Byla A2-187-393/2015
Dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-8-743/2014

1Lazdijų rajono apylinkės teismo teisėja Irma Blekaitienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjos O. J. prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-8-743/2014,

Nustatė

2Pareiškėja O. J. pateikė teismui prašymą atnaujinti procesą Lazdijų rajono apylinkės teismo išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-8-743/2014, kurioje 2014 m. vasario 5 d. sprendimu atsakovė O. J. buvo įpareigota per devynis mėnesius nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo lėšomis nugriauti pirtį bei klėtį su terasa ir atramine sienute, esančias Lazdijų ( - ) (kadastrinis Nr. ( - )), (duomenys neskelbtini) ežero apsaugos juostoje, ( - ) regioninio parko teritorijoje, bei sutvarkyti statybvietę, o jei šio įpareigojimo atsakovė teismo nustatytu terminu neįvykdys, suteikti teisę ieškovei Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos atlikti šiuos veiksmus, išieškant patirtas išlaidas iš atsakovės, ir panaikintas atsakovės O. J. 2013 m. sausio 14 d. surašytos Deklaracijos apie statybos užbaigimą Nr. 1 dėl statinių-ūkinio pastato 6I1/m, unikalus Nr. ( - ), ūkinio pastato 10I1/m, unikalus Nr. ( - ), esančių žemės sklype ( - ) (kadastrinis Nr. ( - )), galiojimas. Kauno apygardos teismas 2014 m. rugpjūčio 18 d. nutartimi Lazdijų rajono apylinkės teismo 2014 m. vasario 5 d. sprendimą paliko nepakeistą.

3Pareiškėja patikslintame prašyme nurodo, kad Lazdijų rajono apylinkės teismui 2014 m. spalio 31 d. priėmus nutarimą administracinėje byloje Nr. II-6-780/2014 paaiškėjo naujos aplinkybės, kad ginčo pastatai yra pastatyti ne ( - ) ežero kranto juostoje. Procesą byloje prašo atnaujinti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 366 str. 1 d. 2 p. pagrindu, kadangi paaiškėjo esminės naujos bylos aplinkybės, kurios atsakovei O. J. nebuvo ir negalėjo būti žinomos nagrinėjant bylą.

4Suinteresuoti asmenys Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos ir Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentas pateiktuose atsiliepimuose nurodo, kad su pareiškėjos prašymu nesutinka, prašo jį atmesti kaip nepagrįstą.

5Suinteresuoti asmenys ( - ) regioninio parko direkcija, B. K., L. K., R. Š., J. K., S. K. ir D. K. atsiliepimų nepateikė.

6Prašymas atmestinas, procesą atnaujinti atsisakytina.

7Proceso atnaujinimas – tai ekstraordinarinė įsiteisėjusių teismo sprendimų (nutarčių) teisėtumo ir pagrįstumo kontrolės forma. Jį galima taikyti tik konstatavus CPK 366 str. 1 d. nustatytus pagrindus, kurie konkrečioje byloje dėl objektyvių ar subjektyvių priežasčių negalėjo būti nustatyti, peržiūrint bylą instancine tvarka. Šie proceso atnaujinimo pagrindai turi būti taikomi neformaliai bei laikantis teisinio apibrėžtumo principo, todėl proceso atnaujinimas yra galimas tik esminėms klaidoms taisyti, esant svarbioms ir įtikinančioms aplinkybėms (Europos Žmogaus Teisių Teismo 1999 m. spalio 28 d. sprendimas, priimtas byloje Brumarescu v. Rumunija (bylos Nr. 28342/95); 2002 m. liepos 25 d. sprendimas, priimtas byloje Sovtransavto Holding v. Ukraina (bylos Nr. 48553/99) ir kt.; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. birželio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. V. K. v. G. M., bylos Nr. 3K-3-303/2007; kt.). Proceso atnaujinimas neturi būti priemonė dar kartą pabandyti išspręsti ginčą savo naudai ar vilkinti priimtų teismų sprendimų vykdymą.

8Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir įstatymuose nustatyta įsiteisėjusio teismo sprendimo teisinė galia suponuoja jo nekintamumą bei teismo sprendimo pagrindu atsiradusių teisinių santykių stabilumą. Proceso atnaujinimo institutas yra ypatinga įsiteisėjusio teismo sprendimo peržiūrėjimo procesinė priemonė, kuria siekiama, kad nebūtų palikti galioti galimai neteisingi teismų sprendimai. Tačiau taip yra daroma intervencija į jau iš dalies nusistovėjusius bei stabilizavusius ginčo šalių santykius. Ši aplinkybė lemia tai, kad proceso atnaujinimo galimybė ribojama įstatyme įtvirtinant prašymo atnaujinti procesą padavimo terminus ir aiškius pagrindus.

9Dėl termino prašymui atnaujinti procesą paduoti

10CPK 368 str. 1 d. nustatyta, kad prašymas atnaujinti procesą gali būti pateikiamas per tris mėnesius nuo tos dienos, kurią jį pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti aplinkybes, sudarančias proceso atnaujinimo pagrindą.

11Kaip naujai paaiškėjusia aplinkybe, pareiškėjos manymu, lemiančia proceso atnaujinimą, ir to įrodymu, prašyme nurodomas Lazdijų rajono apylinkės teismo nutarimas, priimtas 2014 m. spalio 31 d. administracinėje byloje Nr. II-6-780/2014. Pareiškėjos prašymas atnaujinti procesą teismui išsiųstas paskutinę termino dieną 2015 m. vasario 2 d., todėl CPK 368 str. 1 d. nustatytas trijų mėnesių terminas yra nepraleistas.

12Dėl proceso atnaujinimo pagrindų

13Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisės aiškinimo ir taikymo praktikoje suformuluota taisyklė, kad CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto prasme naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis pripažintinos tik tokios aplinkybės, kurios atitinka šiuos požymius: jos egzistavo nagrinėjant bylą iš esmės ir priimant sprendimą; nebuvo žinomos ir negalėjo būti žinomos pareiškėjui nagrinėjant bylą iš esmės; sužinomos pareiškėjo jau įsiteisėjus teismo sprendimui; joms esant galėjo būti priimtas visiškai kitoks sprendimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. sausio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-57/2008; 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-403/2008; 2011 m. gegužės 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-192/2011; kt.).

14Pagal CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostatas naujai paaiškėjusiomis bylos aplinkybėmis pripažįstamos tik tokios aplinkybės, kurios yra įrodinėjimo dalykas civilinėje byloje arba tokio dalyko svarbi dalis. Tačiau ne bet kokia naujai paaiškėjusi aplinkybė yra reikalavimo dėl proceso atnaujinimo pagrindas, o tik tokia, kuri turi esminę reikšmę bylai. Esminis naujos aplinkybės pobūdis turi būti suprantamas kaip žymus konkrečių faktinių duomenų skirtumas nuo anksčiau turėtųjų, kurį nustačius turėtų keistis priimtu ir įsiteisėjusiu teismo sprendimu jau konstatuotų faktų ir proceso šalių ginčijamo materialinio teisinio santykio teisinė kvalifikacija, o kartu ir įsiteisėjusio teismo sprendimo išvada, ją pagrindžiantys faktiniai ir teisiniai argumentai. Tai reiškia, kad dėl naujų duomenų gavimo būtų pagrindas panaikinti jau priimtus teismo sprendimus ir reikalavimus išspręsti kitaip – patenkintus reikalavimus atmesti (visus ar keletą, visiškai ar iš dalies), nepatenkintus reikalavimus patenkinti (visus ar keletą, visiškai ar iš dalies) arba teismo sprendimą pakeisti.

15Tuo atveju, kai pareiškėjas pateikia naują įrodymą, vertinant jo atitiktį CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytiems kriterijams, reikėtų atsižvelgti į tai, ar to įrodymo įrodomoji galia yra tokia pati, kaip ir byloje esančio; ar įrodymo turinys yra tiesiogiai ar netiesiogiai susijęs su įrodinėjama aplinkybe; ar įrodymas, kurį pareiškėjas nori paneigti naujai pateiktu įrodymu, buvo vienintelis ir (ar) pagrindinis įrodymas šiai aplinkybei nustatyti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2002 m. gegužės 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-807/2002).

16Šiuo atveju pareiškėja kaip bylos atnaujinimo pagrindą pagal CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punktą pateikė Lazdijų rajono apylinkės teismo nutarimą, priimtą 2014 m. spalio 31 d. administracinėje byloje Nr. II-6-780/2014, kuriuo buvo panaikintas 2014 m. balandžio 23 d. Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Lazdijų rajono agentūros vyresniojo specialisto nutarimas administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. LR-40 ir administracinio teisės pažeidimo byla O. J. nutraukta, teismui nustačius, jog buvo praleistas senaties terminas administracinei nuobaudai skirti. Tačiau teismas, 2014 m. spalio 31 d. priimdamas nutarimą administracinėje byloje Nr. II-6-780/2014, nenustatinėjo jokių naujų aplinkybių, susijusių su ginčo statinių neteisėta, savavališka statyba bei priimtu nutarimu nekonstatavo jokių naujų aplinkybių, konkrečių faktinių duomenų skirtumų nuo anksčiau turėtųjų, kuriuos nustačius turėtų keistis priimtu ir įsiteisėjusiu teismo sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-8-743/2014 jau konstatuotų faktų ir proceso šalių ginčijamo materialinio teisinio santykio teisinė kvalifikacija, o tuo pačiu ir įsiteisėjusio teismo sprendimo išvada, ją pagrindžiantys faktiniai ir teisiniai argumentai.

17Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, pareiškėjos pateiktas Lazdijų rajono apylinkės teismo nutarimas, priimtas 2014 m. spalio 31 d. administracinėje byloje Nr. II-6-780/2014, nepripažintinas lėmusiu naujų aplinkybių paaiškėjimą, todėl pagrindo atnaujinti procesą civilinėje byloje nėra ir prašymas atmestinas.

18Atmetus prašymą, iš pareiškėjos priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (CPK 92 str.).

19Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis CPK 290 str., 291 str., 366-370 str., teismas

Nutarė

20Pareiškėjos O. J. prašymą atmesti, atsisakyti atnaujinti procesą Lazdijų rajono apylinkės teismo išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-8-743/2014.

21Priteisti iš pareiškėjos O. J., asmens kodas ( - ) 9,21 Eur (devynis eurus 21 ct) bylinėjimosi išlaidų valstybei.

22Dėl nutarties per septynias dienas gali būti duodamas atskirasis skundas Kauno apygardos teismui per Lazdijų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lazdijų rajono apylinkės teismo teisėja Irma Blekaitienė, rašytinio... 2. Pareiškėja O. J. pateikė teismui prašymą atnaujinti procesą Lazdijų... 3. Pareiškėja patikslintame prašyme nurodo, kad Lazdijų rajono apylinkės... 4. Suinteresuoti asmenys Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija... 5. Suinteresuoti asmenys ( - ) regioninio parko direkcija, B. K., L. K., R. Š.,... 6. Prašymas atmestinas, procesą atnaujinti atsisakytina.... 7. Proceso atnaujinimas – tai ekstraordinarinė įsiteisėjusių teismo... 8. Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir įstatymuose nustatyta įsiteisėjusio... 9. Dėl termino prašymui atnaujinti procesą paduoti ... 10. CPK 368 str. 1 d. nustatyta, kad prašymas atnaujinti procesą gali būti... 11. Kaip naujai paaiškėjusia aplinkybe, pareiškėjos manymu, lemiančia proceso... 12. Dėl proceso atnaujinimo pagrindų... 13. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisės aiškinimo ir taikymo praktikoje... 14. Pagal CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostatas naujai paaiškėjusiomis... 15. Tuo atveju, kai pareiškėjas pateikia naują įrodymą, vertinant jo atitiktį... 16. Šiuo atveju pareiškėja kaip bylos atnaujinimo pagrindą pagal CPK 366... 17. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, pareiškėjos pateiktas Lazdijų... 18. Atmetus prašymą, iš pareiškėjos priteistinos išlaidos, susijusios su... 19. Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis CPK 290 str., 291 str., 366-370 str.,... 20. Pareiškėjos O. J. prašymą atmesti, atsisakyti atnaujinti procesą Lazdijų... 21. Priteisti iš pareiškėjos O. J., asmens kodas ( - ) 9,21 Eur (devynis eurus... 22. Dėl nutarties per septynias dienas gali būti duodamas atskirasis skundas...