Byla AS-146-291-09

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Romos Sabinos Alimienės, Laimės Baltrūnaitės (pranešėja) ir Stasio Gagio (kolegijos pirmininkas), rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „May Fair Investments“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. kovo 26 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „May Fair Investments“ skundą dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento rašto panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėja uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „May Fair Investments“ Vilniaus apygardos administraciniam teismui padavė skundą, kuriuo prašė:

51) panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento 2008 m. rugsėjo 17 d. sprendimą Nr. A51-20200;

62) įpareigoti Vilniaus miesto administraciją ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos išduoti UAB „May Fair Investments“ naujas technines sąlygas, pakeičiant visą projektavimo sąlygų sąvado (toliau – ir Sąvado) 6 dalį taip, kad UAB „May Fair Investments“ išduotame galiojančiame projektavimo sąlygų sąvade būtų nurodytos visos alternatyvios prisijungimo prie esamų vandens tiekimo, buitinių nuotekų surinkimo ir lietaus vandens bei statybinio drenažo nuleidimo sistemų (inžinierinių tinklų) techninės sąlygos, įskaitant prisijungimo prie UAB „Gabijos investicijos“ ir/ arba „HC ir R-IV projektai“ suprojektuotų ir įrengiamų (įrengtų) vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų tinklų sąlygas, bei aiškiai identifikuotos prisijungimo prie atitinkamų tinklų vietos;

73) įpareigoti Vilniaus miesto savivaldybės administraciją ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos tinkamai atsakyti į visus pareiškėjos 2008 m. birželio 17 d. prašyme pateiktus klausimus bei reikalavimus (klausimai ir reikalavimai išvardijami).

82009 m. sausio 26 d. sprendimu Vilniaus apygardos administracinis teismas pareiškėjos UAB „May Fair Investments“ skundą tenkino iš dalies. Panaikino Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento 2008 m. rugsėjo 17 d. raštą „Dėl UAB „May Fair Investments“ teisių interesų bei įstatymų pažeidimų“ Nr. A51-20200(12-MPD-0) ir įpareigojo Vilniaus miesto savivaldybės administraciją pateikti Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio reikalavimus atitinkantį administracinį sprendimą dėl pareiškėjos UAB „May Fair Investments“ 2008 m. birželio 17 d. prašymo „Dėl UAB „May Fair Investments“ teisių, teisėtų interesų bei įstatymų pažeidimo“ bei dėl UAB „May Fair Investments“ 2008 m. birželio 26 d. prašymo projektavimo sąlygų sąvadui gauti; kitus pareiškėjos UAB „May Fair Investments“ reikalavimus atmetė.

9II.

10Pareiškėja 2009 m. vasario 23 d. Vilniaus apygardos administraciniam teismui pateikė prašymą dėl sprendimo išaiškinimo.

11Prašyme dėl sprendimo išaiškinimo pareiškėja nurodė, kad prašo išaiškinti dėl pareiškėjos skundo 5.1 punkte numeriu 3 pažymėto prašymo (a) ir (b) dalių tenkinimo. Nurodė į teismo sprendimo motyvuojamosios dalies I punktą, kuriame pasakyta, kad pareiškėjų atsakovui teiktame 2008 m. birželio 17 d. prašyme nebuvo keliami tokie reikalavimai, kurie nurodomi teismui keliamų reikalavimų 3 punkte, punktuose a ir b. Sprendime nurodoma, kad todėl 3 punkto reikalavimai pilnai negali būti tenkinami.

12Pareiškėja teigė, kad jos skundo 3 reikalavimo a ir b punktai, priešingai nei nurodyta sprendime, buvo išdėstyti atsakovei pateikto pareiškėjos prašymo 4 dalies 2 ir 3 punktuose. Pareiškėja sulygino reikalavimus, teiktus atsakovei, ir reikalavimus, teiktus teismui. Pareiškėja teigė, kad reikalavimų palyginimas akivaizdžiai parodo, kad minėti punktai yra iš esmės tapatūs. Prašymų tarpusavyje skirtumus pareiškėja pabraukė ir teigė, kad nurodyti skirtumai nekeičia pačių prašymų esmės ir yra tiesiog sąlygoti teksto, t. y. dėl to, kad bendrovės sąvoka keičiama į UAB „May fair investment“, konkretizuojamas žemės sklypas ir detalaus plano konkretus pavadinimas.

13Pareiškėja prašė išaiškinti, ar jos skundo teismui 3 numeriu pažymėto reikalavimo a ir b punktuose išdėstyti prašymai yra tapatūs pareiškėjo prašymo atsakovui 4 prašymo 2 ir 3 punktuose išdėstytiems reikalavimams, ir prašė išaiškinti šio klausimo įtaką teismo sprendimui. Pareiškėja nurodė, kad jai labai svarbu, kad teismas išaiškintų, ar atsakovas, pateikdamas Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio reikalavimus atitinkantį administracinį sprendimą dėl pareiškėjo prašymo, privalės juo atsakyti ir į pareiškėjos prašymo 4 dalies 2 ir 3 punkto reikalavimus.

14Vilniaus miesto savivaldybės administracija atsiliepime į prašymą dėl sprendimo išaiškinimo pasisakė, kad remiantis Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 94 straipsnio 3 dalimi, kol sprendimas neįvykdytas, bylos šalių prašymu teismas turi teisę išaiškinti savo priimtą sprendimą, tačiau nekeisdamas jo turinio. Aiškino, kad šiuo atveju pareiškėjos prašymas išaiškinti sprendimą negali būti tenkinamas, nes sprendimas jau yra įvykdytas. Paaiškino, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamentas 2009 m. vasario 27 d. raštu įvykdė teismo sprendimą, t. y. atsakė į pareiškėjos 2008 m. birželio 17 d. prašymą ir kreipėsi į atitinkamas institucijas dėl naujų techninių sąlygų išdavimo. Paaiškino, kad netgi nagrinėjant pareiškėjos prašymą dėl teismo sprendimo išaiškinimo dėl pareiškėjos 2008 m. birželio 17 d. prašymo 4 dalies 2 ir 3 punktų ir skundo 3 reikalavimo a ir b punktų atitikimo, toks prašymas negali būti tenkinamas, nes, atsakovės manymu, teismas 2009 m. sausio 26 d. sprendime aiškiai konstatavo, kad pareiškėjos 3 reikalavimo punktai a ir b iš viso negali būti sprendžiami, kol pareiškėjai neišduotos naujos techninės sąlygos arba nurodytos konkrečios kliūtys toms sąlygoms gauti. Atsakovė pateikė 2009 m. vasario 27 d. raštą Nr. A51-4742(2.15.2.31-MP8), kuriuo pareiškėjai pateikė sprendimą dėl jos 2008 m. birželio 17 d. prašymo. Taip pat pateikė raštus UAB „Grinda“ ir UAB „Vilniaus vandenys“, kuriais, vykdydami teismo sprendimą, pateikė šioms bendrovėms pareiškėjos paraiškas projektavimo (techninėms) sąlygoms parengti.

152009 m. kovo 13 d. pareiškėja teismui pateikė papildomą prašymą dėl teismo sprendimo išaiškinimo.

16Papildomame prašyme dėl sprendimo išaiškinimo pareiškėja teikė prašymą: atsižvelgiant į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento 2009 m. vasario 27 d. raštą Nr. A51-4742(2.15.2.31-MP8) „Dėl projektavimo sąlygų sąvado“, išaiškinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. sausio 26 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. I-458-142/2009 šiais aspektais: ar tinkamo teismo sprendimo įvykdymo tikslais Vilniaus miesto savivaldybės administracija, atsakydama į pareiškėjo prašymo 4 dalyje (1) numeriu pažymėtą prašymą (ir tuo pačiu į pareiškėjos 2008 m. birželio 26 d. prašymą projektavimo sąlygų sąvadui gauti), privalo išduoti pareiškėjai naują projektavimo sąlygų sąvadą su atitinkamai pakeistomis visomis techninėmis sąlygomis, įskaitant vandentiekio, buitinių nuotekų ir lietaus nuotekų sąlygas; ar Vilniaus miesto savivaldybės administracija, vykdydama teismo sprendimą, turi pareigą atsakyti į pareiškėjo prašymo 4 dalies (2), (3) ir (5) numeriais pažymėtus klausimus; ar Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atsakymas, kad ji „nėra ta institucija, kuri konstatuoja Konkurencijos įstatymo pažeidimus“, laikoma tinkamu teismo sprendimo įvykdymu ir tinkamu bei išsamiu atsakymu į pareiškėjo prašymo 4 dalies (4) numeriu pažymėtą prašymą?

17Motyvuodama šį prašymą pareiškėja nurodė, kad siekia išaiškinti, ar Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2009 m. vasario 27 d. raštas yra laikytinas tinkamu teismo sprendimo įvykdymu. Analizuoja savo 2008 m. birželio 17 d. rašto Vilniaus miesto savivaldybės administracijai reikalavimus ir aiškina, kad minėtu raštu neatsakyta į visus pareiškėjos 2008 m. birželio 17 d. rašte keltus klausimus. Pareiškėja nesutinka ir su 2009 m. vasario 27 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos rašte išsakytu teiginiu dėl konkurencijos normų taikymo, nurodo, kad teismo sprendime šiuo klausimu buvo pasisakyta plačiau. Aiškina, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2009 m. vasario 27 d. raštu neatsakyta į pareiškėjos 2008 m. birželio 17 d. prašymo 4 dalies (5) numeriu pažymėtą prašymą.

18Vilniaus miesto savivaldybės administracija nesutiko su papildytu prašymu dėl teismo sprendimo išaiškinimo ir pasisakė, kad teismo sprendimą pilnutinai įvykdė. Paaiškino, kad pateikė teismui tai patvirtinančius dokumentus – atsakymą į pareiškėjo 2008 m. birželio 17 d. raštą bei raštus, patvirtinančius, kad pareiškėjos paraiška dėl naujų projektavimo sąlygų išdavimo pateikta inžinierinių tinklų savininkams. Laikėsi nuomonės, kad sprendžiant šį klausimą būtina vadovautis ABTĮ 94 straipsnio nuostatomis, kurios neleidžia sprendimo aiškinti, kai jis jau įvykdytas.

19III.

20Pareiškėja atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. kovo 26 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – išaiškinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. sausio 26 d. sprendimą.

21Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

221. Teismas gali/turi aiškinti ir sprendimą, ir iš jo kylančius sprendimo vykdymo klausimus, nes priešingu atveju teismo vykdomas teisingumas bus deklaratyvus ir dažnai neturės praktinės prasmės. Ginčo situacijoje pareiškėja bylinėjosi todėl, kad atsakovė neatsakė į dar pareiškėjos pateiktame prašyme keltus klausimus. Nuo atsakymų priklausė pareiškėjos veikla. Nors pareiškėja bylą laimėjo, tačiau teismo sprendimas atskirais aspektais nėra aiškus, todėl atsakovė turi galimybę išvengti savo pareigos tinkamai atsakyti pareiškėjai ir tokiu būdu pareiškėjos teisė bus neapginta

232. Teismas sprendimo rezoliucinę dalį grindė tam tikrais motyvuojamojoje dalyje išdėstytais teisiniais motyvais, t.y. motyvavo, kodėl priima būtent tokį sprendimą. Motyvuojamoji dalis įpareigoja ginčo šalį, kuri turi vykdyti sprendimą. Jeigu motyvai neaiškūs arba teismas nurodo neteisingas prielaidas, galimi ginčai dėl sprendimo tinkamo įvykdymo. Šių ginčų galima išvengti, tinkamai motyvuojant teismo sprendimą arba bylos proceso dalyviams paaiškinant, kaip teismas supranta savo sprendimo įvykdymą.

243. ABTĮ 97 straipsnis nustato, kad teismų sprendimai vykdomi CPK nustatyta tvarka. Tuo tarpu pagal CPK 589 ir 593 straipsnius, teismas privalo išaiškinti jo priimto sprendimo vykdymo tvarką per 7 dienas nuo atitinkamo antstolio prašymo gavimo dienos. Todėl, skirtingai nei teigiama skundžiamoje nutartyje, ABTĮ leidžia išaiškinti ne tik patį neaiškų sprendimą, bet taip pat ir jo vykdymo klausimus.

254. Ginčo situacijoje svarbu tai, kad teismas sprendimo motyvuose nurodė, jog pareiškėja savo skunde tariamai kėlė ir tokių klausimų, kokių nebuvo pateikęs 2008 m. birželio 17 d. atsakovei adresuotame prašyme, į kurį teismas sprendimu įpareigojo atsakovę atsakyti. Taigi, atsakovė prisidengdama tokiu įsiteisėjusio sprendimo argumentu, gali vengti atsakyti į dalį pareiškėjos reikalavimų/klausimų, motyvuodama, kad jie tariamai nebuvo keliami.

265. Pareiškėja savo 2009 m. vasario 23 d. prašyme teismui dėl Sprendimo išaiškinimo argumentavo, kad pareiškėjos 2008 m. spalio 16 d. teismui pateiktame skunde išdėstyti reikalavimai/klausimai yra tapatūs pareiškėjos reikalavimams/klausimams, pateiktiems 2008 m. birželio 17 d. atsakovei adresuotame prašyme. Todėl sprendimo motyvuose teismas nurodo neteisingą aplinkybę, kad dalis pareiškėjos skunde keliamų reikalavimų iš tiesų nebuvo pateikti atsakovei adresuotame prašyme, arba tokia aplinkybė turėtų reikšti, kad sprendimą reikia suprasti ir aiškinti kitaip. Kadangi skundžiama nutartimi dviprasmybė nepanaikinta, teismas turėtų arba ištaisyti sprendimo klaidą (jeigu tai klaida) arba išaiškinti pareiškėjos keliamą klausimą.

276. Teismų praktika patvirtina, kad galima skųsti visą teismo sprendimą, tame tarpe ir jo motyvus, nes šie įpareigoja šalis. Atitinkamai, teismo motyvai turi būti logiški, nuoseklūs ir suprantami. Ginčo situacijoje būtent teismo motyvų dviprasmiškumas neleidžia tinkamai suprasti rezoliucinės dalies. Todėl teismas turėtų paaiškinti savo sprendimą.

287. Pareiškėjos įsitikinimu, skundžiama nutartis nelogiška, nes teismas neturėjo vertinti, ar sprendimas yra įvykdytas, ar ne. Teismas turėjo paaiškinti, kaip sprendimas turi būti suprantamas ir vykdomas, ir pagal tokį paaiškinimą galima būtų spręsti, ar atsakovės veiksmai laikytini tinkamu sprendimo įvykdymu, ar ne.

298. Tai, kad atsakovė savo 2009 m. vasario 27 d. rašte Nr. A51-4742 (2.15.2.31-MP8) nurodo, jog ėmėsi projektavimo sąlygų pakeitimo veiksmų, nelaikytina atsakymu į pareiškėjos prašymą tas sąlygas pakeisti. Atsakymu laikytinas atsakovės veiksmų rezultatas - arba išduoti projektavimo sąlygas, arba atsisakyti tai padaryti. Be to, projektavimo sąlygų pakeitimas yra tik vienas iš pareiškėjos 2008 m. birželio 17 d. prašyme pateiktų reikalavimų. Pareiškėjai turi būti pateikti aiškūs atsakymai ir į kitus jos 2008 m. birželio 17 d. prašyme keltus klausimus.

309. Ydingu laikytinas ir teismo argumentas, kad tuo atveju, jeigu pareiškėjai netinka atsakovės įvykdymas, jis gali pasinaudoti ABTĮ 97 straipsnyje nustatyta tvarka. Po to, kai teismas skundžiamoje nutartyje konstatavo, kad atsakovė sprendimą įvykdė, ABTĮ 97 straipsnyje nustatyta tvarka nėra galima, nes šio straipsnio 2 dalis nustato, kad tik sprendimo neįvykdžius išduodamas vykdomasis raštas. Tokiu atveju, net ir pateikus antstoliui vykdyti vykdomąjį raštą, antstolis negalės nuspręsti, ar atsakovė tinkamai įvykdė Sprendimą, ar ne. Todėl pasinaudojimas ABTĮ 97 straipsnyje nustatyta tvarka tampa neįmanomas, o su tuo susijęs teismo argumentas nepagrįstas.

31Atsakovė Vilniaus miesto savivaldybės administracija atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo pareiškėjos atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą.

32Pažymi, kad šiuo atveju pareiškėjos prašymas išaiškinti teismo sprendimą negali būti tenkinamas, nes pastarasis jau yra įvykdytas. Be to netgi ir nagrinėjant pareiškėjos prašymą dėl teismo sprendimo išaiškinimo dėl 2008 m. birželio 17 d. prašymo 4 dalies 2 ir 3 punktų ir skundo 3 reikalavimo a ir b punktų atitikimo, jis negali būti tenkinamas, nes teismas 2009 m. sausio 26 d. sprendime aiškiai konstatavo, kad pareiškėjos 3 reikalavimo punktai a ir b iš viso negali būti sprendžiami, kol pareiškėjui neišduotos naujos techninės sąlygos arba nenurodytos konkrečios kliūtys toms sąlygoms gauti.

33Pareiškėja nurodė, kad atsakovo 2009 m. vasario 21 d. raštas nėra atsakymas į pareiškėjo 2008 m. birželio 17 d. prašymą pakeisti projektavimo sąlygas. Taip teigdama pareiškėja prieštarauja pati sau, nes minėtame prašyme yra prašoma išduoti naujas technines sąlygas, numatant visas prisijungimo prie lietaus nuotekų ir vandentiekio tinklų galimybes. Taigi atsakovė vykdydama tiek teismo sprendimą, tiek pareiškėjos prašymą Statybos įstatymo nustatyta tvarka kreipėsi į inžinerinius tinklus eksploatuojančias organizacijas dėl techninių sąlygų išdavimo. Tiek remiantis Statybos įstatymo normomis, tiek STR „Statinio projektavimų sąlygų sąvadas" nuostatomis, projektavimo sąlygų išdavimas yra procedūrinis veiksmas, kuris šiuo atveju ir buvo atliktas.

34Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Vilniaus vandenys“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo pareiškėjos atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą.

35Nurodo, kad faktą, jog Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. sausio 26 d. sprendimas yra įvykdytas patvirtina byloje esantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2009 m. vasario 27 d. raštas Nr. A51-4742(2.15.2.31-MP8, kuriuo atsakyta į pareiškėjo 2008 m. birželio 17 d. prašymą. Sprendimo įvykdymą taip pat patvirtina tas faktas, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracija pateikė inžinerinių tinklų savininkams paraiškas projektavimo (techninėms) sąlygoms, kaip to reikalauja Statybos įstatymo 20 straipsnio 6 dalis. Atsakydama Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2009 m. kovo 2 d. paraišką, UAB „Vilniaus vandenys" 2009 m. kovo 10 d. išdavė technines sąlygas Nr. 09/238 dėl pareiškėjo UAB „May Fair Investments" statomo prekybos paskirties pastato Pavilionių k. prijungimo prie Vilniaus miesto vandens tiekimo ir nuotekų tinklų. Dėl to, kad teismo sprendimas yra įvykdytas, pirmosios instancijos teismas pagrįstai neaiškino jau įvykdyto teismo sprendimo (Administracinių bylų teisenos įstatymo 94 straipsnio 3 dalis).

36Tretieji suinteresuoti asmenys UAB „HC ir R-IV projektai" ir UAB „Gabijos investicijos" atsiliepimuose į atskirąjį skundą prašo pareiškėjos atskirąjį skundą nagrinėti ir sprendimą priimti teismo nuožiūra.

37Nurodo, kad, jų manymu, atsakovė tinkamai ir aiškiai suprato priimtą teismo sprendimą ir iš esmės jį įvykdė. Pareiškėjos minima faktinė aplinkybė, kad šiuo metu jis dar neturi išduotų projektavimo sąlygų sąvado neįrodo, kad atsakovė neįvykdė arba netinkamai įvykdė teismo sprendimą įpareigoti atsakovę pateikti Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio reikalavimus atitinkantį administracinį sprendimą dėl pareiškėjos 2008 m. birželio 26 d. prašymo projektavimo sąlygų sąvadui gauti. Atsakovė teismo nėra įpareigota išduoti pareiškėjai konkretų projektavimo sąlygų sąvadą, o įpareigota spręsti pareiškėjos prašymą dėl šių sąlygų išdavimo teisės aktų nustatyta tvarka, šį teismo sprendime suformuluotą įpareigojamą atsakovė įvykdė. Sutinka su teismo argumentais, jog naujas atsakovės 2009 m. vasario 27 d. sprendimas gali būti skundžiamas teisės aktų nustatyta tvarka. Taip pat pareiškėja turi visas galimybes ginčyti atsakovės sprendimus, veiksmus ar neveikimą dėl naujo projektavimo sąlygų sąvado išdavimo procedūros.

38Teisėjų kolegija

konstatuoja:

39IV.

40Atskirasis skundas atmestinas.

41Administracinių bylų teisenos įstatymo 94 straipsnio 3 dalis nustato galimybę teismui išaiškinti savo priimtą sprendimą, kol sprendimas neįvykdytas. Pagal šios procesinės teisės normos prasmę, sprendimo išaiškinimas (nekeičiant jo turinio) yra būtinas, kai teismo priimtas ir įsiteisėjęs sprendimas tiesioginių teisinių pasekmių atsiradimo aspektu gali būti traktuojamas nevienareikšmiškai. Todėl, sprendžiant šalių (šalies) prašymo išaiškinti teismo sprendimą pagrįstumo klausimą, yra būtina atskirti atvejus, kai prašoma išaiškinti (papildyti ar patikslinti) teismo priimto sprendimo motyvaciją (ABTĮ 87 straipsnio taikymo požiūriu, motyvuojamąją sprendimo dalį) ir kai kilus abejonėms dėl sprendimo (ABTĮ 87 straipsnio taikymo požiūriu, rezoliucinės jo dalies aiškumo) prašoma išaiškinti, kaip jis turi būti vykdomas. Toks atskyrimas yra būtinas, nes pirmuoju atveju kalbama apie sprendimo turinio pakeitimą, o tai ABTĮ 94 straipsnio 3 dalies taikymo prasme yra neleistina; antruoju – apie priimto sprendimo neaiškumų jo vykdymo stadijoje pašalinimą, o tam ir yra skirta ABTĮ 94 straipsnio 3 dalis. Pažymėtina, kad priimto sprendimo išaiškinimo būtinumas (antrasis iš nurodytų atvejų) yra suponuojamas šio sprendimo rezoliucinės dalies nepakankamo aiškumo, kalbant apie tiesioginį prašomo išaiškinti sprendimo taikymą, t. y. tokio išaiškinimo tikslas negali būti tolimesnės situacijos aiškinimas teismo sprendimo galimų pasekmių atsiradimo aspektu.

42Iš bylos matyti, kad jos nagrinėjimo dalykas buvo pareiškėjos reikalavimas panaikinti atsakovės Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento 2008 m. rugsėjo 17 d. sprendimą Nr. A51-20200 bei įpareigoti atsakovę: 1) ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos išduoti UAB „May Fair Investments“ naujas technines sąlygas, pakeičiant visą Sąvado 6 dalį taip, kad UAB „May Fair Investments“ išduotame galiojančiame projektavimo sąlygų sąvade būtų nurodytos visos alternatyvios prisijungimo prie esamų vandens tiekimo, buitinių nuotekų surinkimo ir lietaus vandens bei statybinio drenažo nuleidimo sistemų (inžinierinių tinklų) techninės sąlygos, įskaitant prisijungimo prie UAB „Gabijos investicijos“ ir/ arba „HC ir R-IV projektai“ suprojektuotų ir įrengiamų (įrengtų) vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų tinklų sąlygas, bei aiškiai identifikuotos prisijungimo prie atitinkamų tinklų vietos; 2) ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos tinkamai atsakyti į visus pareiškėjos 2008 m. birželio 17 d. prašyme pateiktus klausimus bei reikalavimus. Šie reikalavimai ABTĮ taikymo požiūriu pirmosios instancijos teismo įvertinti pakankamai aiškiai ir nedviprasmiškai. Iš prašomo išaiškinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. sausio 26 d. sprendimo rezoliucinės dalies matyti, kad pareiškėjos skundas patenkintas iš dalies – panaikintas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento 2008 m. rugsėjo 17 d. raštas „Dėl UAB „May Fair Investments“ teisių interesų bei įstatymų pažeidimų“ Nr. A51-20200(12-MPD-0) ir Vilniaus miesto savivaldybės administracija įpareigota pateikti Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio reikalavimus atitinkantį administracinį sprendimą dėl pareiškėjos UAB „May Fair Investments“ 2008 m. birželio 17 d. prašymo „Dėl UAB „May Fair Investments“ teisių, teisėtų interesų bei įstatymų pažeidimo“ bei dėl UAB „May Fair Investments“ 2008 m. birželio 26 d. prašymo projektavimo sąlygų sąvadui gauti. Teismo 2009 m. sausio 26 d. priimtas sprendimas jo vykdymo požiūriu yra nedviprasmiškas ir pakankamai aiškus. Prašydama išaiškinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. sausio 26 d. sprendimą, pareiškėja kelia klausimus, susijusius su tolimesnės situacijos aiškinimu t. y. praktiškai prašo teismo įvertinti ar atsakovė tinkamai ir išsamiai įgyvendino teismo sprendimą (atsakė į visus pareiškėjos keltus klausimus ir pan.).

43Kaip teisingai nustatė pirmosios instancijos teismas, byloje esantys Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento 2009 m. vasario 27 d. raštas Nr. A51-4742(2.15.2.31-MP8) (b. l. 175-176) bei 2009 m. kovo 2 d. raštas Nr. A51-4802-(2.15.2.31-MP8) UAB „Grinda“ ir 2009 m. kovo 2 d. raštas Nr. A51-4801-(2.15.2.31-MP8) UAB „Vilniaus vandenys“ (b. l. 177, 178) patvirtina, kad naujų projektavimo sąlygų sąvado parengimo procedūra pradėta. Šių raštų pagrindu galima daryti išvadą, kad atsakovė teismo sprendimą įvykdė ir pateikė administracinį sprendimą dėl pareiškėjos 2008 m. birželio 26 d. prašymo projektavimo sąlygų sąvadui gauti, todėl ABTĮ 94 straipsnio 3 dalyje numatyta galimybė teismui išaiškinti savo priimtą sprendimą pareiškėjos prašoma apimtimi nėra galima tiek dėl prašomo išaiškinti sprendimo rezoliucinės dalies pakankamo aiškumo, tiek dėl to, kad teismo sprendimas jau yra įvykdytas. Naujas atsakovės 2009 m. vasario 27 d. sprendimas, tuo atveju, jei pareiškėjai kyla abejonių dėl jo išsamumo ir teisėtumo, gali būti skundžiamas ABTĮ nustatyta tvarka. Taip pat gali būti ginčijami atsakovės sprendimai, veiksmai ar neveikimas dėl naujo projektavimo sąlygų sąvado išdavimo procedūros pagal pareiškėjos 2008 m. birželio 26 d. prašymą.

44Pažymėtina, kad Administracinių bylų teisenos įstatymas nenumato galimybės apeliacinės instancijos teismui nagrinėjant proceso šalies atskirąjį skundą aiškinti pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo turinį.

45Atsižvelgiant į aukščiau pateiktus argumentus, galima konstatuoti, kad pirmosios instancijos teismas pareiškėjos prašymo dėl sprendimo išaiškinimo iš esmės pagrįstai netenkino. Naikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. kovo 26 d. nutartį, kuria teismas nepatenkino pareiškėjos prašymo dėl sprendimo išaiškinimo, remiantis atskirajame skunde išdėstytais argumentais nėra pagrindo.

46Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

47pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „May Fair Insvestments“ atskirąjį skundą atmesti.

48Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. kovo 26 d. nutartį palikti nepakeistą.

49Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėja uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „May Fair... 5. 1) panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros... 6. 2) įpareigoti Vilniaus miesto administraciją ne vėliau kaip per 15 darbo... 7. 3) įpareigoti Vilniaus miesto savivaldybės administraciją ne vėliau kaip... 8. 2009 m. sausio 26 d. sprendimu Vilniaus apygardos administracinis teismas... 9. II.... 10. Pareiškėja 2009 m. vasario 23 d. Vilniaus apygardos administraciniam teismui... 11. Prašyme dėl sprendimo išaiškinimo pareiškėja nurodė, kad prašo... 12. Pareiškėja teigė, kad jos skundo 3 reikalavimo a ir b punktai, priešingai... 13. Pareiškėja prašė išaiškinti, ar jos skundo teismui 3 numeriu pažymėto... 14. Vilniaus miesto savivaldybės administracija atsiliepime į prašymą dėl... 15. 2009 m. kovo 13 d. pareiškėja teismui pateikė papildomą prašymą dėl... 16. Papildomame prašyme dėl sprendimo išaiškinimo pareiškėja teikė... 17. Motyvuodama šį prašymą pareiškėja nurodė, kad siekia išaiškinti, ar... 18. Vilniaus miesto savivaldybės administracija nesutiko su papildytu prašymu... 19. III.... 20. Pareiškėja atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 21. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:... 22. 1. Teismas gali/turi aiškinti ir sprendimą, ir iš jo kylančius sprendimo... 23. 2. Teismas sprendimo rezoliucinę dalį grindė tam tikrais motyvuojamojoje... 24. 3. ABTĮ 97 straipsnis nustato, kad teismų sprendimai vykdomi CPK nustatyta... 25. 4. Ginčo situacijoje svarbu tai, kad teismas sprendimo motyvuose nurodė, jog... 26. 5. Pareiškėja savo 2009 m. vasario 23 d. prašyme teismui dėl Sprendimo... 27. 6. Teismų praktika patvirtina, kad galima skųsti visą teismo sprendimą,... 28. 7. Pareiškėjos įsitikinimu, skundžiama nutartis nelogiška, nes teismas... 29. 8. Tai, kad atsakovė savo 2009 m. vasario 27 d. rašte Nr. A51-4742... 30. 9. Ydingu laikytinas ir teismo argumentas, kad tuo atveju, jeigu pareiškėjai... 31. Atsakovė Vilniaus miesto savivaldybės administracija atsiliepimu į... 32. Pažymi, kad šiuo atveju pareiškėjos prašymas išaiškinti teismo... 33. Pareiškėja nurodė, kad atsakovo 2009 m. vasario 21 d. raštas nėra... 34. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Vilniaus vandenys“ atsiliepimu į... 35. Nurodo, kad faktą, jog Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m.... 36. Tretieji suinteresuoti asmenys UAB „HC ir R-IV projektai" ir UAB „Gabijos... 37. Nurodo, kad, jų manymu, atsakovė tinkamai ir aiškiai suprato priimtą teismo... 38. Teisėjų kolegija... 39. IV.... 40. Atskirasis skundas atmestinas.... 41. Administracinių bylų teisenos įstatymo 94 straipsnio 3 dalis nustato... 42. Iš bylos matyti, kad jos nagrinėjimo dalykas buvo pareiškėjos reikalavimas... 43. Kaip teisingai nustatė pirmosios instancijos teismas, byloje esantys Vilniaus... 44. Pažymėtina, kad Administracinių bylų teisenos įstatymas nenumato... 45. Atsižvelgiant į aukščiau pateiktus argumentus, galima konstatuoti, kad... 46. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1... 47. pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „May Fair Insvestments“... 48. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. kovo 26 d. nutartį palikti... 49. Nutartis neskundžiama....