Byla 2-4874-323/2014
Dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolis A. S., L. P., UAB „Inch Baltija“

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Genovaitė Vaizgėlienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjo N. P. skundą dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolis A. S., L. P., UAB „Inch Baltija“,

Nustatė

2pareiškėjas kreipėsi su skundu dėl antstolio A. S. veiksmų, prašo panaikinti antstolio 2014-03-04 priimtus patvarkymus Nr. S1-259712, Nr. S1-259711 ir Nr. S1-259713 dėl lėšų mokėjimo sustabdymo, bei 2014-03-04 turto aprašą. Nurodė, kad antstolis vykdo Vilniaus apygardos teismo 2014-01-23 nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo N. P. atžvilgiu. Pažymėjo, kad antstolis skundžiamais 2014-03-04 patvarkymais bei turto aprašu aprašė bei areštavo pareiškėjo sutuoktinės L. P. turtą – pinigines lėšas, esančias bankų sąskaitose bei darbo užmokestį. Laiko, kad antstolis neturi teisės nukreipti išieškojimą į bendrą sutuoktinių turtą, kadangi Vilniaus apygardos teismo 2014-01-23 nutartimi laikini nuosavybės teisės apribojimai nustatyti tik pareiškėjo atžvilgiu. Duomenų apie tai, jog prievolė būtų solidari vykdomojoje byloje nėra, teisės aktai antstoliui nesuteikia teisės nustatinėti prievolės pobūdžio, keisti bylos šalių materialines teises ir pareigas, materialinio santykio turinį, todėl antstolis neturėjo teisės taikyti apribojimų pareiškėjo sutuoktinės banko sąskaitoms, darbo užmokesčiui (b.l. 5-7).

3Antstolis 2014-03-12 pateikė patvarkymą dėl skundo, kuriuo su skundu nesutinka, prašo atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad vykdomojoje byloje Nr. 0010/14/00487 vykdo Vilniaus apygardos teismo 2014-01-23 nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo N. P. atžvilgiu. Atliekant vykdymo veiksmus buvo aprašytas pareiškėjui (skolininkui) priklausantis nekilnojamasis, kilnojamasis turtas. Nustačius, kad pareiškėjo (skolininko) vardu esančio ir aprašyto turto nepakanka, kadangi jis apsunkintas įvairiais apribojimais, o kilnojamojo turto skolininkas apžiūrai nepristatė, skundžiamais patvarkymais nusprendė aprašyti pareiškėjui (skolininkui) priklausantį turtą, esantį bendrojoje jungtinėje nuosavybėje, t.y. pareiškėjo sutuoktinės pinigines lėšas bei gaunamą darbo užmokestį, kadangi šis turtas įgytas po santuokos sudarymo ir juo pareiškėjas disponuoja jungtinės nuosavybės teise. Laiko, kad priešingu atveju būtų paneigta bendrosios jungtinės nuosavybės prasmė (b.l. 2-4).

4Skundas atmestinas.

5Dėl bylos nagrinėjimo žodinio proceso tvarka

6Nagrinėjamu atveju bylą nuspręsta nagrinėti rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje 2014-04-23 09.30 val. Pareiškėjas N. P. 2014-04-22 pateikė prašymus perkelti posėdžio datą ir bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka, nurodė, kad pageidauja dalyvauti skundo nagrinėjime. Pažymėtina, kad bylos dėl antstolio veiksmų nagrinėjamos ypatingosios teisenos tvarka (CPK 442 str. 6 d.). CPK 443 straipsnio 5 dalis numato, kad šiame skyriuje nurodytos bylos nagrinėjamos rašytinio proceso tvarka, išskyrus atvejus, kai šio Kodekso V dalyje nurodoma kitaip. Bylą nagrinėjantis teismas turi teisę nuspręsti konkrečią bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka. Nagrinėjamu atveju teismas nenustatė aplinkybių, kurios galėtų būti vertintinos, kaip suteikiančios pagrindą spręsti, jog bylą yra būtina nagrinėti žodinio proceso tvarka; bylai išnagrinėti reikšmingos aplinkybės gali būti nustatytos byloje pateiktais rašytiniais įrodymais, byloje dalyvaujantys asmenys procesiniuose dokumentuose išdėstė savo motyvuotus ir išsamius argumentus, todėl pareiškėjo prašymas nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka netenkinamas.

7Dėl skundo

8Ištyrus bylos medžiagą nustatyta, kad antstolis A. S. vykdo vykdomąją bylą Nr. ( - ), pradėtą pagal Vilniaus apygardos teismo 2014-01-23 nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, kuria UAB „Inch Baltija“ reikalavimų užtikrinimui areštuotas pareiškėjo N. P. nekilnojamasis/kilnojamasis turtas, o jo nesant ar nepakankant, jo piniginės lėšos, 21950,00 Lt sumos ribose. 2014-02-06 turto aprašu Nr. S1-254874 aprašyti butas, esantis ( - ), bei butas, esantis ( - ), kurie apsunkinti hipoteka (vykd.b.l. 33-34). 2014-02-06 turto aprašu Nr. S1-254897 aprašytas pareiškėjui (skolininkui) N. P. priklausantis išmokėti darbo užmokestis, mokamas UAB „( - )“ (vykd.b.l. 35-36). 2014-02-10 turto aprašu Nr. S1-255243 aprašyti: transporto priemonė Shoreline, valst. Nr. ( - ), mažasis pramoginis kateris Welcraft 192 America, registro Nr. ( - ), pakabinamas variklis Honda 6, registro Nr. ( - ), motorinė valtis Quicksilver, registro Nr. ( - ) (vykd.b.l. 67-68). Skundžiamais 2014-03-04 patvarkymais sustabdyti lėšų išmokėjimą Nr. S1-259711, Nr. S1-259712 ir Nr. S1-259713 antstolis aprašė pareiškėjui (skolininkui) N. P. bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklausantį turtą, esantį sutuoktinės L. P. banko sąskaitose, atidarytose AB „( - )“, AB „( - )“ bankas, ( - ) (vykd.b.l. 116-118). Skundžiamu 2014-03-04 turto aprašu Nr. S1-259700 antstolis aprašė pareiškėjui (skolininkui) N. P. bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklausantį išmokėti darbo užmokestį, mokamą sutuoktinei L. P. UAB „( - )“, išskaičiuojant ½ jo dalį CPK 736 straipsnyje nustatytais procentiniais punktais (vykd.b.l. 119-120).

9Teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, susijusias su turtu, nutartyje išsamių turto duomenų gali nenurodyti. Tokiais atvejais surasti ir aprašyti atsakovo turtą pavedama antstoliui (CPK 147 str. 6 d.). Teismo nutartis dėl laikinosios apsaugos priemonės – turto arešto – taikymo savaime yra turto arešto aktas, t. y. dokumentas, kuriuo įforminamas valstybės institucijos (pareigūno) sprendimas priverstinai tam tikram laikui apriboti nuosavybės teises į turtą (Turto arešto aktų registro įstatymo 2 str. 5 d.). Vykdydamas teismo (teisėjo) nutartį areštuoti turtą, antstolis sudaro areštuojamo turto aprašą CPK 677 str. nustatyta tvarka. Tokiu atveju antstolis turto arešto akto nesurašo (CPK 675 str. 3 d.). Nagrinėjamu atveju vykdomosios bylos duomenimis matyti, kad antstolis, vykdydamas Vilniaus apygardos teismo 2014-01-23 nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, aprašė skolininko N. P. nekilnojamąjį, kilnojamąjį turtą (vykd.b.l. 33-34, 35-36, 67-68) bei be kita ko skundžiamais 2014-03-04 patvarkymais sustabdyti lėšų išmokėjimą Nr. S1-259711, Nr. S1-259712 ir Nr. S1-259713 aprašė pareiškėjui (skolininkui) N. P. bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklausantį, esantį sutuoktinės L. P. banko sąskaitose, atidarytose AB „( - )“, AB „( - )“ bankas, ( - ) (vykd.b.l. 116-118), 2014-03-04 turto aprašu Nr. S1-259700 aprašė pareiškėjui (skolininkui) N. P. bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklausantį išmokėti darbo užmokestį, mokamą sutuoktinei L. P. UAB „( - )“, išskaičiuojant ½ jo dalį CPK 736 straipsnyje nustatytais procentiniais punktais (vykd.b.l. 119-120). Byloje kilo ginčas dėl antstolio, vykdančio nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių, teisės surasti ir aprašyti visą skolininkui priklausantį turtą, nepriklausomai nuo to, kokia nuosavybės forma tas turtas jam priklauso.

10Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2012-04-30 priimtoje nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-195/2012 pateikė išaiškinimą dėl antstolio, vykdančio nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių, taikytų tik vieno iš sutuoktinių atžvilgiu, teisės surasti ir aprašyti skolininkui ir jo sutuoktiniui bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklausantį turtą. Pažymėtina, kad teismas turi remtis ankstesniais teismų sprendimais, kurie buvo sukurti analogiškose bylose, t. y. bylose, kurių faktinės aplinkybės tapačios arba labai panašios į nagrinėjamos bylos ir kurioms turi būti taikoma ta pati teisė kaip toje byloje, kurioje buvo sukurta taisyklė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-05-06 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-120/2008; 2009-04-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-185/2009; kt.). Tokią išvadą galima padaryti atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo išaiškinimus dėl jurisprudencijos tęstinumo principo (žr. Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 28 d. nutarimą), taip pat į Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 33 straipsnio 4 dalį (teismai, priimdami sprendimus atitinkamų kategorijų bylose, yra saistomi savo pačių sukurtų teisės aiškinimo taisyklių, suformuluotų analogiškose ar iš esmės panašiose bylose), todėl pažymėtina, kad nagrinėjamoje byloje turi būti vadovaujamasi jau suformuota praktika panašiose bylose. Tokios praktikos netaikymas galėtų būti pagrįstas tik tais atvejais, kai tai yra neišvengiama ar objektyviai būtina. Teismo vertinimu, nagrinėjamoje byloje nėra nei teisinio, nei faktinio pagrindo, leidžiančio daryti išvadą, kad šioje byloje yra sąlygos nukrypti nuo ankstesnės Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos. Paminėtoje nutartyje kasacinis teismas nurodė, kad antstolio veiksmai, kuriuos jis atlieka taikydamas turto areštą, kaip laikinąją apsaugos priemonę (CPK 145 straipsnis), ir veiksmai, kuriuos jis atlieka vykdydamas galutinį teismo sprendimą, kuriuo ginčas išspręstas iš esmės ir nustatytos bylos šalių teisės ir pareigos (CPK 667 straipsnis), turi būti atriboti ir vertinami skirtingai; dėl to tikrinant antstolio veiksmus dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir sprendžiant dėl jų masto, CPK 667 straipsnio nuostatos netaikytinos. Sprendžiant klausimą dėl antstolio veiksmų, taikant laikinąsias apsaugos priemones, be kita ko, numatyta galimybė teismine tvarka iš dalies panaikinti nuosavybės teisių ribojimą nustatant asmens dalį bendrojoje nuosavybėje (CPK 145 straipsnis 5 dalis), bet tik tokiems atvejams, kada laikinai apribojamos nuosavybės teisės į daiktą, priklausantį bendrosios nuosavybės teise. Pagal įtvirtintą teisinį reguliavimą pinigai – civilinių teisių objektas (CK 1.97 straipsnis 1 dalis) – nepriskiriami daiktų teisinei kategorijai (CK 4.1–4.8 straipsniai). Dėl to tokiu atveju, kada laikinosios apsaugos priemonės taikymo pagrindu areštuojamos kelių asmenų bendros lėšos bankų ir kitų kredito įstaigų sąskaitose (bylos atveju galioja sutuoktinių turto bendrumo prezumpcija – CK 3.88 straipsnis), turto dalis bendrojoje nuosavybėje (turimos omenyje piniginės lėšos) nenustatinėjama. Asmenų teisių apsauga lėšų arešto atveju užtikrinama CPK 145 straipsnio 6 dalies pagrindu, t. y. nustatant galimas atlikti pinigines operacijas, kad būtų patenkinti būtinieji asmenų, kurių lėšoms taikytas areštas, poreikiai ir kartu išliktų pakankama galimo teismo sprendimo įvykdymo garantija kreditoriams.

11Šiuo atveju bylos duomenimis matyti, kad pareiškėjas (skolininkas) N. P. ir suinteresuotas asmuo L. P. ( - ) sudarė santuoką (vykd.b.l. 14). Pažymėtina, jog jeigu sutuoktiniai nėra sudarę vedybų sutarties, taikomas įstatymų nustatytas sutuoktinių turto teisinis rėžimas, kuris reiškia, kad turtas, sutuoktinių įgytas po santuokos sudarymo, yra jų bendroji jungtinė nuosavybė (CK 3.87 str. 1 d.). CK 3.88 str. 1 d. nustatyta, kas yra pripažįstama bendrąja jungtinė nuosavybė. Sutuoktinių bendroji jungtinė nuosavybė laiko atžvilgiu egzistuoja, kol ji nėra padalyta arba nepasibaigia kitokiu būdu (CK 3.87 str. 2 d., 3.100 str.). Vykdomosios bylos duomenimis vedybų ar povedybinė sutartys sudarytos nebuvo, turto padalijimo faktų nėra įregistruota, todėl turtas, sutuoktinių įgytas po santuokos sudarymo, yra jų bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė (CK 3.87 str.), įskaitant pinigines lėšas kredito įstaigose bei pajamas gautas po santuokos sudarymo iš sutuoktinių ar vieno jų darbinės ar intelektinės veiklos, kitokios veiklos, turto. Atsižvelgiant į tai, kad antstolio 2014-02-06 turto aprašu Nr. S1-254874 aprašytas nekilnojamasis turtas yra apsunkintas hipoteka (vykd.b.l. 33-34), o kilnojamojo turto pareiškėjas (skolininkas) antstoliui apžiūrai, siekiant nustatyti jo vertę, nepristatė, su antstoliu nebendradarbiavo, antstolis pagrįstai ir teisėtai, siekdamas užtikrinti išieškotojo, kurio prašymu yra priimta nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, interesus, ėmėsi priemonių surasti ir aprašyti visą skolininkui priklausantį turtą, nepriklausomai nuo to, kokia nuosavybės forma tas turtas jam priklauso, t.y. skundžiamais patvarkymais pagrįstai ir teisėtai aprašė bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise pareiškėjui (skolininkui) priklausančias pinigines lėšas bei sutuoktinės L. P. gaunamą darbo užmokestį (CK 3.112 straipsnis), kuriuose pareiškėjo (skolininko) N. P. dalis nenustatinėjama (CK 1.97 str. 1 d., 4.1–4.8 str., CPK 145 str. 5 d.).

12Esant nurodytoms aplinkybėms, išdėstytų motyvų pagrindu darytina išvada, skundžiami antstolio procesiniai dokumentai yra teisėti ir pagrįsti, naikinti jų skunde nurodytais motyvais nėra teisinio pagrindo, todėl pareiškėjo skundas, kaip nepagrįstas, atmestinas.

13Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 510 straipsnio 1 dalimi, 513 straipsniu, teismas

Nutarė

14pareiškėjo N. P. skundą dėl antstolio veiksmų atmesti.

15Nutarčiai įsiteisėjus, vykdomąją bylą Nr. ( - ) grąžinti antstoliui A. S..

16Nutartis per septynias dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai