Byla 1A-420-245/2019
Dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. sausio 17 d. nuosprendžio, kuriuo V. P. pripažintas kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 253 straipsnio 1 dalį ir jam paskirta1 (vienerių) metų laisvės atėmimo bausmė

1Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Kęstučio Dargužio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Daivos Jankauskienės ir Svetlanos Jurgaitienės, sekretoriaujant Laurai Kiškiūnaitei, Audronei Tulauskienei, dalyvaujant prokurorams Gintautui Tamulioniui, Mindaugui Sabaičiui, Arūnui Stankevičiui, Nomedai Urbonavičienei, nuteistajam V. P. ir jo gynėjui advokatui Albertui Kručkauskui, išteisintajai R. L. ir jos gynėjui advokatui Juozui Gaudučiui, išteisintajam E. L. ir jo gynėjui advokatui Audriui Juozapavičiui,

2viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal Vilniaus apygardos prokuratūros Antrojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus vyriausiojo prokuroro Arūno Stankevičiaus ir nuteistojo V. P. (V. P.) (toliau – V. P.) gynėjo advokato Alberto Kručkausko apeliacinius skundus dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. sausio 17 d. nuosprendžio, kuriuo V. P. pripažintas kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 253 straipsnio 1 dalį ir jam paskirta1 (vienerių) metų laisvės atėmimo bausmė.

3Vadovaujantis BK 66 straipsniu, į V. P. paskirtą laisvės atėmimo bausmę įskaityta jo laikinajame sulaikyme išbūtas laikas nuo 2014 m. balandžio 23 d. iki 2014 m. balandžio 25 d. (dvi dienos).

4Vadovaujantis BK 75 straipsnio 1 dalimi, 2 dalies 5, 7 punktais, V. P. paskirtos 1 (vienerių) metų laisvės atėmimo bausmės vykdymas atidėtas 1 (vieneriems) metams, įpareigojant jį visą bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpį tęsti darbą, būti namuose nuo 23.00 val. iki 06.00 val., jei tai nesusiję su darbu.

5V. P. dėl kaltinimų pagal BK 24 straipsnio 6 dalį ir 228 straipsnio 1 dalį, 300 straipsnio 1 dalį išteisintas, nepadarius veikų, turinčių nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.

6R. L. dėl kaltinimų pagal BK 228 straipsnio 1 dalį, 300 straipsnio 1 dalį išteisinta, nepadarius veikų, turinčių nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.

7E. L. dėl kaltinimo pagal BK 24 straipsnio 6 dalį ir 228 straipsnio 1 dalį išteisintas, nepadarius veikų, turinčių nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.

8Teisėjų kolegija

Nustatė

91.

10V. P. pagal BK 253 straipsnio 1 dalį pripažintas kaltu už tai, kad neteisėtai disponavo šaudmenimis, t. y. savo gyvenamojoje vietoje – bute ( - ), seife, nuo ikiteisminio tyrimo metu nenustatytos datos iki 2014 m. balandžio 23 d., neturėdamas leidimo, laikė dvylika fabrikinės gamybos 38 kalibro „Special“ šovinių.

111.1.

12R. L. buvo kaltinama tuo, kad ji, būdama valstybės tarnautojui prilygintas asmuo – VšĮ „( - )“ (toliau – ( - )) direktore, žinodama savo funkcijas, ( - ) veiklą ir viešųjų pirkimų organizavimą reglamentuojančius norminius aktus, nuo 2013 m. liepos 25 d. iki 2013 m. lapkričio 13 d. padedama E. L., piktnaudžiavo tarnybine padėtimi – įstatymais ir kitais teisės aktais suteiktus įgaliojimus ir pareigas naudojo priešingai tarnybos interesams, t. y. tyčia, sistemingai neteisėtai veikdama sudarė sąlygas, kad Turto valdymo ir ūkio departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – TVŪD) – perkančiosios organizacijos vykdžiusios pirkimo procedūras, vykdytą viešąjį paslaugų pirkimą „Mokymų, skirtų patobulinti valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikaciją korupcijos prevencijos srityje“, perkančiajai organizacijai pavedusiai TVŪD atlikti pirkimo procedūras – laimėtų E. L. atstovaujama ūkio subjektų grupė UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“, VšĮ „( - )“ (toliau – Tiekėjas), tokiais savo veiksmais padarydama didelės neturtinės žalos valstybei, nes iškraipė esminius viešųjų pirkimų principus ir taisykles, pažeidė pirkimo finansavimo sutartį, diskreditavo Vidaus reikalų ministerijai pavaldžios ( - ) ir savo, kaip valstybės tarnautojui prilyginto asmens – ( - ) vadovės, vardą, o tuo pačiu diskreditavo ir sumenkino Vidaus reikalų ministerijos autoritetą, prestižą ir pasitikėjimą, o būtent: ji, būdama perkančiosios organizacijos ( - ) vienasmene vadove, pagal užimamas pareigas savo žinioje disponuodama viešai dar nepaskelbta būsimo viešojo atviro supaprastinto pirkimo „Mokymų, skirtų patobulinti valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikaciją korupcijos prevencijos srityje“ techninės užduoties nauja redakcija (kuri buvo paskelbta tik 2013 m. rugpjūčio 6 d. kartu su pirkimo sąlygomis), 2013 m. liepos 25 d., ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu būdu ir 2013 m. liepos 26 d. telefonu supažindino E. L. su šia technine užduotimi ir gavusi iš E. L. pritarimą tokiai techninės užduoties redakcijai, TVŪD Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjui K. K. 2013 m. liepos 26 d. pateikė minėtą techninę užduotį, kurios pagrindu TVŪD Viešųjų pirkimų komisija 2013 m. rugpjūčio 1 d. patvirtino pirkimo sąlygas ir 2013 m. rugpjūčio 6 d. Centrinėje viešųjų pirkimų sistemoje (toliau – CVPIS) buvo paskelbtas viešojo atviro supaprastinto pirkimo „Mokymų, skirtų patobulinti valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikaciją korupcijos prevencijos srityje“ skelbimas, tokiu būdu ji, pažeisdama lygybės principą, sudarė E. L. atstovaujamam Tiekėjui neteisėtą konkurencinį pranašumą kitų potencialių tiekėjų atžvilgiu. VšĮ „( - )“ vadovui G. S. 2013 m. rugpjūčio 23 d. pateikus paklausimą dėl pirkimo sąlygų, E. L., padėdamas piktnaudžiauti tarnybine padėtimi, teikdamas priemones R. L., siekdamas neteisėtai apriboti konkurenciją, parengė už R. L. atsakymą į šį paklausimą ir 2013 m. rugpjūčio 26 d. būdamas R. L. darbo kabinete, esančiame ( - ), adresu ( - ), tiesiogiai perdavė šį atsakymą jai, įkeldamas jį į R. L. kompiuterį „Apple McBook Air“ bei pavadindamas „Atsakymas3.doc“, kuri, turėdama tikslą, kad pirkimą laimėtų E. L. atstovaujamas Tiekėjas, šį atsakymą 2013 m. rugpjūčio 27 d. raštu Nr. 171 pateikė TVŪD Viešųjų pirkimų komisijai, kaip oficialų ( - ) atsakymą ir 2013 m. rugpjūčio 29 d. TVŪD Viešųjų pirkimų komisijos nariai, nežinodami, kad atsakymas realiai yra parengtas suinteresuotų konkurso dalyvių atstovo E. L., posėdyje pritarė šiam atsakymui. 2013 m. rugsėjo10 d. CPVIS paskelbus, kad pasiūlymą pateikė tik E. L. atstovaujamų įmonių grupė, 2013 m. rugsėjo 13 d. R. L. sudarė ekspertų grupę tiekėjo kvalifikacijai įvertinti iš ( - ) darbuotųjų: D. U., A. M. ir T. P., esančių šios tiesioginiame tarnybiniame pavaldume bei 2013 m. rugsėjo 18 d. D. U. išreiškus abejonę dėl Tiekėjo pasiūlymo atitikimo kvalifikaciniams reikalavimams, t. y. būnant R. L. kabinete, esančiame ( - ), adresu ( - ), pasakius, kad iš pateiktų Tiekėjo dokumentų susidaro įspūdis, kad Tiekėjo pasiūlymas neatitinka pirkimo sąlygų 3.1.12. p., R. L. susisiekė su E. L. ir gavusi iš jo ikiteisminio tyrimo metu nenustatytus patarimus ir informaciją kaip paaiškinti tiekėjo kvalifikaciją, kad atitiktų pirkimo sąlygose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, įtakojo D. U., kuri nežinojo apie R. L. neteisėtą veikimą ir tikslus, kad ši nesilaikytų 2013 m. rugsėjo 13 d. nešališkumo deklaracijoje įsipareigoto laikytis objektyvumo principo ir įvertintų tiekėjo kvalifikaciją, kaip atitinkančia kvalifikacinius reikalavimus. Šių, sistemingų ir neteisėtų R. L. ir E. L. veiksmų rezultate, TVŪD Viešojo pirkimo komisija 2013 m. spalio 4 d. laimėtoju pripažino E. L. atstovaujamų UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“, VšĮ „( - )“ įmonių grupę ir 2013 m. lapkričio 13 d. tarp ( - ) ir pirkimo laimėtojo buvo pasirašyta mokymų sutartis Nr. SP-33. Tokiais savo veiksmais R. L. pažeidė:

13- Valstybės tarnybos įstatymo (1999-07-08 Nr. VIII-1316) 15 str. 1 d. 1, 3, 4, 5 ir 9 p., įpareigojančius valstybės tarnautoją, laikytis Konstitucijos ir įstatymų ir kitų teisės aktų, tarnauti visuomenės interesams, tinkamai atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, laikytis šiame įstatyme, kituose teisės aktuose nustatytų valstybės tarnautojų veiklos etikos principų ir taisyklių, vengti viešųjų ir privačių interesų konflikto, nepiktnaudžiauti tarnyba, nesinaudoti ir neleisti naudotis tarnybine ar su tarnyba susijusia informacija kitaip, negu nustato įstatymai ar kiti teisės aktai;

14- Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo (1997-07-02 Nr. VIII-371) 3 str. 1 d. 1 ir 4 p., kurie suteikia pareigą asmenims, dirbantiems valstybės tarnyboje, nešališkai, sąžiningai ir tinkamai atlikti tarnybines pareigas, priimti sprendimus vadovaujantis įstatymais ir visų asmenų lygybės principu;

15- Viešųjų pirkimų įstatymo (1996-08-13 Nr. I-1491) 3 str. 1 d. reikalavimą, perkančiąją organizaciją įpareigojantį užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų;

16- ( - ) įstatų (2010-10-27 Nr. 1V-665) 36 p., kuriame nurodyta, kad ( - ) direktorius, kaip vienasmenis valdymo organas, dirbdamas turi vadovautis įstatymais ir kitais teisės aktais, susirinkimo sprendimais, įstatais, direktoriaus pareiginiais nuostatais bei 10 ir 37.1 p. – direktorius turi pareigą organizuoti ( - ) veiklą, kad įgyvendinant pagrindinius tikslus būtų efektyviai ir tinkamai naudojamos gautos lėšos;

17- ( - ) direktoriaus pareiginių nuostatų (2010-12-20 Nr. 1V-783) 31 p. – būnant gerai susipažinus su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešųjų įstaigų veiklą, bei kitais su ( - ) veikla susijusiais teisės aktais, vadovauti ( - ), organizuoti ir kontroliuoti ( - ) veiklą taip, kad ( - ) efektyviai vykdytų įstatuose nustatytą veiklą;

18- Projekto „Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas korupcijos prevencijos srityje“, projekto kodas Nr. ( - ), finansavimo ir administravimo 2013-11-12 sutarties Nr. ( - ) 2.1.8. p., kuriuo įsipareigota laikytis Viešųjų pirkimų įstatymo; 3.1.1. p. įpareigojantį tinkamai naudoti finansuojamas lėšas vadovaujantis Vykdomų pagal Lietuvos 2007-2012 metų Eurųpos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias veiksmų programas projektų išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisyklėmis ir tuo pačiu šių taisyklių 8.7 p., kuriame numatyta, kad finansuojamos išlaidos turi būti panaudotos nepažeidžiant viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų. Šiais savo veiksmais R. L. buvo kaltinama piktnaudžiavusi tarnybine padėtimi, t. y. padariusi nusikaltimą, numatytą BK 228 straipsnio 1 dalyje.

191.2.

20Be to, R. L. buvo kaltinama tuo, kad ji, būdama valstybės tarnautojui prilygintas asmuo – ( - ) direktore, žinodama savo funkcijas, ( - ) veiklą ir viešųjų pirkimų organizavimą reglamentuojančius norminius aktus, nuo 2013 m. liepos 26 d. iki 2013 m. gruodžio 5 d., padedama V. P., piktnaudžiavo tarnybine padėtimi – įstatymais ir kitais teisės aktais suteiktus įgaliojimus ir pareigas naudojo priešingai tarnybos interesams, t. y. tyčia, sistemingai neteisėtai veikdama sudarė sąlygas, kad ( - ) organizuotą ir vykdytą supaprastintą viešąjį pirkimą tiekėjų apklausos būdu viešinimo bukleto sukūrimo (dizaino), leidybos ir išsiuntimo (platinimo) paštu paslaugoms pirkti laimėtų UAB „( - )“, tokiais savo veiksmais padarydama didelės neturtinės žalos valstybei, nes iškraipė esminius viešųjų pirkimų principus bei taisykles ir pažeidė pirkimo finansavimo sutartį padarydama 2300 litų (666,13 eurų) turtinės žalos valstybei, diskreditavo Vidaus reikalų ministerijai pavaldžios ( - ) ir savo, kaip valstybės tarnautojai prilyginto asmens – ( - ) vadovės, vardą, o tuo pačiu diskreditavo ir sumenkino Vidaus reikalų ministerijos autoritetą, prestižą ir pasitikėjimą, o būtent: ji, būdama pirkimą organizuojančios ir vykdančios perkančiosios organizacijos ( - ) vienasmene vadove, 2013 m. liepos 26 d. dar prieš oficialiai paskelbiant (2013 m. spalio 17 d. išsiunčiant elektroniniu paštu tiekėjams kvietimus pateikti pasiūlymą) supaprastintą viešąjį pirkimą tiekėjų apklausos būdu viešinimo bukleto sukūrimo (dizaino), leidybos ir išsiuntimo (platinimo) paštu paslaugoms pirkti, 2013 m. liepos 26 d. telefonu susisiekė su V. P. ir informavo, kad ( - ) organizuos ir vykdys minėtą viešąjį pirkimą bei susitarė su V. P., kad šis jai pateiks sau žinomos įmonės rekvizitus, kuri dėl R. L. neteisėtų veiksmų laimės minėtą pirkimą bei 2013 m. liepos 29 d. telefonu informavo V. P., kad pirkimo biudžetas bus apie 7000 litų (2027,34 eurų), t. y. R. L. ir V. P. susitarė bendrai veikti darydami nusikalstamą veiką, tokiu būdu diskriminuodama kitus potencialius tiekėjus ir neužtikrindama laisvos konkurencijos. Nenustatytu ikiteisminio tyrimo metu būdu ir laiku, bet ne ankščiau nei 2013 m. liepos 29 d. ir ne vėliau nei 2013 m. spalio 17 d., V. P., padėdamas piktnaudžiauti tarnybine padėtimi R. L., teikdamas priemones, pateikė jai UAB „( - )“, kaip įmonės, kuri turi laimėti šį pirkimą, rekvizitus. Nenustatytu ikiteisminio tyrimo metu, bet ne ankščiau nei 2013 m. liepos 29 d. ir ne vėliau nei 2013 m. spalio 17 d., R. L., tęsdama savo nusikalstamus veiksmus, ( - ) darbuotojui D. M., kuris nežinojo apie R. L. neteisėtą veikimą ir tikslus, esančiam tiesioginiame R. L. pavaldume, faktiškai atsakingam už pirkimo procedūrų vykdymą, pateikė UAB „( - )“ ir kitų įmonių: UAB „( - )“, UAB „( - )“ rekvizitus, nurodydama būtent šioms įmonėms išsiųsti kvietimus pateikti pasiūlymą. D. M. įvykdžius šiuos R. L. nurodymus, 2013 m. spalio 25 d. 10.05 val., t. y. po kvietime pateikti pasiūlymą nustatyto termino (2013 m. spalio 25 d. 10.00 val.), elektroniniu paštu (iš elektroninio pašto adreso ( - ) į ( - )) ( - ) buvo gautas UAB „( - )“ 2013 m. spalio 25 d. pasiūlymas, kurio kaina 3700 litų (1071,59 eurų). R. L., 2013 m spalio 28 d. sužinojusi apie UAB „( - )“ 2013 m. spalio 25 d. pasiūlymą ir jame nurodytą 3700 litų (1071,59 eurų) sumą ir žinodama, kad už šią paslaugą ( - ) gali mokėti 6050 litų (1752,20 eurų), t. y. paraiškoje VšĮ „( - )“ dėl projekto „Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas korupcijos prevencijos srityje“ finansavimo šioms paslaugoms numatyta 6050 litų (1752,20 eurų), tyrimo nenustatytu metu, bet ne ankščiau nei 2013 m. spalio 28 d. ir ne vėliau nei 2013 m. lapkričio 17 d., nurodė D. M. elgtis pažeidžiant viešųjų pirkimų pagrindinius principus: šio pasiūlymo nefiksuoti, nepridėti prie pirkimo dokumentų ir nesiųsti tiekėjams informacinio pranešimo apie tiekėjų pasiūlymus, nes ji pasirūpins, kad būtų gautas naujas UAB „( - )“ pasiūlymas, kurio kaina bus apie 6000 litų (1737,72 eurų), o D. M., nežinodamas apie R. L. nusikalstamą veikimą ir tikslus, įvykdė šiuos nurodymus. R. L., toliau tęsdama nusikalstamą veiką, 2013 m. spalio 28 d. susisiekė su V. P. ir 2013 m. spalio 30 d. susitikus R. L. darbo kabinete, esančiame ( - ), adresu ( - ), susitarė, kad V. P., padėdamas piktnaudžiauti tarnybine padėtimi R. L. taip neteisėtai veiks, kad UAB „( - )“ pateiktų naują pasiūlymą, kurio kaina bus apie 6000 litų (1737,72 eurų) ir fiziškai pasiūlymą pristatys į ( - ), kad būtų galima nuslėpti tikrąjį naujo pasiūlymo pateikimo laiką. V. P., veikdamas pagal susitarimą su R. L., nenustatytu tyrimo metu, tačiau ne ankščiau nei 2013 m. spalio 30 d. ir ne vėliau nei 2013 m. lapkričio 17 d., susitiko su UAB „( - )“ direktore S. K. jos darbo kabinete, esančiame UAB „( - )“ patalpose, adresu ( - ), ir turėdamas UAB „( - )“ 2013 m. spalio 25 d. pasiūlymą, kurio kaina 3700 litų (1071,59 eurų), parodė šį pasiūlymą S. K., bei paaiškinęs, kad UAB „( - )“ vienintelė šiame konkurse pateikusi pasiūlymą įmonė šį konkursą faktiškai laimėjo, tačiau ( - ) už tokias paslaugas gali sumokėti 6000 litų (1737,72 eurų), nurodė šiai parengti naują pasiūlymą, kurio kaina būtų 6000 litų (1737,72 eurų). S. K., kuri nežinojo apie R. L. ir V. P. nusikalstamą veikimą ir tikslus, parengus ir perdavus V. P. naują UAB „( - )“ 2013 m. spalio 25 d. pasiūlymą, kurio kaina 6000 litų (1737,72 eurų), V. P., nenustatytu tyrimo metu, tačiau ne ankščiau nei 2013 m. spalio 30 d. ir ne vėliau nei 2013 m. lapkričio 17 d., laikydamasis susitarimo su R. L., perdavė šį pasiūlymą R. L., o ši naują UAB „( - )“ pasiūlymą, nenustatytu tyrimo metu, tačiau ne ankščiau nei 2013 m.spalio 30 d. ir ne vėliau nei 2013 m. lapkričio 17 d., tačiau po pirkimo dokumentuose numatyto pasiūlymo pateikimo termino (2013 m. spalio 25 d. 10.00 val.), perdavė D. M., nurodydama elgtis nesilaikant viešųjų pirkimų pagrindinių principų: šį UAB „( - )“ pasiūlymą fiksuoti kaip oficialų pasiūlymą, pridėti jį prie šio pirkimo dokumentų ir išsiųsti tiekėjams informacinį pranešimą apie tiekėjų pasiūlymus. Vykdydamas šiuos R. L. neteisėtus nurodymus D. M., kuris nežinojo apie R. L. nusikalstamą veikimą ir tikslus, pridėjo minėtą pasiūlymą prie pirkimo dokumentų ir 2013 m. lapkričio 17 d. raštu Nr. S-205 informavo UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“ apie tiekėjų pasiūlymus, o R. L., piktnaudžiaudama tarnybine padėtimi, vykdydama susitarimą su V. P., siekdama, kad pirkimą laimėtų UAB „( - )“ ir paslaugas suteiktų už maksimalią sumą, kurią gali mokėti ( - ), tiekėjų apklausos pažymoje Nr. VP-61 patvirtino, kad pirkimo laimėtoju pripažįstama UAB „( - )“ pateikusi 2013 m. spalio 25 d. pasiūlymą, kurio kaina 6000 litų (1737,72 eurų), nors žinojo, kad UAB „( - )“ tokias paslaugas galėjo suteikti už 3700 litų (1071,59 eurų). Tokių R. L. ir V. P. nusikalstamų veiksmų rezultate, akivaizdžiai iškreipus viešųjų pirkimų esmę, faktiškai neatlikus viešojo pirkimo, siekiant naudos UAB „( - )“, o ne kuo pigiau nupirkti paslaugas taupant valstybės biudžeto ir Eurųpos Sąjungos skirtas lėšas, padarius 2300 litų (666,13 eurų) turtinę žalą valstybei, 2013 m. gruodžio 5 d. buvo sudaryta paslaugų teikimo sutartis Nr. SP-42 tarp ( - ) ir UAB „( - )“ įsigyjant sutartyje numatytas paslaugas už 6000 litų (1737,72 eurų). Tokiais savo veiksmais R. L. pažeidė:

21- Valstybės tarnybos įstatymo (1999-07-08 Nr. VIII-1316) 15 str. 1 d. 1, 3, 4, 5 ir 9 p., įpareigojančius valstybės tarnautoją, laikytis Konstitucijos ir įstatymų ir kitų teisės aktų, tarnauti visuomenės interesams, tinkamai atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, laikytis šiame įstatyme, kituose teisės aktuose nustatytų valstybės tarnautojų veiklos etikos principų ir taisyklių, vengti viešųjų ir privačių interesų konflikto, nepiktnaudžiauti tarnyba, nesinaudoti ir neleisti naudotis tarnybine ar su tarnyba susijusia informacija kitaip, negu nustato įstatymai ar kiti teisės aktai;

22- Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo (1997-07-02 Nr. VIII-371) 3 str. 1 d. 1 ir 4 p., kurie suteikia pareigą asmenims, dirbantiems valstybės tarnyboje, nešališkai, sąžiningai ir tinkamai atlikti tarnybines pareigas, priimti sprendimus vadovaujantis įstatymais ir visų asmenų lygybės principu;

23-Viešųjų pirkimų įstatymo (1996-08-13 Nr. I-1491) 3 str. 1 d. reikalavimą, perkančiąją organizaciją įpareigojantį užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų;

24- ( - ) įstatų (2010-10-27 Nr. 1V-665) 36 p., kuriame nurodyta, kad ( - ) direktorius, kaip vienasmenis valdymo organas, dirbdamas turi vadovautis įstatymais ir kitais teisės aktais, susirinkimo sprendimais, įstatais, direktoriaus pareiginiais nuostatais bei 10 ir 37.1 p. – direktorius turi pareigą organizuoti ( - ) veiklą, kad įgyvendinant pagrindinius tikslus būtų efektyviai ir tinkamai naudojamos gautos lėšos;

25- ( - ) direktoriaus pareiginių nuostatų (2010-12-20 Nr. 1V-783) 31 p. – būnant gerai susipažinus su LR įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešųjų įstaigų veiklą, bei kitais su ( - ) veikla susijusiais teisės aktais, vadovauti ( - ), organizuoti ir kontroliuoti ( - ) veiklą taip, kad ( - ) efektyviai vykdytų įstatuose nustatytą veiklą;

26- ( - ) viešųjų pirkimų taisyklių (2010-04-15 Nr. V-3) 3 p. įpareigojantį pirkimus atlikti laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų, siekiant sudaryti viešojo pirkimo sutartį, leidžiančią racionaliai naudojant tam skirtas lėšas įsigyti ( - ) reikalingų prekių, paslaugų ar darbų; 15 p. – nurodant perkamų prekių, paslaugų ar darbų savybes tiekėjai negali būti dirbtinai diskriminuojami bei turi būti užtikrinama jų konkurencija; 70 ir 71 p. – tiekėjui negali būti pateikta informacija, kurios atskleidimas trukdytų konkurencijai, tame pačiame pirkime apklausiamiems tiekėjams turi būti pateikta tokia pati informacija;

27- Projekto „Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas korupcijos prevencijos srityje“, projekto kodas Nr. ( - ), finansavimo ir administravimo 2013-11-12 sutarties Nr. ( - ) 2.1.8. p., kuriuo įsipareigota laikytis Viešųjų pirkimų įstatymo; 3.1.1. p. įpareigojantį tinkamai naudoti finansuojamas lėšas vadovaujantis Vykdomų pagal Lietuvos 2007-2012 metų Eurųpos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias veiksmų programas projektų išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisyklėmis ir tuo pačiu šių taisyklių 8.7 p., kuriame numatyta, kad finansuojamos išlaidos turi būti panaudotos nepažeidžiant viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų. Šiais savo veiksmais R. L. buvo kaltinama piktnaudžiavusi tarnybine padėtimi, t. y. padariusi nusikaltimą, numatytą BK 228 straipsnio 1 dalyje.

281.3.

29Be to, R. L. buvo kaltinama tuo, kad ji, būdama valstybės tarnautojui prilygintas asmuo – ( - ) direktore, žinodama savo funkcijas, ( - ) veiklą ir viešųjų pirkimų organizavimą reglamentuojančius norminius aktus, nenustatytu ikiteisminio tyrimo metu, tačiau ne ankščiau nei 2013 m. spalio 30 d. ir ne vėliau nei 2013 m. lapkričio 17 d., veikdama kartu su V. P. ir žinodama, kad reali UAB „( - )“ 2013 m. spalio 25 d. pasiūlymo kaina 3700 litų (1071,59 eurų), panaudojo tikrą suklastotą dokumentą – UAB „( - )“ 2013 m. spalio 25 d. pasiūlymą, kurio kaina 6000 litų (1737,72 eurų), ( - ) organizuotame ir vykdytame supaprastintame viešajame pirkime tiekėjų apklausos būdu viešinimo bukleto sukūrimo (dizaino), leidybos ir išsiuntimo (platinimo) paštu paslaugoms pirkti, dėl ko 2013 m. gruodžio 5 d. buvo sudaryta paslaugų teikimo sutartis Nr. SP-42 tarp ( - ) ir UAB „( - )“ įsigyjant sutartyje numatytas paslaugas už 6000 litų (1737,72 eurų), tokiu būdu padarydama 2300 litų (666,13 eurų) turtinę žalą ( - ), o būtent: ji, 2013 m. spalio 28 d. sužinojusi apie tai, kad ( - ) vykdomame supaprastintame viešajame pirkime tiekėjų apklausos būdu viešinimo bukleto sukūrimo (dizaino), leidybos ir išsiuntimo (platinimo) paštu paslaugoms pirkti, 2013 m. spalio 25 d. 10.05 val. elektroniniu paštu (iš elektroninio pašto adreso ( - ) į ( - )) buvo gautas UAB „( - )“ 2013 m. spalio 25 d. pasiūlymas, kurio kaina 3700 litų (1071,59 eurų) ir žinodama, kad už šią paslaugą ( - ) gali mokėti 6050 litų (1752,20 eurų), tyrimo nenustatytu metu, bet ne ankščiau nei 2013 m. spalio 28 d. ir ne vėliau nei 2013 m. lapkričio 17 d., D. M. nurodė: šio pasiūlymo nefiksuoti, nepridėti prie pirkimo dokumentų ir nesiųsti tiekėjams informacinio pranešimo apie tiekėjų pasiūlymus, nes ji pasirūpins, kad būtų gautas naujas UAB „( - )“ pasiūlymas, kurio kaina bus apie 6000 litų (1737,72 eurų). Tęsdama nusikalstamą veiką, R. L. 2013 m. spalio 28 d. susisiekė ir 2013 m. spalio 30 d. susitiko su V. P. R. L. darbo kabinete, esančiame ( - ), adresu ( - ), bei susitarė, kad V. P. taip neteisėtai veiks, kad UAB „( - )“ pateiktų naują pasiūlymą, kurio kaina bus apie 6000 litų (1737,72 eurų) ir fiziškai pasiūlymą pristatys į ( - ). V. P. veikdamas pagal susitarimą su R. L., nenustatytu tyrimo metu, tačiau ne ankščiau nei 2013 m. spalio 30 d. ir ne vėliau nei 2013 m. lapkričio 17 d., susitiko su UAB „( - )“ direktore S. K. jos darbo kabinete, esančiame UAB „( - )“ patalpose, adresu ( - ), ir paaiškinęs, kad ( - ) už perkamas paslaugas gali sumokėti 6000 litų (1737,72 eurų), o UAB „( - )“, kaip vienintelė šiame konkurse pateikusi pasiūlymą įmonė, šį konkursą faktiškai laimėjo, nurodė parengti naują pasiūlymą, kurio kaina būtų 6000 litų (1737,72 eurų), po ko S. K., kuri nežinojo apie R. L. ir V. P. nusikalstamą veikimą ir tikslus, nesuvokdama ir negalėdama suvokti daromos veikos pavojingumo, į UAB „( - )“ 2013 m. spalio 25 d. pasiūlymą įrašė tikrovės neatitinkančius duomenis, vietoj pirminės, 3700 litų (1071,59 eurų) dydžio, pasiūlymo kainos, įrašė 6000 litų (1737,72 eurų) dydžio kainą. S. K. perdavus V. P. 2013 m. spalio 25 d. suklastotą UAB „( - )“ pasiūlymą, kurio kaina 6000 litų (1737,72 eurų), V. P., ikiteisminio tyrimo tiksliai nenustatytą laikotarpį, bet ne ilgiau nei nuo 2013 m. spalio 30 d. iki 2013 m. lapkričio 17 d., laikė jį, t. y. turėjo savo žinioje, ir nenustatytu ikiteisminio tyrimo metu, tačiau ne ankščiau nei 2013 m. spalio 30 d. ir ne vėliau nei 2013 m. lapkričio 17 d., laikydamasis susitarimo su R. L., nugabeno ir perdavė šį suklastotą pasiūlymą R. L., kuri 2013 m. spalio 25 d. suklastotą UAB „( - )“ pasiūlymą, nenustatytu, ikiteisminio tyrimo metu, tačiau ne ankščiau nei 2013 m. spalio 30 d. ir ne vėliau nei 2013 m. lapkričio 17 d.,veikdama pagal bendrą susitarimą su V. P. panaudojo, perduodama jį D. M. ir nurodydama: šį suklastotą UAB „( - )“ pasiūlymą fiksuoti kaip oficialų pasiūlymą, pridėti jį prie šio pirkimo dokumentų ir išsiųsti tiekėjams informacinį pranešimą apie tiekėjų pasiūlymus. D. M., nežinodamas apie R. L. nusikalstamą veikimą ir tikslus, negalėdamas suprasti ir nesuprasdamas, kad dokumentas yra suklastotas, vykdydamas R. L. neteisėtus nurodymus, pridėjo minėtą pasiūlymą prie pirkimo dokumentų ir 2013 m. lapkričio 17 d. raštu Nr. S-205 informavo UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“ apie tiekėjų pasiūlymus, o R. L., vykdydama susitarimą su V. P., žinodama, kad UAB „( - )“ gali suteikti parduodamas paslaugas už 3700 litų (1071,59 eurų) sumą bei siekdama, kad pirkimą laimėtų UAB „( - )“, tiekėjų apklausos pažymoje Nr. VP-61 patvirtino, kad pirkimo laimėtoju pripažįstama UAB „( - )“, pateikusi R. L. žinomai suklastotą 2013 m. spalio 25 d. pasiūlymą, kurio kaina 6000 litų (1737,72 eurų). Tokių R. L. ir V. P. nusikalstamų veiksmų rezultate, R. L. panaudojus suklastotą 2013 m. spalio 25 d. UAB „( - )“ pasiūlymą, kurio kaina 6000 litų (1737,72 eurų), siekiant naudos UAB „( - )“ ir padarant 2300 litų (666,13 eurų) turtinę žalą ( - ), 2013 m. gruodžio 5 d. buvo sudaryta paslaugų teikimo sutartis Nr. SP-42 tarp ( - ) ir UAB „( - )“, įsigyjant sutartyje numatytas paslaugas už 6000 litų (1737,72 eurų). Šiais savo veiksmais R. L. buvo kaltinama disponavusi suklastotu dokumentu, t. y. padariusi nusikaltimą, numatytą BK 300 straipsnio 1 dalyje.

301.4.

31Be to, R. L. buvo kaltinama tuo, kad ji, būdama valstybės tarnautojui prilygintas asmuo – ( - ) direktore, žinodama savo funkcijas, ( - ) veiklą ir viešųjų pirkimų organizavimą reglamentuojančius norminius aktus, nuo 2013 m. spalio 30 d. iki 2013 m. gruodžio 12 d., padedama V. P., piktnaudžiavo tarnybine padėtimi – įstatymais ir kitais teisės aktais suteiktus įgaliojimus ir pareigas naudojo priešingai tarnybos interesams, t. y. tyčia, sistemingai neteisėtai veikdama sudarė sąlygas, kad ( - ) organizuotą ir vykdytą supaprastintą viešąjį pirkimą tiekėjų apklausos būdu informacinės mokomosios medžiagos (specializuoto metodinio leidinio korupcijos prevencijos srityje) parengimo ir leidybos bei išplatinimo dalyviams mokymų metu paslaugoms pirkti laimėtų UAB „( - )“, tokiais savo veiksmais padarydama didelės neturtinės žalos valstybei, nes iškraipė esminius viešųjų pirkimų principus bei taisykles ir pažeidė pirkimo finansavimo sutartį padarydama 4263 litų (1234,65 eurų) turtinės žalos valstybei, diskreditavo Vidaus reikalų ministerijai pavaldžios ( - ) ir savo, kaip valstybės tarnautojui prilyginto asmens – ( - ) vadovės, vardą, o tuo pačiu diskreditavo ir sumenkino Vidaus reikalų ministerijos autoritetą, prestižą ir pasitikėjimą, o būtent: ji, būdama pirkimą organizuojančios ir vykdančios perkančiosios organizacijos ( - ) vienasmene vadove, 2013 m. spalio 30 d. dar prieš oficialiai paskelbiant (2013 m. lapkričio 13 d. išsiunčiant elektroniniu paštu tiekėjams kvietimus pateikti pasiūlymą) supaprastintą viešąjį pirkimą tiekėjų apklausos būdu informacinės mokomosios medžiagos (specializuoto metodinio leidinio korupcijos prevencijos srityje) paregimo ir leidybos bei išplatinimo dalyviams mokymų metu paslaugoms pirkti, 2013 m. spalio 30 d. R. L. darbo kabinete, esančiame ( - ), adresu ( - ), susitikimo metu su V. P., informavo šį, kad ( - ) vykdys supaprastintą viešąjį pirkimą tiekėjų apklausos būdu informacinės mokomosios medžiagos (specializuoto metodinio leidinio korupcijos prevencijos srityje) paregimo ir leidybos bei išplatinimo dalyviams mokymų metu paslaugoms pirkti, paaiškino esmines pirkimo sąlygas, t. y., kad bus perkama 2100 vienetų leidinio, kuris bus apie 66 lapų apimties ir kurio pirkimui bus numatyta apie 33 000 litų (9557,46 eurų). 2013 m. lapkričio 6 d. R. L. darbo kabinete, esančiame ( - ), adresu ( - ), susitikimo metu su V. P., R. L. dar kartą patvirtino, kad ( - ) vykdys tokį viešąjį pirkimą, susitarė, kad šį viešąjį pirkimą laimės UAB „( - )“ pateikusi apie 33 000 litų (9557,46 eurų) kainos pasiūlymą, o V. P. pateiks R. L. kitų dviejų įmonių, kurios turės būti formaliai apklaustos šiame pirkime ir, kurios pateiks didesnės nei 33 000 litų (9557,46 eurų) kainos pasiūlymus užtikrinančius UAB „( - )“ laimėjimą, rekvizitus, t. y. R. L. ir V. P. susitarė bendrai veikti darydami nusikalstamą veiką, tokiu būdu diskriminuodami kitus potencialius tiekėjus ir neužtikrindami laisvos konkurencijos. Toliau tęsiant nusikalstamus veiksmus R. L. ir V. P., 2013 m. lapkričio 12 d. R. L. darbo kabinete, esančiame ( - ), adresu ( - ), susitikimo metu su V. P., susitarė, kad V. P. informuos UAB „( - )“ atstovus apie būsimą ( - ) viešąjį pirkimą ir perdavė V. P. ikiteisminio tyrimo metu nenustatyto leidinio pavyzdį, kad V. P., parodydamas šį leidinį, galėtų paaiškinti UAB „( - )“ atstovams apie perkamas paslaugas, o šie galėtų įvertinti leidinio parengimo ir išleidimo kaštus. V. P., padėdamas piktnaudžiauti tarnybine padėtimi R. L., ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, tačiau ne ankščiau nei 2013 m. lapkričio 12 d. ir ne vėliau nei 2013 m. lapkričio 17 d. susitiko su UAB „( - )“ direktore S. K. jos darbo kabinete, esančiame UAB „( - )“ patalpose, adresu ( - ), ir turėdamas iš R. L. gautą, tyrimo nenustatytą, leidinio pavyzdį, informavo, kad: ( - ) vykdys supaprastintą viešąjį pirkimą tiekėjų apklausos būdu informacinės mokomosios medžiagos (specializuoto metodinio leidinio korupcijos prevencijos srityje) paregimo ir leidybos bei išplatinimo dalyviams mokymų metu paslaugoms pirkti. Kvietimas pateikti pasiūlymą bus pateiktas ir UAB „( - )“; šį pirkimą laimės UAB „( - )“; pirkimui skirta apie 33 000 litų (9557,46 eurų), todėl UAB „( - )“ turės tokiai sumai pateikti pasiūlymą bei S. K. parodė iš R. L. gautą leidinio pavyzdį, kad ji žinotų, kokias paslaugas ( - ) ketina įsigyti ir paprašė kitų dviejų įmonių rekvizitų, kurioms ( - ) galėtų išsiųsti kvietimus pateikti pasiūlymą, o S. K. vykdydama šį prašymą, nežinodama apie R. L. ir V. P. nusikalstamą veikimą ir tikslus, ikiteisminio tyrimo nenustatytu metu ir būdu, jam perdavė UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ rekvizitus. V. P., toliau padėdamas piktnaudžiauti tarnybine padėtimi R. L., ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, tačiau ne ankščiau nei 2013 m. lapkričio 12 d. ir ne vėliau nei 2013 m. lapkričio 17 d. ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu būdu, perdavė R. L. UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ rekvizitus, o ši tyrimo metu nenustatytu laiku, tačiau ne ankščiau nei 2013 m. lapkričio 12 d. ir ne vėliau nei 2013 m. lapkričio 17 d. ir ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu būdu, perdavė ( - ) darbuotojui D. M., kuris nežinojo apie R. L. neteisėtą veikimą ir tikslus, esančiam tiesioginiame R. L. pavaldume, faktiškai atsakingam už pirkimo procedūrų vykdymą, UAB „( - )“, UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ rekvizitus, neteisėtai nurodydama būtent šioms įmonėms išsiųsti kvietimus pateikti pasiūlymą viešajame pirkime. D. M. įvykdžius šiuos R. L. nurodymus, 2013 m. lapkričio 22 d., elektroniniu paštu (iš elektroninio pašto adreso ( - ) į ( - ) buvo gautas UAB „( - )“ 2013 m. lapkričio 21 d. pasiūlymas, kurio kaina 28 497 litų (8253,30 eurų), taip pat UAB „( - )“ pasiūlymas kaina 32 760 litų (9487,95 eurų) ir UAB „( - )“ – 35 091 litų (10163,06 eurų). R. L., 2013 m. lapkričio 22 d. sužinojusi apie UAB „( - )“ 2013 m. lapkričio 21 d. pasiūlymą ir jame nurodytą 28 497 litų (8253,30 eurų) sumą, suprasdama, kad šio pirkimo laimėtoja tokiu atvejų turėtų būti pripažinta UAB „( - )“, nurodė D. M. elgtis pažeidžiant viešųjų pirkimų pagrindinius principus: šio pasiūlymo nefiksuoti, nepridėti prie pirkimo dokumentų ir nesiųsti tiekėjams informacinio pranešimo apie tiekėjų pasiūlymus, nes ji pasirūpins, kad būtų gautas naujas UAB „( - )“ pasiūlymas, kurio kaina bus didesnė už UAB „( - )“ pasiūlymo kainą – 32 760 litų (9487,95 eurų), o D. M., nežinodamas apie R. L. nusikalstamą veikimą ir tikslus, įvykdė šiuos nurodymus. R. L., toliau tęsdama nusikalstamą veiką, 2013 m. lapkričio 22 d. susisiekė su V. P., informavo, kad mažiausios kainos pasiūlymą pateikė ne UAB „( - )“, t. y. faktiškai šio konkurso nelaimėjo, ir 2013 m. lapkričio 22 d. susitikus R. L. darbo kabinete, esančiame ( - ), adresu ( - ), susitarė, kad V. P., padėdamas daryti nusikalstamą veiką R. L., taip veiks, kad UAB „( - )“ pateiktų naują pasiūlymą, kurio kaina būtų didesnė nei UAB „( - )“ pasiūlymo (32 760 litų (9487,95 eurų) ir šį pasiūlymą pristatys fiziškai į ( - ), kad būtų galima nuslėpti tikrąjį pateikimo laiką, nes pasiūlymo pateikimo terminas pirkimo dokumentuose buvo nustatytas iki 2013 m. lapkričio 22 d. 10.00 val. V. P., veikdamas pagal susitarimą su R. L., nenustatytu tyrimo metu, tačiau ne ankščiau nei 2013 m. lapkričio 22 d. ir ne vėliau nei 2013 m. lapkričio 25 d. susitiko su UAB „( - )“ direktore S. K. jos darbo kabinete, esančiame UAB „( - )“ patalpose, adresu ( - ), informavo, kad mažiausią kainą pirkime pateikė ir šį pirkimą faktiškai laimėjo UAB „( - )“, o S. K. pasakius, kas ji pažįsta UAB „( - )“ vadybininkę V. K. ir galėtų paprašyti šios, kad ji atstovaudama UAB „( - )“ pateiktų didesnės kainos (nei 32 760 litų (9487,95 eurų) pasiūlymą, pritarė S. K. ir pamokė S. K. V. K. sakyti, kad ji pateikdama didesnės kainos pasiūlymą apgaulingai paaiškintų, jog pirmasis pasiūlymas buvo pateiktas nepaskaičiavus pridėtinės vertės mokesčio. V. P., veikusiam įgyvendinant bendrą nusikalstamą sumanymą su R. L., veiksmų rezultate, S. K. paskambino telefonu V. K. ir perdavusi V. P. žodžius dėl pridėtinės vertės mokesčio, susitarė, kad V. K. pateiks naują pasiūlymą, kurio kaina bus didesnė nei 32 760 litų (9487,95 eurų). 2013-11-22 11.48 val. (po pasiūlymų pateikimo termino 2013-11-22 10.00 val.) elektroniniu paštu (iš elektroninio pašto adreso ( - ) į ( - )) ( - ) buvo gautas 2013 m. lapkričio 22 d. UAB „( - )“ pasiūlymas, kurio kaina 34 482 litų (9986,68 eurų) su paaiškinimu elektroniniame laiške, kad pradžioje nebuvo pastebėta, jog pasiūlymo kainą reikia pateikti su pridėtinės vertės mokesčiu, o ikiteisminio tyrimo nenustatytu metu ir būdu, ( - ) buvo gautas originalus (ne elektroninis variantas) šis UAB „( - )“ pasiūlymas. D. M. 2015 m. lapkričio 25 d. informavus R. L., kad yra gautas naujas UAB „( - )“ pasiūlymas kaina 34 482 litų (9986,68 eurų), ji nurodė jam elgtis nesilaikant viešųjų pirkimų pagrindinių principų: šį UAB „( - )“ pasiūlymą fiksuoti kaip oficialų pasiūlymą, pridėti jį prie šio pirkimo dokumentų ir išsiųsti tiekėjams informacinį pranešimą apie tiekėjų pasiūlymus pripažįstant pirkimo laimėtoju UAB „( - )“, kurios pasiūlymo kaina 32 760 litų (9487,95 eurų). Vykdydamas šiuos neteisėtus R. L. nurodymus, D. M., kuris nežinojo apie R. L. nusikalstamą veikimą ir tikslus, pridėjo minėtą pasiūlymą prie pirkimo dokumentų ir 2013 m. lapkričio 25 d. raštu Nr. S-212 informavo UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“ apie tiekėjų pasiūlymus, o R. L., piktnaudžiaudama tarnybine padėtimi, vykdydama susitarimą su V. P., siekdama, kad pirkimą laimėtų UAB „( - )“ ir paslaugas suteiktų už maksimalią sumą, kurią gali mokėti ( - ), tiekėjų apklausos pažymoje 2013 m. lapkričio 22 d. patvirtino, kad pirkimo laimėtoju pripažįstama UAB „( - )“, pateikusi 2013 m. lapkričio 20 d. pasiūlymą, kurio kaina 32 760 litų (9487,95 eurų), nors žinojo, kad UAB „( - )“ tokias paslaugas galėjo suteikti už 28 497 litų (8253,30 eurų). Tokių R. L. ir V. P. nusikalstamų veiksmų rezultate, akivaizdžiai iškreipus viešųjų pirkimų esmę, faktiškai neatlikus viešojo pirkimo, siekiant naudos UAB „( - )“, o ne kuo pigiau nupirkti paslaugas taupant valstybės biudžeto ir Eurųpos Sąjungos skirtas lėšas, padarius 4263 litų (1234,65 eurų) turtinę žalą valstybei, 2013 m. gruodžio 11 d. buvo sudaryta paslaugų teikimo sutartis Nr. SP-48 tarp ( - ) ir UAB „( - )“ įsigyjant sutartyje numatytas paslaugas už 32 760 litų (9487,95 eurų). Tokiais savo veiksmais R. L. pažeidė:

32- Valstybės tarnybos įstatymo (1999-07-08 Nr. VIII-1316) 15 str. 1 d. 1, 3, 4, 5 ir 9 p., įpareigojančius valstybės tarnautoją, laikytis Konstitucijos ir įstatymų ir kitų teisės aktų, tarnauti visuomenės interesams, tinkamai atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, laikytis šiame įstatyme, kituose teisės aktuose nustatytų valstybės tarnautojų veiklos etikos principų ir taisyklių, vengti viešųjų ir privačių interesų konflikto, nepiktnaudžiauti tarnyba, nesinaudoti ir neleisti naudotis tarnybine ar su tarnyba susijusia informacija kitaip, negu nustato įstatymai ar kiti teisės aktai;

33- Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo (1997-07-02 Nr. VIII-371) 3 str. 1 d. 1 ir 4 p., kurie suteikia pareigą asmenims, dirbantiems valstybės tarnyboje, nešališkai, sąžiningai ir tinkamai atlikti tarnybines pareigas, priimti sprendimus vadovaujantis įstatymais ir visų asmenų lygybės principu;

34- Viešųjų pirkimų įstatymo (1996-08-13 Nr. I-1491) 3 str. 1 d. reikalavimą, perkančiąją organizaciją įpareigojantį užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų;

35- ( - ) įstatų (2010-10-27 Nr. 1V-665) 36 p., kuriame nurodyta, kad ( - ) direktorius, kaip vienasmenis valdymo organas, dirbdamas turi vadovautis įstatymais ir kitais teisės aktais, susirinkimo sprendimais, įstatais, direktoriaus pareiginiais nuostatais bei 10 ir 37.1 p. – direktorius turi pareigą organizuoti ( - ) veiklą, kad įgyvendinant pagrindinius tikslus būtų efektyviai ir tinkamai naudojamos gautos lėšos;

36- ( - ) direktoriaus pareiginių nuostatų (2010-12-20 Nr. 1V-783) 31 p. – būnant gerai susipažinus su LR įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešųjų įstaigų veiklą, bei kitais su ( - ) veikla susijusiais teisės aktais, vadovauti ( - ), organizuoti ir kontroliuoti ( - ) veiklą taip, kad ( - ) efektyviai vykdytų įstatuose nustatytą veiklą;

37- ( - ) viešųjų pirkimų taisyklių (2010-04-15 Nr. V-3) 3 p. įpareigojantį pirkimus atlikti laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų, siekiant sudaryti viešojo pirkimo sutartį, leidžiančią racionaliai naudojant tam skirtas lėšas įsigyti ( - ) reikalingų prekių, paslaugų ar darbų; 15 p. – nurodant perkamų prekių, paslaugų ar darbų savybes tiekėjai negali būti dirbtinai diskriminuojami bei turi būti užtikrinama jų konkurencija; 70 ir 71 p. – tiekėjui negali būti pateikta informacija, kurios atskleidimas trukdytų konkurencijai, tame pačiame pirkime apklausiamiems tiekėjams turi būti pateikta tokia pati informacija;

38- Projekto „Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas korupcijos prevencijos srityje“, projekto kodas Nr. ( - ), finansavimo ir administravimo 2013-11-12 sutarties Nr. ( - ) 2.1.8. p., kuriuo įsipareigota laikytis Viešųjų pirkimų įstatymo; 3.1.1. p. įpareigojantį tinkamai naudoti finansuojamas lėšas vadovaujantis Vykdomų pagal Lietuvos 2007-2012 metų Eurųpos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias veiksmų programas projektų išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisyklėmis ir tuo pačiu šių taisyklių 8.7 p., kuriame numatyta, kad finansuojamos išlaidos turi būti panaudotos nepažeidžiant viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų. Šiais savo veiksmais R. L. kaltinama piktnaudžiavusi tarnybine padėtimi, t. y. padariusi nusikaltimą, numatytą BK 228 straipsnio 1 dalyje. 1.5.

39Be to, R. L. buvo kaltinama tuo, kad ji, būdama valstybės tarnautojui prilygintas asmuo – ( - ) direktore, žinodama savo funkcijas, ( - ) veiklą ir viešųjų pirkimų organizavimą reglamentuojančius norminius aktus nuo 2013 m. liepos 12 d. iki 2013 m. lapkričio 12 d. piktnaudžiavo tarnybine padėtimi – įstatymais ir kitais teisės aktais suteiktus įgaliojimus ir pareigas naudojo priešingai tarnybos interesams, t. y. tyčia, sistemingai neteisėtai veikdama, sudarė sąlygas, kad ( - ) organizuojamą ir vykdomą supaprastintą viešąjį pirkimą tiekėjų apklausos būdu kompiuterinei įrangai pirkti laimėtų A. D. firma „( - )“, tokiais savo veiksmais padarydama didelės neturtinės žalos valstybei, nes iškraipė esminius viešųjų pirkimų principus ir taisykles, pažeidė pirkimo finansavimo sutartį, diskreditavo Vidaus reikalų ministerijai pavaldžios ( - ) ir savo, kaip valstybės tarnautojui prilyginto asmens – ( - ) vadovės, vardą, o tuo pačiu diskreditavo ir sumenkino Vidaus reikalų ministerijos autoritetą, prestižą ir pasitikėjimą, o būtent: ji, būdama pirkimą organizuojančios ir vykdančios perkančiosios organizacijos ( - ) vienasmene vadove, 2013 m. liepos 12 d., dar prieš oficialiai paskelbiant (2013 m. liepos 25 d. 19.03 val. išsiunčiant elektroniniu paštu tiekėjams kvietimus pateikti pasiūlymą) supaprastintą viešąjį pirkimą tiekėjų apklausos būdu kompiuterinei įrangai pirkti, IĮ „( - )“ savininkui ir vadovui A. D., pateikė (2013 m. liepos 15 d. apie 10.30 val. atsiuntė elektroniniu paštu iš savo elektroninio pašto adreso ( - ) į A. D. naudojamą elektroninio pašto ( - )) planuojamos įsigyti kompiuterinės įrangos (dviejų nešiojamų kompiuterių ir spausdintuvo) techninę užduotį, kurią 2013 m. liepos 11 d. buvo elektroniniu paštu gavusi iš šios užduoties rengėjo – ( - ) darbuotojo A. A., tokiu būdu diskriminuodama kitus potencialius tiekėjus ir neužtikrindama laisvos konkurencijos. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2015 m. liepos 15 d. nuo 10.45 val. iki 17.36 val. telefonu ir elektroniniu paštu ji ir A. D. – vienintelis potencialus tiekėjas turėdamas kompiuterinės įrangos techninę užduotį ir būdamas su užduotimi susipažinęs, dar prieš konkurso paskelbimą, susitarė dėl preliminarios kompiuterinės įrangos kainos – 11 675 litų (3381,31 eurų) ir suderino kompiuterių techninę užduotį, t. y. jai sutikus A. D. padarė techninėje užduotyje šiuos pakeitimus: Nr.1.5. vietoj „4 integruoti USB 2.0 – 480 Mbps“ įrašė „2 integruoti USB 2.0 ir 2 integruoti USB 3.0“, ištrynė reikalavimus kompiuteriams: „integruota USB 2.0/eSATA jungtis, integruota IEEE 1394 jungtis“; Nr. 1.6. vietoj „2.0 MP“ įrašė „0.98 MP“; Nr. 1.18 vietoj „MS Office 2010 Professional“ arba lygiavertė programa atitinkanti šiuos reikalavimus: elektroninės lentelės, teksto redaktorius, pašto klientas, prezentacijų kūrimas, duomenų bazių kūrimas ir programavimas – visas paketas vieno gamintojo, turint lietuvių kalbos rašybos ir gramatikos tikrinimo funkciją ir turinti programinės įrangos gamintojo palaikymą telefonu Lietuvoje“ įrašė „MS Office 2010“ arba lygiavertė programa atitinkanti šiuos reikalavimus: elektroninės lentelės, teksto redaktorius, pašto klientas, prezentacijų kūrimas, turinti lietuvių kalbos rašybos ir gramatikos tikrinimo funkciją“, tikslu, kad prekių techniniai duomenys ir jų kaina būtų priimtina tiek R. L., tiek A. D.. Toliau piktnaudžiaudama tarnybine padėtimi R. L. 2013 m. liepos 15 d. 14.20 val. ir 16.42 val. (prieš prasidedant pirkimo procedūroms) telefoninių pokalbių metu tiesiogiai patvirtino A. D., kad iš IĮ „( - )“ ( - ) įsigys kompiuterius ir spausdintuvą, t. y. kad IĮ „( - ) laimės kompiuterinės įrangos viešąjį pirkimą tiekėjų apklausos būdu, tokiu būdu paneigdama viešųjų pirkimų esmę, paskirtį ir tikslus. Tęsdama nusikaltimą, 2015 m. liepos 15 d. 15.57 val., ji paprašė A. D. kitų dviejų įmonių rekvizitų, kurioms turėtų būti išsiųsti kvietimai pateikti pasiūlymus šiame viešajame pirkime, ką, jos prašomas, A. D. padarė pateikdamas 2013-07-15 16.34 val. elektroniniu paštu UAB „( - )“, kurios vienintelis akcininkas yra A. D., ir UAB „( - )“, kurios vienintelė akcininkė yra A. D. žmona J. D., pavadinimus ir elektroninių paštų adresus: UAB „( - )“ ( - ), UAB „( - )“ ( - ). R. L. 2013 m. liepos 15 d. 17.34 val. elektroniniu paštu pateikė A. A. su A. D. suderintą techninę užduotį, pagal kurią turėjo būti ir buvo atliktas pirkimas, ir ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu būdu tiekėjų pavadinimus (IĮ „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“), nurodydama būtent šiems tiekėjams išsiųsti kvietimus pateikti pasiūlymą, dėl ko nebuvo sudaryta reali konkurencija ir faktiškai nebuvo tikimybės A. D. nelaimėti šio konkurso, nors ji žinojo, kad yra ir kitų tiekėjų, kurie gali parduoti kompiuterinę įrangą. Vykdydamas R. L. nurodymus, A. A., nežinodamas apie R. L. neteisėtą veikimą ir tikslus, elektroniniu paštu 2013 m. liepos 25 d. 19.03 val. išsiuntė minėtiems tiekėjams kvietimą pateikti pasiūlymą ir R. L. nusikalstamų veikų rezultate, faktiškai neatlikus viešojo pirkimo, IĮ „( - )“, pateikusi 2013 m. liepos 16 d. pasiūlymą Nr. 0716, kurio suma 11 855 litų (3433,45 eurų), 2013 m. rugsėjo 3 d. buvo pripažinta pirkimo laimėtoja tai patvirtinant R. L. tiekėjų apklausos pažymoje Nr. VP-46 bei pasirašant 2013-12-11 sutartį Nr. SP-49 tarp ( - ) ir IĮ „( - )“ dėl kompiuterinės įrangos įsigijimo, kurios kaina 11 855 litų (3433,45 eurų). Tokiais savo veiksmais R. L. pažeidė:

40- Valstybės tarnybos įstatymo (1999-07-08 Nr. VIII-1316) 15 str. 1 d. 1, 3, 4, 5 ir 9 p., įpareigojančius valstybės tarnautoją, laikytis Konstitucijos ir įstatymų ir kitų teisės aktų, tarnauti visuomenės interesams, tinkamai atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, laikytis šiame įstatyme, kituose teisės aktuose nustatytų valstybės tarnautojų veiklos etikos principų ir taisyklių, vengti viešųjų ir privačių interesų konflikto, nepiktnaudžiauti tarnyba, nesinaudoti ir neleisti naudotis tarnybine ar su tarnyba susijusia informacija kitaip, negu nustato įstatymai ar kiti teisės aktai;

41- Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo (1997-07-02 Nr. VIII-371) 3 str. 1 d. 1 ir 4 p., kurie suteikia pareigą asmenims, dirbantiems valstybės tarnyboje, nešališkai, sąžiningai ir tinkamai atlikti tarnybines pareigas, priimti sprendimus vadovaujantis įstatymais ir visų asmenų lygybės principu;

42- Viešųjų pirkimų įstatymo (1996-08-13 Nr. I-1491) 3 str. 1 d. reikalavimą, perkančiąją organizaciją įpareigojantį užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų;

43- ( - ) įstatų (2010-10-27 Nr. 1V-665) 36 p., kuriame nurodyta, kad ( - ) direktorius, kaip vienasmenis valdymo organas, dirbdamas turi vadovautis įstatymais ir kitais teisės aktais, susirinkimo sprendimais, įstatais, direktoriaus pareiginiais nuostatais bei 10 ir 37.1 p. – direktorius turi pareigą organizuoti ( - ) veiklą, kad įgyvendinant pagrindinius tikslus būtų efektyviai ir tinkamai naudojamos gautos lėšos;

44- ( - ) direktoriaus pareiginių nuostatų (2010-12-20 Nr. 1V-783) 31 p. – būnant gerai susipažinus su LR įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešųjų įstaigų veiklą, bei kitais su ( - ) veikla susijusiais teisės aktais, vadovauti ( - ), organizuoti ir kontroliuoti ( - ) veiklą taip, kad ( - ) efektyviai vykdytų įstatuose nustatytą veiklą;

45- ( - ) viešųjų pirkimų taisyklių (2010-04-15 Nr. V-3) 3 p. įpareigojantį pirkimus atlikti laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų, siekiant sudaryti viešojo pirkimo sutartį, leidžiančią racionaliai naudojant tam skirtas lėšas įsigyti ( - ) reikalingų prekių, paslaugų ar darbų; 15 p. – nurodant perkamų prekių, paslaugų ar darbų savybes tiekėjai negali būti dirbtinai diskriminuojami bei turi būti užtikrinama jų konkurencija; 70 ir 71 p. – tiekėjui negali būti pateikta informacija, kurios atskleidimas trukdytų konkurencijai, tame pačiame pirkime apklausiamiems tiekėjams turi būti pateikta tokia pati informacija;

46- Projekto „Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas korupcijos prevencijos srityje“, projekto kodas Nr. ( - ), finansavimo ir administravimo 2013-11-12 sutarties Nr. ( - ) 2.1.8. p., kuriuo įsipareigota laikytis Viešųjų pirkimų įstatymo; 3.1.1. p. įpareigojantį tinkamai naudoti finansuojamas lėšas vadovaujantis Vykdomų pagal Lietuvos 2007-2012 metų Eurųpos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias veiksmų programas projektų išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisyklėmis ir tuo pačiu šių taisyklių 8.7 p., kuriame numatyta, kad finansuojamos išlaidos turi būti panaudotos nepažeidžiant viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų. Šiais savo veiksmais R. L. buvo kaltinama piktnaudžiavusi tarnybine padėtimi, t. y. padariusi nusikaltimą, numatytą BK 228 straipsnio 1 dalyje.

471.6.

48E. L. buvo kaltinamas tuo, kad jis nuo 2013 m. liepos 25 d. iki 2013 m. lapkričio 13 d. tyčia padėjo valstybės tarnautojui prilygintam asmeniui –( - ) direktorei R. L. piktnaudžiauti tarnyba – suvokdamas, kad įstatymais ir kitais teisės aktais suteiktus įgaliojimus ir pareigas R. L. tyčia naudoja priešingai tarnybos interesams, neteisėtai veikdamas padėjo R. L. sudaryti sąlygas, kad TVŪD – perkančiosios organizacijos vykdžiusios pirkimo procedūras, vykdytą viešąjį paslaugų pirkimą „Mokymų, skirtų patobulinti valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikaciją korupcijos prevencijos srityje“, perkančiajai organizacijai pavedusiai TVŪD atlikti pirkimo procedūras – ( - ), laimėtų E. L. atstovaujama ūkio subjektų grupė UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“, VšĮ „( - )“ (toliau – Tiekėjas), tokiais savo veiksmais R. L. padedant E. L. padarė didelės neturtinės žalos valstybei, nes iškraipė esminius viešųjų pirkimų principus ir taisykles, pažeidė pirkimo finansavimo sutartį, diskreditavo Vidaus reikalų ministerijai pavaldžios ( - ) ir savo, kaip valstybės tarnautojui prilyginto asmens – ( - ) vadovės, vardą, o tuo pačiu diskreditavo ir sumenkino Vidaus reikalų ministerijos autoritetą, prestižą ir pasitikėjimą, o būtent: valstybės tarnautojui prilygintas asmuo, R. L., būdama perkančiosios organizacijos ( - ) vienasmene vadove, pagal užimamas pareigas savo žinioje disponuodama viešai dar nepaskelbta būsimo viešojo atviro supaprastinto pirkimo „Mokymų, skirtų patobulinti valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikaciją korupcijos prevencijos srityje“ techninės užduoties nauja redakcija (kuri buvo paskelbta tik 2013 m. rugsėjo 6 d. kartu su pirkimo sąlygomis), 2013 m. liepos 25 d., ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu būdu ir 2013 m. liepos 26 d. telefonu supažindino E. L. su šia technine užduotimi ir gavusi iš E. L. pritarimą tokiai techninės užduoties redakcijai, TVŪD Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjui K. K. 2013 m. liepos 26 d. pateikė minėtą techninę užduotį, kurios pagrindu TVŪD Viešųjų pirkimų komisija 2013 m. rugpjūčio 1 d. patvirtino pirkimo sąlygas ir 2013 m. rugpjūčio 6 d. CVPIS buvo paskelbtas viešojo atviro supaprastinto pirkimo „Mokymų, skirtų patobulinti valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikaciją korupcijos prevencijos srityje“ skelbimas, tokiu būdu ji, pažeisdama lygybės principą, sudarė E. L. atstovaujamam Tiekėjui neteisėtą konkurencinį pranašumą kitų potencialių tiekėjų atžvilgiu. VšĮ „( - )“ vadovui G. S. 2013 m. rugpjūčio 23 d. pateikus paklausimą dėl pirkimo sąlygų, E. L., padėdamas piktnaudžiauti tarnybine padėtimi, teikdamas priemones R. L., siekdamas neteisėtai apriboti konkurenciją, parengė už R. L. atsakymą į šį paklausimą ir 2013 m. rugpjūčio 26 d. būdamas R. L. darbo kabinete, esančiame ( - ), adresu ( - ), tiesiogiai perdavė šį atsakymą jai, įkeldamas jį į R. L. kompiuterį „Apple McBook Air“ bei pavadindamas „Atsakymas3.doc“, kuri, turėdama tikslą, kad pirkimą laimėtų E. L. atstovaujamas Tiekėjas, šį atsakymą 2013 m. rugpjūčio 27 d. raštu Nr. 171 pateikė TVŪD Viešųjų pirkimų komisijai, kaip oficialų ( - ) atsakymą ir 2013 m. rugpjūčio 29 d. TVŪD Viešųjų pirkimų komisijos nariai, nežinodami, kad atsakymas realiai yra parengtas suinteresuotų konkurso dalyvių atstovo E. L., posėdyje pritarė šiam atsakymui. 2013 m. rugsėjo 10 d. CPVIS paskelbus, kad pasiūlymą pateikė tik E. L. atstovaujamų įmonių grupė, 2013 m. rugsėjo 13 d. R. L. sudarė ekspertų grupę tiekėjo kvalifikacijai įvertinti iš ( - ) darbuotųjų: D. U., A. M. ir T. P., esančių šios tiesioginiame tarnybiniame pavaldume bei 2013 m. rugsėjo 18 d. D. U. išreiškus abejonę dėl Tiekėjo pasiūlymo atitikimo kvalifikaciniams reikalavimams, t. y. būnant R. L. darbo kabinete, esančiame ( - ), adresu ( - ), pasakius, kad iš pateiktų Tiekėjo dokumentų susidaro įspūdis, kad Tiekėjo pasiūlymas neatitinka pirkimo sąlygų 3.1.12. p., R. L. susisiekė su E. L. ir gavusi iš jo ikiteisminio tyrimo metu nenustatytus patarimus ir informaciją kaip paaiškinti tiekėjo kvalifikaciją, kad atitiktų pirkimo sąlygose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, įtakojo D. U., kuri nežinojo apie R. L. neteisėtą veikimą ir tikslus, kad ši nesilaikytų 2013 m. rugsėjo 13 d. nešališkumo deklaracijoje įsipareigoto laikytis objektyvumo principo ir įvertintų tiekėjo kvalifikaciją, kaip atitinkančia kvalifikacinius reikalavimus. Šių, sistemingų ir neteisėtų E. L. ir R. L. veiksmų rezultate, TVŪD Viešojo pirkimo komisija 2013 m. spalio 4 d. laimėtoju pripažino E. L. atstovaujamų UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“, VšĮ „( - )“ įmonių grupę ir 2013-11-13 tarp ( - ) ir pirkimo laimėtojo buvo pasirašyta mokymų sutartis Nr. SP-33. Tokiais savo veiksmais R. L. padedant E. L. pažeidė:

49- Valstybės tarnybos įstatymo (1999-07-08 Nr. VIII-1316) 15 str. 1 d. 1, 3, 4, 5 ir 9 p., įpareigojančius valstybės tarnautoją, laikytis Konstitucijos ir įstatymų ir kitų teisės aktų, tarnauti visuomenės interesams, tinkamai atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, laikytis šiame įstatyme, kituose teisės aktuose nustatytų valstybės tarnautojų veiklos etikos principų ir taisyklių, vengti viešųjų ir privačių interesų konflikto, nepiktnaudžiauti tarnyba, nesinaudoti ir neleisti naudotis tarnybine ar su tarnyba susijusia informacija kitaip, negu nustato įstatymai ar kiti teisės aktai;

50- Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo (1997-07-02 Nr. VIII-371) 3 str. 1 d. 1 ir 4 p., kurie suteikia pareigą asmenims, dirbantiems valstybės tarnyboje, nešališkai, sąžiningai ir tinkamai atlikti tarnybines pareigas, priimti sprendimus vadovaujantis įstatymais ir visų asmenų lygybės principu;

51- Viešųjų pirkimų įstatymo (1996-08-13 Nr. I-1491) 3 str. 1 d. reikalavimą, perkančiąją organizaciją įpareigojantį užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų;

52- ( - ) įstatų (2010-10-27 Nr. 1V-665) 36 p., kuriame nurodyta, kad ( - ) direktorius, kaip vienasmenis valdymo organas, dirbdamas turi vadovautis įstatymais ir kitais teisės aktais, susirinkimo sprendimais, įstatais, direktoriaus pareiginiais nuostatais bei 10 ir 37.1 p. – direktorius turi pareigą organizuoti ( - ) veiklą, kad įgyvendinant pagrindinius tikslus būtų efektyviai ir tinkamai naudojamos gautos lėšos;

53- ( - ) direktoriaus pareiginių nuostatų (2010-12-20 Nr. 1V-783) 31 p. – būnant gerai susipažinus su LR įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešųjų įstaigų veiklą, bei kitais su ( - ) veikla susijusiais teisės aktais, vadovauti ( - ), organizuoti ir kontroliuoti ( - ) veiklą taip, kad ( - ) efektyviai vykdytų įstatuose nustatytą veiklą;

54- Projekto „Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas korupcijos prevencijos srityje“, projekto kodas Nr. ( - ), finansavimo ir administravimo 2013-11-12 sutarties Nr. ( - ) 2.1.8. p., kuriuo įsipareigota laikytis Viešųjų pirkimų įstatymo; 3.1.1. p. įpareigojantį tinkamai naudoti finansuojamas lėšas vadovaujantis Vykdomų pagal Lietuvos 2007-2012 metų Eurųpos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias veiksmų programas projektų išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisyklėmis ir tuo pačiu šių taisyklių 8.7 p., kuriame numatyta, kad finansuojamos išlaidos turi būti panaudotos nepažeidžiant viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų. Šiais savo veiksmais E. L. buvo kaltinamas padėjęs piktnaudžiauti tarnybine padėtimi valstybės tarnautojui prilygintam asmeniui R. L., t. y. padaręs nusikaltimą, numatytą BK 24 straipsnio 6 dalyje ir 228 straipsnio 1 dalyje. 1.7.

55V. P. buvo kaltinamas tuo, kad jis nuo 2013 m. liepos 26 d. iki 2013 m. gruodžio 5 d. tyčia padėjo valstybės tarnautojui prilygintam asmeniui – ( - ) direktorei R. L. piktnaudžiauti tarnyba – suvokdamas, kad įstatymais ir kitais teisės aktais suteiktus įgaliojimus ir pareigas R. L. tyčia naudoja priešingai tarnybos interesams, neteisėtai veikdamas padėjo R. L. sudaryti sąlygas, kad ( - ) organizuotą ir vykdytą supaprastintą viešąjį pirkimą tiekėjų apklausos būdu viešinimo bukleto sukūrimo (dizaino), leidybos ir išsiuntimo (platinimo) paštu paslaugoms pirkti laimėtų UAB „( - )“, tokiais savo veiksmais R. L. padedant V. P. padarė didelės neturtinės žalos valstybei, nes iškraipė esminius viešųjų pirkimų principus bei taisykles ir pažeidė pirkimo finansavimo sutartį padarydama 2300 litų (666,13 eurų) turtinės žalos valstybei, diskreditavo Vidaus reikalų ministerijai pavaldžios ( - ) ir savo, kaip valstybės tarnautojai prilyginto asmens – ( - ) vadovės, vardą, o tuo pačiu diskreditavo ir sumenkino Vidaus reikalų ministerijos autoritetą, prestižą ir pasitikėjimą, o būtent: valstybės tarnautojui prilygintas asmuo, R. L., būdama pirkimą organizuojančios ir vykdančios perkančiosios organizacijos ( - ) vienasmene vadove, 2013 m. liepos 26 d. dar prieš oficialiai paskelbiant (2013 m. spalio 17 d. išsiunčiant elektroniniu paštu tiekėjams kvietimus pateikti pasiūlymą) supaprastintą viešąjį pirkimą tiekėjų apklausos būdu viešinimo bukleto sukūrimo (dizaino), leidybos ir išsiuntimo (platinimo) paštu paslaugoms pirkti, 2013 m. liepos 26 d. telefonu susisiekė su V. P. ir informavo, kad ( - ) organizuos ir vykdys minėtą viešąjį pirkimą bei susitarė su V. P., kad šis jai pateiks sau žinomos įmonės rekvizitus, kuri dėl R. L. neteisėtų veiksmų laimės minėtą pirkimą bei 2013 m. liepos 29 d. telefonu informavo V. P., kad pirkimo biudžetas bus apie 7000 litų (2027,34 eurų), t. y. R. L. ir V. P. susitarė bendrai veikti darydami nusikalstamą veiką, tokiu būdu diskriminuodama kitus potencialius tiekėjus ir neužtikrindama laisvos konkurencijos. Nenustatytu ikiteisminio tyrimo metu būdu ir laiku, bet ne ankščiau nei 2013 m. liepos 29 d. ir ne vėliau nei 2013 m. spalio 17 d. V. P., padėdamas piktnaudžiauti tarnybine padėtimi R. L., teikdamas priemones, pateikė jai UAB „( - )“, kaip įmonės, kuri turi laimėti šį pirkimą, rekvizitus. Ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, bet ne ankščiau nei 2013 m. liepos 29 d. ir ne vėliau nei 2013 m. spalio 17 d. R. L., tęsdama savo nusikalstamus veiksmus, ( - ) darbuotojui D. M., kuris nežinojo apie R. L. neteisėtą veikimą ir tikslus, esančiam tiesioginiame R. L. pavaldume, faktiškai atsakingam už pirkimo procedūrų vykdymą, pateikė UAB „( - )“ ir kitų įmonių: UAB „( - )“, UAB „( - )“ rekvizitus, nurodydama būtent šioms įmonėms išsiųsti kvietimus pateikti pasiūlymą. D. M. įvykdžius šiuos R. L. nurodymus, 2013 m. spalio 25 d. 10.05 val., t. y. po kvietime pateikti pasiūlymą nustatyto termino (2013 m. spalio 25 d. 10.00 val.), elektroniniu paštu (iš elektroninio pašto adreso ( - ) į ( - )) ( - ) buvo gautas UAB „( - )“ 2013 m. spalio 25 d. pasiūlymas, kurio kaina 3700 litų (1071,59 eurų). R. L., 2013 m. spalio 28 d. sužinojusi apie UAB „( - )“ 2013 m. spalio 25 d. pasiūlymą ir jame nurodytą 3700 litų (1071,59 eurų) sumą ir žinodama, kad už šią paslaugą ( - ) gali mokėti 6050 litų (1752,20 eurų), t. y. paraiškoje VšĮ „( - )“ dėl projekto „Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas korupcijos prevencijos srityje“ finansavimo šioms paslaugoms numatyta 6050 litų (1752,20 eurų), ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, bet ne ankščiau nei 2013 m. spalio 28 d. ir ne vėliau nei 2013 m. lapkričio 17 d. nurodė D. M. elgtis pažeidžiant viešųjų pirkimų pagrindinius principus: šio pasiūlymo nefiksuoti, nepridėti prie pirkimo dokumentų ir nesiųsti tiekėjams informacinio pranešimo apie tiekėjų pasiūlymus, nes ji pasirūpins, kad būtų gautas naujas UAB „( - )“ pasiūlymas, kurio kaina bus apie 6000 litų (1737,72 eurų), o D. M., nežinodamas apie R. L. nusikalstamą veikimą ir tikslus, įvykdė šiuos nurodymus. R. L., toliau tęsdama nusikalstamą veiką, 2013 m. spalio 28 d. susisiekė su V. P. ir 2013 m. spalio 30 d. susitikus R. L. darbo kabinete, esančiame ( - ), adresu ( - ), susitarė, kad V. P., padėdamas piktnaudžiauti tarnybine padėtimi R. L. taip neteisėtai veiks, kad UAB „( - )“ pateiktų naują pasiūlymą, kurio kaina bus apie 6000 litų (1737,72 eurų) ir fiziškai pasiūlymą pristatys į ( - ), kad būtų galima nuslėpti tikrąjį naujo pasiūlymo pateikimo laiką. V. P. veikdamas pagal susitarimą su R. L., ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, tačiau ne ankščiau nei 2013 m. spalio 30 d. ir ne vėliau nei 2013 m. lapkričio 17d. susitiko su UAB „( - )“ direktore S. K. jos darbo kabinete, esančiame UAB „( - )“ patalpose, adresu ( - ), ir turėdamas UAB „( - )“ 2013 m. spalio 25 d. pasiūlymą, kurio kaina 3700 litų (1071,59 eurų), parodė šį pasiūlymą S. K., bei paaiškinęs, kad UAB „( - )“ vienintelė šiame konkurse pateikusi pasiūlymą įmonė šį konkursą faktiškai laimėjo, tačiau ( - ) už tokias paslaugas gali sumokėti 6000 litų (1737,72 eurų), nurodė šiai parengti naują pasiūlymą, kurio kaina būtų 6000 litų (1737,72 eurų). S. K., kuri nežinojo apie R. L. ir V. P. nusikalstamą veikimą ir tikslus, parengus ir perdavus V. P. naują UAB „( - )“ 2013 m. spalio 25 d. pasiūlymą, kurio kaina 6000 litų (1737,72 eurų), V. P., ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, tačiau ne ankščiau nei 2013 m. spalio 30 d. ir ne vėliau nei 2013 m. lapkričio 17 d. laikydamasis susitarimo su R. L., perdavė šį pasiūlymą R. L., o ši naują UAB „( - )“ pasiūlymą, nenustatytu tyrimo metu, tačiau ne ankščiau nei 2013 m. spalio 30 d. ir ne vėliau nei 2013 m. lapkričio 17 d., tačiau po pirkimo dokumentuose numatyto pasiūlymo pateikimo termino (2013 m. spalio 25 d. 10.00 val.), perdavė D. M., nurodydama elgtis nesilaikant viešųjų pirkimų pagrindinių principų: šį UAB „( - )“ pasiūlymą fiksuoti kaip oficialų pasiūlymą, pridėti jį prie šio pirkimo dokumentų ir išsiųsti tiekėjams informacinį pranešimą apie tiekėjų pasiūlymus. Vykdydamas šiuos R. L. neteisėtus nurodymus D. M., kuris nežinojo apie R. L. nusikalstamą veikimą ir tikslus, pridėjo minėtą pasiūlymą prie pirkimo dokumentų ir 2013 m. lapkričio 17 d. raštu Nr. S-205 informavo UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“ apie tiekėjų pasiūlymus, o R. L., piktnaudžiaudama tarnybine padėtimi, vykdydama susitarimą su V. P., siekdama, kad pirkimą laimėtų UAB „( - )“ ir paslaugas suteiktų už maksimalią sumą, kurią gali mokėti ( - ), tiekėjų apklausos pažymoje Nr. VP-61 patvirtino, kad pirkimo laimėtoju pripažįstama UAB „( - )“ pateikusi 2013 m. spalio 25 d. pasiūlymą, kurio kaina 6000 litų (1737,72 eurų), nors žinojo, kad UAB „( - )“ tokias paslaugas galėjo suteikti už 3700 litų (1071,59 eurų). Tokių R. L. ir V. P. nusikalstamų veiksmų rezultate, akivaizdžiai iškreipus viešųjų pirkimų esmę, faktiškai neatlikus viešojo pirkimo, siekiant naudos UAB „( - )“, o ne kuo pigiau nupirkti paslaugas taupant valstybės biudžeto ir Eurųpos Sąjungos skirtas lėšas, padarius 2300 litų (666,13 eurų) turtinę žalą valstybei, 2013 m. gruodžio 5 d. buvo sudaryta paslaugų teikimo sutartis Nr. SP-42 tarp ( - ) ir UAB „( - )“ įsigyjant sutartyje numatytas paslaugas už 6000 litų (1737,72 eurų). Tokiais savo veiksmais R. L. padedant V. P. pažeidė:

56- Valstybės tarnybos įstatymo (1999-07-08 Nr. VIII-1316) 15 str. 1 d. 1, 3, 4, 5 ir 9 p., įpareigojančius valstybės tarnautoją, laikytis Konstitucijos ir įstatymų ir kitų teisės aktų, tarnauti visuomenės interesams, tinkamai atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, laikytis šiame įstatyme, kituose teisės aktuose nustatytų valstybės tarnautojų veiklos etikos principų ir taisyklių, vengti viešųjų ir privačių interesų konflikto, nepiktnaudžiauti tarnyba, nesinaudoti ir neleisti naudotis tarnybine ar su tarnyba susijusia informacija kitaip, negu nustato įstatymai ar kiti teisės aktai;

57- Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo (1997-07-02 Nr. VIII-371) 3 str. 1 d. 1 ir 4 p., kurie suteikia pareigą asmenims, dirbantiems valstybės tarnyboje, nešališkai, sąžiningai ir tinkamai atlikti tarnybines pareigas, priimti sprendimus vadovaujantis įstatymais ir visų asmenų lygybės principu;

58- Viešųjų pirkimų įstatymo (1996-08-13 Nr. I-1491) 3 str. 1 d. reikalavimą, perkančiąją organizaciją įpareigojantį užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų;

59- ( - ) įstatų (2010-10-27 Nr. 1V-665) 36 p., kuriame nurodyta, kad ( - ) direktorius, kaip vienasmenis valdymo organas, dirbdamas turi vadovautis įstatymais ir kitais teisės aktais, susirinkimo sprendimais, įstatais, direktoriaus pareiginiais nuostatais bei 10 ir 37.1 p. – direktorius turi pareigą organizuoti ( - ) veiklą, kad įgyvendinant pagrindinius tikslus būtų efektyviai ir tinkamai naudojamos gautos lėšos;

60- ( - ) direktoriaus pareiginių nuostatų (2010-12-20 Nr. 1V-783) 31 p. – būnant gerai susipažinus su LR įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešųjų įstaigų veiklą, bei kitais su ( - ) veikla susijusiais teisės aktais, vadovauti ( - ), organizuoti ir kontroliuoti ( - ) veiklą taip, kad ( - ) efektyviai vykdytų įstatuose nustatytą veiklą;

61- ( - ) viešųjų pirkimų taisyklių (2010-04-15 Nr. V-3) 3 p. įpareigojantį pirkimus atlikti laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų, siekiant sudaryti viešojo pirkimo sutartį, leidžiančią racionaliai naudojant tam skirtas lėšas įsigyti ( - ) reikalingų prekių, paslaugų ar darbų; 15 p. – nurodant perkamų prekių, paslaugų ar darbų savybes tiekėjai negali būti dirbtinai diskriminuojami bei turi būti užtikrinama jų konkurencija; 70 ir 71 p. – tiekėjui negali būti pateikta informacija, kurios atskleidimas trukdytų konkurencijai, tame pačiame pirkime apklausiamiems tiekėjams turi būti pateikta tokia pati informacija;

62- Projekto „Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas korupcijos prevencijos srityje“, projekto kodas Nr. ( - ), finansavimo ir administravimo 2013-11-12 sutarties Nr. ( - ) 2.1.8. p., kuriuo įsipareigota laikytis Viešųjų pirkimų įstatymo; 3.1.1. p. įpareigojantį tinkamai naudoti finansuojamas lėšas vadovaujantis Vykdomų pagal Lietuvos 2007-2012 metų Eurųpos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias veiksmų programas projektų išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisyklėmis ir tuo pačiu šių taisyklių 8.7 p., kuriame numatyta, kad finansuojamos išlaidos turi būti panaudotos nepažeidžiant viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų. Šiais savo veiksmais V. P. buvo kaltinamas padėjęs piktnaudžiauti tarnybine padėtimi valstybės tarnautojui prilygintam asmeniui R. L., t. y. padaręs nusikaltimą, numatytą BK 24 str. 6 d. ir 228 str. 1 d.

631.8.

64Be to, V. P. buvo kaltinamas tuo, kad jis žinomai suklastotą tikrą dokumentą – UAB „( - )“ 2013 m. spalio 25 d. pasiūlymą, kurio kaina 6000 litų (1737,72 eurų), ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, tačiau ne ankščiau nei 2013 m. spalio 30 d. ir ne vėliau nei 2013 m. lapkričio 17 d. laikė, gabeno ir su ( - ) direktore R. L. panaudojo ( - ) organizuotame ir vykdytame supaprastintame viešajame pirkime tiekėjų apklausos būdu viešinimo bukleto sukūrimo (dizaino), leidybos ir išsiuntimo (platinimo) paštu paslaugoms pirkti, žinodamas, kad reali UAB „( - )“ 2013 m. spalio 25 d. pasiūlymo kaina 3700 litų (1071,59 eurų), dėl ko 2013 m. gruodžio 5 d. buvo sudaryta paslaugų teikimo sutartis Nr. SP-42 tarp ( - ) ir UAB „( - )“ įsigyjant sutartyje numatytas paslaugas už 6000 litų (1737,72 eurų), tokiu būdu padarant 2300 litų (666,13 eurų) turtinę žalą ( - ), o būtent: jis, 2013 m. spalio 28 d. su juo susisiekus R. L., 2013 m. spalio 30 d. susitiko R. L. darbo kabinete, esančiame ( - ), adresu ( - ), bei šiai paaiškinus, kad gautas UAB „( - )“ 2013 m. spalio 25 d. pasiūlymas, kurio kaina 3700 litų (1071,59 eurų), o už šią paslaugą ( - ) gali mokėti 6050 litų (1752,20 eurų), susitarė, kad jis taip neteisėtai veiks, kad UAB „( - )“ pateiktų naują pasiūlymą, kurio kaina bus apie 6000 litų (1737,72 eurų) ir fiziškai pasiūlymą pristatys į ( - ). V. P. veikdamas pagal susitarimą su R. L., ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, tačiau ne ankščiau nei 2013 m. spalio 30 d. ir ne vėliau nei 2013 m. lapkričio 17 d. susitiko su UAB „( - )“ direktore S. K. jos darbo kabinete, esančiame UAB „( - )“ patalpose, adresu ( - ), ir paaiškinęs, kad ( - ) už perkamas paslaugas gali sumokėti 6000 litų (1737,72 eurų), o UAB „( - )“, kaip vienintelė šiame konkurse pateikusi pasiūlymą įmonė, šį konkursą faktiškai laimėjo, nurodė parengti naują pasiūlymą, kurio kaina būtų 6000 litų (1737,72 eurų), po ko S. K., kuri nežinojo apie V. P. ir R. L. nusikalstamą veikimą ir tikslus, nesuvokdama ir negalėdama suvokti daromos veikos pavojingumo, į UAB „( - )“ 2013 m. spalio 25 d. pasiūlymą įrašė tikrovės neatitinkančius duomenis, vietoj pirminės, 3700 litų (1071,59 eurų) dydžio, pasiūlymo kainos, įrašė 6000 litų (1737,72 eurų) dydžio kainą. S. K. perdavus V. P. 2013 m. spalio 25 d. suklastotą UAB „( - )“ pasiūlymą, kurio kaina 6000 litų (1737,72 eurų), V. P., ikiteisminio tyrimo tiksliai nenustatytą laikotarpį, bet ne ilgiau nei nuo 2013 m. spalio 30 d. iki 2013 m. lapkričio 17 d. laikė jį, t. y. turėjo savo žinioje, ir ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, tačiau ne ankščiau nei 2013 m. spalio 30 d. ir ne vėliau nei 2013 m. lapkričio 17 d. laikydamasis susitarimo su R. L., nugabeno ir perdavė šį suklastotą pasiūlymą R. L., kuri 2013 m. spalio 25 d. suklastotą UAB „( - )“ pasiūlymą, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, tačiau ne ankščiau nei 2013 m. spalio 30 d. ir ne vėliau nei 2013 m. lapkričio 17 d., veikdama pagal bendrą susitarimą su V. P., panaudojo tikrą suklastotą dokumentą, perduodama jį D. M. ir nurodydama: šį suklastotą UAB „( - )“ pasiūlymą fiksuoti kaip oficialų pasiūlymą, pridėti jį prie šio pirkimo dokumentų ir išsiųsti tiekėjams informacinį pranešimą apie tiekėjų pasiūlymus. D. M., nežinodamas apie V. P. ir R. L. nusikalstamą veikimą ir tikslus, negalėdamas suprasti ir nesuprasdamas, kad dokumentas yra suklastotas, vykdydamas R. L. neteisėtus nurodymus, pridėjo minėtą pasiūlymą prie pirkimo dokumentų ir 2013 m. lapkričio 17 d. raštu Nr. S-205 informavo UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“ apie tiekėjų pasiūlymus, o R. L., vykdydama susitarimą su V. P., žinodama, kad UAB „( - )“ gali suteikti parduodamas paslaugas už 3700 litų (1071,59 eurų) sumą bei siekdama, kad pirkimą laimėtų UAB „( - )“, tiekėjų apklausos pažymoje Nr. VP-61 patvirtino, kad pirkimo laimėtoju pripažįstama UAB „( - )“, pateikusi V. P. ir R. L. žinomai suklastotą 2013 m. spalio 25 d. pasiūlymą, kurio kaina 6000 litų (1737,72 eurų). Tokių V. P. ir R. L. nusikalstamų veiksmų rezultate, V. P. ir R. L. panaudojus žinomai suklastotą tikrą dokumentą 2013 m. spalio 25 d. UAB „( - )“ pasiūlymą, kurio kaina 6000 litų (1737,72 eurų), siekiant naudos UAB „( - )“ ir padarant 2300 litų (666,13 eurų) turtinę žalą ( - ), 2013 m. gruodžio 5 d. buvo sudaryta paslaugų teikimo sutartis Nr. SP-42 tarp ( - ) ir UAB „( - )“, įsigyjant sutartyje numatytas paslaugas už 6000 litų (1737,72 eurų). Šiais savo veiksmais V. P. buvo kaltinamas disponavimu suklastotu dokumentu, t. y. padaręs nusikaltimą, numatytą BK 300 straipsnio 1 dalyje.

651.9.

66Be to, V. P. buvo kaltinamas tuo, kad nuo 2013 m. spalio 30 d. iki 2013 m. gruodžio 12 d. tyčia padėjo valstybės tarnautojui prilygintam asmeniui –( - ) direktorei R. L. piktnaudžiauti tarnyba – suvokdamas, kad įstatymais ir kitais teisės aktais suteiktus įgaliojimus ir pareigas R. L. tyčia naudoja priešingai tarnybos interesams, neteisėtai veikdamas padėjo R. L. sudaryti sąlygas, kad ( - ) organizuotą ir vykdytą supaprastintą viešąjį pirkimą tiekėjų apklausos būdu informacinės mokomosios medžiagos (specializuoto metodinio leidinio korupcijos prevencijos srityje) parengimo ir leidybos bei išplatinimo dalyviams mokymų metu paslaugoms pirkti laimėtų UAB „( - )“, tokiais savo veiksmais R. L. padedant V. P. padarė didelės neturtinės žalos valstybei, nes iškraipė esminius viešųjų pirkimų principus bei taisykles ir pažeidė pirkimo finansavimo sutartį padarydama 4263 litų (1234,65 eurų) turtinės žalos valstybei, diskreditavo Vidaus reikalų ministerijai pavaldžios ( - ) ir savo, kaip valstybės tarnautojui prilyginto asmens – ( - ) vadovės, vardą, o tuo pačiu diskreditavo ir sumenkino Vidaus reikalų ministerijos autoritetą, prestižą ir pasitikėjimą, o būtent: valstybės tarnautojui prilygintas asmuo, R. L., būdama pirkimą organizuojančios ir vykdančios perkančiosios organizacijos ( - ) vienasmene vadove, 2013-10-30, dar prieš oficialiai paskelbiant (2013-11-13 išsiunčiant elektroniniu paštu tiekėjams kvietimus pateikti pasiūlymą) supaprastintą viešąjį pirkimą tiekėjų apklausos būdu informacinės mokomosios medžiagos (specializuoto metodinio leidinio korupcijos prevencijos srityje) paregimo ir leidybos bei išplatinimo dalyviams mokymų metu paslaugoms pirkti, 2013-10-30, R. L. darbo kabinete, esančiame ( - ), adresu ( - ), susitikimo metu su V. P., informavo šį, kad ( - ) vykdys supaprastintą viešąjį pirkimą tiekėjų apklausos būdu informacinės mokomosios medžiagos (specializuoto metodinio leidinio korupcijos prevencijos srityje) parengimo ir leidybos bei išplatinimo dalyviams mokymų metu paslaugoms pirkti, paaiškino esmines pirkimo sąlygas, t .y., kad bus perkama 2100 vienetų leidinio, kuris bus apie 66 lapų apimties ir kurio pirkimui bus numatyta apie 33 000 litų (9557,46 eurų). 2013 m. lapkričio 6 d. R. L. darbo kabinete, esančiame ( - ), adresu ( - ), susitikimo metu su V. P., R. L. dar kartą patvirtino, kad ( - ) vykdys tokį viešąjį pirkimą, susitarė, kad šį viešąjį pirkimą laimės UAB „( - )“ pateikusi apie 33 000 litų (9557,46 eurų) kainos pasiūlymą, o V. P. pateiks R. L. kitų dviejų įmonių, kurios turės būti formaliai apklaustos šiame pirkime ir, kurios pateiks didesnės nei 33 000 litų (9557,46 eurų) kainos pasiūlymus užtikrinančius UAB „( - )“ laimėjimą, rekvizitus, t. y. R. L. ir V. P. susitarė bendrai veikti darydami nusikalstamą veiką, tokiu būdu diskriminuodami kitus potencialius tiekėjus ir neužtikrindami laisvos konkurencijos. Toliau tęsiant nusikalstamus veiksmus R. L. ir V. P., 2013 m. lapkričio 12 d. R. L. darbo kabinete, esančiame ( - ), adresu ( - ), susitikimo metu su V. P., susitarė, kad V. P. informuos UAB „( - )“ atstovus apie būsimą ( - ) viešąjį pirkimą ir perdavė V. P. ikiteisminio tyrimo metu nenustatyto leidinio pavyzdį, kad V. P., parodydamas šį leidinį, galėtų paaiškinti UAB „( - )“ atstovams apie perkamas paslaugas, o šie galėtų įvertinti leidinio parengimo ir išleidimo kaštus. V. P., padėdamas piktnaudžiauti tarnybine padėtimi R. L., ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, tačiau ne ankščiau nei 2013 m. lapkričio 12 d. ir ne vėliau nei 2013 m. lapkričio 17 d., susitiko su UAB „( - )“ direktore S. K. jos darbo kabinete, esančiame UAB „( - )“ patalpose, adresu ( - ), ir turėdamas iš R. L. gautą, tyrimo nenustatytą, leidinio pavyzdį, informavo, kad: ( - ) vykdys supaprastintą viešąjį pirkimą tiekėjų apklausos būdu informacinės mokomosios medžiagos (specializuoto metodinio leidinio korupcijos prevencijos srityje) paregimo ir leidybos bei išplatinimo dalyviams mokymų metu paslaugoms pirkti; kvietimas pateikti pasiūlymą bus pateiktas ir UAB „( - )“; šį pirkimą laimės UAB „( - )“; pirkimui skirta apie 33 000 litų (9557,46 eurų), todėl UAB „( - )“ turės tokiai sumai pateikti pasiūlymą bei S. K. parodė iš R. L. gautą leidinio pavyzdį, kad ji žinotų, kokias paslaugas ( - ) ketina įsigyti ir paprašė kitų dviejų įmonių rekvizitų, kurioms ( - ) galėtų išsiųsti kvietimus pateikti pasiūlymą. S. K. vykdydama šį prašymą, nežinodama apie V. P. ir R. L. nusikalstamą veikimą ir tiklsus, ikiteisminio tyrimo nenustatytu metu ir būdu, jam perdavė UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ rekvizitus. V. P., toliau padėdamas piktnaudžiauti tarnybine padėtimi R. L., ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, tačiau ne ankščiau nei 2013 m. lapkričio 12 d. ir ne vėliau nei 2013 m. lapkričio 17 d. ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu būdu, perdavė R. L. UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ rekvizitus, o ši tyrimo metu nenustatytu laiku, tačiau ne ankščiau nei 2013 m. lapkričio 12 d. ir ne vėliau nei 2013 m. lapkričio 17 d. ir ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu būdu, perdavė ( - ) darbuotojui D. M., kuris nežinojo apie R. L. neteisėtą veikimą ir tikslus, esančiam tiesioginiame R. L. pavaldume, faktiškai atsakingam už pirkimo procedūrų vykdymą, UAB „( - )“, UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ rekvizitus, neteisėtai nurodydama būtent šioms įmonėms išsiųsti kvietimus pateikti pasiūlymą viešajame pirkime. D. M. įvykdžius šiuos R. L. nurodymus, 2013 m. lapkričio 22 d. elektroniniu paštu (iš elektroninio pašto adreso ( - ) į ( - )) ( - ) buvo gautas UAB „( - )“ 2013 m. lapkričio 21 d. pasiūlymas, kurio kaina 28 497 litų (8253,30 eurų), taip pat UAB „( - )“ pasiūlymas kaina 32 760 litų (9487,95 eurų) ir UAB „( - )“ – 35 091 litų (10163,06 eurų). R. L., 2013 m. lapkričio 22 d. sužinojusi apie UAB „( - )“ 2013 m. lapkričio 21 d. pasiūlymą ir jame nurodytą 28 497 litų (8253,30 eurų) sumą, suprasdama, kad šio pirkimo laimėtoja tokiu atvejų turėtų būti pripažinta UAB „( - )“, nurodė D. M. elgtis pažeidžiant viešųjų pirkimų pagrindinius principus: šio pasiūlymo nefiksuoti, nepridėti prie pirkimo dokumentų ir nesiųsti tiekėjams informacinio pranešimo apie tiekėjų pasiūlymus, nes ji pasirūpins, kad būtų gautas naujas UAB „( - )“ pasiūlymas, kurio kaina bus didesnė už UAB „( - )“ pasiūlymo kainą – 32 760 litų (9487,95 eurų), o D. M., nežinodamas apie R. L. nusikalstamą veikimą ir tikslus, įvykdė šiuos nurodymus. R. L., toliau tęsdama nusikalstamą veiką, 2013 m. lapkričio 22 d. susisiekė su V. P., informavo, kad mažiausios kainos pasiūlymą pateikė ne UAB „( - )“, t. y. faktiškai šio konkurso nelaimėjo, ir 2013 m. lapkričio 22 d. susitikus su V. P. savo darbo kabinete, esančiame ( - ), adresu ( - ), susitarė, kad V. P., padėdamas daryti nusikalstamą veiką R. L., taip veiks, kad UAB „( - )“ pateiktų naują pasiūlymą, kurio kaina būtų didesnė nei UAB „( - )“ pasiūlymo (32 760 litų (9487,95 eurų) ir šį pasiūlymą pristatys fiziškai į ( - ), kad būtų galima nuslėpti tikrąjį pateikimo laiką, nes pasiūlymo pateikimo terminas pirkimo dokumentuose buvo nustatytas iki 2013 m. lapkričio 22 d. 10.00 val. V. P., veikdamas pagal susitarimą su R. L., ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, tačiau ne ankščiau nei 2013 m. lapkričio 22 d. ir ne vėliau nei 2013 m. lapkričio 25 d., susitiko su UAB „( - )“ direktore S. K. jos darbo kabinete, esančiame UAB „( - )“ patalpose, adresu ( - ), informavo, kad mažiausią kainą pirkime pateikė ir šį pirkimą faktiškai laimėjo UAB „( - )“, o S. K. pasakius, kas ji pažįsta UAB „( - )“ vadybininkę V. K. ir galėtų paprašyti šios, kad ji atstovaudama UAB „( - )“ pateiktų didesnės kainos (nei 32 760 litų (9487,95 eurų) pasiūlymą, pritarė S. K. ir pamokė S. K. V. K. sakyti, kad ji pateikdama didesnės kainos pasiūlymą apgaulingai paaiškintų, jog pirmasis pasiūlymas buvo pateiktas nepaskaičiavus pridėtinės vertės mokesčio. V. P., veikusiam įgyvendinant bendrą nusikalstamą sumanymą su R. L., veiksmų rezultate, S. K. paskambino telefonu V. K. ir perdavusi V. P. žodžius dėl pridėtinės vertės mokesčio, susitarė, kad V. K. pateiks naują pasiūlymą, kurio kaina bus didesnė nei 32 760 litų (9487,95 eurų). 2013 m. lapkričio 22 d. 11.48 val. (po pasiūlymų pateikimo termino 2013 m. lapkričio 22 d. 10.00 val.) elektroniniu paštu (iš elektroninio pašto adreso ( - ) į ( - )) ( - ) buvo gautas 2013 m. lapkričio 22 d. UAB „( - )“ pasiūlymas, kurio kaina 34 482 litų (9986,68 eurų) su paaiškinimu elektroniniame laiške, kad pradžioje nebuvo pastebėta, jog pasiūlymo kainą reikia pateikti su pridėtinės vertės mokesčiu, o ikiteisminio tyrimo nenustatytu metu ir būdu, ( - ) buvo gautas originalus (ne elektroninis variantas) šis UAB „( - )“ pasiūlymas“. D. M. 2013 m. lapkričio 25 informavus R. L., kad yra gautas naujas UAB „( - )“ pasiūlymas kaina 34 482 litų (9986,68 eurų), ji nurodė jam elgtis nesilaikant viešųjų pirkimų pagrindinių principų: šį UAB „( - )“ pasiūlymą fiksuoti kaip oficialų pasiūlymą, pridėti jį prie šio pirkimo dokumentų ir išsiųsti tiekėjams informacinį pranešimą apie tiekėjų pasiūlymus pripažįstant pirkimo laimėtoju UAB „( - )“, kurios pasiūlymo kaina 32 760 litų (9487,95 eurų). Vykdydamas šiuos neteisėtus R. L. nurodymus, D. M., kuris nežinojo apie R. L. nusikalstamą veikimą ir tikslus, pridėjo minėtą pasiūlymą prie pirkimo dokumentų ir 2013 m. lapkričio 25 d. raštu Nr. S-212 informavo UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“ apie tiekėjų pasiūlymus, o R. L., piktnaudžiaudama tarnybine padėtimi, vykdydama susitarimą su V. P., siekdama, kad pirkimą laimėtų UAB „( - )“ ir paslaugas suteiktų už maksimalią sumą, kurią gali mokėti ( - ), tiekėjų apklausos pažymoje 2013 m. lapkričio 22 d. patvirtino, kad pirkimo laimėtoju pripažįstama UAB „( - )“, pateikusi 2013 m. lapkričio 20 d. pasiūlymą, kurio kaina 32 760 litų (9487,95 eurų), nors žinojo, kad UAB „( - )“ tokias paslaugas galėjo suteikti už 28 497 litų (8253,30 eurų). Tokių R. L. ir V. P. nusikalstamų veiksmų rezultate, akivaizdžiai iškreipus viešųjų pirkimų esmę, faktiškai neatlikus viešojo pirkimo, siekiant naudos UAB „( - )“, o ne kuo pigiau nupirkti paslaugas taupant valstybės biudžeto ir Eurųpos Sąjungos skirtas lėšas, padarius 4263 litų (1234,65 eurų) turtinę žalą valstybei, 2013 m. gruodžio 11 d. buvo sudaryta paslaugų teikimo sutartis Nr. SP-48 tarp ( - ) ir UAB „( - )“ įsigyjant sutartyje numatytas paslaugas už 32 760 litų (9487,95 eurų). Tokiais savo veiksmais R. L. pažeidė:

67- Valstybės tarnybos įstatymo (1999-07-08 Nr. VIII-1316) 15 str. 1 d. 1, 3, 4, 5 ir 9 p., įpareigojančius valstybės tarnautoją, laikytis Konstitucijos ir įstatymų ir kitų teisės aktų, tarnauti visuomenės interesams, tinkamai atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, laikytis šiame įstatyme, kituose teisės aktuose nustatytų valstybės tarnautojų veiklos etikos principų ir taisyklių, vengti viešųjų ir privačių interesų konflikto, nepiktnaudžiauti tarnyba, nesinaudoti ir neleisti naudotis tarnybine ar su tarnyba susijusia informacija kitaip, negu nustato įstatymai ar kiti teisės aktai;

68- Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo (1997-07-02 Nr. VIII-371) 3 str. 1 d. 1 ir 4 p., kurie suteikia pareigą asmenims, dirbantiems valstybės tarnyboje, nešališkai, sąžiningai ir tinkamai atlikti tarnybines pareigas, priimti sprendimus vadovaujantis įstatymais ir visų asmenų lygybės principu;

69- Viešųjų pirkimų įstatymo (1996-08-13 Nr. I-1491) 3 str. 1 d. reikalavimą, perkančiąją organizaciją įpareigojantį užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų;

70- ( - ) įstatų (2010-10-27 Nr. 1V-665) 36 p., kuriame nurodyta, kad ( - ) direktorius, kaip vienasmenis valdymo organas, dirbdamas turi vadovautis įstatymais ir kitais teisės aktais, susirinkimo sprendimais, įstatais, direktoriaus pareiginiais nuostatais bei 10 ir 37.1 p. – direktorius turi pareigą organizuoti ( - ) veiklą, kad įgyvendinant pagrindinius tikslus būtų efektyviai ir tinkamai naudojamos gautos lėšos;

71- ( - ) direktoriaus pareiginių nuostatų (2010-12-20 Nr. 1V-783) 31 p. – būnant gerai susipažinus su LR įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešųjų įstaigų veiklą, bei kitais su ( - ) veikla susijusiais teisės aktais, vadovauti ( - ), organizuoti ir kontroliuoti ( - ) veiklą taip, kad ( - ) efektyviai vykdytų įstatuose nustatytą veiklą;

72- ( - ) viešųjų pirkimų taisyklių (2010-04-15 Nr. V-3) 3 p. įpareigojantį pirkimus atlikti laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų, siekiant sudaryti viešojo pirkimo sutartį, leidžiančią racionaliai naudojant tam skirtas lėšas įsigyti ( - ) reikalingų prekių, paslaugų ar darbų; 15 p. – nurodant perkamų prekių, paslaugų ar darbų savybes tiekėjai negali būti dirbtinai diskriminuojami bei turi būti užtikrinama jų konkurencija; 70 ir 71 p. – tiekėjui negali būti pateikta informacija, kurios atskleidimas trukdytų konkurencijai, tame pačiame pirkime apklausiamiems tiekėjams turi būti pateikta tokia pati informacija;

73- Projekto „Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas korupcijos prevencijos srityje“, projekto kodas Nr. ( - ), finansavimo ir administravimo 2013-11-12 sutarties Nr. ( - ) 2.1.8. p., kuriuo įsipareigota laikytis Viešųjų pirkimų įstatymo; 3.1.1. p. įpareigojantį tinkamai naudoti finansuojamas lėšas vadovaujantis Vykdomų pagal Lietuvos 2007-2012 metų Eurųpos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias veiksmų programas projektų išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisyklėmis ir tuo pačiu šių taisyklių 8.7 p., kuriame numatyta, kad finansuojamos išlaidos turi būti panaudotos nepažeidžiant viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų. Šiais savo veiksmais V. P. buvo kaltinamas padėjęs piktnaudžiauti tarnybine padėtimi valstybės tarnautojui prilygintam asmeniui R. L., t. y. padaręs nusikaltimą, numatytą BK 24 straipsnio 6 dalimi ir 228 straipsnio 1 dalimi.

742.

75Pirmosios instancijos teismas, išteisindamas V. P. dėl kaltinimų pagal BK 24 straipsnio 6 dalį ir 228 straipsnio 1 dalį, 300 straipsnio 1 dalį, R. L. pagal BK 228 straipsnio 1 dalį, 300 straipsnio 1 dalį, E. L. pagal BK kodekso 24 straipsnio 6 dalį ir 228 straipsnio 1 dalį konstatavo, kad nepadarytos veikos, turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių. Apylinkės teismas, remdamasis byloje esančiais rašytiniais įrodymais bei liudytojų parodymais konstatavo, kad kaltinimo dalis R. L. ir E. L. dėl piktnaudžiavimo (padėjimo piktnaudžiauti) ( - ) organizuojant ir vykdant Mokymų paslaugų pirkimą teisminio bylos nagrinėjimo metu nepasitvirtino. Išteisindamas R. L. ir V. P. dalyje dėl kaltinimų dėl kitų supaprastintų viešųjų pirkimų teismas nurodė, kad dalis su baudžiamąja byla pateiktų duomenų (pokalbių įrašų), kuriais buvo grindžiamas kaltinimas šioje dalyje, buvo pripažinti kaip neleistini įrodymai ir jais nesivadovavo. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad kiti byloje surinkti ir ištirti įrodymai (iš dalies pačių kaltinamųjų, liudytojų parodymai, rašytinė bylos medžiaga) iš esmės patvirtina šioje kaltinimo dalyje (dėl trijų viešųjų pirkimų, atliktų tiekėjų apklausos būdu) nurodytas faktines aplinkybes, tačiau R. L. ir V. P. veiksmais, atsižvelgiant į konkrečias nagrinėjamos bylos aplinkybes nebuvo padaryta didelė žala, dėl ko teismas konstatavo, kad minėto kaltinimo dalyje neįrodžius būtinojo piktnaudžiavimo sudėties požymio – didelės žalos, dėl minėtų asmenų negali būti priimtas apkaltinamasis nuosprendis. R. L. dėl kaltinimo dėl Viešinimo bukleto sukūrimo (dizaino), leidybos ir išsiuntimo (platinimo) paštu paslaugų pirkimo buvo išteisinta, kadangi pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog atsižvelgiant į byloje esančius įrodymus, darytina išvada, jog R. L., jai padedant V. P. sistemingai neteisėtai veikdama, pažeisdama šioje kaltinimo dalyje nurodytas teisės aktų, ( - ) įstatų, projekto finansavimo ir administravimo sutarties nuostatas, sudarė sąlygas, kad šioje kaltinimo dalyje aptariamą pirkimą laimėtų UAB „( - )“ būtent su 6 000 Lt kainos pasiūlymu, tačiau pažymėjo, kad šiuo atveju nėra pagrindo konstatuoti, kad buvo panaudotas tikras suklastotas dokumentas – UAB „( - )“ pasiūlymas. Teismas laikė, kad UAB „( - )“ pasiūlymai (pirmasis – gautas el. paštu, o antrasis – fiziškai pristačius perkančiajai organizacijai) nebuvo suklastoti, o tiesiog pirmo pasiūlymo R. L. nurodė darbuotojams neregistruoti kaip pasiūlymo, o sulaukti antro pasiūlymo. Teismas vertino, kad tokie veiksmai nagrinėjamu atveju įeina į piktnaudžiavimo, įtvirtinto BK 228 straipsnyje, sudėtį, todėl atskirai pagal BK 300 straipsnio 1 dalį nekvalifikuotini. Pirmosios instancijos teismas pasisakydamas dėl kaltinimų dėl Viešinimo bukleto sukūrimo (dizaino), leidybos ir išsiuntimo (platinimo) paštu paslaugų pirkimo, dėl Informacinės mokomosios medžiagos (specializuoto metodinio leidinio korupcijos prevencijos srityje) parengimo ir leidybos bei išplatinimo dalyviams mokymų metu pirkimo, dėl Kompiuterinės įrangos pirkimo nurodė, kad vykdant minėtus pirkimus, realiai valstybei galėjo būti padaryta tik 666,13 Eur arba 17 MGL dydžio turtinė žala, kuri negali būti laikoma didele, dėl kurios piktnaudžiavusiam asmeniui ir jo padėjėjui turėtų kilti baudžiamoji atsakomybė. 3.

76Apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos prokuratūros Antrojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus vyriausiasis prokuroras Arūnas Stankevičius prašo pakeisti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. sausio 17 d. nuosprendžio dalį, kuria R. L. (toliau – R. L.) išteisinta pagal BK 228 straipsnio 1 dalį (keturios nusikalstamos veikos), E. L. (toliau – E. L.) išteisintas pagal BK 24 straipsnio 6 dalį ir 228 straipsnio 1 dalį, V. P. išteisintas pagal BK 24 straipsnio 6 dalį ir 228 straipsnio 1 dalį (2 nusikalstamos veikos) ir šioje dalyje priimti apkaltinamąjį nuosprendį, kuriuo:

77- R. L. pripažinti kalta padarius nusikalstamą veiką, numatytą BK 288 straipsnio 1 dalyje ir skirti jai 200 MGL dydžio baudą.

78- E. L. pripažinti kaltu, padarius nusikalstamą veiką, numatytą BK 24 straipsnio 6 dalyje ir 228 straipsnio 1 dalyje ir skirti jam 200 MGL dydžio baudą.

79- V. P. pripažinti kaltu, padarius nusikalstamą veiką, numatytą BK 24 straipsnio 6 dalyje ir 228 straipsnio 1 dalyje ir skirti jam 200 MGL dydžio baudą. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 4 dalimi, paskirtą bausmę subendrinti visiškai sudedant su bausme paskirta pagal BK 253 straipsnio 1 dalį ir galutinę subendrintą bausmę paskirti 1 (vienerių) metų laisvės atėmimo bausmę ir 200 MGL dydžio baudą. Vadovaujantis BK 66 straipsniu, į V. P. paskirtą laisvės atėmimo bausmę įskaityti jo laikinajame sulaikyme išbūtą laiką nuo 2014 m. balandžio 23 d. iki 2014 m. balandžio 25 d. (dvi dienas). Vadovaujantis BK 75 straipsnio l dalimi, 2 dalies 5, 7 punktais, V. P. paskirtos 1 (vienerių) metų laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidėti 1 (vieneriems) metams, įpareigojant jį visą bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpį tęsti darbą, būti namuose nuo 23.00 val. iki 06.00 val., jei tai nesusiję su darbu.

803.1.

81Apeliaciniame skunde nurodoma, kad pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, jog R. L. ir kitų asmenų pokalbių, įrengiant užmaskuotą garso įrašymo įrenginį jos darbo kabinete, kontrolė ir fiksavimas, taip pat R. L., V. P. ir kitų asmenų telefoninių pokalbių turinio kontrolė ir fiksavimas šiuo konkrečiu atveju nebuvo sankcionuoti teismo, todėl kriminalinės žvalgybos veiksmų atlikimo protokoluose Nr. S6-14-84, Nr. S6-14-86, Nr. S6-14-87, Nr. S6-14-88, Nr. S6-14-89, Nr. S6-14-90, Nr. S6-14-91, Nr. S6-14-92, Nr. S6-14-93, Nr. S6-14-94 užfiksuoti duomenys negali būti laikomi įrodymais byloje ir priimdamas skundžiamą nuosprendį, minėtais įrodymais nesirėmė. Pirmosios instancijos teismas taip pat nurodė, kad kaltinamųjų ir liudytojų parodymai, kurie buvo duoti prašant jų pakomentuoti pokalbių įrašus, taip pat negali būti laikomi įrodymais šioje byloje, nes patys pokalbiai užfiksuoti neteisėtai. Skundo autoriaus teigimu, pirmosios instancijos teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad tuo atveju, kai ketinama kontroliuoti ar fiksuoti asmenų pokalbius telefonu, sankcionuojant (atitinkamai ir prašant sankcionuoti) KŽĮ 2 straipsnio 22 dalyje ir 10 straipsnyje nurodytą kriminalinės žvalgybos veiksmą – techninių priemonių panaudojimą specialia tvarka, būtina nurodyti ne tik šio veiksmo pavadinimą ir asmenį, kuriam taikytinas šis veiksmas, tačiau ir konkretų telefono abonento numerį.

823.2.

83Apelianto manymu, skundžiamame nuosprendyje pirmosios instancijos teismas klaidingai interpretavo Lietuvos Aukščiausiojo T. B. bylų skyriaus išplėstinės septynių teisėjų kolegijos 2016 m. vasario 23 d. nutarties baudžiamojoje byloje Nr. 2K-7-85-696/2016 turinį.

843.3.

85Apeliaciniame skunde teigiama, kad pirmosios instancijos teismas skundžiamame nuosprendyje padarė nepagrįstą išvadą, jog kaltinimo dalis R. L. ir E. L. dėl piktnaudžiavimo (padėjimo piktnaudžiauti) ( - ) organizuojant ir vykdant Mokymų paslaugų pirkimą teisminio bylos nagrinėjimo metu, nepasitvirtino.

863.4.

87Apelianto teigimu, aplinkybė, kad R. L. po paskelbimo (2013 m. rugsėjo 10 d.) apie vienintelį E. L. atstovaujamos ūkio subjektų grupės pasiūlymą darė įtaką pačios 2013 m. rugsėjo 13 d. sudarytos ekspertų grupės narei D. U., išreiškusiai abejonę dėl šio tiekėjo pasiūlymo atitikimo kvalifikaciniams reikalavimams, nurodydama, kad ji įvertintų tiekėjo kvalifikaciją, kaip atitinkančią kvalifikacinius reikalavimus, teismo nepagrįstai pripažinta neįrodyta.

883.5.

89Skunde pažymima, kad šioje byloje nustatyti R. L. ir jai padėjusių asmenų – E. L. ir V. P. veiksmai atitinka veikos tęstinumo požymius ir nepagrįstai pirmosios instancijos teismo nevertinti kaip piktnaudžiavimas (padėjimas piktnaudžiauti) tarnybine padėtimi. Skundu atkreiptinas dėmesys, kad visi kaltinime nurodyti viešieji pirkimai yra susiję. Apelianto vertinimu, kiekvieno naujo konkurso organizavimo atveju R. L. nesusiformavo nauja tyčia, ji tęsė savo kryptingus, vieningus veiksmus, siekdama, kad konkursai įvyktų išskirtinai jai palankiu ir patogiu būdu, veikiant taip, kad konkursą laimėtų iš anksto jos išsirinktas asmuo.

903.6.

91Prokuroras nesutinka su pirmosios instancijos teismo nuomone, kad kaltinime nurodyti viešųjų pirkimų pažeidimai nesukėlė didelės neturtinės žalos valstybei, kadangi didelės žalos požymis yra vertinamasis, jos pobūdis bei dydis nustatomi atsižvelgiant į konkrečios bylos aplinkybes. Prokuroro nuomone, bylos duomenys pagrindžia, kad Mokymų paslaugų viešojo pirkimo ir su juo susijusių tiekėjų apklausos būdu atliktų supaprastintų viešųjų pirkimų metu, laikotarpiu nuo 2013 m. liepos 12 d. iki 2013 m. gruodžio 12 d. buvo veikiama aiškiai neteisėtai, piktnaudžiaujant (padedant piktnaudžiauti) tarnybine padėtimi, pažeidžiant baudžiamojo įstatymo saugomas vertybes – valstybės tarnybą ir viešuosius interesus, dėl ko nukentėjo valstybė, buvo iškraipyti esminiai viešųjų pirkimų principai ir taisyklės, diskredituotas atsakingų institucijų vardas, autoritetas, prestižas ir pasitikėjimas.

923.7.

93Skunde nurodoma, kad nors kaltinamuoju aktu R. L., E. L. ir V. P. buvo kaltinami padarę atskiras pavienes nusikalstamas veikas, numatytas BK 228 straipsnio 1 dalyje, atsižvelgiant į skunde išdėstytas aplinkybes, bylą išnagrinėjus pirmosios instancijos teisme tapo akivaizdu, jog R. L. neteisėtas veikimas, įgyvendinat Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą vykdant minėtus viešuosius pirkimus, buvo lydimas vieno bendro sumanymo ir kryptingos tyčios, o E. L. ir V. P. veiksmai taip pat atitinka veikos tęstinumo požymius, dėl ko, vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 256 straipsnio 1 dalimi kaltinimai R. L., E. L. ir V. P. turi būti keičiami. 4.

94V. P. gynėjas advokatas Albertas Kručkauskas apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus apylinkės teismo 2019 m. sausio 17 d. nuosprendį dalyje dėl V. P. nuteisimo pagal BK 253 straipsnio 1 dalį ir šioje dalyje priimti naują nuosprendį – V. P. išteisinti.

954.1.

96Apeliaciniame skunde nurodoma, kad vertinant visus byloje esančius įrodymus galima spręsti, jog V. P. veikė neatsargiai – dėl nusikalstamo nerūpestingumo, t. y. nesuvokė, kad laiko neteisėtai 12 šovinių, tačiau turėjo ir galėjo suvokti. Asmenį pripažįstant kaltu pagal BK 253 straipsnio 1 dalį būtinas tiesioginės tyčios požymis, tačiau nei vienas byloje esantis įrodymas nepatvirtina, kad A. P. suvokė neteisėtai laikantis 12 šovinių ir tuo labiau, kad jis siekė juos neteisėtai laikyti. 4.2.

97Skunde teigiama, kad net ir pripažįstant, jog V. P. veika turi visu BK 253 straipsnio 1 dalies požymius, minėta veika nebuvo tokia pavojinga, kad užtrauktų baudžiamąją atsakomybę. V. P. gynėjo teigimu, dėl aukščiau paminėtos priežasties atsiranda pagrindas spręsti BK 37 straipsniu reglamentuojamo atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės dėl nusikaltimo mažareikšmiškumo klausimą. 4.3.

98Skundo autoriaus teigimu, V. P. paskirta 1 (vienerių) metų laisvės atėmimo bausmė yra per griežta ir neproporcinga, todėl manytina, kad nepakankamai individualizuota. Skunde nurodoma, kad apeliantas nėra teistas, o neįsiteisėjęs teismo nuosprendis ar pareikšti įtarimai negali būti vertinami sunkinant asmens teisinę padėtį, kadangi tai prieštarautų nekaltumo prezumpcijai. Skunde nurodoma, kad nuteistasis V. P. turi finansinių įsipareigojimų, rimtų sveikatos problemų. Taip pat jis yra 99 procentų UAB „( - )“ akcijų savininkas, o ši bendrovė skolinga AB „Citadele“ bankui dideles pinigų sumas, todėl be apelianto įmonė žlugtų. Apeliantas neturi nuosavybės teise transporto priemonių, o tai reiškia, kad neturi kito turto, išskyrus savo darbo užmokestį. Todėl skyrus laisvės atėmimo bausmę ar netgi areštą pagal BK 253 straipsnio 1 dalies sankciją, būtų padaryta negrįžtama neigiama įtaka apelianto teigiamiems socialiniams ryšiams. 5.

99Atsiliepimu į apeliacinį skundą nuteistoji R. L. prašo prokuroro apeliacinį skundą atmesti. V. P. gynėjas advokatas Albertas Kručkauskas aciliepimu į prokuroro apeliacinį skundą prašo skundą atmesti ir palaiko savo apeliaciniame skunde išdėstytus argumentus bei nepasisako dėl tos skundžiamo nuosprendžio dalies, kuria V. P. buvo išteisintas pagal BK 300 straipsnio 1 dalį. 6.

100Nagrinėjant bylą apeliacine tvarka prokurorė Nomeda Urbonavičienė nurodė, kad Vilniaus apygardos prokuratūros Antrojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus vyriausiasis prokuroro Arūno Stankevičiaus apeliacinį skundą palaiko pilna apimtimi ir prašė V. P. gynėjo advokato Alberto Kručkausko skundą apeliacinį skundą atmesti. V. P. gynėjas advokatas Albertas Kručkauskas prašė skundžiamo nuosprendžio dalį dėl V. P. nuteisimo pagal BK 253 straipsnio 1 dalį panaikinti. Išteisintosios R. L. gynėjas advokatas Juozas Gaudutis ir išteisintasis E. L. prašė skundžiamą nuosprendį išteisintųjų R. L. ir E. L. atžvilgiu palikti nepakeistą. Vilniaus apygardos prokuratūros Antrojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus vyriausiasis prokuroro Arūno Stankevičiaus apeliacinis skundas tenkinamas iš dalies, nuteistojo V. P. gynėjo advokato Alberto Kručkausko apeliacinis skundas atmetamas 7.

101Prokuroro apeliaciniame skunde iš esmės nesutinkama su pirmosios instancijos teismo atliktu įrodymų pagrįstumo vertinimu, taip pat nurodoma, kad teismas netinkamai rėmėsi teismų praktika bei nepagrįstai nustatė, kad nagrinėjamu atveju nebuvo padaryta neturtinė žala. V. P. gynėjo apeliaciniame skunde nesutinkama dėl įrodymų vertinimo, kurių pagrindu V. P. buvo pripažintas kaltu pagal BK 253 straipsnio 1 dalį ir prašoma šioje dalyje priimti naują nuosprendį – V. P. išteisinti. Dėl V. P. gynėjo advokato Alberto Kručkausko apeliacinio skundo 8.

102Apeliaciniame skunde nurodoma, kad vertinant byloje esančius įrodymus, galima spręsti, jog V. P. veiksmuose nebuvo BK 253 straipsnio 1 dalyje numatytai nusikalstamai veikai būtinojo tiesioginės tyčios požymio. Pasak V. P. gynėjo, apeliantas veikė neatsargiai ir nė vienas byloje esantis įrodymas nepatvirtina, kad A. P. suvokė neteisėtai laikantis 12 šovinių ir tuo labiau, kad jis siekė juos neteisėtai laikyti. Apeliacinės instancijos teismas su tokiais apeliacinio skundo argumentais nesutinka. Pagal BK 253 straipsnio 1 dalį atsako tas, kas neturėdamas leidimo gamino, įgijo, laikė, nešiojo, gabeno ar realizavo šaunamąjį ginklą, šaudmenis, sprogmenis ar sprogstamąsias medžiagas. Šio nusikaltimo sudėtis yra formali, todėl nusikaltimas yra baigtas nuo šaunamojo ginklo, šaudmenų, sprogmenų ar sprogstamųjų medžiagų gaminimo, įgijimo, laikymo, nešiojimo, gabenimo pradžios momento arba jų realizavimo. Nusikaltimas padaromas tiesiogine tyčia. Neteisėtas šaunamojo ginklo, šaudmenų, sprogmenų ar sprogstamųjų medžiagų laikymas – tai jų turėjimas neturint leidimo, neatsižvelgiant į trukmę, savo žinioje (valdymas), kai kaltininkas jų su savimi nesinešioja, tačiau laiko gyvenamojoje patalpoje ar kitoje jo pasirinktoje vietoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-261-677/2015, 2K-138-697/2018). 9.

103Kaip matyti iš baudžiamosios bylos medžiagos, bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu nustatyta, kad tuo metu, kai V. P. gyvenamojoje vietoje buvo rasti šoviniai, jis turėjo galiojantį leidimą laikyti (nešiotis) ginklus Nr. 8722 savigynai (pistoletams, revolveriams), kuris buvo išduotas 2001 m. birželio 11 d. ir galiojo iki 2015 m. rugsėjo 24 d. V. P. vardu buvo 2001 m. birželio 11 d. buvo užregistruotas pistoletas Walther PPK Nr. 324527, kuris yra skirtas šaudyti 7,65 Browning kalibro šoviniais. Lietuvos teismo ekspertizės centro specialisto 2014 m. gruodžio 17 d. išvadoje Nr. 11-2929(14) konstatuota, kad 7,65 mm kalibro pistoletas Walther PPK Nr. 324527 yra skirtas šaudyti 7,65 mm kalibro Brauningo šoviniais. Išvadoje nurodyta, kad tirti pateikti dvylika šovinių fabrikinės gamybos 38 kalibro „Special“ šoviniai, skirti įvairių modelių 38 kalibro revolveriams „Taurus“, „Smith & Wesson“, „Sportarms“, „Colt“ bei kitiems 38 kalibro revolveriams. Minėti šoviniai yra šaudmenys, jie yra tinkami šaudyti, tačiau nėra skirti ir tinkami šaudyti iš 7,65 mm kalibro pistoleto Walther PPK. Iš byloje esančio 2017 m. gruodžio 19 d. Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimo centro Ginklų, sprogmenų ir trasologijos skyriaus rašto Nr. 140-S-8263(1.14) matyti, kad V. P. turėtas ginklas Walther PPK Nr. 324527 yra priskiriamas B kategorijos ginklams, o jo 7,65 mm kalibro Brauningo šoviniai – skirti naudoti A ir B kategorijų šaunamuosiuose ginkluose. Rasti neteisėtai laikyti 38 kalibro „Special“ šaudmenys skirti naudoti B ir C kategorijų šaunamuosiuose ginkluose. Remiantis šiomis aplinkybėmis konstatuotina, kad V. P. seife neteisėtai laikyti dvylika fabrikinės gamybos 38 kalibro „Special“ šovinių nėra skirti jo legaliai laikomam ginklui Walther PPK Nr. 324527, kuris skirtas šaudyti 7,65 mm kalibro Brauningo šoviniais. Sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvadomis, kad V. P. turėjo pakankamai žinių, jog galėtų suprasti, kad neturėdamas leidimo laikė dvylika fabrikinės gamybos 38 kalibro „Special“ šovinių. Apygardos teismo vertinimu, V. P. nurodyta aplinkybė, kad minėtus šaudmenis jis galėjo per klaidą paimti šaudykloje, vertintini kaip gynybinė jo versija. Asmuo šaudmenis laikė jam priklausančiame seife, todėl negalėjo nežinoti, kad minėti šaudmenys yra kito kalibro ir netinka jo turimam ginklui. Be to, pats V. P. nurodė, kad seifas buvo rakinamas, juo naudojosi tik jis vienas, niekas į jo seifą įsibrovęs nebuvo, todėl neabejotina, kad V. P. žinojo, kiek ir kokių šovinių jis laiko seife. Taip pat pažymėtina, kad V. P. leidimą laikyti ginklą turi jau nuo 2001 metų, taip pat yra ne kartą lankęsis šaudykloje, todėl yra pakankamas pagrindas daryti išvadą, kad neturėdamas leidimo laikyti minėtus šaudmenis, suprato daromos nusikalstamos veikos pobūdį ir norėjo taip veikti. Atsižvelgiant į šias aukščiau išdėstytas aplinkybes, nėra pagrindo nesutikti su pirmosios instancijos teismo išvadomis dėl nusikalstamos veikos kvalifikavimo pagal BK 253 straipsnio 1 dalį. Nors asmuo turėjo leidimą ir teisę laikyti pavojingesnių kategorijų šaudmenis, nei pas jį rasti neteisėtai laikyti šaudmenys, nesudaro pagrindo teigti, kad minėti šaudmenys pas jį buvo laikomi teisėtai. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad pagal Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo (2010 m. lapkričio 18 d. redakcija) 32 straipsnio 2 dalį leidimas nešiotis ar leidimas laikyti ginklus suteikia teisę įsigyti šaudmenų tik tam ginklui ir juos nešiotis ar laikyti. Minėtos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo nuostatos reiškia, kad asmenys gali įsigyti ir laikyti šaudmenis tik ginklams, kuriuos jie turi teisę laikyti. Šaudmenų, kurie nėra skirti ginklui, kuriam išduotas leidimas, laikymas laikytinas neteisėtu. V. P. neteisėtai laikė šaudmenis, kurie nėra skirti jo teisėtam turimam šaunamajam ginklui. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, teisėjų kolegija daro išvadą, kad V. P. nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje yra pagrįstai pripažintas kaltu pagal BK 253 straipsnio 1 dalį, todėl jo gynėjo apeliacinio skundo argumentai atmestini. 10.

104Apeliaciniame skunde V. P. gynėjas nurodo, kad yra pagrindas V. P. atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės dėl nusikalstamos veikos mažareikšmiškumo. BK 37 straipsnyje nurodyta, kad padaręs nusikalstamą veiką asmuo gali būti teismo atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės, jeigu dėl padarytos žalos dydžio, nusikaltimo dalyko ar kitų nusikaltimo sudėties požymių ypatumų padarytas nusikaltimas yra pripažįstamas mažareikšmiu. Nusikaltimas mažareikšmiu laikomas tada, kai padaryta veika atitinka visus baudžiamajame įstatyme numatytus nusikaltimo sudėties požymius, tačiau dėl kai kurių sudėties požymių ypatumo teismas prieina išvadą, kad padarytos veikos pavojingumas nėra didelis ir nesiekia tokio laipsnio, dėl kurio būtų tikslinga kaltininką už padarytą nusikaltimą patraukti baudžiamojon atsakomybėn ir bausti įstatymo sankcijoje numatyta bausme, o baudžiamojo nusižengimo požymių straipsnio dispozicija nenumato. Pagal susiklosčiusią teismų praktiką, sprendžiant klausimą dėl nusikaltimo mažareikšmiškumo, atsižvelgiama tiek į veikos objektyviuosius (kokios baudžiamojo įstatymo saugomos vertybės pažeistos ir jų pažeidimo laipsnis, veikos ypatumai, nusikaltimo dalykas ir jo ypatumai, kilę padariniai, nusikaltimo padarymo būdas, laikas, vieta), tiek į subjektyviuosius požymius (apibrėžta ar neapibrėžta tyčia, tyčios kryptingumas, tikslai, motyvai). Ar nusikaltimas laikytinas mažareikšmiu remdamasis byloje nustatytomis aplinkybėmis kiekvienu konkrečiu atveju sprendžia teismas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K–387/2008, 2K–427/2010, 2K–500/2010 ir kt.). Apeliacinį skundą nagrinėjantis teismas nesutinka su skunde nurodyta aplinkybe, kad V. P. padaryta nusikalstama veika, numatyta BK 253 straipsnio 1 dalyje, nėra tokia pavojinga ir turi būti pripažinta mažareikšme. Kaip jau aptarta aukščiau, nagrinėjamoje byloje yra pagrįstai nustatyta, kad V. P. neturėdamas leidimo, neteisėtai laikė šaudmenis. Tokie asmens veiksmai yra laikytini pakankamai pavojingais, nes jais kėsinamasi į visuomenės saugumą, kuriam kyla pavojus dėl neteisėto disponavimo šaudmenimis. Remiantis teismų praktika, darytina išvada, kad tai, jog asmuo laikė nedidelį kiekį šovinių, neturėjo tinkamo ginklo panaudoti minėtus šaudmenis ateityje, nesudaro pagrindo teigti, kad nepripažįstant asmens veikos mažareikšme, buvo netinkamai taikytos BK 37 straipsnio normos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-7-109/2013). Remiantis aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis, darytina išvada, kad nagrinėjamu atveju, V. P. atžvilgiu BK 37 straipsnio nuostatos buvo netaikytos pagrįstai. 11.

105Skunde nurodoma, kad V. P. paskirta 1 (vienerių) metų laisvės atėmimo bausmė yra per griežta ir neproporcinga. Gynėjo teigimu, skyrus laisvės atėmimo bausmę ar netgi areštą pagal BK 253 straipsnio 1 dalies sankciją, būtų padaryta negrįžtama neigiama įtaka apelianto teigiamiems socialiniams ryšiams. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad pirmosios instancijos teismas, skirdamas bausmę V. P., tinkamai įvertino bylos aplinkybes ir paskyrė jam protingumo, proporcingumo ir teisingumo principų nepažeidžiančią bausmę. Teisėjų kolegija sutinka su teismo motyvais, kurių pagrindu skirta laisvės atėmimo bausmė, o būtent į tai, kad V. P. padarė vieną tyčinį apysunkį nusikaltimą, jo atsakomybę lengvinančių bei sunkinančių aplinkybių teismas nenustatė. Skiriant bausmę dėl minėtos nusikalstamos veikos padarymo buvo nustatyta, jog V. P. neteistas (jo atžvilgiu priimtas nuosprendis tuo metu buvo apskųstas apeliacine tvarka ir neįsiteisėjęs) (27 t., b. l. 110–113), baustas administracine tvarka (27 t., b. l. 114–118), dirbantis, išlaikantis šeimą, turintis sveikatos problemų. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį į tai, kad laisvės atėmimo bausmės vykdymas V. P. yra atidėtas, todėl iš jo nėra atimta galimybė tinkamai įgyvendinti savo turimus finansinius įsipareigojimus, išlaikyti šeimą. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad V. P. paskirta bausmė yra proporcinga, nedaro neigiamos įtakos jo teigiamiems socialiniams ryšiams, yra pagrįsta ir teisinga, todėl nekeistina. Dėl byloje esančių garso įrašų (jų suvestinių) (ne)pripažinimo įrodymais jų leistinumo aspektu 12.

106Apylinkės teismas skundžiamame nuosprendyje nurodė, kad šioje baudžiamojoje byloje, prieš 2014 m. kovo 21 d. pradedant ikiteisminį tyrimą (2014 m. kovo 21 d. tarnybinis pranešimas Nr. 22-14-82 dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo), 2013 m. gegužės 9 d. pradėtas kriminalinės žvalgybos tyrimas (2013 m. gegužės 9 d. prašymas Nr. 3S-01-430 dėl kriminalinės žvalgybos veiksmų sankcionavimo). Kaltinamiesiems pareikšti kaltinimai grindžiami, be kita ko, kriminalinės žvalgybos veiksmų atlikimo protokolais: 2014 m. rugsėjo 8 d. Nr. S6-14-84 (3 t., b. l. 158–207); 2014 m. rugsėjo 8 d. Nr. S6-14-86 (4 t., b. l. 38-50); 2014 m. rugsėjo 8 d. Nr. S6-14-87 (4 t., b. l. 58–90); 2014 m. rugsėjo 8 d. Nr. S6-14-89 (4 t., b. l. 107–119); 2014 m. rugsėjo 8 d. Nr. S6-14-90 (4 t., b. l. 126–141); 2014 m. rugsėjo 8 d. Nr. S6-14-91 (4 t., b. l. 149–153, 154–160); 2014 m. rugsėjo 8 d. Nr. S6-14-92 (5 t., b. l. 1–77); 2014 m. rugsėjo 8 d. Nr. S6-14-93 (5 t., b. l. 126–148); 2014 m. rugsėjo 8 d. Nr. S6-14-94 (5 t., b. l. 162–179); 2014 m. rugsėjo 8 d. Nr. S6-14-88 (5 t., b. l. 184–204). 13.

107Teismas nurodė, kad iš šių kriminalinės žvalgybos veiksmų atlikimo protokolų matyti, kad atlikti šie kriminalinės žvalgybos veiksmai: 1) techninių priemonių naudojimas specialia tvarka, užmaskuotai naudojant garso įrašymo įrenginį ( - ) (( - )) R. L. darbo kabinete; 2) elektroninių ryšių tinklais perduodamos asmenų informacijos turinio kontrolė ir jos fiksavimas, naudojant programą „Telepikas“. Šie kriminalinės žvalgybos veiksmai taikyti R. L. ir V. P., pastarajam tik elektroninių ryšių tinklais perduodamos asmenų informacijos turinio kontrolė ir jos fiksavimas. Minėtuose kriminalinės žvalgybos veiksmų protokoluose užfiksuoti: 1) užmaskuotomis techninėmis priemonėmis (garso įrašymo įrenginiu), naudotomis ( - ) R. L. darbo kabinete, pokalbiai tarp R. L. ir kitų asmenų (tarp jų ir kitų kaltinamųjų); 2) telekomunikaciniai įvykiai (telefoniniai pokalbiai, susirašinėjimas trumposiomis teksto žinutėmis) tarp R. L. ir kitų asmenų (tarp jų ir kitų kaltinamųjų), taip pat tarp V. P. ir kitų asmenų. 14.

108Apylinkės teismas, vadovaudamasis kasacinio teismo praktika, įvertino šiuos byloje esančius duomenis: 1) prokuroro 2013 m. gegužės 9 d. teikimą Nr. S1-213KF, kuriuo jis kreipėsi į Šiaulių apygardos teismą, prašydamas sankcionuoti kriminalinės žvalgybos veiksmus, t. y. techninių priemonių panaudojimą specialia tvarka R. L. bei slaptą patekimą į R. L. darbo vietą ir pagalbines patalpas ( - ), atlikti jų apžiūrą, dokumentų, daiktų, medžiagų pavyzdžių, kitų kriminalinei žvalgybai reikalingų objektų paėmimą, jų apžiūrą ir (ar) pažymėjimą, taip pat sankcionuoti R. L. sekimą nuo 2013 m. gegužės 11 d. iki 2013 m. rugpjūčio 11 d. Teikime nurodytas kreipimosi į teismą teisinis pagrindas – Lietuvos Respublikos Kriminalinės žvalgybos įstatymo (toliau – KŽĮ) 10, 11 straipsniai ir 15 straipsnio 8 dalis bei motyvai, pagrindžiantys būtinumą atlikti kriminalinės žvalgybos veiksmus; 2) Šiaulių apygardos teismo 2013 m. gegužės 10 d. nutartį, kuria sankcionuotas techninių priemonių panaudojimas specialia tvarka R. L. bei slaptas patekimas į R. L. darbo vietą ir pagalbines patalpas ( - ), jų apžiūros atlikimas, dokumentų, daiktų, medžiagų pavyzdžių, kitų kriminalinei žvalgybai reikalingų objektų paėmimas, jų apžiūra ir (ar) pažymėjimas. Minėta nutartimi buvo taip pat sankcionuotas R. L. sekimas nuo 2013 m. gegužės 11 d. iki 2013 m. rugpjūčio 11 d.; 3) prokuroro 2013 m. rugpjūčio 9 d. teikimas Nr. S1-356KF dėl tų pačių kriminalinės žvalgybos veiksmų R. L. sankcionavimo pratęsimo nuo 2013 m. rugpjūčio 11 d. iki 2013 m. lapkričio 11 d. Tuo pačiu teikimu buvo prašoma sankcionuoti kriminalinės žvalgybos veiksmus, t. y. techninių priemonių panaudojimą specialia tvarka V. P. bei slaptą patekimą į V. P. darbo vietą ir pakabines patalpas ( - ), atlikti jų apžiūros, dokumentų, daiktų, medžiagų pavyzdžių, kitų kriminalinei žvalgybai reikalingų objektų paėmimą ir jų apžiūros ir (ar) pažymėjimą, taip pat sankcionuoti V. P. sekimą nuo 2013 m. rugpjūčio 11 d. iki 2013 m. lapkričio 11 d. Minėtame teikime prokuroras nurodė motyvus, kurių pagrindu jis prašė atlikti kriminalinės žvalgybos veiksmus; 4) Šiaulių apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 9 d. nutartį, kuria buvo sankcionuotas kriminalinės žvalgybos veiksmų, jau taikomų R. L., pratęsimas nuo 2013 m. rugpjūčio 11 d. iki 2013 m. lapkričio 11 d. bei sankcionuotas techninių priemonių panaudojimas specialia tvarka V. P. bei slaptas patekimas į V. P. darbo vietą ir pagalbines patalpas ( - ), jų apžiūros atlikimas, dokumentų, daiktų, medžiagų pavyzdžių, kitų kriminalinei žvalgybai reikalingų objektų paėmimas, jų apžiūras ir (ar) pažymėjimas, taip pat sankcionuotas V. P. sekimas nuo 2013 m. rugpjūčio 11 d. iki 2013 m. lapkričio 11 d.; 5) prokuroro 2013 m. lapkričio 8 d. teikimą Nr. S5-46RN, kuriuo jis kreipėsi į Šiaulių apygardos teismą, prašydamas sankcionuoti tų pačių kriminalinės žvalgybos veiksmų R. L. ir V. P. pratęsimą nuo 2013 m. lapkričio 11 d. iki 2014 m. vasario 11 d. Teikime buvo nurodytas tas pats kreipimosi į teismą teisinis pagrindas ir motyvai; 6) Šiaulių apygardos teismo 2013 m. lapkričio 11 d. nutartį, kuria teismas sankcionavo kriminalinės žvalgybos veiksmų, jau taikomų R. L. ir V. P., pratęsimą nuo 2013 m. lapkričio 11 d. iki 2014 m. vasario 11 d.; 7) prokuroro 2014 m. vasario 11 d. teikimą Nr. S5-03RN, kuriuo jis kreipėsi į Šiaulių apygardos teismą, prašydamas sankcionuoti tų pačių kriminalinės žvalgybos veiksmų R. L. pratęsimą nuo 2014 m. vasario 11 d. iki 2014 m. gegužės 9 d. Teikime nurodytas tas pats kreipimosi į teismą teisinis pagrindas ir motyvai; 8) Šiaulių apygardos teismo 2014 m. lapkričio 11 d. nutartį, kuria teismas sankcionavo kriminalinės žvalgybos veiksmų, jau taikomų R. L., pratęsimą nuo 2014 m. vasario 11 d. iki 2014 m. gegužės 9 d. Teismas pažymėjo, kad prokuroro teikimuose prašomi sankcionuoti ir Šiaulių apygardos teismo nutartimis sankcionuoti šie kriminalinės žvalgybos veiksmai: 1) techninių priemonių panaudojimas specialia tvarka R. L. ir V. P.; 2) slaptas patekimas į R. L. darbo vietą ir pagalbines patalpas ( - ), bei į V. P. darbo vietą ir pakabines patalpas ( - ), atliekant jų apžiūrą, dokumentų, daiktų, medžiagų pavyzdžių, kitų kriminalinei žvalgybai reikalingų objektų paėmimas, jų apžiūra ir (ar) pažymėjimas; 3) R. L. ir V. P. sekimas. Pirmosios instancijos teismas atkreipė dėmesį į tai, kad byloje esančiuose kriminalinės žvalgybos veiksmų atlikimo protokoluose nurodyti atlikti (t. y. atlikti minėtų prokuroro teikimų ir Šiaulių apygardos teismo nutarčių pagrindu) šie konkretūs kriminalinės žvalgybos veiksmai: 1) techninių priemonių panaudojimas specialia tvarka, užmaskuotu garso įrašymo įrenginiu ( - ) (( - )) R. L. darbo kabinete užfiksuojant R. L. ir kitų asmenų pokalbius; 2) elektorinių ryšių tinklais perduodamos asmenų informacijos turinio kontrolė ir jos fiksavimas, programa „Telepikas“ užfiksuojant R. L. ir V. P. bei kitų asmenų pokalbius telefonu (susirašinėjimą trumposiomis teksto žinutėmis). Teismas, vertindamas tiek prokuroro teikimus, tiek Šiaulių apygardos teismo nutartis, analizavo juos KŽĮ 10, 11 ir 15 straipsnių aspektu ir konstatavo, kad teismas, nagrinėjantis bylą, kurioje kaltinimas grindžiamas duomenimis, gautais atliekant kriminalinės žvalgybos tyrimą, privalo patikrinti tris pagrindinius aspektus: 1) ar buvo teisinis ir faktinis pagrindas kriminalinės žvalgybos tyrimo veiksmams atlikti; 2) ar tyrimo veiksmai atlikti nepažeidžiant KŽĮ nustatytos tvarkos; 3) ar duomenis, gautus atliekant kriminalinės žvalgybos tyrimą, patvirtina duomenys, gauti BPK numatytais veiksmais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-P-94-895/2015). Teismas konstatavo, kad nagrinėjamu atveju buvo teisinis ir faktinis pagrindas kriminalinės žvalgybos tyrimo veiksmams atlikti, nes jie atlikti minėtų Šiaulių apygardos teismo nutarčių pagrindu. Iš šių nutarčių turinio matyti, kad jas priėmęs teismas, įvertinęs jam pateiktus duomenis, konstatavo ir faktinį pagrindą bei pažymėjo, kad pagal teismų praktiką tais atvejais, kai kriminalinės žvalgybos tyrimo veiksmus sankcionavo apygardų teismai, faktinis kriminalinės žvalgybos veiksmų atlikimo pagrindas teismų, nagrinėjančių bylą, paprastai nėra tikrinamas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-P-94-895/2015), todėl teismas plačiau dėl faktinio pagrindo kriminalinės žvalgybos tyrimo veiksmams atlikti plačiau nepasisakė. Tačiau skundžiamame nuosprendyje pirmosios instancijos teismas nurodė, kad tam, kad teismas pripažintų duomenis, surinktus naudojant kriminalinės žvalgybos veiksmus ir priemones, įrodymu byloje, nepakanka, kad šie veiksmai ir priemonės būtų sankcionuoti nepažeidžiant KŽĮ nuostatų. Vertindamas aukščiau nurodytus prokuroro teikimus bei Šiaulių apygardos teismo nutartis nurodė, kad nei vienoje iš minėtų keturių Šiaulių apygardos teismo nutarčių nenurodyta, kad teismas, sankcionuodamas techninių priemonių panaudojimą specialia tvarka, sankcionuoja (leidžia) įrengti užmaskuotą garso įrašymo įrenginį R. L. darbo kabinete (V. P. darbo vietoje), taip pat sankcionuoja (leidžia) būtent elektroninių ryšių tinklais perduodamas asmenų informacijos (R. L., V. P. ir kitų asmenų pokalbius telefonu) kontrolę ir fiksavimą. Teismas nurodė, kad tiek prokuroro teikimuose, tiek Šiaulių apygardos teismo nutartyse apsiribota tik KŽĮ 2 straipsnio 22 dalyje „techninių priemonių naudojimas specialia tvarka“ sąvokos nurodymu. Pirmosios instancijos teismas, remdamasis suformuota teismų praktika bei KŽĮ nuostatomis, išanalizavęs prokuroro teikimų bei Šiaulių apygardos teismo nutarčių turinį konstatavo, kad nagrinėjamu atveju buvo apsiribota lakoniškomis frazėmis, nurodant tiesiog KŽĮ 10 straipsnyje numatyto kriminalinės žvalgybos veiksmo pavadinimą – techninių priemonių panaudojimas specialia tvarka, konkrečiai nenurodant, kokios konkrečios priemonės taikytinos. Teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju nėra aišku, kuo remiantis, kaip matyti iš kriminalinės žvalgybos veiksmų atlikimo protokolų, buvo atlikta R. L. ir kitų asmenų pokalbių turinio kontrolė ir fiksavimas būtent užmaskuotu garso įrašymo įrenginiu R. L. darbo kabinete, taip pat R. L., V. P. ir kitų asmenų būtent telefoniniai pokalbiai, kai nei teikime, nei nutartyse nenurodyta, kad leidžiama kontroliuoti ir fiksuoti telekomunikacinius įvykius, taip pat, konkretūs telefono abonento numeriai. Teismas nurodė, kad nei vienoje iš Šiaulių apygardos teismo nutarčių nepasisakyta dėl specialios garso įrašymo įrangos panaudojimo, nenurodytas konkretus R. L. darbo kabinetas, kuriame bus atliekami veiksmai, apsiribojant ( - ) buveinės adresu nurodymu. Remdamasis aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis, pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad R. L. ir kitų asmenų pokalbių, įrengiant užmaskuotą garso įrašymo įrenginį jos darbo kabinete, kontrolė ir fiksavimas, taip pat R. L., V. P. ir kitų asmenų telefoninių pokalbių turinio kontrolė ir fiksavimas šiuo konkrečiu atveju nebuvo sankcionuoti teismo, todėl kriminalinės žvalgybos veiksmų atlikimo protokoluose Nr. S6-14-84, Nr. S6-14-86, Nr. S6-14-87, Nr. S6-14-88, Nr. S6-14-89, Nr. S6-14-90, Nr. S6-14-91, Nr. S6-14-92, Nr. S6-14-93, Nr. S6-14-94 užfiksuoti duomenys negali būti laikomi įrodymais byloje, ir jais nesirėmė priimdamas galutinį procesinį sprendimą (BPK 20 straipsnio 4 dalis). Teismas pažymėjo, kad kaltinamųjų ir liudytojų parodymai, kurie buvo duoti prašant jų pakomentuoti pokalbių įrašus, taip pat negali būti laikomi įrodymais šioje byloje, nes patys pokalbiai užfiksuoti neteisėtai. „iš neteisės teisė nekyla“ (ex iniuria ius non oritur). Liudytojų parodymai, kuriais rėmėsi pirmosios instancijos teismas 15.

109Teisminio bylos nagrinėjimo metu buvo apklausti šie liudytojai: D. U. (29 t., b. l. 149–158; 31 t., b. l. 21–27, 29–36, 54–57), A. A. (29 t., b. l. 170–175; 30 t., b. l. 188–189; 31 t., b. l. 18–20), A. M. (29 t., b. l. 185–188; 31 t., b. l. 47–52), K. K. (29 t., b. l. 188–193), A. R. (30 t., b. l. 6–9), M. L. (30 t., b. l. 9–13; 31 t., b. l. 64–73, 83), I. S. (30 t., b. l. 13–14), R. K. (30 t., b. l. 26–28), G. S. (30 t., b. l. 29), E. S. (30 t., b. l. 78), L. J. (30 t., b. l. 78–80), G. D. (30 t., b. l. 80–83), T. P. (30 t., b. l. 83–85, 31 t., b. l. 53–54), E. R. (30 t., b. l. 93–96), D. M. (30 t., b. l. 96–99; 31 t., b. l. 100–105), A. M. (30 t., b. l. 100–101), L. V. (30 t., b. l. 121; 31 t., b. l. 100), A. D. (30 t., b. l. 121–123; 31 t., b. l. 116–121), V. G. (30 t., b. l. 123–125), S. B. (30 t., b. l. 125–126), I. K. (30 t., b. l. 135–136), S. K. (30 t., b. l. 165–169; 31 t., b. l. 135–139), J. B. (30 t., b. l. 169–170; 31 t., b. l. 81–86), V. K. (30 t., b. l. 170–172). Duomenys, kuriais buvo grindžiamas kaltinimas dėl viešojo pirkimo „Mokymų, skirtų patobulinti valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijų korupcijos prevencijos srityje, paslaugoms pirkti (toliau – Mokymų paslaugų pirkimas) 16.

110R. L. buvo kaltinama tuo, kad ji, būdama valstybės tarnautojui prilygintas asmuo, nuo 2013 m. liepos 25 d. iki 2013 m. lapkričio 13 d. padedama E. L., piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, t. y. tyčia sistemingai neteisėtai veikdama sudarė sąlygas, kad Mokymų paslaugų pirkimą laimėtų E. L. atstovaujama ūkio subjektų grupė, tuo padarė didelės neturtinės žalos valstybei (savo ruožtu E. L. kaltinamas tuo, kad tyčia padėjo R. L. piktnaudžiauti tarnybine padėtimi), o būtent:

11116.1.

112ji, būdama perkančiosios organizacijos ( - ) vadove ir disponuodama viešai dar nepaskelbta būsimo Mokymų paslaugų pirkimo techninės užduoties nauja redakcija (kuri paskelbta tik 2013 m. rugpjūčio 6 d. kartu su pirkimo sąlygomis), 2013 m. liepos 25 d. nenustatytu būdu ir 2013 m. liepos 26 d. telefonu supažindino E. L. su šia technine užduotimi ir iš jo gavo pritarimą tokiai techninei užduoties redakcijai. 2013 m. liepos 26 d. pateikė minėtą techninę užduotį TVŪD Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjui K. K. (šios techninės užduoties pagrindu TVŪD Viešųjų pirkimų komisija 2013 m. rugpjūčio 1 d. patvirtino pirkimo sąlygas ir 2013 m. rugpjūčio 6 d. paskelbė Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) Mokymų paslaugų pirkimo skelbimas, tokiu būdu ji, pažeisdama lygybės principą, sudarė E. L. atstovaujamai ūkio subjektų grupei neteisėtą konkurencinį pranašumą kitų potencialių tiekėjų atžvilgiu;

11316.2.

114VšĮ „( - )“ vadovui G. S. 2013 m. rugpjūčio 23 d. pateikus paklausimą dėl pirkimo sąlygų, E. L. už R. L. parengė atsakymą į šį paklausimą ir R. L. darbo kabinete 2013 m. rugpjūčio 26 d. tiesiogiai perdavė jai šį atsakymą, įkeldamas jį į R. L. kompiuterį ir pavadindamas „Atsakymas3.doc“, o R. L. šį atsakymą, kaip ( - ) oficialų atsakymą, 2013 m. rugpjūčio 27 d. raštu Nr. 171 pateikė TVŪD Viešųjų pirkimų komisijai, kurios nariai, nežinodami minėtų aplinkybių, pritarė šiam atsakymui;

11516.3.

116CVP IS 2013 m. rugsėjo 10 d. paskelbus, kad pasiūlymą pateikė tik E. L. atstovaujama ūkio subjektų grupė, R. L. 2013 m. rugsėjo 13 d. sudarė ekspertų grupę tiekėjo kvalifikacijai įvertinti iš ( - ) darbuotojų: D. U., A. M. ir T. P., esančių jos tiesioginiame tarnybiniame pavaldume, ir D. U. 2013 m. rugsėjo 18 d. išreiškus abejonę dėl tiekėjo pasiūlymo atitikimo kvalifikaciniams reikalavimams (pirkimo sąlygų 3.1.12 punktui), R. L. susiekė su E. L. ir gavusi iš jo nenustatytus patarimus ir informaciją kaip paaiškinti tiekėjo kvalifikaciją, kad ši atitiktų pirkimo sąlygose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, padarė įtaką D. U., kad ši, nesilaikydama objektyvumo principo, įvertintų tiekėjo kvalifikaciją, kaip atitinkančią kvalifikacinius reikalavimus. 17.

117Dalyje dėl aukščiau nurodytų kaltinimų, apylinkės teismas pasisakė, kad baudžiamojoje byloje surinkta ir teismui pateikta labai daug medžiagos, jos dalis net nėra susijusi su kaltinamaisiais (kriminalinės žvalgybos metu ir ikiteisminio tyrimo metu duomenys rinkti ir apie kitus asmenis, kuriems šioje byloje nebuvo pareikšti kaltinimai), apklausta daug liudytojų, jų dalis taip pat nėra susijusi sujusi su byloje pareikštais kaltinimais, be to, kaltinamojo akto dalyje, kurioje turi būti pateikti duomenys, kuriais grindžiamas kaltinimas, nurodyti tik bendro pobūdžio duomenys, kuriems trūksta konkretumo, t. y. perrašyti liudytojų duoti parodymai, nurodyti didelės apimties: kriminalinės žvalgybos veiksmų atlikimo protokolai, poėmių ir kratų metu paimti bei rasti dokumentai, jų apžiūros protokolai, specialisto išvados. Pirmosios instancijos teismas, remdamasis tuo, kad baigus įrodymų tyrimą, visi proceso dalyviai, atsižvelgdami į teisme ištirtų įrodymų kiekį, prašė prokuroro baigiamojoje kalboje konkrečiai nurodyti, kokie byloje surinkti duomenys patvirtina kaltinamiesiems pareikštus kaltinimus, todėl teismas, motyvuose akcentavo prokuroro baigiamojoje kalboje nurodytus konkrečius duomenis, kurie, prokuroro nuomone, patvirtino kaltinamųjų kaltę. Teismas nurodė, kad byloje nėra jokių įrodymų, patvirtinančių aplinkybę, kad R. L. 2013 m. liepos 25 d. supažindino E. L. su technine užduotimi. Pasak teismo, tai patvirtino ir paties kaltinimo formuluotė „nenustatytu būdu“, kuri grindžiama tik prielaidomis, tačiau ne konkrečiais duomenimis. Teismas nurodė, kad toks kaltinimas yra nekonkretus ir apriboja asmens teisę į gynybą. Pažymėtina ir tai, kad teismas byloje esančius telefoninių pokalbių įrašus pripažino neleistinais įrodymais (aptarta nuosprendžio 14 punkte). Atsižvelgdamas į šią aplinkybę, apylinkės teismas nurodė, kad nėra pagrindo daryti išvados, kad R. L. su technine užduotimi E. L. supažindino jų telefoninio pokalbio metu 2013 m. liepos 26 d. Šioje kaltinimo dalyje apylinkės teismas rėmėsi liudytojų A. A. ikiteisminio tyrimo metu duotais parodymais, kuriuos jis patvirtino ir teisme, liudytojo A. M. parodymais. Liudytojas A. A. parodė, kad 2012 metais vykdant projektą jau buvo atliekamos analogiškų mokymų procedūros, tačiau Viešųjų pirkimų tarnybos nurodymu jos buvo nutrauktos, todėl 2013 metais techninė specifikacija buvo rengiama remiantis analogiškai dokumentais, kurie buvo ( - ) parengti 2012 m., t. y. tiesiog buvo atnaujinti. Kaltinamasis E. L. teisme paaiškino, kad jam buvo žinomi ankstesni nesėkmingi ( - ) bandymai organizuoti analogiškus mokymus, todėl teismas abejojo ta aplinkybe, kad galimas E. L. sužinojimas apie atnaujintą techninę užduotį anksčiau laiko (2013 m. liepos pabaigoje, kai ji buvo oficialiai paskelbta 2013 m. rugpjūčio 6 d.) galėjo suteikti jo atstovaujamai ūkio subjekto grupei neteisėtą konkurencinį pranašumą ir pažeisti lygybės principą. Liudytojas A. M. (( - ) ( - ) skyriaus vedėjas) bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme parodė, kad apie paramą, reikalingą ( - ), jis kalbėjo su R. L., o apie tai, kad E. L. įmonė dalyvauja konkurse, jis sužinojo tik atsivertęs visų tiekėjų pasiūlymus. Teismas pažymėjo, kad vien aplinkybė, kad R. L. ir E. L. buvo pažįstami ir bendravo tuo metu, kai techninė užduotis nebuvo paskelbta, (pažymėtina, kad kaltinamieji to neneigia) nesudaro pagrindo išvadai, kad R. L. supažindino E. L. su dar nepaskelbta technine užduotimi. Pirmosios instancijos teismas taip pat nurodė, kad byloje nėra paneigtos kaltinamųjų nurodytos aplinkybės, kad ( - ) ir E. L. įmonę siejo bendradarbiavimo santykiai, dalyvaujant, kaip partneriams, ankstesniame projekte – VĮ „Regitra“ vykdytame viešajame pirkime. Kaltinime taip pat buvo nurodyta, kad E. L., susipažinęs su technine užduotimi, davė jai pritarimą, tačiau skundžiamame nuosprendyje teismas pažymėjo, kad byloje neįrodyta, kokiais konkrečiais veiksmais (konkliudentiniais, žodžiu ir kt.) buvo duotas toks pritarimas. Teismas konstatavo, kad esant aplinkybei, jog mokymų paslaugų pirkimo dokumentai buvo rengiami analogiškų, tačiau neįvykusių, mokymų dokumentų pagrindu, E. L. sužinojimas (tuo atveju, jeigu byloje tai būtų įrodyta) apie tiesiog atnaujintą techninę užduotį dvi savaites anksčiau nei ji buvo paskelbta, nedarant jokios įtakos techninės užduoties redakcijai, o tiesiog pritariant (tuo atveju, jeigu byloje tai būtų įrodyta), nesudaro pagrindo išvadai apie neteisėto konkurencinio pranašumo įgijimą ir lygybės principo pažeidimą. Skundžiamame nuosprendyje taip pat nurodyta, kad nagrinėjant bylą nepasitvirtino aplinkybės, kad E. L. parengė atsakymą į VšĮ „( - )“ vadovo G. S. 2013 m. rugpjūčio 23 d. paklausimą ir atsakymą į jį 2013 m. rugpjūčio 26 d. įkėlė į R. L. kompiuterį „Apple McBook Air“ būdamas jos darbo kabinete. Teismas nesutiko su prokuroro kaltinimu, kad šį atsakymą parengė būtent E. L., kadangi minėtas dokumentas buvo patalpintas dokumentų apsikeitimo platformoje „Dropbox“, į kurią, kaip nurodė E. L., bet kokį dokumentą gali patalpinti bet kuris asmuo, kuris yra prijungtas prie atitinkamo „folderio“ (liet. byla). Teismas taip pat nurodė, kad byloje neįrodyta, jog E. L. būtent R. L. kabinete įkėlė (kaltinime nekonkretizuota, kokiu būdu įkėlė) šį dokumentą, pavadindamas jį „Atsakymas3.doc“, į R. L. kompiuterį. Iš šio kompiuterio duomenų 2015 m. balandžio 27 d. apžiūros protokolo (21 punktas) matyti, kad šis dokumentas buvo gautas elektroniniu paštu ir 2013 m. rugpjūčio 26 d. išsaugotas R. L. kompiuteryje, nes jis buvo patalpintas byloje („folderyje“) tarp elektroniniu paštu gautų ir parsisiųstų dokumentų, bet nebuvo įkeltas, kaip nurodyta kaltinime. Byloje nėra duomenų apie tai, kas ir kada R. L. atsiuntė šį dokumentą. Teismas pažymėjo, kad kaltinime neatskleista, kokiu būdu minėtas atsakymas, pateiktas į vieną iš tos pačios grupės įmonės paklausimą, galėjo apriboti konkurenciją Mokymų paslaugų pirkime. Dėl prokuroro baigiamosios kalbos teiginių, kad dėl šio atsakymo keitėsi pirkimo sąlygos ir dalis potencialių tiekėjų nebespėjo pateikti dokumentų, pažymėtina, kad šiuo atveju išeinama iš kaltinimo ribų, nes pagal šioje byloje pareikštus kaltinimus nei R. L., nei E. L. nėra kaltinami tuo, kad dėl atsakymo parengimo buvo pakeistos Mokymų paslaugų pirkimo sąlygos, dėl ko dalis potencialių tiekėjų nespėjo pateikti dokumentų dėl dalyvavimo pirkime. Teismas taip pat rėmėsi liudytojo L. J. parodymais, kuris pirmosios instancijos teisme parodė, kad UAB „( - )“ kartu su ( - ) planavo dalyvauti Mokymų paslaugų pirkime, tačiau jo sąlygos dažnai keitėsi, laukė galutinių sąlygų. Šis liudytojas nurodė pagrindinę priežastį, dėl kurios jie nesudalyvavo, nes jų partneris ( - ) laiku nepateikė dokumentų. Liudytoja G. D. parodė, kad UAB „( - )“ planavo dalyvauti aptariamame pirkime, tačiau nespėjo paruošti visų dokumentų, kadangi pasikeitė vertinimo kriterijus ir mažiausios kainos į ekonominio naudingumo. Teismas, remdamasis šių liudytojų parodymais, konstatavo, kad iš tikrųjų dar dviejų potencialių tiekėjų nedalyvavimą Mokymų paslaugų pirkime nulėmė jau paskelbtų pirkimo sąlygų pakeitimas. Apylinkės teismo teigimu, minėto atsakymo parengimas (juo buvo aiškinamos, bet ne keičiamos pirkimo sąlygos), priešingai nei teigiama prokuroro baigiamojoje kalboje, neapribojo konkurencijos, nes juo nebuvo keičiamos pirkimo sąlygos, dėl ko kiti potencialūs tiekėjai nebespėjo parengti dokumentų. Pirmosios instancijos teismas taip pat pažymėjo, kad šiame pirkime šis atsakymas, parengtas ( - ), nebuvo galutinis. ( - ) 2013 m. liepos 16 d. raštu Nr. S-150 buvo įgaliojęs TVŪD atlikti Mokymų paslaugų pirkimą, todėl, kaip ir nurodyta kaltinamajame akte, šiam atsakymui turėjo pritarti ir pritarė TVŪD Viešųjų pirkimų komisija. Jeigu šis atsakymo variantas būtų netinkamas, t. y. būtų neteisingai aiškinamos pirkimo sąlygos, TVŪD Viešųjų pirkimų komisija turėjo galimybę jam nepritarti. Teismo teigimu, kas rengė atsakymą, faktiškai neturi reikšmės.

11817.1.

119Teismas, pasisakydamas dėl R. L. pareikšto kaltinimo, jog ji po paskelbimo (2013 m. rugsėjo 10 d.) apie vienintelį E. L. atstovaujamos ūkio subjektų grupės pasiūlymą padarė įtaką pačios 2013 m. rugsėjo 13 d. sudarytos ekspertų grupės (D. U., A. M. ir T. P.) narei D. U., kuri išreiškė abejonę dėl šio tiekėjo pasiūlymo atitikimo kvalifikaciniams reikalavimams (pirkimo sąlygų 3.1.12 punktui), kad šį įvertintų tiekėjo kvalifikaciją, kaip atitinkančią kvalifikacinius reikalavimus, pažymėjo, jog šiuo atveju reikšmingi yra pačios D. U. duoti parodymai, kuriais ikiteisminio tyrimo metu ji parodė, kad Mokymų paslaugų pirkime pateikus vienintelį pasiūlymą, TVŪD pasiūlymo vertinimą perdavė ( - ) ir R. L. savo įsakymu paskyrė ją (liudytoją) kartu su T. P. ir A. M. ekspertais įvertinti pasiūlymą. Liudytojai kilo abejonių dėl pasiūlymo atitikimo kvalifikaciniame reikalavimams ir ji šia abejone pasidalino su R. L., kuri pasikvietė ją (liudytoją) į savo kabinetą ir paaiškino, kaip reikėtų interpretuoti laimėtojo pateiktus duomenis, kad jie atitiktų kvalifikacinius reikalavimus, nurodydama, jog spaudžia laikas ir nereikia kabinėtis prie smulkmenų, todėl ji (liudytoja) iš R. L. jautė spaudimą, todėl pateikė vertinimą, kad pasiūlymas atitinka reikalavimus. Apklausiame pirmosios instancijos teisme metu, D. U. parodė, kad kai vertini visada kyla abejonių, visaip gali interpretuoti. Nepamena, ar jautė įtaką dėl vertinimo. Neteisėtos įtakos tikrai nejautė, apie tai negalvojo. Jai buvo kilusios mintys, kad ne viską supranta, nes didelis projektas, pirmą kartą vertina, nauji dalykai. Visas abejones dėl vertinimo išsiaiškino ir jai tapo aišku. Viską išsiaiškino ir tuo neabejojo, t. y. išsiaiškino ir suprato, kad visas yra gerai, todėl pasirašė išvadą. Apylinkės teismo teigimu, iš liudytojos D. U. teisme duotų parodymų matyti, ji jokio spaudimo dėl vertinimo iš R. L. nejautė. Teismas taip pat pažymėjo, kad kiti R. L. paskirti ekspertai nei ikiteisminio tyrimo metu, nei teisme nenurodė, kad jiems buvo daroma įtaka (teisėta ar neteisėta) dėl jų atliekamo vertinimo. Skundžiamame nuosprendyje taip pat nurodyta, kad dalyje dėl E. L. prisidėjimo (padėjimo) prie įtakos darymo D. U. kaltinimas yra nekonkretus. Iš kaltinimo galima suprasti, kad jis prie šios įtakos prisidėjo pateikdamas paaiškinimus dėl kvalifikacijos. Kita vertus, E. L. iš tikrųjų ekspertams teikė paaiškinimas dėl kvalifikacijos, nes buvo gavęs vieno iš ekspertų A. M. prašymą pagrįsti (paaiškinti), ar jo vadovaujama įmonių grupė atitinka konkretų kvalifikacinį reikalavimą. Atsakymas buvo išsiųstas el. paštu. Šias aplinkybes patvirtino ir teisme apklaustas A. M.. Pasak šio liudytojo, kad būtų įsitikinęs, jog viskas gerai, parašė E. L. el. laišką, prašydamas paaiškinimų, jam buvo atsakyta ir tapo ramu. Pirmosios instancijos teismo teigimu, teisėtai gautų duomenų, kad E. L. šiuo klausimu (dėl vertinimo) būtų bendravęs su R. L., byloje nėra. Be to, ekspertų išvada nebuvo galutinis dokumentas, kuriuo pirkime pripažįstama, kad tiekėjas atitinka kvalifikacinius reikalavimus. Vykdyti Mokymų paslaugų pirkimą buvo įgaliotas TVŪD, kurio žodis buvo paskutinis. Teismas nurodė, kad E. L. atstovaujamos įmonių grupės atitikimą kvalifikaciniams reikalavimams galutinai patvirtino TVŪD, kurio vaidmens šiame pirkime negalima sumenkinti kaip formalaus. Apylinkės teismas rėmėsi apklaustų liudytojų (būtent ( - ) darbuotojų) parodymais nurodydamas, kad iš minėtų parodymų matyti, jog su TVŪD buvo aktyviai bendradarbiauta, jo vaidmuo buvo aktyvus, nes pirkimo metu TVŪD siūlė keisti pirkimo sąlygas, didinant tiekėjų kvalifikacinius reikalavimus ir kt., prašė ( - ) paaiškinti ir įtikinamai įrodyti jo siūlomų nustatyti kvalifikacijos reikalavimų pagrįstumą, netenkino ( - ) prašymo ir nekeitė pirkimo sąlygose nustatytų kvalifikacinių reikalavimų. Remdamasis aukščiau aptartų įrodymų analize, teismas konstatavo, kad kaltinimo dalis R. L. ir E. L. dėl piktnaudžiavimo (padėjimo piktnaudžiauti) ( - ) organizuojant ir vykdant Mokymų paslaugų pirkimą teisminio bylos nagrinėjimo metu nepasitvirtino, todėl šioje dalyje R. L. ir E. L. buvo išteisintini, nepadarę veikos, turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių (BPK 303 straipsnio 5 dalies 1 punktas).

120Dėl kitų supaprastintų viešųjų pirkimų, atliktų tiekėjų apklausos būdu

12118.

122Įgyvendinant Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą ( - ) organizavo ir vykdė kitus susijusius supaprastintus viešuosius pirkimus, tačiau jau tiekėjų apklausos būdu: 1) Viešinimo bukleto sukūrimo (dizaino), leidybos ir išsiuntimo (platinimo) paštu paslaugoms pirkti; 2) Informacinės mokomosios medžiagos (specializuoto metodinio leidinio korupcijos prevencijos srityje) parengimo ir leidybos bei išplatinimo dalyviams mokymų metu pirkti; 3) Kompiuterinei įrangai pirkti. Pirmosios instancijos teismas, pasisakydamas dalyje dėl kitų supaprastintų viešųjų pirkimų, atliktų tiekėjų apklausos būdu nurodė, kad nepaisant to, jog dalis teismui kartu su bylos medžiaga pateiktų duomenų (pokalbių įrašų), kuriais grindžiamas kaltinimas šioje dalyje, buvo pripažinta neleistinais įrodymais, kuriais teismas šioje byloje neturi pagrindo vadovautis, kiti byloje surinkti ir teismo ištirti įrodymai (iš dalies pačių kaltinamųjų, liudytojų parodymai, rašytinė bylos medžiaga) iš esmės patvirtino, šioje kaltinimo dalyje (dėl trijų viešųjų pirkimų, atliktų tiekėjų apklausos būdu) nurodytas faktines aplinkybes. Tačiau pirmosios instancijos teismo teigimu, šioje kaltinimo dalyje nurodytais R. L. ir V. P. veiksmais, atsižvelgiant į nagrinėjamos bylos aplinkybes, nebuvo padaryta didelė žala ir konstatavo, kad minėto kaltinimo dalyje neįrodžius būtinojo piktnaudžiavimo sudėties požymio – didelės žalos, negali būti priimamas apkaltinamasis nuosprendis.

123Dėl Viešinimo bukleto sukūrimo (dizaino), leidybos ir išsiuntimo (platinimo) paštu paslaugų pirkimo

12419.

125Teismas, spręsdamas klausimą dėl R. L. ir V. P. kaltės šioje kaltinimo dalyje rėmėsi pačios R. L. ir V. P. parodymais, taip pat liudytojų D. M. (( - ) Viešųjų pirkimų komisijos pirmininkas), D. U., A. M. (( - ) Mokymų projektų koordinatorė), S. K. (UAB „( - )“ direktorė), J. B. (UAB „( - )“ komercijos direktorius) parodymais. Šiame epizode R. L. savo kaltės nepripažino ir nurodė, kad neturėjo pakankamo patirties viešuosiuose pirkimuose, informaciją apie potencialius tiekėjus ieškojo pati ir per kitus žmones, tarp jų ir V. P., su kuriuo susipažino bendraujant dėl buhalterinės apskaitos paslaugų teikimo ir kuris pasiūlė savo pagalbą, kadangi yra veiklus žmogus, turintis daug pažinčių. Ji pati žinojo ir V. P. gerai atsiliepė apie UAB „( - )“, kuri teikia spausdinimo paslaugas. Šias aplinkybes iš esmės patvirtino ir pats V. P.. Teismas pažymėjo, kad nors abu kaltinamieji neigė, jog iš anksto buvo žinoma, kad UAB „( - )“ laimės aptariamą pirkimą ir, kad buvo iš anksto žinoma paslaugų kaina, tokią jų pozicija paneigė byloje ikiteisminio tyrimo metu ir teisme apklaustų liudytojų parodymai. Liudytojas D. M. parodė, kad 2013 m. ( - ) vykdė viešąjį pirkimą lankstinukų parengimo ir išleidimo paslaugoms pirkti, kurio vertė buvo apie 6 000 litų. Lankstinukų techninę specifikaciją rengė D. U.. Jis paklausė R. L., kokioms įmonėms jis turėtų siųsti kvietimus. R. L. davė trijų įmonės rekvizitus, viena iš jų buvo UAB „( - )“. Kvietimus įmonėms išsiuntė elektroniniu paštu. Pasiūlymą pateikė tik UAB „( - )“, kurio kaina buvo apie 3 000 litų. UAB „( - )“ pasiūlymas buvo pateiktas el. paštu arba faksu. Už gaunamų dokumentų administravimą buvo atsakinga ( - ) darbuotoja A. M.. Pasiūlymas dar nebuvo registruotas ( - ) registruose. Jis informavo D. U., kad pasiūlymą pateikė tik UAB „( - ), kurio kaina 3 000 litų ir jis ketina išsiųsti tiekėjams informaciją apie pasiūlymų eilę. D. U. jam pasakė, kad apie tai jis turėtų informuoti R. L., nes pirkimo biudžetas buvo 6 000 litų. Jis nuėjo pas R. L. ir ją informavo, jog gautas tik UAB „( - )“ pasiūlymas už 3 000 litų. R. L. jam pasakė, kad pirkimo biudžetas yra apie 6 000 litų, todėl ji pristatys kitą UAB „( - )“ pasiūlymą, kurio kaina bus apie 6 000 litų, dėl ko jis dabar neturėtų rašyti pranešimo tiekėjams dėl pasiūlymų eilės. Liudytojas parodė, kad jis suprato, jog UAB „( - )“ pasiūlymo, kurio kaina 3 000 litų, jis neturėtų dėti prie pirkimo dokumentų. Vėliau R. L. jam pateikė originalų, t. y. atsiųsta ne el. paštu ar faksu, ir užregistruotą ( - ) registruose UAB „( - )“ pasiūlymą, kurio kaina buvo 6 000 litų ir pasakė, kad dabar jis jau gali išsiųsti tiekėjams informaciją apie pasiūlymų eilę. Vykdydamas R. L. nurodymą, jis nusiuntė tiekėjams minėtą informaciją ir praėjus teisės aktų nustatytiems terminams UAB „( - )“ buvo pripažinta šio konkurso laimėtoja. Pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismas, nesivadovavo liudytojų parodymais, kurie buvo duoti prieš tai perklausius pokalbių garso įrašus, todėl skundžiamame nuosprendyje jų net nenurodė. Aukščiau aptrati liudytojo D. M. parodymai, kaip ir kitų liudytojų parodymai, buvo duoti prieš tai neperklausant pokalbių garso įrašų. Liudytojo D. M. parodymus patvirtino ir liudytojos D. U. ikiteisminio turimo metu duoti parodymai, kad 2013 metais rudenį ( - ) vykdė lankstinukų parengimo ir išleidimo paslaugų pirkimą, kurio vertė buvo apie 6 000 litų. Pirkimas buvo vykdytas tiekėjų apklausos būdu. Už pirkimo vykdymą buvo atsakingas D. M.. Liudytoja paaiškino, kad R. L. jai yra sakiusi, jog apie visus vykdomus ( - ) pirkimus ji turi ją informuoti ir visi pirkimai turi būti vykdomi su jos žinia. R. L. pasakė, kad jai ar kitiems ( - ) darbuotojams nereikia ieškoti potencialių tiekėjų, nes visiems ( - ) pirkimams, kurie vyks apklausos būdu, tiekėjų rekvizitus, kuriems turės būti siunčiami kvietimai teikti pasiūlymus, pateiks pati R. L.. Liudytoja žino, kad R. L. D. M. pateikė trijų įmonių rekvizitus (viena iš jų buvo UAB „( - )“), kurioms jis turėjo nusiųsti elektroniniu paštu kvietimus pateikti pasiūlymus. R. L. pateiktoms įmonėms jis ir nusiuntė kvietimus pateikti pasiūlymus. Taip pat R. L. informavo liudytoją, kad ji turėtų R. L. informuoti apie šio pirkimo eigą, rezultatus ir nurodė, kad šį pirkimą turi laimėti UAB „( - )“, nes tokiu atveju ( - ) turės naudos, minėjo, kad UAB „( - )“ laimėjimo atveju ( - ) gaus 2014 metų kalendoriukus. Liudytoja suprato, kad R. L. yra suplanavusi šį pirkimą ir reikia vykdyti jos nurodymus. 2013 metų rudenį D. M. ją informavo, kad šiame pirkime pasiūlymą pateikė tik viena įmonė, t. y. UAB „( - )“ ir šio pasiūlymo kaina yra apie 3 000 litų. Gavusi tokią informaciją ji nuėjo pas R. L. į kabinetą ir šią informaciją perdavė jai. R. L. pasakė, kad UAB „( - )“ pateikė per mažą pasiūlymą, kadangi pirkimo biudžetas apie 6 000 litų ir paklausė jos kaip galima būtų pataisyti jų pasiūlymą. Liudytoja pasakė, kad nežino, nes UAB „( - )“ ir taip atsiuntė pasiūlymą pavėlavusi penkiomis minutėmis po pasiūlymų pasibaigimo termino ir pasakė, kad UAB „( - )“ gali pateikti kitą pasiūlymą pristatydami pasiūlymą fiziškai į ( - ). Liudytoja pažymėjo, kad tai buvo tik jos pamąstymas, ji nepatarė kaip elgtis R. L. bei nesiėmė kažkokių veiksmų dėl to, kad UAB „( - )“ pateiktų pasiūlymą didesne kaina. Be to, kadangi nėra atsakinga už viešuosius pirkimus, tai neišmano viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų. Liudytoja pažymėjo, kad po kurio laiko D. M. jai pateikė ( - ) sutarties projektą su UAB „( - )“, kuriame matė, kad sutartyje buvo parašyta, jog lankstinukų parengimo ir išleidimo kaina yra apie 6 000 litų. Apklausiama teisme, ši liudytoja parodė miglotai prisimenanti situaciją dėl UAB „( - )“. Prisimena, kad lankstinukų kaina buvo keičiama, tačiau nelabai domėjosi, kodėl buvo keičiama kaina, kad gerai tai prisimintų. Neatsimena, kodėl ėjo į R. L. kabinetą dėl to pasiūlymo. Ikiteisminio tyrimo metu turėjo teisingai duoti parodymus. Liudytoja A. M. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad jai buvo pavesta administruoti ( - ) raštvedybą ir personalą. Liudytoja nurodė, kad pamena, jog yra buvęs atvejis, kai D. M. jai pateikė dokumentą – viešojo pirkimo tiekėjo pasiūlymą ir paprašė jį priregistruoti ankstesne data ar ankstesne valanda, nei tuo metu buvo. Jis nurodė, kad šis pasiūlymas yra gautas anksčiau, tačiau yra padaryta klaida nurodant kainą, tad reikia uždėti registracijos antspaudą ir nurodyti gavimo datą ant jo pateikto dokumento tą, kuria yra registruotas pirmasis gautas pasiūlymas. Ji įvykdė D. M. prašymą. Apklausiama teisme, ši liudytoja patvirtino šiuos ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus. Liudytojos S. K. parodymai patvirtino ankstesnių liudytojų parodymus dėl dviejų pasiūlymų pateikimo ir V. P. dalyvavimą šiame procese. S. K. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad su V. P. susipažino 2013 metų vasarą, kai jis buvo atėjęs į UAB „( - )“ ir jie kalbėjo jos kabinete. 2013 m. vasarą UAB „( - )“ gavo kvietimą pateikti pasiūlymą dalyvauti ( - ) vykdomame viešajame konkurse, tačiau nusprendė jame nedalyvauti. Darbuotoja jai sakė, kad kelis kartus skambino ( - ) atstovas ir domėjosi, ar UAB „( - )“ pateiks pasiūlymą. Paskutinę pasiūlymo pateikimo termino dieną ji pateikė pasiūlymą ( - ), kurio kaina buvo apie 3 000 litų. Pasiūlymą išsiuntė jos darbuotoja. Neilgai trukus po pasiūlymo pateikimo ( - ), pas ją į darbo kabinetą atėjo V. P., kuris paaiškino, kad UAB „( - )“ dalyvavo ( - ) organizuotame konkurse, t. y. UAB „( - )“ pateikė pasiūlymą konkurse dėl lankstinukų parengimo ir išleidimo. Jis rankose turėjo UAB „( - )“ pasiūlymą, kurį jai parodė. Jis pasakė, kad šiame konkurse pasiūlymą pateikė tik UAB „( - )“, tad šį konkursą laimėjo UAB „( - )“, ir paklausė ar pateikdama pasiūlymą ji įvertino visas konkurso sąlygas, nes UAB „( - )“ pateikė pasiūlymą, kurio kaina tik 3 000 litų. Jis paklausė, ar ji įvertino, kad UAB „( - )“ reiks parengti lankstinukams turinį, kas pareikalaus papildomų išlaidų ir pabrėžė, kad liudytoja, kaip UAB „( - )“ atstovė, gali pateikti ( - ) pasiūlymą, kurio kaina 6 000 litų. Iš tokių V. P. veiksmų ir žodžių suprato, kad šio konkurso laimėtoja bus pripažinta UAB „( - )“. Jai pradėjus svarstyti iš kur UAB „( - )“ gaus turinį lankstinukams, pasakė, kad turinį lankstinukams UAB „( - )“ pateiks ( - ). Ji pasiteiravo kaip UAB „( - )“ atsiskaitys su ( - ) už lankstinuko turinį, o jis atsakė, kad vėliau išspręs klausimą kaip ( - ) atsiskaitys su UAB „( - )“, t. y. vėliau bus nuspręsta ar ( - ) išrašys UAB „( - )“ sąskaitą ar UAB „( - )“ pirks iš ( - ) kaip autorinį kūrinį. Tad ji parašė naują UAB „( - )“ pasiūlymą ( - ), kurio kaina apie 6 000 litų ir perdavė jį tiesiogiai V. P.. Neilgai trukus iš ( - ) buvo gautas pranešimas, kad konkursą laimėjo UAB „( - )“ ir po kurio laiko pasirašyta sutartis su ( - ). Praėjus nemažai laiko ( - ) pateikė lankstinukui tekstą. UAB „( - )“ nesumokėjo už lankstinukų tekstą ( - ). 2014 metų pradžioje, R. L. paprašė jos, kad UAB „( - )“ pateiktų ( - ) darbuotojams stalo kalendoriukus, kuriuos UAB „( - )“ parengė ir pateikė ( - ). Visų šių susitikimų metu ji manė, kad V. P. yra ( - ) darbuotojas ir tik visai neseniai sužinojo, kad jis nėra ( - ) darbuotojas. Papildomai apklausta ikiteisminio tyrimo metu S. K. parodė, kad 2013 m. UAB „( - )“ gavo kvietimą pateikti pasiūlymą dalyvauti ( - ) vykdomame viešajame konkurse viešinimo bukleto sukūrimo (dizaino), leidybos ir išsiuntimo (platinimo) paštu paslaugoms pirkti. Tada ji pateikė pasiūlymą ( - ), kurio kaina buvo apie 3 000 litų. Po pasiūlymo pateikimo ( - ), pas ją į darbo kabinetą atėjo V. P., kurio asmeniškai prieš tai nepažinojo. Žino, kad jo vadovaujama įmonė UAB „( - )“ yra UAB „( - )“ klientas. UAB „( - )“ neturi ir nėra turėję sutarčių didelėmis sumomis su valstybinėmis įstaigomis. Taigi viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų ji neišmano, todėl pačios viešųjų pirkimų tvarkos ji nesupranta. Tiesiog praktika yra tokia, kad potencialiam klientui (tiek privačiam, tiek viešam asmeniui) paprašius, yra pateikiamas optimalios kainos pasiūlymas, už kurią UAB „( - )“ gali parduoti prekes ar suteikti paslaugas. Į UAB „( - )“ pasiūlymo kainą būna įskaičiuota ir tam tikras pelnas, kuris būtų gautas, jeigu klientas pirktų prekes ar paslaugas. Tad atėjus V. P. ir paaiškinus, kad UAB „( - )“ pasiūlymą ( - ) pateikė, kurio kaina 3 000 litų, o ( - ) iš UAB „( - )“ gali viešinimo bukleto sukūrimo (dizaino), leidybos ir išsiuntimo (platinimo) paštu paslaugas nupirkti už 6 000 litų, ji surašė ir pateikė kitą pasiūlymą, kurio kaina 6 000 litų. Tiesiog vadovavosi pagrindiniu verslo principu – gauti daugiau pelno, kadangi V. P. pasakė, kad UAB „( - )“ šią paslaugą gali parduoti brangiau nei 3 000 litų. Apklausiama pirmosios instancijos teisme, ši liudytoja iš esmės nurodė tas pačias aplinkybes bei patvirtino savo ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus. Minėtos liudytojos parodymus patvirtino J. B. ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai. Liudytojas parodė, kad V. P. yra buvęs UAB „( - )“ klientas. 2013 metų vasarą jam paskambino asmuo, kuris prisistatė kaip V. P., UAB „( - )“ atstovas ir pasiūlė užsukti į UAB „Buneva“ patalpas pasikalbėti dėl kažkokių verslo reikalų. Nepamena po kiek laiko, tačiau jis nuvyko į UAB „( - )“ patalpas ir susitiko su V. P.. V. P. pokalbio metu paklausė jo ar yra galimybė UAB „( - )“ atspausdinti lankstinukus. Liudytojas atsakė, kad UAB „( - )“ turi tokią galimybę atspausdinti lankstinukus. V. P. pasakė, kad UAB „( - )“ bus atsiųstas kvietimas pateikti pasiūlymą viešajame konkurse. Nepamena, ar jis minėjo iš kur bus atsiųstas toks kvietimas. Liudytojas atsakė, kad gali atsiųsti kvietimą ir pasakė, kad dėl konkurso V. P. kontaktuotų su UAB „( - )“ direktore S. K.. Taip pat davė jam UAB „( - )“ rekvizitus su visais įmonės kontaktais ir nurodė į kokį paštą, t. y. ( - ), turėtų būti siunčiamas pasiūlymas. 2013 metų rudenį jam paskambino (į jo tel. Nr. ( - )) V. P. ir paklausė jo ar UAB „( - )“ buvo gautas kvietimas pateikti pasiūlymą. Jis atsakė, kad nežino bei pasakė, kad pasidomės. Po šio skambučio jis nuėjo pas UAB „( - )“ vadybininkę ir paklausė ar yra gautas kvietimas pateikti pasiūlymą dėl dalyvavimo viešajame pirkime. Jie patikrino UAB „( - )“ elektroninį paštą, tačiau iš pradžių nerado kvietimo. Dar kartą patikrino ir elektroniniame pašte rado, kad kvietimas yra gautas ir tuo pačiu UAB „( - )“ jau yra pateikusi pasiūlymą šiame viešajame konkurse. Nepamena nei kam pasiūlymas buvo siųstas, nei kokia buvo to pasiūlymo vertė. Apklausiamas teisme, šis liudytojas iš esmės nurodė analogiškas aplinkybes, be to, patvirtino ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus. Liudytojų nurodytas aplinkybes, kad UAB „( - )“ buvo pateikusi pirminį pasiūlymą suteikti ( - ) reikalingas paslaugas už 3 700 Lt, patvirtina 2014 m. lapkričio 5 d. apžiūros protokolas, iš kurio matyti, kad 2014 m. balandžio 23 d. atlikta krata UAB „( - )“ patalpose, kurios metu rastas ir paimtas kompiuteris „Intel Inside“, kurio kietojo disko apžiūros metu nustatyta, jog elektroninis laiškas išsiųstas 2013 m. spalio 25 d. 10.05 val. iš elektroninio pašo dėžutės adresu ( - ) į elektroninio pašto dėžutę adresu ( - ), tema „Pasiulymas“, su priedu, kurio pavadinimas „IMG_0002.pdf“, t. y. UAB „( - )“ 2013 m. spalio 25 d. pasiūlymas, kurio bendra paslaugų kaina yra 3 700 Lt. Pirmosios instancijos teismas, remdamasis aukščiau aptartais įrodymais, konstatavo, kad R. L., padedant V. P., sistemingai neteisėtai veikdama, pažeisdama šioje kaltinimo dalyje nurodytas teisės aktų, ( - ) įstatų, projekto finansavimo ir administravimo sutarties nuostatas, sudarė sąlygas, kad aptariamą pirkimą laimėtų UAB „( - )“ būtent su 6 000 Lt kainos pasiūlymu. Be to, teismas nurodė, kad šiuo atveju nėra pagrindo konstatuoti, jog buvo panaudotas tikras suklastotas dokumentas – UAB „( - )“ pasiūlymas, kurio kaina 6 000 Lt, kadangi byloje nustatyta, kad ( - ) buvo gauti abu UAB „( - )“ pasiūlymai. Pirmas elektroniniu paštu, o antras – fiziškai pristačius perkančiajai organizacijai. Jie nebuvo suklastoti, tiesiog pirmo pasiūlymo R. L. nurodė darbuotojams neregistruoti kaip pasiūlymo, o sulaukti antro pasiūlymo. Apylinkės teismo teigimu, aukščiau aptarti veiksmai nagrinėjamu atveju įėjo į piktnaudžiavimo (BK 228 straipsnis) sudėtį, todėl atskirai jų pagal BK 300 straipsnio 1 dalį nekvalifikavo.

126Dėl Informacinės mokomosios medžiagos (specializuoto metodinio leidinio korupcijos prevencijos srityje) parengimo ir leidybos bei išplatinimo dalyviams mokymų metu pirkimo

12720.

128R. L. ir V. P. savo kaltės šiame epizode taip pat nepripažino, tačiau apylinkės teismas skundžiamame nuosprendyje nurodė, kad tokią jų pozicija paneigia byloje ikiteisminio tyrimo metu bei teisme apklaustų liudytojų parodymai. Liudytoja D. U. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2013 metų rudenį ( - ) vykdė viešąjį pirkimą leidinio parengimo ir išspausdinimo paslaugoms pirkti. Pirkimo vertė apie 33 000 litų. Pirkimas buvo vykdomas tiekėjų apklausos būdu. Už pirkimo vykdymą buvo atsakingas D. M.. Ji R. L. informavo, kad ( - ) neturi leidinio, būtino vykdyti mokymams, skirtiems patobulinti valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikaciją korupcijos prevencijos srityje, t. y. TVŪD atliekant Mokymų paslaugų pirkimą, nebuvo nupirktas leidinio parengimas ir išleidimas, kuris yra būtinas šiems mokymams. Tad ( - ) turi organizuoti šio leidinio pirkimą, nes kitaip negalės vykti mokymai. R. L. pasakė ar davė suprasti, kad tokį leidinį galima nupirkti iš UAB „( - )“, perdavė įmonių rekvizitus ir nurodė, kad šių įmonių rekvizitus perduotų D. M. arba pati tiesiogiai perdavė įmonių rekvizitus D. M., kurioms turėjo būti nusiųsti kvietimai pateikti pasiūlymus leidinio parengimo ir išleidimo paslaugoms pirkti. Nepamena, kokias įmones perdavė R. L., tik žino, kad viena iš jų buvo UAB „( - )“. Iš to, kad R. L. vėl davė UAB „( - )“ rekvizitus, suprato, kad šį pirkimą ir vėl turi laimėti UAB „( - )“. D. M. R. L. nurodytoms įmonėms nusiuntė kvietimus. Buvo gauti pasiūlymai iš visų trijų įmonių. Nepamena kas pateikė mažiausią pasiūlymo kainą, bet šį konkursą laimėjo UAB „( - )“, su kuria buvo sudaryta sutartis. Apklausiama teisme ši liudytoja patvirtino, kad ikiteisminio tyrimo metu parodymus turėjo duoti teisingai. Liudytojo D. M. ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai patvirtina liudytojos D. U. duotus parodymus. Apklausiamas pirmosios instancijos teisme, liudytojas patvirtino savo ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus. Liudytoja A. M. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad prisimena atvejį, kai D. M. jos paprašė dar vieną dokumentą – viešojo pirkimo tiekėjo pasiūlymą užregistruoti. Nepamena kokia buvo to pasiūlymo data ir kas pasiūlymą pateikė ar kokia to pasiūlymo kaina buvo. Jis nurodė, kad šis pasiūlymas yra gautas anksčiau, tačiau yra padaryta klaida nurodant kainą, tad reikia uždėti registracijos antspaudą ir nurodyti gavimo datą ant jo pateikto dokumento tą, kuria yra registruotas pirmasis gautas pasiūlymas. Ji įvykdė D. M. prašymą. Papildomai apklausta, po to, kai jai buvo pateiktas susipažinti UAB „( - )“ 2013 m. lapkričio 22 d. pasiūlymas, liudytoja paaiškino, kad ant šio dokumento yra parašyta, jog jis gautas 2013 m. lapkričio 22 d. 9.00 val. Taip pat ( - ) registracijos žurnale yra nurodyta jo gavimo data 2013 m. lapkričio 22 d. Liudytoja atpažįsta savo raštą (tiek žurnale, tiek ant pasiūlymo), mato kad šį dokumentą priregistravo ji pati. Matė, kad žurnale yra daryti kažkokie pataisymai registruojant šį raštą, t. y. pirminis užrašas užteptas balto markerio dažais ir ant jo padaryti nauji užrašai. Negalėjo pasakyti ar šis raštas buvo gautas tikrai 2013 m. lapkričio 22 d. 9:00 val., nes to nepamena. Nepamena, kodėl buvo padaryti pataisymai registruojant šį raštą. Pamena tokį atvejį, kad viena įmonė elektroniniu paštu atsiuntė pasiūlymą viena kaina, o po to, ne už ilgo, atsiuntė kitą pasiūlymą, kuriame buvo nurodyta didesnė pasiūlymo kaina ir parašyta buvo laiške, kad pirmajame pasiūlyme yra nurodyta klaidinga kaina, nes prie tos kainos nebuvo priskaičiuotas PVM. Tačiau nežinojo ar čia būtent šis atvejis. Taip buvo toks atvejis (pasikartos, kad ji nežino ar čia būtent šis atvejis), kai D. M. atėjo pas ją į darbo kabinetą ir paprašė jos priregistruoti dokumentą, kažkokios įmonės pasiūlymą viešajame konkurse, ankstesne data, nes tą jam liepusi sutvarkyti R. L.. Liudytoja patvirtino, kad ikiteisminio tyrimo metu jos duoti parodymai yra teisingi. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad minėti liudytojų parodymai patvirtino aplinkybes dėl R. L. veiksmų, duodant suprasti, kas turi laimėti šį pirkimą, taip pat registruojant tiekėjų pasiūlymus. Teismas pažymėjo, kad V. P. padėjimas R. L. atlikti minėtus veiksmus yra pagrįstas kitų liudytojų parodymų pagrindu. Liudytoja S. K. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2013 metų rudenį UAB „( - )“ iš ( - ) gavo dar vieną kvietimą pateikti pasiūlymą dalyvauti konkurse leidinio parengimo ir išleidimo paslaugoms pirkti. Neilgai trukus po šio kvietimo, pas ją į kabinetą atvyko V. P.. Susitikimo metu jis vėl įvardijo, kad ( - ) yra pateikęs kvietimą UAB „( - )“ dalyvauti konkurse ir jis nori pasikalbėti apie tai. Jis pasakė, kad reikės parengti leidinį bei su savimi turėjo kažkokį seną leidinio pavyzdį, kurį jai parodė. Taip pat pasakė, kad UAB „( - )“ ( - ) turėtų pateikti pasiūlymą, kurio kaina būtų 30 000 litų. Be to, šio susitikimo metu buvo kalba ir apie turinį šiam leidiniui. Jis pasakė, kad turinį, t. y autorinį kūrinį, UAB „( - )“ pateiks ( - ). Iš tokios V. P. kalbos liudytoja suprato, kad šį konkursą laimės UAB „( - )“. Tos pačios dienos vakare pas ją į darbo kabinetą atėjo V. P. turėdamas lapą, kuriame buvo šio konkurso tiekėjų pasiūlymai ir parodė, kad UAB „( - )“ pateikė mažesne kaina pasiūlymą nei UAB „( - )“. Nepamena, kokia kaina buvo UAB „( - )“ pasiūlymas. Ji pasakė, kad pažįsta UAB „( - )“ vadybininkę V. K. ir galėtų paskambinti bei pasiteirauti dėl to UAB „( - )“ pasiūlymo. Jai ir V. P. būnant kabinete, ji paskambino V. K. ir pasakė, kad UAB „( - )“ pateikė mažiausios kainos pasiūlymą ( - ) vykdomame viešajame konkurse, kuriame dalyvauja ir UAB „( - )“, bei pasiteiravo V. K., kodėl UAB „( - )“ pateikė pasiūlymą už tokią mažą kainą, nes UAB „( - )“ laimėjus konkursą reiks parengti leidiniui tekstą, o tai kainuoja nemažus pinigus. V. K. atsakė, kad UAB „( - )“ nerengia tekstų, tad nenori laimėti šio konkurso ir paklausė liudytojos, ką reikėtų jai tokiu atveju daryti. Liudytoja paaiškino, kad ji turėtų pateikti ( - ) dar vieną pasiūlymą, kurio kaina būtų didesnė nei UAB „( - )“ pateikto pasiūlymo. Įvardijo jai konkrečią sumą, tačiau visų kainų ir sumų nepamena. Po kurio laiko UAB „( - )“ gavo pranešimą, kad ( - ) vykdytą konkursą laimėjo UAB „( - )“. Dar po kažkurio laiko, mano, kad 2013 metų žiemą, į UAB „( - )“ atvyko R. L. ir V. P. pasirašyti šio leidinio parengimo ir išleidimo sutarties. Šio susitikimo metu ji su R. L. dar kartą aptarė šį leidinį, dar kartą šnekėjo apie tai, kad ( - ) paruoš turinį kūriniui už kurį UAB „( - )“ atsiskaitys su ( - ). Taip pat, minėto susitikimo metu ji ir R. L. pasirašė sutartį. Pažymėjo, kad UAB „( - )“ dar nesumokėjo ( - ) už tekstą minėtam leidiniui. 2014 metų pradžioje R. L. paprašė jos, kad UAB „( - )“ pateiktų ( - ) darbuotojams stalo kalendoriukus, jei neklysta, tai dešimt vienetų, kuriuos UAB „( - )“ parengė ir pateikė ( - ). S. K. nurodė, kad visų šių susitikimų metu ji manė, kad V. P. yra ( - ) darbuotojas ir tik visai neseniai sužinojo, kad jis nėra ( - ) darbuotojas. Apklausiama teisme ši liudytoja patvirtino savo ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus. Liudytojos S. K. nurodytas aplinkybes dėl UAB „( - )“ pasiūlymo, jo kainos keitimo patvirtino liudytojos V. K. (UAB „( - )“ vadybininkė) parodymai. Pirmosios instancijos teismas, atsižvelgdamas į aukščiau aptartus įrodymus, padarė išvadą, kad R. L. jai padedant V. P., sistemingai neteisėtai veikdama, pažeisdamas šioje kaltinimo dalyje nurodytas teisė aktų, ( - ) įstatų, projekto finansavimo ir administravimo sutarties nuostatas, sudarė sąlygas, kad aptariamą pirkimą laimėtų UAB „( - )“.

129Dėl Kompiuterinės įrangos pirkimo

13021.

131R. L. šiame epizode savo kaltės taip pat nepripažino. Teismas tokią jos poziciją vertino kritiškai ir ja nesivadovavo, konstatuodamas, kad minėtą poziciją paneigia byloje esantys liudytojų parodymai. Liudytoja D. U. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2013 metų vasarą ( - ) vykdė kompiuterių pirkimą su programine įranga, kurio biudžetas buvo apie 15 000 litų. ( - ) darbuotojai ruošė šio pirkimo techninę specifikaciją, kurią perdavė R. L.. Už šio pirkimo vykdymą atsakingas buvo D. M.. R. L. pateikė įmonių rekvizitus, kurioms turėjo būti siunčiami kvietimai pateikti pasiūlymus dėl kompiuterių pirkimo. Šį pirkimą laimėjo IĮ „( - )“. Apklausiama teisme liudytoja patvirtino, kad ikiteisminio tyrimo metu turėjo teisingai duoti parodymus. Liudytojas A. A. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2013 metų liepos mėnesį A. M. atostogavo, todėl R. L. žodžiu pavedė liudytojui pradėti mažos vertės pirkimo apklausos būdu kompiuterinės įrangos įsigijimui procedūras ir išsiųsti kvietimus tiekėjams pateikti pasiūlymus šiame pirkime. R. L. jam pateikė trijų įmonių rekvizitus. Visos trys įmonės buvo iš Anykščių. R. L. pateiktoms įmonėms jis išsiuntė kvietimus pateikti pasiūlymą. Iš atostogų grįžo D. M. ir pabaigė vykdyti pirkimo procedūras. Apklausiamas teisme šis liudytojas patvirtino savo ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus. Liudytojas D. M. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2013 metais nuo liepos vidurio iki 2013 metų rugpjūčio vidurio atostogavo. Grįžęs po atostogų, pamatė, kad ( - ) pradėjo vykdyti viešąjį pirkimą kompiuteriams pirkti. Kvietimus teikti pasiūlymus tiekėjams buvo išsiuntęs A. A., todėl jo paprašė pateikti tuos kvietimus. Kvietimus A. A. jam pateikė ir iš pateiktų kvietimų liudytojas matė, kad įmonės, kurios buvo apklaustos šiame pirkime, visos buvo iš Anykščių. Jam pasirodė nelogiška, kad neapklausta nei viena įmonė iš Vilniaus, o visos tik iš Anykščių, todėl jis nuėjo pas R. L. į kabinetą ir paklausė jos, kodėl visos įmonės, kurios buvo apklaustos šiame konkurse, buvo iš Anykščių. Ji atsakė, kad ne jis turėtų rūpintis įmonėmis, kurioms buvo siunčiami kvietimai. Ji pabrėžė, kad įmonių rekvizitus, kurioms buvo siunčiami kvietimai pateikė ji ir ateityje praktika bus tokia pat, kad ji pateiks įmonių rekvizitus, kurioms turės būti siunčiami kvietimai teikti pasiūlymus dalyvauti ( - ) organizuojamuose konkursuose. Vėliau buvo gauti įmonių pasiūlymai ir mažiausią pasiūlymo kainą pateikė IĮ „( - )“, kuri ir laimėjo šį konkursą bei su kuria buvo pasirašyta sutartis. Apklausiamas teisme šis liudytojas ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus patvirtino. Ikiteisminio tyrimo metu specialiuoju liudytoju apklaustas A. D. parodė, kad naudojasi mobiliojo ryšio telefono numeriu ( - ) ir el. paštu ( - ). Jis yra IĮ „( - )“ vadovas ir vienintelis savininkas. IĮ „( - )“ veikla yra kompiuterinės technikos ir jos priedų pardavimai. Taip pat yra UAB „( - )“ vienintelis akcininkas. UAB „( - )“ veikla yra UAB „Omnitel“ paslaugų pardavimas, kompiuterinės technikos pardavimas ir pan. UAB „( - )“ vadovas yra V. K.. Su V. K. santykiai yra darbiniai, kolegiški. UAB „( - )“ vienintelė akcininkė yra jo žmona J. D.. UAB „( - )“ veikla yra UAB „( - )“ paslaugų pardavimas, kompiuterinės technikos pardavimas ir pan. UAB „( - )“ vadovė yra V. G.. Su V. G. santykiai darbiniai, kolegiški. 2013 metų vasarą su juo susisiekė ( - ) direktorė R. L.. Nepamena kokiu būdu ji su juo susisiekė, t. y. ar paskambino telefonu ar atvyko į jo darbo vietą. Ji jį informavo, kad ją domina kompiuterinė technika ir ji norėtų įsigyti kompiuterius su programine įranga, spausdintuvą bei įvardijo jų techninius duomenis ir paklausė kainos. Jis patikrinęs kokius kompiuterius ir spausdintuvą IĮ „( - )“ gali pasiūlyti pagal R. L. pateiktus duomenis, jai konkretizavo kainą ir kompiuterių bei spausdintuvų modelius išsiųsdamas jai šią informaciją elektroniniu paštu. Šia tema su R. L. bendravimas vyko ir toliau. Kalbėjo telefonu (( - )) ir susirašinėjo elektroniniu paštu (( - )). Ji jam siuntė kompiuterinės įrangos ir spausdintuvų techninius parametrus ir jis jai atsakydavo el. paštu konkretizuodamas kompiuterių ir spausdintuvo modelius bei kainą. Specialusis liudytojas atsakydamas į klausimą ar jam R. L. pateikė kompiuterių ir spausdintuvo techninę specifikaciją prieš gaunant iš ( - ) oficialų kvietimą pateikti pasiūlymą viešajame kompiuterių pirkime paaiškino, kad neprisimena. Su R. L. vyko bendravimas telefonu ir susirašinėjimas elektroniniu paštu apie kompiuterius ir spausdintuvą, apie jų techninius duomenis ir kainas, tačiau, ar ji siuntė jam techninę kompiuterių ir spausdintuvo specifikaciją, jis nepamena. Nepamena, ar derino techninę specifikaciją su R. L., ar ją redagavo. Pamena, kad telefoninio pokalbio ar elektroninio susirašinėjimo metu R. L. paklausė jo ar jis žino dar įmonių, kurios galėtų dalyvauti mažos vertės kompiuterių pirkime apklausos būdu ir pateikti pasiūlymą bei paprašė atsiųsti tų įmonių rekvizitus. Jis atsakė, kad žino tokias įmones ir nusiuntė jai UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ pavadinimus ir šių įmonių elektroninius paštus. Liudytojas atsakydamas į klausimą, ar R. L. jam sakė ar kitaip davė suprasti, kad jo įmonė bus paskelbta kompiuterių viešojo konkurso laimėtoja paaiškino, kad jis neprisimena, kad R. L. būtų taip sakiusi, jog IĮ „( - )“ bus paskelbta konkurso laimėtoja, tačiau, jeigu ji taip ir sakė, tai jis to nesuprato. Pamena, kad 2013 m. liepos 16 d., kai jo į IĮ „( - )“ patalpas, gimtadienio proga atėjo pasveikinti UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ darbuotojai jis pasakė, kad jie gali gauti iš ( - ) kvietimą dalyvauti mažos vertės kompiuterių pirkime apklausos būdu ir pasakė, kad tegul įvertina kvietimą ir sudalyvauja pirkime pagal galimybes. Jeigu gerai pamena, tai buvo atėję pasveikinti V. G., S. S., UAB „( - )“ darbuotoja Sandra (nepamena pavardės), UAB „( - )“ darbuotoja Lina ir IĮ „( - )“ darbuotojai. Liudytojas atsakydamas į klausimą ar derino su UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ darbuotojais kainas, kurios turėtų būti pateiktos ( - ) vykdomame kompiuterių pirkime paaiškino, kad nederino. Apklausiamas teisme šis liudytojas davė iš esmės analogiškus parodymus. Liudytoja V. G. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad yra UAB „( - )“ direktorė. Įmonė užsiima kompiuterių ir jų priedų, programinės įrangos mažmenine prekyba, taip pat veikė kaip kitų įmonių tarpininkai. A. D. pažįsta. Jų santykiai yra geri, iš esmės darbiniai. R. L. nepažįsta. Su A. D. įmone turi bendrų verslo įsipareigojimų ir santykių – A. D. įmonė „( - )“ yra vienas iš jų įmonės tiekėjų. A. D. įmonė jiems tiekia kompiuterius, televizorius, kitus kompiuterių priedus. Dar yra iš UAB „( - )“ pirkę kompiuterius. Nuo 2013 metų kompiuterius pagrinde perka iš „( - )“. 2013 m. liepos 16 d. A. D. gimtadienio metu, IĮ „Sinchronizacijos“ darbinėse patalpose buvo nuvykusi pasveikinti A. D.. A. D. jos paklausė, ar nenori sudalyvauti ( - ) organizuojamame konkurse dėl kompiuterių pirkimo. Atsakė, kad norėtų, į tai jis pasakė, kad jiems paštu atsiųs užklausą dėl dalyvavimo konkurse. UAB „( - )“ žino, tai Anykščių įmonė. Yra dirbusi šioje įmonėje apie metus ar pusę metų. Pažįsta visus šios įmonės darbuotojus ir direktorių. Pažįsta ir IĮ „( - )“ darbuotojus. Būna tokių situacijų, kad vykstant viešiesiems pirkimams, pas ją ateina vienos iš šių įmonių atstovas ir klausia ar jie gali pateikti pasiūlymą atitinkamos kainos ribose. S. S. pažįsta, ji yra UAB „( - )“ buhalterė, o jų santykiai yra darbiniai. 2013 metų liepos mėnesį jų įmonė UAB „( - )“ dalyvavo ( - ) vykdytame konkurse kompiuteriams pirkti. Kaip ir sakė prieš gaunant pasiūlymą iš ( - ), jai apie jį kalbėjo A. D. ir klausė ar nenori jame sudalyvauti. Jis nurodė, kad bus perkami kompiuteriai, taip pat minėjo, kad bus perkami ir spausdintuvai. Po gauto paklausimo iš ( - ) ji pati nustatė pasiūlymo kainą. A. D. nei prieš šio kvietimo iš ( - ) gavimą elektroniniu paštu, nei po jo nieko neklausinėjo dėl to, kokią kainą jie nustatinės, nei prašė, kad nustatytų kokią nors kainą, be to, vėliau jis išvyko atostogauti. Pasiūlymą gavo elektroniniu paštu: „( - )”. A. D. nieko apie šį konkursą daugiau, kaip per minėtą gimtadienį, nesakė, neminėjo nei kokios įmonės dalyvaus, nežinojo, ar jis pats jame dalyvavo. 2014 m. balandžio 23 d. A. D. parašė jai žinutę, kad jį tikrina STT, parašė, kad trintų susirašinėjimą. Ji ištrynė elektroninio pašto „( - )” susirašinėjimą. Gali paaiškinti, kad šiame susirašinėjime dalykų, susijusių su minėtu konkursu ar juo susijusiais klausimais nebuvo. Apskritai, dėl šio ( - ) konkurso jie nesusirašinėjo. Buvo ištrintas susirašinėjimas dėl darbinių dalykų, susijusių su jo įmone, prekių tiekimo. Ikiteisminio tyrimo metu papildomai apklausta liudytoja V. G. parodė, kad UAB „( - )“ vienintelė akcininkė yra J. D.. UAB „( - )“ pagrindinė veikla 2013 metais buvo UAB „( - )“ paslaugų pardavimas, kompiuterinės technikos pardavimas ir pan. Ji yra UAB „( - )“ direktorė. 2013 m. liepos 16 d. buvo IĮ „Sinchronizacijos“ direktoriaus A. D. gimtadienis, kuriame dalyvavo ir S. S. (UAB „( - )“). Pasveikinus A. D., jis jos ir S. S. paklausė, ar nori sudalyvauti ( - ) organizuojamame konkurse dėl kompiuterių su programine įranga pirkimo. Jis pasakė, kad UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ iš ( - ) elektroniniu paštu gaus kvietimą pateikti pasiūlymą viešajame kompiuterių pirkime. UAB „( - )“ elektroninio pašto adresai yra „( - )“ ir „( - )“. Jis pasakė, kad kvietimą įvertintų ir pateiktų pasiūlymus savo nuožiūra nustačius kainą. Daugiau šia tema su A. D. nekalbėjo. Po kelių dienų iš ( - ) gavo kvietimą pateikti pasiūlymą viešajame kompiuterių su programine įranga pirkime. Gavusi kvietimą pateikti pasiūlymą susipažino su prekių, t. y. kompiuterių ir spausdintuvo technine specifikacija. IĮ „( - )“ yra pagrindinė kompiuterinės technikos tiekėja UAB „( - )“. Todėl ji susisiekė su IĮ „( - )“ darbuotoju ir išsiaiškino kompiuterių ir spausdintuvo savikainas. Sužinojusi šių prekių savikainas apskaičiavo pasiūlymo kainą ir pateikė ( - ) pasiūlymą, kurio kaina, kiek pamena, buvo apie dvylika tūkstančių. Po kurio laiko elektroniniu paštu gavo pranešimą, kad UAB „( - )“ nelaimėjo konkurso. Gavusi šį pranešimą pamatė, kad šiame konkurse be UAB „( - )“ dalyvavo UAB „( - )“ ir IĮ „Sinchronizacijos“, kuri ir laimėjo konkursą. Pasiūlymo kainą nustatė pati įvertinusi kompiuterių savikainą, kurią sužinojo iš IĮ „Sinchronizacijos“ ir kitas išlaidas. Apklausiama teisme ši liudytoja davė iš esmės analogiškus parodymus. Liudytoja S. S. (dabartinė pavardė – ( - )) ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad dirba UAB „( - )“ vyr. finansininke. UAB „( - )“ pagrindinė veikla yra prekyba kompiuterine technika, UAB „Omnitel“ paslaugų pardavimai ir pan. Kartais kompiuteriai yra perkami ir iš IĮ „( - )“. A. D. pažįsta nuo įsidarbinimo pradžios. Santykiai darbiniai, kolegiški. Jis yra UAB „( - )“ akcininkas ir IĮ „( - )“ savininkas bei vadovas. V. G. pažįsta nuo įsidarbinimo pradžios. Santykiai darbiniai, kolegiški. Ji yra UAB „( - )“ vadovė. 2013 m. liepos 16 d. buvo A. D. gimtadienis. Todėl ji nuvyko į IĮ „( - )“ patalpas A. D. pasveikinti. Buvo dar V. G.. Šio susitikimo metu A. D. susitikimo dalyviams pasakė, kad į elektroninį paštą gaus kvietimą dalyvauti konkurse. Jis nekonkretizavo, iš kur bus gautas kvietimas ir koks konkursas. Jis pasakė, kad perskaitytų kvietime pateiktą informaciją ir ją įvertinę pateiktų pasiūlymą. Jis nenurodė kokios kainos pasiūlymą pateikti. Daugiau šia tema su A. D. nekalbėjo. UAB „( - )“ elektroninis paštas „( - )”. Po kelių dienų iš ( - ) į elektroninį paštą „( - )” buvo gautas kvietimas pateikti pasiūlymą viešajame kompiuterių su programine įranga pirkime. Gavusi kvietimą, perskaitė techninę specifikaciją ir ją įvertino. Tada prisijungė prie UAB „( - )“ tiekėjų internetinių priekių katalogų ir vadovaudamasi technine specifikacija patikrino kompiuterių ir spausdintuvo savikainas. Įvertinus prekių savikainą ir kitas išlaidas pati nustatė pasiūlymo kainą, kurį išsiuntė ( - ). Po kurio laiko iš ( - ) gavo pranešimą, kuriame buvo nurodyta, kad UAB „( - )“ pateikė pasiūlymą pavėluotai, todėl pasiūlymas nebuvo vertintas. Apklausiama teisme ši liudytoja patvirtino ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus. Pirmosios instancijos teismas, atsižvelgdamas į aukščiau aptartus įrodymus, konstatavo, kad R. L. sistemingai neteisėtai veikdama, pažeisdama šioje kaltinimo dalyje nurodytas teisės aktų, ( - ) įstatų, projekto finansavimo ir administravimo sutarties nuostatas, sudarė sąlygas, kad aptariamą pirkimą laimėtų A. D. IĮ „( - )“.

132Dėl didelės žalos, kaip būtinojo piktnaudžiavimo sudėties požymio, nebuvimo, vykdant minėtus tris pirkimus tiekėjų apklausos būdu

13322.

134Pirmosios instancijos teismas, pasisakydamas dėl didelės žalos, kaip būtinojo piktnaudžiavimo sudėties požymio pažymėjo, kad kaltinimo dalyje dėl viešųjų pirkimų, susijusių su bukleto sukūrimo, leidybos ir platinimo paslaugų pirkimu bei leidinio parengimo, leidybos ir platinimo paslaugų pirkimu, nurodyta, kad valstybei padaryta atitinkamai 2 300 Lt (666,13 Eur) ir 4 263 Lt (1 234,65 Eur) turtinė žala. Kaltinimo dalyje dėl viešojo pirkimo, susijusio su kompiuterinės įrangos pirkimu, nurodyta, kad valstybei padaryta didelė neturtinė žala. Teismas nurodė, kad didelė turtinė žala teismų praktikoje paprastai siejama su žala, viršijančia 250 MGL. Apylinkės teismas konstatavo, kad nagrinėjamu atveju valstybei galimai buto padaryta 50 MGL dydžio žala, o realiai dar mažesnė. Teismas nurodė, kad kalbant apie bukletų pirkimą, nėra pagrindo paneigti aplinkybę, kad UAB „( - )“ galėjo tas pačias paslaugas suteikti ne už 6 000 Lt, o už 3 700 Lt (jau UAB „( - )“ pirmajame pasiūlyme į paslaugų kainą buvo įtrauktas tiek bukletų pagaminimas, tiek jų išsiuntimas), tai kalbant apie leidinio pirkimą UAB „( - )“ pateikė įtikinimą ir logišką priežastį, kodėl jos pirmo pasiūlymo kaina buvo mažesnė. Minėtas UAB „( - )“ el. laiškas patvirtina, kad į pirmąjį pasiūlymą nebuvo įtrauktas PVM. Šią aplinkybę, teismo teigimu, patvirtina ir teisme apklausta liudytoja V. K.(UAB „( - )“ vadybininkė). Teismas konstatavo, kad vykdant minėtus pirkimus, valstybei galėjo būti padaryta tik 666,13 Eur arba 17 MGL dydžio turtinė žala, kuri negali būti laikoma didele ir dėl kurios piktnaudžiavusiam asmeniui ir jo padėjėjui turėtų kilti baudžiamoji atsakomybė. Skundžiamu nuosprendžiu pažymima, kad civilinis ieškinys šioje byloje nebuvo pareikštas.

13523.

136Apylinkės teismas konstatavo, kad nagrinėjamu atveju kompiuterių įsigijimas buvo būtinas ir skubus. Iš R. L. ir apklaustų ( - ) darbuotojų (D. U., D. M., A. A.) paaiškinimų matyti, kad ( - ) neturėjo šios srities (informacinių technologijų) specialistų, todėl neturėjo galimybės parengti aktualių techninių sąlygų kompiuterinei įrangai. R. L. pati domėjosi kompiuterinės technikos ir būtinųjų programų parametrais. Apylinkės teismo teigimu, R. L. nesiekė už didesnius pinigus įsigyti realiai pasenusią kompiuterinę techniką ir programas. Tiesiog tas būdas, kaip ji tai darė (bendraudama su būsimu tiekėju, derindama su juo techninę užduotį), nėra teisėtas ir laikytinas piktnaudžiavimu, tačiau teismas konstatavo, kad šiuo atveju valstybei didelė neturtinė žala padaryta nebuvo.

13724.

138Teismas akcentavo tą aplinkybę, kad minėtu laikotarpiu, kai vyko šiai nagrinėjamai baudžiamajai bylai aktualūs viešieji pirkimai, absoliučiai visi apklausti ( - ) darbuotojai patvirtino, kad artėjo ES lėšų įsisavinimo laikotarpio pabaiga. Būtinai reikėjo įvykdyti Mokymų paslaugų pirkimą, kurį keletą kartų (iki R. L. vadovavimo) jau buvo bandyta įgyvendinti, tačiau nesėkmingai. Šiais mokymais buvo suinteresuota ir pati valstybė, nes pačių mokymu nauda valstybiniam aparatui (valstybės ir savivaldybių tarnautojams) yra akivaizdi. R. L. tik 2013 metų pradžioje pradėjo vadovauti ( - ). Teismas vertino, kad ji neturėjo tinkamos patirties ir nurodė, kad galimai ji patyrė įtaką (savotišką spaudimą) iš aukštas pareigas Vidaus reikalų ministerijoje einančio E. R., kuris ir supažindino ją su E. L. bei V. P., nurodydamas, kad į šiuos asmenis galima kreiptis pagalbos. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad byloje nebuvo nustatytas R. L. asmeninis suinteresuotumas pirkimų laimėtojais, kaip ir nenustatytas pirkimus laimėjusių įmonių vadovų neteisėtas siekis laimėti pirkimus. Priešingu atveju, jie taip pat būtų traukiami baudžiamojon atsakomybėn. Pirmosios instancijos teismas akcentavo, kad visi apklausti ( - ) darbuotojai patvirtino, jog ( - ) finansinė padėtis buvo sudėtinga, todėl nuo Mokymų paslaugų pirkimo ir su šiuo pirkimu susijusių kitų pirkimų savalaikio ir tinkamo įgyvendinimo priklausė ir ( - ) likimas. Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad Mokymų paslaugų pirkimo sutartis yra tinkamai įgyvendinta, nesulaukta jokių priekaištų. Šią aplinkybę byloje patvirtino tie patys ( - ) darbuotojai. Nei vienas iš jų nepasakė, kad jautė R. L. neteisėtą įtaką. Priimdamas skundžiamą nuosprendį, apylinkės teismas konstatavo, kad organizuojant ir vykdant pagrindinį Mokymų paslaugų pirkimą R. L. ir E. L. neatliko jokių nusikalstamų veiksmų. Byloje nustatyti tik R. L. ir V. P. (kaip padėjėjo) nusikalstami veiksmai, tačiau pirmosios instancijos teismo vertinimu, palyginus su Mokymų paslaugų pirkimo verte, šie pirkimai sudaro tik mažą procentą. Remdamasis šiomis aplinkybėmis, apylinkės teismas konstatavo, kad vykdant aptariamus tiekėjų apklausos būdu atliekamus pirkimus, nebuvo padaryta didelės turtinės ar neturtinės žalos, todėl nesant šio būtino piktnaudžiavimo sudėties požymio, nėra pagrindo priimti apkaltinamojo nuosprendžio, dėl ko R. L. ir V. P. buvo išteisintini nepadarę veikų, turinčių nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių (BPK 303 straipsnio 5 dalies 1 punktas).

139Dėl kaltinimo keitimo apeliacinės instancijos teisme

14025.

141Nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme 2019 m. spalio 10 d. buvo gautas prokuroro Arūno Stankevičiaus prašymas dėl kaltinimo patikslinimo, kuriuo buvo prašoma pakeisti kaltinimą R. L., V. P. ir E. L..

14226.

143Prokuroro prašymas pakeisti kaltinimą iš esmės yra susijęs su kaltinimo formuluotės keitimu. Pasak prokuroro, R. L., E. L. ir V. P. veiksmai, vykdant viešuosius pirkimus, buvo lydimi vieno bendro sumanymo ir kryptingos tyčios, t. y. minėtų asmenų veiksmai atitinka veikos tęstinumo požymius ir negali būti kvalifikuotini kaip atskiros pavienės veikos. Toks kaltinimo patikslinimas nedaro įtakos nusikalstamų veikų kvalifikavimui ir iš esmės jų nekeičia. Pažymėtina, kad kaltinime nurodytos veikos faktinės aplinkybės ir jų kvalifikavimas BPK 256 straipsnyje nustatyta tvarka gali būti keičiami ne tik bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, bet ir apeliacinio proceso metu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-P-36/2010,2K-P-1/2014, Nr. 2K-19-1073/2018). Tokiu atveju, apeliacinės instancijos teismas praneša kaltinamajam (nuteistajam, išteisintajam) ir jo gynėjui apie teisę prašyti pertraukos pasirengti gynybai. Nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje buvo padaryta pertrauka, suteikiant galimybę prokurorui pateikti prašymą dėl kaltinimo keitimo, atliktas įrodymų tyrimas. Išteisintieji R. L., E. L. bei nuteistasis V. P. nurodė, kad su pakeistu kaltinimu yra susipažinę. Išteisintoji R. L. nurodė, kad lieka prie pirmosios instancijos teisme savo duotų parodymų. Išteisintasis E. L. nurodė, jog jo nuomone kaltinimas nepakitęs ir jis pasilieka prie savo pirmosios insntacijos teisme duotų parodymų. Nuteistasis V. P. nurodė, kad lieka prie savo pirminių parodymų.

144Dėl viešojo pirkimo „Mokymų, skirtų patobulinti valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikaciją korupcijos prevencijos srityje, paslaugoms pirkti“ (toliau – Mokymų paslaugų pirkimas)

14527.

146R. L. kaltinama tuo, kad ji, būdama valstybės tarnautojui prilygintas asmuo – ( - ) direktore, žinodama savo funkcijas, ( - ) veiklą ir viešųjų pirkimų organizavimą reglamentuojančius norminius aktus, nuo 2013 m. liepos 25 d. iki 2013 m. lapkričio 13 d., padedama E. L., piktnaudžiavo tarnybine padėtimi – įstatymais ir kitais teisės aktais suteiktus įgaliojimus ir pareigas naudojo priešingai tarnybos interesams, t. y. tyčia, sistemingai neteisėtai veikdama sudarė sąlygas, kad TVŪD – perkančiosios organizacijos, vykdžiusios pirkimo procedūras, vykdytą viešąjį paslaugų pirkimą „Mokymų, skirtų patobulinti valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikaciją korupcijos prevencijos srityje“, perkančiajai organizacijai pavedusiai TVŪD atlikti pirkimo procedūras – ( - ), laimėtų E. L. atstovaujama ūkio subjektų grupė UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“, VšĮ „( - )“ (toliau – Tiekėjas), tokiais savo veiksmais padarydama didelės neturtinės žalos valstybei, nes iškraipė esminius viešųjų pirkimų principus ir taisykles, pažeidė pirkimo finansavimo sutartį, diskreditavo Vidaus reikalų ministerijai pavaldžios ( - ) ir savo, kaip valstybės tarnautojui prilyginto asmens – ( - ) vadovės vardą, o tuo pačiu diskreditavo ir sumenkino Vidaus reikalų ministerijos autoritetą, prestižą ir pasitikėjimą, o būtent:

14727.1.

148ji, R. L., būdama perkančiosios organizacijos ( - ) vienasmene vadove, pagal užimamas pareigas savo žinioje disponuodama viešai dar nepaskelbta būsimo viešojo atviro supaprastinto pirkimo „Mokymų, skirtų patobulinti valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikaciją korupcijos prevencijos srityje“ techninės užduoties nauja redakcija (kuri buvo paskelbta tik 2013 m. rugpjūčio 6 d. kartu su pirkimo sąlygomis), 2013 m. liepos 25 d., ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu būdu ir 2013 m. liepos 26 d. telefonu supažindino E. L. su šia technine užduotimi ir gavusi iš E. L. pritarimą tokiai techninės užduoties redakcijai, TVŪD Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjui K. K. 2013 m. liepos 26 d. pateikė minėtą techninę užduotį, kurios pagrindu TVŪD Viešųjų pirkimų komisija 2013 m. rugpjūčio 1 d. patvirtino pirkimo sąlygas ir 2013 m. rugpjūčio 6 d. CVPIS buvo paskelbtas viešojo atviro supaprastinto pirkimo „Mokymų, skirtų patobulinti valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikaciją korupcijos prevencijos srityje“ skelbimas, tokiu būdu ji, pažeisdama lygybės principą, sudarė E. L. atstovaujamam Tiekėjui neteisėtą konkurencinį pranašumą kitų potencialių tiekėjų atžvilgiu. VšĮ „( - )“ vadovui G. S. 2013 m. rugpjūčio 23 d. pateikus paklausimą dėl pirkimo sąlygų, E. L., padėdamas piktnaudžiauti tarnybine padėtimi, teikdamas priemones R. L., siekdamas neteisėtai apriboti konkurenciją, parengė už R. L. atsakymą į šį paklausimą ir 2013 m. rugpjūčio 26 d. būdamas R. L. darbo kabinete, esančiame ( - ), adresu ( - ), tiesiogiai perdavė šį atsakymą jai, įkeldamas jį į R. L. kompiuterį „Apple McBook Air“ bei pavadindamas „Atsakymas3.doc“, kuri, turėdama tikslą, kad pirkimą laimėtų E. L. atstovaujamas Tiekėjas, šį atsakymą 2013 m. rugpjūčio 27 d. raštu Nr. 171 pateikė TVŪD Viešųjų pirkimų komisijai, kaip oficialų ( - ) atsakymą ir 2013 m. rugpjūčio 29 d. TVŪD Viešųjų pirkimų komisijos nariai, nežinodami, kad atsakymas realiai yra parengtas suinteresuotų konkurso dalyvių atstovo E. L., posėdyje pritarė šiam atsakymui. 2013 m. rugsėjo 10 d. CPVIS paskelbus, kad pasiūlymą pateikė tik E. L. atstovaujamų įmonių grupė, 2013 m. rugsėjo 13 d. R. L. sudarė ekspertų grupę tiekėjo kvalifikacijai įvertinti iš ( - ) darbuotųjų: D. U., A. M. ir T. P., esančių šios tiesioginiame tarnybiniame pavaldume bei 2013 m. rugsėjo 18 d. D. U. išreiškus abejonę dėl Tiekėjo pasiūlymo atitikimo kvalifikaciniams reikalavimams, t. y. būnant R. L. kabinete, esančiame ( - ), adresu ( - ), pasakius, kad iš pateiktų Tiekėjo dokumentų susidaro įspūdis, kad Tiekėjo pasiūlymas neatitinka pirkimo sąlygų 3.1.12. p., R. L. susisiekė su E. L. ir gavusi iš jo ikiteisminio tyrimo metu nenustatytus patarimus ir informaciją kaip paaiškinti tiekėjo kvalifikaciją, kad atitiktų pirkimo sąlygose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, įtakojo D. U., kuri nežinojo apie R. L. neteisėtą veikimą ir tikslus, kad ši nesilaikytų 2013 m. rugsėjo 13 d. nešališkumo deklaracijoje įsipareigoto laikytis objektyvumo principo ir įvertintų tiekėjo kvalifikaciją, kaip atitinkančią kvalifikacinius reikalavimus. Šių sistemingų ir neteisėtų R. L. ir E. L. veiksmų rezultate, TVŪD Viešojo pirkimo komisija 2013 m. spalio 4 d. laimėtoju pripažino E. L. atstovaujamų UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“, VšĮ „( - )“ įmonių grupę ir 2013 m. lapkričio 13 d. tarp ( - ) ir pirkimo laimėtojo buvo pasirašyta mokymų sutartis Nr. SP-33.

14927.2.

150E. L. nuo 2013 m. liepos 25 d. iki 2013 m. lapkričio 13 d. tyčia padėjo valstybės tarnautojui prilygintam asmeniui – ( - ) direktorei R. L. piktnaudžiauti tarnyba – suvokdamas, kad įstatymais ir kitais teisės aktais suteiktus įgaliojimus ir pareigas R. L. tyčia naudoja priešingai tarnybos interesams, neteisėtai veikdamas padėjo R. L. sudaryti sąlygas, kad TVŪD – perkančiosios organizacijos, vykdžiusios pirkimo procedūras, vykdytą viešąjį paslaugų pirkimą „Mokymų, skirtų patobulinti valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikaciją korupcijos prevencijos srityje“, perkančiajai organizacijai pavedusiai TVŪD atlikti pirkimo procedūras – ( - ), laimėtų E. L. atstovaujama ūkio subjektų grupė UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“, VšĮ „( - )“ (toliau – Tiekėjas), tokiais savo veiksmais R. L., padedant E. L., padarė didelės neturtinės žalos valstybei, nes iškraipė esminius viešųjų pirkimų principus ir taisykles, pažeidė pirkimo finansavimo sutartį, diskreditavo Vidaus reikalų ministerijai pavaldžios ( - ) ir savo, kaip valstybės tarnautojui prilyginto asmens – ( - ) vadovės vardą, o tuo pačiu diskreditavo ir sumenkino Vidaus reikalų ministerijos autoritetą, prestižą ir pasitikėjimą, o būtent:

15127.3.

152valstybės tarnautojui prilygintas asmuo, R. L., būdama perkančiosios organizacijos ( - ) vienasmene vadove, pagal užimamas pareigas savo žinioje disponuodama viešai dar nepaskelbta būsimo viešojo atviro supaprastinto pirkimo „Mokymų, skirtų patobulinti valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikaciją korupcijos prevencijos srityje“ techninės užduoties nauja redakcija (kuri buvo paskelbta tik 2013 m. rugpjūčio 6 d. kartu su pirkimo sąlygomis), 2013 m. liepos 25 d., ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu būdu ir 2013 m. liepos 26 d. telefonu supažindino E. L. su šia technine užduotimi ir gavusi iš E. L. pritarimą tokiai techninės užduoties redakcijai, TVŪD Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjui K. K. 2013 m. liepos 26 d. pateikė minėtą techninę užduotį, kurios pagrindu TVŪD Viešųjų pirkimų komisija 2013 m. rugpjūčio 1 d. patvirtino pirkimo sąlygas ir 2013 n. rugpjūčio 6 d. CVPIS buvo paskelbtas viešojo atviro supaprastinto pirkimo „Mokymų, skirtų patobulinti valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikaciją korupcijos prevencijos srityje“ skelbimas, tokiu būdu ji, pažeisdama lygybės principą, sudarė E. L. atstovaujamam Tiekėjui neteisėtą konkurencinį pranašumą kitų potencialių tiekėjų atžvilgiu. VšĮ „( - )“ vadovui G. S. 2013 m. rugpjūčio 23 d. pateikus paklausimą dėl pirkimo sąlygų, E. L., padėdamas piktnaudžiauti tarnybine padėtimi, teikdamas priemones R. L., siekdamas neteisėtai apriboti konkurenciją, parengė už R. L. atsakymą į šį paklausimą ir 2013 m. rugpjūčio 26 d. būdamas R. L. darbo kabinete, esančiame ( - ), adresu ( - ), tiesiogiai perdavė šį atsakymą jai, įkeldamas jį į R. L. kompiuterį „Apple McBook Air“ bei pavadindamas „Atsakymas3.doc“, kuri, turėdama tikslą, kad pirkimą laimėtų E. L. atstovaujamas Tiekėjas, šį atsakymą 2013 m. rugpjūčio 27 d. raštu Nr. 171 pateikė TVŪD Viešųjų pirkimų komisijai, kaip oficialų ( - ) atsakymą ir 2013 m. liepos 29 d. TVŪD Viešųjų pirkimų komisijos nariai, nežinodami, kad atsakymas realiai yra parengtas suinteresuotų konkurso dalyvių atstovo E. L., posėdyje pritarė šiam atsakymui. 2013 m. rugsėjo 10 d. CPVIS paskelbus, kad pasiūlymą pateikė tik E. L. atstovaujamų įmonių grupė, 2013 m. rugsėjo 13 d. R. L. sudarė ekspertų grupę tiekėjo kvalifikacijai įvertinti iš ( - ) darbuotųjų: D. U., A. M. ir T. P., esančių šios tiesioginiame tarnybiniame pavaldume bei 2013 m. rugsėjo 18 d. D. U. išreiškus abejonę dėl Tiekėjo pasiūlymo atitikimo kvalifikaciniams reikalavimams, t. y. būnant R. L. darbo kabinete, esančiame ( - ), adresu ( - ), pasakius, kad iš pateiktų Tiekėjo dokumentų susidaro įspūdis, kad Tiekėjo pasiūlymas neatitinka pirkimo sąlygų 3.1.12. p., R. L. susisiekė su E. L. ir gavusi iš jo ikiteisminio tyrimo metu nenustatytus patarimus ir informaciją kaip paaiškinti tiekėjo kvalifikaciją, kad atitiktų pirkimo sąlygose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, įtakojo D. U., kuri nežinojo apie R. L. neteisėtą veikimą ir tikslus, kad ši nesilaikytų 2013 m. liepos 13 d. nešališkumo deklaracijoje įsipareigoto laikytis objektyvumo principo ir įvertintų tiekėjo kvalifikaciją, kaip atitinkančia kvalifikacinius reikalavimus. Šių, sistemingų ir neteisėtų E. L. ir R. L. veiksmų rezultate, TVŪD Viešojo pirkimo komisija 2013 m. spalio 4 d. laimėtoju pripažino E. L. atstovaujamų UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“, VšĮ „( - )“ įmonių grupę ir 2013 m. lapkričio 13 d. tarp ( - ) ir pirkimo laimėtojo buvo pasirašyta mokymų sutartis Nr. SP-33. Tokiais savo veiksmais R. L. padedant E. L. pažeidė:

153- Valstybės tarnybos įstatymo (1999-07-08 Nr. VIII-1316) 15 str. 1 d. 1, 3, 4, 5 ir 9 p., įpareigojančius valstybės tarnautoją, laikytis Konstitucijos ir įstatymų ir kitų teisės aktų, tarnauti visuomenės interesams, tinkamai atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, laikytis šiame įstatyme, kituose teisės aktuose nustatytų valstybės tarnautojų veiklos etikos principų ir taisyklių, vengti viešųjų ir privačių interesų konflikto, nepiktnaudžiauti tarnyba, nesinaudoti ir neleisti naudotis tarnybine ar su tarnyba susijusia informacija kitaip, negu nustato įstatymai ar kiti teisės aktai;

154- Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo (1997-07-02 Nr. VIII- 371) 3 str. 1 d. 1 ir 4 p., kurie suteikia pareigą asmenims, dirbantiems valstybės tarnyboje, nešališkai, sąžiningai ir tinkamai atlikti tarnybines pareigas, priimti sprendimus vadovaujantis įstatymais ir visų asmenų lygybės principu;

155- Viešųjų pirkimų įstatymo (1996-08-13 Nr. 1-1491) 3 str. 1 d. reikalavimą, perkančiąją organizaciją įpareigojantį užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų;

156- ( - ) įstatų (2010-10-27 Nr. 1V-665) 36 p., kuriame nurodyta, kad ( - ) direktorius, kaip vienasmenis valdymo organas, dirbdamas turi vadovautis įstatymais ir kitais teisės aktais, susirinkimo sprendimais, įstatais, direktoriaus pareiginiais nuostatais bei 10 ir 37.1 p. – direktorius turi pareigą organizuoti ( - ) veiklą, kad įgyvendinant pagrindinius tikslus būtų efektyviai ir tinkamai naudojamos gautos lėšos;

157- ( - ) direktoriaus pareiginių nuostatų (2010-12-20 Nr. 1V-783) 31 p. – būnant gerai susipažinus su LR įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešųjų įstaigų veiklą, bei kitais su ( - ) veikla susijusiais teisės aktais, vadovauti ( - ), organizuoti ir kontroliuoti ( - ) veiklą taip, kad ( - ) efektyviai vykdytų įstatuose nustatytą veiklą;

158- Projekto „Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas korupcijos prevencijos srityje“, projekto kodas Nr. ( - ), finansavimo ir administravimo 2013 m. lapkričio 12 d. sutarties Nr. ( - ) 2.1.8. p., kuriuo įsipareigota laikytis Viešųjų pirkimų įstatymo; 3.1.1. p. įpareigojantį tinkamai naudoti finansuojamas lėšas vadovaujantis Vykdomų pagal Lietuvos 2007 – 2012 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias veiksmų programas projektų išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisyklėmis ir tuo pačiu šių taisyklių 8.7 p., kuriame numatyta, kad finansuojamos išlaidos turi būti panaudotos nepažeidžiant viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų. Šiais savo veiksmais E. L. kaltinamas padėjęs piktnaudžiauti tarnybine padėtimi valstybės tarnautojui prilygintam asmeniui R. L., t. y. padaręs nusikaltimą, numatytą BK 24 straipsnio 6 dalyje ir 228 straipsnio 1 dalyje.

15928.

160Pirmosios insntacijos teismas, išteisindamas R. L. ir E. L. dėl vykdyto Mokymo paslaugų pirkimo konstatavo, kad baudžiamojoje byloje nėra jokių įrodymų, patvirtinančių aplinkybę, kad R. L. 2013 m. liepos 26 d. supažindino E. L. su technine užduotimi ir gavo iš jo patarimą dėl Mokymų paslaugų priėmimo techninės užduoties naujos redakcijos. Skundžiamame nuosprendyje taip pat konstatuota, kad byloje nėra jokių duomenų, patvirtinančių aplinkybę, kad E. L. būtent R. L. kabinete įkėlė į jos kompiuterį atsakymą į VšĮ „( - )“ vadovo G. S. 2013 m. rugpjūčio 23 d. paklausimą dėl pirkimo sąlygų rengimo. Apeliacinės instancijos teismas, išanalizavęs baudžiamojoje byloje surinktus įrodymus, konstatuoja, kad tokios pirmosios instancijos teismo išvados yra teisėtos ir pagrįstos. Byloje nėra jokių duomenų, kurių pagrindu būtų galima daryti abejonių nekeliančią išvadą, jog R. L. 2013 m. liepos 25 d. ir 2013 m. liepos 26 d. supažindino E. L. su Mokymų paslaugų pirkimo technine užduotimi. Taip pat niekuo nepagrįsta aplinkybė, kad E. L., 2013 m. rugpjūčio 26 d., būdamas R. L. kabinete, į jos darbo kompiuterį įkėlė atsakymą į VšĮ „( - )“ vadovo G. S. 2013 m. rugpjūčio 26 d. paklausimą. Byloje esantis 2015 m. balandžio 27 d. apžiūros protokolas (t. 10, b. l. 9 – 57) patvirtina aplinkybę, kad R. L. darbo kompiuteryje „Apple McBook Air“ buvo rastas minėtas atsakymas (apžiūros protokolo 16 lapas, 21 punktas), pavadinimu „Atsakymas3.doc“. Tačiau atkreiptinas dėmesys į tai, kokiu keliu yra pasiekiamas minėtas dokumentas. Iš aptariamo apžiūros protokolo matyti, kad kompiuterinė rinkmena „Atsakymas3.doc“ pasiekiame keliu „5\1 Customer\Macintosh HD\Users\Romualdas\Library\Mail Downloads\Atsakymas3.doc“, sukurta „26/08/13 16:29:42“, paskutinį kartą redaguota „26/08/13 16:29:42“. Minėti duomenys patvirtina aplinkybę, kad šis dokumentas buvo gautas el. paštu ir 2013 m. rugpjūčio 26 d. išsaugotas R. L. kompiuteryje. Byloje nėra jokių duomenų apie tai, kas ir kada R. L. atsiuntė atsakymą į paklausimą, todėl teiginys, kad minėtą dokumentą į R. L. kompiuterį įkėlė E. L. yra nepagrįstas jokiais objektyviais ir patikimais įrodymais, o grindžiamas tik prielaidomis. Apygardos teismas konstatuoja, kad byloje nėra nustatyta, jog būtent dėl E. L. veiksmų, vykdant Mokymo paslaugų pirkimą, jo (E. L.) atstovaujamai ūkio subjektų grupei buvo sudarytas pranašumas kitų potencialių tiekėjų atžvilgiu. Be to, iš bylos medžiagos matyti, kad R. L. ir E. L. buvo pažįstami dar prieš techninės užduoties paskelbimą. Šios aplinkybės neneigė ir patys asmenys. Tačiau ta aplinkybė, kad asmenis jau iš anksčiau siejo tam tikri darbiniai santykiai (nagrinėjamu atveju – ( - ) ir E. L. įmonė kaip partneriai yra dalyvavę VĮ „Regitra“ viešajame pirkime), nesudaro pagrindo teigti, kad vykdant kitus viešuosius pirkimus, tokie asmenys galėjo susitarti veikti neteisėtai, dėl ko buvo atimta galimybė kitiems tiekėjams tinkamai įgyvendinti savo teises viešųjų pirkimų vykdyme. Prokuroro apeliaciniame skunde taip pat nurodoma, kad R. L. darė įtaką jos pačios 2013 m. rugsėjo 13 d. sudarytis ekspertų grupės narei D. U., išreiškusiai abejonę dėl E. L. atstovaujamos ūkio subjektų grupės pasiūlymo, tačiau teismo vertinimu, ši aplinkybė paneigta pačios D. U. parodymais. Ikiteisminio tyrimo metu liudytoja apklausta D. U. parodė, kad Mokymų paslaugų pirkime pateikus vienintelį pasiūlymą, TVŪD pasiūlymo vertinimą perdavė ( - ) ir R. L. savo įsakymu paskyrė ją (liudytoją) kartu su T. P. ir A. M. ekspertais įvertinti pasiūlymą. Jai kilo abejonių dėl pasiūlymo atitikimo kvalifikaciniame reikalavimams ir ji šia abejone pasidalino su R. L., kuri pasikvietė ją (D. U.) į savo kabinetą ir paaiškino, kaip reikėtų interpretuoti laimėtojo pateiktus duomenis, kad jie atitiktų kvalifikacinius reikalavimus, nurodydama, jog spaudžia laikas ir nereikia kabinėtis prie smulkmenų, todėl ji (D. U.) iš R. L. jautė spaudimą, todėl pateikė vertinimą, kad pasiūlymas atitinka reikalavimus, tačiau apklausiama pirmosios teisme ši liudytoja paaiškino, kad nepamena, ar jautė įtaką dėl vertinimo. Patikslino, kad neteisėtos įtakos tikrai nejautė, apie tai negalvojo. Jai buvo kilusios mintys, kad ne viską supranta, nes didelis projektas, pirmą kartą vertina, nauji dalykai. Visas abejones dėl vertinimo išsiaiškino ir jai tapo aišku. Viską išsiaiškino ir tuo neabejojo, t. y. išsiaiškino ir suprato, kad visas yra gerai, todėl pasirašė išvadą. Žinojo ir kitų vertintojų poziciją, kalbėjo su T. P., kuris buvo įsitikinęs, kad viskas gerai. Taigi iš D. U. pirmosios instancijos teisme duotų parodymų matyti, ji jokio spaudimo dėl vertinimo iš R. L. nejautė, todėl tokie prokuroro skunde išdėstyti argumentai atmestini kaip nepagrįsti. Apygardos teismo vertinimu, nei pirminiame kaltinime, nei prokuroro patikslintame kaltinime nurodytos aplinkybės dėl R. L. ir E. L. galimai padarytų nusikalstamų veikų nagrinėjamu atveju nepasitvirtino. Remiantis šiomis aplinkybėmis, darytina išvada, kad kaltinimo dalyje dėl Mokymų paslaugų pirkimo nėra įrodyta R. L. ir E. L. kaltė, todėl E. L. išteisintas, nepadarius veikos, turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių (BPK 303 str. 5 d. 1 p.), pagrįstai, o R. L. atžvilgiu šis epizodas iš pakeisto kaltinimo pašalinamas.

16129.

162Prokuroras savo prašyme dėl kaltinimo keitimo nurodė, kad R. L., V. P. ir E. L. veiksmai, vykdant viešuosius pirkimus, atitinka veikos tęstinumo požymius ir negali būti kvalifikuojami kaip atskiros pavienės veikos. Kaltinimas E. L. buvo pareikštas kaltinimo dalyje tik dėl vienų viešųjų pirkimų (Mokymų paslaugų pirkimas), dėl kurio pasisakyta nuosprendžio 30 punkte, todėl toliau apygardos teismas pasisakys dėl R. L. ir V. P. pareikštų kaltinimų pagrįstumo bei nusikalstamos veikos tęstinumo požymio minėtų asmenų veiksmuose, vykdant viešuosius pirkimus.

16330.

164Kaip jau aptarta šio nuosprendžio 24 – 26 punktuose, pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad vykdant viešuosius pirkimus dėl Viešinimo bukleto sukūrimo (dizaino), leidybos ir išsiuntimo (platinimo) paštu paslaugų, dėl Informacinės mokomosios medžiagos (specializuoto metodinio leidinio korupcijos prevencijos srityje) parengimo ir leidybos bei išplatinimo dalyviams mokymų metu bei dėl Kompiuterinės įrangos pirkimo, R. L., jai padedant V. P. veikė sistemingai bei neteisėtai, tačiau jų veiksmais nebuvo padaryta didelė žala, kuri yra būtinasis piktnaudžiavimo požymis. Apygardos teismas su apylinkės teismo išvadomis dėl didelės žalos požymio nebuvimo nesutinka.

16531.

166BK 228 straipsnyje nustatyta baudžiamoji atsakomybė už valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimą, jeigu dėl to didelės žalos patyrė valstybė, juridinis, fizinis asmuo ar kitas šiame straipsnyje numatytas subjektas. BK 228 straipsnyje numatyto piktnaudžiavimo objektyvieji požymiai pasireiškia: pavojinga veika – piktnaudžiavimu tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimu; pavojingais padariniais – nurodytos didelės žalos kilimu; priežastinio ryšio tarp padarytos veikos ir kilusių padarinių buvimu. Piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi suprantamas kaip valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens savo tarnybinės padėties, įstatymais ir kitais teisės aktais suteiktų teisių, pareigų ir įgaliojimų panaudojimas arba nepanaudojimas priešingai tarnybos interesams, jos veiklos principams, esmei ir turiniui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-243/2007, 2K-283/2013). Remiantis aukščiau aptartais liudytojų parodymais, sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvadomis, kad vienas iš objektyviųjų piktnaudžiavimo sudėties požymių šioje nagrinėjamoje byloje nustatytas – tai asmenų pavojinga veika, pasireiškusi piktnaudžiavimu tarnybine padėtimi ar įgaliojimų viršijimu.

16732.

168Taikant BK 228 straipsnį, žala suprantama kaip turtinio ar kitokio pobūdžio didelė žala. Kitokio pobūdžio žala gali būti pripažįstama ir fizinė, moralinė, organizacinė ir kito neturtinio pobūdžio žala, padaryta teisės ginamoms ir saugomoms nematerialioms vertybėms (juridinio asmens reputacijai, valstybės tarnybos autoritetui ir pan.). Būtent didelės žalos požymis yra pagrindinis nusikaltimų valstybės tarnybai bei tarnybinių (drausminių) pažeidimų atribojimo kriterijus. Didelės žalos požymis yra vertinamasis, todėl kiekvienu atveju nustatomas atsižvelgiant į konkrečias bylos aplinkybes: veiksmų, kuriais buvo piktnaudžiaujama, pobūdį (ar padaryti formaliai teisėti ar aiškiai neteisėti veiksmai), pažeistų interesų ir kaltininko einamų pareigų svarbą, nukentėjusiųjų skaičių jų vertinimą pareigūno padarytos veikos, nusikalstamos veikos trukmę, kaltininko einamų pareigų svarbą, rezonansą visuomenėje dėl padarytos veikos ir įtaką valstybės tarnautojo ir valstybės institucijos autoritetui ir kt. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-16/2010, 2K–98/2014). Valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens pripažinimas kaltu dėl piktnaudžiavimo, numatyto BK 228 straipsnio 1 dalyje, galimas tik esant jo tyčinei kaltei, t. y. tik tuo atveju, kai toks asmuo suprato, jog naudojasi savo tarnybine padėtimi priešingais tarnybai tikslais, numatė, kad dėl to gali atsirasti didelė žala valstybei, tarptautinei viešajai organizacijai, juridiniam ar fiziniam asmeniui, ir šios žalos norėjo (tiesioginė tyčia) arba nenorėjo, bet sąmoningai leido jai atsirasti (netiesioginė tyčia) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-407/2009, 2K-7-335/2013).

16933.

170Įstatymas nepateikia universalių kriterijų didelės neturtinės žalos dydžiui apskaičiuoti, todėl kiekvienu konkrečiu atveju apie jos dydį sprendžia teismas, atsižvelgdamas į konkrečias bylos aplinkybes, t. y. į padarytos veikos pobūdį – ar padaryti teisėti ar aiškiai neteisėti veiksmai, kokiais teisės aktais ginami interesai pažeidžiami, nukentėjusiųjų skaičių, jų vertinimą pareigūno padarytos veikos, nusikalstamos veikos trukmę, kaltininko einamų pareigų svarbą, rezonansą visuomenėje dėl padarytos veikos ir to įtaką valstybės tarnautojo ir valstybės institucijos autoritetui, ir pan. Neturtinio pobūdžio žala paprastai pripažįstama didele, jeigu ji patiriama dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintų teisių ir laisvių pažeidimo arba piktnaudžiaujant tarnyba padaromos dar ir kitos nusikalstamos veikos. Be to, sprendžiant, ar valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo savo neteisėtais veiksmais padarė didelę neturtinio pobūdžio žalą valstybei, reikia įvertinti ne tik objektyvius veikos padarinius, bet ir kaltininko galimybę šiuos padarinius suvokti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-568/2007).

17134.

172Iš pirmosios instancijos teismo skundžiamame nuosprendyje nustatytų aplinkybių matyti, kad R. L., būdama valstybės tarnautojui prilygintas asmuo – ( - ) direktore, jai padedant V. P., savo neteisėtais ir sistemingais veiksmais sudarė sąlygas, kad viešąjį pirkimą (dėl Viešinimo bukleto sukūrimo (dizaino), leidybos ir išsiuntimo (platinimo) paštu paslaugų) laimėtų UAB „( - )“, taip pat, R. L., jai padedant V. P., savo neteisėtais ir sistemingais veiksmais sudarė sąlygas, kad viešąjį pirkimą (dėl informacinės mokomosios medžiagos (specializuoto metodinio leidinio korupcijos prevencijos srityje) parengimo ir leidybos bei išplatinimo dalyviams mokymų metu) laimėtų UAB „( - ), taip pat, R. L., sistemingai neteisėtai veikdama, savo veiksmais sudarė galimybę A. D. firmai „( - )“ laimėti viešąjį pirkimą dėl kompiuterinės įrangos. Tokiais minėtų asmenų veiksmais buvo pažeisti minėtame kaltinime nurodyti teisės aktai, ( - ) įstatai, projektų finansavimo ir administravimo sutarčių nuostatai. Remiantis šiomis aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis, konstatuotina, kad nagrinėjamoje byloje surinktų įrodymų visetas, priešingai nei konstatuota skundžiamame pirmosios instancijos nuosprendyje, patvirtina, kad R. L. ir V. P. neteisėtais veiksmais padarė didelės neturtinės žalos valstybei, todėl dėl šios priežasties skundžiamas pirmosios instancijos teismo nuosprendis naikintinas, vadovaujantis BPK 326 straipsnio 4 dalimi, 329 straipsnio 1 dalies 2 punkto pagrindu, ir R. L. bei V. P. atžvilgiu priimamas naujas – apkaltinamasis nuosprendis.

173Teismas

174n u s t a t ė:

17535.

176R. L., būdama valstybės tarnautojui prilygintas asmuo – ( - ) direktore, žinodama savo funkcijas, ( - ) veiklą ir viešųjų pirkimų organizavimą reglamentuojančius norminius aktus, nuo 2013 m. liepos 26 d. iki 2013 m. gruodžio 5 d., padedama V. P., piktnaudžiavo tarnybine padėtimi – įstatymais ir kitais teisės aktais suteiktus įgaliojimus ir pareigas naudojo priešingai tarnybos interesams, t. y. tyčia, sistemingai neteisėtai veikdama sudarė sąlygas, kad ( - ) organizuotą ir vykdytą supaprastintą viešąjį pirkimą tiekėjų apklausos būdu viešinimo bukleto sukūrimo (dizaino), leidybos ir išsiuntimo (platinimo) paštu paslaugoms pirkti laimėtų UAB „( - )“, tokiais savo veiksmais padarydama didelės neturtinės žalos valstybei, nes iškraipė esminius viešųjų pirkimų principus bei taisykles ir pažeidė pirkimo finansavimo sutartį padarydama 2300 litų (666,13 eurų) turtinės žalos valstybei, diskreditavo Vidaus reikalų ministerijai pavaldžios ( - ) ir savo, kaip valstybės tarnautojai prilyginto asmens – ( - ) vadovės, vardą, o tuo pačiu diskreditavo ir sumenkino Vidaus reikalų ministerijos autoritetą, prestižą ir pasitikėjimą, o būtent:

17735.1.

178ji, R. L., būdama pirkimą organizuojančios ir vykdančios perkančiosios organizacijos ( - ) vienasmene vadove, 2013 m. liepos 26 d., dar prieš oficialiai paskelbiant (2013 m. spalio 17 d. išsiunčiant elektroniniu paštu tiekėjams kvietimus pateikti pasiūlymą) supaprastintą viešąjį pirkimą tiekėjų apklausos būdu viešinimo bukleto sukūrimo (dizaino), leidybos ir išsiuntimo (platinimo) paštu paslaugoms pirkti, 2013 m. liepos 26 d. telefonu susisiekė su V. P. ir informavo, kad ( - ) organizuos ir vykdys minėtą viešąjį pirkimą bei susitarė su V. P., kad šis jai pateiks sau žinomos įmonės rekvizitus, kuri dėl R. L. neteisėtų veiksmų laimės minėtą pirkimą bei 2013 m. liepos 29 d. telefonu informavo V. P., kad pirkimo biudžetas bus apie 7000 litų (2027,34 eurų), t. y. R. L. ir V. P. susitarė bendrai veikti darydami nusikalstamą veiką, tokiu būdu diskriminuodama kitus potencialius tiekėjus ir neužtikrindama laisvos konkurencijos. Nenustatytu ikiteisminio tyrimo metu būdu ir laiku, bet ne ankščiau nei 2013 m. liepos 29 d. ir ne vėliau nei 2013 m. spalio 17 d., V. P., padėdamas piktnaudžiauti tarnybine padėtimi R. L., teikdamas priemones, pateikė jai UAB „( - )“, kaip įmonės, kuri turi laimėti šį pirkimą, rekvizitus. Nenustatytu ikiteisminio tyrimo metu, bet ne ankščiau nei 2013 m. liepos 29 d. ir ne vėliau nei 2013 m. spalio 17 d., R. L., tęsdama savo nusikalstamus veiksmus, ( - ) darbuotojui D. M., kuris nežinojo apie R. L. neteisėtą veikimą ir tikslus, esančiam tiesioginiame R. L. pavaldume, faktiškai atsakingam už pirkimo procedūrų vykdymą, pateikė UAB „( - )“ ir kitų įmonių: UAB „( - )“, UAB „( - )“ rekvizitus, nurodydama būtent šioms įmonėms išsiųsti kvietimus pateikti pasiūlymą. D. M. įvykdžius šiuos R. L. nurodymus, 2013 m. spalio 25 d. 10.05 val., t. y. po kvietime pateikti pasiūlymą nustatyto termino (2013 m. spalio 25 d. 10.00 val.), elektroniniu paštu (iš elektroninio pašto adreso ( - ) į ( - )) ( - ) buvo gautas UAB „( - )“ 2013 m. spalio 25 d. pasiūlymas, kurio kaina 3700 litų (1071,59 eurų). R. L., 2013 m. spalio 28 d. sužinojusi apie UAB „( - )“ 2013 m. spalio 25 d. pasiūlymą ir jame nurodytą 3700 litų (1071,59 eurų) sumą ir žinodama, kad už šią paslaugą ( - ) gali mokėti 6050 litų (1752,20 eurų), t. y. paraiškoje VšĮ „Europos socialinio fondo agentūra“ dėl projekto „Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas korupcijos prevencijos srityje“ finansavimo šioms paslaugoms numatyta 6050 litų (1752,20 eurų), tyrimo nenustatytu metu, bet ne ankščiau nei 2013 m. spalio 28 d. ir ne vėliau nei 2013 m. lapkričio 17 d. nurodė D. M. elgtis pažeidžiant viešųjų pirkimų pagrindinius principus: šio pasiūlymo nefiksuoti, nepridėti prie pirkimo dokumentų ir nesiųsti tiekėjams informacinio pranešimo apie tiekėjų pasiūlymus, nes ji pasirūpins, kad būtų gautas naujas UAB „( - )“ pasiūlymas, kurio kaina bus apie 6000 litų (1737,72 eurų), o D. M., nežinodamas apie R. L. nusikalstamą veikimą ir tikslus, įvykdė šiuos nurodymus. R. L., toliau tęsdama nusikalstamą veiką, 2013 m. spalio 28 d. susisiekė su V. P. ir 2013 m. spalio 30 d. susitikus R. L. darbo kabinete, esančiame ( - ), adresu ( - ), susitarė, kad V. P., padėdamas piktnaudžiauti tarnybine padėtimi R. L. taip neteisėtai veiks, kad UAB „( - )“ pateiktų naują pasiūlymą, kurio kaina bus apie 6000 litų (1737,72 eurų) ir fiziškai pasiūlymą pristatys į ( - ), kad būtų galima nuslėpti tikrąjį naujo pasiūlymo pateikimo laiką. V. P., veikdamas pagal susitarimą su R. L., nenustatytu tyrimo metu, tačiau ne ankščiau nei 2013 m. spalio 30 d. ir ne vėliau nei 2013 m. lapkričio 17 d., susitiko su UAB „( - )“ direktore S. K. jos darbo kabinete, esančiame UAB „( - )“ patalpose, adresu ( - ), ir turėdamas UAB „( - )“ 2013 m. spalio 25 d. pasiūlymą, kurio kaina 3700 litų (1071,59 eurų), parodė šį pasiūlymą S. K. bei paaiškinęs, kad UAB „( - )“, vienintelė šiame konkurse pateikusi pasiūlymą įmonė, šį konkursą faktiškai laimėjo, tačiau ( - ) už tokias paslaugas gali sumokėti 6000 litų (1737,72 eurų), nurodė šiai parengti naują pasiūlymą, kurio kaina būtų 6000 litų (1737,72 eurų). S. K., kuri nežinojo apie R. L. ir V. P. nusikalstamą veikimą ir tikslus, parengus ir perdavus V. P. naują UAB „( - )“ 2013 m. spalio 25 d. pasiūlymą, kurio kaina 6000 litų (1737,72 eurų), V. P., nenustatytu tyrimo metu, tačiau ne ankščiau nei 2013 m. spalio 30 d. ir ne vėliau nei 2013 m. lapkričio 17 d., laikydamasis susitarimo su R. L., perdavė šį pasiūlymą R. L., o ši naują UAB „( - )“ pasiūlymą, nenustatytu tyrimo metu, tačiau ne ankščiau nei 2013 m. spalio 30 d. ir ne vėliau nei 2013 m. lapkričio 17 d., tačiau po pirkimo dokumentuose numatyto pasiūlymo pateikimo termino (2013 m. spalio 25 d. 10.00 val.), perdavė D. M., nurodydama elgtis nesilaikant viešųjų pirkimų pagrindinių principų: šį UAB „( - )“ pasiūlymą fiksuoti kaip oficialų pasiūlymą, pridėti jį prie šio pirkimo dokumentų ir išsiųsti tiekėjams informacinį pranešimą apie tiekėjų pasiūlymus. Vykdydamas šiuos R. L. neteisėtus nurodymus D. M., kuris nežinojo apie R. L. nusikalstamą veikimą ir tikslus, pridėjo minėtą pasiūlymą prie pirkimo dokumentų ir 2013 m. lapkričio 17 d. raštu Nr. S-205 informavo UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“ apie tiekėjų pasiūlymus, o R. L., piktnaudžiaudama tarnybine padėtimi, vykdydama susitarimą su V. P., siekdama, kad pirkimą laimėtų UAB „( - )“ ir paslaugas suteiktų už maksimalią sumą, kurią gali mokėti ( - ), tiekėjų apklausos pažymoje Nr. VP-61 patvirtino, kad pirkimo laimėtoju pripažįstama UAB „( - )“ pateikusi 2013 m. spalio 25 d. pasiūlymą, kurio kaina 6000 litų (1737,72 euro), nors žinojo, kad UAB „( - )“ tokias paslaugas galėjo suteikti už 3700 litų (1071,59 eurų). Tokių R. L. ir V. P. nusikalstamų veiksmų rezultate, akivaizdžiai iškreipus viešųjų pirkimų esmę, faktiškai neatlikus viešojo pirkimo, siekiant naudos UAB „( - )“, o ne kuo pigiau nupirkti paslaugas taupant valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos skirtas lėšas, padarius 2300 litų (666,13 eurų) turtinę žalą valstybei, 2013 m. gruodžio 5 d. buvo sudaryta paslaugų teikimo sutartis Nr. SP-42 tarp ( - ) ir UAB „( - )“ įsigyjant sutartyje numatytas paslaugas už 6000 litų (1737,72 eurų).

17935.2.

180Tęsdama nusikalstamą veiką, R. L., būdama valstybės tarnautojui prilygintas asmuo – ( - ) direktore, žinodama savo funkcijas, ( - ) veiklą ir viešųjų pirkimų organizavimą reglamentuojančius norminius aktus, nuo 2013 m. spalio 30 d. iki 2013 m. gruodžio 12 d., padedama V. P., piktnaudžiavo tarnybine padėtimi – įstatymais ir kitais teisės aktais suteiktus įgaliojimus ir pareigas naudojo priešingai tarnybos interesams, t. y. tyčia, sistemingai neteisėtai veikdama sudarė sąlygas, kad ( - ) organizuotą ir vykdytą supaprastintą viešąjį pirkimą tiekėjų apklausos būdu informacinės mokomosios medžiagos (specializuoto metodinio leidinio korupcijos prevencijos srityje) parengimo ir leidybos bei išplatinimo dalyviams mokymų metu paslaugoms pirkti laimėtų UAB „( - )“, tokiais savo veiksmais padarydama didelės neturtinės žalos valstybei, nes iškraipė esminius viešųjų pirkimų principus bei taisykles ir pažeidė pirkimo finansavimo sutartį padarydama 4263 litų (1234,65 eurų) turtinės žalos valstybei, diskreditavo Vidaus reikalų ministerijai pavaldžios ( - ) ir savo, kaip valstybės tarnautojui prilyginto asmens – ( - ) vadovės vardą, o tuo pačiu diskreditavo ir sumenkino Vidaus reikalų ministerijos autoritetą, prestižą ir pasitikėjimą, o būtent:

18135.3.

182ji, R. L., būdama pirkimą organizuojančios ir vykdančios perkančiosios organizacijos ( - ) vienasmene vadove, 2013 m. spalio 30 d., dar prieš oficialiai paskelbiant (2013 m. lapkričio 13 d. išsiunčiant elektroniniu paštu tiekėjams kvietimus pateikti pasiūlymą) supaprastintą viešąjį pirkimą tiekėjų apklausos būdu informacinės mokomosios medžiagos (specializuoto metodinio leidinio korupcijos prevencijos srityje) paregimo ir leidybos bei išplatinimo dalyviams mokymų metu paslaugoms pirkti, 2013 m. spalio 30 d., R. L. darbo kabinete, esančiame ( - ), adresu ( - ), susitikimo metu su V. P., informavo šį, kad ( - ) vykdys supaprastintą viešąjį pirkimą tiekėjų apklausos būdu informacinės mokomosios medžiagos (specializuoto metodinio leidinio korupcijos prevencijos srityje) paregimo ir leidybos bei išplatinimo dalyviams mokymų metu paslaugoms pirkti, paaiškino esmines pirkimo sąlygas, t. y., kad bus perkama 2100 vienetų leidinio, kuris bus apie 66 lapų apimties ir kurio pirkimui bus numatyta apie 33 000 litų (9557,46 eurų). 2013 m. lapkričio 6 d. R. L. darbo kabinete, esančiame ( - ), adresu ( - ), susitikimo metu su V. P., R. L. dar kartą patvirtino, kad ( - ) vykdys tokį viešąjį pirkimą, susitarė, kad šį viešąjį pirkimą laimės UAB „( - )“ pateikusi apie 33 000 litų (9557,46 eurų) kainos pasiūlymą, o V. P. pateiks R. L. kitų dviejų įmonių, kurios turės būti formaliai apklaustos šiame pirkime ir, kurios pateiks didesnės nei 33 000 litų (9557,46 eurų) kainos pasiūlymus užtikrinančius UAB „( - )“ laimėjimą, rekvizitus, t. y. R. L. ir V. P. susitarė bendrai veikti darydami nusikalstamą veiką, tokiu būdu diskriminuodami kitus potencialius tiekėjus ir neužtikrindami laisvos konkurencijos. Toliau, tęsiant nusikalstamus veiksmus, R. L. ir V. P., 2013 m. lapkričio 12 d. R. L. darbo kabinete, esančiame ( - ), adresu ( - ), susitikimo metu su V. P., susitarė, kad V. P. informuos UAB „( - )“ atstovus apie būsimą ( - ) viešąjį pirkimą ir perdavė V. P. ikiteisminio tyrimo metu nenustatyto leidinio pavyzdį, kad V. P., parodydamas šį leidinį, galėtų paaiškinti UAB „( - )“ atstovams apie perkamas paslaugas, o šie galėtų įvertinti leidinio parengimo ir išleidimo kaštus. V. P., padėdamas piktnaudžiauti tarnybine padėtimi R. L., ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, tačiau ne anksčiau nei 2013 m. lapkričio 12 d. ir ne vėliau nei 2013 m. lapkričio 17 d., susitiko su UAB „( - )“ direktore S. K. jos darbo kabinete, esančiame UAB „( - )“ patalpose, adresu ( - ), ir turėdamas iš R. L. gautą, tyrimo nenustatytą, leidinio pavyzdį, informavo, kad ( - ) vykdys supaprastintą viešąjį pirkimą tiekėjų apklausos būdu informacinės mokomosios medžiagos (specializuoto metodinio leidinio korupcijos prevencijos srityje) paregimo ir leidybos bei išplatinimo dalyviams mokymų metu paslaugoms pirkti. Kvietimas pateikti pasiūlymą bus pateiktas ir UAB „( - )“ ir šį pirkimą laimės UAB „( - )“. Pirkimui skirta apie 33 000 litų (9557,46 euro), todėl UAB „( - )“ turės tokiai sumai pateikti pasiūlymą bei S. K. parodė iš R. L. gautą leidinio pavyzdį, kad ji žinotų, kokias paslaugas ( - ) ketina įsigyti ir paprašė kitų dviejų įmonių rekvizitų, kurioms ( - ) galėtų išsiųsti kvietimus pateikti pasiūlymą, o S. K., vykdydama šį prašymą, nežinodama apie R. L. ir V. P. nusikalstamą veikimą ir tikslus, ikiteisminio tyrimo nenustatytu metu ir būdu, jam perdavė UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ rekvizitus. V. P., toliau padėdamas piktnaudžiauti tarnybine padėtimi R. L., ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, tačiau ne ankščiau nei 2013 m. lapkričio 12 d. ir ne vėliau nei 2013 m. lapkričio 17 d., ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu būdu, perdavė R. L. UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ rekvizitus, o ši, tyrimo metu nenustatytu laiku, tačiau ne ankščiau nei 2013 m. lapkričio 12 d. ir ne vėliau nei 2013 m. lapkričio 17 d. ir ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu būdu, perdavė ( - ) darbuotojui D. M., kuris nežinojo apie R. L. neteisėtą veikimą ir tikslus, esančiam tiesioginiame R. L. pavaldume, faktiškai atsakingam už pirkimo procedūrų vykdymą, UAB „( - )“, UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ rekvizitus, neteisėtai nurodydama būtent šioms įmonėms išsiųsti kvietimus pateikti pasiūlymą viešajame pirkime. D. M. įvykdžius šiuos R. L. nurodymus, 2013 m. lapkričio 22 d., elektroniniu paštu (iš elektroninio pašto adreso ( - ) į ( - )) ( - ) buvo gautas UAB „( - )“ 2013 m. lapkričio 21 d. pasiūlymas, kurio kaina 28 497 litų (8253,30 eurų), taip pat UAB „( - )“ pasiūlymas kaina 32 760 litų (9487,95 eurų) ir UAB „( - )“ – 35 091 litų (10163,06 eurų). R. L., 2013 m. lapkričio 22 d. sužinojusi apie UAB „( - )“ 2013 m. lapkričio 21 d. pasiūlymą ir jame nurodytą 28 497 litų (8253,30 eurų) sumą, suprasdama, kad šio pirkimo laimėtoja tokiu atvejų turėtų būti pripažinta UAB „( - )“, nurodė D. M. elgtis pažeidžiant viešųjų pirkimų pagrindinius principus: šio pasiūlymo nefiksuoti, nepridėti prie pirkimo dokumentų ir nesiųsti tiekėjams informacinio pranešimo apie tiekėjų pasiūlymus, nes ji pasirūpins, kad būtų gautas naujas UAB „( - )“ pasiūlymas, kurio kaina bus didesnė už UAB „( - )“ pasiūlymo kainą – 32 760 litų (9487,95 eurų), o D. M., nežinodamas apie R. L. nusikalstamą veikimą ir tikslus, įvykdė šiuos nurodymus. R. L., toliau tęsdama nusikalstamą veiką, 2013 m. lapkričio 22 d. susisiekė su V. P., informavo, kad mažiausios kainos pasiūlymą pateikė ne UAB „( - )“, t. y. faktiškai šio konkurso nelaimėjo, ir 2013 m. lapkričio 22 d. susitikus R. L. darbo kabinete, esančiame ( - ), adresu ( - ), susitarė, kad V. P., padėdamas daryti nusikalstamą veiką R. L., taip veiks, kad UAB „( - )“ pateiktų naują pasiūlymą, kurio kaina būtų didesnė nei UAB „( - )“ pasiūlymo (32 760 litų (9487,95 eurų) ir šį pasiūlymą pristatys fiziškai į ( - ), kad būtų galima nuslėpti tikrąjį pateikimo laiką, nes pasiūlymo pateikimo terminas pirkimo dokumentuose buvo nustatytas iki 2013 m. lapkričio 22 d. 10.00 val. V. P., veikdamas pagal susitarimą su R. L., nenustatytu tyrimo metu, tačiau ne ankščiau nei 2013 m. lapkričio 22 d. ir ne vėliau nei 2013 m. lapkričio 25 d., susitiko su UAB „( - )“ direktore S. K. jos darbo kabinete, esančiame UAB „( - )“ patalpose, adresu ( - ), informavo, kad mažiausią kainą pirkime pateikė ir šį pirkimą faktiškai laimėjo UAB „( - )“, o S. K. pasakius, kas ji pažįsta UAB „( - )“ vadybininkę V. K. ir galėtų paprašyti šios, kad ji atstovaudama UAB „( - )“ pateiktų didesnės kainos (nei 32 760 litų (9487,95 eurų) pasiūlymą, pritarė S. K. ir pamokė S. K. V. K. sakyti, kad ji pateikdama didesnės kainos pasiūlymą apgaulingai paaiškintų, jog pirmasis pasiūlymas buvo pateiktas nepaskaičiavus pridėtinės vertės mokesčio. V. P., veikusiam įgyvendinant bendrą nusikalstamą sumanymą su R. L., veiksmų rezultate, S. K. paskambino telefonu V. K. ir perdavusi V. P. žodžius dėl pridėtinės vertės mokesčio, susitarė, kad V. K. pateiks naują pasiūlymą, kurio kaina bus didesnė nei 32 760 litų (9487,95 euro). 2013-11-22 11.48 val. (po pasiūlymų pateikimo termino 2013 m. lapkričio 22 d. 10.00 val.) elektroniniu paštu (iš elektroninio pašto adreso ( - ) į ( - )) ( - ) buvo gautas 2013 m. lapkričio 22 d. UAB „( - )“ pasiūlymas, kurio kaina 34 482 litų (9986,68 eurų) su paaiškinimu elektroniniame laiške, kad pradžioje nebuvo pastebėta, jog pasiūlymo kainą reikia pateikti su pridėtinės vertės mokesčiu, o ikiteisminio tyrimo nenustatytu metu ir būdu, ( - ) buvo gautas originalus (ne elektroninis variantas) šis UAB „( - )“ pasiūlymas. D. M. 2013 m. lapkričio 25 d. informavus R. L., kad yra gautas naujas UAB „( - )“ pasiūlymas kaina 34 482 litų (9986,68 eurų), ji nurodė jam elgtis nesilaikant viešųjų pirkimų pagrindimų principų: šį UAB „( - )“ pasiūlymą fiksuoti kaip oficialų pasiūlymą, pridėti jį prie šio pirkimo dokumentų ir išsiųsti tiekėjams informacinį pranešimą apie tiekėjų pasiūlymus pripažįstant pirkimo laimėtoju UAB „( - )“, kurios pasiūlymo kaina 32 760 litų (9487,95 eurų). Vykdydamas šiuos neteisėtus R. L. nurodymus, D. M., kuris nežinojo apie R. L. nusikalstamą veikimą ir tikslus, pridėjo minėtą pasiūlymą prie pirkimo dokumentų ir 2013 m. lapkričio 25 d. raštu Nr. S-212 informavo UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“ apie tiekėjų pasiūlymus, o R. L., piktnaudžiaudama tarnybine padėtimi, vykdydama susitarimą su V. P., siekdama, kad pirkimą laimėtų UAB „( - )“ ir paslaugas suteiktų už maksimalią sumą, kurią gali mokėti ( - ), tiekėjų apklausos pažymoje 2013 m. lapkričio 22 d. patvirtino, kad pirkimo laimėtoju pripažįstama UAB „( - )“, pateikusi 2013 m. lapkričio 20 d. pasiūlymą, kurio kaina 32 760 litų (9487,95 eurų), nors žinojo, kad UAB „( - )“ tokias paslaugas galėjo suteikti už 28 497 litų (8253,30 euro). Tokių R. L. ir V. P. nusikalstamų veiksmų rezultate, akivaizdžiai iškreipus viešųjų pirkimų esmę, faktiškai neatlikus viešojo pirkimo, siekiant naudos UAB „( - )“, o ne kuo pigiau nupirkti paslaugas taupant valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos skirtas lėšas, padarius 4263 litų (1234,65 euro) turtinę žalą valstybei, 2013 m. gruodžio 11 d. buvo sudaryta paslaugų teikimo sutartis Nr. SP-48 tarp ( - ) ir UAB „( - )“ įsigyjant sutartyje numatytas paslaugas už 32 760 litų (9487,95 eurų).

18335.4.

184Tęsdama nusikalstamą veiką, R. L., būdama valstybės tarnautojui prilygintas asmuo – ( - ) direktore, žinodama savo funkcijas, ( - ) veiklą ir viešųjų pirkimų organizavimą reglamentuojančius norminius aktus, nuo 2013 m. liepos 12 d. iki 2013 m. lapkričio 12 d. piktnaudžiavo tarnybine padėtimi – įstatymais ir kitais teisės aktais suteiktus įgaliojimus ir pareigas naudojo priešingai tarnybos interesams, t. y. tyčia, sistemingai neteisėtai veikdama, sudarė sąlygas, kad ( - ) organizuojamą ir vykdomą supaprastintą viešąjį pirkimą tiekėjų apklausos būdu kompiuterinei įrangai pirkti laimėtų A. D. firma „( - )“, tokiais savo veiksmais padarydama didelės neturtinės žalos valstybei, nes iškraipė esminius viešųjų pirkimų principus ir taisykles, pažeidė pirkimo finansavimo sutartį, diskreditavo Vidaus reikalų ministerijai pavaldžios ( - ) ir savo, kaip valstybės tarnautojui prilyginto asmens – ( - ) vadovės, vardą, o tuo pačiu diskreditavo ir sumenkino Vidaus reikalų ministerijos autoritetą, prestižą ir pasitikėjimą, o būtent:

18535.5.

186ji, R. L., būdama pirkimą organizuojančios ir vykdančios perkančiosios organizacijos ( - ) vienasmene vadove, 2013 m. liepos 12 d., dar prieš oficialiai paskelbiant (2013 m. liepos 25 d. 19.03 val. išsiunčiant elektroniniu paštu tiekėjams kvietimus pateikti pasiūlymą) supaprastintą viešąjį pirkimą tiekėjų apklausos būdu kompiuterinei įrangai pirkti, IĮ „( - )“ savininkui ir vadovui A. D., pateikė (2013 m. liepos 15 d. apie 10.30 val. atsiuntė elektroniniu paštu iš savo elektroninio pašto adreso ( - ) į A. D. naudojamą elektroninio pašto adresą ( - )) planuojamos įsigyti kompiuterinės įrangos (dviejų nešiojamų kompiuterių ir spausdintuvo) techninę užduotį, kurią 2013 m. liepos 11 d. buvo elektroniniu paštu gavusi iš šios užduoties rengėjo – ( - ) darbuotojo A. A., tokiu būdu diskriminuodama kitus potencialius tiekėjus ir neužtikrindama laisvos konkurencijos.

18735.6.

188Tęsdama nusikalstamą veiką, 2015 m. liepos 15 d. nuo 10.45 val. iki 17.36 val. telefonu ir elektroniniu paštu ji ir A. D. – vienintelis potencialus tiekėjas, turėdamas kompiuterinės įrangos techninę užduotį ir būdamas su užduotimi susipažinęs dar prieš konkurso paskelbimą, susitarė dėl preliminarios kompiuterinės įrangos kainos – 11 675 litų (3381,31 eurų) ir suderino kompiuterių techninę užduotį, t. y. jai sutikus A. D. padarė techninėje užduotyje šiuos pakeitimus: Nr. 1.5. vietoj „4 integruoti USB 2.0 – 480 Mbps“ įrašė „2 integruoti USB 2.0 ir 2 integruoti USB 3.0“, ištrynė reikalavimus kompiuteriams: „integruota USB 2.0/eSATA jungtis, integruota IEEE 1394 jungtis“; Nr. 1.6. vietoj „2.0 MP“ įrašė „0.98 MP“; Nr. 1.18 vietoj „MS Office 2010 Professional“ arba lygiavertė programa atitinkanti šiuos reikalavimus: elektroninės lentelės, teksto redaktorius, pašto klientas, prezentacijų kūrimas, duomenų bazių kūrimas ir programavimas – visas paketas vieno gamintojo, turint lietuvių kalbos rašybos ir gramatikos tikrinimo funkciją ir turinti programinės įrangos gamintojo palaikymą telefonu Lietuvoje“ įrašė „MS Office 2010“ arba lygiavertė programa atitinkanti šiuos reikalavimus: elektroninės lentelės, teksto redaktorius, pašto klientas, prezentacijų kūrimas, turinti lietuvių kalbos rašybos ir gramatikos tikrinimo funkciją“, tikslu, kad prekių techniniai duomenys ir jų kaina būtų priimtina tiek R. L., tiek A. D.. Toliau, piktnaudžiaudama tarnybine padėtimi, R. L. 2013 m. liepos 15 d. 14.20 val. ir 16.42 val. (prieš prasidedant pirkimo procedūroms) telefoninių pokalbių metu tiesiogiai patvirtino A. D., kad iš IĮ „Sinchronizacja“ ( - ) įsigys kompiuterius ir spausdintuvą, t. y. kad IĮ „( - ) laimės kompiuterinės įrangos viešąjį pirkimą tiekėjų apklausos būdu, tokiu būdu paneigdama viešųjų pirkimų esmę, paskirtį ir tikslus. Tęsdama nusikaltimą, 2015 m. liepos 15 d. 15.57 val., ji paprašė A. D. kitų dviejų įmonių rekvizitų, kurioms turėtų būti išsiųsti kvietimai pateikti pasiūlymus šiame viešajame pirkime, ką, jos prašomas, A. D. padarė pateikdamas 2013 m. liepos 15 d. 16.34 val. elektroniniu paštu UAB „( - )“, kurios vienintelis akcininkas yra A. D., ir UAB „( - )“, kurios vienintelė akcininke yra A. D. žmona J. D., pavadinimus ir elektroninių paštų adresus: UAB „( - )“ ( - ), UAB „( - )“ t( - ). R. L. 2013 m. liepos 15 d. 17.34 val. elektroniniu paštu pateikė A. A. su A. D. suderintą techninę užduotį, pagal kurią turėjo būti ir buvo atliktas pirkimas, ir ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu būdu tiekėjų pavadinimus (IĮ „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“), nurodydama būtent šiems tiekėjams išsiųsti kvietimus pateikti pasiūlymą, dėl ko nebuvo sudaryta reali konkurencija ir faktiškai nebuvo tikimybės A. D. nelaimėti šio konkurso, nors ji žinojo, kad yra ir kitų tiekėjų, kurie gali parduoti kompiuterinę įrangą. Vykdydamas R. L. nurodymus, A. A., nežinodamas apie R. L. neteisėtą veikimą ir tikslus, elektroniniu paštu, 2013 m. liepos 25 d. 19.03 val. išsiuntė minėtiems tiekėjams elektroniniu paštu kvietimą pateikti pasiūlymą ir R. L. nusikalstamų veikų rezultate, faktiškai neatlikus viešojo pirkimo. IĮ „( - )“, pateikusi 2013 m. liepos 16 d. pasiūlymą Nr. 0716, kurio suma 11 855 litų (3433.45 eurų), 2013 m. rugsėjo 3 d. buvo pripažinta pirkimo laimėtoja tai patvirtinant R. L. tiekėjų apklausos pažymoje Nr. VP-46 bei pasirašant 2013 m. gruodžio 11 d. sutartį Nr. SP-49 tarp ( - ) ir IĮ „( - )“ dėl kompiuterinės įrangos įsigijimo, kurios kaina 11 855 litų (3433,45 eurų). Tokiais savo veiksmais R. L. pažeidė:

189- Valstybės tarnybos įstatymo (1999-07-08 Nr. VIII-1316) 15 str. 1 d. 1, 3, 4, 5 ir 9 p., įpareigojančius valstybės tarnautoją, laikytis Konstitucijos ir įstatymų ir kitų teisės aktų, tarnauti visuomenės interesams, tinkamai atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, laikytis šiame įstatyme, kituose teisės aktuose nustatytų valstybės tarnautojų veiklos etikos principų ir taisyklių, vengti viešųjų ir privačių interesų konflikto, nepiktnaudžiauti tarnyba, nesinaudoti ir neleisti naudotis tarnybine ar su tarnyba susijusia informacija kitaip, negu nustato įstatymai ar kiti teisės aktai;

190- Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo (1997-07-02 Nr. VIII- 371) 3 str. 1 d. 1 ir 4 p., kurie suteikia pareigą asmenims, dirbantiems valstybės tarnyboje, nešališkai, sąžiningai ir tinkamai atlikti tarnybines pareigas, priimti sprendimus vadovaujantis įstatymais ir visų asmenų lygybės principu;

191- Viešųjų pirkimų įstatymo (1996-08-13 Nr. 1-1491) 3 str. 1 d. reikalavimą, perkančiąją organizaciją įpareigojantį užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų;

192- ( - ) įstatų (2010-10-27 Nr. 1V-665) 36 p., kuriame nurodyta, kad ( - ) direktorius, kaip vienasmenis valdymo organas, dirbdamas turi vadovautis įstatymais ir kitais teisės aktais, susirinkimo sprendimais, įstatais, direktoriaus pareiginiais nuostatais bei 10 ir 37.1 p. – direktorius turi pareigą organizuoti ( - ) veiklą, kad įgyvendinant pagrindinius tikslus būtų efektyviai ir tinkamai naudojamos gautos lėšos;

193- ( - ) direktoriaus pareiginių nuostatų (2010-12-20 Nr. 1V-783) 31 p. – būnant gerai susipažinus su LR įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešųjų įstaigų veiklą, bei kitais su ( - ) veikla susijusiais teisės aktais, vadovauti ( - ), organizuoti ir kontroliuoti ( - ) veiklą taip, kad ( - ) efektyviai vykdytų įstatuose nustatytą veiklą;

194- ( - ) viešųjų pirkimų taisyklių (2010-04-15 Nr. V-3) 3 p. įpareigojantį pirkimus atlikti laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų, siekiant sudaryti viešojo pirkimo sutartį, leidžiančią racionaliai naudojant tam skirtas lėšas įsigyti ( - ) reikalingų prekių, paslaugų ar darbų; 15 p. – nurodant perkamų prekių, paslaugų ar darbų savybes tiekėjai negali būti dirbtinai diskriminuojami bei turi būti užtikrinama jų konkurencija; 70 ir 71 p. – tiekėjui negali būti pateikta informacija, kurios atskleidimas trukdytų konkurencijai, tame pačiame pirkime apklausiamiems tiekėjams turi būti pateikta tokia pati informacija;

195- Projekto „Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas korupcijos prevencijos srityje“, projekto kodas Nr. ( - ), finansavimo ir administravimo 2013 m. lapkričio 12 d. sutarties Nr. ( - ) 2.1.8. p., kuriuo įsipareigota laikytis Viešųjų pirkimų įstatymo; 3.1.1. p. įpareigojantį tinkamai naudoti finansuojamas lėšas vadovaujantis Vykdomų pagal Lietuvos 2007-2012 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias veiksmų programas projektų išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisyklėmis ir tuo pačiu šių taisyklių 8.7 p., kuriame numatyta, kad finansuojamos išlaidos turi būti panaudotos nepažeidžiant viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų.

19636.

197V. P. nuo 2013 m. liepos 26 d. iki 2013 m. gruodžio 5 d. tyčia padėjo valstybės tarnautojui prilygintam asmeniui – ( - ) direktorei R. L. piktnaudžiauti tarnyba – suvokdamas, kad įstatymais ir kitais teisės aktais suteiktus įgaliojimus ir pareigas R. L. tyčia naudoja priešingai tarnybos interesams, neteisėtai veikdamas padėjo R. L. sudaryti sąlygas, kad ( - ) organizuotą ir vykdytą supaprastintą viešąjį pirkimą tiekėjų apklausos būdu viešinimo bukleto sukūrimo (dizaino), leidybos ir išsiuntimo (platinimo) paštu paslaugoms pirkti laimėtų UAB „( - )“, tokiais savo veiksmais R. L. padedant V. P. padarė didelės neturtinės žalos valstybei, nes iškraipė esminius viešųjų pirkimų principus bei taisykles ir pažeidė pirkimo finansavimo sutartį padarydama 2300 litų (666,13 euro) turtinės žalos valstybei, diskreditavo Vidaus reikalų ministerijai pavaldžios ( - ) ir savo, kaip valstybės tarnautojai prilyginto asmens – ( - ) vadovės vardą, o tuo pačiu diskreditavo ir sumenkino Vidaus reikalų ministerijos autoritetą, prestižą ir pasitikėjimą, o būtent:

19836.1.

199valstybės tarnautojui prilygintas asmuo, R. L., būdama pirkimą organizuojančios ir vykdančios perkančiosios organizacijos ( - ) vienasmene vadove, 2013 m. liepos 26 d., dar prieš oficialiai paskelbiant (2013 m. spalio 17 d. išsiunčiant elektroniniu paštu tiekėjams kvietimus pateikti pasiūlymą) supaprastintą viešąjį pirkimą tiekėjų apklausos būdu viešinimo bukleto sukūrimo (dizaino), leidybos ir išsiuntimo (platinimo) paštu paslaugoms pirkti, 2013 m. liepos 26 d. telefonu susisiekė su V. P. ir informavo, kad ( - ) organizuos ir vykdys minėtą viešąjį pirkimą bei susitarė su V. P., kad šis jai pateiks sau žinomos įmonės rekvizitus, kuri dėl R. L. neteisėtų veiksmų laimės minėtą pirkimą bei 2013 m. liepos 29 d. telefonu informavo V. P., kad pirkimo biudžetas bus apie 7000 litų (2027,34 eurų), t. y. R. L. ir V. P. susitarė bendrai veikti darydami nusikalstamą veiką, tokiu būdu diskriminuodama kitus potencialius tiekėjus ir neužtikrindama laisvos konkurencijos. Nenustatytu ikiteisminio tyrimo metu būdu ir laiku, bet ne ankščiau nei 2013 m. liepos 29 d. ir ne vėliau nei 2013 m. spalio 17 d., V. P., padėdamas piktnaudžiauti tarnybine padėtimi R. L., teikdamas priemones, pateikė jai UAB „( - )“, kaip įmonės, kuri turi laimėti šį pirkimą, rekvizitus, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, bet ne ankščiau nei 2013 m. liepos 29 d. ir ne vėliau nei 2013 m. spalio 17 d., R. L., tęsdama savo nusikalstamus veiksmus, ( - ) darbuotojui D. M., kuris nežinojo apie R. L. neteisėtą veikimą ir tikslus, esančiam tiesioginiame R. L. pavaldume, faktiškai atsakingam už pirkimo procedūrų vykdymą, pateikė UAB „( - )“ ir kitų įmonių: UAB „( - )“, UAB „( - )“ rekvizitus, nurodydama būtent šioms įmonėms išsiųsti kvietimus pateikti pasiūlymą. D. M. įvykdžius šiuos R. L. nurodymus, 2013 m. spalio 25 d. 10.05 val., t. y. po kvietime pateikti pasiūlymą nustatyto termino (2013 m. spalio 25 d. 10.00 val.), elektroniniu paštu (iš elektroninio pašto adreso ( - ) į ( - )) ( - ) buvo gautas UAB „( - )“ 2013 m. spalio 25 d. pasiūlymas, kurio kaina 3700 litų (1071,59 eurų). R. L., 2013 m spalio 28 d. sužinojusi apie UAB „( - )“ 2013 m. spalio 25 d. pasiūlymą ir jame nurodytą 3700 litų (1071,59 eurų) sumą ir žinodama, kad už šią paslaugą ( - ) gali mokėti 6050 litų (1752,20 eurų), t. y. paraiškoje VšĮ „Europos socialinio fondo agentūra“ dėl projekto „Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas korupcijos prevencijos srityje“ finansavimo šioms paslaugoms numatyta 6050 litų (1752,20 eurų), ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, bet ne ankščiau nei 2013 m. spalio 28 d. ir ne vėliau nei 2013 m. lapkričio 17 d., nurodė D. M. elgtis pažeidžiant viešųjų pirkimų pagrindinius principus: šio pasiūlymo nefiksuoti, nepridėti prie pirkimo dokumentų ir nesiųsti tiekėjams informacinio pranešimo apie tiekėjų pasiūlymus, nes ji pasirūpins, kad būtų gautas naujas UAB „( - )“ pasiūlymas, kurio kaina bus apie 6000 litų (1737,72 eurų), o D. M., nežinodamas apie R. L. nusikalstamą veikimą ir tikslus, įvykdė šiuos nurodymus. R. L., toliau tęsdama nusikalstamą veiką, 2013 m. spalio 28 d. susisiekė su V. P. ir 2013 m. spalio 30 d. susitikus R. L. darbo kabinete, esančiame ( - ), adresu ( - ), susitarė, kad V. P., padėdamas piktnaudžiauti tarnybine padėtimi R. L. taip neteisėtai veiks, kad UAB „( - )“ pateiktų naują pasiūlymą, kurio kaina bus apie 6000 litų (1737,72 eurų) ir fiziškai pasiūlymą pristatys į ( - ), kad būtų galima nuslėpti tikrąjį naujo pasiūlymo pateikimo laiką. V. P., veikdamas pagal susitarimą su R. L., ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, tačiau ne ankščiau nei 2013 m. spalio 30 d. ir ne vėliau nei 2013 m. lapkričio 17 d., susitiko su UAB „( - )“ direktore S. K. jos darbo kabinete, esančiame UAB „( - )“ patalpose, adresu ( - ), ir turėdamas UAB „( - )“ 2013 m. spalio 25 d. pasiūlymą, kurio kaina 3700 litų (1071,59 eurų), parodė šį pasiūlymą S. K., bei paaiškinęs, kad UAB „( - )“ vienintelė šiame konkurse pateikusi pasiūlymą įmonė šį konkursą faktiškai laimėjo, tačiau ( - ) už tokias paslaugas gali sumokėti 6000 litų (1737,72 eurų), nurodė šiai parengti naują pasiūlymą, kurio kaina būtų 6000 litų (1737,72 eurų). S. K., kuri nežinojo apie R. L. ir V. P. nusikalstamą veikimą ir tikslus, parengus ir perdavus V. P. naują UAB „( - )“ 2013 m. spalio 25 d. pasiūlymą, kurio kaina 6000 litų (1737,72 eurų), V. P., ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, tačiau ne ankščiau nei 2013 m. spalio 30 d. ir ne vėliau nei 2013 m. lapkričio 17 d., laikydamasis susitarimo su R. L., perdavė šį pasiūlymą R. L., o ši naują UAB „( - )“ pasiūlymą, nenustatytu tyrimo metu, tačiau ne ankščiau nei 2013 m. spalio 30 d. ir ne vėliau nei 2013 m. lapkričio 17 d., tačiau po pirkimo dokumentuose numatyto pasiūlymo pateikimo termino (2013 m. spalio 25 d. 10.00 val.), perdavė D. M., nurodydama elgtis nesilaikant viešųjų pirkimų pagrindinių principų: šį UAB „( - )“ pasiūlymą fiksuoti kaip oficialų pasiūlymą, pridėti jį prie šio pirkimo dokumentų ir išsiųsti tiekėjams informacinį pranešimą apie tiekėjų pasiūlymus. Vykdydamas šiuos R. L. neteisėtus nurodymus D. M., kuris nežinojo apie R. L. nusikalstamą veikimą ir tikslus, pridėjo minėtą pasiūlymą prie pirkimo dokumentų ir 2013 m. lapkričio 17 d. raštu Nr. S-205 informavo UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“ apie tiekėjų pasiūlymus, o R. L., piktnaudžiaudama tarnybine padėtimi, vykdydama susitarimą su V. P., siekdama, kad pirkimą laimėtų UAB „( - )“ ir paslaugas suteiktų už maksimalią sumą, kurią gali mokėti ( - ), tiekėjų apklausos pažymoje Nr. VP-61 patvirtino, kad pirkimo laimėtoju pripažįstama UAB „( - )“ pateikusi 2013 m. spalio 25 d. pasiūlymą, kurio kaina 6000 litų (1737,72 eurų), nors žinojo, kad UAB „( - )“ tokias paslaugas galėjo suteikti už 3700 litų (1071,59 eurų). Tokių R. L. ir V. P. nusikalstamų veiksmų rezultate, akivaizdžiai iškreipus viešųjų pirkimų esmę, faktiškai neatlikus viešojo pirkimo, siekiant naudos UAB „( - )“, o ne kuo pigiau nupirkti paslaugas taupant valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos skirtas lėšas, padarius 2300 litų (666,13 eurų) turtinę žalą valstybei, 2013 m. gruodžio 5 d. buvo sudaryta paslaugų teikimo sutartis Nr. SP-42 tarp ( - ) ir UAB „( - )“ įsigyjant sutartyje numatytas paslaugas už 6000 litų (1737,72 eurų).

20036.2.

201Tęsdamas nusikalstamą veiką, V. P., nuo 2013 m. spalio 30 d. iki 2013 m. gruodžio 12 d. tyčia padėjo valstybės tarnautojui prilygintam asmeniui – ( - ) direktorei R. L. piktnaudžiauti tarnyba – suvokdamas, kad įstatymais ir kitais teisės aktais suteiktus įgaliojimus ir pareigas R. L. tyčia naudoja priešingai tarnybos interesams, neteisėtai veikdamas padėjo R. L. sudaryti sąlygas, kad ( - ) organizuotą ir vykdytą supaprastintą viešąjį pirkimą tiekėjų apklausos būdu informacinės mokomosios medžiagos (specializuoto metodinio leidinio korupcijos prevencijos srityje) parengimo ir leidybos bei išplatinimo dalyviams mokymų metu paslaugoms pirkti laimėtų UAB „( - )“, tokiais savo veiksmais R. L. padedant V. P. padarė didelės neturtinės žalos valstybei, nes iškraipė esminius viešųjų pirkimų principus bei taisykles ir pažeidė pirkimo finansavimo sutartį padarydama 4263 litų (1234,65 eurų) turtinės žalos valstybei, diskreditavo Vidaus reikalų ministerijai pavaldžios ( - ) ir savo, kaip valstybės tarnautojui prilyginto asmens – ( - ) vadovės vardą, o tuo pačiu diskreditavo ir sumenkino Vidaus reikalų ministerijos autoritetą, prestižą ir pasitikėjimą, o būtent:

20236.3.

203valstybės tarnautojui prilygintas asmuo, R. L., būdama pirkimą organizuojančios ir vykdančios perkančiosios organizacijos ( - ) vienasmene vadove, 2013 m. spalio 30 d., dar prieš oficialiai paskelbiant (2013 m. lapkričio 13 d. išsiunčiant elektroniniu paštu tiekėjams kvietimus pateikti pasiūlymą) supaprastintą viešąjį pirkimą tiekėjų apklausos būdu informacinės mokomosios medžiagos (specializuoto metodinio leidinio korupcijos prevencijos srityje) paregimo ir leidybos bei išplatinimo dalyviams mokymų metu paslaugoms pirkti, 2013 m. spalio 30 d., R. L. darbo kabinete, esančiame ( - ), adresu ( - ), susitikimo metu su V. P., informavo šį, kad ( - ) vykdys supaprastintą viešąjį pirkimą tiekėjų apklausos būdu informacinės mokomosios medžiagos (specializuoto metodinio leidinio korupcijos prevencijos srityje) parengimo ir leidybos bei išplatinimo dalyviams mokymų metu paslaugoms pirkti, paaiškino esmines pirkimo sąlygas, t.y., kad bus perkama 2100 vienetų leidinio, kuris bus apie 66 lapų apimties ir kurio pirkimui bus numatyta apie 33 000 litų (9557,46 eurų). 2013 m. lapkričio 6 d. R. L. darbo kabinete, esančiame ( - ), adresu ( - ), susitikimo metu su V. P., R. L. dar kartą patvirtino, kad ( - ) vykdys tokį viešąjį pirkimą, susitarė, kad šį viešąjį pirkimą laimės UAB „( - )“ pateikusi apie 33 000 litų (9557,46 eurų) kainos pasiūlymą, o V. P. pateiks R. L. kitų dviejų įmonių, kurios turės būti formaliai apklaustos šiame pirkime ir, kurios pateiks didesnės nei 33 000 litų (9557,46 eurų) kainos pasiūlymus užtikrinančius UAB „( - )“ laimėjimą, rekvizitus, t. y. R. L. ir V. P. susitarė bendrai veikti darydami nusikalstamą veiką, tokiu būdu diskriminuodami kitus potencialius tiekėjus ir neužtikrindami laisvos konkurencijos. Toliau tęsiant nusikalstamus veiksmus R. L. ir V. P., 2013- m. lapkričio 12 d. R. L. darbo kabinete, esančiame ( - ), adresu ( - ), susitikimo metu su V. P., susitarė, kad V. P. informuos UAB „( - )“ atstovus apie būsimą ( - ) viešąjį pirkimą ir perdavė V. P. ikiteisminio tyrimo metu nenustatyto leidinio pavyzdį, kad V. P., parodydamas šį leidinį, galėtų paaiškinti UAB „( - )“ atstovams apie perkamas paslaugas, o šie galėtų įvertinti leidinio parengimo ir išleidimo kaštus. V. P., padėdamas piktnaudžiauti tarnybine padėtimi R. L., ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, tačiau ne ankščiau nei 2013 m. lapkričio 12 d. ir ne vėliau nei 2013 m. lapkričio 17 d., susitiko su UAB „( - )“ direktore S. K. jos darbo kabinete, esančiame UAB „( - )“ patalpose, adresu ( - ), ir turėdamas iš R. L. gautą, tyrimo nenustatytą, leidinio pavyzdį, informavo, kad ( - ) vykdys supaprastintą viešąjį pirkimą tiekėjų apklausos būdu informacinės mokomosios medžiagos (specializuoto metodinio leidinio korupcijos prevencijos srityje) paregimo ir leidybos bei išplatinimo dalyviams mokymų metu paslaugoms pirkti. Kvietimas pateikti pasiūlymą bus pateiktas ir UAB „( - )“ ir šį pirkimą laimės UAB „( - )“. Pirkimui skirta apie 33 000 litų (9557,46 eurų), todėl UAB „( - )“ turės tokiai sumai pateikti pasiūlymą bei S. K. parodė iš R. L. gautą leidinio pavyzdį, kad ji žinotų, kokias paslaugas ( - ) ketina įsigyti ir paprašė kitų dviejų įmonių rekvizitų, kurioms ( - ) galėtų išsiųsti kvietimus pateikti pasiūlymą. S. K. vykdydama šį prašymą, nežinodama apie V. P. ir R. L. nusikalstamą veikimą ir tiklsus, ikiteisminio tyrimo nenustatytu metu ir būdu, jam perdavė UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ rekvizitus. V. P., toliau padėdamas piktnaudžiauti tarnybine padėtimi R. L., ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, tačiau ne ankščiau nei 2013 m. lapkričio 12 d. ir ne vėliau nei 2013 m. lapkričio 17 d., ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu būdu, perdavė R. L. UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ rekvizitus, o ši tyrimo metu nenustatytu laiku, tačiau ne ankščiau nei 2013 m. lapkričio 12 d. ir ne vėliau nei 2013 m. lapkričio 17 d., ir ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu būdu, perdavė ( - ) darbuotojui D. M., kuris nežinojo apie R. L. neteisėtą veikimą ir tikslus, esančiam tiesioginiame R. L. pavaldume, faktiškai atsakingam už pirkimo procedūrų vykdymą, UAB „( - )“, UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ rekvizitus, neteisėtai nurodydama būtent šioms įmonėms išsiųsti kvietimus pateikti pasiūlymą viešajame pirkime. D. M. įvykdžius šiuos R. L. nurodymus, 2013 m. lapkričio 22 d., elektroniniu paštu (iš elektroninio pašto adreso ( - ) į, ( - )) ( - ) buvo gautas UAB „( - )“ 2013 m. lapkričio 21 d. pasiūlymas, kurio kaina 28 497 litų (8253,30 eurų), taip pat UAB „( - )“ pasiūlymas kaina 32 760 litų (9487,95 eurų) ir UAB „( - )“ – 35 091 litų (10163,06 eurų). R. L., 2013 m. lapkričio 22 d. sužinojusi apie UAB „( - )“ 2013 m. lapkričio 21 d. pasiūlymą ir jame nurodytą 28 497 litų (8253,30 eurų) sumą, suprasdama, kad šio pirkimo laimėtoja tokiu atvejų turėtų būti pripažinta UAB „( - )“, nurodė D. M. elgtis pažeidžiant viešųjų pirkimų pagrindinius principus: šio pasiūlymo nefiksuoti, nepridėti prie pirkimo dokumentų ir nesiųsti tiekėjams informacinio pranešimo apie tiekėjų pasiūlymus, nes ji pasirūpins, kad būtų gautas naujas UAB „( - )“ pasiūlymas, kurio kaina bus didesnė už UAB „( - )“ pasiūlymo kainą – 32 760 litų (9487,95 eurų), o D. M., nežinodamas apie R. L. nusikalstamą veikimą ir tikslus, įvykdė šiuos nurodymus. R. L., toliau tęsdama nusikalstamą veiką, 2013 m. lapkričio 22 d. susisiekė su V. P., informavo, kad mažiausios kainos pasiūlymą pateikė ne UAB „( - )“, t. y. faktiškai šio konkurso nelaimėjo, ir 2013 m. lapkričio 22 d. susitikus su V. P. savo darbo kabinete, esančiame ( - ), adresu ( - ), susitarė, kad V. P., padėdamas daryti nusikalstamą veiką R. L., taip veiks, kad UAB „( - )“ pateiktų naują pasiūlymą, kurio kaina būtų didesnė nei UAB „( - )“ pasiūlymo (32 760 litų (9487,95 eurų) ir šį pasiūlymą pristatys fiziškai į ( - ), kad būtų galima nuslėpti tikrąjį pateikimo laiką, nes pasiūlymo pateikimo terminas pirkimo dokumentuose buvo nustatytas iki 2013 m. lapkričio 22 d. 10.00 val. V. P., veikdamas pagal susitarimą su R. L., ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, tačiau ne ankščiau nei 2013 m. lapkričio 22 d. ir ne vėliau nei 2013 m. lapkričio 25 d., susitiko su UAB „( - )“ direktore S. K. jos darbo kabinete, esančiame UAB „( - )“ patalpose, adresu ( - ), informavo, kad mažiausią kainą pirkime pateikė ir šį pirkimą faktiškai laimėjo UAB „( - )“, o S. K. pasakius, kas ji pažįsta UAB „( - )“ vadybininkę V. K. ir galėtų paprašyti šios, kad ji atstovaudama UAB „( - )“ pateiktų didesnės kainos (nei 32 760 litų (9487,95 eurų) pasiūlymą, pritarė S. K. ir pamokė S. K. V. K. sakyti, kad ji pateikdama didesnės kainos pasiūlymą apgaulingai paaiškintų, jog pirmasis pasiūlymas buvo pateiktas nepaskaičiavus pridėtinės vertės mokesčio. V. P., veikusio įgyvendinant bendrą nusikalstamą sumanymą su R. L., veiksmų rezultate, S. K. paskambino telefonu V. K. ir perdavusi V. P. žodžius dėl pridėtinės vertės mokesčio, susitarė, kad V. K. pateiks naują pasiūlymą, kurio kaina bus didesnė nei 32 760 litų (9487,95 eurų). 2013 m. lapkričio 22 d. 11.48 val. (po pasiūlymų pateikimo termino 2013 m. lapkričio 22 d. 10.00 val.) elektroniniu paštu (iš elektroninio pašto adreso ( - ) į ( - )) ( - ) buvo gautas 2013 m. lapkričio 22 d. UAB „( - )“ pasiūlymas, kurio kaina 34 482 litų (9986,68 eurų) su paaiškinimu elektroniniame laiške, kad pradžioje nebuvo pastebėta, jog pasiūlymo kainą reikia pateikti su pridėtinės vertės mokesčiu, o ikiteisminio tyrimo nenustatytu metu ir būdu, ( - ) buvo gautas originalus (ne elektroninis variantas) šis UAB „( - )“ pasiūlymas“. D. M. 2015 m. lapkričio 25 d. informavus R. L., kad yra gautas naujas UAB „( - )“ pasiūlymas kaina 34 482 litų (9986,68 eurų), ji nurodė jam elgtis nesilaikant viešųjų pirkimų pagrindinių principų: šį UAB „( - )“ pasiūlymą fiksuoti kaip oficialų pasiūlymą, pridėti jį prie šio pirkimo dokumentų ir išsiųsti tiekėjams informacinį pranešimą apie tiekėjų pasiūlymus pripažįstant pirkimo laimėtoju UAB „( - )“, kurios pasiūlymo kaina 32 760 litų (9487,95 eurų). Vykdydamas šiuos neteisėtus R. L. nurodymus, D. M., kuris nežinojo apie R. L. nusikalstamą veikimą ir tikslus, pridėjo minėtą pasiūlymą prie pirkimo dokumentų ir 2013 m. lapkričio 25 d. raštu Nr. S-212 informavo UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“ apie tiekėjų pasiūlymus, o R. L., piktnaudžiaudama tarnybine padėtimi, vykdydama susitarimą su V. P., siekdama, kad pirkimą laimėtų UAB „( - )“ ir paslaugas suteiktų už maksimalią sumą, kurią gali mokėti ( - ), tiekėjų apklausos pažymoje 2013 m. lapkričio 22 d. patvirtino, kad pirkimo laimėtoju pripažįstama UAB „( - )“, pateikusi 2013 m. lapkričio 20 d. pasiūlymą, kurio kaina 32 760 litų (9487,95 eurų), nors žinojo, kad UAB „( - )“ tokias paslaugas galėjo suteikti už 28 497 litų (8253,30 eurų). Tokių R. L. ir V. P. nusikalstamų veiksmų rezultate, akivaizdžiai iškreipus viešųjų pirkimų esmę, faktiškai neatlikus viešojo pirkimo, siekiant naudos UAB „( - )“, o ne kuo pigiau nupirkti paslaugas taupant valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos skirtas lėšas, padarius 4263 litų (1234,65 eurų) turtinę žalą valstybei, 2013 m. gruodžio 11 d. buvo sudaryta paslaugų teikimo sutartis Nr. SP-48 tarp ( - ) ir UAB „( - )“ įsigyjant sutartyje numatytas paslaugas už 32 760 litų (9487,95 eurų). Tokiais savo veiksmais R. L. pažeidė:

204- Valstybės tarnybos įstatymo (1999-07-08 Nr. VIII-1316) 15 str. 1 d. 1, 3, 4, 5 ir 9 p., įpareigojančius valstybės tarnautoją, laikytis Konstitucijos ir įstatymų ir kitų teisės aktų, tarnauti visuomenės interesams, tinkamai atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, laikytis šiame įstatyme, kituose teisės aktuose nustatytų valstybės tarnautojų veiklos etikos principų ir taisyklių, vengti viešųjų ir privačių interesų konflikto, nepiktnaudžiauti tarnyba, nesinaudoti ir neleisti naudotis tarnybine ar su tarnyba susijusia informacija kitaip, negu nustato įstatymai ar kiti teisės aktai;

205- Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo (1997-07-02 Nr. VIII- 371) 3 str. 1 d. 1 ir 4 p., kurie suteikia pareigą asmenims, dirbantiems valstybės tarnyboje, nešališkai, sąžiningai ir tinkamai atlikti tarnybines pareigas, priimti sprendimus vadovaujantis įstatymais ir visų asmenų lygybės principu;

206- Viešųjų pirkimų įstatymo (1996-08-13 Nr. 1-1491) 3 str. 1 d. reikalavimą, perkančiąją organizaciją įpareigojantį užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų;

207- ( - ) įstatų (2010-10-27 Nr. 1V-665) 36 p., kuriame nurodyta, kad ( - ) direktorius, kaip vienasmenis valdymo organas, dirbdamas turi vadovautis įstatymais ir kitais teisės aktais, susirinkimo sprendimais, įstatais, direktoriaus pareiginiais nuostatais bei 10 ir 37.1 p. – direktorius turi pareigą organizuoti ( - ) veiklą, kad įgyvendinant pagrindinius tikslus būtų efektyviai ir tinkamai naudojamos gautos lėšos;

208- ( - ) direktoriaus pareiginių nuostatų (2010-12-20 Nr. 1V-783) 31 p. - būnant gerai susipažinus su LR įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešųjų įstaigų veiklą, bei kitais su ( - ) veikla susijusiais teisės aktais, vadovauti ( - ), organizuoti ir kontroliuoti ( - ) veiklą taip, kad ( - ) efektyviai vykdytų įstatuose nustatytą veiklą;

209- ( - ) viešųjų pirkimų taisyklių (2010-04-15 Nr. V-3) 3 p. įpareigojantį pirkimus atlikti laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų, siekiant sudaryti viešojo pirkimo sutartį, leidžiančią racionaliai naudojant tam skirtas lėšas įsigyti ( - ) reikalingų prekių, paslaugų ar darbų; 15 p. – nurodant perkamų prekių, paslaugų ar darbų savybes tiekėjai negali būti dirbtinai diskriminuojami bei turi būti užtikrinama jų konkurencija; 70 ir 71 p. – tiekėjui negali būti pateikta informacija, kurios atskleidimas trukdytų konkurencijai, tame pačiame pirkime apklausiamiems tiekėjams turi būti pateikta tokia pati informacija;

210- Projekto „Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas korupcijos prevencijos srityje“, projekto kodas Nr. ( - ), finansavimo ir administravimo 2013 m. lapkričio 12 d. sutarties Nr. ( - ) 2.1.8. p., kuriuo įsipareigota laikytis Viešųjų pirkimų įstatymo; 3.1.1. p. įpareigojantį tinkamai naudoti finansuojamas lėšas vadovaujantis Vykdomų pagal Lietuvos 2007 – 2012 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias veiksmų programas projektų išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisyklėmis ir tuo pačiu šių taisyklių 8.7 p., kuriame numatyta, kad finansuojamos išlaidos turi būti panaudotos nepažeidžiant viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų. Šiais savo veiksmais, V. P., padėjo piktnaudžiauti tarnybine padėtimi valstybės tarnautojui prilygintam asmeniui – R. L..

21137.

212Nors tiek R. L., tiek V. P. savo kaltės dėl nei vieno iš jiems pareikštų kaltinimų nepripažino, tačiau atsižvelgiant į jų atliktus veiksmus, minėtais veiksmais siektų padarinių pobūdį, veiksmų intensyvumą, sistemingumą, tarpusavio bendravimą, bendro tikslo buvimą, konstatuotina, kad šių asmenų veiksmuose yra tiesioginė tyčia, t. y. tiek R. L., tiek V. P. suvokė pavojingą jų daromos nusikalstamos veikos pobūdį ir dėl jos kilsiančius neigiamus padarinius bei jų norėjo. R. L., būdama valstybės tarnautojui prilygintas asmuo – ( - ) direktore, žinodama savo funkcijas, ( - ) veiklą ir viešųjų pirkimų organizavimą reglamentuojančius norminius aktus, sudarė sąlygas, kad viešuosius pirkimus laimėtų UAB „( - )“ bei A. D. firma „( - )“, todėl darytina išvada, kad R. L. neabejotinai suprato, kad naudojasi savo tarnybine padėtimi priešingais tarnybai tikslais ir numatė, kad dėl tokių jos veiksmų gali kilti didelė žalą bei norėjo taip elgtis.

213Dėl byloje esančių garso įrašų (jų suvestinių) (ne)pripažinimo įrodymais jų leistinumo aspektu

21438.

215Pirmosios instancijos teismas, vertindamas baudžiamojoje byloje esančią medžiagą, konstatavo, kad byloje esantys kriminalinės žvalgybos veiksmų atlikimo protokolai: 2014 m. rugsėjo 8 d. Nr. S6-14-84 (3 t., b. l. 158–207); 2014 m. rugsėjo 8 d. Nr. S6-14-86 (4 t., b. l. 38-50); 2014 m. rugsėjo 8 d. Nr. S6-14-87 (4 t., b. l. 58–90); 2014 m. rugsėjo 8 d. Nr. S6-14-89 (4 t., b. l. 107–119); 2014 m. rugsėjo 8 d. Nr. S6-14-90 (4 t., b. l. 126–141); 2014 m. rugsėjo 8 d. Nr. S6-14-91 (4 t., b. l. 149–153, 154–160); 2014 m. rugsėjo 8 d. Nr. S6-14-92 (5 t., b. l. 1–77); 2014 m. rugsėjo 8 d. Nr. S6-14-93 (5 t., b. l. 126–148); 2014 m. rugsėjo 8 d. Nr. S6-14-94 (5 t., b. l. 162–179); 2014 m. rugsėjo 8 d. Nr. S6-14-88 (5 t., b. l. 184–204) R. L. ir kitų asmenų pokalbių, įrengiant užmaskuotą garso įrašymo įrenginį jos darbo kabinete, kontrolė ir fiksavimas, taip pat R. L., V. P. ir kitų asmenų telefoninių pokalbių turinio kontrolė ir fiksavimas šiuo konkrečiu atveju nebuvo sankcionuoti teismo, todėl kriminalinės žvalgybos veiksmų atlikimo protokoluose Nr. S6-14-84, Nr. S6-14-86, Nr. S6-14-87, Nr. S6-14-88, Nr. S6-14-89, Nr. S6-14-90, Nr. S6-14-91, Nr. S6-14-92, Nr. S6-14-93, Nr. S6-14-94 užfiksuoti duomenys negali būti laikomi įrodymais byloje, todėl teismas jais nesirėmė priimdamas galutinį procesinį sprendimą nagrinėjamoje byloje (BPK 20 straipsnio 4 dalis).

21639.

217Siekiant įvertinti aukščiau nurodytos pirmosios instancijos teismo išvados teisėtumą ir pagrįstumą, būtina aptarti kriminalinės žvalgybos įstatymo (toliau – KŽĮ) nuostatas, teismų praktiką, kuria rėmėsi pirmosios instancijos teismas dalyje dėl kriminalinės žvalgybos protokoluose esančių duomenų (ne)pripažinimo įrodymais šioje baudžiamojoje byloje bei įvertinti prokuroro apeliaciniame skunde išdėstytus argumentus dėl kriminalinės žvalgybos pagrindu gautų duomenų teisėtumo.

21840.

219Prokuroras teikdamas teikimus bei Šiaulių apygardos teismas sankcionuodamas minėtus kriminalinės žvalgybos veiksmus, vadovavosi KŽĮ 10, 11 ir 15 straipsniais. Kaip nurodyta ir skundžiamame nuosprendyje, nuorodos į Lietuvos Respublikos kriminalinės žvalgybos įstatymą reiškia nuorodas į šiai bylai aktualią 2012-11-08 įstatymo Nr. XI-2394 redakciją, galiojusią nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2014 m. sausio 8 d. KŽĮ 10 straipsnyje reglamentuojamas, be kita ko, techninių priemonių panaudojimas specialia tvarka, kuris apibrėžiamas kaip motyvuota teismo nutartimi sankcionuotas techninių priemonių naudojimas kriminalinėje žvalgyboje, kontroliuojant ar fiksuojant, be kita ko, asmenų pokalbius, kitokį susižinojimą ar veiksmus, kai nė vienam pokalbio, kitokio susižinojimo ar veiksmų dalyviui apie tokią kontrolę nėra žinoma ir tai vykdoma įstatymų nustatyta tvarka apribojant žmogaus teisę į privataus gyvenimo neliečiamumą (KŽĮ 2 straipsnio 22 dalis). KŽĮ 10 straipsnio 1 dalyje apibrėžtas konkretus kriminalinės žvalgybos veiksmas – elektroninių ryšių (signalų perdavimas laidinėmis, radijo, optinėmis ar kitomis elektromagnetinėmis priemonėmis, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 3 straipsnio 10 dalis) tinklais perduodamos asmenų informacijos turinio kontrolė ir jos fiksavimas. Be to, KŽĮ 10 straipsnio 12 dalyje nustatyta, kad kriminalinės žvalgybos subjekto vadovas ar jo įgaliotas vadovo pavaduotojas priima nutarimą pradėti slapta kontroliuoti per teismo sankcionuotą laikotarpį nustatytus asmens naudojamus telefono ryšio numerius, tinklo galinius įrenginius, sąskaitas, finansines ir (ar) mokėjimo priemones. KŽĮ 11 straipsnyje reglamentuojamas slaptas patekimas, be kita ko, į asmens tarnybines ir kitas patalpas. KŽĮ 15 straipsnyje reglamentuojamas sekimas, kuris apibrėžiamas kaip kriminalinės žvalgybos informacijos rinkimo būdas, kai informacija gaunama išskiriant, atpažįstant ir (ar) stebint objektą (KŽĮ 2 straipsnio 17 dalis). KŽĮ 15 straipsnio 8 dalyje numatyta, jog jeigu sekimo metu bus panaudojamos techninės priemonės specialia tvarka, tokie veiksmai sankcionuojami šio įstatymo 10 straipsnyje nustatyta tvarka.

22041.

221Prokuroras, į Šiaulių apygardos teismą kreipėsi 2013 m. gegužės 9 d. teikimu Nr. S1-213KF, 2013 m. rugpjūčio 9 d. teikimu Nr. S1-356KF, 2013 m. lapkričio 8 d. teikimu Nr. S5-46RN, 2014 m. vasario 11 d. Nr. S5-03RN, prašydamas sankcionuoti kriminalinės žvalgybos veiksmus, o būtent techninių priemonių panaudojimą specialia tvarka R. L. bei slaptą patekimą į R. L. darbo vietą ir pagalbines patalpas ( - ), atlikti jų apžiūrą, dokumentų, daiktų, medžiagų pavyzdžių, kitų kriminalinei žvalgybai reikalingų objektų paėmimą, jų apžiūrą ir (ar) pažymėjimą, taip pat sankcionuoti R. L. sekimą nuo 2013 m. gegužės 11 d. iki 2013 m. rugpjūčio 11 d. (2013 m. gegužės 9 d. teikimas Nr. S1-213KF). Teikime nurodytas kreipimosi į teismą teisinis pagrindas – KŽĮ 10, 11 straipsniai ir 15 straipsnio 8 dalis, o kaip motyvai, pagrindžiantys būtinumą atlikti kriminalinės žvalgybos veiksmus, nurodyta , jog kriminalinės žvalgybos tyrimo byloje yra informacijos apie R. L. (BK 228 straipsnio 1 ir 2 dalys) ir kitų dviejų asmenų (pirmosios instancijos teismo pastaba – ne šioje byloje kaltinamų E. L. ir V. P.) galimai rengiamas ir daromas nusikalstamas veikas, tačiau nusikalstamų veikų požymiai nėra nustatyti, todėl ikiteisminis tyrimas nėra pradėtas, o įprastiniais kriminalinės žvalgybos informacijos rinkimo būdais ir priemonėmis gauti asmens kaltės įrodymų nepavyko, kadangi asmenys laikosi konspiracijos, artimai bendrauja tik su savo aplinkos patikimais ir anksčiau patikrintais asmenimis, todėl siekiant nustatyti ir užfiksuoti nusikalstamos veikos požymius, įrodyti rengiamas ir daromas nusikalstamas veikas, papildomai nustatyti ryšius, galimą piktnaudžiavimo mechanizmą, būtina sankcionuoti minėtus kriminalinės žvalgybos veiksmus. Šiaulių apygardos teismo 2013 m. gegužės 10 d. nutartimi buvo sankcionuotas techninių priemonių panaudojimas specialia tvarka R. L. bei slaptas patekimas į R. L. darbo vietą ir pagalbines patalpas ( - ), atlikti jų apžiūrą, dokumentų, daiktų, medžiagų pavyzdžių, kitų kriminalinei žvalgybai reikalingų objektų paėmimą, jų apžiūrą ir (ar) pažymėjimą, taip pat sankcionuotas R. L. sekimas nuo 2013 m. gegužės 11 d. iki 2013 m rugpjūčio 11 d. 2013 m. rugpjūčio 9 d. teikimu Nr. S1-356KF prokuroras kreipėsi į Šiaulių apygardos teismą. Minėtame teikime buvo nurodytas tas pats kreipimosi į teismą teisinis pagrindas bei motyvai. Teikimu taip pat buvo prašoma sankcionuoti kriminalinės žvalgybos veiksmus – techninių priemonių panaudojimą specialia tvarka V. P. bei slaptą patekimą į V. P. darbo vietą ir pagalbines patalpas ( - ), atlikti jų apžiūros, dokumentų, daiktų, medžiagų pavyzdžių, kitų kriminalinei žvalgybai reikalingų objektų paėmimą ir jų apžiūros ir (ar) pažymėjimą, taip pat sankcionuoti V. P. sekimą nuo 2013 m. rugpjūčio 11 d. iki 2013 m. lapkričio 11 d. Prokuroras teikime nurodė motyvus, pagrindžiančius būtinumą atlikti kriminalinės žvalgybos veiksmus – kriminalinės žvalgybos tyrimo byloje yra informacijos apie V. P. (BK 24 straipsnio 6 dalis ir 228 straipsnio 1, 2 dalys, 226 straipsnio 1, 2 dalys) galimai rengiamas ir daromas nusikalstamas veikas, tačiau nusikalstamų veikų požymiai nėra nustatyti, todėl ikiteisminis tyrimas nėra pradėtas, o įprastiniais kriminalinės žvalgybos informacijos rinkimo būdais ir priemonėmis gauti asmens kaltės įrodymų nepavyko, kadangi asmenys laikosi konspiracijos, artimai bendrauja tik su savo aplinkos patikimais ir anksčiau patikrintais asmenimis, todėl siekiant nustatyti ir užfiksuoti nusikalstamos veikos požymius, įrodyti rengiamas ir daromas nusikalstamas veikas, papildomai nustatyti ryšius, galimą korupcinį mechanizmą, būtina sankcionuoti minėtus kriminalinės žvalgybos veiksmus. Šiaulių apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 9 d. nutartimi buvo sankcionuotas kriminalinės žvalgybos veiksmų, jau taikomų R. L. pratęsimas nuo 2013 m. rugpjūčio 11 d. iki 2013 m. lapkričio 11 d., taip pat sankcionuotas techninių priemonių panaudojimas specialia tvarka V. P. bei slaptas patekimas į V. P. darbo vietą ir pagalbines patalpas ( - ), jų apžiūros atlikimas, dokumentų, daiktų, medžiagų pavyzdžių, kitų kriminalinei žvalgybai reikalingų objektų paėmimas, jų apžiūra ir (ar) pažymėjimas, taip pat sankcionuotas V. P. sekimas nuo 2013 m. rugpjūčio 11 d. iki 2013 m. lapkričio 11 d. Vėlesniuose prokuroro teikimuose (2013 m. lapkričio 8 d. teikimas Nr. S5-46RN (dėl R. L. ir V. P.), 2014 m. vasario 11 d. teikimas Nr. S5-03RN (dėl R. L.) buvo nurodyti tie patys kreipimosi į teismą teisiniai pagrindai ir motyvai. Šiaulių apygardos teismo 2013 m. lapkričio 11 d. bei 2014 m. vasario 11 d. nutartimis buvo sankcionuoti jau taikomų kriminalinės žvalgybos veiksmų pratęsimai.

22242.

223Minėtuose prokuroro teikimuose buvo prašomi sankcionuoti ir Šiaulių apygardos teismo nutartimis sankcionuoti šie kriminalinės žvalgybos veiksmai: 1) techninių priemonių panaudojimas specialia tvarka R. L. ir V. P.; 2) slaptas patekimas į R. L. darbo vietą ir pagalbines patalpas ( - ), bei į V. P. darbo vietą ir pakabines patalpas ( - ), atliekant jų apžiūrą, dokumentų, daiktų, medžiagų pavyzdžių, kitų kriminalinei žvalgybai reikalingų objektų paėmimas, jų apžiūra ir (ar) pažymėjimas; 3) R. L. ir V. P. sekimas.

22443.

225Pirmosios instancijos teismas, skundžiamame nuosprendyje remdamasis kasacinio teismo praktika nurodė, kad duomenys, gauti atliekant kriminalinės žvalgybos tyrimo veiksmus (iki ikiteisminio tyrimo pradžios), gali būti pripažįstami įrodymais baudžiamajame procese. Tam būtina sąlyga yra tikslus įstatymuose nustatytų kriminalinės žvalgybos veiksmų atlikimo ir priemonių naudojimo pagrindų bei tvarkos laikymasis. Kiekvienoje baudžiamojoje byloje turi būti patikrinamas kriminalinės žvalgybos veiksmų ir priemonių sankcionavimo ir taikymo teisėtumas. Tik tokiu atveju duomenys, gauti taikant kriminalinės žvalgybos tyrimo veiksmus ir priemones, gali būti pripažįstami įrodymais. Teismui tenka pareiga patikrinti, ar sankcionuojant veiksmus, dėl kurių kreipėsi kriminalinės žvalgybos veiklos subjektai, buvo laikomasi KŽĮ numatytų pagrindų. Įstatyme nustatytų kriminalinės žvalgybos veiksmų ir priemonių taikymo ir jų ribų nepaisymas ar kitoks piktnaudžiavimas daro juos neteisėtais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-7-85-696/2016).

22644.

227Teismas, nagrinėjantis bylą, kurioje kaltinimas grindžiamas duomenimis, gautais atliekant kriminalinės žvalgybos tyrimą, privalo patikrinti tris pagrindinius aspektus: 1) ar buvo teisinis ir faktinis pagrindas kriminalinės žvalgybos tyrimo veiksmams atlikti; 2) ar tyrimo veiksmai atlikti nepažeidžiant KŽĮ nustatytos tvarkos; 3) ar duomenis, gautus atliekant kriminalinės žvalgybos tyrimą, patvirtina duomenys, gauti BPK numatytais veiksmais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-P-94-895/2015). Apylinkės teismas konstatavo, kad nagrinėjamu atveju buvo teisinis ir faktinis pagrindas kriminalinės žvalgybos tyrimo veiksmams atlikti, nes jie atlikti minėtų Šiaulių apygardos teismo nutarčių pagrindu. Iš minėtų nutarčių turinio matyti, kad jas priėmęs teismas, įvertinęs jam pateiktus duomenis, konstatavo ir faktinį pagrindą. Skundžiamame nuosprendyje apylinkės teismas pažymėjo, kad pagal teismų praktiką tais atvejais, kai kriminalinės žvalgybos tyrimo veiksmus sankcionavo apygardų teismai, faktinis kriminalinės žvalgybos veiksmų atlikimo pagrindas teismų, nagrinėjančių bylą, paprastai nėra tikrinamas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-P-94-895/2015), todėl plačiau dėl faktinio pagrindo kriminalinės žvalgybos tyrimo veiksmams atlikti nepasisakė, tačiau remdamasis suformuota teismų praktika nurodė, kad tam, jog teismas pripažintų duomenis, surinktus naudojant kriminalinės žvalgybos veiksmus ir priemones, įrodymu byloje, nepakanka, kad šie veiksmai ir priemonės būtų sankcionuoti nepažeidžiant KŽĮ nuostatų; teisėtai sankcionuotus kriminalinės žvalgybos veiksmus teisėtus daro ne tik jų sankcionavimo pagrindų, bet ir jų realizavimo teisėtumas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-7-85-696/2016). Analizuodamas nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje atliktų kriminalinės žvalgybos veiksmų ir priemonių teisėtumą ir pagrįstumą, pirmosios instancijos teismas kaip precendentu rėmėsi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartimi Nr. 2K-7-85-696/2016. Minėtoje nutartyje pateikti kasacinio teismo išaiškinimai dėl kriminalinės žvalgybos veiksmų ir priemonių teisėtumo. Minėtoje kasacinėje nutartyje aptarta iš esmės analogiška, t. y. 1) vadovaujantis OVĮ 10 straipsniu (pirmosios instancijos teismo pastaba – iš esmės atitinka KŽĮ 10 straipsnį), apygardos teismas nutarė sankcionuoti telekomunikacijų tinklais konkretaus asmens telefono abonentų numeriais (nurodyti konkretūs telefono numeriai) bei kitokį susižinojimą ar veiksmus, kai nė vienam pokalbio, kitokio susižinojimo ar veiksmų dalyviui apie tokią kontrolę nėra žinoma; 2) vadovaujantis OVĮ 11 straipsniu (pirmosios teismo pastaba – iš esmės atitinka KŽĮ 11 straipsnį), sankcionavo slaptą patekimą į negyvenamąsias patalpas, konkrečios įstaigos tarnybines patalpas (nurodytas adresas), kuriose asmuo dirba, ir šių patalpų apžiūrą. Nors nagrinėjamoje byloje sankcionuotas dar vienas kriminalinės žvalgybos veiksmas – sekimas, kaip minėta, jeigu sekimo metu būtina panaudoti technines priemones specialia tvarka, tokių veiksmų sankcionavimas nukreipiamas į KŽĮ 10 straipsnį. Iš kasacinės nutarties turinio matyti, kad, remiantis minėtais apygardos teismo sankcionuotais kriminalinės žvalgybos veiksmais, kriminalinės žvalgybos pareigūnai asmens kabinete įrengė slaptą vaizdo ir garso įrašymo aparatūrą, klausėsi (kontroliavo ir fiksavo) pokalbių asmens kabinete ir asmens telefoninių pokalbių mobiliaisiais telefonais. Vertindamas tokią situaciją, kasacinis teismas pateikė tokius išaiškinimus, kurie aktualūs ir nagrinėjamai bylai:

2281) OVĮ 10, 11 ir KŽĮ 10, 11 straipsniuose veiksmams, atliekamiems iki ikiteisminio tyrimo pradžios, reikalingas teismo leidimas (sankcija), tuo klausimu įgaliotam teisėjui priimant motyvuotą nutartį. Nutarties rezoliucinėje dalyje turi būti tiksliai nurodyta sankcionuojamų kriminalinės žvalgybos veiksmų pavadinimas, turinys, apimtis, laikas ir asmuo ar asmenys, prieš kuriuos leidžiama atlikti operatyvinius veiksmus. Netoleruotina, kai teismas nutarties rezoliucinėje dalyje tik perrašo prokuroro teikimo rezoliucinę dalį ir atitinkamą KŽĮ straipsnį, nenurodydamas, kokie konkretūs veiksmai, priemonės ir kokia apimtimi gali būti vykdomi prieš asmenį;

2292) Duomenys, gauti kontroliuojant pokalbius asmens kabinete, nesinaudojant telekomunikacijų tinklų operatorių paslaugomis, negali būti pripažinti įrodymais BPK 20 straipsnio prasme. Apygardos teismo nutartyje nebuvo duotas leidimas įrengti asmens kabinete slaptą garso ir vaizdo įrašymo aparatūrą. Leidimas duotas tik slaptai patekti ir apžiūrėti tarnybines patalpas, o ne atlikti kokius nors kitus veiksmus. Be to, leidimas suformuluotas itin aptakiai, neapibrėžiant, kad leidimas duotas apžiūrėti konkrečias patalpas, šiuo atveju turbūt asmens kabinetą įstaigoje, o ne visas įstaigos patalpas, kaip galima spręsti iš nutarties teksto (nurodytas įstaigos adresas). Vargu ar buvo tikslinga duoti tokį neapibrėžtą leidimą, kurį galima traktuoti, kaip leidimą įeiti ir apžiūrėti visas įstaigos tarnybines patalpas, nes tai visai nesusiję su asmens tariamomis veikomis, o kelia pavojų kitiems įstaigos darbuotojams dėl nepateisinamo kišimosi į jų privatų gyvenimą;

2303) Sankcionuojant leidimą įrengti slaptą garso ir vaizdo įrašymo aparatūrą teisėjos darbo kabinete, nepakanka apsiriboti bendromis frazėmis, parašytomis teismo nutarties rezoliucinėje dalyje – kitokio susižinojimo ar veiksmų kontrolė ir fiksavimas, kai nė vienam pokalbio, kitokio susižinojimo ar veiksmų dalyviui apie tokią kontrolę nėra žinoma. Tokios aptakios frazės teismo nutartyje, nenurodant, kokios konkrečios priemonės ir veiksmai, kokioje vietoje bus taikomi konkrečiam žmogui, netoleruotinos ir gali sukelti šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus, kai be pagrindo bus kontroliuojamas visas asmens privatus ir viešas gyvenimas. Nutartyje turėjo būti aiškiai apibrėžtas operatyvinės veiklos subjektų leistinų veiksmų ratas, nurodant, kokioje vietoje, kokie slapti operatyviai veiksmai ir priemonės gali būti atliekami. Kadangi iš apygardos nutarties teksto neišplaukia leidimas įrengti technines priemones asmens darbo kabinete, būtent vaizdo ir garso įrašymo aparatūrą, ir klausytis pokalbių asmens kabinete, tai visi duomenys, gauti byloje panaudojus šią priemonę asmens darbo kabinete, negali būti laikomi duomenimis, gautais teisėtu būdu, o neteisėtu būdu gauti duomenys negali būti laikomi įrodymais byloje, jais negali remtis apkaltinamasis nuosprendis (BPK 20 straipsnio 4 dalis).

23145.

232Skundžiamame nuosprendyje nurodyta, kad šie kasacinio teismo išaiškinimai yra labiau aktualūs nagrinėjamoje byloje sprendžiant klausimą dėl būtent R. L. darbo kabinete užmaskuotu garso įrašymo įrenginiu užfiksuotų pokalbių pripažinimo įrodymais. Visgi, kasacinis teismas minėtoje kasacinėje nutartyje atkreipė dėmesį ir į kitą kriminalinės žvalgybos veiksmą – elektroninių ryšių tinklais perduodamos asmenų informacijos turinio kontrolę ir jos fiksavimą, kaip techninių priemonių panaudojimo specialia tvarka būdą. Šiame kontekste kasacinis teismas pateikė tokias išvadas ir išaiškinimus: 1) Kasacinis teismas, atsižvelgdamas į apygardos teismo nutarties rezoliucinę dalį, nesuabejojo tik leidimu kontroliuoti informaciją, perduodamą asmens naudojamais telefonais, kurių numeriai yra nurodyti apygardos teismo nutartyje, ir pripažino duomenis, gautus kontroliuojant telekomunikacijų tinklais perduodamą informaciją nurodytais asmens mobiliaisiais telefonais, atitinkančius BPK 20 straipsnio reikalavimus, t. y. įrodymais byloje; 2) Pažymėjo, kad nei prokuroro teikimuose, nei apygardos teismo nutartyse nėra pažymėta kokio nors laidinio telefono, kurio kontrolė būtų leidžiama, todėl asmens pokalbių klausymasis laidiniu telefonu yra neteisėtas, prieštarauja BPK 20 straipsnio nuostatomis ir negali būti laikomas įrodymu byloje.

23346.

234Pirmosios instancijos teismas, skundžiamame nuosprendyje rėmėsi dar viena Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartimi baudžiamojoje byloje Nr. 2K-57-696/2017. Minėtoje nutartyje pažymėta, kad nusprendus naudoti technines priemones specialiąja tvarka ir vykdyti telekomunikacijų tinklais perduodamos informacijos kontrolę bei fiksavimą, taip pat kitokio susižinojimo ar veiksmų įvairiose susitikimų vietose su kitais asmenimis, kai nė vienam pokalbio, kitokio susižinojimo ar veiksmų dalyviui apie tokią kontrolę nėra žinoma, prokuroras pateikė teikimą teismui dėl tokių priemonių naudojimo sankcionavimo; apygardos teismas nutartimi sankcionavo tokių veiksmų kontrolę, nurodydamas telefono abonento numerį, bet nenurodydamas, koks kitoks susižinojimas buvo kontroliuojamas; nei teikime, nei nutartyje nebuvo nurodyta, kokie konkretūs asmens veiksmai ir kodėl bus kontroliuojami.

23547.

236Remdamasis šiose aptartose nutartyse padarytomis išvadomis, pirmosios instancijos teismas skundžiamame nuosprendyje konstatavo, kad sankcionuojant (atitinkamai ir prašant sankcionuoti) KŽĮ 2 straipsnio 22 dalyje ir 10 straipsnyje nurodytą kriminalinės žvalgybos veiksmą – techninių priemonių panaudojimą specialia tvarka, nepakanka nurodyti tik šio veiksmo pavadinimą ir asmenį, kuriam taikytinas šis veiksmas, detaliau nenurodant nei konkretaus KŽĮ 2 straipsnio 22 dalyje nurodyto veiksmo (priemonės) (ką konkrečiai kontroliuojant ar fiksuojant, t. y. fizinio ar juridinio asmens ūkines, finansines operacijas, finansinių ir (ar) mokėjimo priemonių panaudojimą, asmenų pokalbius, kitokį susižinojimą ar veiksmus, kai nė vienam pokalbio, kitokio susižinojimo ar veiksmų dalyviui apie tokią kontrolę nėra žinoma), nei konkrečių telefono abonento numerių (tuo atveju, kai ketinama kontroliuoti ar fiksuoti asmenų pokalbius telefonu). Prokuroro apeliaciniame skunde nurodyta, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartyje Nr. 2K-7-8-788/2018 konstatuota, kad sprendžiant slaptos garso ir vaizdo įrašymo aparatūros įrengimo patalpoje teisėtumo klausimą, reikia atsižvelgti į tai, kad nors teismo nutartyje, kuria buvo sankcionuotas slaptas patekimas į negyvenamąsias patalpas, šių patalpų apžiūra bei techninių priemonių panaudojimas specialia tvarka, kontroliuojant ir fiksuojant pokalbius, kitokį susižinojima ar veiksmus, kai nė vienam iš pokalbio dalyviui apie tokią kontrolę nėra žinoma, yra kalbama apie vaizdo ir garso įrašymo priemonių naudojimą, o ne įrengimą, tačiau iš to, kad šia nutartimi taip pat duotas leidimas slaptai patekti į šias patalpas, natūraliai išplaukia išvada, kad minėtų priemonių naudojimas apima ir jų įrengimą. Analizuojant aptariamos nutarties turinį, teisėjų kolegija pažymi, kad minėtoje nutartyje aptariamas atvejis, kai Vilniaus apygardos teismo 2007 m. kovo 15 d. nutartimi sankcionuojant slaptą patekimą į negyvenamąsias patalpas buvo nurodyta, ne tik šių patalpų apžiūra bei techninių priemonių (vaizdo ir garso) naudojimas specialia tvarka, tačiau nurodant, kad tai bus daroma kontroliuojant ir fiksuojant pokalbius, kitokį susižinojimą ar veiksmus, kai nė vienam pokalbio dalyviui apie tokią kontrolę nėra žinoma. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad sankcionuojant kriminalinės žvalgybos veiksmus, Šiaulių apygardos teismo nutartimis buvo nutarta sankcionuoti techninių priemonių panaudojimą specialia tvarka, slaptą patekimą į asmenų darbo vietas bei pagalbines patalpas, jų apžiūros, dokumentų, daiktų, medžiagų pavyzdžių, kitų kriminalinei žvalgybai reikalingų objektų paėmimą, jų apžiūros ir pažymėjimą. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, kad prokuroro apeliaciniame skunde minimoje nutartyje nurodytos aplinkybės nėra analogiškos nagrinėjamu atveju aptariamoms aplinkybėms, todėl, apygardos teismo vertinimu, kriminalinės žvalgybos veiksmų atlikimo protokoluose Nr. S6-14-84, Nr. S6-14-86, Nr. S6-14-87, Nr. S6-14-88, Nr. S6-14-89, Nr. S6-14-90, Nr. S6-14-91, Nr. S6-14-92, Nr. S6-14-93, Nr. S6-14-94 užfiksuoti duomenys negali būti laikomi įrodymais byloje, o nagrinėjamu atveju R. L. ir V. P. kaltė dėl jiems inkriminuotų nusikalstamų veikų padarymo įrodyta byloje esančiais liudytojų parodymais.

23747.1.

238Kaltinimo dalyje dėl Viešinimo bukleto sukūrimo (dizaino), leidybos ir išsiuntimo (platinimo) paštu paslaugų pirkimo liudytojas D. M. parodė, kad 2013 metais ( - ) vykdė viešąjį pirkimą lankstinukų parengimo ir išleidimo paslaugoms pirkti, kurio vertė buvo apie 6 000 litų. Lankstinukų techninę specifikaciją rengė D. U.. D. M. R. L. paklausė, kokioms įmonėms jis turėtų siųsti kvietimus. R. L. jam davė trijų įmonės rekvizitus, viena iš įmonių buvo UAB „( - )“. Kvietimus įmonėms išsiuntė elektroniniu paštu. Pasiūlymą, kurio kaina buvo apie 3 000 litų, pateikė tik UAB „( - )“. UAB „( - )“ pasiūlymas buvo pateiktas el. paštu arba faksu. Už gaunamų dokumentų administravimą buvo atsakinga ( - ) darbuotoja A. M.. Pasiūlymas dar nebuvo registruotas ( - ) registruose. Jis informavo D. U., kad pasiūlymą pateikė tik UAB „( - ), kurio kaina 3 000 litų ir jis ketina išsiųsti tiekėjams informaciją apie pasiūlymų eilę. D. U. jam pasakė, kad apie tai jis turėtų informuoti R. L., nes pirkimo biudžetas buvo 6 000 litų. Jis informavo R. L., kad gautas tik UAB „( - )“ pasiūlymas už 3 000 litų. R. L. jam pasakė, kad pirkimo biudžetas yra apie 6 000 litų, todėl ji pristatys kitą UAB „( - )“ pasiūlymą, kurio kaina bus apie 6 000 litų, todėl jis dabar neturėtų rašyti pranešimo tiekėjams dėl pasiūlymų eilės. Jis suprato, kad UAB „( - )“ pasiūlymo, kurio kaina 3 000 litų, jis neturėtų dėti prie pirkimo dokumentų. Vėliau R. L. jam pateikė originalų, t. y. atsiųsta ne el. paštu ar faksu, ir užregistruotą ( - ) registruose UAB „( - )“ pasiūlymą, kurio kaina buvo 6 000 litų ir pasakė, kad dabar jis jau gali išsiųsti tiekėjams informaciją apie pasiūlymų eilę. Vykdydamas R. L. nurodymą, jis nusiuntė tiekėjams minėtą informaciją ir praėjus teisės aktų nustatytiems terminams UAB „( - )“ buvo pripažinta šio konkurso laimėtoja. Apklausiamas pirmosios instancijos teisme D. M. patvirtino savo ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus.

23947.2.

240D. M. parodymus patvirtina liudytojos D. U. ikiteisminio metu duoti parodymai, kad 2013 m. rudenį ( - ) vykdė lankstinukų parengimo ir išleidimo paslaugų pirkimą, kurio vertė buvo apie 6 000 litų. Pirkimas buvo vykdytas tiekėjų apklausos būdu. Už pirkimo vykdymą buvo atsakingas D. M.. R. L. jai yra sakiusi, kad apie visus vykdomus ( - ) pirkimus ji turi ją informuoti ir visi pirkimai turi būti vykdomi su jos žinia. R. L. pasakė, kad jai ar kitiems ( - ) darbuotojams nereikia ieškoti potencialių tiekėjų, nes visiems ( - ) pirkimams, kurie vyks apklausos būdu, tiekėjų rekvizitus, kuriems turės būti siunčiami kvietimai teikti pasiūlymus, pateiks pati R. L.. Liudytoja žino, kad R. L. D. M. pateikė trijų įmonių rekvizitus (viena iš jų buvo UAB „( - )“), kurioms jis turėjo nusiųsti elektroniniu paštu kvietimus pateikti pasiūlymus. R. L. pateiktoms įmonėms jis ir nusiuntė kvietimus pateikti pasiūlymus. Taip pat R. L. informavo liudytoją, kad ji turėtų R. L. informuoti apie šio pirkimo eigą, rezultatus ir nurodė, kad šį pirkimą turi laimėti UAB „( - )“, nes tokiu atveju ( - ) turės naudos, minėjo, kad UAB „( - )“ laimėjimo atveju ( - ) gaus 2014 metų kalendoriukus. Liudytoja suprato, kad R. L. yra suplanavusi šį pirkimą ir reikia vykdyti jos nurodymus. 2013 metų rudenį D. M. ją informavo, kad šiame pirkime pasiūlymą pateikė tik UAB „( - )“ ir šio pasiūlymo kaina yra apie 3 000 litų. Gavusi tokią informaciją ji nuėjo pas R. L. į kabinetą ir šią informaciją perdavė jai. R. L. pasakė, kad UAB „( - )“ pateikė per mažą pasiūlymą, kadangi pirkimo biudžetas apie 6 000 litų ir paklausė jos kaip galima būtų pataisyti jų pasiūlymą. Liudytoja pasakė, kad nežino, nes UAB „( - )“ ir taip atsiuntė pasiūlymą pavėlavusi penkiomis minutėmis po pasiūlymų pasibaigimo termino ir pasakė, kad UAB „( - )“ gali pateikti kitą pasiūlymą pristatydami pasiūlymą fiziškai į ( - ). Liudytoja pažymėjo, kad tai buvo tik jos pamąstymas, ji nepatarė kaip elgtis R. L. bei nesiėmė kažkokių veiksmų dėl to, kad UAB „( - )“ pateiktų pasiūlymą didesne kaina. Be to, kadangi nėra atsakinga už viešuosius pirkimus, tai neišmano viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisė aktų. Taigi, nesigilino kaip toliau klostėsi šis konkursas, nežino kaip jis vyko. Pažymėjo, kad po kurio laiko D. M. jai pateikė ( - ) sutarties projektą su UAB „( - )“, kuriame matė, kad sutartyje buvo parašyta, jog lankstinukų parengimo ir išleidimo kaina yra apie 6 000 litų. Apklausiama pirmosios instancijos teisme, ši liudytoja patvirtino savo ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus.

24147.3.

242Liudytoja A. M. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad jai buvo pavesta administruoti ( - ) raštvedybą ir personalą. Pamena, kad yra buvęs atvejis, kai D. M. jai pateikė dokumentą – viešojo pirkimo tiekėjo pasiūlymą ir paprašė jį priregistruoti ankstesne data ar ankstesne valanda, nei tuo metu buvo. Jis nurodė, kad šis pasiūlymas yra gautas anksčiau, tačiau yra padaryta klaida nurodant kainą, tad reikia uždėti registracijos antspaudą ir nurodyti gavimo datą ant jo pateikto dokumento tą, kuria yra registruotas pirmasis gautas pasiūlymas. Ji įvykdė D. M. prašymą. Apklausiama pirmosios instancijos teisme, A. M. patvirtino ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus.

24347.4.

244Liudytoja S. K. patvirtino ankstesnių liudytojų parodymus dėl dviejų pasiūlymų pateikimo ir V. P. dalyvavimą šiame procese. Apklausta ikiteisminio tyrimo metu, S. K. parodė, kad Su V. P. susipažino 2013 metų vasarą, kai jis buvo atėjęs į UAB „( - )“ ir jie kalbėjo jos kabinete. 2013 metų vasarą UAB „( - )“ gavo kvietimą pateikti pasiūlymą dalyvauti ( - ) vykdomame viešajame konkurse, tačiau nusprendė jame nedalyvauti. Darbuotoja jai sakė, kad kelis kartus skambino ( - ) atstovas ir domėjosi, ar UAB „( - )“ pateiks pasiūlymą. Paskutinę pasiūlymo pateikimo termino dieną ji pateikė pasiūlymą,kurio kaina buvo apie 3 000 litų, ( - ). Pasiūlymą išsiuntė jos darbuotoja. Neilgai trukus po pasiūlymo pateikimo ( - ), pas ją į darbo kabinetą atėjo V. P., kuris paaiškino, kad UAB „( - )“ dalyvavo ( - ) organizuotame konkurse, t. y. UAB „( - )“ pateikė pasiūlymą konkurse dėl lankstinukų parengimo ir išleidimo. Jis rankose turėjo UAB „( - )“ pasiūlymą, kurį jai parodė. Jis pasakė, kad šiame konkurse pasiūlymą pateikė tik UAB „( - )“, tad šį konkursą laimėjo UAB „( - )“, ir paklausė ar pateikdama pasiūlymą ji įvertino visas konkurso sąlygas, nes UAB „( - )“ pateikė pasiūlymą, kurio kaina tik 3 000 litų. Jis paklausė, ar ji įvertino, kad UAB „( - )“ reikės parengti lankstinukams turinį, kas pareikalaus papildomų išlaidų ir pabrėžė, kad liudytoja, kaip UAB „( - )“ atstovė, gali pateikti ( - ) pasiūlymą, kurio kaina 6 000 litų. Iš tokių V. P. veiksmų ir žodžių suprato, kad šio konkurso laimėtoja bus pripažinta UAB „( - )“. Jai pradėjus svarstyti iš kur UAB „( - )“ gaus turinį lankstinukams, pasakė, kad turinį lankstinukams UAB „( - )“ pateiks ( - ). Ji pasiteiravo, kaip UAB „( - )“ atsiskaitys su ( - ) už lankstinuko turinį, o jis atsakė, kad vėliau išspręs klausimą kaip ( - ) atsiskaitys su UAB „( - )“, t. y. vėliau bus nuspręsta ar ( - ) išrašys UAB „( - )“ sąskaitą ar UAB „( - )“ pirks iš ( - ) kaip autorinį kūrinį. Tad ji parašė naują UAB „( - )“ pasiūlymą ( - ), kurio kaina apie 6 000 litų ir perdavė jį tiesiogiai V. P.. Neilgai trukus iš ( - ) buvo gautas pranešimas, kad konkursą laimėjo UAB „( - )“ ir po kurio laiko pasirašyta sutartis su ( - ). Praėjus nemažai laiko ( - ) pateikė lankstinukui tekstą. UAB „( - )“ nesumokėjo už lankstinukų tekstą ( - ). 2014 metų pradžioje, R. L. paprašė jos, kad UAB „( - )“ pateiktų ( - ) darbuotojams stalo kalendoriukus, kuriuos UAB „( - )“ parengė ir pateikė ( - ). Visų šių susitikimų metu ji manė, kad V. P. yra ( - ) darbuotojas ir tik visai neseniai sužinojo, kad jis nėra ( - ) darbuotojas. Papildomai apklausta ikiteisminio tyrimo metu S. K. patvirtino savo anksčiau nurodytas aplinkybes. Apklausiama pirmosios instancijos teisme patvirtino savo ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus.

24547.5.

246Liudytojos S. K. parodymus patvirtino J. B. ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai. Liudytojas parodė, kad V. P. yra buvęs UAB „( - )“ klientas. 2013 metų vasarą jam paskambino asmuo, kuris prisistatė kaip V. P., UAB „( - )“ atstovas ir pasiūlė užsukti į UAB „Buneva“ patalpas pasikalbėti dėl kažkokių verslo reikalų. Nepamena po kiek laiko, tačiau jis nuvyko į UAB „Buneva“ patalpas ir susitiko su V. P.. V. P. pokalbio metu paklausė jo ar yra galimybė UAB „( - )“ atspausdinti lankstinukus. Liudytojas atsakė, kad UAB „( - )“ turi tokią galimybę atspausdinti lankstinukus. V. P. pasakė, kad UAB „( - )“ bus atsiųstas kvietimas pateikti pasiūlymą viešajame konkurse. Nepamena, ar jis minėjo iš kur bus atsiųstas toks kvietimas. Liudytojas atsakė, kad gali atsiųsti kvietimą ir pasakė, kad dėl konkurso V. P. kontaktuotų su UAB „( - )“ direktore S. K.. Taip pat davė jam UAB „( - )“ rekvizitus su visais įmonės kontaktais ir nurodė į kokį paštą, t. y. ( - ), turėtų būti siunčiamas pasiūlymas. 2013 metų rudenį į jo mobilųjį telefoną jam paskambino V. P. ir paklausė jo ar UAB „( - )“ buvo gautas kvietimas pateikti pasiūlymą. Jis atsakė, kad nežino bei pasakė, kad pasidomės. Po šio skambučio jis nuėjo pas UAB „( - )“ vadybininkę ir paklausė ar yra gautas kvietimas pateikti pasiūlymą dėl dalyvavimo viešajame pirkime. Jie patikrino UAB „( - )“ elektroninį paštą, tačiau iš pradžių nerado kvietimo. Dar kartą patikrino ir rado elektroniniame pašte, kad kvietimas yra gautas ir tuo pačiu UAB „( - )“ jau yra pateikusi pasiūlymą šiame viešajame konkurse. Nepamena nei kam pasiūlymas buvo siųstas, nei kokia buvo to pasiūlymo vertė. Apklausiamas pirmosios instancijos teisme, liudytojas patvirtino ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus.

24747.6.

248Šias liudytojų nurodytas aplinkybes, kad UAB „( - )“ buvo pateikusi pirminį pasiūlymą suteikti ( - ) reikalingas paslaugas už 3 700 Lt, patvirtina 2014 m. lapkričio 5 d. apžiūros protokolas, iš kurio matyti, kad 2014 m. balandžio 23 d. atlikta krata UAB „( - )“ patalpose, kurios metu rastas ir paimtas kompiuteris „Intel Inside“, kurio kietojo disko apžiūros metu nustatyta, jog elektroninis laiškas išsiųstas 2013 m. spalio 25 d. 10.05 val. iš elektroninio pašo dėžutės adresu ( - ) į elektroninio pašto dėžutę adresu ( - ), tema „Pasiulymas“, su priedu, kurio pavadinimas „IMG_0002.pdf“, t. y. UAB „( - )“ 2013 m. spalio 25 d. pasiūlymas, kurio bendra paslaugų kaina yra 3 700 Lt.

24947.7.

250Kaltinimo dalyje dėl informacinės mokomosios medžiagos (specializuoto metodinio leidinio korupcijos prevencijos srityje) parengimo ir leidybos bei išplatinimo dalyviams mokymų metu pirkimo R. L. ir V. P. kaltę pagrindžia byloje esantys liudytojų D. U., D. M., A. M., S. K. parodymai.

25147.8.

252Liudytoja D. U. ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai, kad 2013 metų rudenį ( - ) vykdė viešąjį pirkimą leidinio parengimo ir išspausdinimo paslaugoms pirkti. Pirkimo vertė apie 33 000 litų. Pirkimas buvo vykdomas tiekėjų apklausos būdu. Už pirkimo vykdymą buvo atsakingas D. M.. Ji R. L. informavo, kad ( - ) neturi leidinio, būtino vykdyti mokymams, kurie yra skirti patobulinti valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikaciją korupcijos prevencijos srityje, t. y. TVŪD atliekant Mokymų paslaugų pirkimą, nebuvo nupirktas leidinio parengimas ir išleidimas, kuris yra būtinas šiems mokymams. Tad ( - ) turi organizuoti šio leidinio pirkimą, nes kitaip negalės vykti mokymai. R. L. pasakė ar davė suprasti, kad tokį leidinį galima nupirkti iš UAB „( - )“, perdavė įmonių rekvizitus ir nurodė, kad šių įmonių rekvizitus perduotų D. M., arba pati tiesiogiai perdavė įmonių rekvizitus D. M., kurioms turėjo būti nusiųsti kvietimai pateikti pasiūlymus leidinio parengimo ir išleidimo paslaugoms pirkti. Nepamena, kokias įmones perdavė R. L., tik žino, kad viena iš jų UAB „( - )“. Iš to, kad R. L. vėl davė UAB „( - )“ rekvizitus, suprato, kad šį pirkimą ir vėl turi laimėti UAB „( - )“. D. M. R. L. nurodytoms įmonėms nusiuntė kvietimus. Buvo gauti pasiūlymai iš visų trijų įmonių. Nepamena kas pateikė mažiausią pasiūlymo kainą, bet šį konkursą laimėjo UAB „( - )“, su kuria buvo sudaryta sutartis. Apklausiama pirmosios instancijos teisme liudytoja patvirtino savo parodymus, kuriuos davė ikiteisminio tyrimo metu.

25347.9.

254Liudytojas D. M. ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai, kad 2013 metais ( - ) vykdė viešąjį pirkimą leidinio parengimo ir išleidimo paslaugoms pirkti. Pirkimo vertė buvo apie 33 000 litų. D. U. jį informavo, kad reikia pradėti vykdyti minėtą leidinio pirkimą ir jis turėjo išsiųsti tiekėjams kvietimus pateikti pasiūlymus. Tiekėjų rekvizitus jam ir vėl davė R. L.. Nepamena, kokių įmonių, tačiau viena iš jų buvo UAB „( - )“. Pamena, kad visos trys įmonės pateikė pasiūlymus. Jis nuėjo ir informavo R. L. apie įmonių pateiktus pasiūlymus. Nepamena, kuri įmonė pateikė mažiausią pasiūlymą, bet pamena, kad buvo pokalbis su R. L. apie mažiausią kainą pateikusią įmonę ir apie tai, kad jis neturėtų tuo metu siųsti informacijos tiekėjams apie pasiūlymų eilę. Pokalbio turinio su R. L. gerai neprisimena. Konkurso laimėtoja buvo pripažinta UAB „( - )“ ir ( - ) ir UAB „( - )“ sudarė paslaugų teikimo sutartį. Apklausiamas teisme šis liudytojas patvirtino savo ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus.

25547.10.

256Liudytoja A. M. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad prisimena atvejį, kai D. M. jos paprašė užregistruoti dar vieną dokumentą – viešojo pirkimo tiekėjo pasiūlymą. Nepamena kokia buvo to pasiūlymo data ir kas pasiūlymą pateikė bei kokia to pasiūlymo kaina buvo. D. M. nurodė, kad šis pasiūlymas yra gautas anksčiau, tačiau yra padaryta klaida nurodant kainą, todėl reikia uždėti registracijos antspaudą ir nurodyti gavimo datą ant jo pateikto dokumento tą, kuria yra registruotas pirmasis gautas pasiūlymas. Ji D. M. prašymą įvykdė. Papildomai apklausta, po to, kai jai buvo pateiktas susipažinti UAB „( - )“ 2013 m. lapkričio 22 d. pasiūlymas, liudytoja paaiškino, kad ant šio dokumento yra parašyta, jog jis gautas 2013 m. lapkričio 22 d. 9.00 val. Taip pat ( - ) registracijos žurnale yra nurodyta jo gavimo data 2013 m. lapkričio 22 d. Mato, nes atpažįsta savo raštą (tiek žurnale, tiek ant pasiūlymo), kad šį dokumentą užregistravo ji pati. Mato, kad žurnale yra daryti kažkokie pataisymai registruojant šį raštą, t. y. pirminis užrašas užteptas balto markerio dažais ir ant jo padaryti nauji užrašai. Negali pasakyti ar šis raštas tikrai buvo gautas 2013 m. lapkričio 22 d. 9.00 val., nes to nepamena. Nepamena, kodėl buvo padaryti pataisymai registruojant šį raštą. Pamena tokį atvejį, kad viena įmonė elektroniniu paštu atsiuntė pasiūlymą viena kaina, o po to, greitu metu, atsiuntė kitą pasiūlymą, kuriame buvo nurodyta didesnė pasiūlymo kaina ir laiške buvo parašyta, kad pirmajame pasiūlyme yra nurodyta klaidinga kaina, nes prie tos kainos nebuvo priskaičiuotas PVM. Tačiau ji nežino ar čia būtent šis atvejis. Taip buvo toks atvejis (pasikartos, kad ji nežino ar čia būtent šis atvejis), kai D. M. atėjo pas ją į darbo kabinetą ir paprašė jos priregistruoti dokumentą, kažkokios įmonės pasiūlymą viešajame konkurse, ankstesne data, nes tą jam liepusi sutvarkyti R. L.. Apklausiama pirmosios instancijos teisme, liudytoja patvirtino, kad ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai yra teisingi.

25747.11.

258Liudytoja S. K. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2013 m. rudenį UAB „( - )“ iš ( - ) gavo dar vieną kvietimą pateikti pasiūlymą dalyvauti konkurse leidinio parengimo ir išleidimo paslaugoms pirkti. Neilgai trukus po šio kvietimo, pas ją į kabinetą atvyko V. P.. Susitikimo metu V. P. vėl nurodė, kad ( - ) yra pateikęs kvietimą UAB „( - )“ dalyvauti konkurse ir jis nori pasikalbėti apie tai. Jis pasakė, kad reikės parengti leidinį bei su savimi turėjo kažkokį seną leidinio pavyzdį, kurį jai parodė. Taip pat pasakė, kad UAB „( - )“ ( - ) turėtų pateikti pasiūlymą, kurio kaina 30 000 litų. Be to, šio susitikimo metu buvo kalbama ir apie turinį šiam leidiniui. Jis pasakė, kad turinį, t. y autorinį kūrinį, UAB „( - )“ pateiks ( - ). Iš tokios V. P. kalbos suprato, kad šį konkursą laimės UAB „( - )“. Tos pačios dienos vakare pas ją į darbo kabinetą atėjo V. P. turėdamas lapą, kuriame buvo šio konkurso tiekėjų pasiūlymai ir parodė, kad UAB „( - )“ pateikė mažesne kaina pasiūlymą nei UAB „( - )“. Nepamena, kokia kaina buvo UAB „( - )“ pasiūlymas. Ji pasakė, kad pažįsta UAB „( - )“ vadybininkę V. K. ir galėtų paskambinti bei pasiteirauti dėl to UAB „( - )“ pasiūlymo. Jai ir V. P. būnant kabinete, ji paskambino V. K. ir pasakė, kad UAB „( - )“ pateikė mažiausios kainos pasiūlymą ( - ) vykdomame viešajame konkurse, kuriame dalyvauja ir UAB „( - )“, bei pasiteiravo V. K., kodėl UAB „( - )“ pateikė pasiūlymą už tokią mažą kainą, nes UAB „( - )“ laimėjus konkursą reiks parengti leidiniui tekstą, o tai kainuoja nemažus pinigus. V. K. atsakė, kad UAB „( - )“ nerengia tekstų, tad nenori laimėti šio konkurso, ir paklausė liudytojos, ką reiktų jai tokiu atveju daryti. Liudytoja paaiškino, kad ji turėtų pateikti ( - ) dar vieną pasiūlymą, kurio kaina būtų didesnė nei UAB „( - )“ pateikto pasiūlymo. Įvardijo jai konkrečią sumą, tačiau visų kainų ir sumų nepamena. Po kurio laiko UAB „( - )“ gavo pranešimą, kad ( - ) vykdytą konkursą laimėjo UAB „( - )“. Dar po kažkurio laiko, mano, kad 2013 metų žiemą, į UAB „( - )“ atvyko R. L. ir V. P. pasirašyti šio leidinio parengimo ir išleidimo sutarties. Šio susitikimo metu ji su R. L. dar kartą aptarė šį leidinį, dar kartą šnekėjo apie tai, kad ( - ) paruoš turinį kūriniui už kurį UAB „( - )“ atsiskaitys su ( - ). Taip pat to susitikimo metu ji ir R. L. pasirašė sutartį. Pažymėjo, kad UAB „( - )“ dar nesumokėjo ( - ) už tekstą minėtam leidiniui. 2014 metų pradžioje R. L. paprašė jos, kad UAB „( - )“ pateiktų ( - ) darbuotojams stalo kalendoriukus, jei neklysta, tai dešimt vienetų, kuriuos UAB „( - )“ parengė ir pateikė ( - ). Visų šių susitikimų metu ji manė, kad V. P. yra ( - ) darbuotojas ir tik visai neseniai sužinojo, kad jis nėra ( - ) darbuotojas. Apklausiama teisme liudytoja patvirtino savo ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus.

25947.12.

260Liudytojos S. K. nurodytas aplinkybes dėl UAB „( - )“ pasiūlymo, jo kainos keitimo, patvirtino liudytoja V. K., kuri ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad pažįsta S. K.. UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ neretai turi bendrų verslo reikalų, tad su S. K. yra tekę bendrauti darbo reikalais. 2013 metų rudenį iš ( - ) į savo darbo elektroninį paštą „( - )“ gavo kvietimą pateikti pasiūlymą informacinio leidinio parengimo ir leidybos paslaugų viešajame konkurse. Nepamena, iš kokio elektroninio pašto gavo kvietimą, bet žino, kad laiške buvo paaiškinta iš kur siunčiamas elektroninis laiškas ir kokiu tikslu. Gavusi kvietimą paskaičiavo leidinio parengimo ir leidybos kaštus ir pasiūlymą nusiuntė į tą patį elektroninį paštą, iš kurio gavo kvietimą. Jos pasiūlymas buvo apie 27 ar 28 tūkstančius litų. Po kurio laiko jai paskambino (į jos tel. numerį ( - )5) UAB „( - )“ direktorė S. K., kuri pasakė, kad ( - ) vykdomame viešajame konkurse leidinio parengimo ir leidybos paslaugoms pirkti, dalyvauja ir UAB „( - )“ bei pasakė, kad liudytoja, kaip UAB „( - )“ atstovė, pateikė pasiūlymą, kurio kaina yra apie 27 ar 28 tūkstančius litų ir šio pasiūlymo kaina yra pati mažiausia iš visų pasiūlymų, kuriuos pateikė ir kitos įmonės. Šis S. K. skambutis jai pasirodė neįprastas, nes paprastai, iškilus klausimams, skambina konkursą vykdančios institucijos atstovas, o ne pašaliniai asmenys, tačiau dėl to ji nieko S. K. nesakė. S. K. pokalbio metu jai pasakė, kad ji turbūt blogai apskaičiavo UAB „( - )“ pasiūlymo kainą, nes laimėjimo atveju reikės parengti ne tik leidinio maketą, bet ir leidinio turinį, t. y. tekstą, nuotraukas ir pan. S. K. sakė, kad ji turėtų perskaičiuoti savo pasiūlymo kainą ir iš naujo pateikti dar vieną pasiūlymą didesne kaina. S. K. jai nepasakė, kad šiame konkurse dalyvauja ir UAB „( - )“, tačiau iš šio pokalbio liudytoja suprato, kad šiame konkurse dalyvauja ir UAB „( - )“ bei suprato, kad S. K. žino apie UAB „( - )“ pasiūlymą ir šio pasiūlymo kainą. Pasižiūrėjusi į konkurso sąlygas, ji pamatė, kad iš tiesų leidinio parengimas pareikalaus kur kas daugiau kaštų nei 27 ar 28 tūkstančiai litų, todėl S. K. pasakė, kad tokiu atveju UAB „( - )“ apskritai nenorėtų dalyvauti šiame konkurse. S. K. jai pasakė, kad tokiu atveju ji turėtų ( - ) pateikti kitą pasiūlymą didesne kaina. Tad ji pateikė ( - ) dar vieną pasiūlymą didesne kaina. Nepamena, kokia tai kaina buvo. Jeigu gerai pamena, tai šį pasiūlymą taip pat pateikė elektroniniu paštu, iš kurio buvo gautas kvietimas. Iš esmės analogiškus parodymus ši liudytoja davė ir pirmosios instancijos teisme, tik akcentavo aplinkybę, kad būtent dėl į pasiūlymą neįtraukto PVM mokesčio vėliau pasikeitė UAB „( - )“ pasiūlymas. Kita vertus, liudytoja patvirtino aplinkybę, kad pastebėjo šią klaidą tik po UAB „( - )“ vadovės skambučio. Liudytojos nurodytą aplinkybę dėl PVM neįtraukimo į pasiūlymo kainą patvirtina liudytojos el. laiškas.

26147.13.

262Kaltinimo dalyje dėl kompiuterinės įrangos pirkimo R. L. ir V. P. kaltę pagrindžia byloje surinkti ir ištirti liudytojų D. U., A. A., D. M., A. D., V. G., S. S. (dabartinė pavardė – ( - )) parodymai. Liudytoja D. U. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2013 metų vasarą ( - ) vykdė kompiuterių pirkimą su programine įranga, kurio biudžetas buvo apie 15 000 litų. ( - ) darbuotojai ruošė šio pirkimo techninę specifikaciją, kurią perdavė R. L.. Už šio pirkimo vykdymą atsakingas buvo D. M.. R. L. pateikė įmonių rekvizitus, kurioms turėjo būti siunčiami kvietimai pateikti pasiūlymus dėl kompiuterių pirkimo. Šį pirkimą laimėjo IĮ „( - )“. Apklausiama pirmosios instancijos teisme liudytoja patvirtino ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus.

26347.14.

264Liudytojas A. A. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2013 metų liepos mėnesį A. M. atostogavo, todėl R. L. žodžiu pavedė liudytojui pradėti mažos vertės pirkimo apklausos būdu kompiuterinės įrangos įsigijimui procedūras ir išsiųsti kvietimus tiekėjams pateikti pasiūlymus šiame pirkime. R. L. jam pateikė trijų įmonių rekvizitus. Visos trys įmonės buvo iš Anykščių. R. L. pateiktoms įmonėms jis išsiuntė kvietimus pateikti pasiūlymą. Iš atostogų grįžo D. M. ir pabaigė vykdyti pirkimo procedūras. Apklausiamas pirmosios istancijos teisme A. A. patvirtino savo ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus.

26547.15.

266Liudytojas D. M. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2013 metų nuo liepos vidurio iki 2013 metų rugpjūčio vidurio atostogavo. Grįžęs po atostogų pamatė, kad ( - ) pradėjo vykdyti viešąjį pirkimą kompiuteriams pirkti. Kvietimus teikti pasiūlymus tiekėjams buvo išsiuntęs A. A., todėl jo paprašė pateikti tuos kvietimus. Kvietimus A. A. jam pateikė ir iš pateiktų kvietimų liudytojas matė, kad įmonės, kurios buvo apklaustos šiame pirkime, visos buvo iš Anykščių. Jam pasirodė nelogiška, kad neapklausta nei viena įmonė iš Vilniaus, o visos tik iš Anykščių. Todėl jis nuėjo pas R. L. į kabinetą ir paklausė jos, kodėl visos įmonės, kurios buvo apklaustos šiame konkurse, buvo iš Anykščių. Ji atsakė, kad ne jis turėtų rūpintis įmonėmis, kurioms buvo siunčiami kvietimai. Ji pabrėžė, kad įmonių rekvizitus, kurioms buvo siunčiami kvietimai pateikė ji ir ateityje praktika bus tokia pat, kad ji pateiks įmonių rekvizitus, kurioms turės būti siunčiami kvietimai teikti pasiūlymus dalyvauti ( - ) organizuojamuose konkursuose. Vėliau buvo gauti įmonių pasiūlymai ir mažiausią pasiūlymo kainą pateikė IĮ „( - )“, kuri ir laimėjo šį konkursą bei su kuria buvo pasirašyta sutartis. Apklausiamas pirmosios instancijos teisme liudytojas patvirtino ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus.

26747.16.

268Ikiteisminio tyrimo metu specialiuoju liudytoju apklaustas A. D. parodė, kad naudojasi mobiliojo ryšio telefono numeriu ( - ) ir el. paštu ( - ) Jis yra IĮ „( - )“ vadovas ir vienintelis savininkas. IĮ „( - )“ veikla yra kompiuterinės technikos ir jos priedų pardavimai. Taip pat yra UAB „( - )“ vienintelis akcininkas. UAB „( - )“ veikla yra UAB „( - )“ paslaugų pardavimas, kompiuterinės technikos pardavimas ir pan. UAB „( - )“ vadovas yra V. K.. Su V. K. santykiai yra darbiniai, kolegiški. UAB „( - )“ vienintelė akcininkė yra jo žmona J. D.. UAB „( - )“ veikla yra UAB „( - )“ paslaugų pardavimas, kompiuterinės technikos pardavimas ir pan. UAB „( - )“ vadovė yra V. G.. Su V. G. santykiai darbiniai, kolegiški. 2013 metų vasarą su juo susisiekė ( - ) direktorė R. L.. Nepamena kokiu būdu ji su juo susisiekė, t. y. ar paskambino telefonu ar atvyko į jo darbo vietą. Ji jį informavo, kad ją domina kompiuterinė technika ir ji norėtų įsigyti kompiuterius su programine įranga, spausdintuvą bei įvardijo jų techninius duomenis ir paklausė kainos. Jis patikrinęs kokius kompiuterius ir spausdintuvą IĮ „( - )“ gali pasiūlyti pagal R. L. pateiktus duomenis, jai konkretizavo kainą ir kompiuterių bei spausdintuvų modelius išsiųsdamas jai šią informaciją elektroniniu paštu. Šia tema su R. L. bendravimas vyko ir toliau. Kalbėjo telefonu (( - )) ir susirašinėjo elektroniniu paštu (( - )). Ji jam siuntė kompiuterinės įrangos ir spausdintuvų techninius parametrus ir jis jai atsakydavo el. paštu konkretizuodamas kompiuterių ir spausdintuvo modelius bei kainą. Spec. liudytojas atsakydamas į klausimą ar jam R. L. pateikė kompiuterių ir spausdintuvo techninę specifikaciją prieš gaunant iš ( - ) oficialų kvietimą pateikti pasiūlymą viešajame kompiuterių pirkime paaiškino, kad neprisimena. Su R. L. vyko bendravimas telefonu ir susirašinėjimas elektroniniu paštu apie kompiuterius ir spausdintuvą, apie jų techninius duomenis ir kainas, tačiau ar ji siuntė jam techninę kompiuterių ir spausdintuvo specifikaciją, jis nepamena. Nepamena, ar derino techninę specifikaciją su R. L., ar ją redagavo. Pamena, kad telefoninio pokalbio ar elektroninio susirašinėjimo metu R. L. paklausė jo ar jis žino dar įmonių, kurios galėtų dalyvauti mažos vertės kompiuterių pirkime apklausos būdu ir pateikti pasiūlymą bei paprašė atsiųsti tų įmonių rekvizitus. Jis atsakė, kad žino tokias įmones ir nusiuntė jai UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ pavadinimus ir šių įmonių elektroninius paštus. Liudytojas atsakydamas į klausimą, ar R. L. jam sakė ar kitaip davė suprasti, kad jo įmonė bus paskelbta kompiuterių viešojo konkurso laimėtoja paaiškino, kad jis neprisimena, kad R. L. būtų taip sakiusi, jog IĮ „( - )“ bus paskelbta konkurso laimėtoja, tačiau, jeigu ji taip ir sakė, tai jis to nesuprato. Pamena, kad 2013 m. liepos 16 d., kai į jo IĮ „( - )“ patalpas, atėjo pasveikinti gimtadienio proga UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ darbuotojai jis pasakė, kad jie gali gauti iš ( - ) kvietimą dalyvauti mažos vertės kompiuterių pirkime apklausos būdu ir pasakė, kad tegul įvertina kvietimą ir sudalyvauja pirkime pagal galimybes. Jeigu gerai pamena, tai buvo atėję pasveikinti V. G., S. S., UAB „( - )“ darbuotoja Sandra (nepamena pavardės), UAB „( - )“ darbuotoja Lina ir IĮ „( - )“ darbuotojai. Liudytojas atsakydamas į klausimą ar derino su UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ darbuotojais kainas, kurios turėtų būti pateiktos ( - ) vykdomame kompiuterių pirkime paaiškino, kad nederino. Apklausiamas pirmosios instancijos teisme liudytojas davė iš esmės analogiškus parodymus.

26947.17.

270Liudytoja V. G. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad yra UAB „( - )“ direktore. Įmonė užsiima kompiuterių ir jų priedų, programinės įrangos mažmenine prekyba, taip pat veikė kaip kitų įmonių tarpininkai. A. D. pažįsta. Jų santykiai yra geri, iš esmės darbiniai. R. L. nepažįsta. Su A. D. įmone turi bendrų verslo įsipareigojimų ir santykių – A. D. įmonė „( - )“ yra vienas iš jų įmonės tiekėjų. A. D. įmonė jiems tiekia kompiuterius, televizorius, kitus kompiuterių priedus. Dar yra iš UAB „( - )“ pirkę kompiuterius. Nuo 2013 metų kompiuterius pagrinde perka iš „( - )“. 2013 m. liepos 16 d. A. D. gimtadienio metu, IĮ „( - )“ darbinėse patalpose buvo nuvykusi pasveikinti A. D.. A. D. jos paklausė, ar nenori sudalyvauti ( - ) organizuojamame konkurse dėl kompiuterių pirkimo. Atsakė, kad norėtų, į tai jis pasakė, kad jiems paštu atsiųs užklausą dėl dalyvavimo konkurse. UAB „( - )“ žino, tai Anykščių įmonė. Yra dirbusi šioje įmonėje apie metus ar pusę metų. Pažįsta visus šios įmonės darbuotojus ir direktorių. Pažįsta ir IĮ „( - )“ darbuotojus. Būna tokių situacijų, kad vykstant viešiesiems pirkimams, pas ją ateina vienos iš šių įmonių atstovas ir klausia ar jie gali pateikti pasiūlymą atitinkamos kainos ribose. S. S. pažįsta, ji yra UAB „( - )“ buhalterė, o jų santykiai yra darbiniai. 2013 metų liepos mėnesį jų įmonė UAB „( - )“ dalyvavo ( - ) vykdytame konkurse kompiuteriams pirkti. Kaip ir sakė prieš gaunant pasiūlymą iš ( - ), jai apie jį kalbėjo A. D. ir klausė ar nenori jame sudalyvauti. Jis nurodė, kad bus perkami kompiuteriai, taip pat minėjo, kad bus perkami ir spausdintuvai. Po gauto paklausimo iš ( - ) ji pati nustatė pasiūlymo kainą. A. D. nei prieš šio kvietimo iš Lietuvos viešojo administravimo instituto gavimą elektroniniu paštu, nei po jo nieko neklausinėjo dėl to, kokią kainą jie nustatinės, nei prašė, kad nustatytų kokią nors kainą, be to, vėliau jis išvyko atostogauti. Pasiūlymą gavo elektroniniu paštu: „( - )”. A. D. nieko apie šį konkursą daugiau, kaip per minėtą gimtadienį, nesakė, neminėjo nei kokios įmonės dalyvaus, nežinojo, ar jis pats jame dalyvavo. 2014 m. balandžio 23 d. A. D. parašė jai žinutę, kad jį tikrina STT, parašė, kad trintų susirašinėjimą. Ji ištrynė elektroninio pašto „( - )” susirašinėjimą. Gali paaiškinti, kad šiame susirašinėjime dalykų, susijusių su minėtu konkursu ar juo susijusiais klausimais nebuvo. Apskritai, dėl šio ( - ) konkurso jie nesusirašinėjo. Buvo ištrintas susirašinėjimas dėl darbinių dalykų, susijusių su jo įmone, prekių tiekimo. Ikiteisminio tyrimo metu papildomai apklausta liudytoja V. G. parodė, kad UAB „( - )“ vienintelė akcininkė yra J. D.. UAB „( - )“ pagrindinė veikla 2013 metais buvo UAB „( - )“ paslaugų pardavimas, kompiuterinės technikos pardavimas ir pan. Ji yra UAB „( - )“ direktorė. 2013 metų liepos 16 d. buvo IĮ „Sinchronizacijos“ direktoriaus A. D. gimtadienis, kuriame dalyvavo ir S. S. (UAB „( - )“). Pasveikinus A. D., jis jos ir S. S. paklausė, ar nori sudalyvauti ( - ) organizuojamame konkurse dėl kompiuterių su programine įranga pirkimo. Jis pasakė, kad UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ iš ( - ) elektroniniu paštu gaus kvietimą pateikti pasiūlymą viešajame kompiuterių pirkime. UAB „( - )“ elektroninio pašto adresai yra „( - )“ ir „( - )“. Jis pasakė, kad kvietimą įvertintų ir pateiktų pasiūlymus savo nuožiūra nustačius kainą. Daugiau šia tema su A. D. nekalbėjo. Po kelių dienų iš ( - ) gavo kvietimą pateikti pasiūlymą viešajame kompiuterių su programine įranga pirkime. Gavusi kvietimą pateikti pasiūlymą susipažino su prekių, t. y. kompiuterių ir spausdintuvo technine specifikacija. IĮ „( - )“ yra pagrindinė kompiuterinės technikos tiekėja UAB „( - )“. Todėl ji susisiekė su IĮ „( - )“ darbuotoju ir išsiaiškino kompiuterių ir spausdintuvo savikainas. Sužinojusi šių prekių savikainas apskaičiavo pasiūlymo kainą ir pateikė ( - ) pasiūlymą, kurio kaina, kiek pamena, buvo apie dvylika tūkstančių. Po kurio laiko elektroniniu paštu gavo pranešimą, kad UAB „( - )“ nelaimėjo konkurso. Gavusi šį pranešimą pamatė, kad šiame konkurse be UAB „( - )“ dalyvavo UAB „( - )“ ir IĮ „Sinchronizacijos“, kuri ir laimėjo konkursą. Pasiūlymo kainą nustatė pati įvertinusi kompiuterių savikainą, kurią sužinojo iš IĮ „( - )“, ir kitas išlaidas Apklausiama teisme liudytoja davė iš esmės analogiškus parodymus.

27147.18.

272Liudytoja S. S. (dabartinė pavardė – ( - )) ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad dirba UAB „( - )“ vyr. finansininke. UAB „( - )“ pagrindinė veikla yra prekyba kompiuterine technika, UAB „( - )“ paslaugų pardavimai ir pan. Kartais kompiuteriai yra perkami ir iš IĮ „( - )“. A. D. pažįsta nuo įsidarbinimo pradžios. Santykiai darbiniai, kolegiški. Jis yra UAB „( - )“ akcininkas ir IĮ „( - )“ savininkas bei vadovas. V. G. pažįsta nuo įsidarbinimo pradžios. Santykiai darbiniai, kolegiški. Ji yra UAB „( - )“ vadovė. 2013 m. liepos 16 d. buvo A. D. gimtadienis. Todėl ji nuvyko į IĮ „( - )“ patalpas A. D. pasveikinti. Buvo dar V. G.. Šio susitikimo metu A. D. susitikimo dalyviams pasakė, kad į elektroninį paštą gaus kvietimą dalyvauti konkurse. Jis nekonkretizavo, iš kur bus gautas kvietimas ir koks konkursas. Jis pasakė, kad perskaitytų kvietime pateiktą informaciją ir ją įvertinę pateiktų pasiūlymą. Jis nenurodė kokios kainos pasiūlymą pateikti. Daugiau šia tema su A. D. nekalbėjo. UAB „( - )“ elektroninis paštas „( - )”. Po kelių dienų iš ( - ) į elektroninį paštą „( - )” buvo gautas kvietimas pateikti pasiūlymą viešajame kompiuterių su programine įranga pirkime. Gavusi kvietimą, perskaitė techninę specifikaciją ir ją įvertino. Tada prisijungė prie UAB „( - )“ tiekėjų internetinių priekių katalogų ir vadovaudamasi technine specifikacija patikrino kompiuterių ir spausdintuvo savikainas. Įvertinus prekių savikainą ir kitas išlaidas pati nustatė pasiūlymo kainą, kurį išsiuntė ( - ). Po kurio laiko iš ( - ) gavo pranešimą, kuriame buvo nurodyta, kad UAB „( - )“ pateikė pasiūlymą pavėluotai, todėl pasiūlymas nebuvo vertintas. Apklausiama teisme liudytoja patvirtino ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus.

27348.

274Byloje esančių duomenų vertinimas ir jų pripažinimas įrodymais yra išimtinė teismo, kurio žinioje yra byla, teisė ir pareiga (BPK 20 straipsnio 2 dalis). Visus įrodymus teismas privalo tirti ir tikrinti laikydamasis BPK 20 straipsnio 3 ir 4 dalių nuostatose įtvirtintų sąsajumo ir leistinumo principų, o juos vertinti pagal 5 dalyje nurodytas įrodymų vertinimo taisykles, t. y. pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą išsamiu ir nešališku visų bylos aplinkybių išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymu. Išvada dėl asmenų (kaltinamųjų, nukentėjusiųjų, liudytojų) parodymų patikimumo daroma įvertinus parodymų nuoseklumą, detalumą, išsamumą, logiškumą ir sulyginus juos su kitais byloje esančiais įrodymais, gautais iš skirtingų šaltinių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-589/2006; Nr. 2K-440/2010; Nr. 2K-309/2011). Bylą nagrinėjantis teismas turi išskirtinę kompetenciją įvertinti įrodymus, nuspręsti dėl jų patikimumo, pakankamumo ir jais remdamasis daryti išvadas dėl nusikalstamos veikos padarymo mechanizmo, asmens kaltumo ir kitų konkrečioje byloje įrodinėtinų aplinkybių. Teismas įvertinęs kiekvieną įrodymą atskirai bei jų visumą padaro apibendrinančias kategoriškas išvadas. Teismo proceso dalyviai turi teisę teikti pasiūlymus ir reikšti nuomones visais byloje sprendžiamais klausimais, tačiau jie teismui nėra privalomi. Proceso dalyvių teismui pateiktų pasiūlymų dėl įrodymų vertinimo atmetimas savaime BPK normų nepažeidžia, jei teismo sprendimas motyvuotas ir neprieštaringas, o išvados pagrįstos byloje surinktų ir ištirtų įrodymų visuma.

27549.

276Įrodymų vertinimas neatsiejamai susijęs su baudžiamosios teisės nuostata, jog asmuo pripažįstamas kaltu tuo atveju, jei visi kaltinimo elementai yra pagrįsti įrodymais, kurie neginčijamai patvirtina kaltinamojo kaltę padarius nusikalstamą veiką bei kitas svarbias bylos aplinkybes. To paties reikalauja ir nekaltumo prezumpcijos principas, reiškiantis, kad kaltininko kaltė baudžiamojoje teisėje nėra preziumuojama. Byloje nesurinkus neginčijamų įrodymų, patikimai patvirtinančių kaltinime nurodytų veikų padarymą, būtina vadovautis bendruoju baudžiamosios teisės principu ,,in dubio pro reo“ (visi neaiškumai ir netikslumai aiškinami kaltininko naudai), kas taip pat reiškia, kad apkaltinamasis nuosprendis negali būti grindžiamas prielaidomis. Pagal baudžiamąjį įstatymą atsako tik tas asmuo, kurio padaryta veika atitinka baudžiamojo įstatymo numatytą nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo sudėtį (BK 2 straipsnio 4 dalis). Nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo sudėtis – tai baudžiamajame įstatyme numatytų objektyvių ir subjektyvių požymių, kurie apibūdina pavojingą veiką, kaip tam tikrą nusikaltimą ar baudžiamąjį nusižengimą, visuma. Nenustačius bent vieno nusikalstamos veikos sudėties požymio, asmuo negali būti pripažįstamas kaltu dėl jam inkriminuotos nusikalstamos veikos.

27750.

278R. L. ir V. P. kaltinami vienos tęstinės nusikalstamos veikos padarymu. Pagal formuojamą teismų praktiką, tęstine pripažįstama tokia nusikalstama veika, kuri susideda iš dviejų ar daugiau tapačių ar vienarūšių veiksmų, iš kurių kiekvienas, vertinamas atskirai, atitinka to paties BK specialiosios dalies straipsnyje nurodyto nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo objektyviuosius požymius, tačiau jie visi yra jungiami vieningos tyčios (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-P-412/2007, 2K-307/2007, 2K-743/2007, 2K-232/2010, 2K-474/2010, 2K-650/2010 ir kt.).

27951.

280Pabrėžtina, kad veikos pripažinimas tęstine priklauso nuo rūšinių padarytos nusikalstamos veikos sudėties požymių, todėl atskirų kategorijų baudžiamosiose bylose gali būti atsižvelgta į skirtingas aplinkybes, patvirtinančias arba paneigiančias veikos tęstinumą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-P-267/2011). Taigi, tęstinės nusikalstamos veikos ypatumas yra tas, kad ji daroma ne ištisai, o susideda iš atskirų veikų, kurios, esant kitoms aplinkybėms, galėtų būti kvalifikuojamos atskirai, tačiau dėl kaltinamųjų R. L. ir V. P. vieningos tyčios jos sudaro vienos tos pačios savarankiškos nusikalstamos veikos atskiras sudėtines dalis (epizodus).

28152.

282Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad R. L., padedant V. P., vykdydami nusikalstamas veikas, turėjo vieną bendrą sumanymą – paneigiant viešųjų pirkimų esmę, paskirtį ir tikslus, pasinaudojant savo tarnybine padėtimi bei turimais įgaliojimais, piktnaudžiauti tarnyba. Nagrinėjamu atveju, nuo R. L. veiksmų nukentėjo ( - ) autoritetas, o jos veiksmai aiškiai neatitinka nepriekaištingai ir etiškai besielgiančio pareigūno veiklos standartų. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, darytina išvada, kad R. L. veiksmais, jai padedant V. P., buvo padaryta didelė žala. Esant didelei žalai, konstatuotina, kad R. L. veiksmai kvalifikuotini pagal BK 228 straipsnio 1 dalį bei V. P. – pagal BK 24 straipsnio 6 dalį ir BK 228 straipsnio 1 dalį.

283Bausmės skyrimas

28453.

285Skirdamas bausmę R. L. ir V. P., teismas atsižvelgia į bendruosius bausmės skyrimo pagrindus, į padarytų nusikalstamų veikų pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, padarytų nusikalstamų veikų motyvus ir tikslus, kaltininko asmenybę, į jo atsakomybę lengvinančias ar sunkinančias aplinkybes (BK 54 straipsnio 2 dalis).

28654.

287R. L. padarė vieną apysunkį tęstinį baigtą nusikaltimą (BK 11 straipsnio 4 dalis). Jos atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių nenustatyta. R. L. praeityje teista Anykščių rajono apylinkės teismo 2010 m. sausio 6 d. teismo baudžiamuoju įsakymu pagal BK 182 straipsnio 2 dalį, 300 straipsnio 1 dalį, administracine tvarka bausta, galiojančių nuobaudų neturi. Įvertinus byloje nustatytas aplinkybes, R. L. už nusikalstamos veikos, numatytos BK 228 straipsnio 1 dalyje padarymą skiriama viena iš įstatymo sankcijoje numatytų bausmės rūšių – bauda. Teismo vertinimu, būtent tokios rūšies ir dydžio bausmė, atsižvelgus į aukščiau paminėtas bausmei individualizuoti reikšmingas aplinkybes, padės pasiekti BK 41 straipsnyje nustatytus bausmės tikslus ir bus adekvačios padarytos veikos pavojingumui bei neprieštaraus proporcingumo ir teisingumo principams.

28855.

289V. P. padėjo padaryti vieną apysunkį baigtą nusikaltimą (BK 24 straipsnio 6 dalis ir BK 228 straipsnio 1 dalis) ir padarė dar vieną apysunkį nusikaltimą, už kurį yra nuteistas skundžiamu nuosprendžiu. Jo atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių nenustatyta. V. P. teistas Kauno apygardos teismo 2017 m. gruodžio 22 d. nuosprendžiu pagal BK 226 straipsnio 4 dalį, baustas administracine tvarka (27 t., b. l. 114–118), dirbantis, išlaikantis šeimą, turintis sveikatos problemų. Įvertinus byloje nustatytas aplinkybes, V. P. už BK 24 straipsnio 6 dalyje ir BK 228 straipsnio 1 dalyje numatytą nusikalstamą veiką skirtina viena iš įstatymo sankcijoje numatytų bausmės rūšių – bauda. Teismo vertinimu, būtent tokios rūšies ir dydžio bausmė, atsižvelgus į aukščiau paminėtas bausmei individualizuoti reikšmingas aplinkybes, padės pasiekti BK 41 straipsnyje nustatytus bausmės tikslus ir bus adekvačios padarytos veikos pavojingumui bei neprieštaraus proporcingumo ir teisingumo principams.

29056.

291Iš bylos medžiagos matyti, kad BPK 140 straipsnyje nustatyta tvarka V. P. buvo laikinai sulaikytas nuo 2014 m. balandžio 23 d. 09.13 val. iki 2014 m. balandžio 25 d. 08.15 val. (27 t., b. l. 34, 55–57), todėl šis laikinajame sulaikyme išbūtas laikas (dvi) įskaitytinas į kaltinamajam skiriamą bausmę (BK 66 straipsnis).

29257.

293Pagal BK 75 straipsnio 1 dalį asmeniui, nuteistam laisvės atėmimu ne daugiau kaip šešeriems metams už dėl neatsargumo padarytus nusikaltimus arba ne daugiau kaip ketveriems metams už vieną ar kelis nesunkius ar apysunkius tyčinius nusikaltimus, teismas gali atidėti paskirtos bausmės vykdymą nuo vienerių iki trejų metų. Bausmės vykdymas gali būti atidėtas, jeigu teismas nusprendžia, kad yra pakankamas pagrindas manyti, kad bausmės tikslai bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo.

29458.

295Teismas pripažįsta, kad yra formalus ir materialus pagrindas taikyti kaltinamajam V. P. laisvės atėmimo bausmės vykdymo atidėjimą. Jis dirbantis, išlaikantis šeimą. Taigi teismas konstatuoja, kad yra pakankamas pagrindas manyti, kad BK 41 straipsnyje įtvirtinti bausmės tikslai bus pasiekti atidėjus kaltinamajam skirtinos laisvės atėmimo bausmės vykdymą, įpareigojant jį visą bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpį tęsti darbą, būti namuose nuo 23.00 val. iki 06.00 val., jei tai nesusiję su darbu (BK 75 straipsnio 2, 5, 7 dalys). Tokia bausmė nagrinėjamu atveju atitinka teisingumo principą ir yra pakankama ne tik nubausti V. P., bet ir sulaikyti jį nuo naujų nusikaltimų darymo.

296Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 326 straipsnio 4 dalimi, 329 straipsnio 2 punktu,

Nutarė

297Nuteistojo V. P. (V. P.) gynėjo advokato Alberto Kručkausko apeliacinio skundo netenkinti.

298Vilniaus apygardos prokuratūros Antrojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus vyriausiojo prokuroro Arūno Stankevičiaus apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.

299Panaikinti Vilniaus apylinkės teismo 2019 m. sausio 17 d. nuosprendžio dalį, kuria R. L. išteisinta pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 228 straipsnio 1 dalį, V. P. išteisintas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 24 straipsnio 6 dalį ir 228 straipsnio 1 dalį ir priimti naują nuosprendį.

300R. L. pripažinti kalta padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 228 straipsnio 1 dalyje ir nubausti 200 MGL (7532 Eur) bauda.

301V. P. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 24 straipsnio 6 dalyje ir 228 straipsnio 1 dalyje ir nubausti 180 MGL (6778,8 Eur) bauda.

302Vadovaujantis Lietuvos Respublikos 63 straipsnio 4, 9 dalimis, bausmę, paskirtą šiuo nuosprendžiu, subendrinti su bausme, paskirta Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. sausio 17 d. nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 253 straipsnio 1 dalį bei Kauno apygardos teismo 2017 m. gruodžio 22 d. nuosprendžiu paskirta bausme (taip pat ir Kauno apygardos teismo 2017 m. gruodžio 22 d. nuosprendžiu BK 72 straipsnio 2 dalies pagrindu taikytą 5100 Eur konfiskavimą, kaip nusikalstamos veikos rezultatą iš V. P., išieškojimą nukreipiant į lėšas, kurių atžvilgiu taikomas laikinas nuosavybės teisių apribojimas), bausmes iš dalies sudedant, prie griežčiausios bausmės pridedant švelnesnių bausmių dalis ir galutinę subendrintą bausmę paskirti 4 (keturis) metus laisvės atėmimo ir 180 MGL (6778,8 Eur) baudą.

303Vadovaujantis Lietuvos Respublikos 63 straipsnio 9 dalimi, 66 straipsniu, į V. P. paskirtą laisvės atėmimo bausmę įskaityti jo laikinajame sulaikyme išbūtą laiką nuo 2014 m. balandžio 23 d. 09.13 val. iki 2014 m. balandžio 25 d. 08.15 val. (dvi dienas), taip pat, atliktą bausmės dalį pagal Kauno apygardos teismo 2017 m. gruodžio 22 d. nuosprendį.

304Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 75 straipsnio 1 dalimi, 2 dalies 5, 7 punktais, V. P. paskirtos 4 (ketverių) metų laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidėti 3 (trejiems) metams, įpareigojant jį Kauno apygardos teismo 2017 m. gruodžio 22 d. nuosprendžiu paskirtą 15 MGL (564,9 Eur) dydžio įmoką į Nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų asmenų fondą sumokėti per 2 mėnesius nuo 2019 m. gruodžio 19 d., visą bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpį tęsti darbą bei būti namuose nuo 23.00 val. iki 06.00 val., jei tai nesusiję su darbu ar mokymusi.

305V. P. taikomą laikiną nuosavybės teisių apribojimą, pratęstą Kauno apygardos teismo 2017 m. gruodžio 22 d. nuosprendžiu, į automobilio BMW 5 klasės, valst. Nr. ( - ) kratos metu rastus 5100 eurų, visiškai apribojant V. P. teises į pinigines lėšas, esančias AB SEB „Vilniaus bankas“ Vilniaus Naujamiesčio filiale Generalinės prokuratūros turimoje depozitinėje sąskaitoje Nr. ( - ), pratęsti iki bus įvykdyta baudžiamojo poveikio priemonė – turto konfiskavimas.

306Likusią Vilniaus apylinkės teismo 2019 m. sausio 17 d. nuosprendžio dalį palikti nepakeistą.

307Šis Kauno apygardos teismo nuosprendis įsiteisėja nuo jo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Vadovaujantis BK 66 straipsniu, į V. P. paskirtą laisvės atėmimo bausmę... 4. Vadovaujantis BK 75 straipsnio 1 dalimi, 2 dalies 5, 7 punktais, V. P.... 5. V. P. dėl kaltinimų pagal BK 24 straipsnio 6 dalį ir 228 straipsnio 1 dalį,... 6. R. L. dėl kaltinimų pagal BK 228 straipsnio 1 dalį, 300 straipsnio 1 dalį... 7. E. L. dėl kaltinimo pagal BK 24 straipsnio 6 dalį ir 228 straipsnio 1 dalį... 8. Teisėjų kolegija... 9. 1.... 10. V. P. pagal BK 253 straipsnio 1 dalį pripažintas kaltu už tai, kad... 11. 1.1.... 12. R. L. buvo kaltinama tuo, kad ji, būdama valstybės tarnautojui prilygintas... 13. - Valstybės tarnybos įstatymo (1999-07-08 Nr. VIII-1316) 15 str. 1 d. 1, 3,... 14. - Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo... 15. - Viešųjų pirkimų įstatymo (1996-08-13 Nr. I-1491) 3 str. 1 d.... 16. - ( - ) įstatų (2010-10-27 Nr. 1V-665) 36 p., kuriame nurodyta, kad ( - )... 17. - ( - ) direktoriaus pareiginių nuostatų (2010-12-20 Nr. 1V-783) 31 p. –... 18. - Projekto „Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų... 19. 1.2.... 20. Be to, R. L. buvo kaltinama tuo, kad ji, būdama valstybės tarnautojui... 21. - Valstybės tarnybos įstatymo (1999-07-08 Nr. VIII-1316) 15 str. 1 d. 1, 3,... 22. - Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo... 23. -Viešųjų pirkimų įstatymo (1996-08-13 Nr. I-1491) 3 str. 1 d.... 24. - ( - ) įstatų (2010-10-27 Nr. 1V-665) 36 p., kuriame nurodyta, kad ( - )... 25. - ( - ) direktoriaus pareiginių nuostatų (2010-12-20 Nr. 1V-783) 31 p. –... 26. - ( - ) viešųjų pirkimų taisyklių (2010-04-15 Nr. V-3) 3 p.... 27. - Projekto „Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų... 28. 1.3.... 29. Be to, R. L. buvo kaltinama tuo, kad ji, būdama valstybės tarnautojui... 30. 1.4.... 31. Be to, R. L. buvo kaltinama tuo, kad ji, būdama valstybės tarnautojui... 32. - Valstybės tarnybos įstatymo (1999-07-08 Nr. VIII-1316) 15 str. 1 d. 1, 3,... 33. - Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo... 34. - Viešųjų pirkimų įstatymo (1996-08-13 Nr. I-1491) 3 str. 1 d.... 35. - ( - ) įstatų (2010-10-27 Nr. 1V-665) 36 p., kuriame nurodyta, kad ( - )... 36. - ( - ) direktoriaus pareiginių nuostatų (2010-12-20 Nr. 1V-783) 31 p. –... 37. - ( - ) viešųjų pirkimų taisyklių (2010-04-15 Nr. V-3) 3 p.... 38. - Projekto „Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų... 39. Be to, R. L. buvo kaltinama tuo, kad ji, būdama valstybės tarnautojui... 40. - Valstybės tarnybos įstatymo (1999-07-08 Nr. VIII-1316) 15 str. 1 d. 1, 3,... 41. - Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo... 42. - Viešųjų pirkimų įstatymo (1996-08-13 Nr. I-1491) 3 str. 1 d.... 43. - ( - ) įstatų (2010-10-27 Nr. 1V-665) 36 p., kuriame nurodyta, kad ( - )... 44. - ( - ) direktoriaus pareiginių nuostatų (2010-12-20 Nr. 1V-783) 31 p. –... 45. - ( - ) viešųjų pirkimų taisyklių (2010-04-15 Nr. V-3) 3 p.... 46. - Projekto „Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų... 47. 1.6.... 48. E. L. buvo kaltinamas tuo, kad jis nuo 2013 m. liepos 25 d. iki 2013 m.... 49. - Valstybės tarnybos įstatymo (1999-07-08 Nr. VIII-1316) 15 str. 1 d. 1, 3,... 50. - Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo... 51. - Viešųjų pirkimų įstatymo (1996-08-13 Nr. I-1491) 3 str. 1 d.... 52. - ( - ) įstatų (2010-10-27 Nr. 1V-665) 36 p., kuriame nurodyta, kad ( - )... 53. - ( - ) direktoriaus pareiginių nuostatų (2010-12-20 Nr. 1V-783) 31 p. –... 54. - Projekto „Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų... 55. V. P. buvo kaltinamas tuo, kad jis nuo 2013 m. liepos 26 d. iki 2013 m.... 56. - Valstybės tarnybos įstatymo (1999-07-08 Nr. VIII-1316) 15 str. 1 d. 1, 3,... 57. - Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo... 58. - Viešųjų pirkimų įstatymo (1996-08-13 Nr. I-1491) 3 str. 1 d.... 59. - ( - ) įstatų (2010-10-27 Nr. 1V-665) 36 p., kuriame nurodyta, kad ( - )... 60. - ( - ) direktoriaus pareiginių nuostatų (2010-12-20 Nr. 1V-783) 31 p. –... 61. - ( - ) viešųjų pirkimų taisyklių (2010-04-15 Nr. V-3) 3 p.... 62. - Projekto „Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų... 63. 1.8.... 64. Be to, V. P. buvo kaltinamas tuo, kad jis žinomai suklastotą tikrą... 65. 1.9.... 66. Be to, V. P. buvo kaltinamas tuo, kad nuo 2013 m. spalio 30 d. iki 2013 m.... 67. - Valstybės tarnybos įstatymo (1999-07-08 Nr. VIII-1316) 15 str. 1 d. 1, 3,... 68. - Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo... 69. - Viešųjų pirkimų įstatymo (1996-08-13 Nr. I-1491) 3 str. 1 d.... 70. - ( - ) įstatų (2010-10-27 Nr. 1V-665) 36 p., kuriame nurodyta, kad ( - )... 71. - ( - ) direktoriaus pareiginių nuostatų (2010-12-20 Nr. 1V-783) 31 p. –... 72. - ( - ) viešųjų pirkimų taisyklių (2010-04-15 Nr. V-3) 3 p.... 73. - Projekto „Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų... 74. 2.... 75. Pirmosios instancijos teismas, išteisindamas V. P. dėl kaltinimų pagal BK 24... 76. Apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos prokuratūros Antrojo baudžiamojo... 77. - R. L. pripažinti kalta padarius nusikalstamą veiką, numatytą BK 288... 78. - E. L. pripažinti kaltu, padarius nusikalstamą veiką, numatytą BK 24... 79. - V. P. pripažinti kaltu, padarius nusikalstamą veiką, numatytą BK 24... 80. 3.1.... 81. Apeliaciniame skunde nurodoma, kad pirmosios instancijos teismas padarė... 82. 3.2.... 83. Apelianto manymu, skundžiamame nuosprendyje pirmosios instancijos teismas... 84. 3.3.... 85. Apeliaciniame skunde teigiama, kad pirmosios instancijos teismas skundžiamame... 86. 3.4.... 87. Apelianto teigimu, aplinkybė, kad R. L. po paskelbimo (2013 m. rugsėjo 10 d.)... 88. 3.5.... 89. Skunde pažymima, kad šioje byloje nustatyti R. L. ir jai padėjusių asmenų... 90. 3.6.... 91. Prokuroras nesutinka su pirmosios instancijos teismo nuomone, kad kaltinime... 92. 3.7.... 93. Skunde nurodoma, kad nors kaltinamuoju aktu R. L., E. L. ir V. P. buvo... 94. V. P. gynėjas advokatas Albertas Kručkauskas apeliaciniu skundu prašo... 95. 4.1.... 96. Apeliaciniame skunde nurodoma, kad vertinant visus byloje esančius įrodymus... 97. Skunde teigiama, kad net ir pripažįstant, jog V. P. veika turi visu BK 253... 98. Skundo autoriaus teigimu, V. P. paskirta 1 (vienerių) metų laisvės atėmimo... 99. Atsiliepimu į apeliacinį skundą nuteistoji R. L. prašo prokuroro... 100. Nagrinėjant bylą apeliacine tvarka prokurorė Nomeda Urbonavičienė nurodė,... 101. Prokuroro apeliaciniame skunde iš esmės nesutinkama su pirmosios instancijos... 102. Apeliaciniame skunde nurodoma, kad vertinant byloje esančius įrodymus, galima... 103. Kaip matyti iš baudžiamosios bylos medžiagos, bylos nagrinėjimo pirmosios... 104. Apeliaciniame skunde V. P. gynėjas nurodo, kad yra pagrindas V. P. atleisti... 105. Skunde nurodoma, kad V. P. paskirta 1 (vienerių) metų laisvės atėmimo... 106. Apylinkės teismas skundžiamame nuosprendyje nurodė, kad šioje... 107. Teismas nurodė, kad iš šių kriminalinės žvalgybos veiksmų atlikimo... 108. Apylinkės teismas, vadovaudamasis kasacinio teismo praktika, įvertino šiuos... 109. Teisminio bylos nagrinėjimo metu buvo apklausti šie liudytojai: D. U. (29 t.,... 110. R. L. buvo kaltinama tuo, kad ji, būdama valstybės tarnautojui prilygintas... 111. 16.1.... 112. ji, būdama perkančiosios organizacijos ( - ) vadove ir disponuodama viešai... 113. 16.2.... 114. VšĮ „( - )“ vadovui G. S. 2013 m. rugpjūčio 23 d. pateikus paklausimą... 115. 16.3.... 116. CVP IS 2013 m. rugsėjo 10 d. paskelbus, kad pasiūlymą pateikė tik E. L.... 117. Dalyje dėl aukščiau nurodytų kaltinimų, apylinkės teismas pasisakė, kad... 118. 17.1.... 119. Teismas, pasisakydamas dėl R. L. pareikšto kaltinimo, jog ji po paskelbimo... 120. Dėl kitų supaprastintų viešųjų pirkimų, atliktų tiekėjų apklausos... 121. 18.... 122. Įgyvendinant Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą ( - )... 123. Dėl Viešinimo bukleto sukūrimo (dizaino), leidybos ir išsiuntimo... 124. 19.... 125. Teismas, spręsdamas klausimą dėl R. L. ir V. P. kaltės šioje kaltinimo... 126. Dėl Informacinės mokomosios medžiagos (specializuoto metodinio leidinio... 127. 20.... 128. R. L. ir V. P. savo kaltės šiame epizode taip pat nepripažino, tačiau... 129. Dėl Kompiuterinės įrangos pirkimo... 130. 21.... 131. R. L. šiame epizode savo kaltės taip pat nepripažino. Teismas tokią jos... 132. Dėl didelės žalos, kaip būtinojo piktnaudžiavimo sudėties požymio,... 133. 22.... 134. Pirmosios instancijos teismas, pasisakydamas dėl didelės žalos, kaip... 135. 23.... 136. Apylinkės teismas konstatavo, kad nagrinėjamu atveju kompiuterių įsigijimas... 137. 24.... 138. Teismas akcentavo tą aplinkybę, kad minėtu laikotarpiu, kai vyko šiai... 139. Dėl kaltinimo keitimo apeliacinės instancijos teisme... 140. 25.... 141. Nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme 2019 m. spalio 10 d. buvo... 142. 26.... 143. Prokuroro prašymas pakeisti kaltinimą iš esmės yra susijęs su kaltinimo... 144. Dėl viešojo pirkimo „Mokymų, skirtų patobulinti valstybės ir... 145. 27.... 146. R. L. kaltinama tuo, kad ji, būdama valstybės tarnautojui prilygintas asmuo... 147. 27.1.... 148. ji, R. L., būdama perkančiosios organizacijos ( - ) vienasmene vadove, pagal... 149. 27.2.... 150. E. L. nuo 2013 m. liepos 25 d. iki 2013 m. lapkričio 13 d. tyčia padėjo... 151. 27.3.... 152. valstybės tarnautojui prilygintas asmuo, R. L., būdama perkančiosios... 153. - Valstybės tarnybos įstatymo (1999-07-08 Nr. VIII-1316) 15 str. 1 d. 1, 3,... 154. - Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo... 155. - Viešųjų pirkimų įstatymo (1996-08-13 Nr. 1-1491) 3 str. 1 d.... 156. - ( - ) įstatų (2010-10-27 Nr. 1V-665) 36 p., kuriame nurodyta, kad ( - )... 157. - ( - ) direktoriaus pareiginių nuostatų (2010-12-20 Nr. 1V-783) 31 p. –... 158. - Projekto „Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų... 159. 28.... 160. Pirmosios insntacijos teismas, išteisindamas R. L. ir E. L. dėl vykdyto... 161. 29.... 162. Prokuroras savo prašyme dėl kaltinimo keitimo nurodė, kad R. L., V. P. ir E.... 163. 30.... 164. Kaip jau aptarta šio nuosprendžio 24 – 26 punktuose, pirmosios instancijos... 165. 31.... 166. BK 228 straipsnyje nustatyta baudžiamoji atsakomybė už valstybės tarnautojo... 167. 32.... 168. Taikant BK 228 straipsnį, žala suprantama kaip turtinio ar kitokio pobūdžio... 169. 33.... 170. Įstatymas nepateikia universalių kriterijų didelės neturtinės žalos... 171. 34.... 172. Iš pirmosios instancijos teismo skundžiamame nuosprendyje nustatytų... 173. Teismas... 174. n u s t a t ė:... 175. 35.... 176. R. L., būdama valstybės tarnautojui prilygintas asmuo – ( - ) direktore,... 177. 35.1.... 178. ji, R. L., būdama pirkimą organizuojančios ir vykdančios perkančiosios... 179. 35.2.... 180. Tęsdama nusikalstamą veiką, R. L., būdama valstybės tarnautojui... 181. 35.3.... 182. ji, R. L., būdama pirkimą organizuojančios ir vykdančios perkančiosios... 183. 35.4.... 184. Tęsdama nusikalstamą veiką, R. L., būdama valstybės tarnautojui... 185. 35.5.... 186. ji, R. L., būdama pirkimą organizuojančios ir vykdančios perkančiosios... 187. 35.6.... 188. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2015 m. liepos 15 d. nuo 10.45 val. iki 17.36... 189. - Valstybės tarnybos įstatymo (1999-07-08 Nr. VIII-1316) 15 str. 1 d. 1, 3,... 190. - Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo... 191. - Viešųjų pirkimų įstatymo (1996-08-13 Nr. 1-1491) 3 str. 1 d.... 192. - ( - ) įstatų (2010-10-27 Nr. 1V-665) 36 p., kuriame nurodyta, kad ( - )... 193. - ( - ) direktoriaus pareiginių nuostatų (2010-12-20 Nr. 1V-783) 31 p. –... 194. - ( - ) viešųjų pirkimų taisyklių (2010-04-15 Nr. V-3) 3 p.... 195. - Projekto „Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų... 196. 36.... 197. V. P. nuo 2013 m. liepos 26 d. iki 2013 m. gruodžio 5 d. tyčia padėjo... 198. 36.1.... 199. valstybės tarnautojui prilygintas asmuo, R. L., būdama pirkimą... 200. 36.2.... 201. Tęsdamas nusikalstamą veiką, V. P., nuo 2013 m. spalio 30 d. iki 2013 m.... 202. 36.3.... 203. valstybės tarnautojui prilygintas asmuo, R. L., būdama pirkimą... 204. - Valstybės tarnybos įstatymo (1999-07-08 Nr. VIII-1316) 15 str. 1 d. 1, 3,... 205. - Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo... 206. - Viešųjų pirkimų įstatymo (1996-08-13 Nr. 1-1491) 3 str. 1 d.... 207. - ( - ) įstatų (2010-10-27 Nr. 1V-665) 36 p., kuriame nurodyta, kad ( - )... 208. - ( - ) direktoriaus pareiginių nuostatų (2010-12-20 Nr. 1V-783) 31 p. -... 209. - ( - ) viešųjų pirkimų taisyklių (2010-04-15 Nr. V-3) 3 p.... 210. - Projekto „Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų... 211. 37.... 212. Nors tiek R. L., tiek V. P. savo kaltės dėl nei vieno iš jiems pareikštų... 213. Dėl byloje esančių garso įrašų (jų suvestinių) (ne)pripažinimo... 214. 38.... 215. Pirmosios instancijos teismas, vertindamas baudžiamojoje byloje esančią... 216. 39.... 217. Siekiant įvertinti aukščiau nurodytos pirmosios instancijos teismo išvados... 218. 40.... 219. Prokuroras teikdamas teikimus bei Šiaulių apygardos teismas sankcionuodamas... 220. 41.... 221. Prokuroras, į Šiaulių apygardos teismą kreipėsi 2013 m. gegužės 9 d.... 222. 42.... 223. Minėtuose prokuroro teikimuose buvo prašomi sankcionuoti ir Šiaulių... 224. 43.... 225. Pirmosios instancijos teismas, skundžiamame nuosprendyje remdamasis kasacinio... 226. 44.... 227. Teismas, nagrinėjantis bylą, kurioje kaltinimas grindžiamas duomenimis,... 228. 1) OVĮ 10, 11 ir KŽĮ 10, 11 straipsniuose veiksmams, atliekamiems iki... 229. 2) Duomenys, gauti kontroliuojant pokalbius asmens kabinete, nesinaudojant... 230. 3) Sankcionuojant leidimą įrengti slaptą garso ir vaizdo įrašymo... 231. 45.... 232. Skundžiamame nuosprendyje nurodyta, kad šie kasacinio teismo išaiškinimai... 233. 46.... 234. Pirmosios instancijos teismas, skundžiamame nuosprendyje rėmėsi dar viena... 235. 47.... 236. Remdamasis šiose aptartose nutartyse padarytomis išvadomis, pirmosios... 237. 47.1.... 238. Kaltinimo dalyje dėl Viešinimo bukleto sukūrimo (dizaino), leidybos ir... 239. 47.2.... 240. D. M. parodymus patvirtina liudytojos D. U. ikiteisminio metu duoti parodymai,... 241. 47.3.... 242. Liudytoja A. M. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad jai buvo pavesta... 243. 47.4.... 244. Liudytoja S. K. patvirtino ankstesnių liudytojų parodymus dėl dviejų... 245. 47.5.... 246. Liudytojos S. K. parodymus patvirtino J. B. ikiteisminio tyrimo metu duoti... 247. 47.6.... 248. Šias liudytojų nurodytas aplinkybes, kad UAB „( - )“ buvo pateikusi... 249. 47.7.... 250. Kaltinimo dalyje dėl informacinės mokomosios medžiagos (specializuoto... 251. 47.8.... 252. Liudytoja D. U. ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai, kad 2013 metų... 253. 47.9.... 254. Liudytojas D. M. ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai, kad 2013 metais ( -... 255. 47.10.... 256. Liudytoja A. M. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad prisimena atvejį, kai D.... 257. 47.11.... 258. Liudytoja S. K. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2013 m. rudenį UAB „(... 259. 47.12.... 260. Liudytojos S. K. nurodytas aplinkybes dėl UAB „( - )“ pasiūlymo, jo... 261. 47.13.... 262. Kaltinimo dalyje dėl kompiuterinės įrangos pirkimo R. L. ir V. P. kaltę... 263. 47.14.... 264. Liudytojas A. A. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2013 metų liepos... 265. 47.15.... 266. Liudytojas D. M. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2013 metų nuo liepos... 267. 47.16.... 268. Ikiteisminio tyrimo metu specialiuoju liudytoju apklaustas A. D. parodė, kad... 269. 47.17.... 270. Liudytoja V. G. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad yra UAB „( - )“... 271. 47.18.... 272. Liudytoja S. S. (dabartinė pavardė – ( - )) ikiteisminio tyrimo metu... 273. 48.... 274. Byloje esančių duomenų vertinimas ir jų pripažinimas įrodymais yra... 275. 49.... 276. Įrodymų vertinimas neatsiejamai susijęs su baudžiamosios teisės nuostata,... 277. 50.... 278. R. L. ir V. P. kaltinami vienos tęstinės nusikalstamos veikos padarymu. Pagal... 279. 51.... 280. Pabrėžtina, kad veikos pripažinimas tęstine priklauso nuo rūšinių... 281. 52.... 282. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad R. L., padedant... 283. Bausmės skyrimas... 284. 53.... 285. Skirdamas bausmę R. L. ir V. P., teismas atsižvelgia į bendruosius bausmės... 286. 54.... 287. R. L. padarė vieną apysunkį tęstinį baigtą nusikaltimą (BK 11 straipsnio... 288. 55.... 289. V. P. padėjo padaryti vieną apysunkį baigtą nusikaltimą (BK 24 straipsnio... 290. 56.... 291. Iš bylos medžiagos matyti, kad BPK 140 straipsnyje nustatyta tvarka V. P.... 292. 57.... 293. Pagal BK 75 straipsnio 1 dalį asmeniui, nuteistam laisvės atėmimu ne daugiau... 294. 58.... 295. Teismas pripažįsta, kad yra formalus ir materialus pagrindas taikyti... 296. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 326... 297. Nuteistojo V. P. (V. P.) gynėjo advokato Alberto Kručkausko apeliacinio... 298. Vilniaus apygardos prokuratūros Antrojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus... 299. Panaikinti Vilniaus apylinkės teismo 2019 m. sausio 17 d. nuosprendžio dalį,... 300. R. L. pripažinti kalta padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos... 301. V. P. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos... 302. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos 63 straipsnio 4, 9 dalimis, bausmę,... 303. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos 63 straipsnio 9 dalimi, 66 straipsniu, į V.... 304. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 75 straipsnio 1 dalimi,... 305. V. P. taikomą laikiną nuosavybės teisių apribojimą, pratęstą Kauno... 306. Likusią Vilniaus apylinkės teismo 2019 m. sausio 17 d. nuosprendžio dalį... 307. Šis Kauno apygardos teismo nuosprendis įsiteisėja nuo jo priėmimo dienos....