Byla eAS-310-415/2020
Dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Stasio Gagio, Gintaro Kryževičiaus (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Ramutės Ruškytės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos Z. P. atskirąjį skundą dėl Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų 2020 m. kovo 3 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjos Z. P. skundą atsakovams Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Jonavos skyriui (trečiasis suinteresuotas asmuo – L. Z.) dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėja Z. P. (toliau – ir pareiškėja) su skundu kreipėsi į teismą, kuriame prašė: 1) panaikinti Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriaus 2019 m. gruodžio 20 d. sprendimą Nr. 21R1-283(AG1-170/10-2019) (toliau – ir Sprendimas); 2) panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – ir NŽT) Jonavos skyriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. išvadą Nr. 5IŽ-41-(14.5.111); 3) įpareigoti atsakovą priimti naują išvadą.

6Pareiškėja 2020 m. vasario 24 d. patikslintame skunde, iškėlė du naujus papildomus reikalavimus: panaikinti NŽT Jonavos skyriaus vedėjo 2019 m. rugpjūčio 13 d. sprendimą Nr. 5SK-396-(14.5.110.) ir įpareigoti NŽT priimti naują sprendimą.

7Pareiškėja 2020 m. kovo 2 d. antrame patikslintame skunde, iškėlė dar du naujus reikalavimus: panaikinti NŽT 2020 m. vasario 21 d. sprendimą 1SS-387-(7.5.) ir įpareigoti atsakovą priimti naują sprendimą pagal pareiškėjos 2019 m. gruodžio 21 d. skundą, 2020 m. sausio 21 d. ir 2020 m. vasario 23 d. prašymus.

8Pareiškėja taip pat prašė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones – uždrausti atsakovui NŽT priimti sprendimą ar kitais veiksmais naudojimui perleisti tretiesiems asmenims Lietuvos Respublikos valstybei priklausantį žemės sklypą (duomenys neskelbtini) (toliau – ir Žemės sklypas), iki kol bus išnagrinėtas ginčas administracinėje byloje ir įsiteisės teismo sprendimas.

9II.

10Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmai 2020 m. kovo 3 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjos Z. P. patikslintus skundus ir pareiškėjos prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo atmetė.

11Teismas nustatė, kad pareiškėja Z. P. apie į bylą pateiktą NŽT atsiliepimą sužinojo ar turėjo sužinoti 2020 m. vasario 12 d. (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 74 str. 8 d.), kadangi pareiškėja turi prieigą prie elektroninės bylos dokumentų, pati teikia dokumentus per Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalą (toliu – ir EPP). Be to, pareiškėja 2020 m. vasario 24 d. patikslintame skunde nurodė aplinkybę, jog su atsakovo atsiliepimu ji yra susipažinusi.

12Atsižvelgęs į tai, teismas nustatė, kad pareiškėjai paskutinė patikslinto skundo byloje pateikimo diena buvo 2020 m. vasario 26 d.

13Pareiškėja 2020 m. vasario 23 d. pirmąjį patikslintą skundą (DOK-5449) pateikė laiku. Antrąjį patikslintą skundą (DOK-6014) teismui (per EPP) pateikė 2020 m. vasario 28 d. (pasirašė elektroniniu parašu), tokiu būdu praleido ABTĮ 50 straipsnio 3 dalyje nustatytą terminą patikslintam skundui paduoti.

14Teismas pažymėjo, kad pagal ABTĮ 50 straipsnio 3 dalies nuostatas, pareiškėjas turi teisę tikslinti ir keisti skundo pagrindą arba dalyką, tačiau 2020 m. vasario 23 d. patikslintame skunde reiškiami nauji reikalavimai, panaikinti NŽT Jonavos skyriaus vedėjo 2019 m. rugpjūčio 13 d. sprendimą Nr. 5SK-396-(14.5.110.) ir įpareigoti NŽT priimti naują sprendimą, nebuvo nagrinėjami Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriaus administracinėje byloje Nr. AG1-170/10-2019.

15Teismas nurodė, kad nagrinėjamu atveju, byla pagal priimtą pareiškėjos skundą yra iš esmės dėl Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriaus 2019 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. 21R1-283(AG1-170/10-2019), teisėtumo ir pagrįstumo. Šiuo sprendimu išankstine ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka buvo išnagrinėtas pareiškėjos skundas būtent dėl NŽT Jonavos skyriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. išvados Nr. 5IŽ-41-(14.5.111) panaikinimo bei įpareigojimo atsakovą priimti naują išvadą.

16Teismas priėjo prie išvados, kad pareiškėja patikslintuose skunduose keitė ir skundo pagrindą, ir dalyką, kas iš esmės negalėjo būti laikoma pareiškėjos pareikšto pirminio skundo šioje byloje tikslinimu. Be to, antrasis pareiškėjos patikslintas skundas buvo patiektas praleidus ABTĮ 50 straipsnyje nustatytą terminą skundo patikslinimui pateikti.

17Teismas vertino, jog patikslintų skundų priėmimas nagrinėjamoje byloje nebuvo būtinas bylai teisingai išspręsti, taip pat teismas nelaikė, jog būtinybė pateikti patikslintą skundą iškilo būtent šioje bylos nagrinėjimo stadijoje.

