Byla I-458-142/2009
Dėl išlaidų atlyginimo iš atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Broniaus Januškos (kolegijos pirmininkas), Irenos Paulauskienės ir Halinos Zaikauskaitės (pranešėja), rašytinio proceso tvarka nagrinėjo pareiškėjo UAB “May Fair Investments” atstovo advokato Ryčio Paukštės paduotą prašymą dėl išlaidų atlyginimo iš atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos ir

Nustatė

2teisme 2009-02-23 gautas pareiškėjo UAB “May Fair Investments” atstovo advokato Ryčio Paukštės prašymas atlyginti atstovavimo išlaidas. Prašyme paaiškinama, kad pareiškėjas advokatui už teisines paslaugas iš viso sumokėjo ( - ) Lt. Remiamasi tuo, kad teismo sprendimas iš esmės priimtas pareiškėjo naudai, ir prašoma teismo atlyginti didžiąją dalį pareiškėjo patirtų atstovavimo išlaidų.

3Teisme 2009-03-12 gautame prašyme prašoma atlyginti 80 proc. pareiškėjų patirtų atstovavimo išlaidų, t. y. iš viso ( - ) Lt.

4Prašymas dėl išlaidų atlyginimo pateiktas laikantis Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 45 str. 1 d. nustatyto termino prašymui dėl išlaidų atlyginimo pateikti.

5Prašymas dėl išlaidų atlyginimo tenkintinas iš dalies.

6Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. sausio 26 d. sprendimu pareiškėjo UAB „May Fair Investments“ skundą patenkino iš dalies – panaikino Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento 2008-09-17 raštą „Dėl UAB „May Fair Invenstments“ teisių, interesų bei įstatymų pažeidimų“ Nr. A51-20200(12-MPD-0) ir įpareigojo Vilniaus miesto savivaldybės administraciją pateikti Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio reikalavimus atitinkantį administracinį sprendimą dėl pareiškėjo 2008-06-17 prašymo „Dėl UAB „May Fair Investments“ teisių, teisėtų interesų bei įstatymų pažeidimo“ bei dėl pareiškėjo 2008-06-26 prašymo projektavimo sąlygų sąvadui gauti, kitus pareiškėjo reikalavimus atmetė. Todėl pareiškėjas turi teisę į ABTĮ 44 str. 2 d., 6 d. numatytų išlaidų atlyginimą.

7Patirtas atstovavimo išlaidas pareiškėjas grindžia Išrašu iš atstovavimo sutarties (b. l. 33-34), PVM sąskaitomis faktūromis LPB Nr. 09300 ir Nr. 09882, 2008-12-18 ir 2009-02-18 pareiškėjo sąskaitos išrašais (b. l. 161-164), paslaugų ataskaitomis (b. l. 190-195). Paaiškina, kad 2008-11-17 ir 2009-02-12 detalių paslaugų ataskaitų pagrindu pareiškėjui buvo išrašytos 2008-11-17 PVM sąskaita faktūra LPB Nr. 09300 ir 2009-02-12 PVM sąskaita faktūra LPB Nr. 09882 bendrai ( - ) Lt sumai. Taigi, šie įrodymai patvirtina, kad pareiškėjas administracinėje byloje turėjo atstovavimo išlaidų. Tačiau pareiškėjui priteistina ne visa prašoma priteisti ( - ) Lt. suma.

8Skunde pareiškėjas kėlė tris reikalavimus, iš kurių sprendimu patenkinti pareiškėjo reikalavimai, pažymėti Nr. 1) ir Nr. 3), o reikalavimas Nr. 2) netenkintas. Reikalavimai Nr. 1) ir Nr. 3) yra neatsiejamai susiję, dėl to laikytina, kad patenkinta pusė pareiškėjo reikalavimų. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2004-05-17 konsultacijoje Nr. 02-03-1071, Biuletenis Nr. 5, p. 265, nurodė, kad „tuo atveju, kai teismo sprendimu patenkinami ne visi skundo reikalavimai, teismas, vadovaudamasis ABTĮ 4 str. 5 d. įtvirtintais protingumo ir teisingumo kriterijais, turi įvertinti, kiek pareiškėjo naudai yra priimtas teismo sprendimas, ir atitinkamai nuspręsti, kokia dalis pareiškėjo patirtų teismo išlaidų, numatytų ABTĮ 44 str. 2 d., jam turi būti atlyginta“. Įvertindamas, kiek pareiškėjos naudai yra priimtas teismo sprendimas, teismas daro išvadą, kad pareiškėjui gali būti atlyginta 50 procentų patirtų atstovavimo išlaidų, o ne 80 proc., kaip kad prašo pareiškėjas. Be to, pagal ABTĮ 44 straipsnio 6 dalį, atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas CPK ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. CPK 98 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusio nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus bei teikiant konsultacijas. CPK 98 straipsnio 2 dalis nustato, kad tokios išlaidos, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta Teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Rekomendacijos dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio buvo patvirtintos Lietuvos advokatų tarybos 2004-03-26 nutarimu ir teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 (toliau – Rekomendacijos). Rekomendacijose yra nurodyti maksimalūs priteistini dydžiai už advokato paslaugas, kurie gali būti priteisiami iš bylą pralaimėjusios šalies. Vertinant paminėtų teisės aktų nuostatas, įstatymas proceso šaliai suteikia teisę gauti tik pagrįstų ir racionalių teismo išlaidų atlyginimą. Proceso šaliai suteikiama teisė pasirinkti atstovą jos interesams ginti ir dėl to kitos proceso šalies padėtis negali būti bloginama. Atsižvelgiant į bylos sudėtingumą teisės taikymo ir įrodymų rinkimo požiūriu, pareiškėjui priteistini maksimalūs Rekomendacijose numatyti teikiamų teisinių paslaugų dydžiai. Byla nėra vertintina kaip itin sudėtinga, o nurodomos aplinkybės, kad nagrinėti specifiniai statybos bei teritorijų planavimo klausimai, kurių tyrimas ir analizė atstovams užėmė daug laiko, kad atstovams ne kartą teko konsultuotis su specialias technines žinias turinčiais inžinieriais, kad pareiškėjo vadovas yra užsienio pilietis, nesuprantantis lietuvių kalbos, todėl jam buvo reikalingos papildomos konsultacijos Lietuvos teisės klausimais bei atskirų dokumentų vertimas į užsienio kalbą, kad buvo teikiamos teisinės konsultacijos klientui telefonu, bylos sudėtingumui įtakos neturi, todėl nėra pagrindo nukrypti nuo Rekomendacijose nurodytų maksimalių dydžių (Rekomendacijų 11 p.). Atkreiptinas dėmesys, kad administracinių teismų praktiką aiškinant ir taikant įstatymus bei kitus teisės aktus formuoja Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, todėl 2004-12-22 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimu nurodomoje byloje Nr. 3K-3-621/2004 administracinis teismas neprivalo vadovautis.

9Atsižvelgiant į pateiktą detalią paslaugų ataskaitą ir remiantis Rekomendacijomis, pareiškėjui gali būti priteisiamos išlaidos už 2008-10-16 skundą teismui (Rekomendacijų 8.2 punktas), už 2009-01-14 rašytinius paaiškinimus (Rekomendacijų 8.3 punktas, kadangi juose pateikiami atsikirtimai į atsakovo ir trečiųjų suinteresuotų asmenų atsiliepimus), už atstovavimą 2009-01-14 teismo posėdyje (Rekomendacijų 8.18 punktas), už 2009-02-23 prašymą priteisti atstovavimo išlaidas (Rekomendacijų 8.16 punktas). Išlaidos už tokias paslaugas kaip atsiliepimų analizė, susipažinimas su teismo sprendimu, jo analizė, aptarimas ir komunikacija su klientu atskirai nepriteisiamos, nes tokių išlaidų atlyginimas Rekomendacijose nenumatytas. Be to, atsakovo ir trečiųjų suinteresuotų asmenų atsiliepimų analizė laikytina sudėtine 2009-01-14 rašytinių paaiškinimų parengimo dalimi. Pabrėžtina, kad Rekomendacijos nenumato konsultacijų telefonu, dokumentų dauginimo, informacijos rinkimo išlaidų atlyginimo, todėl detalioje paslaugų ataskaitoje nurodomos papildomos išlaidos nepriteistinos (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008-09-18 nutartis administracinėje byloje Nr. A525-527/2008).

10Kaip jau minėta, teismas padarė išvadą, kad pareiškėjui gali būti atlyginama 50 proc. patirtų išlaidų. Pareiškėjo sumokėta suma už 2008-10-16 skundą teismui neviršija Rekomendacijų 7 p., 8.2 numatytos priteisti sumos, todėl pareiškėjui priteistina 1136,16 Lt. Už 2009-01-14 rašytinius paaiškinimus, vadovaujantis Rekomendacijų 7 p., 8.3 p., Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-12-17 nutarimu Nr. 1368 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo“, priteistina 700 Lt. Už atstovavimą teisme, vadovaujantis Rekomendacijų 7 p., 8.18 p., 9 p., Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-12-17 nutarimu Nr. 1368 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo“, priteistina 540 Lt (prašyme atlyginti išlaidas, b. l. 181-182, nurodoma, kad pasiruošimas 2009-01-14 teismo posėdžiui užtruko 7,4 val., o iš 2009-01-14 teismo posėdžio protokolo matyti, kad teismo posėdis užtruko 1,20 val. Pasiruošimas bylos nagrinėjimui teismo posėdyje analogiškai kaip ir atstovavimas teisme laikytina tos pačios rūšies teisine paslauga, taigi laikytina, kad atstovavimo teisme paslaugą advokatas teikė 9 val.). Už 2009-02-23 prašymą priteisti atstovavimo išlaidas, vadovaujantis Rekomendacijų 7 p., 8,16 p., Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-12-17 nutarimu Nr. 1368 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo“, priteistina 48 Lt. Iš viso pareiškėjui priteistina 2424,16 Lt patirtų atstovavimo išlaidų.

11Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymo 44 str. 1 d., 2 d., 6 d., 45 str., kolegija

Nutarė

12priteisti iš atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pareiškėjo UAB “May fair investments“ naudai 2424,16 (du tūkstančiai keturi šimtai dvidešimt keturi litai 16 centų) litų turėtų dėl bylos nagrinėjimo Vilniaus apygardos administraciniame teisme atstovavimo išlaidų.

13Nutartis per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai