Byla AN2-176-988/2020
Dėl atstovavimo išlaidų priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Darius Pranka teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinio nusižengimo bylą pagal administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens S. V. įgaliotojo atstovo advokato Aivaro Korsako ir pareiškėjos ATEA, uždarosios akcinės bendrovės (toliau – ir UAB) įgaliotojo atstovo advokato Mariaus Brasiūno apeliacinį skundą dėl Vilniausmiesto apylinkės teismo 2020 m. vasario 10 d. nutarimo administracinio nusižengimo byloje Nr. A6.‑41-1011/2020, kuriuo S. V.pripažintas kaltu padaręs administracinį nusižengimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ir ANK) 120 straipsnio 1 dalyje, ir jam nepaskirta administracinė nuobauda. Atmestas S. V.prašymas dėl atstovavimo išlaidų priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3I.

4Priimto sprendimo esmė

51.

6Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. vasario 10 d. nutarimu administracinio nusižengimo byloje Nr. A6.‑41-1011/2020 S. V. buvo pripažintas kaltu pagal ANK 120 straipsnio 1 dalį dėl to, kad jis būdamas UAB „Apsaugos spektras“ (toliau – ir Bendrovė) vadovas ir žinodamas apie Bendrovės finansinę padėtį bei finansinius įsipareigojimus kreditoriams nesikreipė Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nustatytais terminais į teismą dėl bankroto bylos Bendrovei iškėlimo. Šiais savo veiksmais S. V.pažeidė Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 8 straipsnio 1 dalį. S. V.nepaskirta administracinė nuobauda.

72.

8Toks teismo sprendimas priimtas atsižvelgus į tai, kad S. V.būdamas Bendrovės vadovas, taip pat atsakingas už tinkamą bei savalaikį pareiškimo teismui dėl Bendrovei bankroto bylos iškėlimo, savo pareigas vykdė aplaidžiai, esant Bendrovei nemokiai dėl jai bankroto bylos iškėlimo į teismą įstatymo nustatytais terminais nesikreipė. Be to, teismas, įvertinęs padaryto nusižengimo pobūdį ir konkrečias padarymo aplinkybes, t. y. tai, kad Bendrovės finansinė padėtis buvo sunki, tačiau S. V.aktyviais veiksmais siekė užtikrinti Bendrovės veiklos nenutrūkstamumą, taip pat atsiskaityti su ATEA, UAB, kuriai apie Bendrovės sunkią finansinę padėtį buvo žinoma, savalaikiu pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo nepateikimu nebuvo siekiama jokių savanaudiškų tikslų, vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir proporcingumo kriterijais, sprendė, kad šiuo atveju administracinės nuobaudos tikslai, numatyti ANK 22 straipsnyje, gali būti pasiekti, taikant ANK 34 straipsnio 5 dalies nuostatas ir neskiriant S. V.administracinės nuobaudos. Taip pat, atsižvelgdamas į tai, kad teismas S. V.pripažino kaltu padarius ANK 120 straipsnyje numatytą nusižengimą, tačiau nutarė jam nuobaudos neskirti, todėl BPK 106 straipsnio 6 dalies nuostatos netaikytinos.

9II.

10Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į apeliacinius skundus argumentai

113.

12Apeliaciniu skundu administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens S. V.įgaliotasis atstovas advokatas Aivaras Korsakas prašo panaikinti skundžiamo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. vasario 10 d. nutarimo dalį, kuria S. V.buvo pripažintas kaltu pagal ANK 120 straipsnio 1 dalį, ir administracinio nusižengimo teiseną jo atžvilgiu nutraukti nesant jo veikoje jam inkriminuoto ANK 120 straipsnio 1 dalyje numatyto administracinio nusižengimo požymių ir priteisti S. V.naudai iš ATEA, UAB visas S. V.patirtas bylinėjimosi išlaidas.

133.1.

14Apeliaciniame skunde argumentuojama, jog, nors administracinio nusižengimo bylą nagrinėjęs teismas patvirtino ir pripažino iš esmės visas S. V.įrodinėtas faktines aplinkybes, tačiau neatsižvelgė į S. V.nurodytą teisinę argumentaciją, pavirtinančią, jog nurodytos faktinės aplinkybės suponuoja išvadas, kad administracinis nusižengimas nebuvo padarytas, dėl šių S. V.argumentų teismas visiškai nepasisakė ir nemotyvavo, kas lėmė netinkamą ginčo išsprendimą ir nepagrįstai nustatytą tariamą pažeidimo padarymo faktą.

153.2.

16Administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens įgaliotasis atstovas nurodė, kad UAB „Apsaugos spektras“ ir toliau vykdant tiesioginę veiklą, mažinant susidariusias skolas nėra pagrindo laikyti bendrovę faktiškai nemokia, tuo tarpu, formali nemokumo statuso atitiktis faktinio nemokumo nepavirtina.

173.3.

18Argumentuodamas detaliau tokią savo poziciją, atstovas atkreipė dėmesį į tai, kad, nors ginčą nagrinėjęs teismas patvirtino ir nustatė S. V.įrodinėtas aplinkybes, jog Bendrovė ir toliau sėkmingai vykdė veiklą, mažino susidariusius įsiskolinimus, tačiau netinkamai teisiškai įvertino minėtų aplinkybių reikšmę bylos išsprendimui, neatsižvelgė į S. V.nurodytus motyvus, jog tai sudaro pagrindą laikyti, kad Bendrovė faktiškai nebuvo nemoki.

193.4.

20Pastebėjo, kad teismas patvirtino ir nustatė, jog UAB „Apsaugos spektras“ iki pat S. V.kreipimosi dėl bankroto bylos iškėlimo aktyviai vykdė savo tiesioginę veiklą, gaudavo bei sėkmingai įvykdydavo darbų užsakovų užsakymus, generavo pajamas bei mažino susidariusias skolas kreditoriams, ką vienareikšmiškai patvirtina tiek skundžiamo teismo nutarimo turinys, tiek duomenys apie UAB „Apsaugos spektras“ įplaukas, tiek aplinkybė, jog pačios ATEA, UAB nurodoma mokėtina pradinė 124 774,47 Eur suma buvo sumažinta iki 73 836,18 Eur, o per su ATEA, UAB sudarytos sutarties vykdymo laikotarpį (įvertinant naujai ATEA, UAB išrašytas sąskaitas) ATEA, UAB buvo sumokėta viso net 109 976,94 Eur suma.

213.5.

22Apeliaciniame skunde argumentuojama, kad vertinant teismo nurodytus laikotarpius, t. y. 2018 m. vasaros laikotarpį, kai, kaip nurodo teismas, Bendrovė tapo nemokia, tiek rudens laikotarpį, kai, teismo teigimu, S. V. turėjo kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo, šiais laikotarpiais Bendrovė aktyviai vykdė veiklą ir generavo pajamas, mažino skolas kreditoriams (pvz., 2018 m. spalio 1 d. ATEA, UAB buvo sumokėta net 35 000,00 Eur suma), derėjosi su didžiausią reikalavimą turinčia kreditore (ATEA, UAB) dėl taikos sutarties sudarymo ir 2018 m. gruodžio 17 d. sudarė taikos sutartį, kuria buvo išdėstyti mokėjimai, tokiu būdu nesant pradelstų įsipareigojimų pagrindiniam kreditoriui, eliminuojant net formalų Bendrovės nemokumą. Todėl S. V.neturėjo jokio pagrindo laikyti, jog Bendrovė buvo faktiškai nemoki, nebegalinti vykdyti veiklos, bei pagrįstai nemanė, jog yra būtinybė nedelsiant kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo.

233.6.

24Apibendrinama, kad UAB „Apsaugos spektras“ ir toliau vykdant veiklą, generuojant pajamas ir mažinant įsiskolinimus, nepriklausomai nuo galimo formalaus nemokumo faktiškai UAB „Apsaugos spektras“ nebuvo ir nelaikytina nemokia, jokio poreikio imtis kraštutinių priemonių ir nedelsiant pašalinti UAB „Apsaugos spektras“ iš civilinės apyvartos nebuvo, todėl S. V.pareiga kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo nebuvo atsiradusi ir S. V.Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ir ĮBĮ) 8 straipsnio 1 dalies nuostatų nepažeidė.

253.7.

26Administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens įgaliotasis atstovas nurodė, kad pareiga S. V. kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo pagal įstatymą būtų atsiradusi tik tuo atveju, jei Bendrovės dalyviai nebūtų ėmęsi aktyvių veiksmų siekiant pašalinti sunkumus, su kuriais susidūrė Bendrovė, tuo tarpu, kaip patvirtino pats teismas, S. V.ėmėsi aktyvių veiksmų, kurie, be kita ko, leido sumažinti skolas kreditoriams.

273.8.

28Argumentuodamas detaliau tokią savo poziciją, atstovas atkreipė dėmesį į tai, kad, nors ginčą nagrinėjęs teismas patvirtino ir nustatė S. V.įrodinėtas aplinkybes, jog S. V.ėmėsi aktyvių bei efektyvių veiksmų siekiant atstatyti Bendrovės mokumą bei atsiskaityti su turimais kreditoriais, tačiau netinkamai teisiškai įvertino minėtos aplinkybės reikšmę bylos išsprendimui, neatsižvelgė į S. V.nurodytus motyvus, jog tai lemia, kad S. V.neturėjo pareigos kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo.

293.9.

30Apeliaciniame skunde apeliantas pažymi, kad, kaip patvirtino priimtu nutarimu ir pats teismas, buvo imtasi aktyvių ir nuolatinių veiksmų įmonės mokumui atkurti bei buvo sėkmingai dalinai sumažinti kreditorių reikalavimai UAB „Apsaugos spektras“ atžvilgiu. 2018 metų viduryje paaiškėjus, kad Bendrovės finansiniai rodikliai prastėja, taip pat UAB „K.“ ir toliau neatsiskaitant su UAB „Apsaugos spektras“, S. V.kartu su kitu Bendrovės akcininku A. P.parengė veiksmų planą sėkmingos tolimesnės veiklos užtikrinimui, išlaidų mažinimui ir pajamų generavimui; priėmė sprendimą inicijuoti Bendrovės restruktūrizavimo procedūras ir aktyviai rinko informaciją bei duomenis šio proceso inicijavimui; Bendrovės buhalterijai pavedė sudaryti aktualius Bendrovės balansus, nustatyti aktualią Bendrovės finansinę būklę; derėjosi su didžiausią reikalavimą UAB „Apsaugos spektras“ atžvilgiu turinčia kreditore ATEA, UAB dėl taikos sutarties sudarymo ir mokėjimų išdėstymo ir (ar) atidėjimo; aktyviai ieškojo naujų darbų objektų bei darbų užsakymų, leisiančių generuoti pajamas ir atsiskaityti su kreditoriais (per 2018 m. derėtasi su daugybe potencialių darbų užsakovų, kuriems pateikti komerciniai pasiūlymai, tarp jų ir nuo 2018 m. birželio mėn. iki 2019 m. kovo mėn. vyko derybos tarp UAB „Apsaugos spektras“ bei potencialaus darbų užsakovo UAB „K.“ dėl 1 873 495 Eur vertės objekto užsakymo, vykdyti naujai gauti projektai, taip pat sėkmingai įvykdyti ir užbaigti ankstesni projektai); S. V.valdomos kitos bendrovės (UAB „L.“) gautas darbų užsakymas (objektas: ( - )) perleistas (persamdant UAB „Apsaugos spektras“) tomis pačiomis sąlygomis ir kainomis vykdyti UAB „Apsaugos spektras“ tam, kad UAB „Apsaugos spektras“ galėtų generuoti papildomas pajamas (30 806,67 Eur); S. V.valdomos kitos bendrovės (UAB „L.“) lėšomis apmokėtos UAB „Apsaugos spektras“ vykdyto darbų užsakymo įgyvendinimui reikalingos medžiagos tam, kad UAB „Apsaugos spektras“ galėtų užbaigti darbų užsakymą ir gauti apmokėjimą iš galutinio darbų užsakovo. 2018 m. gruodžio 17 d. tarp UAB „Apsaugos spektras“ ir didžiausią reikalavimą turinčios kreditorės ATEA, UAB buvo sudaryta taikos sutartis, kurios pagrindu buvo išdėstytas mokėjimų vykdymas ir susitarta, kad ATEA, UAB mokėjimai bus vykdomi dalimis, o galutinis mokėjimas bus atliktas 2019 m. balandžio 1 d., tokiu būdu laikinai reikšmingai sumažinant UAB „Apsaugos spektras“ pradelstų įsipareigojimų apimtį. Paaiškėjus, jog UAB „K.“ darbų objektas nebus pavestas vykdyti UAB „Apsaugos spektras“ (apie ką S. V.paaiškėjo 2019 m. kovo mėn.), nesant naujų darbų objektų užsakymų, baigiantis su ATEA, UAB suderintam išdėstymo terminui (iki 2019 m. balandžio 1 d.) bei buhalterijai parengus aktualius UAB „Apsaugos spektras“ balansus, S. V.nedelsiant, t. y. 2019 m. balandžio 1 d., kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą dėl bankroto bylos UAB „Apsaugos spektras“ atžvilgiu iškėlimo.

313.10.

32Apibendrino, kad tiek UAB „Apsaugos spektras“ dalyviai, tiek vadovas, vos tik paaiškėjus, jog UAB „Apsaugos spektras“ susidūrė su sunkumais atsiskaitant su kreditoriais, nedelsiant ėmėsi įvairių aktyvių veiksmų siekiant atstatyti įmonės mokumą ir užtikrinti atsiskaitymą su kreditoriais ir tik išnaudojus visas pagrįstas priemones bei nustačius, jog tolimesnis veiklos vykdymas nebetikslingas ir gali didinti įsiskolinimų dydį, nedelsiant kreipėsi dėl bankroto bylos UAB „Apsaugos spektras“ atžvilgiu iškėlimo. Dėl nurodytų priežasčių ginčo atveju neabejotinai nėra vienos iš būtinųjų ANK 120 straipsnio 1 dalies taikymo sąlygų – nesiėmimo priemonių įmonės mokumui atstatyti, todėl administracinės atsakomybės taikymas S. V.atžvilgiu negalimas, o administracinio nusižengimo teisena nutrauktina.

333.11.

34Administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens įgaliotasis atstovas nurodė, kad ANK 120 straipsnis reglamentuoja kreditoriaus teisių pažeidimą, tuo tarpu, pareiškimą pateikusios ATEA, UAB teisės niekaip nebuvo pažeistos, tačiau priešingai, tolimesnis bendrovės veiklos vykdymas leido sumažinti skolą ATEA, UAB, kas patvirtina, jog kreditorės teisių pažeidimas nebuvo atliktas.

353.12.

36Argumentuodamas detaliau tokią savo poziciją, atstovas atkreipė dėmesį į tai, kad, kaip priimtu nutarimu nustatė ir pats teismas, jokio ATEA, UAB kaip kreditorės pažeidimo ginčo atveju nėra, kadangi ATEA, UAB skola buvo netgi reikšmingai sumažinta, todėl S. V.kreipimosi dėl bankroto bylos iškėlimo laikas ATEA, UAB teisių ir (ar) teisėtų interesų niekaip nepažeidė, tačiau priešingai, leido ATEA, UAB sugeneruoti papildomas pajamas (minėtu laikotarpiu buvo išrašytos papildomos ATEA, UAB sąskaitos), o bendra likusi ATEA, UAB neapmokėta suma yra netgi reikšmingai mažesnė.

373.13.

38Apelianto nuomone, nurodytos aplinkybės patvirtina, kad ginčo atveju neabejotinai nėra pavojingos veikos ir (ar) kreditoriaus teisių pažeidimo, kuris yra reglamentuotas ANK 120 straipsnio 1 dalyje, minėtos aplinkybės jokios žalos kreditoriui nepadarė ir nesukėlė, todėl laikytina, jog S. V.veiksmuose nėra kaltės, atsakomybė S. V.atžvilgiu negalėjo būti taikoma, o administracinio nusižengimo teisena nutrauktina.

393.14.

40Administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens įgaliotasis atstovas nurodė, kad administracinė atsakomybė gali būti taikoma tik, kai nelieka jokių abejonių dėl pažeidimo padarymo fakto, tuo tarpu, ginčo atveju ne tik, kad kyla pagrįstų abejonių, tačiau nustatytos aplinkybės ir jų tinkamas teisinis įvertinimas suponuoja išvadą, jog pažeidimas nebuvo atliktas.

413.15.

42Argumentuodamas detaliau tokią savo poziciją atstovas atkreipė dėmesį į tai, kad šiame apeliaciniame skunde išdėstytos aplinkybės, t. y. tai, jog UAB „Apsaugos spektras“ toliau aktyviai vykdė veiklą, generavo pajamas, mažino įsiskolinimus, todėl faktiškai nebuvo ir nelaikytina nemokia; buvo imtasi įvairių aktyvių veiksmų siekiant atstatyti bendrovės mokumą, kas sėkmingai tam tikrą laiką ir buvo daroma, mažinami susidarę įsiskolinimai; dėl bankroto bylos iškėlimo buvo kreiptasi išnaudojus visas galimybes užtikrinti tolimesnę Bendrovės veiklą ir tik paaiškėjus, jog didelės vertės darbų užsakymas (kuris būtų leidęs atstatyti Bendrovės mokumą) UAB „Apsaugos spektras” nebus perduotas; kreditorės (ATEA, UAB) teisės niekaip nebuvo pažeistos, tačiau priešingai, buvo reikšmingai sumažintas įsiskolinimas kreditoriui, ir bylos medžiagoje esantys įrodymai patvirtina, kad ginčo atveju neabejotinai kyla pagristų abejonių dėl S. V.kaltės, susiklosčiusios aplinkybės nėra tas atvejis, kada nekyla jokių abejonių dėl administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens kaltės ir (ar), kuris asmeniui užtraukia administracinę atsakomybę. Dėl išdėstytų aplinkybių, S. V.įsitikinimu, ginčo atveju susiklosčiusios aplinkybės bei surinkti įrodvmai nėra pakankami išvadoms, jog S. V.neabejotinai padarė administracinį nusižengimą, todėl administracinė atsakomybė jo atžvilgiu netaikytina, o administracinio nusižengimo teisena nutrauktina.

432.

44Apeliaciniu skundu pareiškėjos ATEA, UAB įgaliotasis atstovas advokatas Marius Brasiūnas prašo pakeisti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. lapkričio 15 d. nutarimo civilinėje byloje Nr. A6-41-1011/2020 (apygardos teismo pastaba: padarytas rašymo apsirikimas, pagal kontekstą Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. vasario 10 d. nutarimo administracinio nusižengimo byloje Nr. A6.‑41-1011/2020) dalį, kuria S. V.nutarta neskirti administracinės nuobaudos už ANK 120 straipsnio 1 dalyje numatyto administracinio nusižengimo padarymą paskiriant S. V.maksimalią baudą, tačiau bet kokiu atveju ne mažesnę nei minimalios ir maksimalios baudų vidurkį. Pakeisti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. lapkričio 15 d. nutarimo civilinėje byloje Nr. A6-41-1011/2020 (apygardos teismo pastaba: padarytas rašymo apsirikimas, pagal kontekstą Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. vasario 10 d. nutarimo administracinio nusižengimo byloje Nr. A6.‑41-1011/2020) dalį iš jos pašalinant motyvus, kad „S. V.aktyviais veiksmais siekė užtikrinti Bendrovės veiklos nenutrūkstamumą, taip pat atsiskaityti su ATEA, UAB kuriai apie Bendrovės sunkią finansinę padėtį buvo žinoma, savalaikiu pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo nepateikimu nebuvo siekiama jokių savanaudiškų tikslų.“.

454.1.

46Apeliaciniame skunde nurodoma, kad apylinkės teismas nepagrįstai skundžiamame nutarime atsisakymą skirti baudą S. V.motyvavo tuo, kad ATEA, UAB buvo aišku, jog Bendrovė yra nemoki ir pati ATEA, UAB pasirinko savo teises ginti kitais būdais, t. y. nesikreipiant į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo Bendrovei, o „savalaikiu pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo nepateikimu nebuvo siekiama jokių savanaudiškų tikslų“. Be to, S. V.veiksmuose nėra ANK 34 straipsnio 6 dalyje nurodytų lengvinančių aplinkybių, kurių pagrindu būtų galima neskirti baudos.

474.2.

48Apeliantas nurodo, kad Bendrovės sunkumai prasidėjo jau nuo 2016 metų, kada drastiškai sumažėjo Bendrovės pelnas, o per vienerius metus mokėtinos sumos išaugo. Išanalizavus Bendrovės turto balansus tapo aišku, kad Bendrovė faktiškai buvo nemoki jau nuo 2017 metų.

494.3.

50Apeliaciniame skunde teigiama, kad teismas nepagrįstai vertino pačios ATEA, UAB veiksmus (tariamą sprendimą ginti savo teises nesikreipiant į teismą dėl bankroto bylos kėlimo Bendrovei), dėl to nutardamas neskirti S. V.administracinės nuobaudos. Teismas ignoravo aplinkybę, kad S. V. turi įstatyminę pareigą kelti Bendrovei bankroto bylą pagal tuo metu galiojusio ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalį, kai tuo metu ĮBĮ nustato tik teisę Bendrovės kreditoriui (šiuo atveju ATEA, UAB) kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Šios teisės nejgyvendinimas niekaip nepanaikina vadovo pareigos laiku kreiptis į teismą dėl bankroto bylos kėlimo. Be to, nepagrįstas ir teismo argumentas, kad ATEA, UAB Bendrovės finansinė padėtis buvo žinoma. Faktą, kad Bendrovė jau 2017 m. turėjo rimtų finansinių sunkumų, ATEA, UAB tapo žinomas tik po to, kai buvo patvirtintas ATEA, UAB kreditorinis reikalavimas Bendrovės bankroto byloje ir ATEA, UAB būdama Bendrovės kreditorė įgyvendino savo teisę susipažinti su Bendrovės finansiniais dokumentais. Jokių įrodymų, patvirtinančių, kad ATEA, UAB jau 2017–2018 m. buvo žinoma Bendrovės finansinė padėtis (t. y., kad Bendrovė yra nemoki ĮBĮ prasme), nėra.

514.4.

52Apeliaciniame skunde argumentuojama, kad vien faktas, kad S. V.tariamai siekė atkurti mokumą, nepaneigia jo kaip Bendrovės vadovo įstatyminės pareigos laiku kreiptis dėl Bendrovės bankroto.

534.5.

54Apelianto vertinimu, teismas nepagrįstai aktyviais veiksmais Bendrovės mokumui atkurti laikė S. V. juodraštinį dokumentą, kuriame S. V.mokumui atkurti deklaratyviai nurodė, kad jis tariamai analizavo Bendrovės finansinę padėtį, parengė veiksmų planą siekiant užtikrinti tolesnę sėkmingą bendrovės veiklą, nurodo, kad buvo ketinama atleisti vieną darbuotoją ir atsisakyti dviejų telefono numerių, kas, akivaizdu, niekaip nepagerino įmonės finansinės situacijos. Teismas ignoravo aplinkybę, kad S. V.į bylą nepateikė jokių įrodymų apie realiai atliktus veiksmus mokumui atkurti. Priešingai, per visą šį laiką nebuvo siekiama gauti papildomo finansavimo Bendrovės mokumui atkurti, Bendrovės įstatinis kapitalas kelis metus iš eilės buvo neigiamas, Bendrovė veikė tik nuostolingai, S. V.nesikreipė į teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, todėl akivaizdu, kad S. V. veiksmų negalima laikyti pakankamais Bendrovės mokumui atkurti.

554.6.

56Apeliaciniame skunde nurodoma, kad teismo motyvas, jog „savalaikiu pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo nepateikimu, nebuvo siekiama jokių savanaudiškų tikslų“ yra nepagrįstas, todėl turi būti pašalintas, kadangi šis motyvas išeina už bylos nagrinėjimo ribų. Bylos nagrinėjimo metu nebuvo nustatinėjamos aplinkybės, kokiomis paskatomis vadovaujantis ir kokių tikslų siekdamas S. V.pažeidė savo pareigą laiku inicijuoti Bendrovės bankrotą, todėl ši teismo išvada ATEA, UAB yra siurprizinė.

574.7.

58Apelianto teigimu, nors taikant ANK 120 straipsnio 1 dalį padariniai nėra vertinami, iš teismo motyvų akivaizdu, kad teismas nepagrįstai vertina dėl S. V.veiksmų kilusius padarinius. Teismas nurodo, jog „Pareiškėjas pasirinko savo pažeistas teises ginti kitais būdais ir iš esmės siekė, kad Bendrovė būdama nemoki toliau vystytų savo veiklą. Tokia pozicija Pareiškėjas prisiėmė ir su tuo susijusią riziką dėl kylančių pasekmių, kurios dabar yra galimai mažesnės, nei būtų kilusios, jei Bendrovė būtų sustabdžius savo ūkinę veiklą, laikantis ĮBĮ 8 str. 1 d. numatytos tvarkos.“.