18Atsižvelgęs į išdėstytas aplinkybes, teismas pareiškėjos patikslintus skundus atsisakė priimti (ABTĮ 50 str. 3 d.). Kartu pareiškėjai buvo išaiškinta teisė, kreiptis į teismą pateikiant naują skundą, kuriame būtų keliami reikalavimai, reiškiami abejuose pareiškėjos patikslintuose skunduose, o atsisakymas priimti patikslintus skundus, pareiškėjai neužkertamas kelias tokia teise pasinaudoti.

19Teismas papildomai nurodė, kad pareiškėja prašė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones – uždrausti atsakovui NŽT priimti sprendimą ar kitais veiksmais naudojimui perleisti tretiesiems asmenims Lietuvos Respublikos valstybei priklausantį Žemės sklypą.

20Teismas nurodė, kad pareiškėja nenurodė aplinkybių, kurios patvirtintų, jog nepritaikius prašomos reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma žala. Pareiškėja prašymą grindė tik į ateitį nukreiptomis prielaidomis, kad minėtas žemės sklypas yra suformuotas siekiant jį perleisti tretiesiems asmenims, taip pat deklaratyviais teiginiais, kad reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymą lemia atsakovo „neteisėti veiksmai, vilkinimas ir biurokratizmas“. Pareiškėjos nurodomi trečiojo suinteresuoto asmens L. Z., jam nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype vykdomi veiksmai (pareiškėjos nuomone – žala gamtai), taip pat nepagrindė būtinybės taikyti prašomą reikalavimo užtikrinimo priemonę pagal ABTĮ 70 straipsnio nuostatas.

21Teismas konstatavo, kad byloje nebuvo duomenų, sudarančių pakankamą pagrindą spręsti, jog nepritaikius prašomos reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala, todėl prašymą atmetė. Pažymėjo, jog ši teismo nutartis neužkerta kelio pareiškėjai bet kurioje proceso stadijoje pateikti teismui naują (motyvuotą ir pagrįstą įrodymais) prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo (ABTĮ 70 str. 1 d.).

22Teismas nurodė, kad pareiškėja tiek pirminiame, tiek patikslintuose skunduose nurodė du atsakovus – NŽT ir NŽT Jonavos skyrių, tačiau atsakovu šioje byloje teismas laikė NŽT, nes Jonavos skyrius nėra atskiras viešojo administravimo subjektas (ABTĮ 53 str.).

23Pareiškėja 2020 m. vasario 3 d. pateikė teismui prašymą, įtraukti į bylą trečiuoju suinteresuotu asmeniu Valstybės įmonę (toliau – ir VĮ) Registrų centrą. Šioje bylos stadijoje teismas sutiko su pareiškėjos nuomone, kad šios bylos nagrinėjimas ir joje priimtas procesinis sprendimas gali turėti įtakos VĮ Registrų centro teisėms ir pareigoms, todėl teismas VĮ Registrų centrą įtraukė į bylą trečiuoju suinteresuotu asmeniu (ABTĮ 67 str.).

24Teismas, išsprendęs byloje pateiktų patikslintų skundų priėmimo ir trečiųjų suinteresuotų asmenų įtraukimo į bylą klausimą, patikslinęs bylos šalis, taip pat gavęs atsakovo atsiliepimą, pasiruošimą bylos nagrinėjimui laikė baigtu ir siūlė teismo pirmininkui bylą skirti nagrinėti viešame teismo posėdyje.

25III.

26Pareiškėja Z. P. atskirajame skunde ir patikslintame atskirajame skunde prašo panaikinti Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų 2020 m. kovo 3 d nutartį ir patikslintų skundų priėmimo klausimą perduoti iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui. Taip pat taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones – uždrausti NŽT ir NŽT Jonavos skyriui priimti sprendimą ar kitais veiksmais perleisti ir naudotis Lietuvos Respublikos valstybei priklausančio Žemės sklypo, valstybinės žemės įsigijimo, nuomos ar perdavimo neatlygintinai ar kitais įstatymo numatytais būdais tretiesiems suinteresuotiems asmenims, iki bus priimtas ir įsiteisės galutinis teismo sprendimas.

27Atskirajame skunde ir patikslintame atskirajame skunde pareiškėja iš esmės paaiškina, kad dėl Lietuvos administracinių ginčų komisijoje nagrinėjamos bylos Nr. AG-78/03-2020 ir dėl atsakovo vilkinimo ir atsisakymo priimti ginčijamą sprendimą, o ne nuo pareiškėjos valios priklausančių aplinkybių, pareiškėja praleido skundo padavimo terminą, be to ginčijami sprendimai susiję su pareiškėjos pažeistomis teisėmis ir teisėtais interesais, todėl dėl svarbių ir pateisinančių priežasčių terminas turėtų būti atnaujintas ir skundas priimtas nagrinėti.

28Pareis?ke?ja nurodo, kad pateikė teismui pras?yma? dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių, nes perleidus tretiesiems asmenims Žeme?s sklypa?, nuosavybe?s teise priklausantį Lietuvos Respublikos valstybei, kurios patike?tinis NŽT, per kurį eina 2 metro ploc?io bendro naudojimo kelias, nesie?mus uz?tikrinimo priemoniu? gali bu?ti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didele? z?ala.

29Pareiškėja pažymi, jog sklypas suformuotas perleisti tretiesiems asmenims, nes sklypo paskirtis tik vienbuc?iu? ir dviebuc?iu? gyvenamu?ju? pastatu? teritorija, o nagrine?jamu atveju atsakovas neteise?tais veiksmais priimdamas ginc?ijamus sprendimus ir is?vadą, neteise?tai apskaite? i? s?i? Žeme?s sklypą mis?ko naudmenis, tai nusle?pdamas suformuojant sklypo kadastrinę byla? ir priimant ginc?ijamus sprendimus ir is?vadą. Taip pat, perleidus Žeme?s sklypa? tretiesiems suinteresuotiems asmenims atsirastų reali gre?sme?, kad netaikius s?iu? reikalavimo uz?tikrinimo priemoniu?, teismo sprendimo i?vykdymas pasunke?tu? arba pasidarytu? negalimas, t. y. kad prie?mus sprendima? panaikinti skundz?iama? akta? (veiksma?) iki jo prie?mimo buvusios pade?ties atku?rimas pasunke?tu? arba taptu? negalimas.

30Pareiškėja atkreipia dėmesį, kad atsakovo neteise?tais veiksmais buvo priimti ginc?ijami sprendimai nagrinėjant pareiškėjos 2019 m. rugpjūčio 8 d. pras?ymą de?l valstybine?s kontrole?s de?l dvieju? bendro naudojimo keliu? uz?e?mimo. Atsakovas prie?me? sprendimus ir is?vadą abu bendro naudojimo kelius apskaitant i? asmenine? nuosavybe?. Neatliekant valstybine?s kontrole?s, L. Z. sudaromos sąlygos daryti z?alą gamtai nuosavybe?s teise priklausanc?iuose z?eme?s sklypuose (duomenys neskelbtini) neteise?tai kertant mis?ko medz?ius, galimai neteise?tai statomam pastatui panaudojant z?eme?s naudmenis iš galimai neteise?tai kasamos mis?ko kalvos, kaip statybine? medz?iaga? uz?pilant statomo pastato pamatus z?eme?s sklype (duomenys neskelbtini), taip galimai akivaizdz?iai darant neigiamą poveiki? kras?tovaizdz?iui, aplinkai be jokio teisinio pagrindo ir galimai neturint statybos leidimo, pastatui statyti. Pareiškėjos nuomone, tik jos inciatyva, minėtos aplinkybe?s paais?ke?jo po ilgu? ginc?u? ir prokuratu?ros atlikto tyrimo, nes visa tai vyksta de?l atsakovo tarnautoju? neteise?tu? veiksmu?, todėl akivaizdu jog atsakovas bet kokia kaina sieks minėtą z?eme?s sklypa? perleisti tretiesiems asmenims.

31Pareiškėjos nuomone, pras?oma taikyti reikalavimo uz?tikrinimo priemone? yra proporcinga ir adekvati siekiamam tikslui, tode?l ginc?o z?eme?s sklypo perleidimo gre?sme? nagrine?jamu atveju sudaro pagrinda? taikyti prašomą reikalavimo uz?tikrinimo priemone?.

32Atsakovas NŽT atsiliepime į pareiškėjos atskirąjį skundą prašo Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų 2020 m. kovo 3 d. nutartį palikti nepakeistą.

33Atsakovas nurodo, kad iš esmės pritaria pirmosios instancijos teismo nutarčiai ir paaiškina, kad šios bylos esmė yra susijusi su Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriaus 2019 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. 21R1-283(AG1-170/10-2019), nes priimant minėtą sprendimą, buvo nagrinėjami reikalavimai, susiję, tik su NŽT Jonavos skyriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. išvados Nr. 5IŽ-41-(14.5.111) panaikinimu. Pažymi, jog pareiškėja 2019 m. lapkričio 14 d. su skundu kreipėsi į Kauno apygardos prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyrių, prašydama imtis viešojo intereso gynimo priemonių dėl neteisėtai valstybinių kelių įtraukimo privačion nuosavybėn.

34NŽT 2019 m. gruodžio 13 d. raštu Nr. 1SS-2341-(7.5) „Dėl informacijos ir dokumentų kopijų pateikimo“ atsakydama į Kauno apygardos prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyriaus 2019 lapkričio 15 d. raštą Nr. (AP-30950) 3S-15787 ,,Dėl informacijos ir medžiagos pateikimo“ pažymėjo, kad Žemės sklypo suformavimo metu buvo padarytos klaidos, atsižvelgiant į tai, kad šis Žemės sklypas nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikos valstybei ir atsakovas inicijuos administracines procedūras, kad būtų ištaisytos nustatytos klaidos, patvirtino, kad vyks Žemės sklypo kadastrinių matavimų patikslinimas, todėl Kauno apygardos prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyrius atsisakė ginti viešąjį interesą.

35Atsakovas NŽT pažymi, jog dėl pareiškėjos patikslintuose skunduose iškeltų reikalavimų panaikinti administracinius aktus, susijusius su Žemės sklypo kadastriniais matavimais, t. y. NŽT 2019 m. rugpjūčio 13 d. sprendimo Nr. 5SK-396-(14.5.110.), kuriuo buvo suformuotas Žemės sklypas ir patvirtinti jo kadastro duomenys panaikinimo, ginčo nėra, nes NŽT sutinka patikslinti Žemės sklypo kadastrinius matavimus ir su jais susijusius administracinius aktus. Be to, šiuo metu skyriuje yra rengiama išvada, kuria vadovaujantis bus tikslinami Žemės sklypo suformavimo dokumentai ir kadastriniai matavimai, todėl pareiškėjos patikslintuose skunduose iškelti reikalavimai negali būti nagrinėjami ir teismine tvarka.

36NŽT nuomone, kad NŽT siekia ištaisyti nustatytas Žemės sklypo projektavimo klaidas, performuojant šį sklypą į du atskirus žemės sklypus ir patikslinti kadastrinius matavimus. Pareiškėjos nurodyti deklaratyvūs teiginiai, kad Žemės sklypas bus perleistas tretiesiems asmenims, nesudaro pagrindo taikyti pareiškėjos prašomas reikalavimo užtikrinimo priemones.

37Trečiasis suinteresuotas asmuo VĮ Registrų centras atsiliepime į pareiškėjos atskirąjį skundą prašo Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų 2020 m. kovo 3 d. nutarties dalį dėl pareiškėjos patikslintų skundų palikti nepakeistą ir pareiškėjos atskirojo skundo šioje dalyje netenkinti, o klausimą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo spręsti teismo nuožiūra.

38VĮ Registrų centras neturėdamas teisinio suinteresuotumo šios administracinės bylos baigtimi, nurodo, kad aplinkybes dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo reikalingumo, palieka vertinti teismo nuožiūra. Tuo tarpu visiškai pritaria skundžiamoje pirmosios instancijos teismo nutartyje išdėstytai pozicijai, jog nėra būtinybės pateikti patikslintus skundus būtent šioje administracinėje byloje. Pareiškėja pirminiu 2020 m. sausio 16 d. skundu siekia panaikinti NŽT Jonavos skyriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. išvadą Nr. 5IŽ-41-(14.5.111.), Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriaus 2019 m. gruodžio 20 d. sprendimą, kuriuo buvo atsisakyta tenkinti pareiškėjos skundą dėl minėtos išvados panaikinimo bei įpareigoti atsakovą priimti naują išvadą, o patikslintuose skunduose pareiškėja kelia papildomus reikalavimus dėl atsakovo priimtų sprendimų panaikinimo, kurie net nebuvo nagrinėti ir aptarti ginčijamame Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriaus 2019 m. gruodžio 20 d. Sprendime.

39Trečiojo suinteresuoto asmens nuomone, pareiškėjos elgesys yra akivaizdus piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis. Jei pareiškėja nesutinka su kitais atsakovo priimtais sprendimais, ji turi teisę juos ginčyti teisės aktų nustatyta tvarka, inicijuodama kitas bylas, o ne vilkindama šios administracinės bylos nagrinėjimą.

40Teisėjų kolegija konstatuoja:

41IV.

42Nagrinėjamos administracinės bylos dalykas – Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų 2020 m. kovo 3 d. nutarties, kuria teismas atsisakė priimti pareiškėjos patikslintus skundus ir atmetė pareiškėjos prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, teisėtumas ir pagrįstumas.

43Pirmosios instancijos teismas atsisakė priimti pareiškėjos patikslintus skundus (ABTĮ 50 str. 3 d.), įvertinęs, jog patikslintų skundų priėmimas nagrinėjamoje byloje nebuvo būtinas bylai teisingai išspręsti. Pareiškėja, nesutikdama su pirmosios instancijos teismo nutartimi, padavė atskirąjį skundą, kuriame prašo panaikinti teismo nutartį ir priimti nagrinėti patikslintus skundus.

44Dėl teismo procesinių veiksmų sprendžiant dėl priimtų nagrinėti reikalavimų

45Pareiškėja inicijavo ginčą pirmosios instancijos teisme dėl NŽT Jonavos skyriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. išvados Nr. 5IŽ-41-(14.5.111) ir pasinaudojo įstatymo nustatyta tvarka kreiptis į išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka instituciją – Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyrių.

46Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje nurodė, kad bylos esmė yra Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriaus Sprendimas.

47Šiame kontekste yra svarbus teisinis išankstinės ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarkos esminių taisyklių aiškinimas.

48ABTĮ 26 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prieš kreipiantis į administracinį teismą, viešojo administravimo subjektų priimti individualūs teisės aktai arba veiksmai (neveikimas) ar vilkinimas atlikti veiksmus gali būti, o įstatymų nustatytais atvejais – turi būti ginčijami kreipiantis į išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka instituciją.

49Pažymėtina, kad ABTĮ 26 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas teisinis reguliavimas suponuoja, jog asmeniui kreipiantis į teismą po to, kai jis pasinaudojo išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka (neprivaloma), į teismą „persikelia“ ginčas ne dėl Lietuvos administracinių ginčų komisijos Sprendimo, o dėl pažeistos ar ginčijamos teisės. Taigi, esminis teisinio išankstinės ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarkos (neprivalomos) aiškinimo aspektas yra tai, kad teismas neatlieka kvazi apeliacinės funkcijos tikrindamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriaus priimto Sprendimo pagrįstumą ir teisėtumą, o nagrinėja ginčą dėl teisės iš esmės. Tai tuo pačiu reiškia, kad teismas savo sprendimo motyvuojamoje dalyje turi ne vertinti išankstinės ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijos (neprivaloma) sprendime išdėstytų argumentų ir padarytų išvadų pagrįstumo bei teisėtumo, o išspręsti ginčą dėl teisės laikantis visų ABTĮ nustatytų taisyklių bei reikalavimų, keliamų teismo sprendimui (nuo 2020 m. sausio 1 d. galiojančio ABTĮ 87 str.) (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2020 m. kovo 25 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-3620-415/2020).

50Nagrinėjamu atveju svarbu, kuri: privaloma ar neprivaloma, išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka taikytina ginčui dėl NŽT Jonavos skyriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. išvados Nr. 5IŽ-41-(14.5.111), t. y. ar taikytinos Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 18 straipsnio 3 dalyje įtvirtintos nuostatos dėl privalomos išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarkos, ar Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 44 straipsnio 1 dalis, kurios pagrindu, taikant ABTĮ 26 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą teisinį reguliavimą, galima neprivaloma išankstinė ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka, kai asmuo, kuris mano, kad viešojo administravimo subjekto priimtas individualus teisės aktas pažeidžia jo teises ar teisėtus interesus, gali alternatyviai arba su skundu kreiptis į išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka instituciją, o nesutikdamas su tokios institucijos sprendimu – į teismą, arba tiesiogiai į teismą.

51Nurodyti teisinio reguliavimo aspektai turi būti įvertinti pirmosios instancijos teismo sprendžiant procesinio teisinio pobūdžio klausimus dėl tos dalies reikalavimų, kurie priimti nagrinėti.

52Dėl atskirojo skundo

53Nagrinėjamu atveju pareiškėja atskirąjį skundą padavė dėl pirmosios instancijos teismo 2020 m. kovo 3 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti pareiškėjos patikslintus skundus.

54Teisėjų kolegija pirmiausiai pažymi, kad atskirajam skundui paduoti ir nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme, išskyrus ABTĮ III dalies IV skyriuje numatytas išimtis (ABTĮ 151 str.). Pagal ABTĮ 152 straipsnio 1 dalį pirmosios instancijos teismo (teisėjo) nutartis proceso šalys gali apskųsti atskiruoju skundu apeliacinės instancijos teismui šio įstatymo nustatytais atvejais (1 p.) arba kai teismo nutartis užkerta galimybę tolesnei bylos eigai (2 p.). Nesant ABTĮ 152 straipsnio 1 dalyje nustatytų sąlygų, pirmosios instancijos teismo (teisėjo) priimtos nutartys atskiraisiais skundais negali būti skundžiamos, o motyvai dėl jų teisėtumo ir pagrįstumo gali būti įtraukti į apeliacinį skundą: procesinės teisės normų pažeidimas arba netinkamas jų pritaikymas yra pagrindas panaikinti sprendimą, jeigu dėl šios priežasties galėjo būti neteisingai išspręsta byla (ABTĮ 146 str. 1 d.).

55Pagal ABTĮ 50 straipsnio 3 dalį pareiškėjas turi teisę tikslinti, pakeisti skundo (prašymo, pareiškimo) pagrindą ar dalyką per keturiolika kalendorinių dienų nuo proceso šalių atsiliepimų gavimo dienos. Tokiu atveju teismui yra pateikiamas patikslintas skundas (prašymas, pareiškimas), kuris turi atitikti ABTĮ 9 straipsnio 2 dalyje ir 24 ir 25 straipsniuose nustatytus reikalavimus. Patikslinto skundo (prašymo, pareiškimo) priėmimo klausimas sprendžiamas mutatis mutandis (su būtinais pakeitimais) taikant ABTĮ 33 straipsnio nuostatas. Teismas atsisako priimti pavėluotai pateiktą patikslintą skundą (prašymą, pareiškimą), išskyrus atvejus, kai atsakovas neprieštarauja dėl patikslinto skundo (prašymo, pareiškimo) priėmimo arba jeigu būtinybė pateikti patikslintą skundą (prašymą, pareiškimą) iškilo vėliau, arba jeigu teismas mano, kad tai yra būtina bylai teisingai išspręsti. Teismo nutartis atsisakyti priimti patikslintą skundą (prašymą, pareiškimą) atskiruoju skundu neskundžiama.

56Teisėjų kolegija, pasisakydama dėl pareiškėjos atskirojo skundo argumentų, susijusių su skundžiamos nutarties dalimi, kuria atsisakyta priimti pareiškėjos patikslintus skundus, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas nutartimi nepagrįstai atsisakė priimti pareiškėjos patikslinto skundo (DOK-5449) reikalavimus, kuriais buvo prašoma panaikinti NŽT Jonavos skyriaus vedėjo 2019 m. rugpjūčio 13 d. sprendimą Nr. 5SK-396-(14.5.110.), dėl to, kad nebuvo nagrinėjami Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriaus administracinėje byloje Nr. AG1-170/10-2019.

57Pareiškėja šiuo konkrečiu atveju pateikė 2020 m. vasario 23 d. pirmąjį patikslintą skundą (DOK-5449) ir 2020 m. vasario 28 d. antrąjį patikslintą skundą (DOK-6014), kuriuose papildyti pirminio skundo pagrindai, o taip pat reiškiami nauji reikalavimai. Sutiktina, kad pareiškėjos pateiktas patikslintas skundas atitinka skundo su naujais reikalavimais (tiek pagrindų, tiek dalyko aspektais) procesinius požymius (ABTĮ 24 str.) (DOK-5449), tačiau akivaizdu, kad šis skundas yra tiesiogiai susijęs su priimtu nagrinėti skundu, todėl pirmosios instancijos teismas, siekdamas operatyvumo ir taikydamas bendruosius procesinius koncentruotumo ir ekonomiškumo principus, turėjo spręsti dėl šio savarankiško skundo požymius atitinkančio procesinio dokumento priėmimo bendra tvarka ir jo nagrinėjimo, jei jis būtų priimtas, vienoje byloje (ABTĮ 24 str., 26 str., 29 str., 33 str.).

58Pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismo argumentas, jog reikalavimas nebuvo nagrinėtas Lietuvos administracinių ginčų komisijos, būtų reikšmingas tik tuo atveju, jei tokiam administraciniam aktui ginčyti yra numatyta privaloma išankstinė ginčo nagrinėjimo ne teismo tvarka. Jei tokia tvarka yra neprivaloma, arba privaloma tvarka dar galima pasinaudoti, atsisakymas priimti skundą pirmosios instancijos teismo nurodytu argumentu yra neteisėtas. Šias aplinkybes teismas turėjo vertinti ir dėl jų pasisakyti teismo priimamame procesiniame sprendime, tačiau to nepadarė.

59Todėl pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kurioje atsisakyta priimti pareiškėjos patikslintą skundą (DOK-5449), naikinama ir skundo (DOK-5449) priėmimo klausimas šioje dalyje perduodamas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

60Pareiškėja patikslintą skundą turėjo teisę pateikti per keturiolika dienų nuo atsakovo NŽT atsiliepimo į skundą gavimo (ABTĮ 50 str. 3 d.), tačiau antrąjį patikslintą skundą (DOK-6014) teismui pateikė praleidusi ABTĮ 50 straipsnio 3 dalyje nustatytą terminą patikslintam skundui paduoti. Teismo nutartis atsisakyti priimti patikslintą skundą (prašymą, pareiškimą) atskiruoju skundu neskundžiama (ABTĮ 50 str. 3 d.).

61Todėl teisėjų kolegija konstatuoja, kad administracinė byla pagal atskirąjį skundą šioje skundžiamos nutarties dalyje nutraukiama.

62Pareiškėja taip pat prašė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones – uždrausti atsakovui NŽT priimti sprendimą ar kitais veiksmais naudojimui perleisti tretiesiems asmenims Lietuvos Respublikos valstybei priklausantį žemės sklypą (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini) (toliau – ir Žemės sklypas), iki bus priimtas ir įsiteisės galutinis teismo sprendimas.

63ABTĮ 70 straipsnio 1 dalyje be kita ko nustatyta, kad teismas arba teisėjas proceso dalyvių motyvuotu prašymu arba savo iniciatyva gali imtis priemonių reikalavimui užtikrinti. Reikalavimas gali būti užtikrinamas bet kurioje proceso stadijoje, jeigu proceso dalyvis tikėtinai pagrindžia reikalavimo pagrįstumą ir nesiėmus užtikrinimo priemonių gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala. Jeigu yra šioje dalyje nurodyti pagrindai, reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti taikomos ir tais atvejais, kai būtina laikinai sureguliuoti padėtį, susijusią su ginčytinais teisiniais santykiais. To paties straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti: 1) draudimas atlikti tam tikrus veiksmus; 2) išieškojimo pagal vykdomąjį dokumentą sustabdymas; 3) ginčijamo individualaus teisės akto, taip pat ir suteikiančio kitam asmeniui (ne pareiškėjui) subjektines teises, galiojimo laikinas sustabdymas; 4) kitos teismo ar teisėjo taikomos priemonės.

64Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pažymėta, jog teismas, spręsdamas dėl ABTĮ 70 straipsnio 3 dalyje nurodytų reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, turi nustatyti, kad yra reali grėsmė, jog netaikius šių reikalavimo užtikrinimo priemonių, gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala. Reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti taikomos, jei yra prima facie (iš pirmo žvilgsnio) argumentų dėl skundžiamo akto galiojimo ir administracinio akto vykdymas sukels didelę žalą, kurios atitaisymas (kompensavimas) būtų sudėtingas (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. spalio 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-899-575/2016; 2018 m. sausio 4 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-19-575/2018). Reikalavimo užtikrinimo priemonės yra tas teisinis mechanizmas, remiantis kuriuo, esant įstatyme nustatytoms sąlygoms bei įvertinus visas reikšmingas aplinkybes ir interesus, galėtų būtų užkertamas kelias neatitaisomam asmens teisių ir teisėtų interesų pažeidimui atsirasti. Tačiau reikalavimo užtikrinimo priemonėmis kaip įstatymu suteikta teise, turi būti naudojamasi protingai ir sąžiningai, negalima ja piktnaudžiauti, naudotis ja ne pagal paskirtį (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2018 m. lapkričio 6 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-751-442/2018; 2019 m. sausio 15 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-60-525/2019). Reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymas pagal nustatytas aplinkybes turi būti adekvatus siekiamam tikslui, nepažeisti proporcingumo ir proceso šalių interesų pusiausvyros principų bei viešojo intereso (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2017 m. birželio 8 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-444-502/2017; 2018 m. liepos 3 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-502-520/2018). Asmenys, prašantys taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, privalo nurodyti aplinkybes, sudarančias reikalavimo užtikrinimo pagrindą, bei pateikti šias aplinkybes patvirtinančius įrodymus (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. spalio 19 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-900-662/2016).

65Atkreiptinas dėmesys, jog būtent asmeniui, prašančiam taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, kyla pareiga pateikti įrodymus, pagrindžiančius, kad tokių priemonių taikymas yra būtinas siekiant užtikrinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. lapkričio 11 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-801/2011). Pažymėtina ir tai, kad skundo reikalavimų užtikrinimo priemonių taikymo klausimo išsprendimas priklauso nuo kiekvienos konkrečios bylos medžiagos bei faktinės situacijos ir kiekvienoje byloje yra individualus.

66Nagrinėjamu atveju pareiškėja prašė teismo taikyti ABTĮ 70 straipsnio 3 dalies 1 punkte numatytą reikalavimo užtikrinimo priemonę, t. y. uždrausti atsakovui NŽT priimti sprendimą ar kitais veiksmais naudojimui perleisti tretiesiems asmenims Lietuvos Respublikos valstybei priklausantį Žemės sklypą, iki kol bus išnagrinėtas ginčas administracinėje byloje ir įsiteisės teismo sprendimas. Pareiškėja prašyme taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę nurodė, kad sklypas suformuotas perleisti tretiesiems asmenims, nes sklypo paskirtis tik vienbuc?iu? ir dviebuc?iu? gyvenamu?ju? pastatu? teritorija, nepaisant to atsakovas prie?me? sprendimus ir is?vadą, abu bendro naudojimo kelius apskaitant i? asmenine? nuosavybe?, neatlikdamas valstybe?s kontrole?s, nusle?pdamas s?iuos faktus, bei darydamas z?alą gamtai. Teisėjų kolegija, susipažinusi su pareiškėjos atskirojo skundo ir patikslinto atskirojo skundo argumentais, pažymi, kad pareiškėja, prašydama taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, iš esmės nurodė tuos pačius bendro pobūdžio teiginius dėl galimai ateityje kilsiančių teisinių pasekmių. Pastebėtina, jog pareiškėja nurodomų aplinkybių nedetalizavo, nenurodė konkrečių būdų, kaip pasireikš ir kokio dydžio bus galima žala, kodėl ji gali būti neatitaisoma ar sunkiai atitaisoma, nepateikė jokių nurodytą galimą žalą patvirtinančių objektyvių įrodymų.

67Teisėjų kolegija įvertinusi atsakovo NŽT atsiliepime į atskirąjį skundą pateiktus paaiškinimus, kad NŽT siekia ištaisyti nustatytas Žemės sklypo projektavimo klaidas, performuojant šį sklypą į du atskirus žemės sklypus ir patikslinti kadastrinius matavimus ir, kad Kauno apygardos prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyrius atsisakė ginti viešąjį interesą, priėjo prie išvados, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai pripažino, kad byloje nėra duomenų, sudarančių pakankamą pagrindą spręsti, jog nepritaikius reikalavimo užtikrinimo priemonių gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala.

68Apibendrindama tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas pagrįstai netenkino pareiškėjos prašymo dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo. Atsižvelgiant į tai, nėra pagrindo pareiškėjos atskirajame skunde išdėstytais motyvais naikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį, todėl ji paliekama nepakeista, o pareiškėjos atskirasis skundas atmetamas.

69Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 154 straipsnio 4 punktu,

Nutarė

70Pareiškėjos Z. P. atskirąjį skundą tenkinti iš dalies.

71Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų 2020 m. kovo 3 d. nutarties dalį, kuria atsisakyta priimti pareiškėjos 2020 m. vasario 23 d. patikslintą skundą (DOK-5449), panaikinti ir pareiškėjos skundo (DOK-5449) priėmimo klausimą grąžinti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

72Administracinės bylos pagal pareiškėjos Z. P. atskirojo skundo dalį dėl Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų 2020 m. kovo 3 d. nutarties dalies, kuria atsisakyta priimti pareiškėjos patikslintą skundą (DOK-6014), procesą nutraukti.

73Kitą Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų 2020 m. kovo 3 d. nutarties dalį palikti nepakeistą.

74Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėja Z. P. (toliau – ir pareiškėja) su skundu kreipėsi į teismą,... 6. Pareiškėja 2020 m. vasario 24 d. patikslintame skunde, iškėlė du naujus... 7. Pareiškėja 2020 m. kovo 2 d. antrame patikslintame skunde, iškėlė dar du... 8. Pareiškėja taip pat prašė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones –... 9. II.... 10. Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmai 2020 m. kovo 3 d.... 11. Teismas nustatė, kad pareiškėja Z. P. apie į bylą pateiktą NŽT... 12. Atsižvelgęs į tai, teismas nustatė, kad pareiškėjai paskutinė... 13. Pareiškėja 2020 m. vasario 23 d. pirmąjį patikslintą skundą (DOK-5449)... 14. Teismas pažymėjo, kad pagal ABTĮ 50 straipsnio 3 dalies nuostatas,... 15. Teismas nurodė, kad nagrinėjamu atveju, byla pagal priimtą pareiškėjos... 16. Teismas priėjo prie išvados, kad pareiškėja patikslintuose skunduose keitė... 17. Teismas vertino, jog patikslintų skundų priėmimas nagrinėjamoje byloje... 18. Atsižvelgęs į išdėstytas aplinkybes, teismas pareiškėjos patikslintus... 19. Teismas papildomai nurodė, kad pareiškėja prašė taikyti reikalavimo... 20. Teismas nurodė, kad pareiškėja nenurodė aplinkybių, kurios patvirtintų,... 21. Teismas konstatavo, kad byloje nebuvo duomenų, sudarančių pakankamą... 22. Teismas nurodė, kad pareiškėja tiek pirminiame, tiek patikslintuose... 23. Pareiškėja 2020 m. vasario 3 d. pateikė teismui prašymą, įtraukti į... 24. Teismas, išsprendęs byloje pateiktų patikslintų skundų priėmimo ir... 25. III.... 26. Pareiškėja Z. P. atskirajame skunde ir patikslintame atskirajame skunde... 27. Atskirajame skunde ir patikslintame atskirajame skunde pareiškėja iš esmės... 28. Pareis?ke?ja nurodo, kad pateikė teismui pras?yma? dėl reikalavimo... 29. Pareiškėja pažymi, jog sklypas suformuotas perleisti tretiesiems asmenims,... 30. Pareiškėja atkreipia dėmesį, kad atsakovo neteise?tais veiksmais buvo... 31. Pareiškėjos nuomone, pras?oma taikyti reikalavimo uz?tikrinimo priemone? yra... 32. Atsakovas NŽT atsiliepime į pareiškėjos atskirąjį skundą prašo Regionų... 33. Atsakovas nurodo, kad iš esmės pritaria pirmosios instancijos teismo... 34. NŽT 2019 m. gruodžio 13 d. raštu Nr. 1SS-2341-(7.5) „Dėl informacijos ir... 35. Atsakovas NŽT pažymi, jog dėl pareiškėjos patikslintuose skunduose... 36. NŽT nuomone, kad NŽT siekia ištaisyti nustatytas Žemės sklypo projektavimo... 37. Trečiasis suinteresuotas asmuo VĮ Registrų centras atsiliepime į... 38. VĮ Registrų centras neturėdamas teisinio suinteresuotumo šios... 39. Trečiojo suinteresuoto asmens nuomone, pareiškėjos elgesys yra akivaizdus... 40. Teisėjų kolegija konstatuoja:... 41. IV.... 42. Nagrinėjamos administracinės bylos dalykas – Regionų apygardos... 43. Pirmosios instancijos teismas atsisakė priimti pareiškėjos patikslintus... 44. Dėl teismo procesinių veiksmų sprendžiant dėl priimtų nagrinėti... 45. Pareiškėja inicijavo ginčą pirmosios instancijos teisme dėl NŽT Jonavos... 46. Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje nurodė, kad bylos esmė... 47. Šiame kontekste yra svarbus teisinis išankstinės ginčų nagrinėjimo ne... 48. ABTĮ 26 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prieš kreipiantis į... 49. Pažymėtina, kad ABTĮ 26 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas teisinis... 50. Nagrinėjamu atveju svarbu, kuri: privaloma ar neprivaloma, išankstinio... 51. Nurodyti teisinio reguliavimo aspektai turi būti įvertinti pirmosios... 52. Dėl atskirojo skundo... 53. Nagrinėjamu atveju pareiškėja atskirąjį skundą padavė dėl pirmosios... 54. Teisėjų kolegija pirmiausiai pažymi, kad atskirajam skundui paduoti ir... 55. Pagal ABTĮ 50 straipsnio 3 dalį pareiškėjas turi teisę tikslinti, pakeisti... 56. Teisėjų kolegija, pasisakydama dėl pareiškėjos atskirojo skundo... 57. Pareiškėja šiuo konkrečiu atveju pateikė 2020 m. vasario 23 d. pirmąjį... 58. Pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismo argumentas, jog reikalavimas... 59. Todėl pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kurioje atsisakyta priimti... 60. Pareiškėja patikslintą skundą turėjo teisę pateikti per keturiolika... 61. Todėl teisėjų kolegija konstatuoja, kad administracinė byla pagal... 62. Pareiškėja taip pat prašė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones –... 63. ABTĮ 70 straipsnio 1 dalyje be kita ko nustatyta, kad teismas arba teisėjas... 64. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pažymėta, jog teismas,... 65. Atkreiptinas dėmesys, jog būtent asmeniui, prašančiam taikyti reikalavimo... 66. Nagrinėjamu atveju pareiškėja prašė teismo taikyti ABTĮ 70 straipsnio 3... 67. Teisėjų kolegija įvertinusi atsakovo NŽT atsiliepime į atskirąjį skundą... 68. Apibendrindama tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 69. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų... 70. Pareiškėjos Z. P. atskirąjį skundą tenkinti iš dalies.... 71. Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų 2020 m. kovo 3 d.... 72. Administracinės bylos pagal pareiškėjos Z. P. atskirojo skundo dalį dėl... 73. Kitą Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų 2020 m. kovo 3 d.... 74. Nutartis neskundžiama....