išmokant dividendus atgaline data. Atsakovai teigia, kad protokolu atliktas techninių klaidų taisymas, tačiau vadovaujantis ABĮ 29 straipsnio 5 dalimi, visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvavę asmenys turi teisę susipažinti su protokolu ir per 3 dienas nuo susipažinimo su juo momento, bet ne vėliau kaip per 10 dienų nuo visuotinio akcininkų susirinkimo dienos raštu pateikti savo pastabas ar nuomonę dėl protokole išdėstytų faktų ir protokolo surašymo. Duomenų, kad akcininkai būtų pateikę pastabas raštu dėl visuotinių akcininkų susirinkimo protokolo klaidų taisymo byloje nėra.

24Teismas pažymi, kad pagal įstatyme įtvirtintą laisvo įrodymų vertinimo principą dėl bet kokios į bylą pateiktos informacijos įrodomosios reikšmės sprendžia teismas, vadovaudamasis savo vidiniu įsitikinimu, pagrįstu visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu; jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios, išskyrus CPK nurodytas išimtis (( - ) straipsnis). Įrodymų pakankamumo taisyklė civiliniame procese grindžiama vadinamąja tikėtinumo taisykle (tikimybių pusiausvyros principu). Kasacinio teismo jurisprudencijoje ne kartą pažymėta, kad įrodinėjimas civiliniame procese turi savo specifiką – nenustatyta, kad teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų faktų buvimą tik tada, kai dėl jų egzistavimo absoliučiai nėra abejonių; išvadą apie faktų buvimą teismas civiliniame procese gali daryti ir tada, kai tam tikros abejonės dėl fakto buvimo išlieka, tačiau byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti esant labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis civilinėje byloje A. R. v. J. R. ir kt., bylos Nr. 3K-3-304/2008; 2009 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje V. K. v. UAB „Jonviltė“, bylos Nr. 3K-3-101/2009; ir kt.).

25Dividendai atsakovams išmokėti 2015 m. birželio 30 d. (el. b. l. 23-27, 25, 28, 29), tuo tarpu 2014 m. gruodžio 31 d. duomenimis, ieškovės turto vertė buvo 183 946,94 Eur (635 132 Lt), o įsipareigojimai kreditoriams sudarė 193 556,53 Eur (668 312 Lt), iš kurių 31 316,61 Eur (108 130 Lt) mokėtini po vienerių metų, 162 239,92 Eur (560 182 Lt) mokėtini per vienerius metus (2015 balandžio 30 d. balansas 2014 m. gruodžio 31 d., el. b. l. 44). Per 2014 m. ieškovė patyrė iš viso 193 345,69 Eur (667 584 Lt) nuostolių (el. b. l. 2014 m. liepos 28 d. balansas už 2014 m. II ketvirtį, el. b. l. 59). Iš 2015 m. balandžio 30 d. pelno nuostolių ataskaitos matyti, kad įmonė turėjo 667 584 Lt nuostolių (XIII eilutė, el. b. l. 62). Iki dividendų išmokėjimo ieškovė buvo skolinga ir turėjo pradelstų įsipareigojimų UAB „Fima" (12 622,65 Eur) (el. b. l. 63, 64), UAB „DWB Underground Technologies" (2 698,38 Eur, iš kurių padengta 998,40 Eur skolos dalis) (el. b. l. 74), UAB „Citycom" (1 208,91 Eur, iš kurių padengta 599,10 Eur skolos dalis) (el. b. l. 80). Tai rodo, kad dividendai išmokėti nesąžiningai ieškovės kreditorių atžvilgiu, kurių patvirtinti reikalavimai ieškovės bankroto byloje sudaro 139 204,83 Eur sumą (Kauno apygardos teismo 2016 m. gegužės 10 d. nutartis bankroto byloje Nr. B2-1024-254/2016, el. b. l. 82-83).

