Byla 2-457-796/2016
Dėl antstolio veiksmų

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Kristina Domarkienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjos N. O. skundą suinteresuotiems asmenims antstoliui Zenui Zenkevičiui, UAB ,,Baltic Petroleum“ dėl antstolio veiksmų,

Nustatė

2pareiškėja kreipėsi į teismą su skundu dėl antstolio Zeno Zenkevičiaus veiksmų, kuriuo prašo panaikinti 2015-11-17 patvarkymą Nr. 0014/02/00367 ir priimti naują patvarkymą nutraukti vykdomąją bylą Nr. 0014/02/00367, o vykdomąjį dokumentą grąžinti išieškotojui. Nurodė, kad antstolis vykdo išieškojimą pagal 1997-02-25 Mažeikių rajono išduotą vykdomąjį raštą iš skolininkės N. O. firmos ,,Vydija“, ieškotojo UAB ,,Baltic Petroleum“ (buvęs AB ,,Lietuvos kuras“ Klaipėdos filialas) naudai. Atkreipia dėmesį, kad N. O. firma ,,Vydija“ VĮ Registrų centre yra išregistruota 1994-12-01. Kadangi N. O. firma ,,Vydija“ yra likviduota, jos savininkas savaime, kai nėra teismo sprendimo ar kito vykdytino dokumento, neprivalo atsakyti už individualios įmonės skolas, todėl laikytina, kad išieškojimo nukreipimas antstolio iniciatyva į fizinio asmens (pareiškėjos N. O.) turtą yra neteisėtas ir viršijantis antstolio įgaliojimus.

3Suinteresuotas asmuo antstolis Zenas Zenkevičius 2015-12-23 patvarkymu Nr. 0014/02/00367 skolininkės skundo netenkino ir perdavė nagrinėti teismui. Nurodė, kad vykdo išieškojimą pagal 1997-02-25 Mažeikių rajono išduotą vykdomąjį raštą iš skolininkės N. O. firmos ,,Vydija“, ieškotojo UAB ,,Baltic Petroleum“ (buvęs AB ,,Lietuvos kuras“ Klaipėdos filialas) naudai. Pažymėjo, kad skolininkė N. O. kaip N. O. firmos ,,Vydija“ įkūrėja ir savininkė, yra visų įmonės teisių ir pareigų perėmėja, todėl išieškojimas iš skolininkės N. O. kaip iš fizinio asmens yra vykdomas teisėtai ir vykdomosios bylos nutraukimas yra negalimas.

4Skundas tenkintinas.

5Vykdomosios bylos Nr. 0014/02/00367 duomenimis nustatyta, kad antstolis Z. Zenkevičius vykdo išieškojimą pagal 1997-02-25 Mažeikių rajono vykdomąjį raštą, kuris buvo išduotas 1996-02-09 Mažeikių rajono apylinkės teismo sprendimo pagrindu. Iš vykdomosios bylos medžiagos nustatyta, kad 1994-12-01 N. O. firma ,,Vydija“ išregistruota iš Juridinių asmenų registro, t.y. likviduota juridinio asmens savininkų sprendimu (v.b.l. 236). Antstolis Z. Zenkevičius 2015-11-17 priėmė patvarkymą Nr. 0014/02/00367, kuriuo netenkino N. O. prašymo nutraukti vykdomąją bylą (v.b.l. 238). Antstolio teigimu, už likviduotos individualios įmonės prievoles atsakomybė tenka buvusiai įmonės savininkei N. O..

