Byla 2-974-948/2017
Dėl drausminės nuobaudos panaikinimo

1Biržų rajono apylinkės teismo teisėja Edita Jusevičienė, sekretoriaujant Ž. K., dalyvaujant ieškovui R. S., jo atstovui advokatui Ž. R., atsakovo Biržų rajono savivaldybės, atstovaujamos mero, atstovui S. P., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo R. S. ieškinį atsakovui Biržų rajono savivaldybei, atstovaujamai mero, dėl drausminės nuobaudos panaikinimo.

2Teismas

Nustatė

3Ieškovas kreipėsi į teismą ieškiniu, prašydamas: 1) pripažinus, kad kreipimosi į teismą terminas yra praleistas, terminą atnaujinti; 2) panaikinti Biržų rajono savivaldybės mero 2017-03-28 potvarkį Nr. MP-14 „Dėl drausminės nuobaudos skyrimo Biržų rajono Legailių globos namų direktoriui R. S.“, kuriuo direktoriui R. S. paskirta drausminė nuobauda – pastaba; 3) priteisti iš atsakovo ieškovo turėtas bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškovas ieškinyje nurodo, kad atsakovas ginčijamu potvarkiu paskyrė drausminę nuobaudą akivaizdžiai praleidęs drausminės nuobaudos skyrimo vieno mėnesio terminą. Skundžiamu 2017-03-28 potvarkiu ieškovui skirta drausminė nuobauda už galimą darbo drausmės pažeidimą, kurio faktas ir galimas pažeidėjas buvo nustatyti 2016-11-07. Todėl nuobauda galėjo būti paskirta 2016-12-08, 2017-02-11, skaičiuojant nuo 2017-01-11 pranešimo Nr. SN-97, ar vėliausiai 2017-03-10, skaičiuojant nuo 2017-02-10 pasiaiškinimo įteikimo dienos. DK 241 straipsnio numatyto vieno mėnesio termino nuobaudai skirti praleidimas yra esminis pažeidimas ir savarankiškas pagrindas nuobaudai naikinti. Biržų rajono savivaldybės meras 2017-03-28 potvarkyje Nr. MP-14 „Dėl drausminės nuobaudos skyrimo Biržų rajono L. globos namų direktoriui R. S.“ nurodė, kad potvarkis per 3 mėnesius nuo jo gavimo dienos gali būti skundžiamas darbo ginčų komisijai, į kurią ir kreipėsi 2017-04-24, t. y. nepraleidus skundo padavimo termino. 2017-05-22 darbo ginčų komisija sprendimu atsisakė nagrinėti ieškovo prašymą, kadangi prašyme nurodytų reikalavimų nagrinėjimas nepriskirtas darbo ginčų komisijos kompetencijai. Nurodo, kad 2017-03-28 mero potvarkyje Nr. MP-14 nėra konkretizuota už kokiu laiku konkrečiai padarytą darbo drausmės pažeidimą skiriama pastaba. Potvarkyje abstrakčiai nurodoma, kad Biržų rajono L. globos namų direktorius R. S. netinkamai vykdė darbdavio funkcijas, netinkamai organizavo darbuotojų darbą bei neužtikrino, kad būtų laikomasi darbo įstatymų ir kitų teisės aktų įstaigoje, neužtikrino tinkamo dokumentų tvarkymo, neužtikrino, kad ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingos, neužtikrino racionalaus ir taupaus lėšų bei turto naudojimo, veiksmingo įstaigos kontrolės sistemos sukūrimo, jos veikimo ir tobulinimo. Iš potvarkio nėra aišku, kuo pasireiškė netinkamas darbo funkcijų vykdymas, darbuotojų darbo organizavimas, kokių konkrečiai įstatymų ir kitų teisės aktų laikymąsi ieškovas turėjo užtikrinti ir kokių dokumentų tvarkymą turėjo užtikrinti, ko neatlikimas buvo pagrindas taikyti drausminę nuobaudą (b.l. 1-8).

5Atsakovas atsiliepimu į ieškinį su ieškiniu nesutiko, prašo jį atmesti. Nurodo, kad padaryto pažeidimo paaiškėjimo momentu laikoma 2017-03-08, kuomet įvyko Savivaldybės mero 2017-02-23 potvarkiu Nr. M-8 „Dėl darbo grupės sudarymo“ sudarytos Darbo grupės Biržų rajono L. globos namų direktorius R. S. veiksmams įvertinti pagal Biržų rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2016-11-07 Legailių globos namų ribotos apimties finansinio (teisėtumo) audito ataskaitoje Nr. K14-5 nurodytus įstaigos veiklos neatitikimus teisės aktams posėdis, kurio metu Darbo grupės nariai, atlikę tyrimą, suformulavo išvadas ir jas pateikė Savivaldybės merui apie ieškovo darbo drausmės pažeidimo tyrimo rezultatus (Darbo grupės 2017-03-08 išvada Nr. TN-6), todėl DK 241 straipsnio 1 dalyje nustatytas vieno mėnesio terminas turi būti skaičiuojamas nuo 2017-03-08, ir šis terminas paskiriant drausminę nuobaudą, nėra praleistas. Savivaldybės mero priimtas potvarkis, kuriuo ieškovui paskirta drausminė nuobauda, paremtas Darbo grupės išvadomis, kuriose konkretizuota, ko ieškovas, kaip įstaigos vadovas, neįgyvendino, nesukūrė, ką netinkamai vykdė. Ieškovas yra įstaigos vadovas, kuris turi užtikrinti tinkamą įstaigos darbo organizavimą.

6Ieškovas posėdžio metu ieškinį palaikė jame išdėstytais motyvais. Parodė, kad buvo pažeisti drausminės nuobaudos skyrimo terminai. Nepripažįsta padaręs darbo drausmės pažeidimą, nes nėra jo kaltės. Auditas buvo atliktas jam ir buhalterei nedalyvaujant. Buhalterei, pasibaigus jos nedarbingumui, birželio mėnesį įsakymu paskyrė drausminę nuobaudą – pastabą. Audito ataskaitą suprato, kaip rekomendacijas darbui. Nustatyti pažeidimai buvo pašalinti. Meras dar prieš naujus metus siūlė jam nutraukti darbo sutartį savo noru, tačiau nesutiko. Dėl galimo darbo drausmės pažeidimo pasiaiškinimus iš jo buvo prašoma pateikti net tris kartus. Prašo ieškinį tenkinti ir panaikinti jam skirtą drausminę nuobaudą.

7Atsakovo atstovas su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad ieškinys pareikštas netinkamam atsakovui. Atsakovu turėtų būti patrauktas meras. Terminas drausminei nuobaudai skirti praleistas nebuvo. Drausmės pažeidimas buvo nustatytas 2017-03-08 Darbo grupei pateikus merui išvadą, kuria siūloma Legailių globos namų direktoriui skirti drausminę nuobaudą – pastabą už Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2004-08-04 įsakymu Nr. A-358 patvirtinto L. vienišų asmenų ir senelių globos namų direktoriaus pareigybės aprašo 8, 11 ir 12 punktų netinkamą vykdymą. Ieškovui adresuoti pranešimai apie galimą darbo drausmės pažeidimą ir prašymai pasiaiškinti, laikytini informacinio pobūdžio susirašinėjimu. Ieškovas, nesutikdamas su jam siūloma skirti drausmine nuobauda, turėjo teisę skųsti darbo grupės merui pateiktą išvadą. Drausminių nuobaudų skyrimo mero potvarkiu tvarka savivaldybėje nėra reglamentuota. Šiuo atveju meras skyrė nuobaudą, gavęs darbo grupės išvadą. Prašo ieškinį atmesti atsiliepime išdėstytais motyvais.

8Ieškovo atstovas advokatas Ž. R. posėdžio metu ieškinį palaikė jame išdėstytais motyvais, prašė jį tenkinti. Taip pat prašo priteisti visas ieškovo turėtas bylinėjimosi išlaidas.

9Įrodymų vertinimo taisyklės suformuluotos procesiniu įstatymu – CPK 185 str., o šių taisyklių esmė yra ta, kad įrodymus, vadovaudamasis įstatymais, vertina tik teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu bylos aplinkybių išnagrinėjimu teismo posėdyje. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. balandžio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-156/2009; kt.). Civiliniame procese išvadai apie fakto buvimą padaryti įrodymų pakanka, jeigu byloje esantys įrodymai leidžia labiau tikėti, kad tas faktas buvo, negu kad jo nebuvo. Be to, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad įrodymų pakankamumo klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į ginčo pobūdį ir kitas svarbias bylos aplinkybes. Įvertindamas įrodymus teismas, vadovaudamasis įstatymo reikalavimais ir remdamasis logikos dėsniais, turi spręsti apie visų byloje surinktų faktinių duomenų (įrodymų) tikrumą, sąsajumą, leistinumą, tarpusavio ryšį, pakankamumą įrodinėjimo dalyko faktams konstatuoti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. kovo 17 d. nutartis, priimta civilinėje Nr. 3K-3-171/2008).

10Ieškinys yra pareikštas iki Darbo kodekso, patvirtinto 2016-09-14 įstatymu Nr. XII-2603, įsigaliojimo, todėl ieškinio reikalavimai yra sprendžiami pagal iki Darbo kodekso įsigaliojimo galiojusias nuostatas.

11Ieškovo kreipimosi į teismą terminas praleistas nebuvo, nes į teismą ieškovas kreipėsi 2014-06-08, t.y. per mėnesį nuo LR Valstybinės darbo inspekcijos prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Panevėžio teritorinio skyriaus darbo ginčų sprendimo 2017-05-22 Nr. DGKS-2402 darbo byloje, kuriuo buvo atsisakyta nagrinėti R. S. prašymą Biržų rajono savivaldybei, priėmimo dienos (b.l. 11-13).