594.8.

60Apelianto nuomone, iš nagrinėjamos situacijos matyti, kad nėra nei vienos S. V.administracinę atsakomybę lengvinančios aplinkybės ar pagrindo manyti, jog baudos paskyrimas prieštarautų teisingumo ir protingumo principams. Be to, S. V.paaiškinimai, jog savo veiksmais jis tariamai siekė užtikrinti Bendrovės veiklos tęstinumą, nesudaro pagrindo teigti, jog bauda turėtų būti nepaskirta. Nustatyti objektyvūs duomenys patvirtina, jog S. V.veikė tyčia – suprasdamas, jog Bendrovės padėtis tik blogėja, Bendrovė nebesugeba atsiskaityti su kreditoriais, S. V.tik didino įsiskolinimą prieš kreditorius (įskaitant ir ATEA, UAB), o Bendrovės turtas mažėjo. Tam, kad būtų užkirstas kelias tolesniam skolų didėjimui ir kreditorių interesų pažeidimui, S. V.turėjo pareigą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo Bendrovei, tačiau šios pareigos nevykdė.

614.9.

62Apeliaciniame skunde pabrėžiama, kad teismo motyvai dėl S. V.neva aktyvių veiksmų yra tik deklaratyvaus pobūdžio. Teismas vadovaujasi išimtinai S. V.duotais paaiškinimais, kurie negali būti vertinamai objektyviai ir kurie byloje nėra pagrįsti jokiais realiais įrodymais (t. y. nors teigiama, kad buvo nutarta atsisakyti telefono numerio ar sumažinti atlyginimą darbuotojams, byloje nėra pateikiami tai patvirtinantys įrodymai; nors teigiama, kad su ATEA, UAB buvo sudaryta taikos sutartis išdėstant mokėjimus į ateitį, tačiau nutylima, kad taikos sutartis nuo pat pradžių nebuvo vykdoma, taigi mokėjimo terminas visai sumai jau buvo suėjęs).

634.10.

64Pareiškėjos atstovo nuomone, pirmosios instancijos teismas priimdamas nutarimą ignoravo ir tai, kad įmonių vadovams yra keliami didesni atidumo ir rūpestingumo reikalavimai, taip pat didesni teisės aktų, reglamentuojančių jiems tenkančias pareigas, išmanymo reikalavimai.

654.11.

66Apeliaciniame skunde atkeipiamas dėmesys į tai, kad nagrinėjamu atveju teismas nevertino ir tos aplinkybės, kad S. V.yra kitos įmonės – UAB „L.“ – vadovas. Nors ši įmonė užsiima analogiška Bendrovei veikla, UAB „L.“ nebankrutavo, o teisme yra nagrinėjama byla dėl Bendrovės bankroto pripažinimo tyčiniu, todėl yra didelė rizika, kad tinkamai nepritaikius ANK 120 straipsnio ir nepagrįstai nusprendus neskirti S. V.administracinės nuobaudos nebus pasiektas administracine nuobauda siekiamas tikslas.

673.

68Atsiliepimu į apeliacinį skundą administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens S. V.įgaliotasis atstovas advokatas Aivaras Korsakas prašo pareiškėjos ATEA, UAB įgaliotojo atstovo advokato Mariaus Brasiūno apeliacinio skundo netenkinti ir priteisti S. V.iš ATEA, UAB visas S. V.patirtas bylinėjimosi išlaidas.

695.1.

70Atsiliepime į apeliacinį skundą nurodoma, kad ATEA, UAB neturi materialinio teisinio suinteresuotumo bei, atitinkamai, subjektinės teisės teikti apeliacinį skundą dėl teismo priimto nutarimo (jo dalies) panaikinimo. Visų pirma, ATEA, UAB nepatenka į baigtinį ANK nustatytų subjektų ratą, kuriems įstatymo leidėjo yra suteikta teisė pareikšti apeliacinį skundą administracinio nusižengimo byloje ir (ar) skųsti pirmosios instancijos teismo priimtą nutarimą. Visų antra, ATEA, UAB skundžia S. V.atžvilgiu skirtinos baudos dydį, kas ATEA, UAB teisių ir (ar) teisėtų interesų niekaip nelemia, todėl ATEA, UAB neturi materialinio teisinio suinteresuotumo bylos baigtimi. Apeliacinio skundo išsprendimas visiškai jokios įtakos ATEA, UAB teisėms ir (ar) teisėtiems interesams neturi ir neturės, ATEA, UAB teisių ir (ar) jų apimties niekaip nelemia ir negali lemti, kas patvirtina, jog ATEA, UAB neturi tiesioginio suinteresuotumo bylos baigtimi pagal pareikštą apeliacinį skundą.

715.2.

72Nurodoma, kad apeliaciniame skunde išdėstyta argumentacija dėl baudos paskyrimo yra paremta išimtinai deklaratyviais, nei tikrovės, nei bylos medžiagoje esančių įrodymų bei įstatymo nuostatų neatitinkančiais subjektyviais teiginiais ir kritika, kas niekaip nesudaro pagrindo S. V.atžvilgiu taikyti baudą.

735.3.

74Visų pirma, ATEA, UAB pareikšto reikalavimo atmetimo pagrindą sudaro S. V.apeliacinio skundo tenkinimas. Atitinkamai, tenkinus S. V.pareikštą apeliacinį skundą bei nutraukus S. V.atžvilgiu administracinio nusižengimo teiseną ATEA, UAB prašymas S. V.atžvilgiu taikyti baudą atmestinas.

755.4.

76Antra, S. V.nesutinka su ATEA, UAB argumentacija, jog ginčo atveju tariamai nėra ANK reglamentuotų lengvinančių aplinkybių, sudarančių pagrindą S. V.atžvilgiu neskirti baudos.

775.5.

78Trečia, S. V.pažymi, jog ATEA, UAB apeliaciniame skunde išdėstyta su faktinėmis aplinkybėmis susijusi argumentacija yra deklaratyvi, nepagrįsta bei neatitinkanti bylos medžiagoje surinktų įrodymų. Priešingai nei nurodo ATEA, UAB, visos S. V.įrodinėtos ir teismo nustatytos faktinės aplinkybės (dėl faktinio bendrovės mokumo; dėl priemonių bei aktyvių veiksmų, kurių buvo imtasi siekiant užtikrinti sėkmingą tolimesnę Bendrovės veiklą; dėl tolimesnio veiklos vykdymo rezultatų bei veiklos vykdymo pasekmių; aplinkybių, lėmusių kreipimosi dėl bankroto bylos iškėlimo laiką; dėl kreditoriaus teisių pažeidimo nebuvimo ir kt.) buvo detaliai pagrįstos bei įrodytos S. V.pateiktais bei prie bylos medžiagos prijungtais įrodymais, tuo tarpu, ATEA, UAB apsiriboja deklaratyvia bei subjektyvia kritika, tikrovės neatitinkančiais pareiškimais nepateikiant visiškai jokių minėtas nustatytas aplinkybes paneigiančių įrodymų.

795.6.

80Be to, administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens įgaliotasis atstovas nurodo, kad ATEA, UAB atstovas, be kita ko, klaidina teismą nurodydamas, jog Bendrovė veikė tik nuostolingai, ką akivaizdžiai paneigia aplinkybė, jog ATEA, UAB skola (bankroto byloje patvirtintas kreditorinis reikalavimas), lyginant su pačios ATEA, UAB nurodyta pradine skola, yra reikšmingai sumažinta (nuo 124 774,47 Eur iki 73 836,18 Eur (neįskaitant netesybų). Taigi priešingai nei nurodo ATEA, UAB tolesnis Bendrovės veiklos vykdymas nebuvo nuostolingas, skolų nedidino bei papildomų nuostolių nesukėlė, tačiau, priešingai, leido sumažinti skolas kreditoriams, įskaitant pačią ATEA, UAB.

815.7.

82Taip pat pažymėjo, jog ATEA, UAB atstovas klaidina teismą nurodydamas, jog apie Bendrovės finansinę būklę ATEA, UAB tariamai nebuvo žinoma. Pati ATEA, UAB visuomet nurodė ir skatino S. V.nesikreipti dėl bankroto bylos iškėlimo, kas patvirtina, jog jam neabejotinai buvo žinoma Bendrovės finansinė padėtis bei galima bankroto rizika. ATEA, UAB niekada šios S. V.nurodytos aplinkybės neginčijo bei nepaneigė. Be to, Bendrovė ilgą laiką vėlavo atsiskaityti su ATEA, UAB, ATEA, UAB naudojosi profesionalia teisine pagalba, kreipėsi į teismą dėl skolos iš Bendrovės priteisimo, derėjosi su S. V.dėl taikos sutarties sudarymo, kas akivaizdžiai patvirtina, kad UAB, ATEA buvo žinoma, kad Bendrovė susidūrė su sunkumais ir neturi galimybės atsiskaityti.

835.8.

84Dėl apeliacinio skundo prašymo pašalinti iš skundžiamo nutarimo motyvus, kad „S. V.aktyviais veiksmais siekė užtikrinti Bendrovės veiklos nenutrūkstamumą, taip pat atsiskaityti su ATEA, UAB kuriai apie Bendrovės sunkią finansinę padėtį buvo žinoma, savalaikiu pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo nepateikimu nebuvo siekiama jokių savanaudiškų tikslų“ pažymėjo, kad minėtais argumentais S. V.įrodinėja, jog ėmėsi aktyvių veiksmų Bendrovės mokumui atstatyti bei, jog jokio faktinio kreditoriaus teisių pažeidimo nebuvo, kas šalina S. V.pareigą kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo ir (ar) S. V.atsakomybę, tuo tarpu, teismas nurodytas aplinkybes įvertino kaip teisiškai reikšmingas sprendžiant baudos skyrimo klausimą. Atsižvelgiant į tai, jog minėtos aplinkybės, kaip pagrįstai sprendė teismas, neabejotinai yra tiesiogiai susijusios su nagrinėjamu tariamo administracinio nusižengimo padarymo atveju, yra reikšmingos kilusio ginčo tinkamam išsprendimui, minėtos aplinkybės neabejotinai laikytinos patenkančiomis į ginčo nagrinėjimo ribas, todėl nėra jokio teisinio ir (ar) faktinio pagrindo minėtas išvadas panaikinti iš priimto nutarimo teksto.

854.

86Atsiliepimu į apeliacinį skundą pareiškėjos ATEA, UAB įgaliotasis atstovas advokatas Marius Brasiūnas prašo administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens įgaliotojo atstovo advokato Aivaro Korsako apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą.

876.1.

88Atsiliepime į apeliacinį skundą nurodė, kad, nors apeliaciniame skunde S. V.teigia, jog ATEA, UAB skatino jį toliau vykdyti Bendrovės veiklą, tačiau tokių savo teiginių Bendrovės vadovas nepagrindžia jokiais įrodymais. Šių teiginių nepatvirtina ir bylos medžiaga, dėl to jie negali būti vertinami niekaip kitaip, kaip tik deklaratyvaus pobūdžio samprotavimai, kuriais S. V.mėgina nusikratyti atsakomybės.

896.2.

90Argumentavo, kad nagrinėjamos bylos dalykas yra S. V.veiksmų (neveikimo) vykdant Bendrovės vadovo pareigas teisinis vertinimas, todėl tokie teiginiai, kad ATEA, UAB sąmoningai siekia pakenkti S. V., daro spaudimą, piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis ir pan., yra ATEA, UAB šmeižiantis subjektyvus S. V.vertinimas, kuris nagrinėjamu atveju neturi reikšmės sprendžiant dėl administracinės atsakomybės Bendrovės vadovui pagal ANK 120 straipsnio 1 dalį.

916.3.

92Atsiliepime į apeliacinį skundą pažymima, kad su finansiniais sunkumais Bendrovė susidūrė 2016 m., o 2017 m. pabaigoje ji neturėjo jokio likvidaus turto, kurį pardavus būtų galima atsiskaityti su kreditoriais. Vien ATEA, UAB skola sudarė 71 proc. Bendrovės viso turimo turto, iš kurio didžiąją dalį sudarė iš Bendrovės debitorių gautinos sumos. Kadangi Bendrovės įsipareigojimai viršijo realų turimą Bendrovės turtą jau 2017 m. pabaigoje, ATEA, UAB vertinimu, būtent tada S. V.ir kilo pareiga inicijuoti bankroto bylą Bendrovei.

936.4.

94Apeliantas nurodo, kad lyginant su 2017 m. balanso duomenimis Bendrovė turėjo turto už 180 821 Eur, kai tuo metu 2018 m. Bendrovės turtą sudarė tik trumpalaikis turtas – 78 926 Eur, iš kurio beveik 100 proc. (77 926 Eur) sudarė realios vertės neturintis nelikvidus turtas – Bendrovės debitorių įsiskolinimas Bendrovei, t. y. sumos, kurias Bendrovė tikėjosi atgauti iš savo skolininkų per vienerius metus. Šį turtą teismų praktikoje teismai vertina itin kritiškai, kadangi iš debitorių įsiskolinimą paprastai sudaro beviltiškos skolos, kurių atgauti neįmanoma, todėl skaičiuojant įmonės mokumą šios sumos neįtraukiamos į realaus turto masę. Tokia situacija buvo ir su Bendrovės debitoriais – kaip nurodo pats S. V., dalis debitorių bankrutavo (pvz., UAB „K.“), taigi buvo susidūrusios su finansiniais sunkumais, todėl nagrinėjamu atveju akcentuotina, kad Bendrovė jokio realaus likvidaus turto neturėjo. Be to, S. V.nepateikė jokių tiesioginių patikimų įrodymų (tokių kaip, pvz., elektroninės buhalterinės apskaitos sistemos duomenų apie pradelstus Bendrovės įsipareigojimus konkrečiu laikotarpiu), kurie pagrįstų jo teiginius neva Bendrovės pradelsti įsipareigojimai būtų mažesni nei nurodo ATEA, UAB.

956.5.

96Atsiliepime į apeliacinį skundą atkreipiamas dėmesys į tai, kad iš S. V.pateiktų teismui įrodymų matyti, kad jis dar 2018 m. gegužės mėn. svarstė Bendrovės restruktūrizavimo galimybę, tai taip pat patvirtina, kad jau tada pats S. V.aiškiai suvokė, jog reikia imtis papildomų priemonių Bendrovės mokumui atkurti.

976.6.

98Apelianto nuomone, aptartos aplinkybės pagrindžia faktą, kad S. V.dėl Bendrovės bankroto kreipęsis tik 2019 m. balandžio 1 d., t. y. praėjus beveik dvejiems metams po to, kai Bendrovė tapo faktiškai nemoki, neabejotinai pažeidė ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą. Iš to seka ir tai, kad teismo išvada pripažįstant S. V.kaltu pagal ANK 120 straipsnio 1 dalį pažeidus įstatymo nustatytą pareigą laiku pateikti pareiškimą dėl Bendrovės bankroto bylos iškėlimo, yra teisinga.

996.7.

100Atsiliepime į apeliacinį skundą nurodoma, kad įrodinėdamas tai, jog S. V.priėmė sprendimą restruktūrizuoti Bendrovę, S. V.pateikia susirašinėjimus su savo atstovu, tačiau tokie įrodymai nėra laikytini pakankamais konstatuoti S. V.rūpestingumą. S. V.nesikreipė į teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, todėl akivaizdu, kad S. V.veiksmų negalima laikyti pakankamais Bendrovės mokumui atkurti.

1016.8.

102Pastebima, kad apeliaciniame skunde S. V. nurodo, jog jis ėmėsi kitų priemonių įmonės mokumui atkurti: analizavo Bendrovės finansinę padėtį, parengė veiksmų planą siekiant užtikrinti tolesnę sėkmingą bendrovės veiklą – nurodo, kad buvo ketinama atleisti vieną darbuotoją ir atsisakyti dviejų telefono numerių, kas, akivaizdu, niekaip nepagerino įmonės finansinės situacijos. Realiai per visą šį laiką nebuvo siekiama gauti papildomo finansavimo Bendrovės mokumui atkurti, Bendrovės įstatinis kapitalas kelis metus iš eilės buvo neigiamas, Bendrovė veikė tik nuostolingai.

1036.9.

104Nurodoma, kad netgi pats pirmasis mokėjimas pagal taikos sutartį ATEA, UAB taip ir nebuvo atliktas. Bendrovė realiai nebuvo pajėgi ir galimai net neketino vykdyti savo įsipareigojimų.

1056.10.

106Apibendrinama, kad juridinio asmens vadovas S. V.būdamas atsakingas už Bendrovės veiklą veikė tyčia. Suprasdamas, kad Bendrovės padėtis tik blogėja, Bendrovė nebesugeba atsiskaityti su kreditoriais ir Bendrovės padėtis atitinka ĮBĮ aprašytą nemokumo sąvoką Bendrovės vadovas S. V. tik didino įsiskolinimą prieš kreditorius (įskaitant ir ATEA, UAB). Atitinkamai, žinodamas, jog Bendrovė yra nemoki, S. V.nedėjo jokių aktyvių pastangų Bendrovės mokumui atkurti. Tam, kad realiai būtų užkirstas kelias tolesniam skolų didėjimui ir kreditorių interesų pažeidimui, Bendrovės vadovas turėjo įstatyminę pareigą laiku kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, tačiau to nepadarė.

1076.11.

108Atsiliepime į apeliacinį skundą teigiama, kad dėl Bendrovės vadovo elgesio ATEA, UAB ne tik kad atsirado grėsmė, kad jo kreditoriniai reikalavimai gali būti neįvykdyti, bet ir ATEA, UAB 80 000 Eur reikalavimas, patvirtintas bankroto byloje, realiai nebus patenkintas ir skola jam nebus grąžinta. Atitinkamai, S. V.argumentai, kad ATEA, UAB teisės nebuvo pažeistos, pirma, prieštarauja faktinėms aplinkybėms, antra, šiuo atveju ir nėra tiek reikšmingos, kadangi, kaip minėta, padariniai nėra būtinasis ANK 120 straipsnio 1 dalyje numatyto administracinio nusižengimo sudėties požymis, S. V.kaltė byloje buvo įrodyta.

1096.12.

110Apeliantas pastebėjo, kad pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog pažeidimas buvo padarytas ir jo padarymo faktas abejonių nekelia. Tuo tarpu tai, jog konkreti data nebuvo nustatyta, paties pažeidimo fakto nekeičia. Tai, be kita ko, lemia ir išvadą, jog apeliacinio skundo argumentai, kad administracinis pažeidimas apskritai nebuvo padarytas, yra visiškai nepagrįsti.

1116.13.

112Įvertinus tai, kas buvo išdėstyta šiame atsiliepime, darytina išvada, kad apylinkės teismas nutarimo dalyje dėl pavėluoto bankroto bylos kėlimo tinkamai taikė ĮBĮ bei ANK 120 straipsnio 1 dalies nuostatas, pagrįstai nustatė ir tinkamai motyvavo, kad Bendrovė buvo nemoki ir įmonės vadovas pareiškimu į teismą dėl Bendrovės bankroto bylos iškėlimo kreipėsi pavėluotai. Būdamas Bendrovės vadovas, taip pat atsakingas už tinkamą bei savalaikį pareiškimo teismui dėl bankroto bylos iškėlimo savo pareigas vykdė aplaidžiai, esant Bendrovei nemokiai dėl jai bankroto bylos iškėlimo į teismą įstatymo nustatytais terminais nesikreipė ir taip padarė ANK 120 straipsnio 1 dalyje numatytą administracinį nusižengimą.

113III.

114Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išaiškinimai

115Administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens S. V.įgaliotojo atstovo advokato Aivaro Korsako ir pareiškėjos ATEA, uždarosios akcinės bendrovės įgaliotojo atstovo advokato Mariaus Brasiūno apeliaciniai skundai atmetami

1165.

117ANK 652 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad apygardos teismas, nagrinėdamas bylą dėl apeliacinio skundo, patikrina priimto nutarimo (nutarties) administracinio nusižengimo byloje teisėtumą ir pagrįstumą. Apygardos teismas, įvertinęs administracinio nusižengimo bylos medžiagą bei apeliacinių skundų ir atsiliepimų į apeliacinius skundus argumentus, konstatuoja, jog skundžiamas apylinkės teismo nutarimas, kuriuo S. V.pripažintas kaltu pagal ANK120 straipsnio 1 dalį bei jam nepaskirta administracinė nuobauda, yra teisingas ir pagrįstas.

1186.

119Administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens S. V.įgaliotojo atstovo advokato Aivaro Korsako apeliaciniame skunde keliamas S. V.patraukimo administracinėn atsakomybėn už administracinį nusižengimą, numatytąANK120straipsnio1dalyje, pagrįstumo klausimas.Administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens S. V.įgaliotasis atstovas advokatas Aivaras Korsakas apeliaciniame skunde iš esmės ginčija byloje esančių duomenų vertinimą, apylinkės teismo padarytų išvadų atitiktį faktinėms bylos aplinkybėms, nurodo, kad byloje nebuvo įrodyta, jog S. V.per nustatytus terminus nesiėmė priemonių įmonės mokumui atkurti (išlaikyti), todėl nėra ir būtinos sąlygos administracinei atsakomybei pagalANK120straipsnio1dalį atsirasti, taigi apeliaciniu skundu prašoma panaikinti Vilniausmiesto apylinkės teismo 2020 m. vasario 10 d. nutarimą ir administracinio nusižengimo bylą nutraukti.

1207.

121Pareiškėjos ATEA, UAB įgaliotojo atstovo advokato Mariaus Brasiūno apeliaciniame skunde keliamas S. V.administracinės atsakomybės individualizavimo klausimas (siūloma jam skirti baudą). Apelianto nuomone, nagrinėjamu atveju administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens S. V. įgaliotasis atstovas advokatas Aivaras Korsakas nenurodė jokių reikšmingų aplinkybių, kurių pagrindu būtų galima svarstyti ANK 34 straipsnio 5 dalies nuostatų taikymą. Be to, pareiškėjos atstovas prašo iš skundžiamo nutarimo pašalinti teismo motyvus dėl pripažinimo, kad „S. V.aktyviais veiksmais siekė užtikrinti Bendrovės veiklos nenutrūkstamumą, taip pat atsiskaityti su ATEA, UAB, kuriai apie Bendrovės sunkią finansinę padėtį buvo žinoma, savalaikiu pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo nepateikimu nebuvo siekiama jokių savanaudiškų tikslų.“.

122Dėl ATEA, UAB materialinio teisinio suinteresuotumo ir ATEA, UAB įgaliotojo atstovo advokato Mariaus Brasiūno teisės teikti apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. vasario 10 d. nutarimo

1238.

124Administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens S. V.įgaliotojo atstovo advokato Aivaro Korsako atsiliepime į apeliacinį skundą nurodoma, kad ATEA, UAB neturi materialinio teisinio suinteresuotumo bei, atitinkamai, subjektinės teisės teikti apeliacinį skundą dėl teismo priimto nutarimo (jo dalies) panaikinimo. Su tokia atsiliepimo į apeliacinį skundą pozicija apeliacinės instancijos teismas nesutinka.

1259.

126Argumentuodamas, kad ATEA, UAB neturi materialinio teisinio suinteresuotumo šiame apeliaciniame procese, apeliantas nurodo, kad ATEA, UAB skundžia S. V.atžvilgiu skirtinos baudos dydį, kas ATEA, UAB teisių ir (ar) teisėtų interesų niekaip nelemia, todėl ATEA, UAB neturi materialinio teisinio suinteresuotumo bylos baigtimi. Apeliacinio skundo išsprendimas visiškai jokios įtakos ATEA, UAB teisėms ir (ar) teisėtiems interesams neturi ir neturės, ATEA, UAB teisių ir (ar) jų apimties niekaip nelemia ir negali lemti. Apygardos teismas pažymi, kad viena iš administracinių nuobaudų paskirčių, vadovaujantis ANK 22 straipsnio 2 dalies 2 punktu, yra nubausti administracinius nusižengimus padariusius asmenis. Ši administracinių nuobaudų paskirtis yra neatskiriama tiek nuo administracinių nusižengimų teisenos paskirties, numatytos ANK 563 straipsnyje, tiek ir nuo bendros ANK paskirties, įtvirtintos ANK 1 straipsnyje. Taigi administracinio nusižengimo teisena pradedama siekiant įgyvendinti ANK 563 straipsnyje ir ANK 1 straipsnyje numatytas paskirtis. Kadangi pagal ANK 590 straipsnio 4 dalį administracinio nusižengimo teisena dėl ANK 120 straipsnyje numatyto pažeidimo pradedama pagal kreditoriaus pareiškimą, kuriame turi būti nurodyti asmenys, traukiami administracinėn atsakomybėn, dėl įmonės vadovo neteisėtos veikos jo, kaip bendrovės kreditoriaus, teisės buvo pažeistos, neabejojama, kad UAB „Apsaugos spektras“ kreditorė ATEA, UAB turi materialinį teisinį suinteresuotumą UAB „Apsaugos spektras“ vadovo patraukimu administracinėn atsakomybėn neišskiriant ir dėl administracinės nuobaudos jam paskyrimo.

12710.

128Argumentuodamas, kad ATEA, UAB įgaliotasis atstovas advokatas Marius Brasiūnas neturi teisės teikti apeliacinį skundą dėl skundžiamos nutarimo dalies, kuria S. V.nepaskirta administracinė nuobauda, apeliantas nurodo, kad ATEA, UAB nepatenka į baigtinį ANK nustatytų subjektų ratą, kuriems įstatymo leidėjo yra suteikta teisė pareikšti apeliacinį skundą administracinio nusižengimo byloje ir (ar) skųsti pirmosios instancijos teismo priimtą nutarimą. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, sisteminė ANK 578, 590, 644 straipsnių nuostatų analizė leidžia daryti išvadą, kad ANK 590 straipsnio 4 dalyje nurodyti asmenys – kreditoriai, pagal kurių pareiškimą pradedama administracinio nusižengimo teisena pagal ANK 120 straipsnio 1 dalį, ir kurie byloje yra pareiškėjai, turi teisę pateikti apeliacinį skundą (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. vasario 9 d. nutartis administracinio nusižengimo byloje Nr. 2AT-15-696/2016). Sprendžiama, kad ATEA, UAB įgaliotasis atstovas advokatas Marius Brasiūnas turėjo teisę pateikti minėtą apeliacinį skundą.

129DėlS. V.pripažinimo kaltu pagalANK420 straipsnio 1 dalį

13011.

131Pagal ANK 120 straipsnio 1 dalį administracinė atsakomybė kyla už kreditorių teisių pažeidimą (kreditorių reikalavimų tenkinimo eilės ir tvarkos pažeidimą, pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo nepateikimą ar pavėluotą pateikimą teismui, kreditorių susirinkimų nesušaukimą įstatymuose numatytais atvejais). Objektyvieji administracinio nusižengimo požymiai yra išvardyti kaip alternatyvūs, todėl atsakomybė kyla už bet kokį įstatyme išvardytą alternatyvų pažeidimą. Antra šio įstatymo dalis numato atsakomybę už šio straipsnio 1 dalyje numatytą administracinį nusižengimą, padarytą pakartotinai.

13212.

133Nagrinėjamu atveju S. V.pripažintas kaltu padarius ANK 120 straipsnio 1 dalyje numatytą pažeidimą už tai, kad jis nuo 2010 m. spalio 14 d. iki 2019 m. gegužės 20 d. būdamas UAB „Apsaugos spektras“ vadovu, žinodamas apie įmonės finansinę padėtį, didėjančią skolą savo kreditoriams, tarp jų ir ATEA, UAB, laiku, tai yra nuo finansinės atskaitomybės dokumentų Valstybės įmonei „Registrų centras“ pateikimo už 2017 metus iki 2018 m. rudens pradžios, nepateikė teismui pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo, dėl ko buvo pažeistos įmonės kreditorių teisės.

13413.

135Apygardos teismas, išanalizavęs byloje esančius įrodymus, atsižvelgdamas įANK120straipsnio1dalyje numatyto nusižengimo kvalifikavimui aktualius faktinius ir teisinius aspektus, konstatuoja, jog nagrinėjamu atveju byloje yra pakankamai patikimų įrodymų, jog S. V.padarė jam inkriminuojamą administracinį nusižengimą ir skundžiamu apylinkės teismo nutarimu pagrįstai pripažintas kaltu pagalANK120straipsnio1dalį.

13614.

137Patikrinęs administracinio nusižengimo bylą įrodymų vertinimo ir teisės taikymo aspektu, apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo išvadai, kad apylinkės teismas vertindamas byloje surinktus duomenis būtų nesilaikęs įrodinėjimo procesą reglamentuojančių teisės normų reikalavimų ir byloje esančius įrodymus įvertinęs netinkamai, šališkai ar vienpusiškai, nevertinęs įrodymų visumos. Iš skundžiamo apylinkės teismo nutarimo matyti, kad jame visi byloje esantys įrodymai yra aptarti ir įvertinti, o padarytos išvados yra pagrįstos visapusišku, išsamiu bei objektyviu bylos aplinkybių viseto išnagrinėjimu bei neprieštarauja faktinėms bylos aplinkybėms. Kitaip vertinti bylos duomenis, daryti kitokias išvadas nei padarė apylinkės teismas ar pripažinti, kad skundžiamame apylinkės teismo nutarime išdėstytos išvados neatitinka faktinių bylos aplinkybių, apeliacinės instancijos teismas neturi jokio pagrindo.

13815.

139Kaip matyti iš bylos medžiagos, nagrinėdamas S. V.administracinio nusižengimo bylą apylinkės teismas išsamiai ištyrė bylos aplinkybes, į teismo posėdį kvietė ne tik patį S. V., jo atstovą, bet apklausė kreditorės ATEA, UAB atstovę advokato padėjėją K. G., vadovavosi kitais įstatymo nustatyta tvarka surinktais ir teisminio bylos nagrinėjimo metu patikrintais įrodymais, tinkamai bei visapusiškai juos įvertino, padarė faktines aplinkybes atitinkančias išvadas ir nutarime išdėstė, kuriais įrodymais grindžiamos teismo išvados.Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, surinktų ir ištirtų įrodymų teisėtumas bei patikimumas abejonių nekelia. Apygardos teismas sutinka su apylinkės teismo atliktu įrodymų vertinimu bei teisės taikymu ir pritaria apylinkės teismo priimtam procesiniam sprendimui, nagrinėjamu atveju nei administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo S. V. ir (ar) jo atstovas, nei ATEA, UAB atstovas naujų argumentų ar duomenų, kurių pagrindu reikėtų naikinti ginčijamą Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. vasario 10 d. nutarimą ir administracinio nusižengimo bylą S. V.atžvilgiu nutraukti ar keisti šį nutarimą ATEA, UABatstovo apeliaciniame skunde nurodytu būdu, teismui nepateikė, tokių nenustatė ir apygardos teismas.Vien tai, kad nagrinėjamu atveju apylinkės teismas byloje surinktus įrodymus vertino kitaip nei S. V.(ar jo atstovas) ar ATEA, UABatstovas, kurie savaip pateikia įvykio aplinkybių interpretaciją bei subjektyvų, jiems palankų byloje esančių duomenų vertinimą, negali būti priežastimi byloje priimti kitokį sprendimą nei priėmė apylinkės teismas.

14016.

141ANK3straipsnio1dalyje nustatyta, kad asmuo, padaręs administracinį nusižengimą, atsako pagal įstatymus, galiojusius to nusižengimo padarymo metu.Administracinio nusižengimo padarymo laikas yra asmens veikimo (neveikimo) laikas arba įstatymuose numatytų padarinių atsiradimo laikas, jeigu asmuo norėjo, kad padariniai atsirastų kitu laiku (ANK3straipsnio4dalis).Nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojęs ir skundžiamo apylinkės teismo nutarimo priėmimo metu galiojęs Lietuvos Respublikosjuridinių asmenų nemokumo įstatymas pakeitė iki tol galiojusį Lietuvos Respublikosįmoniųbankrotoįstatymą.Tačiau, vadovaujantis Lietuvos Respublikosjuridinių asmenų nemokumo įstatymo155straipsnio1dalimi, iki 2019 m. gruodžio 31 d. pradėtiems juridinių asmenų nemokumo procesams šio įstatymo nuostatos taikomos toms asmenų teisėms ir pareigoms, kurios atsiranda arba yra įgyvendinamos jam įsigaliojus, taip pat toms nemokumo procedūroms, kurios pradedamos šiam įstatymui įsigaliojus, išskyrus tam tikras išimtis.

14217.

143Kaip matyti iš byloje nustatytų aplinkybių, S. V.inkriminuojamas administracinis nusižengimas – pareigos kreiptis į teismą pareiškimu dėlbankrotobylos iškėlimo nevykdymas – truko iki 2019 m. balandžio 2 d., todėl nagrinėjamu atveju yra aktualios pareigos kreiptis į teismą dėlbankrotobylos iškėlimo nevykdymo metu galiojusio Lietuvos Respublikosįmoniųbankrotoįstatymonuostatos.Vadovaujantis minėtomis įstatymo nuostatomis pažymima, kad, nors Lietuvos Respublikosįmoniųbankrotoįstatymo8straipsnio1dalies nuostatos skundžiamo apylinkės teismo nutarimo priėmimo metu (2020 m. vasario 10 d.) ir nebegaliojo, tačiau teismas priimdamas skundžiamą nutarimą pagrįstai jomis vadovavosi, nes jos galiojo S. V.administracinio nusižengimo padarymo metu.

14418.

145Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje įmonės nemokumas apibrėžtas kaip įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Vadovaujantis šio įstatymo 8 straipsnio 1 dalies nuostatomis, jeigu įmonė negali ir (arba) negalės atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir šis (šie) nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, įmonės vadovas ar kiti asmenys pagal kompetenciją privalo pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo nedelsdami, bet ne vėliau kaip per 5 dienas po to, kai įmonė tapo nemoki ir įmonės dalyviai per minimalius įstatymuose arba įmonės steigimo dokumentuose nustatytus terminus dalyvių susirinkimui sušaukti, bet ne vėliau kaip per 40 dienų, nesiėmė priemonių įmonės mokumui atkurti. Taigi šiam administraciniam nusižengimui konstatuoti būtina įrodyti visas pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo atsiradimo sąlygas: 1) tai, kad įmonė tapo nemoki ir negali atsiskaityti nors su vienu kreditoriumi; 2) nė vienas kreditorius nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo; 3) įmonės dalyviai per nustatytus terminus nesiėmė priemonių įmonės mokumui atkurti (žr., pvz., Šiaulių apygardos teismo 2020 m. vasario 27 d. nutartis administracinio nusižengimo byloje Nr. AN2-33-744/2020 ir joje nurodyta aukštesniųjų teismų praktika).

14619.

147Aukštesnysis teismas pažymi, kad tokio pobūdžio bylose turi būti aiškiai konstatuota, kada susidarė įmonės nemokumas ir kada atsirado pareiga įmonės vadovui pradėti bankroto procedūrą. Kaip matyti iš bylos medžiagos ir kaip teisingai nurodė apylinkės teismas skundžiamame nutarime (vadovaudamasis, be kita ko, ir Vilniaus apygardos teismo 2019 m. balandžio 30 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-3069-467/2019 turiniu), S. V.teikiant finansinės atskaitomybės dokumentus už 2017 metus Valstybės įmonei „Registrų centras“ buvo akivaizdu, kad įmonės įsipareigojimai viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės – Bendrovės turtą tuo metu sudarė ilgalaikis turtas – 36 068 Eur, trumpalaikis turtas – 144 753 Eur, viso 180 821 Eur, o po vienų metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai įsipareigojimai sudarė 24 624 Eur, per vienerius metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 183 964 Eur, viso 208 588 Eur. S. V.teismo posėdyje pripažino, kad, nors 2017 metais Bendrovės pradelsti skoliniai įsipareigojimai sudarė apie 70 000 Eur, tačiau 2018 metais jie sudarė jau apie 120 000 Eur. Tai atitinka Lietuvos Respublikosįmoniųbankrotoįstatymo2straipsnio8dalyje įtvirtintą įmonės nemokumo sampratą.Todėl S. V.nuo finansinės atskaitomybės dokumentų už 2017 metus pateikimoValstybės įmonei„Registrų centras“ dienos buvo žinoma, kokia yra jo vadovaujamos įmonės finansinė būklė, tai yra, kad įmonė tapo nemoki, ir nuo tada jam kilo pareiga pradėtibankrotoprocedūrą, numatytą tuo metu galiojusios Lietuvos Respublikosįmoniųbankrotoįstatymo8straipsnio1dalyje.

14820.

149Šiame kontekste atkreipiamas dėmesys į pareiškėjos ATEA, UAB įgaliotojo atstovo advokato Mariaus Brasiūno atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentus, kad, kadangi Bendrovės įsipareigojimai viršijo realų turimą Bendrovės turtą jau 2017 m. pabaigoje, būtent tada S. V.ir kilo pareiga inicijuoti bankroto bylą Bendrovei. Apygardos teismas pažymi, kad, pirma, kaip minėta, įmonės nemokumas nustatomas pagal į balansą įrašyto įmonės turto vertę ir įsipareigojimus įmonės kreditoriams, o nagrinėjamu atveju balansas už 2017 metus buvo parengtas tik 2018 m. kovo 21 d. Būtent ši data yra reikšminga nustatyto pažeidimo dėl pareigos nevykdymo pradžiai, nes nuo jos turi būti skaičiuojamas terminas kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo ar imtis priemonių įmonės mokumui atkurti.Teismo posėdyje S. V.pripažino, kad, kai buvo padarytas balansas, jis ėmėsi veiksmų Įmonės mokumui atkurti. Kita vertus, pagal turimus bylos duomenis S. V.netgi ir 2017 metais ėmėsi tam tikrų priemonių gerinti įmonės finansinę būklę, pavyzdžiui, rangos sutartis Nr. LU17-S0412.1 tarp UAB „L.“ ir UAB „Apsaugos spektras“ sudaryta dar 2017 m. balandžio 12 d., Regioninis prekybos ir viešųjų pirkimo centras 2017 m. liepos 19 d. pranešė, kad Valstybės užsienio ir sandraugos reikalų sekretoriatas priėmė sprendimą sudaryti sutartį su UAB „Apsaugos spektras“ (šie ir kiti S. V.veiksmai bus detaliau aptarti žemiau). Taip pat pažymima, kad šį argumentą ATEA, UAB įgaliotasis atstovas advokatas Marius Brasiūnas sieja su S. V.pripažinimu kaltu pagal ANK 120 straipsnio 1 dalį, o nagrinėjamu atveju iš esmės netgi nėra ginčo dėl to, kad Bendrovės vadovas praleido terminą pateikti pareiškimą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo (ginčijama, ar Bendrovės vadovo delsimas buvo pagrįstas).

15021.

151Apelianto administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens S. V.įgaliotojo atstovo advokato Aivaro Korsako teigimu, vadovaujantis Lietuvos Respublikosįmoniųbankrotoįstatymo8straipsnio1dalies nuostatomis, svarbu įvertinti, kad S. V.ėmėsi veiksmų įmonės mokumui atkurti (išlaikyti), siekė išsaugoti Bendrovę. Jo apeliaciniame skunde nurodomos konkrečios priemonės, kurių ėmėsi Bendrovės vadovas, todėl apeliacinės instancijos teismas apžvelgia kiekvieną iš jų. Atkreipiamas dėmesys į tai, kad, kaip pagrįstai teigiama apeliaciniame skunde, pirmosios instancijos teismas kai kuriuos iš šių veiksmų įmonės mokumui atkurti (išlaikyti) vertino ANK 34 straipsnio 5 dalyje numatytų aplinkybių, sudariusių (teismo nuomone) galimybę netaikyti S. V.administracinės nuobaudos, kontekste, tačiau, kaip jau buvo minėta aukščiau, vertinimas, ar įmonės vadovas ir akcininkas S. V.per nustatytus terminus nesiėmė priemonių įmonės mokumui atkurti, pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 8 straipsnio 1 dalį yra pirmiausia aktualus nustatant šio administracinio nusižengimo sudėties požymius, o ne individualizuojant administracinę atsakomybę.

15222.

153Administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens S. V. įgaliotojo atstovo advokato Aivaro Korsako apeliaciniame skunde viena iš priemonių, kurių ėmėsi S. V.ir Bendrovės akcininkas, komercijos direktorius A. P. atkuriant Bendrovės mokumą, nurodomas sprendimo inicijuoti Bendrovės restruktūrizavimo procedūras priėmimas ir aktyvus su tuo susijusios informacijos bei duomenų rinkimas (konsultacijos su teisininkais, restruktūrizavimo administratoriumi) (nurodoma vertinti S. V. rašytinių paaiškinimų priedą Nr. 7). Iš šio S. V.rašytinių paaiškinimų priedo Nr. 7 matyti, kad 2018 m. birželio–rugpjūčio mėn. S. V.prašymu A. P., įmonės vyr. finansininkė V. G. konsultavosi dėl Bendrovės restruktūrizavimo su advokato padėjėju E. B., kuris konsultavosi su restruktūrizavimo administratoriumi, buvo rengiamas restruktūrizavimo plano / metmenų projektas. Vis dėlto pats S. V. teismo posėdyje pripažino, kad nesikreipė į teismą pareiškimu dėl restruktūrizavimo bylos Bendrovei iškėlimo, kadangi manė, jog UAB „K.” dėl to nebepasirašys sutarties su UAB „Apsaugos spektras“. Taigi iš esmės nėra ginčo, kad šiuo atveju svarstymai apie restruktūrizavimą negali būti pripažinti efektyvia priemone įmonės mokumui atkurti.

15423.

155Kita priemonė, skirta įmonės mokumui atkurti, apeliaciniame skunde nurodoma tai, kad Bendrovės buhalterijai buvo pavesta sudaryti aktualius Bendrovės balansus, nustatyti aktualią Bendrovės finansinę būklę (nurodoma vertinti S. V.rašytinių paaiškinimų priedą Nr. 5). Iš šio S. V.rašytinių paaiškinimų priedo Nr. 5 matyti, kad 2018 m. gegužės mėn. S. V.prašė V. G. atsiųsti jam UAB „Apsaugos spektras” 2017 m. balansą, pelno (nuostolių) ataskaitą ir 2018 m. pirmojo ketvirčio balansą, kuriuos jis galėtų išsiųsti advokato padėjėjui E. B.. Iš bylos medžiagos matyti, kad 2018 m. kovo 21 d. parengti 2017 m. gruodžio 31 d. balansas, pelno (nuostolių) ataskaita, 2019 m. gegužės 2 d. parengtas 2018 m. gruodžio 31 d. balansas. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, šiais Bendrovės veiksmais buvo nustatomas įmonės mokumo faktas, tačiau tai objektyviai nėra priemonė, skirta atkurti įmonės mokumą.

15624.

157Apeliaciniame skunde taip pat nurodoma, kad 2018 m. gruodžio 17 d. tarp UAB „Apsaugos spektras“ ir didžiausią reikalavimą turinčios kreditorės – ATEA, UAB – buvo sudaryta taikos sutartis (nurodoma vertinti S. V.rašytinių paaiškinimų priedą Nr. 11), kurios pagrindu buvo išdėstytas mokėjimų vykdymas ir susitarta, kad ATEA, UAB mokėjimai bus vykdomi dalimis, o galutinis mokėjimas bus atliktas 2019 m. balandžio 1 d., tokiu būdu laikinai reikšmingai sumažinant UAB „Apsaugos spektras“ pradelstų įsipareigojimų apimtį. Iš S. V.rašytinių paaiškinimų priedo Nr. 11 (2018 m. gruodžio 17 d. taikos sutarties) matyti, kad šios taikos sutarties 1 ir 2 punktuose yra minimos aktualios nagrinėjamai bylai aplinkybės. Šios taikos sutarties 1 punktu UAB „Apsaugos spektras” pripažino civilinėje byloje dalį ATEA, UAB ieškinio reikalavimų: 73 836,18 Eur skolos ir 6 163,82 Eur delspinigių, iš viso – 80 000,00 Eur, o ATEA, UAB atsisakė visų likusių ieškinio reikalavimų, t. y. 17388,27 Eur delspinigių, 8 proc. dydžio procesinių palūkanų už priteistą sumą nuo byloje iškėlimo teisme dienos (2018 m. birželio 14 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Šalys susitarė atitinkamai pakoreguoti buhalterinius finansinius dokumentus apskaitoje. Be to, 2 punktu šalys susitarė, kad UAB „Apsaugos spektras” sumoka skolą ATEA, UAB į ATEA, UAB atsiskaitomąją sąskaitą tokia tvarka ir terminais: 1) 35 000 Eur sumokami iki 2019 m. sausio 31 d. (imtinai); 2) 25 000 Eur sumokami iki 2019 m. vasario 28 d. (imtinai), 3) 20 000 Eur sumokami iki 2019 m. balandžio 1 d. (imtinai). Šalių sutarimu UAB „Apsaugos spektras” vėluojant atsiskaityti pagal šiame taikos sutarties punkte nustatytą grafiką ATEA, UAB įgyja teisę iškart reikalauti visos nesumokėtos skolos sumos ir kreiptis dėl jos išieškojimo į antstolius. Vis dėlto ATEA, UAB įgaliotojo atstovo advokato Mariaus Brasiūno apeliacinio skundo 26 punkte pastebima, jog taikos sutartis nebuvo vykdoma, byloje taip pat nėra įrodymų, patvirtinančių, kad taikos sutartis buvo vykdoma. Dėl šios priežasties vien sutikimas pasirašyti taikos sutartį tokiu būdu užbaigiant teisminius civilinius procesus negali būti laikomas pakankamai veiksminga priemone atkuriant įmonės mokumą.

15825.

159Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, šiuo atveju reikšmingiau yra tai, kad, kaip teisingai pastebima ginčo nutarime, po 2017 m. gruodžio 31 d. atsiskaitymų suderinimo akto sudarymo Bendrovės skola ATEA, UAB sumažėjo ženkliai (2017 m. gruodžio 31 d. 129794,79 Eur, pagal 2018 m. birželio 6 d. ieškinį 108 836,18 Eur, pagal 2018 m. gruodžio 17 d. taikos sutartį ir 2019 m. kovo 8 d. Tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktą 73836,18 Eur (be delspinigių). Vis tik pažymima, kad netgi ir tokie teigiami įmonės dalyvių veiksmai nebuvo pakankami atkurti Bendrovės mokumą, kadangi, kaip matyti iš 2019 m. gegužės 2 d. parengto 2018 m. gruodžio 31 d. balanso, 2018 m. gruodžio 31 d. Bendrovė turėjo turto, kurio vertė 78 532 Eur, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 112 334 Eur, tai yra įmonė buvo nemoki, tuo labiau, kad, kaip minėta, byloje nėra įrodymų, kad Bendrovė tinkamai vykdė taikos sutartį. Todėl pastangos sumažinti įsiskolinimą ATEA, UAB gali būti vertinamos tik sprendžiant ANK 34 straipsnio 5 dalies taikymo klausimą.

16026.

161Apeliaciniame skunde teigiama, jog buvo aktyviai ieškoma naujų darbų objektų bei darbų užsakymų, leisiančių generuoti pajamas ir atsiskaityti su kreditoriais (nurodoma vertinti S. V.rašytinių paaiškinimų priedą Nr. 8). Iš S. V.rašytinių paaiškinimų priedo Nr. 8 matyti, kad 2018 m. sausio mėn. S. V.išsiuntė komercinį pasiūlymą UAB „NARESTA”, 2018 m. vasario mėn. S. V.išsiuntė komercinius pasiūlymus UAB „SIEMTECHA”, 2018 m. balandžio mėn. S. V.išsiuntė komercinius pasiūlymus UAB „Arevita ir Ko”, 2018 m. birželio mėn. S. V.išsiuntė komercinius pasiūlymus UAB „Statpromas”, 2018 m. gruodžio mėn. derėjosi dėl 200000 Eur vertės darbų atlikimo. Vis dėlto vien tik komercinių pasiūlymų išsiuntimas nesant duomenų apie vykusias derybas dėl sutarčių sąlygų, apie darbų sąmatas, taip pat beveik metus trukusios derybos su UAB “K.” negali būti pripažįstama pakankamai efektyviomis priemonėmis siekiant atkurti Bendrovės mokumą.

16227.

163Apeliaciniame skunde nurodoma, kad 2018 metais buvo vykdomi naujai gauti projektai (nurodoma vertinti S. V.rašytinių paaiškinimų priedą Nr. 10). Iš šio nurodyto priedo matyti, kad 2017 m. balandžio 12 d. buvo pasirašyta rangos sutartis tarp UAB “Apsaugos spektras” ir UAB „L.”. Atkreipiamas dėmesys į tai, kad apeliaciniame skunde paaiškinama, jog S. V.valdomos kitos bendrovės (UAB „L.“) gautas darbų užsakymas (objektas: ( - )) perleistas (persamdant UAB „Apsaugos spektras“) tomis pačiomis sąlygomis ir kainomis vykdyti UAB „Apsaugos spektras“ tam, kad UAB „Apsaugos spektras“ galėtų generuoti papildomas pajamas. Kaip matyti iš UAB „L.“ ir UAB „D.“ sudarytos 2017 m. balandžio 11 d. sutarties Nr. 2017/04/11-001 priedo Nr. 2 (Statybos darbų (Objekto) sąmatos), nustatyta sąmatinė darbų vertė 30 806,69 Eur; atitinkamai, 2017 m. balandžio 12 d. BUAB „Apsaugos spektras” ir UAB „L.” sudarytos Rangos sutarties Nr. LU17-S0412.1 priedo Nr. 1 (Lokalinė sąmata) nustatyta sąmatinė darbų vertę (neįskaitant papildomų darbų, kurie taip pat buvo pavesti būtent BUAB „Apsaugos spektras”) yra identiška – 30806,67 Eur suma. Šiuo atveju apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį į tai, kad tokie veiksmai, nors ir sudarantys galimybes didinti Bendrovės mokumą, tačiau vis dėlto nėra pakankami jam atkurti, kadangi minėta pinigų suma buvo skirta įsigyti medžiagas ( - ) objektui, o pagal 2020 m. sausio 15 d. Tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktą (tuo atveju, jeigu šiame esantys duomenys yra aktualūs būtent šiam projektui) Bendrovės vykdomi šio objekto darbai buvo baigti 2018 metais, tuo tarpu, kaip minėta, pagal 2018 m. gruodžio 31 d. balansą Bendrovė yra nemoki.

16428.

165Apeliaciniame skunde teigiama, kad 2018 metais buvo užbaigti ankstesni projektai: daugiabutis gyvenamas namas ( - ) (elektrotechnika); UAB “A.”, Vilniuje (elektrotechnika); P., Panevėžyje (elektrotechnika); UAB “D.“ gamybinės patalpos (elektrotechnika); ( - ) (elektrotechnika); D., ( - ) (gaisro signalizacija); ( - ), Vilniuje (Vaizdo stebėjimo sistema); daugiabutis gyvenamasis namas ( - ) (gaisro signalizacija) ir kt. Apeliacinės instancijos teismas pastebi, kad, nors ir nėra ginčo dėl to, kad iš šios veiklos Bendrovė gavo pajamų, kurias taip pat skyrė ir skolinių įsipareigojimų vykdymui, tačiau šios papildomos pajamos, kaip matyti iš 2018 m. gruodžio 31 d. balanso, neatkūrė įmonės mokumo. Be to, kai kurie bylos duomenys (pavyzdžiui, R. 2017 m. liepos 19 d. pranešimas) rodo, kad ne visi susitarimai dėl šių ankstesnių projektų buvo pasiekti 2018 m., tačiau ne vėliau kaip tų metų rudenį, tai yra tada, kai S. V. privalėjo imtis konkrečių veiksmų atkurti Bendrovės mokumą. Taip pat pažymima, kad byloje nėra visų sutartinius santykius su nurodytomis įmonėmis patvirtinančių įrodymų.

16629.

167Administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens S. V.įgaliotasis atstovas advokatas Aivaras Korsakas apeliaciniame skunde nurodo, kad buvo parengtas veiksmų planas sėkmingos tolimesnės veiklos užtikrinimui, išlaidų mažinimui ir pajamų generavimui (nurodoma vertinti S. V.rašytinių paaiškinimų priedą Nr. 6). Šiame priede matomas 2018 m. rugpjūčio 14 d. A. P. el. laiškas advokato padėjėjui E. B., kartu su šiuo el. laišku A. P. jam išsiuntė 8 pasiūlymus, kaip pagerinti Bendrovės finansinę būklę. Apygardos teismas, įvertinęs pasiūlymų turinį, sprendžia, kad dėl vienų iš jų (pavyzdžiui, kelių telefonų numerių atsisakymo, atlyginimo darbuotojams sumažinimo) pareiškėjos ATEA, UAB įgaliotojo atstovo advokato Mariaus Brasiūno apeliaciniame skunde teisingai pastebima, kad nepateikti įrodymai, kiti (pavyzdžiui, komercinių pasiūlymų išsiuntimai) apeliacinės instancijos teismo jau aukščiau pripažinti neefektyviais.

16830.

169Kaip vieną svarbiausių priežasčių, lėmusį Bendrovės nemokumą, S. V.atstovas įvardina skolininkės UAB „K.” neatsiskaitymą su kreditore UAB „Apsaugos sistemos” (skola 2018 m. sausio 31 d. sudarė 81 843,30 Eur), tačiau tokia aplinkybė gali būti vertinama tik administracinės atsakomybės individualizavimo kontekste, o ne sprendžiant, ar įmonės dalyviai ėmėsi priemonių įmonės mokumui atkurti.

17031.

171Apibendrindamas apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo per įstatymo nustatytą terminą nesiėmė reikiamų ir pakankamų priemonių įmonės mokumui atkurti, o tos priemonės, kurių buvo imtasi, neleidžia spręsti apie nagrinėjamo administracinio nusižengimo požymių nebuvimą.

17232.

173Apygardos teismas, įvertinęs bylos medžiagą, konstatuoja, kad apylinkės teismas, išklausęs S. V., jo atstovo, ATEA, UAB atstovėspaaiškinimus, ištyręs rašytinius bylos dokumentus, šių duomenų visumos analizės pagrindu pagrįstai S. V.veiksmuose konstatavoANK120straipsnio1dalies sudėtį.Nors S. V.savo kaltės dėl jam inkriminuojamo administracinio nusižengimo nepripažino, tačiau tokie administracinėn atsakomybėn patraukto asmens teiginiai yra paneigti byloje surinktais įrodymais ir laikomi jo gynybine versija, siekiant išvengti administracinės atsakomybės.

174Dėl ANK 34 straipsnio 5 dalies taikymo

17533.

176Apeliaciniu skundu pareiškėjos ATEA, UAB įgaliotasis atstovas advokatas Marius Brasiūnas prašo paskirti S. V.maksimalią baudą, tačiau bet kokiu atveju ne mažesnę nei minimalios ir maksimalios baudų vidurkį. PagalANK120straipsnio1dalį juridinių asmenų vadovai ar kiti atsakingi asmenys baudžiami nuo vieno tūkstančio keturių šimtų iki trijų tūkstančių eurų. Apeliantas nesutinka su skundžiamo nutarimo motyvais (prašo juos pašalinti iš skundžiamo nutarimo), kad, nors Bendrovės finansinė padėtis buvo sunki, tačiau S. V.aktyviais veiksmais siekė užtikrinti Bendrovės veiklos nenutrūkstamumą, taip pat atsiskaityti su ATEA, UAB, kuriai apie Bendrovės sunkią finansinę padėtį buvo žinoma, savalaikiu pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo nepateikimu nebuvo siekiama jokių savanaudiškų tikslų, todėl vadovaujantis teisingumo, protingumo ir proporcingumo kriterijais, šiuo atveju administracinės nuobaudos tikslai, numatyti ANK 22 straipsnyje, gali būti pasiekti taikant ANK 34 straipsnio 5 dalies nuostatas ir neskiriant S. V.administracinės nuobaudos.

17734.

178ANK34straipsnio5dalyje (straipsnio redakcija galiojusi iki 2020 m. sausio 1 d.) numatyta, jog teismas ar administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka išnagrinėjusi institucija (pareigūnas), atsižvelgdami į padaryto administracinio nusižengimo pobūdį, pažeidėjo kaltės formą ir rūšį, asmenybę, atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes ir vadovaudamiesi teisingumo ir protingumo principais, gali paskirti mažesnę baudą negu šio kodekso specialiosios dalies straipsnio sankcijoje numatyta minimali bauda arba paskirti švelnesnę administracinę nuobaudą ar administracinio poveikio priemonę, negu numatyta šio kodekso specialiosios dalies straipsnio sankcijoje, arba administracinės nuobaudos ar administracinio poveikio priemonės neskirti.ŠiANKnuostata iš esmės atkartoja iki 2017 m. sausio 1 d. galiojusio Lietuvos Respublikosadministracinių teisės pažeidimų kodekso301straipsnio nuostatas, kurias taikant teismų praktikoje buvo laikomasi pozicijos, jog švelnesnė nei numatyta įstatymo sankcijoje administracinė nuobauda asmeniui gali būti skiriama tik išskirtiniais atvejais, tai yra nustačius kaltininko asmenybę ir jo padarytą pažeidimą apibūdinančias aplinkybes, rodančias, kad sankcijoje numatytos nuobaudos skyrimas šiam asmeniui prieštarautų teisingumo ir proporcingumo principams, o visuomenės interesas gali būti užtikrintas ir netaikant sankcijoje numatytos nuobaudos arba ją švelninant.Taigi teismų praktikoje laikomasi nuomonės, kad išimtis iš bendrų administracinių nuobaudų skyrimo pagrindų taikoma tais atvejais, kai įstatymo sankcijoje numatyta nuobauda (ar administracinio poveikio priemonė), atsižvelgus į visas bylos aplinkybes, kaltininko asmenybę, nebūtų teisinga (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys administracinių teisės pažeidimų bylose Nr.2AT-29-2013,2AT-41-2014ir kt.).Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs bylos medžiagą, konstatuoja, kad šioje byloje tam tikras nustatytas aplinkybes yra pagrindas pripažinti išskirtinėmis, sudarančiomis pagrindą taikytiANK34straipsnio5dalies (straipsnio redakcija, galiojusi iki 2020 m. sausio 1 d.) nuostatas ir S. V.neskirti piniginės nuobaudos.

17935.

180Kaip minėta, apylinkės teismas, neskirdamas S. V.administracinės nuobaudos už padarytą administracinį nusižengimą atsižvelgė į padaryto nusižengimo pobūdį ir konkrečias padarymo aplinkybes, t. y. tai, kad Bendrovės finansinė padėtis buvo sunki, tapo sunki dėl jos kreditorių įsipareigojimų nevykdymo, tačiau S. V.aktyviais veiksmais siekė užtikrinti Bendrovės veiklos nenutrūkstamumą (ieškojo naujų užsakymų), taip pat atsiskaityti su ATEA, UAB, kuriai apie Bendrovės sunkią finansinę padėtį buvo žinoma, tačiau ATEA, UAB nesiekė, kad Bendrovei būtų anksčiau iškelta bankroto byla, savalaikiu pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo nepateikimu nebuvo siekiama jokių savanaudiškų tikslų. Aukštesnysis teismas sutikdamas su nurodytais apylinkės teismo motyvais pažymi, kad UAB „Apsaugos spektras” iki skundžiamo nutarimo priėmimo ženkliai sumažino didelę dalį skolos ATEA, UAB (nuo 129 794,79 Eur iki 80 000 Eur), ilgą laiką derėjosi dėl sutarties sąlygų su UAB „K.” (dėl netgi 1 873 495 Eur vertės objekto), derybos buvo pažengusios (teismo posėdyje S. V.nurodė, kad 2018 m. pabaigoje buvo pasirašyta preliminari sutartis), jo valdoma įmonė UAB „L.” perleido UAB „Apsaugos spektras” darbus, kurių vertė (neįskaitant papildomų darbų, kurie taip pat buvo pavesti būtent UAB „Apsaugos spektras”) – 30 806,67 Eur suma, šie pinigai buvo skirti pirkti medžiagas darbams ( - ) vykdyti, S. V.teismo posėdyje nurodė, kad jis pats asmeniškai neatlygintinai skyrė UAB „Apsaugos spektras 3 000–5 000 eurų, 2017 m. buvo paimtas kreditas apyvartinėms lėšoms, kad įmonė galėtų funkcionuoti, teigė, kad dėl vykdomos veiklos 2017–2018 metais Bendrovė gaudavo per mėnesį apie 20 000 Eur pajamų. Svarbu pažymėti, kad, kaip ir teisingai pastebėjo apylinkės teismas, UAB „Apsaugos spektras” turėjo kreditorę UAB „K.”, kuri pagal byloje esančius duomenis Bendrovės nemokumo susidarymo laikotarpiu, 2018 m. sausio 31 d., jai buvo skolinga 81 843,30 Eur. S. V. baustas keliskart administracine tvarka už įvairius administracinius nusižengimus, tačiau baudos pagal turimus duomenis sumokėtos, o tokį pažeidimą padarė pirmą kartą. Šiuo atveju nėra nustatyta S. V.atsakomybę lengvinančių, tačiau taip pat ir jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių. Atsižvelgus į visas nurodytas aplinkybes, vadovaujantis teisingumo, proporcingumo ir protingumo kriterijais, daroma išvada, jog administracinio nusižengimo byloje esantys duomenys įvertinti visapusiškai ir S. V. pagrįstai nepaskirta administracinė nuobauda.

18136.

182Atsižvelgus į nurodytas aplinkybes, konstatuojama, kad šioje byloje S. V.kaltė padarius jam inkriminuojamą administracinį nusižengimą, numatytąANK120straipsnio1dalyje, visiškai įrodyta, padarytas administracinis nusižengimas teisingai kvalifikuotas, S. V.už šį administracinį nusižengimą skundžiamu nutarimu pagrįstai nepaskirta administracinė nuobauda, apylinkės teismo išvados dėl ANK 34 straipsnio 5 dalies taikymo yra teisingos ir pagrįstos, todėl tenkinti apeliacinius skundus, panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. vasario 10 d. nutarimą ir administracinio nusižengimo bylą S. V.atžvilgiu nutraukti ar skundžiamą nutarimą pakeisti paskiriant S. V.baudą, ar pašalinti iš jo tam tikrus motyvus (dėl šio prašymo taip pat pastebima, kad pati ATEA, UAB nurodė, kad Bendrovė nevykdė taikos sutarties, taigi jai buvo žinoma apie sudėtingą Bendrovės finansinę padėtį anksčiau nei jai buvo iškelta bankroto byla), nėra teisinio pagrindo. Dėl šių priežasčių skundžiamas apylinkės teismo nutarimas paliekamas nepakeistas, o apeliaciniai skundai atmetami.

18337.

184Apeliaciniu skundu administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens S. V.įgaliotasis atstovas advokatas Aivaras Korsakas taip pat prašo atlyginti S. V.administracinio nusižengimo bylos nagrinėjimo teisme išlaidas. Iš bylos medžiagos matyti, kad S. V.2020 m. vasario 13 d. sumokėjo 1 573 EurSpectrumlegis, advokatų profesinei bendrijai už atstovavimo paslaugas. Atsižvelgus į tai, kad jo apeliacinis skundas netenkinamas, šio prašymo tenkinti nėra pagrindo.

185Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 653 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

186administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens S. V.įgaliotojo atstovo advokato Aivaro Korsako ir pareiškėjos ATEA, uždarosios akcinės bendrovės įgaliotojo atstovo advokato Mariaus Brasiūno apeliacinius skundus atmesti ir Vilniausmiesto apylinkės teismo 2020 m. vasario 10 d. nutarimą administracinio nusižengimo byloje Nr. A6.‑41-1011/2020 palikti galioti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Darius Pranka... 2. Teismas... 3. I.... 4. Priimto sprendimo esmė... 5. 1.... 6. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. vasario 10 d. nutarimu... 7. 2.... 8. Toks teismo sprendimas priimtas atsižvelgus į tai, kad S. V.būdamas... 9. II.... 10. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į apeliacinius skundus argumentai... 11. 3.... 12. Apeliaciniu skundu administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens S.... 13. 3.1.... 14. Apeliaciniame skunde argumentuojama, jog, nors administracinio nusižengimo... 15. 3.2.... 16. Administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens įgaliotasis atstovas nurodė,... 17. 3.3.... 18. Argumentuodamas detaliau tokią savo poziciją, atstovas atkreipė dėmesį į... 19. 3.4.... 20. Pastebėjo, kad teismas patvirtino ir nustatė, jog UAB „Apsaugos spektras“... 21. 3.5.... 22. Apeliaciniame skunde argumentuojama, kad vertinant teismo nurodytus... 23. 3.6.... 24. Apibendrinama, kad UAB „Apsaugos spektras“ ir toliau vykdant veiklą,... 25. 3.7.... 26. Administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens įgaliotasis atstovas nurodė,... 27. 3.8.... 28. Argumentuodamas detaliau tokią savo poziciją, atstovas atkreipė dėmesį į... 29. 3.9.... 30. Apeliaciniame skunde apeliantas pažymi, kad, kaip patvirtino priimtu nutarimu... 31. 3.10.... 32. Apibendrino, kad tiek UAB „Apsaugos spektras“ dalyviai, tiek vadovas, vos... 33. 3.11.... 34. Administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens įgaliotasis atstovas nurodė,... 35. 3.12.... 36. Argumentuodamas detaliau tokią savo poziciją, atstovas atkreipė dėmesį į... 37. 3.13.... 38. Apelianto nuomone, nurodytos aplinkybės patvirtina, kad ginčo atveju... 39. 3.14.... 40. Administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens įgaliotasis atstovas nurodė,... 41. 3.15.... 42. Argumentuodamas detaliau tokią savo poziciją atstovas atkreipė dėmesį į... 43. 2.... 44. Apeliaciniu skundu pareiškėjos ATEA, UAB įgaliotasis atstovas advokatas... 45. 4.1.... 46. Apeliaciniame skunde nurodoma, kad apylinkės teismas nepagrįstai... 47. 4.2.... 48. Apeliantas nurodo, kad Bendrovės sunkumai prasidėjo jau nuo 2016 metų, kada... 49. 4.3.... 50. Apeliaciniame skunde teigiama, kad teismas nepagrįstai vertino pačios ATEA,... 51. 4.4.... 52. Apeliaciniame skunde argumentuojama, kad vien faktas, kad S. V.tariamai siekė... 53. 4.5.... 54. Apelianto vertinimu, teismas nepagrįstai aktyviais veiksmais Bendrovės... 55. 4.6.... 56. Apeliaciniame skunde nurodoma, kad teismo motyvas, jog „savalaikiu... 57. 4.7.... 58. Apelianto teigimu, nors taikant ANK 120 straipsnio 1 dalį padariniai nėra... 59. 4.8.... 60. Apelianto nuomone, iš nagrinėjamos situacijos matyti, kad nėra nei vienos S.... 61. 4.9.... 62. Apeliaciniame skunde pabrėžiama, kad teismo motyvai dėl S. V.neva aktyvių... 63. 4.10.... 64. Pareiškėjos atstovo nuomone, pirmosios instancijos teismas priimdamas... 65. 4.11.... 66. Apeliaciniame skunde atkeipiamas dėmesys į tai, kad nagrinėjamu atveju... 67. 3.... 68. Atsiliepimu į apeliacinį skundą administracinėn atsakomybėn traukiamo... 69. 5.1.... 70. Atsiliepime į apeliacinį skundą nurodoma, kad ATEA, UAB neturi materialinio... 71. 5.2.... 72. Nurodoma, kad apeliaciniame skunde išdėstyta argumentacija dėl baudos... 73. 5.3.... 74. Visų pirma, ATEA, UAB pareikšto reikalavimo atmetimo pagrindą sudaro S.... 75. 5.4.... 76. Antra, S. V.nesutinka su ATEA, UAB argumentacija, jog ginčo atveju tariamai... 77. 5.5.... 78. Trečia, S. V.pažymi, jog ATEA, UAB apeliaciniame skunde išdėstyta su... 79. 5.6.... 80. Be to, administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens įgaliotasis atstovas... 81. 5.7.... 82. Taip pat pažymėjo, jog ATEA, UAB atstovas klaidina teismą nurodydamas, jog... 83. 5.8.... 84. Dėl apeliacinio skundo prašymo pašalinti iš skundžiamo nutarimo motyvus,... 85. 4.... 86. Atsiliepimu į apeliacinį skundą pareiškėjos ATEA, UAB įgaliotasis... 87. 6.1.... 88. Atsiliepime į apeliacinį skundą nurodė, kad, nors apeliaciniame skunde S.... 89. 6.2.... 90. Argumentavo, kad nagrinėjamos bylos dalykas yra S. V.veiksmų (neveikimo)... 91. 6.3.... 92. Atsiliepime į apeliacinį skundą pažymima, kad su finansiniais sunkumais... 93. 6.4.... 94. Apeliantas nurodo, kad lyginant su 2017 m. balanso duomenimis Bendrovė turėjo... 95. 6.5.... 96. Atsiliepime į apeliacinį skundą atkreipiamas dėmesys į tai, kad iš S.... 97. 6.6.... 98. Apelianto nuomone, aptartos aplinkybės pagrindžia faktą, kad S. V.dėl... 99. 6.7.... 100. Atsiliepime į apeliacinį skundą nurodoma, kad įrodinėdamas tai, jog S.... 101. 6.8.... 102. Pastebima, kad apeliaciniame skunde S. V. nurodo, jog jis ėmėsi kitų... 103. 6.9.... 104. Nurodoma, kad netgi pats pirmasis mokėjimas pagal taikos sutartį ATEA, UAB... 105. 6.10.... 106. Apibendrinama, kad juridinio asmens vadovas S. V.būdamas atsakingas už... 107. 6.11.... 108. Atsiliepime į apeliacinį skundą teigiama, kad dėl Bendrovės vadovo elgesio... 109. 6.12.... 110. Apeliantas pastebėjo, kad pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog... 111. 6.13.... 112. Įvertinus tai, kas buvo išdėstyta šiame atsiliepime, darytina išvada, kad... 113. III.... 114. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išaiškinimai... 115. Administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens S. V.įgaliotojo atstovo... 116. 5.... 117. ANK 652 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad apygardos teismas, nagrinėdamas... 118. 6.... 119. Administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens S. V.įgaliotojo atstovo... 120. 7.... 121. Pareiškėjos ATEA, UAB įgaliotojo atstovo advokato Mariaus Brasiūno... 122. Dėl ATEA, UAB materialinio teisinio suinteresuotumo ir ATEA, UAB įgaliotojo... 123. 8.... 124. Administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens S. V.įgaliotojo atstovo... 125. 9.... 126. Argumentuodamas, kad ATEA, UAB neturi materialinio teisinio suinteresuotumo... 127. 10.... 128. Argumentuodamas, kad ATEA, UAB įgaliotasis atstovas advokatas Marius... 129. DėlS. V.pripažinimo kaltu pagalANK420 straipsnio 1 dalį... 130. 11.... 131. Pagal ANK 120 straipsnio 1 dalį administracinė atsakomybė kyla už... 132. 12.... 133. Nagrinėjamu atveju S. V.pripažintas kaltu padarius ANK 120 straipsnio 1... 134. 13.... 135. Apygardos teismas, išanalizavęs byloje esančius įrodymus, atsižvelgdamas... 136. 14.... 137. Patikrinęs administracinio nusižengimo bylą įrodymų vertinimo ir teisės... 138. 15.... 139. Kaip matyti iš bylos medžiagos, nagrinėdamas S. V.administracinio... 140. 16.... 141. ANK3straipsnio1dalyje nustatyta, kad asmuo, padaręs administracinį... 142. 17.... 143. Kaip matyti iš byloje nustatytų aplinkybių, S. V.inkriminuojamas... 144. 18.... 145. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje įmonės... 146. 19.... 147. Aukštesnysis teismas pažymi, kad tokio pobūdžio bylose turi būti aiškiai... 148. 20.... 149. Šiame kontekste atkreipiamas dėmesys į pareiškėjos ATEA, UAB įgaliotojo... 150. 21.... 151. Apelianto administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens S. V.įgaliotojo... 152. 22.... 153. Administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens S. V. įgaliotojo atstovo... 154. 23.... 155. Kita priemonė, skirta įmonės mokumui atkurti, apeliaciniame skunde nurodoma... 156. 24.... 157. Apeliaciniame skunde taip pat nurodoma, kad 2018 m. gruodžio 17 d. tarp UAB... 158. 25.... 159. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, šiuo atveju reikšmingiau yra tai,... 160. 26.... 161. Apeliaciniame skunde teigiama, jog buvo aktyviai ieškoma naujų darbų... 162. 27.... 163. Apeliaciniame skunde nurodoma, kad 2018 metais buvo vykdomi naujai gauti... 164. 28.... 165. Apeliaciniame skunde teigiama, kad 2018 metais buvo užbaigti ankstesni... 166. 29.... 167. Administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens S. V.įgaliotasis atstovas... 168. 30.... 169. Kaip vieną svarbiausių priežasčių, lėmusį Bendrovės nemokumą, S.... 170. 31.... 171. Apibendrindamas apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad... 172. 32.... 173. Apygardos teismas, įvertinęs bylos medžiagą, konstatuoja, kad apylinkės... 174. Dėl ANK 34 straipsnio 5 dalies taikymo... 175. 33.... 176. Apeliaciniu skundu pareiškėjos ATEA, UAB įgaliotasis atstovas advokatas... 177. 34.... 178. ANK34straipsnio5dalyje (straipsnio redakcija galiojusi iki 2020 m. sausio 1 d.)... 179. 35.... 180. Kaip minėta, apylinkės teismas, neskirdamas S. V.administracinės nuobaudos... 181. 36.... 182. Atsižvelgus į nurodytas aplinkybes, konstatuojama, kad šioje byloje S.... 183. 37.... 184. Apeliaciniu skundu administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens S.... 185. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų... 186. administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens S. V.įgaliotojo atstovo...