Byla 2-1239-618/2011
Dėl gražinimo i darba ir vidutinio atlyginimo dydžio kompensacijos už priverstines pravaikštos laika išmokejimo, nustate:

1Klaipedos miesto apylinkes teismo teiseja Larisa Šimanskiene, sekretoriaujant Ugnei Martinauskaitei, dalyvaujant atsakovo atstovei R. B., parengiamajame teismo posedyje nagrinejant civiline byla pagal ieškovo A. G. ieškini atsakovui VšI Respublikinei Klaipedos ligoninei del gražinimo i darba ir vidutinio atlyginimo dydžio kompensacijos už priverstines pravaikštos laika išmokejimo, nustate:

2ieškovas kreipesi i teisma su ieškiniu del gražinimo i darba ir vidutinio atlyginimo dydžio kompensacijos už priverstines pravaikštos laika išmokejimo. Prašo pripažinti 2010-11-05 VšI Respublikines Klaipedos ligonines Vyriausiojo gydytojo isakyma Nr. K-930(3.10) „Del darbo sutarties nutraukimo“ neteisetu, ipareigoti ligonines administracija skubiai gražinti i buvusias anesteziologijos – reanimacijos skyriaus gydytojo anesteziologo – reanimatologo pareigas 0,5 etato kruviu ir ipareigoti ligonines administracija išmoketi vidutinio atlyginimo dydžio kompensacija už priverstines pravaikštos laika nuo atleidimo iš darbo dienos iki teismo sprendimo ivykdymo dienos (b. l. 17-20).

3Atsakovas pateike atsiliepima i ieškini, kuriame su ieškiniu nesutinka, prašo ieškini atmesti ir taikyti ieškinio senati ieškovo reikalavimui pripažinti atleidima iš darbo negaliojanciu (b. l. 23-51).

4Ieškovas apie teismo posedžio laika ir vieta informuotas, teismo šaukimas iteiktas tinkamai, kartu gyvenanciam šeimos nariui pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 123 straipsnio 3 dali (b. l. 52). Ieškovas i teismo posedi neatvyko, teisme 2011-02-28 gautas ieškovo prašymas perkelti bylos nagrinejima i kita data del ligos ir medicininis pažymejimas (b. l. 54-55). Kadangi prie ieškovo prašymo pridetas medicininis pažymejimas neatitinka Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialines apsaugos ir darbo ministro isakymu patvirtintos nedarbingumo pažymejimo formos, be to, medicininis pažymejimas del ieškovo ligos užpildytas ir pasirašytas paties ieškovo, todel konstatuotina, jog nera pagrindo pripažinti, kad ieškovas neatvyko i teismo posedi del ligos. Taigi darytina išvada, kad ieškovas i teismo posedi neatvyko be svarbios priežasties, todel, esant atsakovo prašymui, priimtinas sprendimas už akiu (CPK 230 straipsnio 2 ir 4 dalys, 246 straipsnio 1 dalis, 285 straipsnio 1 dalis).

5Ieškinys atmestinas.

6Formaliai ivertinus byloje esancius rašytinius irodymus, nustatyta, kad pagal 2000-02-24 darbo sutarti ieškovas dirbo VšI Respublikineje Klaipedos ligonineje nuo 2000-03-01 gydytojo anesteziologo – reanimatologo pareigose (b. l. 31-33). Ieškovui 2009-12-08 VšI Respublikines Klaipedos ligonines Vyriausiojo gydytojo isakymu Nr. K-949(3.10) „Del nuobaudos skyrimo“ ir 2010-07-30 VšI Respublikines Klaipedos ligonines Vyriausiojo gydytojo isakymu Nr. K-583(3.10) „Del nuobaudos skyrimo“ už darbo drausmes pažeidimus, t.y. už savavališka pasišalinima iš darbo nesibaigus darbo laikui, pareikšti papeikimai (b. l. 37, 41). Su minetais isakymais ieškovas supažindintas pasirašytinai (DK 240 straipsnio 3 dalis). Drausmines nuobaudos galiojancios, paskirtos Lietuvos Respublikos darbo kodekse nustatyta tvarka, nuobaudu paskyrimo terminai nepraleisti (DK 240, 241 straipsniai), ieškovas nei vienos nuobaudos neskunde (DK 242 straipsnis). VšI Respublikines Klaipedos ligonines vyriausiasis gydytojas 2010-09-06 gavo gydytojo N. R. tarnybini pranešima del gydytojo anesteziologo – reanimatologo A. G. neatlikto darbo, kuriame nurodyta, kad A. G. 2010-09-03 budejimo metu apytiksliai nuo 16.00 val. pasišalino iš darbo nieko neinformaves, telefonu neatsiliepe, ligonineje nerastas, kabinete rastas nugertas degtines butelis (b. l. 43). VšI Respublikines Klaipedos ligonines vyriausiasis gydytojas 2010-11-03 pareikalavo gydytojo A. G. raštu pasiaiškinti del darbo drausmes pažeidimo (b. l. 45). Ieškovas raštu paaiškino, kad iš darbo išejo, nes iki 2010-08-30 nebuvo supažindintas su rugsejo menesio grafiku (b. l. 46). Vadovaujantis 2010-09-06 tarnybiniu pranešimu ir ieškovo paaiškinimu, 2010-11-05 VšI Respublikines Klaipedos ligonines Vyriausiojo gydytojo isakymu Nr. K-930(3.10) „Del darbo sutarties nutraukimo“ darbo sutartis tarp ieškovo ir atsakovo nutraukta pagal Lietuvos Respublikos Darbo kodekso 136 straipsnio 3 dalies 1 punkta.

7Lietuvos Respublikos Darbo kodekso 136 straipsnio 3 dalies 1 punkte nustatyta, kad darbdavys turi teise nutraukti darbo sutarti apie tai iš anksto neispejes darbuotojo, kai darbuotojas nerupestingai atlieka darbo pareigas ar kitaip pažeidžia darbo drausme, jei prieš tai jam nors karta per paskutinius dvylika menesiu buvo taikytos drausmines nuobaudos. Atleidimas iš darbo DK 136 straipsnio 3 dalies 1 punkte nustatytu pagrindu yra drausmine nuobauda (DK 237 straipsnio 1 dalies 3 punktas), kuri gali buti taikoma tik esant drausmines atsakomybes pagrindui (DK 10 straipsnio 1 dalis, 136 straipsnio 4 dalis). Teismu praktikoje suformuota juridiniu faktu sudetis, kuriai esant leidžiama nutraukti darbo sutarti esant Lietuvos Respublikos darbo kodekse 136 straipsnio 3 dalies 1 punkte nustatytam pagrindui. I atleidimo iš darbo pagrinda sudaranciu juridiniu faktu sudeti ieina kartu su kitais šie juridiniai faktai: faktas, kad darbo drausmes pažeidimas padarytas po to, kai darbuotojui nors karta per paskutiniuosius dvylika menesiu buvo skirta drausmine nuobauda; faktas, kad pakartotinio darbo drausmes pažeidimo ivykdymo diena ankstesne nuobauda yra galiojanti. Taigi teismas, nagrinedamas ginca del atleidimo iš darbo pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 136 straipsnio 3 dalies 1 punkta teisetumo, turi patikrinti drausmes pažeidimo, kuris buvo atleidimo pagrindas, ir iki atleidimo iš darbo darbuotojui skirtos nuobaudos, del kurios yra gincas ir kuri yra atleidimo iš darbo pagrindo sudeties elementas, drausmines nuobaudos teisetuma ir pagristuma (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegijos 2008 m. rugpjucio 18 d. nutartis, priimta civilineje byloje I. T. v. UAB „Šiauliu lyra“, bylos Nr. 3K-3-373/2008; 2007 m. vasario 26 d. nutartis, priimta civilineje byloje I. C., M. M. v. UAB „Kelio“ restoranai, bylos Nr. 3K-3-69/2007; 2006 m. sausio 4 d. nutartis, priimta civilineje byloje A. K. v. AB „Vievio paukštynas“, bylos Nr. 3K-3-10/2006).

8Ieškovo argumentas, kad jis nežinojo apie sudaryta darbo grafika, todel pasišalino iš darbo, atmestinas, nes bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovas savo darbo grafika atsakovo istaigoje žinojo, raštu išreiške pageidavima, kuriomis dienomis jis gali atlikti darbo funkcijas istaigoje, tuo pagrindu buvo sudarytas darbo grafikas, ieškovas 2010-09-03 nuo 8.00 val. atvyko i darba, atliko darbo funkcijas, ipusejus darbo dienai apie 16 val. iš darbo pasišalino (b. l. 29-30, 42).

9Atsižvelgiant i tai, kad ieškovas turedamas galiojancias drausmines nuobaudas už darbo drausmes pažeidimus, t.y. už savavališka pasišalinima iš darbo nesibaigus darbo laikui, 2010-09-03 padare analogiška darbo drausmes pažeidima, drausmine nuobauda atleidimas iš darbo už ši darbo drausmes pažeidima paskirta laikantis DK 240 straipsnyje nustatytos drausmines nuobaudos skyrimo tvarkos, todel ieškovo reikalavimas del darbo sutarties nutraukimo pripažinimo neteisetu atmestinas.

10Atmetus ieškovo reikalavimus del atleidimo iš darbo pripažinimo neteisetu, isakymo, kuriuo ieškovas atleistas iš darbo, pripažinimo negaliojanciu, atmestini ir kiti ieškovo reikalavimai del gražinimo i buvusias anesteziologijos – reanimacijos skyriaus gydytojo anesteziologo – reanimatologo pareigas 0,5 etato kruviu ir ipareigojimo ligonines administracijai išmoketi vidutinio atlyginimo dydžio kompensacija už priverstines pravaikštos laika nuo atleidimo iš darbo dienos iki teismo sprendimo ivykdymo dienos.

11Atsakovas prašo ieškovo reikalavimui pripažinti atleidima iš darbo negaliojanciu taikyti ieškinio senati. Ieškinys teisme gautas 2010-12-03, teismo 2010-12-13 nutartimi nustatytas terminas ieškinio trukumams pašalinti, 2010-12-29 pateiktas patikslintas ieškinys. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 115 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad jeigu byloje dalyvaujantis asmuo per teismo nustatyta termina pašalina trukumus, procesinis dokumentas laikomas paduotu pradinio jo pateikimo teismui diena. Taigi ieškovas nepraleido Lietuvos Respublikos darbo kodekse numatyto vieno menesio termino kreiptis i teisma del atleidimo iš darbo, todel nera pagrindo taikyti ieškinio senati (DK 297 straipsnio 1 dalis).

12Esant nurodytoms aplinkybems, ieškovo A. G. ieškinys atsakovui VšI Respublikinei Klaipedos ligoninei del gražinimo i darba ir vidutinio atlyginimo dydžio kompensacijos už priverstines pravaikštos laika išmokejimo, kaip nepagristas, atmestinas.

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285-287 straipsniais, teismas

Nutarė

14ieškini atmesti.

15Ieškovas negali šio sprendimo skusti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, taciau per dvidešimt dienu nuo jo priemimo dienos turi teise paduoti Klaipedos miesto apylinkes teismui pareiškima del sprendimo už akiu peržiurejimo.

16Atsakovas per trisdešimt dienu nuo šio sprendimo priemimo dienos turi teise paduoti apeliacini skunda Klaipedos apygardos teismui per Klaipedos miesto apylinkes teisma.

Proceso dalyviai
Ryšiai