6Individuali įmonė yra neribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo (Individualių įmonių įstatymo 2 straipsnio 1 dalis). Individuali įmonė kaip kiekvienas juridinis asmuo yra pavadinimą turinti įmonė, kuri gali savo vardu įgyti ir turėti teises bei pareigas (CK 2.33 straipsnio 1 dalis). Ji turtą valdo, naudoja ir juo disponuoja nuosavybės ar patikėjimo teise (CK 2.48 straipsnio 1 dalis), todėl, kaip savarankiškas civilinių santykių subjektas, už savo prievoles atsako jai nuosavybės ar patikėjimo teise priklausančiu turtu (Individualių įmonių įstatymo 8 straipsnis, CK 2.50 straipsnio 1 dalis). Individualios įmonės (neribotos civilinės atsakomybės privataus juridinio asmens) steigėjas yra vienas fizinis asmuo ir nuo įmonės įregistravimo jis laikomas individualios įmonės savininku (Individualių įmonių įstatymo 3 straipsnis, 6 straipsnio 1 dalis); individualioje įmonėje yra vienas savininkas; jo teises ir pareigas nustato Civilinis kodeksas, Individualių įmonių įstatymo bei kiti įstatymai ir individualios įmonės nuostatai (Individualių įmonių įstatymo 6 straipsnio 1 ir 4 dalys). CK 2.50 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad jeigu individualios įmonės prievolėms įvykdyti neužtenka įmonės turto, už įmonės prievoles atsako jos savininkas (juridinio asmens dalyvis). Šios nuostatos reiškia, kad, nors individuali įmonė ir jos savininkas yra atskiri civilinių teisinių santykių subjektai, galintys savarankiškai prisiimti prievoles ir už jas atsakyti, tačiau, individualiai įmonei neturint pakankamai turto atsiskaityti už savo skolas, už jas turi atsiskaityti savininkas asmeniniu turtu ir jam tenkančia bendrosios jungtinės nuosavybės turto dalimi. Taigi individualios įmonės teisinė padėtis lemia jos civilinės atsakomybės ypatumus, t. y. tuo atveju, kai tokia įmonė neturi pakankamai turto atsiskaityti pagal prisiimtas turtines prievoles, jos savininkui atsiranda subsidiari prievolė atsakyti už įmonės skolas (CK 2.50 straipsnio 4 dalis). Tačiau toks individualios įmonės ir jos savininko teisinis reglamentavimas nereiškia, kad, individualiai įmonei neturint turto atsakyti pagal jos prievoles ar tokią įmonę likvidavus, jos savininkas savaime, kai nėra teismo sprendimo ar kito vykdytino dokumento priteisti iš savininko jo įmonės skolas, įgyja subsidiariąją prievolę atsakyti už įmonės skolas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pasisakydamas dėl individualios įmonės teisinės padėties ir jos bei jos savininko atsakomybės, yra nurodęs, kad, kai ieškovas, laisvai disponuodamas savo procesinėmis teisėmis (CPK 13 straipsnis), byloje reikalavimą atlyginti nuostolius pareiškia pagrindiniam skolininkui (įmonei), nereikšdamas jo subsidiariajam skolininkui (įmonės savininkui), teismas pagal aptartas teisės normas turi teisinį pagrindą priteisti iš įmonės patirtus nuostolius dengiant įmonės skolą, tačiau, nesant pareikšto reikalavimo, teismas neturi teisinio pagrindo spręsti dėl nuostolių atlyginimo iš įmonininko (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2012 m. gruodžio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje N. N. v. S. J. autopaslaugų įmonė ir kt., bylos Nr. 3K-7-400/2012; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2015 m. spalio 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-510-313/2015).

7Prievolės atsiranda iš sandorių arba kitokių juridinių faktų, kurie pagal galiojančius įstatymus sukuria prievolinius santykius (CK 6.2 straipsnis). Minėtas išieškojimas pradėtas vykdyti pagal įsiteisėjusį 1996-02-09 Mažeikių rajono apylinkės teismo sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-198/1996, kuriuo pagrindu išduotas vykdomasis raštas iš pareiškėjos N. O. firmos ,,Vydija“ išieškoti 1423500,00 Lt, ieškotojo UAB ,,Baltic Petroleum“ (tuomet AB ,,Lietuvos kuras“ Klaipėdos filialas) naudai. Byloje įmonės savininkė (pareiškėja) N. O. nebuvo įtraukta nei atsakove, nei trečiuoju asmeniu. Minėtu teismo sprendimu iš N. O. kaip fizinio asmens, jokios pinigų sumos nebuvo priteistos. Taigi šio teismo sprendimo pagrindu N. O. neatsirado prievolė padengti individualios įmonės skolas, jai neperėjo prievolė, siejusi individualią įmonę ir išieškotoją materialiuose teisiniuose santykiuose. Nagrinėjamoje byloje taip pat nėra nustatyta juridinių faktų, sukuriančių individualios įmonės savininkės N. O. prievoles įmonės kreditoriams. Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta teismas daro pagrįstą išvadą, jog N. O. neperėjo prievolė, siejusi individualią įmonę ir išieškotoją materialiuose teisiniuose santykiuose. Taigi antstolis neturi teisinio pagrindo nukreipti išieškojimo į individualios įmonės savininkės turtą, nes byloje nėra vykdomojo dokumento dėl skolos išieškojimo iš įmonės savininkės N. O..

8Pareiškėja prašo nutraukti vykdomąją bylą Nr. 0014/02/00367. Vykdomosios bylos nutraukimo atvejai yra reglamentuoti CPK 629 str. Vienas iš vykdomosios bylos nutraukimo pagrindų – reorganizavus ar likvidavus juridinį asmenį, jeigu negalimas teisių ir pareigų perėmimas (LR CPK 629 str. 1 d. 6 p.). Iš vykdomosios bylos medžiagos nustatyta, kad 1994-12-01 N. O. firma ,,Vydija“ išregistruota iš Juridinių asmenų registro, t.y. likviduota juridinio asmens savininkų sprendimu (v.b.l. 236). Nagrinėjamoje byloje, nenustatyta, kad N. O. perėjo prievolė, siejusi individualią įmonę ir išieškotoją materialiuose teisiniuose santykiuose. Išieškojimas galimas tik iš fizinių ir juridinių asmenų, kurių prievolė kreditoriui nustatyta įsiteisėjusiu teismo sprendimu ar kitu vykdytinu dokumentu, kurie yra pagrindas išduoti vykdomąjį dokumentą (arba yra kartu ir vykdomieji dokumentai). Vykdomasis dokumentas yra visų vykdymo veiksmų atlikimo pagrindas, t. y. atlikti vykdymo veiksmus be vykdomojo dokumento draudžiama (CPK 586 straipsnis). Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes ir motyvus, yra pagrindas nutraukti vykdomąją bylą Nr. 0014/02/00367.

9Įvertinus byloje esančius įrodymus bei nustatytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad pareiškėjos skundas yra pagrįstas, todėl tenkintinas – antstolio Z. Zenkevičiaus 2015-11-17 patvarkymas Nr. 0014/02/00367 naikintinas ir antstolis Z. Zenkevičius, vadovaujantis 629 str. 1 d. 6 p., įpareigotinas nutraukti vykdomąją bylą Nr. 0014/02/00367.

10Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 – 291 straipsniais, 510 str. 1 d., 513 str., 629 str. 1 d. 6 p., teismas,

Nutarė

11pareiškėjos N. O. skundą dėl antstolio veiksmų tenkinti.

12Panaikinti 2015-11-17 patvarkymą Nr. 0014/02/00367, kuriuo netenkintas N. O. prašymas nutraukti vykdomąją bylą Nr. 0014/02/00367.

13Įpareigoti antstolį Z. Zenkevičių vadovaujantis 629 str. 1 d. 6 p., nutraukti vykdomąją bylą Nr. 0014/02/00367.

14Nutarčiai įsiteisėjus, vykdomąją bylą Nr. 0014/02/00367 grąžinti antstoliui Z. Zenkevičiui.

15Nutartis per septynias dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai