Byla II-6-780/2014
Dėl nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje

1Lazdijų rajono apylinkės teismo teisėjas Ramūnas Šarka, sekretoriaujant Laimutei Radvilavičienei, dalyvaujant pareiškėjai O. J. ir jos atstovei advokatei Rasai Gradauskienei, institucijos, priėmusios nutarimą atstovei I. J., išnagrinėjęs O. J. skundą dėl nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje,

Nustatė

22014-04-23 nutarimu administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. LR-40 Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Lazdijų rajono agentūros vyresnysis specialistas paskyrė O. J. administracinę nuobaudą, - 750 Lt dydžio baudą, už administracinio teisės pažeidimo, numatyto Lietuvos Respublikos Administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau ATPK) 5113 straipsnio 1 dalyje, padarymą.

3Pareiškėja O. J. nesutinka su šiuo nutarimu ir savo skunde nurodo, kad ji pažeidimo nepadarė, ežero kranto linijos dirbtinai nekeitė, žemės kasybos darbų nevykdė, reljefo nežalojo, o skundžiamas nutarimas buvo priimtas praleidus patraukimo administracinėn atsakomybėn senaties terminą, todėl prašo nutarimą panaikinti ir bylą nutraukti.

4Posėdžio metu pareiškėja O. J. paaiškino, kad kranto linijos ji nekeitė, akmenų ir žemių į vandenį nepylė.

5Pareiškėjos atstovė nurodė, kad O. J. nubausta praleidus patraukimo administracinėn atsakomybėn senaties terminą. Ji nurodė, kad iš antstolio 2013-06-05 faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo ir jame esančių nuotraukų matyti, kad ežero kranto vaizdas ir kranto linija jau tuo metu buvo tokia pat kaip ir 2013-11-04 patikrinimo metu, kurio rezultatais remiantis pareiškėja ir buvo nubausta, todėl kranto sutvarkymo darbai, už kuriuos pareiškėja yra nubausta, jau buvo atlikti 2013-06-05. Skundžiamas nutarimas priimtas tik 2014-04-23, todėl senaties terminas praleistas, nes jis skaičiuojamas nuo pažeidimo padarymo, o ne nuo paaiškėjimo dienos. Be to, atstovė nurodė, kad nutarimas pagrįstas tik dviejų patikrinimų aktų: 2012-07-30 ir 2013-11-04, palyginimu, tačiau jokiais kitais įrodymais nenustačius nei pažeidimo laiko, nei padarymo aplinkybių, nei pareiškėjos kaltės.

6Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento atsiliepime nurodoma, kad O. J. skundas nepagrįstas, nes palyginus Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Alytaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus specialisto 2012-07-30 faktinių duomenų patikrinimo vietoje aktą ir 2013-11-04 faktinių duomenų patikrinimo vietoje aktą ir jų nuotraukas nustatyta, kad kranto linija dirbtinai suformuota iš akmenų ir žemių, todėl pareiškėja pažeidė specialiąsias žemės, miško, vandens telkinių naudojimo sąlygas.

7Institucijos, priėmusios nutarimą, atstovė teismo posėdžio metu paaiškino, kad pažeidimas paaiškėjo nagrinėjant O. J. civilinę bylą dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo, kur buvo sprendžiamas jos pastatų statymo ežero apsauginėje juostoje klausimas. Institucijos atsiliepime nurodyti patikrinimo aktai patvirtino, kad ežero kranto linija dirbtinai buvo atitolinta nuo pastatų. Pažeidimas paaiškėjo 2013-11-05 teismo posėdžio civilinėje byloje metu, o pažeidimo datos nebuvo galimybės nustatyti, nes pažeidėja nenurodė kada buvo padaryti kranto linijos pakeitimo darbai. Todėl patraukimo atsakomybėn terminą reikia skaičiuoti nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos.

8Skundas tenkintinas.

9Skundžiamu nutarimu O. J. pripažinta kalta padariusi administracinį teisės pažeidimą, numatytą ATPK 5113 straipsnio 1 dalyje, tačiau su tokiu nutarimu nesutinkama, nurodant, kad administracinė atsakomybė buvo negalima, suėjus administracinės nuobaudos skyrimo senaties terminui.

10Teismas, patikrinęs administracinio teisės pažeidimo bylą šiuo aspektu, konstatuoja, kad 2014-04-23 Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Lazdijų rajono agentūros nutarimas administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. LR-40 yra neteisėtas ir nepagrįstas.

11ATPK 250 straipsnio 7 punktas numato, jog administracinio teisės pažeidimo bylos teisena negali būti pradėta, o pradėtoji turi būti nutraukta, kai iki administracinio teisės pažeidimo bylos nagrinėjimo pasibaigia šio kodekso 35 straipsnyje numatyti terminai.

12ATPK 35 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad administracinė nuobauda gali būti skiriama ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo teisės pažeidimo padarymo dienos, o esant trunkamam teisės pažeidimui, – per šešis mėnesius nuo jo paaiškėjimo dienos. Administracinė nuobauda už ATPK dvyliktajame skirsnyje nurodytus pažeidimus, taip pat už 413, 85, 1852, 1932, 20710, 20712, 209, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 210, 21411 straipsniuose numatytus pažeidimus gali būti skiriama ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo pažeidimo nustatymo dienos, jeigu nuo pažeidimo padarymo dienos iki jo nustatymo dienos nėra praėję daugiau kaip vieneri metai.

13O. J. inkriminuotas pažeidimas nėra nei trunkamasis, nei patenka tarp aukščiau nurodytų pažeidimų, už kuriuos nuobauda gali būti skiriama ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo pažeidimo nustatymo dienos. Tai reiškia, kad nuobauda jai turėjo būti paskirta per šešis mėnesius nuo teisės pažeidimo padarymo dienos.

14Vadovaujantis ATPK 35 straipsnio 3 dalimi, jeigu administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo neturi nuolatinės gyvenamosios vietos, ilgam išvykęs ar gyvena užsienyje, ilgai serga arba kai dėl pažeidimo tyrimo ar kitų priežasčių negalima spręsti jo administracinės atsakomybės klausimo, šio straipsnio pirmojoje ir antrojoje dalyse nurodyti terminai pratęsiami, bet ne ilgiau kaip vieneriems metams, šį terminą skaičiuojant nuo teisės pažeidimo padarymo ar paaiškėjimo dienos arba nuo sprendimo atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą dėl padarytos nusikalstamos veikos ar nutraukti baudžiamąjį procesą, ar skirti Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytą ekonominę sankciją ūkio subjektui, kai padarytas atitinkamas administracinis teisės pažeidimas užtraukia asmeniui administracinę atsakomybę, ar nutraukti sankcijos skyrimo procedūrą, arba nuo išteisinamojo teismo nuosprendžio priėmimo dienos.

15Atkreiptinas dėmesys į tai, kad pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo suformuotą praktiką motyvuotas sprendimas dėl administracinės nuobaudos skyrimo termino pratęsimo turi būti priimtas dar nepasibaigus ATPK 35 straipsnyje nustatytiems terminams. Jei šie terminai yra pasibaigę, administracinio teisės pažeidimo byloje gali būti priimtas tik vienintelis sprendimas – administracinio teisės pažeidimo bylos teiseną nutraukti (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. rugpjūčio 17 d. nutartys administracinėse bylose Nr. N756-1494/2007, Nr. N556-594/2008, Nr. N575-1253/2010, Nr. N575-635/2012.). Priežastys, dėl kurių administracinė nuobauda per minėtus terminus nebuvo paskirta, priimant byloje sprendimą jokios reikšmės neturi. Administracinio teisės pažeidimo bylos teisena turi būti nutraukiama tiek tuo atveju, kai nuobaudos nesuspėta paskirti dėl objektyvių priežasčių, tiek ir tuo atveju, kai terminai yra suėję dėl netinkamo pareigūnų pareigų atlikimo.

16ATPK 35 straipsnyje numatytų terminų paskirtis garantuoti, kad administracinė nuobauda būtų skiriama per protingą laiką. Tik tokiu atveju administracinė nuobauda gali pasiekti tikslus, kurių siekiant ji yra skiriama. Administracinės nuobaudos skyrimo terminai kartu yra ir trauktino atsakomybėn asmens garantija, turinti užtikrinti, kad byla būtų išsprendžiama per protingą laiką, ir taip saugoti asmenį nuo pernelyg ilgo persekiojimo (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. rugpjūčio 17 d. nutartys administracinėse bylose Nr. N16-1491/2007, Nr. N502-767/2008).

17Taigi, nepaskyrus nuobaudos per ATPK 35 straipsnio 1 dalyje nustatytą šešių mėnesių terminą ir šio termino laiku nepratęsus, administracinio teisės pažeidimo bylos teisena tampa negalima.

18Nagrinėjamu atveju pirmiausiai pabrėžtina, kad nei administracinio teisės pažeidimo protokole, nei skundžiamame nutarime iš viso nėra nurodyta pažeidimo padarymo laikas, kadangi yra konstatuojama tik 2013-11-26 esanti situacija žemės sklype ir konstatuojama kad ji skiriasi nuo situacijos, užfiksuotos 2012-07-25, tačiau nenurodoma kada tiksliai per šį laiko intervalą buvo padarytas pažeidimas. Nors nutarimą priėmusios institucijos atstovė paaiškino, kad kitokios pažeidimo padarymo datos nustatyti negalima, nes pažeidėja jos nenurodo ir nėra galimybės ją nustatyti kitais įrodymais, tačiau viena vertus, tokie argumentai yra nepagrįsti, o kita vertus, negalėjimas nustatyti pažeidimo padarymo datos nėra pagrindas patraukimo atsakomybėn senaties terminą skaičiuoti kitaip nei numato įstatymas.

19Iš administracinio teisės pažeidimo bylos medžiagos matyti, ir posėdžio metu tą patvirtino nutarimą priėmusios institucijos atstovė, kad pažeidimo padarymo laikas buvo nustatinėjamas tik lyginant du dokumentus, t. y. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Alytaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus specialisto 2012-07-30 faktinių duomenų patikrinimo vietoje aktą (administracinio teisės pažeidimo bylos lapai 32-47) ir 2013-11-04 faktinių duomenų patikrinimo vietoje aktą (administracinio teisės pažeidimo bylos lapai Nr. 28-31) ir jų nuotraukas. Iš šio palyginimo matyti, kad 2012 m. liepos 25 d. matavimų metu atstumas nuo ežero kranto linijos iki pirties buvo 6,30 m, tuo tarpu 2013 m. spalio 31 d. – 9,60 m; atstumas nuo ežero kranto linijos iki klėties 2012 m. liepos 25 d. buvo 5,60 m, o 2013 m. spalio 31 d. – 10,10 m. Tai rodo, kad atstumai nuo pastatų iki vandens 2013 m. spalio 31 d. yra žymiai didesni nei 2012 m. liepos 25 d. Šių matavimų metu padarytos nuotraukos taip pat akivaizdžiai patvirtina, kad 2012 m. liepos 25 d ežero kranto linija buvo žymiai arčiau nuo akmeninės atraminės sienos nei 2013 m. spalio 31 d. (administracinio teisės pažeidimo bylos lapai Nr. 46-47). Šie duomenys iš tiesų patvirtina, kad nuo 2012 m. liepos 25 d. iki 2013 m. spalio 31 d. ežero kranto linija buvo pakeista atitolinant ją nuo pastatų. Tačiau šie duomenys neįrodo, kad kranto linija pakeista būtent 2013 m. spalio 31 d. Šie duomenys patvirtina tik tai, kad kranto linijos pakeitimas 2013 m. spalio 31 d. tapo žinomas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Alytaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, o 2013 m. lapkričio 5 d. apie tai sužinojo ir institucija priėmusi nutarimą.

20Nustatinėjant pažeidimo padarymo datą pažymėtina, kad kartu su skundu pareiškėja pateikė 2013-06-05 antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą (b. l. 26-34), kuriame taip pat yra užfiksuoti tų pačių pastatų atstumai iki ežero vandens. Palyginus faktinių aplinkybių konstatavimo protokole nurodytus tų pačių pastatų atstumus iki vandens su minėtame 2013-11-04 faktinių duomenų patikrinimo vietoje akte nurodytais atstumais matyti, kad jie iš esmės sutampa, o faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo nuotrauka, kurioje matoma akmeninė atraminė siena (b. l. 34) ir 2013 m. spalio 31 d. padaryta tos pačios akmeninės atraminės sienos nuotrauka (administracinio teisės pažeidimo bylos lapas Nr. 46) akivaizdžiai patvirtina, kad ežero kranto linija jau 2013 m. birželio 5 d. buvo tokia pati kaip ir 2013 m. spalio 31 d. Todėl pripažintina, kad O. J. inkriminuojamas kranto linijos pakeitimas jau buvo baigtas 2013 m. birželio 5 d.

21Atkreiptinas dėmesys, kad Lazdijų rajono apylinkės teismo 2014-02-05 sprendime civilinėje byloje Nr. 2-8-743/2014 (sprendimo 6 lapas) nurodyta, jo minėtą 2013-06-05 antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą O. J. civilinėje byloje pateikė 2013 m. birželio 6 d. (91-98). Šioje civilinėje byloje kaip trečiasis asmuo dalyvavo ir skundžiamą nutarimą priėmusi institucija. Tai reiškia, kad jau nuo 2013 m. birželio 6 d. institucija, turinti teisę surašyti administracinio teisės pažeidimo protokolą ir bausti pažeidėją už nagrinėjamą pažeidimą, turėjo galimybę pradėti administracinės teisenos bylą, nes būdama dalyvaujančiu asmeniu civilinėje byloje turėjo galimybę daug anksčiau nei 2013 m. lapkričio 4 d. sužinoti apie padarytą pažeidimą. Šios aplinkybės paneigia institucijos atstovės paaiškinimus, jog nagrinėjamas pažeidimas paaiškėjo tik 2013 lapkričio 5 d. teismo posėdyje civilinėje byloje ir negalėjo būti žinomas anksčiau, nes akivaizdu, jog visiems civilinės bylos Nr. 2-8-743/2014 dalyviams, tame tarpe ir skundžiamą nutarimą priėmusiai institucijai, tai tapo žinoma nuo 2013 m. birželio 6 d.

22Taigi, šiuo atveju minėtas šešių mėnesių bendrasis administracinės atsakomybės taikymo senaties terminas turi būti skaičiuojamas ne vėliau kaip nuo 2013 m. birželio 5 d., nes akivaizdu, kad jau tada ežero kranto linija buvo ne toje vietoje kaip 2012 m. liepos 25 d. Kaip minėta, teismų praktikoje pripažįstama, kad administracinio teisės pažeidimo bylos teisena turi būti nutraukiama jeigu nuobauda per minėtus senaties terminus nebuvo paskirta, nepriklausomai nuo priežasčių, dėl kurių šie terminai buvo praleisti. Todėl šiuo atveju neturi teisinės reikšmės ir tai, kad institucija nesugebėjo nustatyti pažeidimo padarymo datos, nes tai nesuteikia jokio teisinio pagrindo senaties termino pradžią skaičiuoti nuo skundžiamame nutarime nurodytos užfiksavimo dienos – 2013 m. lapkričio 26 d., kai akivaizdu, jog kranto linija jau buvo pakeista 2013 m. birželio 5 d.

23Kadangi administracinio teisės pažeidimo protokolas O. J. buvo surašytas tik 2013 m. balandžio 3 d., tai yra pasibaigus ATPK 35 straipsnio 1 dalyje numatytam šešių mėnesių terminui nuo teisės pažeidimo padarymo dienos, kuri šiuo atveju yra ne vėlesnė kaip 2013 m. birželio 5 d., ir šis terminas iki nuobaudos paskyrimo nebuvo pratęstas, tai administracinė nuobauda O. J. negali būti paskirta.

24Teismas, remdamasis byloje nustatytomis aplinkybėmis, kai nuobauda per ATPK 35 straipsnio 1 dalyje nustatytą šešių mėnesių terminą nebuvo paskirta, ir šis terminas laiku nebuvo pratęstas, konstatuoja, jog nagrinėjamu atveju administracinio teisės pažeidimo bylos teisena negalima ir spręsti dėl O. J. patraukimo administracinėn atsakomybėn, pasibaigus administracinės nuobaudos skyrimo terminui (ATPK 250 str. 7 p.), nebuvo teisinio pagrindo. Atsižvelgiant į tai, 2014-04-23 Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Lazdijų rajono agentūros vyresniojo specialisto nutarimas administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. LR-40 naikintinas ir administracinio teisės pažeidimo byla O. J. nutrauktina (ATPK 302 str. 1 d. 2 p.).

25Kai nustatoma, kad praleistas senaties terminas nuobaudai skirti teismų praktikoje prižįstama, kad kiti skundo argumentai yra teisiškai nereikšmingi (Kauno apygardos teismo nutarimas Administracinio teisės pažeidimo byla ATP-1040-658/2013), todėl teismas jų pagrįstumo nevertina ir dėl jų nepasisako.

26Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis ATPK 302 straipsnio 1 dalies 2 punktu teismas

Nutarė

27Pareiškėjos O. J. skundą patenkinti.

28Panaikinti 2014-04-23 Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Lazdijų rajono agentūros vyresniojo specialisto nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. LR-40 ir administracinio teisės pažeidimo bylą O. J. nutraukti.

29Dėl nutarimo per dvidešimt dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti duodamas skundas Kauno apygardos teismui per Lazdijų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lazdijų rajono apylinkės teismo teisėjas Ramūnas Šarka, sekretoriaujant... 2. 2014-04-23 nutarimu administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. LR-40 Alytaus... 3. Pareiškėja O. J. nesutinka su šiuo nutarimu ir savo skunde nurodo, kad ji... 4. Posėdžio metu pareiškėja O. J. paaiškino, kad kranto linijos ji nekeitė,... 5. Pareiškėjos atstovė nurodė, kad O. J. nubausta praleidus patraukimo... 6. Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento atsiliepime nurodoma, kad O. J.... 7. Institucijos, priėmusios nutarimą, atstovė teismo posėdžio metu... 8. Skundas tenkintinas.... 9. Skundžiamu nutarimu O. J. pripažinta kalta padariusi administracinį teisės... 10. Teismas, patikrinęs administracinio teisės pažeidimo bylą šiuo aspektu,... 11. ATPK 250 straipsnio 7 punktas numato, jog administracinio teisės pažeidimo... 12. ATPK 35 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad administracinė nuobauda gali... 13. O. J. inkriminuotas pažeidimas nėra nei trunkamasis, nei patenka tarp... 14. Vadovaujantis ATPK 35 straipsnio 3 dalimi, jeigu administracinėn atsakomybėn... 15. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio... 16. ATPK 35 straipsnyje numatytų terminų paskirtis garantuoti, kad... 17. Taigi, nepaskyrus nuobaudos per ATPK 35 straipsnio 1 dalyje nustatytą šešių... 18. Nagrinėjamu atveju pirmiausiai pabrėžtina, kad nei administracinio teisės... 19. Iš administracinio teisės pažeidimo bylos medžiagos matyti, ir posėdžio... 20. Nustatinėjant pažeidimo padarymo datą pažymėtina, kad kartu su skundu... 21. Atkreiptinas dėmesys, kad Lazdijų rajono apylinkės teismo 2014-02-05... 22. Taigi, šiuo atveju minėtas šešių mėnesių bendrasis administracinės... 23. Kadangi administracinio teisės pažeidimo protokolas O. J. buvo surašytas tik... 24. Teismas, remdamasis byloje nustatytomis aplinkybėmis, kai nuobauda per ATPK 35... 25. Kai nustatoma, kad praleistas senaties terminas nuobaudai skirti teismų... 26. Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis ATPK 302 straipsnio 1 dalies 2 punktu... 27. Pareiškėjos O. J. skundą patenkinti.... 28. Panaikinti 2014-04-23 Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Lazdijų... 29. Dėl nutarimo per dvidešimt dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti...