Byla eA2-9185-962/2019
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Indrė Petrokienė,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo Ž. G. prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. e2YT-1554-800/2018 pagal pareiškėjo Ž. G. pareiškimą suinteresuotiems asmenims Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo.

3Teismas

Nustatė

4Kauno apylinkės teismas 2018 m. liepos 5 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. e2YT-1554-800/2018 nustatė juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėjas Ž. G. pagal 2012 m. spalio 25 d. sudarytą gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), pirkimo-pardavimo sutartį, notarinio registro Nr. VL-3599, įsigijo: aikštelę, unikalus Nr. ( - ), esančią ( - ); tvorą su vartais, unikalus Nr. ( - ), esančią ( - ); pagalbinį pastatą-garažą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ); aikštelę, unikalus Nr. ( - ), esančią ( - ); tvorą su vartais, unikalus Nr. ( - ), esančią ( - ); aikštelę, unikalus Nr. ( - ), esančią ( - ); tvorą su vartais, unikalus Nr. ( - ), esančią ( - ), su tikslu šiuos statinius įregistruoti nekilnojamojo turto registre.

5Kauno apygardos teismas, išnagrinėjęs suinteresuoto asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos apeliacinį skundą dėl 2018 m. liepos 5 d. sprendimo, 2018 m. gruodžio 6 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2A-1754-436/2018 panaikino sprendimą ir bylą nutraukė. Apeliacinės instancijos teismas, nustatęs Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 2 dalyje numatytą pagrindą, išėjo už apeliacinio skundo ribų ir sprendė, kad nuosavybės teisė į nekilnojamąjį daiktą gali būti įregistruota Nekilnojamojo turto registro tvarkytojo sprendimu, priimtu pagal asmens, valdančio tą daiktą nuosavybės teise, prašymą, todėl pareiškėjas dėl priklausinių įteisinimo gali inicijuoti viešojo administravimo procedūras ir tokiu būdu ginti savo teises.

6Pareiškėjas kreipėsi į teismą, prašydamas atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. e2YT-1554-800/2018 ir bylą nagrinėti iš esmės, panaikinti Kauno apygardos teismo 2018 m. gruodžio 6 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e2A-1754-436/2018 ir palikti galioti Kauno apylinkės teismo 2018 m. liepos 5 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. e2YT-1554-800/2018.

7Prašymas dėl proceso atnaujinimo grindžiamas CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkte numatytu pagrindu – dėl naujai paaiškėjusių esminių bylos aplinkybių, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjui bylos nagrinėjimo metu. Pareiškėjo manymu, šiuo atveju yra visos sąlygos taikyti CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkte numatytą proceso atnaujinimo pagrindą. Visų pirma, aplinkybės, jog pareiškėjas mėgino ginti savo teises kreipdamasis į viešo registro tvarkytoją, egzistavo Kauno apygardos teismui priimant nutartį, kuria pareiškėjo prašymas nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą buvo atmestas argumentuojant, jog pareiškėjas turėjo ir efektyviai galėjo ginti savo teises pateikdamas prašymą VĮ „Registrų centras“. Antra, pareiškėjui nebuvo žinoma, jog tokios aplinkybės bus svarbios, nes jos nesudarė byloje nustatinėtų faktų visumos, t. y. bylą nagrinėjęs teismas nepranešęs bylos šalims išėjo už apeliacinio skundo ribų ir tik nutartimi, kuria byla buvo nutraukta nurodė minėtus argumentus. Trečia, būtent pareiškėjui gavus Kauno apygardos teismo nutartį, kuri įsiteisėjo nuo jos priėmimo momento, tapo žinomos aplinkybės, kuriomis teismas grindė nutartį ir aplinkybės, jog būtent pareiškėjo turimi įrodymai apie VĮ „Registrų centras“ atsisakymą įregistruoti pareiškėjo prašomus faktus, turi esminės reikšmės byloje. Pareiškėjo turimi įrodymai apie kreipimąsi į VĮ „Registrų centras“ ir registro tvarkytojo atsisakymą registruoti pareiškėjo prašomus faktus laikytini naujais įrodymais nagrinėtoje civilinėje byloje, nes pareiškėjas neturėjo galimybės jų pateikti. Minėti duomenys keičia teismo byloje nustatytas faktines aplinkybes, o teismui turint tokius duomenis bylos nagrinėjimo metu, Kauno apygardos teismas nebūtų padaręs išvadų, jog pareiškėjas gali efektyviai ginti savo teises kreipiantis į VĮ „Registrų centras“ su prašymu įregistruoti, jog jis nuosavybės teises į ginčo statinius įgijo sutarties pagrindu.

8Suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos atsiliepimu prašymą dėl proceso atnaujinimo prašo atmesti. Pareiškėjas nurodo, kad jo turimi įrodymai apie kreipimąsi į VĮ „Registrų centras“ ir registro tvarkytojo atsisakymas registruoti pareiškėjo prašomus faktus laikytini naujais įrodymais nagrinėtoje civilinėje byloje, nes pareiškėjas neturėjo galimybės jų pateikti. Kartu su prašymu pareiškėjas pateikia 2013 m. vasario 8 d. VĮ „Registrų centras“ Kauno filialo sprendimą, kuriuo yra atsisakyta įregistruoti daiktines teises į nekilnojamąjį daiktą – garažą ( - ) (unikalus Nr. ( - )). Tačiau iš byloje pateikto Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo matyti, kad pirmiau nurodytas nekilnojamasis turtas 2014 m. lapkričio 17 d. yra įregistruotas registre, todėl kliūčių įregistruoti šį objektą registre pareiškėjas neturėjo arba jas pašalino, administracinės procedūros yra užbaigtos pareiškėjo naudai, kadangi pareiškėjo nuosavybės teisė į minimą pastatą įregistruota nuo 2016 m. sausio 13 d., be to, garažas ( - ) (unikalus Nr. ( - )) nėra susijęs su išnagrinėta byla, nes byloje nagrinėtas juridinio fakto nustatymo klausimas dėl kitų nekilnojamojo turto objektų. Pareiškėjas klaidingai teigia, kad registro tvarkytojo atsisakymas įregistruoti daiktines teises į minėtą garažą sudarė kliūtis apginti pažeistas teises administracine tvarka.

9Suinteresuotas asmuo Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos atsiliepimu prašymą dėl proceso atnaujinimo prašo atmesti. Prašant atnaujinti procesą CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkte numatytu pagrindu, vertintina, ar nauji įrodymai laikytini naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis, nustatytina, ar nauji įrodymai, kurių pagrindu prašoma atnaujinti procesą, negalėjo būti pateikti anksčiau ne dėl pareiškėjo kaltės. Pareiškėjas aplinkybėmis, sudarančiomis proceso atnaujinimo pagrindą, nurodo tai, kad Kauno apygardos teismas, nagrinėdamas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos apeliacinį skundą, neturėjo duomenų, kad pareiškėjas buvo kreipęsis į VĮ „Registrų centras“ dėl jo nurodytų priklausinių įregistravimo nuosavybės teise ir kad toks jo prašymas buvo atmestas. Suinteresuoto asmens nuomone, ši pareiškėjo nurodyta aplinkybė nagrinėjamu atveju nėra ir negali būti laikoma naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto prasme. Aplinkybė, kad pareiškėjas yra kreipęsis į VĮ „Registrų centras“, buvo žinoma bylos nagrinėjimo teisme metu, pareiškėjas tai nurodė 2017 m. gruodžio 19 d. posėdžio metu, jo atstovė – 2018 m. kovo 1 d. vykusio posėdžio metu. 2017 m. gruodžio 19 d. posėdžio metu protokoline nutartimi teismas pareiškėjui buvo pasiūlęs pateikti šias aplinkybes patvirtinančius dokumentus į bylą, todėl ši aplinkybė negali būti vertinama kaip naujai paaiškėjusi, nes ji buvo žinoma pareiškėjui ir dėl jos buvo pasisakyta bylos nagrinėjimo teisme metu, dėl nenurodomų priežasčių pareiškėjas šią aplinkybę patvirtinančių dokumentų nebuvo pateikęs į bylą. Dokumento savalaikis nepateikimas į bylą neturėtų būti įsiteisėjusio sprendimo byloje atnaujinimo priežastimi.

10Teismas

konstatuoja:

11prašymas dėl proceso atnaujinimo atmetamas.

12Proceso atnaujinimo tikslas – išvengti teisinių galimo neteisėto teismo sprendimo (nutarties) padarinių ir taip įvykdyti teisingumą, apginant ne tik privatų šalių, bet ir viešąjį interesą. Dėl to teismas proceso atnaujinimą reglamentuojančias teisės normas turi taikyti ne formaliai, o atsižvelgdamas į šio instituto paskirtį ir įstatymų leidėjo ketinimus. Bet kuris pareiškėjo nurodytas proceso atnaujinimo pagrindas privalo būti analizuojamas visų bylos aplinkybių kontekste, siekiant atsakyti į klausimą, ar pareiškėjo nurodytas proceso atnaujinimo pagrindas leidžia protingai abejoti byloje priimtų teismo procesinių sprendimų teisėtumu ir pagrįstumu (Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimai bylose: Sypchenko v. Russia, no. 38368/04, judgment of 1 March 2007; Volkov v. Russia, no. 8564/02, judgment of 15 March 2007; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. kovo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-121/2011; 2014 m. birželio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-360/2014).

13Pareiškėjas, nurodydamas aplinkybes, jo manymu, sudarančias pagrindą procesui atnaujinti, kreipėsi į teismą dėl proceso šioje civilinėje byloje atnaujinimo CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto pagrindu.

14CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkte įtvirtintas proceso atnaujinimo pagrindas, kai naujai paaiškėja esminių bylos aplinkybių, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjui bylos nagrinėjimo metu. Remiantis kasacinio teismo formuojama praktika dėl CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto taikymo, pagrindas procesui civilinėje byloje dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių atnaujinti yra tada, kai pareiškėjas įrodo, kad: 1) tokios aplinkybės buvo nagrinėjant bylą ir priimant sprendimą; 2) jos pareiškėjui nebuvo ir negalėjo būti žinomos; 3) aplinkybės pareiškėjui tapo žinomos jau įsiteisėjus teismo sprendimui; 4) jos turi esminę reikšmę bylai, t. y. jeigu jos būtų žinomos nagrinėjant bylą, būtų priimtas kitoks sprendimas. Tik įrodžius šių aplinkybių visumos buvimą, galima konstatuoti, kad egzistuoja CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytas proceso atnaujinimo pagrindas. Pagal šios įstatymo normos prasmę naujai paaiškėjusiomis bylos aplinkybėmis pripažįstamos tik tokios aplinkybės, kurios yra įrodinėjimo dalykas civilinėje byloje arba tokio dalyko svarbi dalis. Be to, ne bet kokia naujai paaiškėjusi aplinkybė yra reikalavimo dėl proceso atnaujinimo pagrindas, o tik tokia, kuri turi esminę reikšmę bylai. Naujai paaiškėjusių aplinkybių esminės reikšmės bylai pobūdis yra suprantamas kaip žymus konkrečių faktinių bylos duomenų skirtumas nuo anksčiau turėtųjų ir kurį nustačius turėtų keistis priimtu ir įsiteisėjusiu sprendimu jau konstatuotų faktų ir proceso šalių ginčijamo materialiojo teisinio santykio teisinė kvalifikacija, kartu ir įsiteisėjusio teismo sprendimo motyvacija bei išvada – sprendimo rezultatas. Jeigu pareiškėjo prašyme išdėstytos aplinkybės neatitinka aukščiau nurodytų reikalavimų, jos negali būti vertinamos kaip proceso atnaujinimo pagrindas užbaigtoje civilinėje byloje. Sprendžiant, ar naujai paaiškėjusi aplinkybė buvo žinoma arba galėjo būti žinoma pareiškėjui, teismas turi vertinti ne tik subjektyviuosius, bet ir objektyviuosius sužinojimo kriterijus. Siekiant nustatyti, ar aplinkybės laikomos naujai paaiškėjusiomis, taip pat reikia nustatyti ir vieną iš jų požymių – ar aplinkybė nebuvo ir negalėjo būti žinoma pareiškėjui, nustatyti, ar, esant tokioms sąlygoms, kokios buvo nagrinėjant bylą, asmuo ėmėsi reikiamų priemonių, kad jas sužinotų, be to, ar ne dėl pareiškėjo kaltės nebuvo galimybės anksčiau pateikti jų teismui. Aplinkybė, kad pati ginčo šalis nerūpestingai įgyvendino savo procesines teises ir dėl to tam tikros aplinkybės nebuvo nustatytos, negali būti pripažinta pakankamu pagrindu atnaujinti procesą dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. liepos 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-272-1075/2018).

15Prašydamas atnaujinti procesą CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto pagrindu pareiškėjas nurodo, kad jo turimi įrodymai apie kreipimąsi į VĮ „Registrų centras“ ir registro tvarkytojo atsisakymą registruoti pareiškėjo prašomus faktus laikytini naujais įrodymais nagrinėtoje civilinėje byloje, nes pareiškėjas neturėjo galimybės jų pateikti nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme, be to, aplinkybė, jog pareiškėjas mėgino ginti savo teises kreipdamasis į viešo registro tvarkytoją, egzistavo Kauno apygardos teismui priimant nutartį, tačiau pareiškėjui nebuvo žinoma, kad tokios aplinkybės bus svarbios. Pareiškėjas kartu su prašymu pateikia 2013 m. vasario 8 d. VĮ „Registrų centras“ Kauno filialo sprendimą Nr. 2-77, kuriuo atsisakyta įregistruoti daiktines teises į nekilnojamąjį daiktą – garažą ( - ) (unikalus Nr. ( - )). Teismas pažymi, kad pirmiau nurodytas nekilnojamojo turto objektas nėra susijęs su civiline byla, kurioje prašoma atnaujinti procesą, nes civilinėje byloje Nr. e2YT-1554-800/2018 nagrinėtas juridinio fakto nustatymo klausimas dėl kitų nekilnojamojo turto objektų. Be to, byloje esančiais duomenimis nustatyta, kad garažas (unikalus Nr. ( - )), esantis adresu ( - ), 2014 m. lapkričio 17 d. yra įregistruotas Nekilnojamojo turto registre, nuo 2016 m. sausio 13 d. registruota pareiškėjo nuosavybės teisė į šį nekilnojamąjį turtą (el. b. 2 t, b. l. 31-35), todėl pareiškėjas VĮ „Registrų centras“ Kauno filialo 2013 m. vasario 8 d. sprendimu Nr. 2-77 negali remtis kaip patvirtinančiu aplinkybę, kad jis kreipėsi į registrų centrą dėl nekilnojamojo turto objektų įteisinimo ir registro tvarkytojas atsisakė įregistruoti rašte nurodytą nekilnojamojo turto objektą Nekilnojamojo turto registre.

16Pareiškėjo nurodoma aplinkybė, kad jis buvo kreipęsis į VĮ „Registrų centras“ buvo žinoma bylos, kurioje prašoma atnaujinti procesą, nagrinėjimo teisme metu. Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis civilinėje byloje Nr. e2YT-1554-800/2018 2017 m. gruodžio 19 d. vykusio posėdžio metu pareiškėjas Ž. G. nurodė, jog 2012 metais jis buvo kreipęsis į VĮ „Registrų centras“ dėl ginčo statinių įregistravimo, tačiau registro tvarkytojas atsisakė statinius įregistruoti (2017 m. gruodžio 19 d. posėdžio garso įrašo 25:00 – 27:30 min.), aplinkybę, kad buvo kreiptasi į VĮ „Registrų centras“ dėl statinių įregistravimo, tačiau gautas neigiamas registro tvarkytojo atsakymas, to paties posėdžio metu patvirtino pareiškėjo atstovė advokato padėjėja A. Adomaitytė, kuri taip pat teigė, jog atsisakymas įregistruoti statinius nebuvo skųstas (2017 m. gruodžio 19 d. posėdžio garso įrašo 01:39:00 – 01:40:57 min.). 2018 m. kovo 1 d. vykusio posėdžio metu pareiškėjo atstovė advokatė L. Daumantaitė nurodė, kad pareiškėjas turi dokumentą, patvirtinantį, jog dėl statinių įregistravimo buvo kreiptasi į registro tvarkytoją, tačiau registratorius atsisakė įregistruoti statinius (2018 m. kovo 1 d. posėdžio garso įrašo 01:13:15 – 01:14:40 min.). Be to, 2017 m. gruodžio 19 d. protokoline nutartimi teismas buvo pasiūlęs pareiškėjui pateikti dokumentus, kurie buvo teikiami VĮ „Registrų centras“ su prašymu įregistruoti nuosavybės teises ir atsakymas dėl šio prašymo bei dokumentai dėl projekto suderinimo, kuriuos posėdžio metu minėjo pareiškėjas. Atsižvelgiant į tai, aplinkybė, jog pareiškėjui nebuvo žinoma, jog tai, kad jis buvo kreipęsis į registro tvarkytoją ir pastarasis atsisakė įregistruoti statinius, yra svarbi ir jis neturėjo galimybės apeliacinės instancijos teismui pateikti šią aplinkybę patvirtinančių įrodymų, negali būti vertinama kaip naujai paaiškėjusi, nes ši aplinkybė pareiškėjui buvo žinoma ir dėl jos buvo pasisakyta bylos nagrinėjimo teisme metu. Vertinant tai, kad 2017 m. gruodžio 19 d. teismo posėdžio metu teismas buvo pasiūlęs pareiškėjui pateikti dokumentus, kurie buvo teikiami VĮ „Registrų centras“ su prašymu įregistruoti nuosavybės teises ir atsakymas dėl šio prašymo, tačiau tokie dokumentai teismui nebuvo pateikti, spręstina, kad pareiškėjas turėjo galimybę pateikti šiuos dokumentus teismui, tačiau tokių dokumentų pareiškėjas nepateikė. Pažymėtina, kad dokumentų, patvirtinančių aplinkybę, jog pareiškėjas į VĮ „Registrų centras“ kreipėsi dėl ginčo statinių įteisinimo ir buvo gautas neigiamas registro tvarkytoja atsakymas įregistruoti statinius, pareiškėjas teismui nepateikė ir kreipdamasis su prašymu dėl proceso atnaujinimo.

17Teismui nustačius nurodytas aplinkybes, pripažintina, jog nėra pagrindo atnaujinti procesą pareiškėjo nurodytu pagrindu, todėl prašymas dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. e2YT-1554-800/2018 atmetamas.

18Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 366 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 370 straipsnio 3 dalimi,

Nutarė

19pareiškėjo Ž. G. prašymą dėl proceso civilinėje byloje Nr. e2YT-1554-800/2018 atnaujinimo.

20Nutartis per 7 (septynias) dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai