Byla eB2-2960-413/2017
Dėl bankroto bylos atsakovei mažajai bendrijai „Artistų agentūra“ iškėlimo

1Kauno apygardos teismo teisėjas Gintautas Koriaginas, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos atsakovei mažajai bendrijai „Artistų agentūra“ iškėlimo,

Nustatė

2ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyrius kreipėsi į teismą, prašydamas iškelti atsakovei mažajai bendrijai „Artistų agentūra“ bankroto bylą. Ieškovas nurodo, kad atsakovės skola Valstybinio socialinio draudimo fondui siekia 1913,34 Eur, apdraustų asmenų įmonėje nėra. VĮ „Regitra“ duomenimis, įmonės vardu nėra registruotų transporto priemonių, pagal VĮ „Registrų centras“ duomenis atsakovė nekilnojamojo turto neturi. Nustačius, kad įmonė neturi turto ir pajamų, neatsiskaito su kreditoriais, ieškovo nuomone, yra pagrindas atsakovei iškelti bankroto bylą.

3Pareiškimas paduotas laikantis kreipimosi bankroto bylai iškelti tvarkos ir sąlygų, nustatytų ĮBĮ 4 ir 6 straipsniuose.

4Atsakovė MB „Artistų agentūra“ pateikė teismui atsiliepimą, kuris priimtinas. Atsiliepime nurodoma, jog su ieškovės pareiškimu atsakovė sutinka.

5Pareiškimas tenkintinas, atsakovei mažajai bendrijai „Artistų agentūra“ keltina bankroto byla

6Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma, jog bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų. Įstatyme kaip vienas iš savarankiškų bankroto bylos iškėlimo pagrindų yra įvardintas įmonės nemokumas, kuris apibrėžiamas kaip įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis, 9 straipsnio 7 dalis 1 punktas). Teismas įmonės nemokumo klausimą sprendžia pagal aktualius įmonės finansinės atskaitomybės duomenis, vadovaudamasis kitais byloje esančiais įrodymais, pagrindžiančiais pradelstų įsipareigojimų kreditoriams dydį bei realią turimo turto vertę.

7Bankroto bylos iškėlimo klausimo nagrinėjimas yra grindžiamas teisine prezumpcija, pagal kurią mokumo pagrindimo našta perkeliama įmonei, kuriai prašoma iškelti bankroto bylą (CPK 12, 178 straipsniai, ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalis, Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. gegužės 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-1124-381/2016). Civiliniame procese vyraujantis rungimosi principas reiškia, jog pačios šalys turi pareigą įrodinėti tas aplinkybes, kuriomis jos remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu (CPK 12 str., 178 str.). Atsižvelgiant į tai, kad įmonių nemokumo klausimai turi reikšmės bei įtakos ne tik verslui, bet ir visai visuomenei, teismas, spręsdamas ieškinio dėl bankroto bylos iškėlimo pagrįstumo klausimą, taip pat turi būti aktyvus ir gali savo iniciatyva rinkti įrodymus tam, kad tinkamai atskleistų įmonės pradelstų įsipareigojimų bei į jos balansą įrašyto turto vertės santykį, iš kurio galima būtų spręsti apie įmonės mokumą ar nemokumą (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. birželio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-1372-330/2016).

8Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad atsakovė MB „Artistų agentūra“ Juridinių asmenų registre įregistruota 2013 m. spalio 30 d. Atsakovės vadovė pateikė teismui atsiliepimą į pareiškimą, kuriame nurodo, jog įmonė yra nemoki ir sutinka, kad MB „Artistų agentūra“ būtų iškelta bankroto byla. Teismas bankroto bylos iškėlimo klausimą sprendžia vadovaujantis civilinėje byloje pateiktais dokumentais ir teismo iniciatyva išreikalautais rašytiniais įrodymais (CPK 179 str. 3 d. ).

9Pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo ieškovas pateikė kaip kreditorius, kuriam, kaip valstybės institucijai, įpareigotai surinkti valstybinio socialinio draudimo įmokas, atsakovė nemoka šių įmokų (Įmonių bankroto įstatymo 3 straipsnio 1 punktas), todėl šioje byloje pateikto pareiškimo iškelti bankroto bylą faktinis pagrindas – įmonės nemokumas.

10Įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalis).

11Juridinių asmenų registrui atsakovė MB „Artistų agentūra“ finansinės atskaitomybės dokumentus vėliausiai yra pateikusi už 2013 metus. 2013 m. balanso duomenimis bendrovė turėjo turto už 7793 Lt (2245,77 Eur), kurį visą sudarė trumpalaikis turtas. Trumpalaikis turtas susidėjo iš pinigų – 1768 Lt (509,50 Eur), atsargų, išankstinių apmokėjimų ir nebaigtų vykdyti sutarčių – 6025 Lt (1736,27 Eur). 2013 m. trumpalaikiai įsipareigojimai siekė 1049 Lt (302.30 Eur). Atsakovė 2013 metus baigė pelningai, turėdama 6734 Lt (1940,59 Eur) pelną.

12Teismų praktikoje yra išaiškinta, kad faktinio mokumo nustatymui svarbu ne tik formalus pradelstų įsipareigojimų ir į įmonės balansą įrašyto turto vertės santykis, tačiau ypač objektyvaus turinio aplinkybės, iš kurių galima būtų spręsti apie faktinį įmonės mokumą, įmonė galėtų būti pripažinta nemokia balansinei turto vertei net ir neviršijant pradelstų įsipareigojimų dydį. Konkrečiu atveju minėtomis objektyvaus pobūdžio aplinkybėmis galėtų būti duomenys apie realų atsakovo pradelstų įsipareigojimų vykdymą kreditoriams ar pan. (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. liepos 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1162/2010).

13Iš prieš tai aptartų balanso duomenų matyti, kad atsakovės įsipareigojimai 2013 metais neviršijo pusės į įmonės balansą įrašyto turto vertės, bet pažymėtina, kad šie duomenys yra kelių metų senumo, balanso duomenų teismo posėdžio dienai nėra, todėl sprendžiant klausimą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo yra vertinama įrodymų visuma.

14Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos duomenimis, atsakovės skola biudžetui siekia 239,38 Eur. VSDFV duomenimis, valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui atsakovės skola yra 1913,34 Eur valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo įmokų ir 4,71 Eur delspinigių, apdraustųjų asmenų įmonėje taip pat nėra. Iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo nustatyta, kad atsakovė savo vardu registruoto nekilnojamojo turto neturi. Iš VĮ „Regitra“ duomenų nustatyta, kad atsakovės vardu nėra įregistruotų transporto priemonių. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų nustatyta, kad teisme nagrinėjamų bylų, kuriose šalimi būtų atsakovė, nėra. Turto arešto aktų registro duomenimis, atsakovės atžvilgiu galiojančių turto areštų nėra. Taigi, įvertinus visus byloje esančius duomenis, darytina išvada, kad atsakovė MB „Artistų agentūra“ yra nemoki, nes įmonė nevykdo įsipareigojimų kreditoriams, nemoka mokesčių valstybei, veiklos nevykdo, įmonėje dirbančių asmenų nėra. Minėti duomenys pagrindžia, jog tokia MB „Artistų agentūra“ būsena atitinka Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuotą įmonės nemokumo sąvoką. Pagrindų, įpareigojančių atsisakyti kelti bankroto bylą, nagrinėjamu atveju nenustatyta (ĮBĮ 10 straipsnio 3 dalis).

15Bankroto administratorius – tai teismo paskirtas atlikti įmonės bankroto procedūras asmuo (ĮBĮ 11 straipsnio 1 dalis). Pagal nuo 2015 m. sausio 1 d. įsigaliojusio ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalį, administratoriaus kandidatūrą iš įrašytų į šio įstatymo 116 straipsnio 1 dalyje nurodytą sąrašą ir šio straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka pareiškusių sutikimą administruoti įmonę asmenų parenka teismas, naudodamasis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa, sukurta vadovaujantis Vyriausybės patvirtintomis Bankroto administratorių atrankos taisyklėmis. Iš Bankroto administratorių atrankos kompiuterinės programos duomenų nustatyta, jog pagal Bankroto administratorių atrankos taisykles šios įmonės administratoriumi atrinktas UAB „FRAMAS LT“, kuris ir skirtinas MB „Artistų agentūra“ bankroto administratoriumi (ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalis, 4 dalis).

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punktu, 10 straipsnio 4 dalimi, 6 dalimi, 7 dalies 8 punktu, teisėjas

Nutarė

17iškelti mažajai bendrijai „Artistų agentūra“ (juridinio asmens kodas 303177610, buveinės adresas Druskininkų sav. Grūto k. Parko g. 39) bankroto bylą.

18Bankrutuojančios MB „Artistų agentūra“ administratoriumi paskirti UAB „FRAMAS LT“ (sąrašo Nr. B-JA228, j. a. k. 302574947, adresas Gedimino pr. 32-5, Vilnius, tel. (8 5) 2639000, el. p. vita@administratoriai.lt).

19Areštuoti mažajai bendrijai „Artistų agentūra“ (juridinio asmens kodas 303177610) priklausantį nekilnojamąjį turtą ir kitą ilgalaikį materialųjį turtą, areštui galiojant iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

20Nustatyti, kad MB „Artistų agentūra“ kreditoriai per 40 dienų laikotarpį nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos, turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos.

21Nustatyti, kad MB „Artistų agentūra“ valdymo organai ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

22Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti Turto arešto aktų registrui, VĮ Registrų centras, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, ieškovui, atsakovui, bankroto administratoriui. Taip pat informaciją apie bankroto bylos iškėlimą pateikti antstoliams el. paštu antstoliai@antstoliai.lt.

23Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte nustatytus veiksmus. Jam taip pat pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

24Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Gintautas Koriaginas, teismo posėdyje... 2. ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyrius... 3. Pareiškimas paduotas laikantis kreipimosi bankroto bylai iškelti tvarkos ir... 4. Atsakovė MB „Artistų agentūra“ pateikė teismui atsiliepimą, kuris... 5. Pareiškimas tenkintinas, atsakovei mažajai bendrijai „Artistų agentūra“... 6. Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma,... 7. Bankroto bylos iškėlimo klausimo nagrinėjimas yra grindžiamas teisine... 8. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad atsakovė MB „Artistų... 9. Pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo ieškovas pateikė kaip... 10. Įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų... 11. Juridinių asmenų registrui atsakovė MB „Artistų agentūra“ finansinės... 12. Teismų praktikoje yra išaiškinta, kad faktinio mokumo nustatymui svarbu ne... 13. Iš prieš tai aptartų balanso duomenų matyti, kad atsakovės... 14. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos duomenimis,... 15. Bankroto administratorius – tai teismo paskirtas atlikti įmonės bankroto... 16. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7... 17. iškelti mažajai bendrijai „Artistų agentūra“ (juridinio asmens kodas... 18. Bankrutuojančios MB „Artistų agentūra“ administratoriumi paskirti UAB... 19. Areštuoti mažajai bendrijai „Artistų agentūra“ (juridinio asmens kodas... 20. Nustatyti, kad MB „Artistų agentūra“ kreditoriai per 40 dienų... 21. Nustatyti, kad MB „Artistų agentūra“ valdymo organai ne vėliau kaip per... 22. Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti Turto arešto aktų... 23. Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7... 24. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...