12Ieškovas, prašydama panaikinti jam skirtą drausminę nuobaudą, ieškinyje rėmėsi keliais savarankiškais pagrindais pripažinti jam skirtos nuobaudos - pastabos - neteisėtumą. Visų pirma, ieškovui drausminė nuobauda paskirta tik 2017-03-28 mero potvarkiu, tai yra praleidus įstatymo nustatytą 1 mėnesio terminą nuobaudai skirti, o šio termino praleidimas yra esminis pažeidimas ir savarankiškas pagrindas nuobaudai naikinti. Antra, ieškovui drausminė nuobauda buvo paskirta, neegzistuojant darbo drausmės pažeidimo faktui bei ieškovo kaltei, tai yra nenustačius darbo drausmės pažeidimo pagrindų, o vadovaujantis audito ataskaita, kuri nėra pažeidimus konstatavęs dokumentas, ja tėra siūlomos rekomendacijos darbui, kurios iki mero potvarkio priėmimo dėl drausminės nuobaudos skyrimo buvo iš dalies įgyvendintos. 2017-03-28 mero potvarkyje Nr. MP-14 nėra konkretizuota už kokiu laiku konkrečiai padarytą darbo drausmės pažeidimą skiriama pastaba.

13Byloje nustatyta, kad Biržų rajono savivaldybės meras 2017-03-28 potvarkiu Nr. MP-14 „Dėl drausminės nuobaudos skyrimo Biržų rajono L. globos namų direktoriui R. S.“ už netinkamą darbo pareigų vykdymą skyrė direktoriui R. S. drausminę nuobaudą – pastabą (b.l. 14). Drausminė nuobauda buvo paskirta konstatavus, kad Biržų rajono L. globos namų direktorius R. S. netinkamai vykdė darbdavio funkcijas, netinkamai organizavo darbuotojų darbą bei neužtikrino, kad būtų laikomasi darbo įstatymų ir kitų teisės aktų įstaigoje; neužtikrino, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų; neužtikrino tinkamo dokumentų tvarkymo, neužtikrino, kad ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingos, neužtikrino, racionalaus ir taupaus lėšų bei turto naudojimo, veiksmingo įstaigos vidaus kontrolės sistemos sukūrimo, jos veikimo ir tobulinimo.

14DK 241 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad drausminė nuobauda skiriama tuoj pat, paaiškėjus darbo drausmės pažeidimui, bet ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo tos dienos, kai pažeidimas paaiškėjo, neįskaitant laiko, kurį darbuotojas darbe nebuvo dėl ligos, buvo komandiruotėje arba atostogavo. DK 241 straipsnio 1 dalyje nustatytas vieno mėnesio terminas yra garantija darbuotojui, jog drausminė nuobauda jam gali būti taikoma tik per šį terminą nuo darbo drausmės pažeidimo paaiškėjimo momento. Pagal šią įstatymo nuostatą yra reikšminga ne pažeidimo padarymo diena, o jo paaiškėjimo momentas. Darbo drausmės pažeidimo paaiškėjimo diena laikoma ta diena, kurią apie darbuotojo padarytą pažeidimą tapo žinoma darbdaviui. Darbdaviui sužinojus apie darbuotojo padarytą pažeidimą prasideda DK 241 straipsnio 1 dalyje nustatyto termino eiga ir per šį vieno mėnesio terminą darbdavys turi apsispręsti ir gali skirti drausminę nuobaudą darbuotojui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. spalio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-363/2011).

15Kai darbdavys yra juridinis asmuo, darbo drausmės pažeidimo paaiškėjimo jam diena laikoma ta diena, kurią apie darbuotojo padarytą pažeidimą tapo žinoma darbdavio atstovams – juridinio asmens vadovui, administracijos pareigūnams (DK 14, 16, 24 straipsniai). Jeigu apie darbo drausmės pažeidimą tapo žinoma darbdavio atstovui, neturinčiam teisės skirti drausminę nuobaudą, jis privalo nedelsdamas apie tai pranešti darbdavio atstovui, turinčiam teisę skirti drausminę nuobaudą (DK 35 straipsnio 1 dalis). Darbo drausmės pažeidimo paaiškėjimo diena pagal DK 241 straipsnio 1 dalį aiškintina kaip ta diena, kurią darbdaviui arba jo atstovui (DK 14, 16, 24 straipsniai) tapo žinomas šių aplinkybių visetas: a) darbo drausmės pažeidimo faktas; b) darbo drausmės pažeidimą padaręs konkretus darbuotojas. Darbo drausmės pažeidimo paaiškėjimas, nuo kurio prasideda DK 241 straipsnio 1 dalyje nustatytas vieno mėnesio terminas, reiškia, kad turima informacija nekelia pagrįstų abejonių dėl darbo drausmės pažeidimo fakto ir pažeidėjo asmens. Jeigu turima informacija neleidžia konkrečiai spręsti apie tai, kelia pagrįstų abejonių, gali būti atliekamas tyrimas, tačiau dėl jo atlikimo turi būti apsisprendžiama per protingą laiką. Nepagrįstas delsimas gali būti vertinamas kaip darbdavio pasinaudojimas jam suteikta diskrecijos teise apskritai nepradėti drausminės atsakomybės taikymo procedūrų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2016 m. kovo 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-137-701/2016). Darytina išvada, kad darbdavys, įgyvendindamas savo teisę aiškintis ir tirti darbo drausmės pažeidimą, negali pažeisti darbuotojo interesų ar jų neproporcingai suvaržyti, pažeisti DK 241 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos garantijos darbuotojui. Tyrimas, kai darbdavys nusprendžia jį atlikti, turi būti atliekamas operatyviai, per protingai trumpą laiką. Esant teisme ginčui dėl drausminės nuobaudos skyrimo termino laikymosi, darbdavys, teigiantis, kad buvo poreikis atlikti tyrimą, turi šią aplinkybę įrodyti. Atlikto tyrimo rezultato, pavyzdžiui, išvados, pateikimo diena laikytina darbo drausmės pažeidimo paaiškėjimo diena, jeigu darbdavys pagrindžia aplinkybės dėl poreikio atlikti tyrimą egzistavimą.

16Iš ieškovo paaiškinimų matyti, kad audito atlikimo metu jis nedalyvavo, nes sirgo, o po ligos į darbą grįžo 2016-12-12. Ieškovas posėdžio metu nurodė, kad dar gruodžio mėnesį Biržų rajono savivaldybės meras siūlė jam trauktis iš pareigų savo noru, tačiau jis nesutiko. Iš 2017-01-11 Biržų rajono savivaldybės mero rašto, adresuoto R. S., matyti, 2016-12-28 raštu Nr. SN-1791, R. S. buvo paprašytas iki 2017-01-06 pateikti paaiškinimus dėl Biržų rajono savivaldybės kontrolierės pateiktų pastebėjimų, išvadų ir rekomendacijų, atlikus Biržų rajono L. globos namų finansinį (teisėtumo) auditą Nr. K14-5. 2017-01-06 Biržų rajono savivaldybėje buvo gautas ieškovo prašymas pratęsti paaiškinimo terminą iki 2017-01-25, tačiau šis terminas pratęstas nebuvo, motyvuojant, kad buvo nustatytas protingas terminas paaiškinimams pateikti, be to, buvo pateiktas rekomendacijų įgyvendinimo planas, o tai reiškia, kad laiko susipažinti su audito ataskaita, turėjo (b.l. 25). Biržų rajono L. globos namų direktorius 2017-01-19 Biržų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos Savivaldybės kontrolierei pateikė Biržų rajono L. globos namų rekomendacijų įgyvendinimo planą (b.l. 26-29).

17Biržų rajono savivaldybės meras 2017-01-24 kreipėsi į Biržų rajono L. globos namų direktorių pranešimu Nr. TN-1 Apie galimą darbo drausmės pažeidimą, kuriuo R. S. paprašyta iki 2017-02-10 17.00 val. pateikti raštu pasiaiškinimą dėl galimo darbo drausmės pažeidimo. Nurodyta, kad remiantis audito ataskaitoje pateiktais pastebėjimais, išvadomis ir rekomendacijomis, buvo nustatyta eilė trūkumų bei neatitikčių teisės aktų reikalavimams, ir tuo R. S. galimai nevykdė arba netinkamai vykdė pareigybės apraše nustatytas pareigas (pareigybės aprašo 8, 11, 12 punktai). Ieškovas 2017-02-10 pateikė paaiškinimus, nurodydamas, kad jam nėra aišku, kokius konkrečius darbo drausmės pažeidimus padarė, todėl paprašė nurodyti konkretų darbo drausmės pažeidimą (b.l. 35).

18Biržų rajono savivaldybės meras 2017-02-23 Potvarkiu Nr. M-8 sudarė darbo grupę Biržų rajono L. globos namų direktoriaus veiksmams įvertinti pagal Biržų rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2016-11-07 L. globos namų ribotos apimties finansinio (teisėtumo) audito ataskaitoje Nr. K14-5 nurodytus įstaigos veiklos neatitikimus teisės aktams. Darbo grupei buvo pavesta iki 2017-03-08 ištirti ieškovo veiksmus pagal Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2016-11-07 audito ataskaitoje Nr. K14-5 nurodytus neatitikimus teisės aktams ir iki 2017-03-08 pateikti Merui motyvuotas išvadas ir/ar rekomendacijas dėl jų ( b.l. 76).

19Darbo grupė 2017-03-08 pateikė merui išvadą, kad Biržų rajono L. globos namų direktorius netinkamai vykdė Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2004-08-04 įsakymu Nr. A-358 patvirtinto L. vienišų asmenų ir senelių globos namų direktoriaus pareigybės aprašo 8, 11 ir 12 punktus, ir pasiūlė ieškovui skirti drausminę nuobaudą – pastabą (b.l. 77, 78).

20Biržų rajono savivaldybės meras 2017-03-10 vėl kreipėsi į Biržų rajono L. globos namų direktorių pranešimu Nr. TN-7 Apie galimą darbo drausmės pažeidimą, kuriuo R. S. paprašyta iki 2017-03-17 pateikti raštu pasiaiškinimą dėl galimo darbo drausmės pažeidimo bei pažymėta, kad nepateikus paaiškinimo dėl aukščiau nurodyto termino be svarbių priežasčių, sprendimą dėl drausminės nuobaudos skyrimo darbdavys priims be pasiaiškinimo, kaip tai numatyta DK 240 straipsnio 1 dalyje (b.l. 36-39).

212017-03-16 ieškovas pateikė Biržų rajono savivaldybės merui pakartotinius paaiškinimus. Juose vėl nurodė, kad iš suformuluoto pranešimo pateikti paaiškinimą jam nėra aišku, kokius konkrečius darbo drausmės pažeidimus padarė ir turėtų pateikti pasiaiškinimą. Taip pat nurodė, kad į 2016-11-07 atliktos Biržų rajono L. globos namų finansinį (teisėtumo) audito ataskaitos Nr. K14-5 rekomendacijas buvo atsižvelgta ir tai patvirtinama rekomendacijų įgyvendinimo planu, kas liudija, jog įtariamai padaryti pažeidimai yra pašalinti (b.l. 40, 41).

22Biržų rajono savivaldybės meras 2017-03-28 priėmė potvarkį Nr. MP-14 „Dėl drausminės nuobaudos skyrimo Biržų rajono L. globos namų direktoriui R. S.“, kuriuo direktoriui R. S. paskirta drausminė nuobauda – pastaba ( b.l. 14).

23Iš ieškovo į bylą pateikto straipsnio iš leidinio „Biržiečių žodis“ matyti, kad 2017 sausio pradžioje vykusiame Biržų rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto posėdyje komiteto nariai teiravosi mero, kokių veiksmų imsis valdžia dėl L. globos namų direktoriaus R. S. dėl audito metu nustatytų pažeidimų. Meras nurodė, kad siūlė globos namų direktoriui atsistatydinti iš pareigų be išeitinių išmokų (b.l. 83-86).

24Iš atsakovo 2017-01-24 pranešimo Nr. TN-1 matyti, kad atsakovas ieškovo galimą drausmės pažeidimą kildina iš 2016-11-07 atliktos Biržų rajono L. globos namų finansinį (teisėtumo) audito ataskaitos Nr. K14-5, kuri ginčijamame potvarkyje nurodoma drausminės nuobaudos skyrimo pagrindu. Todėl sutiktina su ieškovo argumentu, kad tariamas pažeidimas, už kurį ieškovui paskirta drausminė nuobauda, atsakovui paaiškėjo dar iki 2017-01-24, tačiau drausminė nuobauda nei atsakovui susipažinus su ataskaita, nei gavus ieškovo pasiaiškinimą paskirta nebuvo. Teismas sprendžia, kad pažeidimas, už kurį ieškovui paskirta drausminė nuobauda, atsakovui paaiškėjo gavus audito ataskaitą ir atsakovo 2017-01-24 pranešimu Nr. TN-1 ieškovui pranešus apie galimą darbo drausmės pažeidimą, o vėliausiai turėjo paaiškėti, kai 2017-02-10 buvo gautas ieškovo paaiškinimas, o drausminė nuobauda šiuo atveju vėliausiai galėjo būti paskirta 2017-03-10. Nesutiktina su atsakovu, kad ieškovui adresuoti pranešimai apie galimą darbo drausmės pažeidimą ir prašymai pasiaiškinti tebuvo informacinio pobūdžio susirašinėjimas. Teismas neturi pagrindo nesutikti su ieškovo atstovo pozicija, kad darbo grupės sudarymas buvo kaip pretekstas pateisinti termino drausminei nuobaudai skirti nepraleidimą. Pažymėtina, kad darbo grupės išvadoje nieko naujo nustatyta ir užfiksuota nebuvo, buvo pakartota pranešimuose nurodyta informacija. Be to, atsakovo atstovas posėdžio metu nurodė, kad savivaldybėje nėra nustatyta konkreti drausminių nuobaudų skyrimo tvarka, t. y. kad būtinai turi būti sudaroma darbo gruopė, kuri teikia merui pasiūlymą dėl drausminės nuobaudos skyrimo. DK 241 straipsnyje numatyto vieno mėnesio terminas nuobaudai skirti praleidimas yra esminis pažeidimas ir savarankiškas pagrindas nuobaudai naikinti, todėl Biržų rajono savivaldybės mero 2017-03-28 potvarkį Nr. MP-14 „Dėl drausminės nuobaudos skyrimo Biržų rajono L. globos namų direktoriui R. S.“, kuriuo direktoriui R. S. paskirta drausminė nuobauda – pastaba, naikintinas.

25Tenkinant ieškinį šiuo pagrindu, teismas neprivalo pasisakyti dėl padaryto drausminio pažeidimo esmės. Tačiau teismas atkreipia dėmesį į tai, kad byloje yra duomenų, leidžiančių spręsti, kad ieškovo veikloje yra būtinos drausminės atsakomybės sąlygos.

26Iš rašytinės bylos mežiagos: Biržų rajono savivaldybės tarybos 2004-08-27 Sprendimo Nr. T-188 matyti, kad R. S., nuo 2004-09-01 skiriamas Biržų rajono L. vienišų asmenų ir senelių globos namų direktoriumi, o savivaldybės meras įgaliojamas pasirašyti su R. S. darbo sutartį. Iš 2004-08-31 Darbo sutarties Nr. 225 matyti, R. S. priimamas dirbti Biržų rajono L. vienišų asmenų ir senelių globos namų direktoriumi nuo 2004-09-01 (b.l. 59-64). 2004-08-04 Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintas Legailių vienišų asmenų ir senelių globos namų direktoriaus pareigybės aprašas, kurio 4-13 punkte įtvirtintos direktorius pareigos: 4 punkte – vadovauti, organizuoti ir užtikrinti kokybišką globos namų veiklą; 8 punkte – vykdyti darbdavio funkcijas globos namų darbuotojų atžvilgiu, organizuoti ir kontroliuoti jų darbą; 11 punkte – pagal savo kompetenciją įstatymų nustatyta tvarka sudaryti sutartis su fiziniais ir juridiniais asmenimus, leisti įstatymus; 12 punkte – užtikrinti tinkamą globos namų materialinių vertybių, turto, finansinių išteklių, dokumentų tvarkymą, naudojimą ir saugojimą. Ieškovas su pareigybės aprašu supažindintas pasirašytinai 2004-09-01 ( b.l. 65-67). Ieškovui dirbant Biržų rajono L. vienišų asmenų ir senelių globos namų direktoriumi 2015-01-14 mero potvarkiu įteiktas padėkos raštas už ilgametį sąžiningą vadybinį darbą, socialinio darbo srityje bei rūpinimąsi neįgaliais ir vienišais žmonėmis asmeninės sukakties proga, nuobaudų skirta nebuvo (b.l. 103-105).

27Pagal DK 234 straipsnį ir 236 straipsnį darbo drausmės pažeidimas yra pareigų nevykdymas arba netinkamas jų vykdymas dėl darbuotojo kaltės, o padarytas darbo drausmės pažeidimas sudaro drausminės atsakomybės pagrindą. Teismų praktikoje akcentuojama, kad drausminė atsakomybė darbuotojui gali būti taikoma tik tuomet, kai yra nustatomos visos būtinos drausminės atsakomybės sąlygos: darbuotojo neteisėti veiksmai (neveikimas), žalingos pasekmės, priežastinis ryšis tarp darbuotojo neteisėtų veiksmų (neveikimo) ir žalingų pasekmių. Įrodžius darbuotojo neteisėtus veiksmus (neveikimą), kaltė preziumuojama. Darbuotojui nesutinkant su jam paskirta drausmine nuobauda, būtent darbdaviui tenka pareiga įrodyti drausminės atsakomybės sąlygų buvimą, o darbdavio įrodinėjamos konkrečios aplinkybės turi būti pagrįstos ne formaliais darbuotojo darbo trūkumais, o konkrečiu darbo drausmės pažeidimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. vasario 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-69/2007, 2009 m. gegužės 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-233/2009).

28Ieškovas nesutikdamas su drausminės nuobaudos paskyrimu, teigia, jog dėl atsakovo išvadose pateiktų tariamų pažeidimų jo kaltės nėra. Ieškovas nurodė, kad jam nėra aišku, kokius konkrečius darbo drausmės pažeidimus padarė ir turėtų pateikti pasiaiškinimą. Taip pat nurodė, kad į 2016-11-07 atliktos Biržų rajono L. globos namų finansinį (teisėtumo) audito ataskaitos Nr. K14-5 rekomendacijas buvo atsižvelgta ir tai patvirtinama rekomendacijų įgyvendinimo planu, kas liudija, jog įtariamai padaryti pažeidimai yra pašalinti (b.l. 40, 41). Ieškovas įsitikinęs, kad jis įstaigai vadovavo tinkamai, nurodydamas, kad visi, tiek 2016 m. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigos, tiek Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atliktų patikrinimų metu nustatyti trūkumai yra pašalinti ar baigiami šalinti, kaip ir įgyvendinamos audito metu pateiktos rekomendacijos.

29Ieškovas teigia, kad dėl nustatytų trūkumų, tame tarpe ir finansinių, jo kaltės nėra, už tai atsakingi kiti darbuotojai, tame tarpe ir buhalterė. Tačiau iš paties ieškovo paaiškinimų ir į bylą pateiktos medžiagos matyti, kad ieškovas 2017-06-12 įsakymu vyr. buhalterei, šiai grįžus po ilgalaikio nedarbingumo, paskyrė drausminę nuobaudą – papeikimą už audito metu nustatytus pažeidimus, o tai patvirtina aplinkybę, kad ieškovas pripažįsta, kad buhalterė netinkamai vykdė savo pareigas, o tuo pačiu jis pats nepakankamai vykdė sau pavaldžių darbuotojų kontrolę (pareigybės aprašo 8 punktas). Biržų rajono Legailių globos namų nuostatų, patvirtintų Biržų rajono savivaldybės tarybos 2006-06-30 sprendimu Nr. T-128, 44 punkte nustatyta, kad globos namų direktorius vadovauja įstaigai, užtikrina įstaigos nuostatuose nustatytų funkcijų atlikimą, organizuoja jos ūkinę – finansinę veiklą, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų vykdymą (b.l. 68-75).

30Teismas negali sutikti su ieškovo argumentu, kad jam nebuvo aišku, už ką paskirta drausminė nuobauda. Tiek 2017-01-24 pranešime apie galimą darbo drausmės pažeidimą, tiek 2017-03-10 prašyme pasiaiškinti išsamiai ir detaliai nurodyta, kokios įstatymu nustatytos pareigos buvo netinkamai vykdytos ir kokie įstaigoje nustatyti pažeidimai tai patvirtina. Darytina išvada, kad ieškovas savo pareigas atliko nepakankamai rūpestingai, todėl darbdavys turėjo teisinį pagrindą skirti jam drausminę nuobaudą – pastabą.

31Vadovaujantis teismų praktika pažymėtina, kad pagal einamas pareigas ieškovas laikytinas ne tik darbuotoju pagal darbo sutartį, bet ir vadovu, kuriam pavesta atstovauti įmonės interesus. Toks vadovaujantis asmuo turi ne tik pareigą tinkamai vykdyti savo darbines funkcijas, bet ir užtikrinti tinkamą darbo organizavimą, taip pat tinkamai atstovauti įmonės interesams siekdamas teigiamų įmonės veiklos rezultatų. Darbuotojo kaltė nesiejama vien su jo tyčiniais veiksmais, darbuotojo aplaidus neveikimas darbe ar nerūpestingai atliekamos darbo funkcijos taip pat reiškia jo kaltę (Lietuvos AukščiausiojoTeismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. gruodžio 12 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-565/2007).

32Teismas sprendžia, kad ieškovas savo pareigas atliko nepakankamai rūpestingai, todėl darbdavys turėjo teisinį pagrindą jai skirti drausminę nuobaudą – pastabą.

33Atsakovo atstovas posėdžio metu nurodė, kad ieškinys pareikštas netinkamam atsakovui. Atsakovu turėtų būti patrauktas meras. Tuo pagrindu prašo ieškinį atmesti. Toks atsakovo argumentas atmestinas kaip nepagrįstas. Nagrinėjamoje byloje ieškinys pareikštas tinkamam atsakovui – įstaigos steigėjui. Drausminė nuobauda buvo paskirta Biržų rajono savivaldybės mero potvarkiu, todėl ir reikalavimas pagrįstai nukreiptas į juridinį asmenį – Biržų rajono savivaldybę (CK 2.33 straipsnio 1 dalis, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 19 straipsnis).

34Taigi, nors ieškovo veiksmuose ir buvo drausminės atsakomybės pagrindai, tačiau ieškovo ieškinys tenkintinas atsakovui praleidus DK 241 straipsnyje numatytą vieno mėnesio terminą nuobaudai skirti. Kadangi tai yra esminis pažeidimas, todėl nuobauda panaikintina.

35Ieškinį patenkinus, ieškovas turi teisę gauti bylinėjimosi išlaidų atlyginimą (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Ieškovas, kreipdamasis į teismą ieškiniu, buvo atleistas nuo žyminio mokesčio mokėjimo ir turėjo 800 eurų išlaidų advokato pagalbai apmokėti. Ieškovo patirtas išlaidas patvirtina mokėjimo pavedimas. Teismas vertina, kad šios išlaidos buvo būtinos ir yra pagrįstos, jos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakyme Nr. 1R-85 „Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio patvirtinimo (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 1R-77 redakcija) nustatytų dydžių, todėl priteistinos.

36Ieškinį patenkinus, iš atsakovo taip pat priteistinos bylinėjimosi išlaidos valstybei, nuo kurių mokėjimo ieškovas yra atleistas (CPK 96 straipsnis). Bylinėjimosi išlaidas sudaro 41 eurų dydžio žyminis mokestis už neturtinį reikalavimą ir 2,78 eurų už teismo turėtas procesinių dokumentų įteikimo išlaidas.

37Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 260 str., 268-270 str., teismas,

Nutarė

38Ieškinį tenkinti.

39Panaikinti Biržų rajono savivaldybės mero 2017-03-28 potvarkį Nr. MP-14 „Dėl drausminės nuobaudos skyrimo Biržų rajono L. globos namų direktoriui R. S.“.

40Priteisti ieškovui R. S., a. k. ( - ) iš atsakovo Biržų rajono savivaldybės, į. k. 188642660, 800 eurų bylinėjimosi išlaidų.

41Priteisti iš atsakovo Biržų rajono savivaldybės, į. k. 188642660, 43,78 eurų bylinėjimosi išlaidų valstybės naudai.

42Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui, skundą paduodant per Biržų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Biržų rajono apylinkės teismo teisėja Edita Jusevičienė, sekretoriaujant... 2. Teismas... 3. Ieškovas kreipėsi į teismą ieškiniu, prašydamas: 1) pripažinus, kad... 4. Ieškovas ieškinyje nurodo, kad atsakovas ginčijamu potvarkiu paskyrė... 5. Atsakovas atsiliepimu į ieškinį su ieškiniu nesutiko, prašo jį atmesti.... 6. Ieškovas posėdžio metu ieškinį palaikė jame išdėstytais motyvais.... 7. Atsakovo atstovas su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad ieškinys pareikštas... 8. Ieškovo atstovas advokatas Ž. R. posėdžio metu ieškinį palaikė jame... 9. Įrodymų vertinimo taisyklės suformuluotos procesiniu įstatymu – CPK 185... 10. Ieškinys yra pareikštas iki Darbo kodekso, patvirtinto 2016-09-14 įstatymu... 11. Ieškovo kreipimosi į teismą terminas praleistas nebuvo, nes į teismą... 12. Ieškovas, prašydama panaikinti jam skirtą drausminę nuobaudą, ieškinyje... 13. Byloje nustatyta, kad Biržų rajono savivaldybės meras 2017-03-28 potvarkiu... 14. DK 241 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad drausminė nuobauda skiriama tuoj... 15. Kai darbdavys yra juridinis asmuo, darbo drausmės pažeidimo paaiškėjimo jam... 16. Iš ieškovo paaiškinimų matyti, kad audito atlikimo metu jis nedalyvavo, nes... 17. Biržų rajono savivaldybės meras 2017-01-24 kreipėsi į Biržų rajono L.... 18. Biržų rajono savivaldybės meras 2017-02-23 Potvarkiu Nr. M-8 sudarė darbo... 19. Darbo grupė 2017-03-08 pateikė merui išvadą, kad Biržų rajono L. globos... 20. Biržų rajono savivaldybės meras 2017-03-10 vėl kreipėsi į Biržų rajono... 21. 2017-03-16 ieškovas pateikė Biržų rajono savivaldybės merui pakartotinius... 22. Biržų rajono savivaldybės meras 2017-03-28 priėmė potvarkį Nr. MP-14... 23. Iš ieškovo į bylą pateikto straipsnio iš leidinio „Biržiečių... 24. Iš atsakovo 2017-01-24 pranešimo Nr. TN-1 matyti, kad atsakovas ieškovo... 25. Tenkinant ieškinį šiuo pagrindu, teismas neprivalo pasisakyti dėl padaryto... 26. Iš rašytinės bylos mežiagos: Biržų rajono savivaldybės tarybos... 27. Pagal DK 234 straipsnį ir 236 straipsnį darbo drausmės pažeidimas yra... 28. Ieškovas nesutikdamas su drausminės nuobaudos paskyrimu, teigia, jog dėl... 29. Ieškovas teigia, kad dėl nustatytų trūkumų, tame tarpe ir finansinių, jo... 30. Teismas negali sutikti su ieškovo argumentu, kad jam nebuvo aišku, už ką... 31. Vadovaujantis teismų praktika pažymėtina, kad pagal einamas pareigas... 32. Teismas sprendžia, kad ieškovas savo pareigas atliko nepakankamai... 33. Atsakovo atstovas posėdžio metu nurodė, kad ieškinys pareikštas netinkamam... 34. Taigi, nors ieškovo veiksmuose ir buvo drausminės atsakomybės pagrindai,... 35. Ieškinį patenkinus, ieškovas turi teisę gauti bylinėjimosi išlaidų... 36. Ieškinį patenkinus, iš atsakovo taip pat priteistinos bylinėjimosi... 37. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 260 str., 268-270... 38. Ieškinį tenkinti.... 39. Panaikinti Biržų rajono savivaldybės mero 2017-03-28 potvarkį Nr. MP-14... 40. Priteisti ieškovui R. S., a. k. ( - ) iš atsakovo Biržų rajono... 41. Priteisti iš atsakovo Biržų rajono savivaldybės, į. k. 188642660, 43,78... 42. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui,...