26Pažymėtina, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme (toliau – ABĮ) 60 straipsnio 5 dalimi, bendrovė turi išmokėti paskirtus dividendus ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo sprendimo paskirstyti pelną arba sprendimo skirti dividendus už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį priėmimo dienos. atsakovai teigia, kad sprendimas išmokėti dividendus priimtas 2014 m. balandžio 30 d. ieškovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo protokolu Nr. PER-14-04-30, tačiau dividendai išmokėti tik 2015 m. birželio 30 d. Minėtos įstatymo nuostatos privalomos visoms akcinėms ir uždarosioms akcinėms bendrovėms. Šio įstatymo nuostatos turėjo būti žinomos ieškovės buvusiam vadovui. Atsakovai nesilaikę įstatymo reikalavimų išmokėti dividendus per vieną mėnesį nuo sprendimo paskirstyti pelną arba sprendimo skirti dividendus už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį priėmimo dienos, turi prisiimti ir tokio elgesio neigiamas pasekmes.

27Teismas sutinka su ieškovės argumentais, jog 2014 m. balandžio 30 d. ieškovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo protokolo Nr. PER-14-04-30 kopija atitinka įprastą ieškovės akcininkų susirinkimų organizavimo ir vedimo tvarką, tuo tarpu administratoriui perduotas originalus egzempliorius sudarytas nuo jos nukrypstant, nes ant 2014 m. balandžio 30 d. ieškovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo protokolo Nr. PER-14-04-30 originalaus egzemplioriaus buhalterinę apskaitą tvarkiusios bendrovės atstovas G. M., nepasirašė, nors jo parašas yra tiek 2014 m. balandžio 30 d. ieškovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo protokolo Nr. PER-14-04-30 kopijoje, tiek 2014 m. balandžio 1 d. pranešime Nr. AKC 14-04-01 dėl susirinkimo sušaukimo, bei ankstesnių metų eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo protokoluose (el. b. l. 85, 87, 89, 91).

28Esant aukščiau nurodytiems neatitikimams, t.y. visuotinio akcininkų susirinkimo protokolo originale numačius dividendų paskyrimą, o jo kopijoje – dividendams pinigų neskyrus, taip pat dividendų už 2013 m. kalendorinius metus išmokėjimui tik 2015 m. birželio 30 d., kuomet ieškovės finansinė padėtis jau buvo sunki ir netrukus po dividendų išmokėjimo vieno iš kreditorių ir pačios ieškovės vadovo (atsakovo R. M.) pareiškimų pagrindu ieškovei iškelta bankroto byla, teismas vadovaudamasis įrodymų vertinimo ir tikėtinumo taisyklėmis, daro išvadą , kad 2014 m. balandžio 30 d. ieškovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo protokolo Nr. PER-14-04-30 originalus egzempliorius labiau tikėtina, kad sudarytas atgaline data, jame nurodant tikrovės neatitinkančius duomenis. Tai paaiškina šiame protokole užfiksuotų duomenų neatitikimą VĮ „Registrų centras" pateiktos finansinės atskaitomybės dokumentams už 2013 m. bei 2014 m., taip pat 2015 m. birželio 30 d. buhalterinės pažymos Nr. 20150630 parengimo būtinybę, t.y, koreguoti praėjusių laikotarpių buhalterinės apskaitos duomenis.

29Ieškovė kreipdamasi į teismą dėl neteisėto dividendų išmokėjimo rėmėsi nepagrįsto praturtėjimo institutu.

30Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad CK 6.237–6.242 straipsniuose įtvirtintomis taisyklėmis įgyvendinamas vienas pagrindinių civilinės teisės principų – niekas negali praturtėti svetimo nuostolio sąskaita be įstatyme ar sutartyje numatyto pagrindo. Kartu tai reiškia teisę išreikalauti iš kito asmens tai, ką šis nepagrįstai sutaupė, ar kitokią naudą, gautą kreditoriaus sąskaita. Teisinio reguliavimo sistemoje būdamas savarankišku prievolės atsiradimo pagrindu, nepagrįstas praturtėjimas ar turto gavimas teisės doktrinoje ar teismų praktikoje dažnai nurodomas kaip subsidiarus asmens teisių gynimo būdas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. kovo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-99/2012; 2014-01-10 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-136/2014; 2014 m. liepos 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-369/2014). Nepagrįsto praturtėjimo ar turto gavimo be pagrindo subsidiarumas reiškia, kad šis institutas taikomas tik tada, kai civilinių teisių negalima apginti kitais – sutarčių, deliktų ar daiktinės teisės – gynybos būdais arba jos apginamos nevisiškai. Jeigu asmuo praturtėja ar gauna turtą pagal įstatymą ar sutartį, tokiems teisiniams santykiams nepagrįsto praturtėjimo ar turto gavimo teisės normos netaikomos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. balandžio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-236-611/2016).

31Kasacinio teismo jurisprudencijoje taip pat išsamiai pasisakyta, kad, tenkinant ieškinį dėl nepagrįsto praturtėjimo (actio de in rem verso), turi būti nustatytos nepagrįsto praturtėjimo prielaidos. Pirma, turi būti nustatyta, ar atsakovai yra praturtėję dėl ieškovės veiksmų. Antra, turi būti nustatytas atsakovų praturtėjimą atitinkantis ieškovės turto sumažėjimas (atsakovė turi būti praturtėjusi ieškovės sąskaita). Nepagrįsto praturtėjimo priteisti negalima, kai dėl vieno asmens praturtėjimo niekas nepatiria nuostolių. Trečia, turi būti priežastinis ryšys tarp ieškovės turto sumažėjimo ir atsakovės praturtėjimo. Ketvirta, atsakovės praturtėjimui neturi būti teisinio pagrindo (įstatymo, sutarties ir kt.). Penkta, nepagrįstas praturtėjimas turi egzistuoti pareiškiant ieškinį. Šešta, šalis, kurios turtas sumažėjo, neturi būti prisiėmusi nuostolių atsiradimo rizikos. Septinta, ieškovė turi negalėti apginti savo pažeistos teisės kitais gynybos būdais, t. y. nepagrįsto praturtėjimo instituto negalima taikyti kaip priemonės, kuria būtų siekiama išvengti kitų CK normų taikymo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-196/2011; 2015 m. vasario 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-40-690/2015; 2016 m. balandžio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-236-611/2016 ir kt.).

32Teismo vertinimu, šiuo atveju yra visos prielaidos nepagrįsto praturtėjimo instituto taikymui. Pirma, abu atsakovai praturtėjo dėl ieškovės veiksmų. Neteisėtą praturtėjimą sukėlė ieškovės atliktas piniginių lėšų išmokėjimas iš savo kasos. Antra, ieškovei iš kasos išmokėjus atsakovams R. M. ir A. T. viso 12 555,03 Eur sumą, šiuo dydžiu sumažėjo ieškovės turimo turto apimtis, o analogišku dydžiu padidėjo atsakovų turimo turto apimtis. Kadangi šie pinigai buvo mokami iš ieškovės kasos, atsakovai neteisėtai praturtėjo būtent ieškovės sąskaitą. Trečia, R. M. ir A. T. praturtėjo 12 555,03 Eur suma išimtinai dėl to, jog ieškovė jas jiems sumokėjo, atitinkamomis sumomis sumažindama savo turimo turto vertę. Tuo atveju, jei ieškovė nebūtų atlikusi mokėjimų, ieškovės turtas nebūtų sumažėjęs, o atsakovai jo nebūtų įgiję. Kitaip tariant, ieškovo turto sumažėjimą ir atsakovų praturtėjimą sieja tiesioginis priežastinis ryšys. Ketvirta, atsakovų praturtėjimui nebuvo jokio teisinio pagrindo – jie neturėjo nei iš įstatymų, nei iš sutarčių, nei iš kitų pagrindų kylančių reikalavimo teisių į ieškovę. Nors atsakovai teigia, kad teisinis pagrindas buvo – 2014 m. balandžio 30 d. ieškovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo protokolo Nr. PER-14-04-30 originalus egzempliorius, tačiau teismas, laiko, kad minėtas protokolas sudarytas atgaline data, siekiant išsimokėti dividendus, pažeidžiant įmonės kreditorių interesus, todėl neturi teisinės galios, todėl nesant sprendimo išsimokėti akcininkams dividendus, jų mokėjimui teisinis pagrindas neegzistuoja (2014 m. balandžio 30 d. ieškovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo protokolo Nr. PER-14-04-30 kopija, el. b. l. 32). Penkta, atsakovai nėra grąžinę gautų lėšų ieškovei, todėl neteisėtas praturtėjimas egzistuoja šio ieškinio pareiškimo metu. Be to, neatsirado joks kitas pagrindas atsakovams įgyti atitinkamas lėšas iš ieškovės. Šešta, ieškovė nebuvo prisiėmusi nuostolių atsiradimo rizikos, nes ieškovės vardu veikė fizinis asmuo, jos vadovas, vienas iš atsakovų – R. M., kuris supainiojo savo ir juridinio asmens interesus. Septinta, ieškovė neturi galimybės apginti savo pažeistų teisių jokiais kitais teisių gynimo būdais, kadangi su atsakovais dėl neteisėtu praturtėjimu gautų lėšų jo nesiejo nei prievoliniai, nei sutartiniai teisiniai santykiai.

33Atsižvelgiant į nurodytų aplinkybių visumą, teismas daro išvadą, kad ieškovės finansinės atskaitomybės; už 2013 m. tvirtinimo metu atsakovai nebuvo priėmę sprendimo skirti akcininkams dividendų, dėl ko jų išmokėjimas 2015 m. birželio 30 d. kvalifikuotinas nepagrįstu atsakovų praturtėjimu, todėl ieškinys tenkintinas visiškai ir iš atsakovų priteistinos sumos 2015 m. birželio 30 d. išmokėtos kaip dividendai.

34Atsakovai neįvykdė prievolės atsiskaityti su ieškove, todėl privalo sumokėti įstatymo nustatytas ir ieškovės prašomas priteisti palūkanas – 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos bylos iškėlimo teisme dienos (2017 m. kovo 9 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 1 dalis, ( - ) straipsnio 1 dalis). Dėl bylinėjimosi išlaidų.

35Visiškai patenkinus ieškinį, iš atsakovų lygiomis dalimis priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 282,00 Eur žyminis mokestis valstybei, nes ieškovė CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punkto pagrindu yra atleistas nuo žyminio mokesčio, bei 549 Eur advokato teisinės pagalbos bylinėjimosi išlaidos ieškovei.

36Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos sudaro 6,71 Eur, todėl ieškinį patenkinus šios išlaidos valstybės naudai priteistinos iš atsakovų lygiomis dalimis (po 3,36 Eur) (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 96 straipsnio 2 dalis).

37Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 263 - 267 straipsniais, 270 straipsniu, teismas

Nutarė

38Ieškinį tenkinti visiškai.

39Priteisti iš atsakovo R. M., a. k. ( - ) ieškovei bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Telveda“, į. k. 301009539, atstovaujamai bankroto administratoriaus T. M., 6 403,07 Eur (šešių tūkstančių keturių šimtų trijų eurų 7 ct) nepagrįsto praturtėjimo sumą, 5 (penkių) procentų dydžio procesines palūkanas už priteistą sumą (6 403,07 Eur) nuo bylos iškėlimo teisine dienos (2017 m. kovo 9 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 274,50 Eur (du šimtus septyniasdešimt keturis eurus 50 ct) bylinėjimosi išlaidų.

40Priteisti iš atsakovo A. T., a. k. ( - ) ieškovei bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Telveda“, į. k. 301009539, atstovaujamai bankroto administratoriaus T. M., 6 151,96 Eur (šešių tūkstančių šimto penkiasdešimt vieno euro 96 ct) nepagrįsto praturtėjimo sumą, 5 (penkių) procentų dydžio procesines palūkanas už priteistą sumą (6 151,96 Eur) nuo bylos iškėlimo teisine dienos (2017 m. kovo 9 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 274,50 Eur (du šimtus septyniasdešimt keturis eurus 50 ct) bylinėjimosi išlaidų.

41Priteisti iš atsakovo R. M., a. k. ( - ) 144,36 Eur (šimto keturiasdešimt keturių eurų 36 ct) bylinėjimosi išlaidų. Ši suma turi būti įmokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (kodas 188659752) į pasirinktą biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660.

42Priteisti iš atsakovo A. T., a.k. ( - ) 144,36 Eur (šimto keturiasdešimt keturių eurų 36 ct) bylinėjimosi išlaidų. Ši suma turi būti įmokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (kodas 188659752) į pasirinktą biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660.

43Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Virginija Simanavičienė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. Ieškovė bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė (toliau – BUAB)... 5. Ieškovės bankroto administratorius ieškinyje (el. b. l. 1-8) nurodė, kad... 6. Pagal ieškovės bankroto administratoriui perduoto 2014 m. balandžio 30 d.... 7. Esant aukščiau nurodytiems neatitikimams, t.y. visuotinio akcininkų... 8. Ieškovės manymu, bankroto administratoriui perduotas 2014 m. balandžio 30 d.... 9. Ieškovė pažymi, kad dividendų išmokėjimo metu ieškovės finansinė... 10. Susiformavusi ieškovės akcininkų susirinkimo organizavimo ir vedimo tvarka... 11. Ieškovės įsitikinimu, visos aukščiau išdėstytos aplinkybės pagrindžia... 12. Atsakovai atsiliepime (el. b. l. 111-115) nurodo, kad atsakovai nesutinka su... 13. Ieškovas laikosi pozicijos, neva 2014 m. balandžio 30 d. ieškovės... 14. Kaip matyti iš ieškinio 2014 m. balandžio 30 d. dienai nei UAB „Fima", nei... 15. Ieškovės atstovas teismo posėdžio metu palaikė ieškinyje išdėstytus... 16. Atsakovai teismo posėdyje nedalyvavo, neatvykimo priežastys nežinomos, apie... 17. Atsakovų atstovė teismo posėdžio metu palaikė atsiliepime išdėstytus... 18. Teismas... 19. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 20. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad 2015 m. gruodžio 4 d. Kauno apygardos... 21. Byloje ginčas kilo dėl dividendų išmokėjimo įmonės akcininkams... 22. Pažymėtina, jog bendroji įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklė yra ta,... 23. Ieškovė kreipdamasi į teismą, teigia, kad sprendimas dėl dividendų... 24. Teismas pažymi, kad pagal įstatyme įtvirtintą laisvo įrodymų vertinimo... 25. Dividendai atsakovams išmokėti 2015 m. birželio 30 d. (el. b. l. 23-27, 25,... 26. Pažymėtina, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto... 27. Teismas sutinka su ieškovės argumentais, jog 2014 m. balandžio 30 d.... 28. Esant aukščiau nurodytiems neatitikimams, t.y. visuotinio akcininkų... 29. Ieškovė kreipdamasi į teismą dėl neteisėto dividendų išmokėjimo... 30. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad CK 6.237–6.242 straipsniuose... 31. Kasacinio teismo jurisprudencijoje taip pat išsamiai pasisakyta, kad,... 32. Teismo vertinimu, šiuo atveju yra visos prielaidos nepagrįsto praturtėjimo... 33. Atsižvelgiant į nurodytų aplinkybių visumą, teismas daro išvadą, kad... 34. Atsakovai neįvykdė prievolės atsiskaityti su ieškove, todėl privalo... 35. Visiškai patenkinus ieškinį, iš atsakovų lygiomis dalimis priteistinos... 36. Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos sudaro 6,71 Eur, todėl ieškinį... 37. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu,... 38. Ieškinį tenkinti visiškai.... 39. Priteisti iš atsakovo R. M., a. k. ( - ) ieškovei bankrutavusiai uždarajai... 40. Priteisti iš atsakovo A. T., a. k. ( - ) ieškovei bankrutavusiai uždarajai... 41. Priteisti iš atsakovo R. M., a. k. ( - ) 144,36 Eur (šimto keturiasdešimt... 42. Priteisti iš atsakovo A. T., a.k. ( - ) 144,36 Eur (šimto keturiasdešimt... 43. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...